فهرست مطالب

نشریه علوم و فناوری پسته
پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سدابه جهانبخش گده کهریز*، محسن سعدلو پاریزی، حسین دشتی، روح الله صابری ریسه، حجت هاشمی نسب صفحات 1-20

  گموز (پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه) یکی از مهم ترین بیماری های درختان پسته می باشد. به منظور ارزیابی مقاومت نسبی 29 پایه از جنس پسته به این بیماری، آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور نوع پایه و تنش بیماری، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نهال های دوماهه پسته به صورت مصنوعی با گونه Phytophthora drechsleri مایه زنی و پس از شش ماه ارزیابی انجام شد. مقاومت پایه ها با تعیین شاخص های درصد حلقه برداری طوقه، شدت آلودگی و مرگ ومیر و اندازه گیری صفات طول ساقه، وزن خشک ساقه و ریشه در سطوح شاهد و تنش، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بین پایه های موردمطالعه از نظر مقاومت به بیماری تفاوت معنی دار وجود داشت. تنش بیماری باعث کاهش طول ساقه، وزن خشک ساقه و ریشه نهال ها گردید. آتلانتیکا دارای کمترین میزان حلقه برداری طوقه (20٪) و شدت آلودگی (17٪) بود و از نظر شدت آلودگی تفاوت معنی داری با سایر پایه ها نشان داد. پایه سرخس نیز دارای بیشترین میزان حلقه برداری طوقه (95٪)، شدت آلودگی (90٪) و مرگ ومیر (55/55٪) بود و از نظر این شاخص ها با سایر پایه ها تفاوت معنی دار داشت. بنابراین آتلانتیکا مقاوم ترین و سرخس حساس ترین پایه های جنس پسته در برابر بیماری گموز بودند. تجزیه خوشه ای، پایه ها را به چهار گروه مقاوم (آتلانتیکا، اینتگریما و UCB1)، نیمه مقاوم (بنه، بنه باغی، کله قوچی، قزوینی، غلامرضایی، ایتالیایی، احمدآقایی، M5 و BK1)، نیمه حساس (بادامی زرند، اکبری، اوحدی، فندقی غفوری، سیف الدینی، جندقی، راور(1)، MT1، M7، BK6 وBK7) و حساس (سرخس، سفیدپسته نوق، موسی آبادی، خنجری دامغان، ممتاز تاج آبادی و M4) تقسیم نمود.

  کلیدواژگان: پسته، فیتوفترا، گموز، حساسیت، مقاومت نسبی
 • هیوا قضایی، زهرا عزیزی*، حسین آقامحمدی صفحات 21-37
  این تحقیق به منظور تشخیص گیاه پسته سالم از انواع تحت تنش با استفاده از تصویر ماهواره های Sentinel 2A سنجنده MSI و لندست 8 سنجنده OLI در شهرستان ورامین انجام شده است. تصاویر ماهواره ای با استفاده از بازتاب امواج الکترومغناطیس در ساختار ظاهری گیاه به شناسایی گیاه سالم کمک می کند. میزان این بازتاب بسته به سطح برگ، نوع بیماری، تراکم پوشش گیاهی، پراکنش و وضعیت رویشی گیاه در طول یک سال متفاوت می باشد. در تحقیق حاضر از شاخص های NDVI, NDRE, NDMI, و SAVI در دو ماه اردیبهشت و مرداد در طی سال های 1396-1395 به عنوان عاملی در توصیف وضعیت پوشش گیاهی استفاده شد. در مرحله اول تصویر های مربوط به منطقه مورد مطالعه تهیه و در محیط GIS لایه های مورد نظر روی یکدیگر قرار گرفت. در مرحله بعد با استفاده از روش الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی منطقه مورد بررسی به سه بخش پسته، غیرپسته و خاک طبقه بندی و ادامه تحقیق روی منطقه پسته انجام شد. سپس همبستگی شاخص NDVI با سه شاخص دیگر در چهار زمان مشخص شده محاسبه شد. نتایج نشان داد در ماه اردیبهشت بین شاخص خاک SAVI و شاخص شادابی NDVI نسبت به ماه مرداد میزان 9819/0 همبستگی وجود داشت و این مقدار در هر دو سال از دو شاخص دیگر بیشتر بود. با توجه به اینکه افزایش شاخص SAVI نشان دهنده کاهش شادابی پوشش گیاهی است، لذا می توان از این شاخص برای ارزیابی سلامت باغات پسته استفاده نمود.
  کلیدواژگان: شاخص تفاضلی پوشش گیاهی، سنتینل، لندست، ورامین
 • محمدحسین شمشیری* صفحات 38-56

