فهرست مطالب

صنایع چوب و کاغذ ایران - سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1402)

مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا بهمنی، پیام مرادپور*، اصغر طارمیان صفحات 113-125
  پانل چوب لایه های درز شده با میخ (NLT) جزء فرآورده های مهندسی شده چوبی هستند که کاربرد ساختمانی فراوان دارند. با توجه به ماهیت ساخت NLT این محصول تمایل بالا به جذب رطوبت داشته و سرعت دفع رطوبت از آنها نیز به آهستگی رخ می دهد. بنابراین حفاظت این فرآورده در برابر رطوبت و عوامل مخرب امر ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش تاثیر مواد حفاظتی ACC و ACQ بر عملکرد توان نگه داری و برش جانبی اتصال دهنده میخ در گونه سرو (Cupressus arizonica) با تاکید بر استفاده در لایه های درز شده با میخ (NLT) مورد بررسی قرار گرفته است. برای تیمار لایه ها از محلول های حفاظتی با غلظت 3 درصد برای دستیابی به حداقل ماندگاری مورد نیاز برای مصارف در تماس با زمین طبق الزامات AWPA استفاده شد. آزمون های توان نگه داری، بار برش جانبی میخ به ترتیب با استاندارد NDS و فرمول های حد تسلیم مطابقت داده شدند. نتایج نشان داده اند که مواد حفاظتی ACC و ACQ اثر نامطلوبی بر مقاومت های مکانیکی آزمون شده در این پژوهش ندارند و همین امر باعث می شود محدودیتی برای ساخت NLT از گونه های اشباع شده با این مواد حفاظتی در گونه سرو وجود نداشته باشد. همچنین نتایج نشان داده اند که همخوانی خوبی بین مقاومت پیش بینی شده با معادلات ارایه شده در NDS و نتایج تجربی وجود داشته است. مد شکست IIIs در نمونه های اشباع شده و نمونه شاهد مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: توان نگه داری میخ، مقاومت برش جانبی، NLT، مواد حفاظتی، NDS
 • علی شبانی، مجید عزیزی*، هادی غلامیان، حامد رفیعی صفحات 127-138
  صنعت مبلمان چند منظوره به دلیل نقش بزرگی که در زندگی امروزی دارد، مانند استفاده حداکثری از فضا، صرف هزینه کمتر و دوستدار محیط زیست به ویژه در شهرهای پرجمعیت، کاربرد بیشتری پیدا کرده است. هدف این پژوهش شناسایی و تعیین شاخص ها و استراتژی های موثر بر رقابت پذیری بازار مبلمان چند منظوره در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. پس از مطالعات کتابخانه ای و بررسی پژوهشی و همچنین مصاحبه با اساتید و صنعتگران فعال در زمینه مبلمان چند منظوره، 33 شاخص در 8 گروه اصلی فنی و انسانی، قانونی ، اقتصاد و بازار، مواد و محصولات، زیرساخت ها، فرهنگی اجتماعی ، سیاسی و محیطی به همراه چهار راهبرد شناسایی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در بین شاخص های اصلی، شاخص فنی و انسانی تاثیر بیشتری نسبت به سایر شاخص ها دارد. در بین زیرشاخص ها، شاخص به کارگیری نیروی انسانی متخصص بیشترین اولویت را دارد. از میان راهکار ها راهکار سرمایه گذاری خارجی مهم ترین گزینه محسوب می شود.. در تحلیل حساسیت نیز معلوم شد شاخص اصلی اجتماعی-فرهنگی حساس ترین شاخص می باشد.
