فهرست مطالب

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - پیاپی 95 (تابستان 1402)

نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
پیاپی 95 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی اسدالله زاده*، محمد کریمی صفحات 7-26

  ملت در جامعه سیاسی دارای حقوق و آزادی های عمومی می باشد، بخشی از این حقوق و آزادی ها در قانون اساسی تصریح گردیده است که از آن به عنوان حقوق بنیادین ملت تعبیر می گردد. اکثر نظام های سیاسی متشکل از مبانی اندیشه ای و فلسفی هستند که برگرفته از حاکمیت اندیشه ها و ایدیولوژی متفکران فلسفی و حقوقی می باشد. از این رو براساس نوع نگرش فلسفی حاکم بر نظام سیاسی، قانون اساسی را تدوین و تصویب نموده و درنهایت مبانی فلسفی خود را در ارکان و ساختار حکومت ها و نیز در نوع نگرش به حقوق بنیادین ملت متبلور می گردانند.

  هدف

  هدف این پژوهش تبیین نگرش فلسفی و حقوقی علامه مصباح یزدی و نیز تاثیر این رویکرد در تعیین مبنا و منشا حقوق بنیادین برای ملت در حکومت اسلامی می باشد.

  روش

  مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی مبانی فلسفس حقوق بنیادین مات از منظر علامه مصباح یزدی مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته

  علامه مصباح یزدی به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان و نظریه پردازان عصر حاضر، مبانی فلسفی حقوق بنیادین ملت را در همگرایی حقوق ملت با شریعت، کمال باوری، کرامت انسانی و فرجام باوری خلاصه می نمایند.

