فهرست مطالب

نشریه گردشگری و اوقات فراغت
پیاپی 15 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هاجر مزیدی*، حسین زینتی فخرآباد صفحات 1-20

  هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل تاثیرات گردشگری روستایی بر معیشت پایدار روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای وامنان و کاشیدار شهرستان آزادشهر) است. روش شناسی پژوهش توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. در گردآوری اطلاعات از روش اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 3800 نفر از خانوارهای ساکن در روستاهای وامنان و کاشیدار شهرستان آزادشهر در سال 1401 تشکیل می دهند که حجم نمونه پژوهش براساس محاسبه فرمول کوکران 348 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری از نوع آسان (در دسترس) است و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. در تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های استنباطی مرتبط با اهداف پژوهش، آلفای کرونباخ، تی دوجمله ای، کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که تاثیرات گردشگری بر بعد اقتصادی با میانگین 791/1، بعد اجتماعی با میانگین 829/1، بعد زیست محیطی با میانگین 244/2 و بعد نهادی با میانگین 355/2 مطلوب بوده است.

  کلیدواژگان: معیشت پایدار، گردشگری روستایی، توسعه روستایی، روستای وامنان و کاشیدار
 • معصومه عربشاهی*، نیلوفر کوهستانیان، امید بهبودی صفحات 21-38
  هدف از پژوهش حاضر کشف روابط میان متغیرهای کیفیت و ارزش ادرا ک شده، رضایتمندی و اهداف وفاداری با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی و از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران روستایی در ده روستای پربازدید اطراف مشهد مقدس تشکیل می دهند که عبارت اند از روستاهای زشک، خادر، شاندیز، عنبران، کنگ، دهسرخ، جاغرق، اندرخ، نغندر و اخلمد است. براساس فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری غیراحتمالی سهمیه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد ژایوتینگ و همکاران (2020) بوده است. روایی مدل و ارتباط میان متغیرهای پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری تایید شد. برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده های آزمون فرضیه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تجزیه وتحلیل شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، کیفیت درک شده گردشگر روستایی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ادراک شده می گذارد و رضایت وی را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین ارزش ادراک شده گردشگر روستایی تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت گردشگر روستایی دارد. علاوه براین، رضایت گردشگر روستایی تاثیر مثبت و معناداری بر قصد بازدید مجدد، تمایل به پرداخت برای محصولات ویژه روستایی و تبلیغ دهان به دهان دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت درک شده، ارزش درک شده، رضایت گردشگر، مقصدهای گردشگری روستایی
 • مهوش خاتمی صفحات 39-57

  امروزه با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشور، اهمیت توجه به نیازهای این قشر نیز بیش از پیش احساس می شود. همه افراد در طول زندگی بحران ها و ناملایماتی را تجربه می کنند که با تاب آوری در این شرایط می توانند خود را حفظ کنند؛ از جمله این بحران ها، بحران دوران سالمندی است که همه افراد در این سن باید به نحوی با آن کنار بیایند. لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رضایت از اوقات فراغت و تاب آوری سالمندان با در نظر گرفتن شش مولفه: روانشناختی، آموزشی، اجتماعی، آرامش، فیزیولوژیکی و زیبایی شناختی سعی در تبیین ارتباط و تاثیر این دو مولفه دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رضایت از اوقات فراغت و تاب آوری سالمندان با در نظر گرفتن شش مولفه: روانشناختی، آموزشی، اجتماعی، آرامش، فیزیولوژیکی و زیبایی شناختی سعی در تبیین ارتباط این دو مولفه دارد. از نظر روش شناسی پژوهش حاضر کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه و به دو صورت مجازی و میدانی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از میان نمونه ای متشکل 356 نفر از سالمندان شهر تهران گردآوری شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین رضایت از اوقات فراغت و تاب آوری سالمندان ارتباط معناداری وجود دارد. این واقعیت حاکی از آن است مادامی که پاسخگویان شرایط مناسبی برای گذران اوقات فراغت خود داشته باشند، به همان میزان نیز تاب آوری بالایی را تجربه می کنند. همچنین تمامی فرضیه های فرعی این پژوهش با شدت ضریب همبستگی بالایی تایید شدند؛ به این معنا که ابعاد شش گانه اوقات فراغت با تاب آوری رابطه مثبت و معناداری دارند.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، رضایت از اوقات فراغت، سالمندی، تاب آوری
 • جعفر آهنگران*، الهام شیرافکن صفحات 59-78