  کلیدواژگان: رقابت پذیری، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مبلمان چند منظوره
 • بهاره جعفری، سحاب حجازی*، یحیی همزه، علی عبدالخانی صفحات 139-153
  در این تحقیق، جزءجزء شدن ساقه کلزا با گلیسرول به عنوان یک حلال سبز و همچنین کاریرد الیاف باقی مانده برای تولید خمیرکاغذ مورد بررسی قرار گرفتند. جزءجزء شدن ساقه کلزا با گلیسرول در دماها و زمانهای مختلف با افزودنی های قلیایی و یا با افزودنی های اسیدی و همچنین کاتالیزور کلرید کلسیم با در نظر گرفتن L/S به نسبت های مختلف و همچنین درصد های متفاوت گلیسرول به آب انجام شد. نتایج نشان می دهند که افزایش دما پس از 170 درجه سانتی گراد درصد بازده بعد از غربال را ثابت نگه داشته یا کاهش می دهد. افزایش زمان جزءجزءسازی بعد از 3 ساعت تاثیر منفی بر روی درصد بازده بعد از غربال دارد . اثر افزودنی اسیدی بر روی درصد بازده بعد از غربال به طور چشمگیری بیشتر از افزودنی قلیایی بود. . افزایش نسبت L/S تا 1/12، درصد بازده بعد از غربال را افزایش و بیشتر از آن، بازده را ثابت یا نزولی می نماید. . از الیاف باقی مانده تیمار بهینه کاغذ دست ساز ساخته شد. شاخص پارگی، شاخص کشش و مقاومت به لهیدگی درحالت حلقوی، به ترتیب mN.m2/g 07/2 ، Nm/g 38/14 و N 4/135 اندازه گیری شدند. با توجه به نتایج، از الیاف باقی مانده می توان خمیرکاغذی با ویژگی های مقاومتی مشابه خمیرکاغذ های شیمی مکانیکی تولید کرد. نتایج نشان دادند که گلیسرول برای جزءجزءسازی ساقه کلزا مناسب بوده و 88 درصد از همی سلولزها، 42 درصد از سلولز و 30 درصد از لیگنین در مایع پخت سیاه باقی مانده وجود دارند که می توانند به عنوان مواد شیمیایی سکویی در یک پالایشگاه زیستی استفاده شوند.
  کلیدواژگان: ساقه کلزا، پالایشگاه زیستی محصول کامل، گلیسرول، خمیرکاغذ، جزءجزءسازی
 • مصطفی ملکی گلندوز*، علی بیات کشکولی، سعیدرضا فرخ پیام، محمودرضا حسینی طباطبایی، هادی غلامیان صفحات 155-167

  این مطالعه باهدف بررسی تاثیر اصلاح حرارتی بر خواص فیزیکی، شیمیایی و آناتومیکی بافت نخل خرما انجام شد. پس از برش تنه نخل خرما ، برای انتخاب بهینه ترین دما، اصلاح حرارتی در 10 دمای مختلف بین 120 الی 210 درجه سانتی گراد و به مدت 2 ساعت صورت پذیرفت. برای ارزیابی تغییرات انجام شده، ابتدا بررسی میکروسکوپی و سپس آزمون های استاندارد دانسیته، خواص شیمیایی و طیف سنجیFTIR- انجام شد. بررسی آناتومی نشان داد که بعد از اصلاح حرارتی دردمای بهینه (°C 160)، ترک و لکه های سیاه رنگ در حفرات آوندی مشاهده شد. این اصلاح منجر به تغییرات اساسی در ساختار مورفولوژی بافت می گردد. اصلاح در محدوده دمایی °C 160 باعث تغییرات دانسیته اندک چوب نخل خرما شد. اما با افزایش اصلاح حرارتی در دمای بیشتر از آن، میزان دانسته کاهش معنی داری داشت. آنالیز طیف سنجی FTIR- بافت نخل خرما، تغییرات شیمیایی را پس از اصلاح نشان داد. باندها، تغییرات میزان گروه های عاملی هیدروکسیلی در سلولز و پیشرفت واکنش تراکم لیگنین را نشان دادند. اصلاح حرارتی بافت نخل باعث بهبود خصوصیات کاربردی آن شده و می توان از آن به عنوان یک روش اصلاح سازگار با محیط زیست برای قابل استفاده نمودن نخل در صنعت مبلمان نام برد.