  به منظور بررسی اثر قارچ ریشه ای آربسکولار بر مقاومت پایه پسته UCB1به تنش شوری، آزمایشی گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی و بصورت فاکتوریل با دو فاکتور، قارچ-ریشه در دو سطح (با و بدون قارچ-ریشه) و شوری آب بر اساس هدایت الکتریکی در چهار سطح (5/0 شاهد، 5، 10و 15 دسی زیمنس بر متر) و پنج تکرار به اجرا در آمد. نهال های 18 ماهه UCB1 از شرکت طوبی کرمان تهیه شد و با قارچ ریشه ای Funneliformis mosseae مایه کوبی گردید. نهال ها به مدت 70 روز در شرایط گلخانه رشد نمودند (دمای3±30 درجه سلسیوس و میانگین رطوبت نسبی 32 درصد) و پس از اطمینان از کلونیزاسیون قارچ-ریشه، به مدت دو ماه تحت تنش شوری قرار گرفتند. نتایج نشان داد شوری سبب کاهش وزن خشک، ارتفاع ساقه، تعداد و سطح برگ، محتوای آب نسبی برگ و جذب و انتقال عناصر فسفر، پتاسیم و منیزیم گردید درحالی که میزان پرولین و مجموع قندهای محلول برگ، سدیم و کلر برگ و ریشه را نسبت به شاهد افزایش داد. همزیستی ریشه نهال های UCB1 با قارچ ریشه ای آربسکولار به طور قابل ملاحظه ای اثرات زیان آور تنش شوری را نسبت به نهالهای غیر همزیست کاهش داد. با افزایش سطح شوری از همزیستی قارچ-ریشه با نهال های پسته UCB1 کاسته شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مایه کوبی نهال های UCB1 با قارچ-ریشه فوق سبب افزایش مقاومت آن به تنش شوری گردید.

  کلیدواژگان: پسته، تنش شوری، قارچ-ریشه، یوسی بی وان
 • احمد شاکر اردکانی*، هانیه شیربیگی صفحات 57-70

  این مطالعه با هدف بررسی نقش تهویه در کاهش فساد پسته تازه طی حمل و نقل از باغ تا ترمینال انجام شده است. پسته های تهیه شده از رقم احمد آقایی در دو شرایط متفاوت با سبد پلاستیکی مشبک (دارای تهویه) و سبد پلاستیکی غیر مشبک (بدون تهویه) با وزن 10 کیلوگرم نگهداری شد و تغییرات دما، رطوبت و کاهش وزن، میزان کپک زدگی و قارچ تولید شده طی 4 روز نگهداری نمونه های پسته بررسی شد. همچنین ارزیابی حسی نمونه ها (از نظر رنگ، ظاهر، مزه و طعم) توسط ارزیاب ها با روش آنالیز کیفی توصیفی (QDA) انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمام پارامترهای انتخاب شده دو تیمار طی 4 روز (شامل دما، رطوبت و کاهش وزن، میزان کپک زدگی و قارچ)، اختلاف معنی داری با هم دارند (p≤ 0.05). بالاترین دما طی 4 روز، مربوط به سبد غیر مشبک در روز چهارم (21 درجه سانتی گراد) و پایین ترین دما نیز در سبد مشبک در روز دوم، 9/16 درجه سانتی گراد بوده است. بیشترین افت وزن در سبد مشبک در روز چهارم نگهداری مشاهده گردید. همچنین در روز چهارم نگهداری تعداد قارچ و کپک زدگی به ترتیب در سبد مشبک 5/326 و 320 و در سبد غیر مشبک 650 و 5/675 کلونی بوده است. امتیاز ویژگی های حسی نیز؛ در مورد ظاهر (8)، طعم و مزه (9/10)، رنگ (7/11)، بافت (9/9) و بو (6/10)، در سبد مشبک به نحو معنی داری بهتر از سبد غیر مشبک (به ترتیب 4/6، 7/8، 9/8، 3/8 و 1/9) بود (p≤ 0.05).