  با توجه به روند کنونی جهان به سمت سالخوردگی و هم زمان با افزایش جهانی جمعیت سالمندان، ایران نیز با افزایش جمعیت سالمندی مواجه است. از سوی دیگر، بحث اوقات فراغت یکی از موضوعات مطرح در حوزه کیفیت زندگی سالمندان است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیرامون تاثیر رفتارهای فراغتی در کیفیت زندگی ذهنی  ادراکی سالمندان انجام شده و سالمندان شهر تهران را به منزله مطالعه موردی انتخاب کرده است. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و، به لحاظ روش تحقیق، از نوع تحقیقات توصیفی از نوع هم بستگی و، به لحاظ گردآوری داده ها و اطلاعات نیز، از نوع تحقیقات پیمایشی با ابزار پرسش نامه است. جامعه موردنظر افراد بالای 60 سال ساکن شهر تهران بودند که، به دلیل وجود بحران کرونا و دشواری دسترسی به نمونه موردنظر، با روش نمونه گیری در دسترس (آسان) انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، نرم افزار SPSS به کار گرفته شد و، برای آزمودن فرضیه های پژوهش، از آزمون هم بستگی استفاده شد. تتایج نشان داد تمام فرضیه های تحقیق قابل قبول است و رفتارهای فراغتی در ابعاد کیفیت زندگی ذهنی  ادراکی شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط سالمندان شهر تهران تاثیر مثبت دارد. همچنین، به طور کلی، رفتارهای فراغتی در کیفیت زندگی ذهنی  ادراکی سالمندان شهر تهران تاثیر مثبت دارد. در پایان، ضمن اشاره به محدودیت های تحقیق، پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج برای تحقیقات آتی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، رفتارهای فراغتی، کیفیت زندگی ذهنی ادراکی، سالمندان، تهران
 • سید عبدالله میرخندان* صفحات 79-89

  با توجه به رشد روزافزون اوقات فراغت و پدیدآمدن سرگرمی های نو و مدرن در سبک زندگی انسان امروزی، ترسیم جایگاه این سرگرمی ها در سبک زندگی یکی از چالش های اخلاقی عصر حاضر است. با توجه به مضرات و فواید سرگرمی های نو، باید روشن شود این سرگرمی ها با چه شرایطی می توانند مفید باشند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی  تحلیلی در پی بررسی آموزه های اخلاق اسلامی و به طور خاص ادله ترغیب کننده به سرگرمی در این زمینه است. در این مقاله، به این نتایج رسیدیم که از سرگرمی ها نیز می توان برای رسیدن اهداف اسلامی استفاده کرد و اسلام با بیان بایدها و نبایدهای اخلاقی، معیارهایی برای این استفاده مطلوب مطرح می کند. براین اساس، سرگرمی مطلوب بیهوده نیست و در راستای مسیولیت های اساسی تعیین شده برای انسان است، حلال است، به کرامت انسان لطمه نمی زند، و در پرداختن به آن اعتدال رعایت می شود. همچنین براساس آموزه های ترغیب کننده به سرگرمی، برخی از خواص و کارکردهای سرگرمی های مطلوب عبارت اند از: یادگیری و آموزش، ایجاد تفریح و شادی، ایجاد آرمیدگی و تجدید قوا، شکوفاکردن استعدادها، ایجاد توسعه اقتصادی و تنوع در زندگی.