  کلیدواژگان: علامه مصباح یزدی، حقوق بنیادین ملت، خدامحوری، همگرایی حقوق ملت با شریعت
 • عبدالحمید آکوچکیان*، محمود ایوبی صفحات 27-54
  دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی به صورت حرفه ای در حوزه ای فعالیت خواهند نمود که کاملا کاربردی و تجربی و با واقعیات سلامتی و زندگی مردم مرتبط است. منطقی است که محتوای آموزشی دروس معارف اسلامی برای این دانشجویان به شکلی ویژه و بر اساس ضرورت های حرفه ای تدوین و تدریس گردد.همزمان نیز مفاهیم حوزه سلامت ممکن و مطلوب است که با پیش فرض های کلامی دیده شوند، تا منجر به تحقق نگرش کمال یافته ای شود که دانشجوی رشته های پزشکی و پیراپزشکی پیش فرض های کلامی را از درون واقعیتی به نام «سلامت» و «مراقبت معنوی» ببیند و دریابد که مطالعات دین پژوهانه در اینجا به خوبی راه خویش را به درون باورهای دینی دانشجو می باید.هدف و پرسش اصلی این پژوهش این است که به لحاظ مبنایی چگونه می توان آموزه های دینی را از منظر و رویکردی سلامت محور و برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی بازخوانی و بازنویسی کرد؟نوع طرح در این پژوهش بنیادی-کاربردی (توسعه ای) است که با هدف بازنگری تدوین و ارایه دروس معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام و با رویکرد ضروری به مباحث حوزه سلامت طراحی و اجرا گشته است و نوع مطالعه آن توصیفی تحلیلی پیمایشی همراه با تحلیل گفتمان و مبتنی بر روش دلفی است.
  کلیدواژگان: دروس مبانی نظری اسلام، رویکرد سلامت محور، سرفصل های پیشنهادی
 • آذر جهان یار*، داوود رنجبران صفحات 55-76
  تجربه عرفانی که یکی از انواع تجربه دینی هست، یکی از جلوه های معنویت در حیات بشری و موضوعی جذاب برای فیلسوفان و عارفان هر دورهای بوده است. یکی از این فیلسوفان محیالدین ابنعربی فیلسوف قرن 7 هق است. در اندیشه ابنعربی، کشف و شهود مهمترین مصداق تجربه دینی می باشد. وی تلاش کرده هستی را در نظام عرفانی خود به همان صورتی که انسان کامل مشاهده می کند یا در تجربیاتی که بر اساس عرفان انسان کامل شکل می گیرد ، بیان کند. نمونه های این تجربه را می توان در هنر مشاهده کرد. ماهیت و ذات هنر خود مسالهای عرفانی و نوعی علم حضوری است و جزو معارف شهودی به حساب میآید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای انجام شده است .هدف اصلی شناخت مبانی عرفانی موثر بر هنر است. به این جهت در این پژوهش به تحلیل مفهوم کشف و شهود در ساختار معرفت شناختی ابنعربی و جایگاه کشف و شهود در هنر پرداخته شده است. بر اساس نتایج اثر هنری با الهام گرفتن از شهود و حس فرد هنرمند شکل میگیرد، هنرمند در این مرحله برای رسیدن به کشف و شهود نیازمند خیال است سپس برای عینیت بخشی به صور خیالی که در ذهنش شکل می گیرد از عناصر تجسمی بهره میگیرد.
  کلیدواژگان: تجربه عرفانی، ابنعربی، خیال، کشف و شهود، هنر
 • حمید ستوده*، علیرضا احمد خان بیگی صفحات 77-94
  هدف
  نگاه هر یک از مکاتب مهم بشری به مقوله «کرامت انسانی»، از مبانی نظری مهم و پایه ای آن مکاتب شمرده می شود و به روحی سیال می ماند که در تک تک باورهای این مکاتب جاری است. هدف از نگارش این پژوهش، تبیین ملاک ارزش و جایگاه انسان در نظام آفرینش از منظر مبانی نظری اسلام در مقابل اندیشه اومانیسم در جهان غرب است.
  روش
  این مقاله، با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی به روش توصیفی - تحلیلی به دسته بندی آیات قرآن و احادیث اهل بیت (ع)، درباره کرامت انسانی و خاستگاه و اقتضایات آن می پردازد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان می دهد که در نگرش برخاسته از قرآن و روایات، انسان دارای کرامت طبیعی (تکوینی) است که مربوط به نوع بنی آدم است، و همچنین می تواند با به فعلیت رساندن استعدادهای وجودی خویش در مسیر حق، از کرامت ارزشی (اکتسابی) بهره مند شود.
  نتیجه گیری
  تا زمانی که عنوان بنی آدم با مولفه های کرامت طبیعی مانند روح، عقل و اختیار بر انسان صادق است، از حقوق فطری، طبیعی و اجتماعی برخوردار خواهد بود؛ مگر آنکه خالق شارع، مجازات خاصی را برای ارتکاب عمل خاصی تعیین کند که البته، فرا رفتن از آن نیز موجب ظلم بر بزه کار و نقض کرامت او خواهد بود.
  کلیدواژگان: کرامت انسانی، تفضیل، تقوا، عقلانیت، معنویت
 • عبدالمحمد کاشیان* صفحات 95-120
  هدف

  نظریه سیستمی عدالت یعنی تنها برآیند عملکردی مجموعه ای ازعناصر یا خرده نظام های مرتبط با یکدیگر به تحقق عدالت منجر می شود. مقاله حاضر ضمن تبیین این نظریه، با تکیه بر آراء شهید صدر و شهید مطهری، رویکرد ایشان در خصوص عدالت اقتصادی را با یک رویکرد سیستمی تبیین می نماید و با استفاده از یک تحلیل مقایسه ای، نقاط تفارق و تشابه آن را شناسایی می نماید.

  روش

  روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا یا تحلیل مضمون است که شامل تحلیل محتوای آثار شهید مطهری و شهید صدر در حوزه عدالت می شود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه سیستمی عدالت اقتصادی در آرای شهید صدر و شهید مطهری به صورت ضمنی بیان شده است، اما هرگز به صورت یک نظریه تبیین نشده است. از مهم ترین یافته های پژوهش تبیین نظریه سیستمی عدالت اقتصادی شهید مطهری و شهید صدر است.