  کلیدواژگان: پسته تازه، قارچ، کپک، تهویه، ارزیابی حسی
 • محمدرضا ادیش، زهرا پاک کیش، سهیلا محمدرضاخانی* صفحات 71-86
  پسته یکی از محصولات استراتژیک و مهم باغبانی می‏باشد. بمنظور افزایش ویژگی‏های کمی و کیفی درختان پسته محلول‏پاشی با ویتامین‏ها بمنظور رفع محدودیت‏ها در طی مراحل رشدی صورت می‏گیرد. پژوهش حاضر، به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار اجراشد. تیمارها شامل ویتامین تیامین با غلظت 200 و 400 میکرو مول بر لیتر و نیاسین 250 و 500 میکرو مول بر لیتر و درختانی که هیچ کدام از تیمارهای فوق روی آنها انجام نشد، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. محلول‏پاشی در دو مرحله (مرحله اول، 30 روز بعد از تمام گل و مرحله دوم 45 روز بعد از تمام گل) صورت گرفت. ویژگی هایی نظیر سطح برگ، شاخص کلروفیل، درصد پوکی، خندانی، درصد میوه های بدشکل، وزن میوه، تعداد میوه در خوشه، وزن خوشه و عملکرد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در نتیجه استفاده از تیامین 400 میکرومولار و نیاسین 500 میکرومولار سطح برگ، شاخص کلروفیل، خندانی، وزن میوه، تعداد میوه در خوشه، وزن خوشه و عملکرد در مرحله 45 روز بعد از تمام گل افزایش یافته است. همچنین درصد ناخندانی، درصد پوکی و درصد میوه های بدشکل در نتیجه استفاده از تیمارها کاهش یافته است. بطورکلی استفاده از تیمارهایی با بیشترین غلظت در مرحله 45 روز بعد از تمام بیشترین تاثیر را روی صفات داشته است.
  کلیدواژگان: پسته، تیامین، عملکرد
 • محمدامین سمیع*، محمدکاظم ایران نژاد پاریزی، مهدی ضیاءالدینی صفحات 108-138

  پسیل معمولی پسته از آفات درجه اول پسته کشور و یکی از آفات بومی در پسته کاری های ایران و کشورهای همجوار است. گسترش و طغیان این آفت، ضرورت بازنگری در کنترل شیمیایی برای کاهش مصرف سموم و همچنین تشخیص و به کارگیری روش های غیرشیمیایی سازگار با محیط زیست را ایجاب می کند. در این پژوهش تاثیر بیوچار طبیعی بر فعال سازی پاسخ های دفاعی درختان پسته و امکان سنجی ایجاد مقاومت القایی برای کنترل پسیل پسته، با مقایسه تغییر تراکم تخم و پوره های آفت در سطوح مختلف برگ در طول دو نسل مورد بررسی قرار گرفت. روند تغییرات فعالیت آنزیم های اکسیداتیو شامل کاتالاز و پراکسیداز و دفاع غیر آنزیمی گیاه بررسی شد. نتایج نشان داد که تراکم تخم و پوره های پسیل پسته متاثر از کاربرد بیوچار هستند و از روز هفتم به بعد در مقایسه با شاهد به طور معنی داری کاهش یافت و در روز بیست و هشتم به کمترین میزان خود رسید. در ارتباط با تغییر تراکم پوره ها مقدار مجذور اتا در آزمون لاندای ویلکز برای اثر متقابل زمان و تیمار برابر با 129/0 تعیین شد. میزان سیلیسیم تجمع یافته در برگ متاثر از محلول پاشی بیوچار به عنوان یک دفاع فیزیکی موثر پس از گذشت 48 ساعت با میزان 1/1 برابر و متعاقب آن پس از گذشت 14 روز به میزان 4/1 برابر در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت. براساس نتایج به دست آمده کاربرد بیوچار طبیعی معدنی می تواند به واسطه ی افزایش سطح عوامل بازدارنده تغذیه و تخمریزی باعث ایجاد دفاع مستقیم و القای مقاومت درختان پسته به پسیل معمولی پسته شود.