  کلیدواژگان: سرگرمی، ترغیب به سرگرمی، سبک زندگی، اخلاق اسلامی
 • مهنا نیک بین* صفحات 91-112
  هدف

  صنعت گردشگری ایران برای تحقق اهداف و برنامه های تدوین شده، نیازمند به کارگیری شیوه های علمی و کارآمد مدیریتی است تا با حداقل هزینه، حداکثر کارایی را داشته باشد و همچنین در میدان رقابت، نیازمند راهبردی برای منحصربه فردبودن است. در این راستا، کسب مزیت رقابتی، استفاده از هوش تجاری و همچنین بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان (گردشگران) راهگشای تداوم بقا و رشد و شکوفایی هرچه بیشتر در بازار سخت رقابتی این صنعت است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر هوش تجاری در مدیریت ارتباط با مشتری با هدف افزایش مزیت رقابتی است که در سطح دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران انجام شده است.

  روش

  پرسش نامه استاندارد این تحقیق، براساس اهداف و فرضیه‏های پژوهش، مشتمل بر 3 متغیر و 94 سوال است که ازطریق نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای در بین 327 نمونه آماری توزیع شد. همچنین روش تحقیق از نوع توصیفی _ کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده ها، در زمره تحقیقات هم بستگی قرار می‏گیرد.

  یافته ‏ها: 

  نتایج تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی.‏ال‏.اس نشان دادند که هوش تجاری با مدیریت ارتباط با مشتری روابط مثبت و معناداری دارد. تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی هم تایید شد. همچنین تاثیر هوش تجاری در مزیت رقابتی و رابطه مثبت و معنی‏دار میان آن ها نیز تایید شد.

  نتیجه‏ گیری: 

  براساس نتایج سایر آزمون‏های پژوهش، به منظور بهبود عملکرد و سیاست‏های بخش دولتی و صاحبان این کسب وکارها در راستای بهبود شاخص‏های اقتصادی آن در سطح داخلی و برون سازمانی راهکارها و توصیه‎هایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: دفاتر خدمات مسافرتی، مدیریت ارتباط با مشتری، مزیت رقابتی، هوش تجاری
 • زهرا راجی*، رضا علی اصل صفحات 113-129
  امروزه گردشگری یکی از حقوق مسلم شهروندی به شمار می رود. اشاعه این گفتمان به تلاش های گسترده برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان حوزه گردشگری و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی آحاد جامعه از این حق منجر شده است. به رغم این تلاش ها، همچنان شاهد موانع و مسایل شایان توجهی پیش روی گروه های خاصی از جامعه هستیم. سالمندان ازجمله گروه های جمعیتی هستند که به رغم نیاز برای کسب تجربه مطلوب از سفر، با چالش ها و موانعی جدی مواجه اند. با هدف رفع این موانع و تحقق تام گردشگری دردسترس لازم است گام هایی دقیق در قالب سیاست گذاری برداشته شود. بدیهی است سیاست گذاری صحیح برای رفع موانع، در گرو شناسایی دقیق آن هاست؛ بدین منظور در پژوهش پیش رو تلاش شده است با اتکا به روش کیفی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به واکاوی و تحلیل موانع گردشگری سالمندان (گردشگری نقره ای) پرداخته شود. در پژوهش حاضر، داده ها به روش تماتیک تحلیل شده و نرم افزار استفاده شده برای تحلیل اطلس تی آی است. بنابر یافته های پژوهش، موانع گردشگری سالمندان در قالب مقوله های فردی، اقتصادی، مدیریتی و ساختاری سامان دهی می شوند.
  کلیدواژگان: گردشگری دردسترس، گردشگری نقره ای، سالمندان، برنامه ریزی گردشگری
 • لیلا اویسی، مهدی کروبی، محمدامیر اویسی صفحات 131-144