  نتایح: 

  نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که با در نظر گرفتن 4 مولفه هدف، اجزاء، مبنا و روابط به عنوان ارکان اصلی یک سیستم، نظریه سیستمی عدالت اقتصادی شهید صدر و شهید مطهری از لحاظ هدف و مبنا دارای تشابه قابل توجهی هستند، اما در اجزا و روابطی که سیستم را به سوی عدالت سوق می دهد، تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد

  کلیدواژگان: عدالت اقتصادی، توزیع، صدر، مطهری، نظریه سیستمی
 • محمد عرب صالحی، فریده پیشوایی* صفحات 121-142
  هدف این مقاله تبیین کارکردهای «توحید اجتماعی» در جامعه توحیدی از منظر قرآن است. توحید اجتماعی با رویکردی جدید در فهم اصل اعتقادی توحید، ماهیت ذاتی اجتماعی توحید را که تاکنون از منظر متکلمان مسلمان مغفول مانده، آشکار می سازد. این خوانش از توحید، کارکردها و ثمرات مختلفی دارد. نظر به نوپدیدبودن این رویکرد در فهم توحید و ناپیدابودن کارکردهای آن در جامعه و خلاء پژوهشی در این زمینه، مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانه ای و بهره گیری از آیات قرآن و تفاسیر اجتماعی، کارکردهای توحید اجتماعی در جامعه را استخراج نموده است. یافته های این مقاله نشان می دهد توحید اجتماعی در کارکردی بینشی، مبانی انسان شناختی و جهان شناختی حاکمیت نظام توحیدی بر جامعه را تولید می کند و از حیث عینی و عملی، کارکردهای خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تربیتی و روان شناختی در جامعه دارد. نتیجه اینکه به دنبال ایجاد، ترویج و غلبه گفتمان توحید اجتماعی، جامعه توحیدی در مسیر تکامل و تعالی قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: توحید اجتماعی، کارکردها، جامعه توحیدی، قرآن
 • محمد مهدوی*، زینب احمدپور، فاطمه نگهبان قراملکی صفحات 143-158

  در تربیت انسان باید شواهدی باشد تا او را اشرف مخلوقات جلوه دهد، و بستر این شکل گیری بدون شک، باید به دست خانواده ها فراهم شود، بنابراین خانواده اولین و اساسی ترین عامل در رشد شخصیت انسان است. این پژوهش با هدف تبیین سبک فرزندپروری در نگرش اسلامی، انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان و جوانان شهر تبریز بازه سنی" 12 تا 30" در سال 1400 می باشد که 340 نفر به وسیله نمونه گیری تصادفی_ساده انتخاب گشته است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین تحصیلات والدین، شغل والدین ،تعلق ذهنی طبقاتی ،جنسیت و رده سنی(نوجوان/ جوان) با متغیر سبک فرزندپروری در نگرش اسلامی رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیر سبک فرزندپروری در نگرش اسلامی در سطح اطمینان 99درصد معنی دار است و بین ابعاد متغیر سبک فرزندپروری در نگرش اسلامی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.