  کلیدواژگان: مدیریت آفات، بیوچار طبیعی، مقاومت القائی، پسیل معمولی پسته
|
 • Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz *, Mohsen Saadlou Parizi, Hosein Dashti, Roohallah Saberi Riseh, Hojjat Hasheminasab Pages 1-20

  Gummosis (Phytophthora Crown and Root Rot) is one of the Most Important Diseases of Pistachio Trees. In Order to Evaluate the Relative Resistance of 29 Rootstocks of Pistacia to this Disease, a Factorial Experiment was Conducted with Two Factors Rootstocks Type and Disease Stress, Based on Completely Randomized Design with Three Replications. Two-Month-old Pistachio Seedlings were Artificially Inoculated with Phytophthora Drechsleri and After Six Months, Evaluation Was Done. The Resistance of Rootstocks was Evaluated by Determining the Percent of Crown Rot Girdling, Disease Severity and Mortality Indices and Measuring the Stem Length, Stem and Root Dry Weight Traits in Control and Stress levels. The Results Showed that There was a Significant Difference Between the Studied Rootstocks in Terms of Resistance to Disease. The Disease Stress Caused a Decrease in Stem Length, Stem and Root Dry Weight of Seedlings. The Atlantica Had the lowest Amount of Crown Girdling (20%) and Disease Severity (17%) and in Terms of Disease Severity, it Showed a Significant Difference with other Rootstocks. The Sarakhs Rootstock Had also the Highest Amount of Crown Girdling (95%), Disease Severity (90%) and Mortality (55.55%) and in Terms of These Indices, it was Significantly Different from other Rootstocks. Therefore, Atlantica was the most Resistant and Sarakhs the most Susceptible Pistacia Rootstocks Against Gummosis Disease. The Cluster Analysis Divided the Rootstocks into Four Groups: Resistant (Atlantica, Integerrima and UCB1), Moderately Resistant (Mutika, Benebaghi, Kalleghouchi, Ghazvini, Gholamrezaei, Italiaei, Ahmad Aghaei, M5 and BK1), and Moderately Susceptible and Susceptible .

  Keywords: Pistachio, Phytophthora, Gummosis, Susceptibility, Relative Resistance
 • Hiva Ghazaie, Zahra Azizi *, Hossein Aghamohammadi Pages 21-37
  This research was carried out in order to identify healthy pistachio plant from stressed varieties by using Sentinel 2A satellite image of MSI sensor and Landsat 8 sensor of OLI satellite in Varamin city. Satellite images help to identify a healthy plant by using the reflection of electromagnetic waves in the apparent structure of the plant. The amount of this reflection varies depending on the leaf surface, type of disease, vegetation density, distribution and vegetative state of the plant during a year. In the current research, NDVI, NDRE, NDMI, and SAVI indices were used in the two months of May and August during the years 2015-2016 as a factor in describing the vegetation status. In the first stage, the images related to the study area were prepared and the desired layers were placed on top of each other in the GIS environment. In the next step, using the artificial neural network algorithm, the studied area was classified into three parts: pistachio, non-pistachio and soil, and continued research on the pistachio area. Then the correlation of NDVI with other three indices was calculated in four specified times. The results showed that in May, there was a correlation of 0.9819 between SAVI soil index and NDVI freshness index compared to August, and this value was higher than the other two indices in both years. Considering that an increase in the SAVI index indicates a decrease in the freshness of vegetation, this index can be used to evaluate the health of pistachio orchards.
  Keywords: vegetation differential index, Sentinel, Landsat, Varamin
 • MohammadHossein Shamshiri * Pages 38-56

  To study the effect of arbuscular mycorrhizal fungus on salt resistance of UCB1 pistachio rootstock, a greenhouse experiment was achieved as factorial based on a completely randomized design with two factors of arbuscular mycorrhiza at two levels (with and without mycorrhiza) and water salinity at four levels (EC0.5 as control, EC5, EC10 and EC15 dS.m-1) with five repetitions. 18-month-old UCB1 plants propagated by tissue culture were obtained from Touba company in Kerman and inoculated with Funneliformis mosseae. Plants were grown for 70 days in greenhouse conditions (30±3 ºC and 32% of average relative humidity) and after ensuring of root colonization, they were subjected to salt stress for two months. The results showed that salinity caused a decrease in dry weight, stem height, number and surface of leaves, relative water content of leaves and phosphorus, potassium and magnesium uptake, while the amount of proline and total soluble sugars, sodium and chloride in leaves and roots were increased compared to control. Root symbiosis of UCB1 seedlings with arbuscular mycorrhizal fungus significantly mitigate the adverse effects of salinity stress compared to non-mycorrhizal seedlings. Root colonization of UCB1 pistachio seedlings was decreased under salinity stress. Based on the results, the inoculation of UCB1 plants with the above arbuscular mycorrhiza led to increase in salt stress resistance.