  کلیدواژگان: نخل خرما، اصلاح حرارتی، خصوصیات شیمیایی، خصوصیات آناتومیکی، طیف سنجی مادون قرمز
 • رضا اولادی*، حسین عمادی جعفرپور، کامبیز پورطهماسی، مرضیه شریفات صفحات 169-181
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر رقابت درون گونه ای بر رشد عرضی و بیومتری الیاف در درختان غالب و مغلوب رشد یافته در یک مزرعه ء دست کاشت نویل است. در این مزرعه، کاشت بعدی نهال ها (سه سال بعد) در بین نهال های اولیه موجب ایجاد درختان غالب و شدیدا مغلوب شد. یافته ها نشان داد که درختان غالب، رشد عرضی بیشتری داشته و تراکییدهایشان پهن تر و ضخیم ترند. علیرغم اینکه میانگین طول تراکییدها در درختان مغلوب، اندکی بیشتر بود ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نشد. موقعیت اجتماعی درخت، نه تنها بر میزان مطلق ویژگی های چوب تاثیرگذاشت بلکه روند تغییرات این ویژگی ها از مغز به پوست و همچنین نحوه ارتباط درونی این ویژگی ها را تحت تاثیر قرار داد. درمجموع می توان نتیجه گرفت که درختان مغلوب کیفیت چوب و الیاف بهتری از درختان غالب دارند ولی در عوض، نرخ رشد شان کم تر است. ایجاد رقابت بین درختی تنها در سال های اولیه رشد (جوان چوبی) برای بهبود کیفیت چوب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: نوئل نروژی (Picea abies)، پهنای حلقه، تاج پوشش، کیفیت چوب، درختان غالب، درختان مغلوب
 • سید صالح گوهری اصل، زهرا محمد مرادی، محمد غفرانی* صفحات 183-197
  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر در ساخت کابینت آشپزخانه تولیدی از فرآورده های صفحه ای (تخته فیبر دانسیته متوسط و تخته خرده چوب) از دید تولیدکنندگان این محصول است. برای این منظور پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت طراحی گردید و با مطالعه تحقیقات اسنادی و پیمایشی، همچنین بهره مندی از نظرات متخصصین دانشگاه و صنعت، پنج شاخص اصلی و 31 زیر شاخص در نظر گرفته شد. جهت تعیین میزان درجه اهمیت و رتبه بندی شاخص ها و زیرشاخص ها از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج نشان داد از میان شاخص های اصلی، شاخص بازاریابی محصول بالاترین اولویت را در ساخت کابینت دارد. از طرف دیگر کم اهمیت ترین شاخص ها از دید تولیدکنندگان محصولات صفحه ای، شاخص های ویژگی فنی فرآورده های صفحه ای و همچنین محیط زیست می باشد. همچنین نتایج بررسی و رتبه بندی زیرشاخص ها با یکدیگر نشان داد زیرشاخص تعهد و تحویل به موقع محصول و استفاده از ماشین آلات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص جهت افزایش کیفیت محصولات صفحه ای به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: محیط زیست، بازاریابی محصول، طراحی محصول، آزمون فریدمن، کابینت آشپزخانه، فرآورده های چوبی
 • ولی الله مهدی پور روشن*، یاسر سبحانی فرد، روح الله رحمانی فرد صفحات 199-214

  کاغذ یک کالای راهبردی، نقش مهمی در رشد و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی، و یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور محسوب می شود. فناوری های تولید کاغذ بدلیل پیچدگی و سرمایه بر بودن ، در دست کشورهای توسعه یافته هستند. اکثرکشورهای در حال توسعه جهت تامین نیازهای فناوری معمولا از انتقال فناوری استفاده می کنند. صنعت کاغذ سازی یکی از صنایع مورد نیاز کشور به فناوری پیشرفته هست که بتواند عقب افتادگی خود در براوردن نیاز کشور به کاغذ خصوصا کاغذ چاپ وتحریر جبران نماید. بنابراین علاوه بر اینکه لازم است فناوری مناسب منتقل شود راهبرد اکتساب فناوری هم نقش مهمی در این زمینه دارد. در این تحقیق به شناسایی راهبرد ها و روش های انتقال فناوری با توجه به شاخص و معیارهای انتقال فناوری در صنعت کاغذ پرداخته شد، بدین