  کلیدواژگان: سبک فرزندپروری، نگرش اسلامی، تعلق ذهنی طبقاتی
 • فاطمه محمدی رحیمی، مهرداد عباسی*، شادی نفیسی صفحات 159-176
  تاویل از دانش های قابل توجه در علوم قرآنی بخصوص در حوزه تفسیرآیات الهی است که در بین مستشرقان با عنوان هرمنوتیک شناخته می شود. این دانش به خوانش عمیق و باطن گرایانه از متن قرآن منتج می شود. ابوحامدغزالی اندیشمند و متفکرعلوم اسلامی قرن پنجم(450ه.ق) کتاب مستقلی در حوزه علوم قرآنی ننوشته است اما درآثارش مکررا از آیات قرآن مدد جسته است. این نوشتار برآن است با بررسی آثارمتعدد غزالی روبکرد او در تاویل آیات الهی را استخراج و نمونه هایی از مصادیق قرآنی آن را بیان کند. رویکردی که غزالی در تاویل آیات اتخاذ کرده کمتر مفسری به آن پرداخته است. تحلیل نظرات غزالی و بررسی نظرات سایر مفسران و اندیشمندان درآیات انتخابی مرور می شود. برجسته ترین تاویل غزالی مربوطه به آیه ی نور است که این دیدگاه با ارجاع به نظرات سایر مفسران به نقد گذاشته می شود. رهیافت مقاله بر آن است که فهم غزالی از تاویل آیات الهی مبتنی بر دانش صوفیانه وسایر دانشها نیست بلکه معقول و کاملا منطقی و دور از گرایشهای مختلف است بنجوی که باید گفت دیدگاه غزالی در تاویل معقول است.
  کلیدواژگان: غزالی، تاویل، جواهرالقرآن، مشکوه، احیاءعلوم الدین
 • شیرین رجب زاده*، عبدالحسین خسروپناه صفحات 177-200
  از مهم‏ترین عوامل تشکیل ‏دهنده فضای حاکم بر اثر یک نویسنده، نوع جهان‏ بینی ‏پدیدآورنده آن اثر است. محمد شحرور نواندیش معاصر اهل سوریه است که نظریه های جدید و جنجال برانگیزی در مهمترین اثر خود الکتاب و القرآن آورده است.این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی از یک سو در پی واکاوی و دستیابی به فضای جهان بینی و زیست جهان محمد شحرور بوده و از سوی دیگر در جستجوی یافتن تاثیر نوع شناخت او از هستی و انسان بر فهم او از آیات قرآن است تا به این سوال اصلی پاسخ دهد: جهان بینی و شناخت شحرور از هستی و انسان چه تاثیری بر فهم او از آیات قرآن داشته است؟ در یک بخش از مقاله نوع نگرش شحرور به پیدایش هستی، سرآغاز خلقت انسان و سرانجام خلقت انسان و تاثیر هر یک از آن ها بر فهم و تفسیر شحرور از آیات قرآن را بررسی کرده و در بخش دیگر چگونگی تاثیر نوع انسان شناسی او در حوزه های زبان، معرفت و اختیار انسان در فهم قرآن بررسی و تبیین شده است.
  کلیدواژگان: محمد شحرور، جهان بینی، فهم قرآن، هستی شناسی، انسان شناسی
 • علیرضا حیدرزاده* صفحات 201-216
  درواکاوی سیره و روش نبی مکرم اسلام ص، درخصوص شخص متکلف که دارای شخصیت دوگانه در مراودات اجتماعی است روشن میگردد که ایشان این نوع رفتار نابهنجار را ناپسند دانسته وکاملا طرد مینمودند.برای اینکه بدانیم شخص متکلف چه ویژگیهایی دارد که موجب نابهنجاری اجتماعی میگردد و آیا این ویژگیها در بیانات معصومین تبیین گردیده است وراهکاری درمواجهه باآن ارایه شده است، به تحقیق در سیره نبی اکرم(ص)پرداختیم، تا راهنمایی برای بهتر زیستن در جامعه مدنی اسلامی قرار گیرد . ویژگیهایی که برای شخص متکلف در روایات ذکر گردیده است ،نشان از آن دارد که بعد اجتماعی این صفت رذیله از بعد فردی آن با اهمیت تر است لازم به ذکر است که روش تحقیق در این مقاله ،روش تحلیل داده هاوبررسی ایات وروایات به صورت تطبیقی میباشد.چه آنکه تحقیقات موجود در این زمینه به جنبه فردی این خصیصه بیشتر توجه داشته است. در حالی که توجه به اثرات اجتماعی این موضوع درمنظرروایات بیشترمورد توجه واقع شده است.
  کلیدواژگان: تکلف، جامعه ایدءال، تملق، ویژگیهای ذاتی، نفاق
 • سیده فاطمه موسوی* صفحات 217-232
  هدف
  در قرآن کریم گزاره های هدایتگری وجود دارد که می توان از آن ها گزاره های مشاوره ای را استنباط نمود. تحقق این امر، نیازمند مبانی جامع و مانعی است تا این استنباط ها از استواری لازم برخوردار و مانع تحریف آن ها گردد. در همین راستا و با نگاه به الگوی حکمی- اجتهادی تلاش شده است تا مبانی قرآن-شناختی برای حکمی سازی علم مشاوره در دو حوزه ی امکان و جواز استنباط گزاره های مشاوره ای از آیات کریمه تبیین شود.
  روش
  این پژوهش به شیوه ی کتابخانه محور از نوع کاربردی، میان رشته ای و مسیله محور است . طریق اندیشه ورزی بر روی داده های کتابخانه ای، تبیینی و استنتاجی می باشد.
  یافته ها
  مبانی قرآنی در حیطه ی امکان حکمی سازی علم مشاوره، جامعیت قرآن و گستره ی آن در هدایتگری بشر، فطری بودن آموزه های قرآنی، حکیم بودن کلام قرآن، مناسبت ویژگی های زبان قرآن با اصول مشاوره و وجود موضوعات مبنایی آموزه های مشاوره ای در قرآن کریم است. در حوزه ی جواز استنباط گزاره های مشاوره-ای از گزاره های هدایتگر قرآنی، آیات دال بر تدبر در قرآن کریم می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به مبانی یافت شده در حوزه ی امکان و جواز استنباط گزاره های مشاوره ای از گزاره های هدایتگر قرآن، آیات کریمه بستری مناسب برای ایجاد نظام مشاوره ای را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: مشاوره، حکمی سازی، علم دینی، مشاوره ی قرآنی
 • عبدالرضا جمال زاده*، نفیسه فیاض بخش، فاطمه مقدری صفحات 233-250
  هدف