  زنان علاوه بر فعالیت های خانگی، در فعالیت های بیرون از خانواده نیز سهم زیادی از نیروی انسانی را به خود اختصاص داده اند. صنعت گردشگری سلامت یکی از صنایعی است که زنان حضور پررنگی در آن دارند؛ درحالی که در مطالعات انجام شده در حوزه گردشگری سلامت، توانمندسازی زنان بررسی نشده است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی توانمندسازی زنان در صنعت گردشگری سلامت است. در این پژوهش، که دارای رویکرد آمیخته است، عوامل توانمندسازی زنان در صنعت گردشگری سلامت و اولویت بندی عوامل شناسایی شده در سطح استان یزد بررسی شده است. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات در فاز اول، از روش تحلیل تم و در فاز دوم، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. نتایج پژوهش 31 توانمندساز را شناسایی کرده اند که با استفاده از پنل خبرگان اولویت بندی شدند. به این ترتیب که عامل اجتماعی بیشترین اثر پذیری و عوامل سیاسی و روان شناختی بیشترین اثر گذاری را دارند. این تحقیق رویکرد جدیدی درخصوص توانمندسازی زنان در گردشگری سلامت ارایه کرده است؛ به این ترتیب که بیشترین عوامل شناسایی شده مربوط به دسته اجتماعی هستند. به همین دلیل، بهبود رفتارهای اجتماعی و محیط جامعه ای که در آن زندگی می کنند به توانمندسازی بیشتر زنان منجر می شود.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، زنان، گردشگری، گردشگری سلامت
 • محمدرضا رضایی، حسین عزیزی، حسن اروجی صفحات 145-168

  ازآن جایی که رویکرد تاب آوری سبب تقویت گردشگری در برابر سوانح و بحران ها می شود و توانایی آن را برای جذب و کاهش تغییرات افزایش می دهد، یکی از رویکردهای جدید موثر برای ادامه توسعه گردشگری تاب آوری است. شهر شیراز یکی از شهرهای مهم گردشگری کشور و جهان است که، با توجه به این که در آن سوانح گوناگونی ازجمله سیل و حملات تروریستی رخ داده است و این اتفاقات در توسعه گردشگری آن اختلال ایجاد کرده اند، در امر توسعه گردشگری خود نیازمند بهره گیری از رویکرد تاب آوری است. هدف از این پژوهش سنجش منابع داخلی و خارجی گردشگری شیراز و مقایسه آن با رقبا و درنهایت ارایه راهبردهای لازم برای دستیابی به توسعه گردشگری با رویکرد تاب آوری است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و هدف آن کاربردی است. گرد آوری اطلاعات با استفاده از دیدگاه های کارشناسان در چند نوبت با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. از نظر روایی، پرسش نامه را استادان حوزه مربوطه تایید کرده اند و پایایی آن براساس نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 0.915 است که پایایی بالای آن را نشان می دهد. متغیر مستقل و وابسته به ترتیب تاب آوری و توسعه گردشگری است. جامعه آماری آن شهر شیراز و نمونه آماری 33 نفر از کارشناسان حوزه گردشگری (شامل کارمندان، دانشجویان، استادان دانشگاه و صاحبان کسب وکار) است که به صورت گلوله برفی انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که بخش عمده منابع گردشگری شیراز با رویکرد تاب آوری از نظر استراتژیک در شرایط متعادل و نزدیک به هم قرار دارند و از نظر وزن و تناسب راهبردی اختلاف چندانی با هم ندارند. زیرساخت های مناسب حمل ونقل هوایی و زمینی، سرمایه گذاری زیاد بخش دولتی و خصوصی، در زمینه گردشگری در شیراز، وجود جاذبه های متعدد و متنوع و تبلیغات قوی در زمینه جذب گردشگر از راهبردی ترین منابع شهر شیراز به شمار می روند. درنهایت، راهبردهایی برای توسعه گردشگری شیراز با رویکرد تاب آوری ارایه شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری شهری، تاب آوری، برنامه ریزی راهبردی، شهر شیراز
 • مینا خزائی علی آباد، علی حسنی صفحات 169-181