ترتیب که با مطالعه کتابخانه ای و استفاده از نظرخبرگان صنعت کاغذ به روش دلفی فازی با تعیین شاخص های مناسب و امتیازدهی شاخص های تعیین شده و اولویت بندی انها با رویکرد مدل های تصمیم گیری فازی (دیمتل و پرومته فازی)، روش مناسب راهبرد اکتساب فناوری در صنعت کاغذ را مشخص شده است. مطابق نتایج بدست امده، سه راهبرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، روش کلید در دست و ایجاد شرکت مشترک، بالاترین اولویت در روش های اکتساب فناوری محسوب می گردند. با اینحال راهبرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهترین روش اکتساب فناوری در صنعت کاغذ می باشد ,

  کلیدواژگان: اکتساب فناوری، راهبرد فناوری، دلفی فازی، صنعت کاغذ
 • محمدرضا نوروززاده، سید حسن شریفی*، نورالدین نظرنژاد صفحات 215-226
  نانومواد زیستی و معدنی پایدار نظیر مونت موریلونیت به دلیل خواصی همچون زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری جهت تولید محصولات مختلف مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این پژوهش اثر پوشش دهی کاغذهای پوشش داده شده با کربوکسی متیل سلولز و مونت موریلونیت و ترکیب آن ها بر روی خواص مقاومتی و خواص نوری بررسی شد. برای این کار مواد پوشش دهی با شرایط مشخص کربوکسی متیل سلولز و مونت موریلونیت (3، 5 و7%) بر روی کاغذها اعمال شدند. همچنین کاغذها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که ویژگی های مقاومتی (شاخص مقاومت به کشش، ترکیدن و پارگی) کاغذهای پوشش داده شده با افزودن درصد مونت موریلونیت افزایش یافته است. ترکیب کربوکسی متیل سلولز و مونت موریلونیت 7% بهترین ویژگی های مقاومتی را نسبت به کاغذ شاهد داشته است. ویژگی درجه روشنی با افزودن مونت موریلونیت افزایش، ولی ماتی تغییر چشمگیری نکرده است. همچنین رنگ سنجی با افزودن مونت موریلونیت تا 5% بهبود یافته ولی در نمونه 7% کاهش رنگ سنجی مشاهده شد. علاوه بر این، بررسی تصاویر میکروسکوپی نشان داد که مونت موریلونیت به میزان قابل توجهی منافذ موجود در سطح کاغذ را نسبت به کاغذ شاهد پر میکنند.
  کلیدواژگان: کربوکسی متیل سلولز، مونت موریلونیت، بسته بندی، پوشش دهی، زیست تخریب پذیری
|
 • Zahra Bahmani, Payam Moradpour *, Asghar Tarmian Pages 113-125
  Nail laminated timber (NLT) is one of the engineered wood products which is widely used in construction. Due to the structure of NLT, it has a high tendency to absorb moisture and its moisture loss rate also is very low. Therefore, it is necessary to protect it against humidity and degradation agents. In this study, the effect of ACC and ACQ preservatives on the performance of withdrawal resistance and lateral strength of the nail fastener in cypress wood with emphasis on the use in NLT was investigated. To treat the layers, preservative solutions with a concentration of 2% were used to achieve the minimum retention required for use with ground contact according to AWPA requirements. Withdrawal resistance and lateral strength of nail were compared with NDS standard and yield limit formulas, respectively. Results showed that ACC and ACQ preservatives had no adverse effects on the mechanical resistance tested in this study, and thus there is no restriction to use the treated wood for manufacturing NLT. Also, the results showed that there is a good agreement between the resistance predicted by the equations presented in NDS and the experimental results. IIIs failure mode was observed in the treated and control samples.