  پژوهش پیش رو، با هدف بررسی و تبیین شفاعت از دیدگاه ملاصدرا و از منظر آیات و روایات انجام شده است.

  روش

  این پژوهش به روش توصیفی و تحلیل اسنادی با رویکرد استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شده است.

  یافته ها و نتیجه

  مسیله شفاعت را حکمای مسلمان، از جمله عارف و فیلسوف شیعه، صدرالمتالهین شیرازی بر مبنای قاعده امکان اشرف فیوضات الهی به عالم ممکنات تبیین کرده و آن را نوری می داند که از حضرت الهیه بر جواهر می تابد. این نور و فیض الهی باید از طریق و به واسطه ممکن الوجود اشرف به ممکنات اخس در سیر مراتب و در قوس نزولی بر مبنای قاعده فوق، نور شفاعت از طریق واسطه ها از اشرف به مادون تجلی می یابد در این سیر، واسطه ها در سلسله آفرینش عبارتند از: عقول و نفوس و طبایع کلی و در سلسله بازگشت و عود عبارتند از: انبیا و اولیا و علما. همان طور که قوام اشخاص به طبیعتشان است، قوام طبایع به نفوس و قوام نفوس به عقول است. پس از این منظر، حکما امر شفاعت ذومراتب است. ملاصدرا تحکیم ارتباط با جوهر نبوت را به واسطه شدت محبت و کثرت مواظبت بر سنن و فزونی ذکر و نماز و صلوات معرفی می کند. ایشان معتقد است حقیقت شفاعت به وجود واسطه در دریافت نور و فیض الهی مربوط است و در مراتب مختلف به یک حقیقت بازمی گردد. بین واسطه نخست و ثانی، تفاوت ماهیتی وجود ندارد؛ جز آنکه تفاوت از نظر قوت و ضعف یا به اصالت و تبعیت است.