  یکی از انواع زنجیره تامین، گردشگری سلامت است که فرصت خوبی را برای کشورهای درحال توسعه فراهم می کند تا با ارایه خدمات باکیفیت و ارزان گردشگران سلامت را از کشورهای مختلف جهان جذب کنند؛ اما تاکنون پژوهش چندانی در این زمینه انجام نشده است. به همین منظور، هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت زنجیره تامین گردشگری سلامت شهر شیراز بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. 56 نفر از گردشگران سلامت که به شهر شیراز سفر کرده بودند، به صورت غیر تصادفی انتخاب و مصاحبه شدند. داده ها و سناریوها با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی طراحی شدند که بدین منظور از نرم افزارهای FCMapper و Ucinet استفاده شد. در راستای موفقیت زنجیره تامین گردشگری سلامت شهر شیراز، عوامل متعددی دخیل هستند که از میان عوامل برنامه ریزی راهبردی مناسب، انعطاف پذیری در ارایه خدمات و سیاست دولت برای توسعه گردشگری سلامت به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با تدوین برنامه راهبردی بلندمدت به منظور تخصصی سازی بیمارستان ها و مجهز نمودن بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهبود زیرساخت های گردشگری و درمانی، ایجاد شرایطی به منظور ارایه خدمات متنوع به گردشگران با شرایط و موقعیت های مالی و اجتماعی متفاوت بتوان موجب افزایش تعداد گردشگران شد.

  کلیدواژگان: موفقیت، زنجیره تامین، گردشگری، گردشگری سلامت، شهر شیراز
 • خدیجه پورذبیح سرحمامی، نسرین عزیزیان کهن، محمد زارع آبندانسری صفحات 183-196

  این پژوهش با هدف کیفی سازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت های جسمانی و ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ فلسفی تفسیری، از لحاظ ماهیت اکتشافی تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. روش پژوهش کیفی بود که با روش داده بنیاد با رویکرد گلیزر انجام شد. جامعه مشارکت کننده متشکل از کلیه خبرگان مرتبط با اوقات فراغت با رویکرد ورزشی در کشور که شامل اساتید رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، بانوان نخبه ورزشی، کارشناسان ورزش بانوان در وزارت ورزش و اداره کل ورزش و جوانان بودند. روش نمونه گیری، نظری (نمونه گیری هدفمند) بود و اشخاص آگاهانه انتخاب و با مراجعه به آن ها مهم ترین و عمیق ترین اطلاعات توسط ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند و معیار هم تحقق اشباع نظری بود. میانگین مدت زمان مصاحبه ها 30 دقیقه بود. از تحلیل تفسیری با استفاده از کدگذاری واقعی و کدگذاری نظری برای تحلیل محتوای مصاحبه ها استفاده شد. اعتمادپذیری مصاحبه ها از طریق مرور و اصلاح یافته ها و تایید کدگذاری هر مصاحبه به دست مصاحبه شونده محقق شد. پایایی مصاحبه ها نیز با استفاده از حسابرسی فرایند و توافق درون موضوعی 67 درصد تایید شد. نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها که 90 مفهوم در قالب 11 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی «عوامل تاثیرگذار بر انتخاب فعالیت بدنی و ورزش برای فراغت زنان و دختران»، «اقدامات لازم»، «پیامدهای انجام فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت زنان و دختران» دسته بندی شد. مطابق نتایج پژوهش به متصدیان حوزه ورزش و فراغت زنان و دختران پیشنهاد می شود که با سیاست گذاری های درست، تبعیض جنسیتی را به حداقل رسانند و سرانه ورزشی و تفریحی بانوان را افزایش دهند. به موضوعاتی همچون ارتقای سواد حرکتی بانوان در جامعه، الگوسازی و بهبود نگرش عمومی به فعالیت جسمانی و ورزشی بانوان، تنوع دادن به فعالیت های تفریحی ورزشی برای بانوان، ارایه تخفیف های مالیاتی و بیمه برای فعالان عرصه ورزش و سایر مواردی که در پژوهش اشاره شد توجه ویژه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، فعالیت های جسمانی، زنان و دختران
 • مجید اخشابی، موسی فرخی صفحات 197-210