  Keywords: Withdrawal resistance, lateral shear strength, Nail laminated timber, Wood preservative, NDS
 • Ali Shabani, Majid Azizi *, Hadi Gholamiyan, Hamed Rafiee Pages 127-138
  maximum use of space, spending less money, and being environmentally friendly, especially in densely populated cities. This research aims to identify and determine the effective indicators and strategies for the competitiveness of the multi-purpose furniture market in Iran using Analytic Hierarchy Process. After library studies and research review, as well as interviews with professors and craftsmen active in the field of multi-purpose furniture, 33 indicators in eight main groups of technical and human, legal, economy and market, materials and products, infrastructure, socio-cultural, political and environmental along with four strategies were identified and evaluated. The results showed that among the main indicators, the technical and human index had more influence than other indicators, and among the sub-indices, employing the expert human resources index had the highest priority. The foreign investment solution is considered the most important option among the solutions. The sensitivity analysis found that the main index of socio-cultural is the most sensitive index.
  Keywords: Competitiveness, analytic hierarchy process, multi-purpose furniture
 • Bahareh Jafari, Sahab Hedjazi *, Yahya Hamzeh, Ali Abdolkhani Pages 139-153
  In this research, the fractionation of canola stalks with glycerol as a green solvent and also the use of remaining fibers for the production of pulp were evaluated. Fractionation of canola stalk were performed at various temperatures and times with alkaline or acidic catalysts, calcium chloride as additive, different L:S and glycerol to water ratios. The results show that the screened yield remains constant or decreased with increasing the temperature after 170°. Increasing the cooking time after 3 hours has a negative effect on the screened yield. The influence of acidic catalyst on increasing the screened yield was significantly greater than that of alkaline ones. L:S ratio up to 12:1 increases the screened yield but more than this, the screened yield remains constant or decreases. Handsheets were prepared and tear and tensile indices and RCT strength were measured as 2.07 mNm2/g, 14.38 Nm/g and 135.4 N, respectively. According to the results it is possible to produce pulp with strength properties similar to chemi-mechanical pulps. The results also showed that glycerol is suitable for the canola stalk fractination and 88% of hemicelluloses, 44% of cellulose and 30% of lignin are found in the black liquor, which could be used as platform chemicals in a biorefinery.
  Keywords: Canola Stalk, Whole crop biorefinery, Glycerol, pulp, Fractionation
 • Mostafa Maleki Galandouz *, Ali Bayatkashkoli, Saeed Reza Farrokhpayam, MahmoudReza Hosseini-Tabatabaei, Hadi Gholamiyan Pages 155-167

  This study was conducted with the aim of investigating the effect of heat treatment on the physical, chemical and anatomical properties of date palm tissue. After cutting the trunk of date palm, in order to choose the most optimal temperature, heat modification was done at 10 different temperatures between 120 and 210 degrees Celsius for 2 hours. In order to evaluate the changes made, microscopic examination and then standard tests of density, chemical properties and FTIR-spectroscopy were performed. Anatomical examination showed that after thermal modification at the optimal temperature (160 °C), cracks and black spots were observed in the vascular cavities. This modification leads to fundamental changes in the morphological structure of the tissue. Modification in the temperature range of 160 °C caused slight changes in the density of date palm wood. But with the increase of thermal modification at a temperature higher than that, the known amount decreased significantly. FTIR spectroscopic analysis of date palm tissue showed chemical changes after modification. The bands showed the changes in the amount of hydroxyl functional groups in cellulose and the progress of the lignin condensation reaction. Thermal modification of palm tissue improves its functional properties and can be called as an environmentally friendly modification method to make palm usable in the furniture industry.

  Keywords: date palm, Thermal modification, chemical properties, Anatomical properties, Infrared spectroscopy
 • Reza Oladi *, Hossein Emadi Jafarpour, Kambiz Pourtahmasi, Marzieh Sharifat Pages 169-181
  The present investigation seeks to explore the effects of intraspecific competition on the radial growth and fiber biometry of dominant and suppressed trees within a spruce (Picea abies) plantation. By planting subsequent seedlings among initial saplings, a dichotomous tree population of dominant and heavily suppressed individuals was created. The findings suggest that dominant trees exhibit higher radial growth rates, accompanied by wider, and thicker tracheids as compared to their suppressed counterparts. Although the average tracheid length in the suppressed trees was slightly higher, this difference was not statistically significant. It was observed that tree's social position not only influenced the absolute wood properties, but also impacted the trend of variation in these properties from the pith to the bark, as well as the internal relationships between these features. In essence, suppressed trees display superior wood and fiber quality than dominant ones, although their growth rates are comparatively lower. Based on the results, it is recommended to establish early-stage competition between trees, particularly in the juvenile wood phase, to enhance wood quality.