  کلیدواژگان: شفاعت، حیات اخروی، حکمت الهی، فیض الهی، ملاصدرا
|
 • Abdolhamid Akoochekian *, Mahmood Ayubi Pages 27-54
  Students of medical universities will work professionally in areas that are fully practical and experiential and related to the realities of people's health and lives. It is logical that the educational content of Islamic education courses for these students should be compiled and taught in a special way and based on the needs of the profession to meet their needs.So the concepts of health are possible and desirable to be seen with theological presuppositions, in order to realize the perfected attitude that the medical and paramedical student sees the theological presuppositions from within a reality called "health" and "spiritual care" and realizes that Theological studies here well find their way into the student's religious beliefs.The main purpose and question of this research is how, basically, how can religious teachings be reread and rewritten from a health-oriented perspective and approach for medical and paramedical disciplines?The type of plan in this research is fundamental-applied which has been designed and implemented with the aim of reviewing the compilation and presentation of Islamic education courses in the field of theoretical foundations of Islam and with the necessary approach to health issues. It is a discourse based on the Delphi method.
  Keywords: Courses on the theoretical foundations of Islam, Health-oriented approach, Suggested topics
 • Azar Jahanyar *, Davood Ranjbaran Pages 55-76
  Mystical experience, which is one the types religious experience, has been one the manifestations of spirituality in human life and interesting topic for philosophers and mystics of all time.One of these philosophers is Maiden Ibn Arabi, a philosopher of the 7th century AH believed In discovery and intuition as the most important examples of religious experience.In his mystical ontological system,he describe existence based on how the perfect man percieves or finds it in his mystical experience. Examples of this experience can be seen in many cases, including in art.The nature and essence of art itself is a mystical issue and a empirical science and is considered as an intuitive knowledge.This research has been done descriptive analytical method and library studies to know the mystical principles affecting art.The concept of discovery ,intuition in the epistemological structure of Ibn Arabi and the value of discovery and intuition in art have been analysed. It can be said that the work of art is formed when the artist is inspired by the intuition and sense of the artist.At this stage, the artist needs imagination to achieve discovery and intuition.Finally artist has to apply ideogrammic elements in his or her works to materialize the imaginations.
  Keywords: mystical experience, Ibn Arabi, imagination, Discovery, Intuition, art
 • Hamid Sotoudeh *, ALI REZA KHANBEIGY Pages 77-94
  Purpose
  The view of each of the important humanistic schools on the category of "human dignity" is considered one of the important and basic theoretical foundations of those schools and remains in a fluid spirit that is current in each and every belief of these schools. The purpose of writing this research is to explain the criteria of human value. In the world, from the point of view of Islam, it is against the idea of ​​humanism.
  Method
  This article, using library data and documents in a descriptive-analytical method, categorizes the verses of the Qur'an and the hadiths of the Ahl al-Bayt (PBUH) about human dignity and its origin and requirements.
  Findings
  The findings of the research show that in the attitude derived from the Qur'an and hadiths, man has a natural (formative) dignity that is related to the type of humanity, and he can also realize his existential talents in the path of truth, from the value (acquired) dignity ) to benefit.
  Conclusion
  As long as the title of human being with the components of natural dignity such as soul, reason and free will is true for man, he will have natural, natural and social rights.
  Keywords: human dignity, Virtue, piety, rationality, spirituality
 • Abdolmohammad Kashian * Pages 95-120
  Purpose

  The systemic theory of justice means that only the functional outcome of a set of elements or sub-systems related to each other leads to the realization of justice. While explaining this theory, relying on the opinions of shahid Sadr and shahid Motahari, it explains their approach to economic justice with a systemic approach and finally compare their differences and similarities.

  Method

  The method used is content analysis which includes content analysis of the works of Shahid Motahari and Shahid Sadr in the field of justice.