  Keywords: mycorrhiza, Pistachio, salt stress, UCB1
 • Ahmad Shakerardekani *, Hanieh Shirbeigi Pages 57-70

  This study was conducted with the aim of investigating the role of ventilation in reducing the spoilage of fresh pistachios during transportation from orchard to the terminal. Pistachio prepared from Ahmad Aghaei variety (10 kg) were stored in two different conditions with a plastic mesh basket (with ventilation) and a non-mesh plastic basket (without ventilation). The changes in temperature, humidity, weight loss, the amount of mold and fungus were investigated during 4 days of storage of pistachio samples. Also, the sensory evaluation of the samples (in terms of color, appearance, taste and flavor) was done by the evaluators using QDA* method. The results of this research showed that all the selected parameters of the two treatments during 4 days (including temperature, humidity and weight loss, the amount of mold and fungus), have a significant difference (p ≤ 0.05). highest temperature during 4 days related to the non-mesh basket was 21°C on the fourth day and the lowest temperature was 16.9°C in the mesh basket on the second day. The highest weight loss was observed in the mesh basket on the fourth day of storage. on the fourth day of storage, the number of fungi and mold was 326.5 and 320 in the mesh basket and 650 and 675.5 in the non-mesh basket, respectively. The score of sensory features of the mesh basket in terms of appearance (8), taste (10.9), color (11.7), texture (9.9) and smell (10.6), was significantly better than non-mesh basket (respectively 6.4, 8.7, 8.9, 8.3 and 9.1) (p≤0.05).

  Keywords: fresh pistachio, Fungus, Mold, Ventilation, Sensory Evaluation
 • Mohammadreza Adish, Zahra Pakkish, Soheila Mohammadrezakhani * Pages 71-86
  Pistachio are one of the strategic and important horticultural products. In order to increase the quantitative and qualitative characteristics of pistachio trees, foliar spraying with vitamins is done in order to remove the limitations during the growth stages. The present study was conducted as a factorial experiment based on a randomized complete block design with 5 treatments and 4 replications. The treatments included vitamin thiamine with concentrations of 200 and 400 µ/l and niacin of 250 and 500 µ/l, and trees that were not given any of the above treatments were considered as controls. Foliar spraying was done in two stages (the first stage, 30 days after flowering and the second stage, 45 days after flowering). Characteristics such as leaf area, chlorophyll index, percentage of indehiscent, percentage of deformed fruits, fruit weight, number of fruits per cluster, cluster weight and yield were studied. The results showed that as a result of using thiamine 400 µ/l and niacin 500 µ/l, leaf surface, chlorophyll index, smile, fruit weight, number of fruits per cluster, cluster weight and yield at the stage of 45 days after full flower increased. Also, the percentage indehiscent, the percentage of blankness, and the percentage of deformed fruits have decreased as a result of the use of treatments.
  Keywords: Pistachio, Thiamin, Yield
 • MohammadAmin Samih *, MohammadKazem Irannezhad Parizi, Mahdi Ziaaddini Pages 108-138

  Common pistachio psylla is one of the first-rate pests of pistachios and one of the native pests in pistachio farms in Iran and neighboring countries. The spread and outbreak of this pest requires a review of chemical control to reduce the consumption of pesticides, as well as the identification and use of environmentally friendly non-chemical methods. In this research, the effect of the natural biochar on activating the defense responses of pistachio trees and the feasibility of inducing resistance to control pistachio psylla was investigated by comparing the changes in the density of eggs and nymphs in different leaf levels during two generations. Changes in activity of catalase and peroxidase and non-enzymatic plant defense were investigated. The density of eggs and nymphs affected by the application of biochar decreased significantly from the seventh day onwards compared to the control and reached its lowest level on the twenty-eighth day. In connection with the change in the density of the nymphs, the eta value in the Wilks' Lambda test for the interaction effect of time and treatment was determined as 0.129. The amount of silicon accumulated in the leaves affected by biochar foliar application as an effective physical defense increased by 1.1 times after 48 hours and subsequently by 1.4 times after 14 days compared to the control treatment. Based on the obtained results, the use of biochar can create direct defense and induce resistance of pistachio trees to pistachio psylla by increasing the level of factors inhibiting nutrition and spawning.

  Keywords: Pest Management, Natural biochar, Induced resistance, Common Pistachio Psylla