  Keywords: Norway spruce (Picea abies), tree-ring width, tree crown, wood quality, dominant trees, suppressed trees
 • Sayed Saleh Gohari Asl, Zahra Mohamad Moradi, Mohammad Ghofrani * Pages 183-197
  The aim of this research was to investigate the factors affecting the production of kitchen cabinets from the perspective of these products manufacturers. The research was conducted using a Likert questionnaire. By studying documentary and survey research, as well as benefiting from the opinions of university and industry experts, five main criteria and 31 sub-criteria were considered. In order to final ranking of criteria and sub-criteria, Friedman analyses have been used. The results showed that among the main criteria, the marketing criterion of cabinet products has the highest priority in views of cabinet manufacturers. On the other hand, the least important criteria were the technical properties of wood-based composites and environmental features. In addition, the results of examining and ranking sub-criteria with each other showed that the commitment and timely delivery of products, the use of advanced machinery and also using skilled human resources to increase the quality of wood-based products are ranked first to third, respectively.
  Keywords: environment, Product marketing, Product design, Friedmans analyses, Kitchen cabinet, Wooden products
 • Valiollah Mehdipour Roushan *, Yaser Sobhanifard, Roohollah Rahmanifard Pages 199-214

  Paper is a strategic commodity, an important role in economic, cultural, social growth and development, and one of the developed indicators of the country. Paper production technologies are under development due to complexity and capital cost. Most developing countries use technology transfer to meet their common technology needs. The paper industry is one of the industries that the country needs advanced technology to compensate for its backwardness in meeting the country's need for paper, especially printing and writing paper. Therefore, in addition to the fact that technology is necessary and transferable, technology acquisition strategy also plays an important role in this field. In this research, the strategies and methods of technology transfer are identified according to the indicators and indicators of technology transfer in the paper industry, in this way, by studying the library and using the opinions of experts in the paper industry, using the fuzzy Delphi method, by determining the indicators suitable and scoring indicators. Determined and their prioritization with different decision making models (fuzzy decision making and Prometheus), determines the appropriate method of technology acquisition strategy in the paper industry. According to the obtained results, three foreign investment strategies, turnkey method and company creation, are the highest priorities of technology acquisition methods. However, foreign direct investment strategy is the best technology acquisition method in the paper industry.

  Keywords: Technology acquisition, Technology strategy, Fuzzy Delphi, paper industry
 • Mohamadreza Norouzzadeh, Seyed Hassan Sharifi *, Noureddin Nazarnezhad Pages 215-226
  Sustainable biological and inorganic nanomaterials such as montmorillonite have been the focus of researchers due to their properties such as biocompatibility and biodegradability for producing various products. This research investigated the effect of coating paper coated with carboxymethyl cellulose and montmorillonite and their combination on resistance properties and optical properties. For this purpose, coating materials with specific conditions of carboxymethyl cellulose and Montmorillonite (3, 5, and 7%) were applied on the papers. Also, the papers were studied by scanning electron microscope. The results of the tests showed that the resistance characteristics (tensile, burst, and tear resistance index) of the coated papers increased by adding the percentage of montmorillonite. The combination of carboxymethyl cellulose and 7% montmorillonite has the best resistance characteristics compared to paper. The brightness characteristic increased by adding montmorillonite, but the opacity did not change significantly. Also, the colorimetry was improved by adding montmorillonite up to 5% but the 7% sample decreased. In addition, the examination of the microscopic images showed that the montmorillonite fills the pores on the surface of the paper significantly compared to the control paper.
  Keywords: Carboxymethyl cellulose, Montmorillonite, Packaging, Coating, Biodegradability