  Findings

  The findings of the research show that the systemic theory of economic justice has been implicitly expressed by Shahid Sadr and Shahid Motahari, but it has never been explained as a theory. One of the most important findings of the research is the explanation of the systemic theory of justice of shahid Motahari and shahid Sadr.

  Results

  The obtained results indicate that by considering the 4fileds of the goal, components, basis and relationships as the main elements of a system, the systemic theory of justice of Shahid Sadr and Shahid Motahari have similarities in terms of goal and basis. But there are differences in the components and relationships that lead the system towards justice.

  Keywords: Economic Justice, Distribution, Sadr, motahhari, system theory
 • Mohammad Arabsalehi, Faride Pishvaei * Pages 121-142
  The purpose of this article is to explain the functions of "social monotheism" in monotheistic society from the perspective of the Qur'an. Social monotheism, with a new approach in understanding the principle of monotheism, reveals its intrinsic social nature, which has been neglected from the point of view of Muslim theologians. This reading of monotheism has various functions and fruits. Considering the newness of this approach in the understanding of monotheism and the absence of its functions in society and the lack of research in this field, the present article, with a descriptive-analytical approach and using the library method and using Quranic verses and social interpretations, the functions of social monotheism in The findings of this article show that social monotheism produces the anthropological and cosmological foundations of the rule of the monotheistic system over the society in an insightful function, and objectively and practically, specific social, political, economic and educational functions and It has a psychological effect in society. The result is that following the creation, promotion and dominance of the discourse of social monotheism, the monotheistic society will be on the path of evolution and excellence.
  Keywords: Social monotheism, functions, monotheistic society, quran
 • Mohammad Mahdavi *, Zeinab Ahmadpoor, Fatemhe Negahbak Garamaleki Pages 143-158

  In human education, there must be evidence to make Ashraf a creature, and the context of this formation must undoubtedly be provided by families, so the family is the first and most fundamental factor in the development of human personality. This research has been done with the aim of explaining parenting style in Islamic attitude. The present study is of descriptive-analytical type. The statistical population includes all adolescents and young people in Tabriz in the age range of "12 to 30" in 1400, of which 340 people were selected by simple random sampling. The research tool is a standard questionnaire. The results indicate that there is no significant relationship between parents 'education, parents' occupation, class mental affiliation, gender and age group (adolescent / youth) with the variable of parenting style in the Islamic attitude. Also, the value of Pearson correlation coefficient between the dimensions of the variable of parenting style in the Islamic attitude is significant at the level of 99% and there is a positive and direct relationship between the dimensions of the variable of parenting style in the Islamic attitude.

  Keywords: Parenting style, Islamic attitude, Class mental belonging
 • Fatemh Mohamadirahimi, M. Abasi *, S. Nafisi Pages 159-176
  Interpretation is one of the significant knowledge in Quranic sciences, especially in the field of interpretation of divine verses, which is known as hermeneutics among orientalists. This knowledge results in a deep and esoteric reading of the text of the Qur'an. Abu Hamid Ghazali, a thinker and thinker of Islamic sciences of the 5th century (450 A.H.), did not write an independent book in the field of Quranic sciences, but in his works, he frequently sought help from the verses of the Quran. This article aims to examine the numerous works of Ghazali Roubkard in his interpretation of the divine verses and to state some examples of their examples in the Qur'an. The approach adopted by Ghazali in the interpretation of verses has not been addressed by many commentators. The analysis of Ghazali's opinions and the review of the opinions of other commentators and thinkers are reviewed in selected verses. The most prominent interpretation of Ghazali is related to the verse of Noor, which is criticized by referring to the opinions of other commentators. The approach of the article is that Ghazali's understanding of the interpretation of divine verses is not based on Sufi knowledge and other knowledge.
  Keywords: Al-Ghazali, Tawil, Jawahar al-Quran, Mushkooh, Revival of the Sciences of Religion
 • Shirin Rajabzadeh *, Abdolhosein Khosro Panah Pages 177-200
  One of the most important factors in creating the atmosphere of a writer's work is the worldview of the creator of that work. Muhammad Shahrour is a contemporary Syrian modernist who has introduced new and controversial theories in his most important work, the Book and the Qur'an.Using a descriptive-analytical method, this article seeks to analyze and achieve the worldview and biosphere of Mohammad Shahrour, and on the other hand seeks to find the effect of his knowledge of existence and man on his understanding of the verses of the Qur'an to Answer this main question: What effect has the worldview and knowledge of consciousness on existence and man had on his understanding of the verses of the Qur'an? In one part of the article, he examines the type of attitude towards the origin of the universe, the beginning of human creation and finally the creation of man and the effect of each of them on the understanding and interpretation of the verses of the Qur'an. Human language, knowledge and discretion have been studied and explained in understanding the Qur'an.
  Keywords: Mohammad Shahrour, worldview, Understanding the Quran, ontology, anthropology
 • Pages 201-216
  And i'm going to do a job of doing social work and growing up to know where the type of social rafar nabhangar is, and it's all about expelling Menmudand and it has friends who have taken care of it. It is an important issue for a muslim University where a person who has been formed in a different place is a social university wherever he or she is infallible, with a title I am the origin of my upbringing, where infallible people are infallible, and I will choose to choose to choose in which the verses of Rahkare Roshi, especially in the Lahbud of The Islamic University, are contained in it. I will be able to achieve a new year in which the subject of Bramedim ta Rahnmai by Bahter Zeisten is a civil Islamic University. And it will show the novels of a special work and work in which to make a survey where the origin of Bramdam and the company of the company are entitled to a special course in which the company has been photographed I'm going to go through a social impact where
  Keywords: College, Aydal University, flattery, self-styled hypocrisy
 • S. Fateme Mousavi * Pages 217-232
  There are guiding propositions in the Holy Qur'an from which advisory propositions can be deduced. Achieving this requires comprehensive foundations and obstacles to make these inferences sound and prevent them from being distorted. In this regard, and looking at the jurisprudential-ijtihad model, an attempt has been made to explain the Qur'anic-cognitive foundations for the legalization of the science of counseling in the two areas of possibility and permissibility of deriving counseling propositions from Crimean verses. This research deals with these two important issues with a descriptive and analytical approach. Quranic principles in the field of possibility of legalizing the science of counseling, the comprehensiveness of the Qur'an and its scope in human guidance, the instinct of Qur'anic teachings, the wisdom of the Qur'anic words, the appropriateness of the characteristics of the Qur'anic language with the principles of counseling and the existence of fundamental issues of counseling teachings in the Holy Qur'an. In the field of permission to deduce advisory propositions from Qur'anic guiding propositions, the verses indicate contemplation in the Holy Qur'an.
  Keywords: Counseling, Wisdom making, religious science, Quranic counseling
 • A Jamalzadeh *, N. Faiyaz Bakhsh, Fatemeh Moghadari Pages 233-250

  The purpose of this article is to study and explain intercession from Mulla Sadra's point of view in the perspective of verses and hadiths, which was done by descriptive method and documentary analysis with a library approach. The world of possibilities is explained and considers it as a light that shines on the jewel from the Divine God, and from the possible existence of Ashraf to the possibilities of Akhs in the descending arc and in the descending arc, the light of intercession is manifested through Ashraf to the sub-mediators. They are the intellects,The result of the discussion is that; The rulers introduce intercession as hierarchical. Mulla Sadra introduces the strengthening of the connection with the essence of prophecy due to the intensity of love and the multiplicity of care for the traditions and the increase of remembrance, prayers and blessings. He believes that the truth of intercession is related to the existence of a mediator in receiving divine light and grace and returns to a truth in different levels. There is no essential difference between the first and second intermediaries. Except that the difference is in terms of strengths and weaknesses or in terms of originality and obedience.

  Keywords: Intercession, the Hereafter, Divine Wisdom, Divine Grace, mulla sadra