  امروزه گردشگری موسیقی در برنامه ریزی های توسعه گردشگری کشورهای مختلف جهان بسیار مورد توجه است. ایران با داشتن گنجینه های بی شماری از انواع موسیقی های منحصربه فرد، ظرفیت ها و زمینه های معتنابهی برای توسعه گردشگری موسیقی دارد، اما در این راستا موانع و مشکلات عدیده ای رشد و پیشرفت در این زمینه را متوقف یا کند ساخته است. در این پژوهش کاربردی توسعه ای، به روش توصیفی تحلیلی و کیفی براساس مطالعه کتابخانه ای و میدانی، احصاءنظر صاحبن ظران و با اتکا بر تجارب تخصصی و شغلی نگارندگان، موانع آسیب رسان و بازدارنده توسعه گردشگری موسیقی در ایران شناسایی، معرفی، تبیین و تحلیل شده است. یافته های حاصل از این پژوهش، که صرفا از منظر صنعت گردشگری وجوهات موسیقی ایران را مورد مداقه و آسیب شناسی قرار داده است، نشان می دهند سیزده محدودیت که نشیت گرفته از چهار آسیب اصلی شناختی، مدیریتی، زیرساختی و ماهیتی هستند، سبب ساز توسعه نیافتن و رکود گردشگری موسیقی در ایران شده است. با شناخت دقیق ابعاد و آثار این محدودیت ها و مرتفع ساختن آن ها می توان شاهد رشد، توسعه و شکوفایی گردشگری موسیقی ایران بود.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری موسیقی، آسیب شناسی گردشگری، گردشگری ایران
|
 • Hajar Mazidi *, Hossein Zinati Fakhrabad Pages 1-20

  The purpose of this research is to investigate and analyze the effects of rural tourism on the sustainable livelihood of villagers (case study: Vamanan and Kashidar villages of Azadshahr city). The methodology of the research is descriptive-analytical and of the type of applied goal. Documentary (library) and survey methods have been used to collect information. The statistical population was 3800 people from households living in Vamanan and Kashidar villages of Azadshahr city in 1401, and the sample size of the study was calculated as 348 people based on Cochran's formula. Easy sampling method (available) and questionnaire was used to collect data. In the data analysis, inferential tests related to the research objectives, Cronbach's alpha, binomial T, Kruskal-Wallis were used. The results of the research show that the effects of tourism in economic dimension with an average of 1.791, social dimension with an average of 1.829, environmental dimension with an average of 2.244 and institutional dimension with an average of 2.355 were favorable.

  Keywords: Sustainable livelihood, Rural tourism, Rural development, Wamanan, Kashidar Village
 • Masoomeh Arabshahi *, Niloofar Koohestanian, Omid Behboodi Pages 21-38
  The purpose of the current research is to discover the relationships between quality variables, perceived value, satisfaction, and loyalty goals using structural equation modeling (SEM). According to the purpose, this research is practical and in terms of descriptive-survey method and correlation type. The statistical population of the study was rural tourists in ten most visited villages around holy Mashhad, which include the villages of Zoshak, Khader, Shandiz, Anbaran, Kang, Dehsorkh, Jaghargh, Andarakh, Ngandar and Akhlamed. Based on Cochran's formula, 384 people were selected as a sample using quota non-probability sampling. The research tool was the standard questionnaire of Zhaoting et al. (2020). The validity of the model and the relationship between the research variables were confirmed by the structural equation modeling method. To measure reliability, Cronbach's alpha was used and confirmed. Data analysis was done to test the hypotheses using structural equation method and Lisrel software. According to the obtained results, the perceived quality of the rural tourist has a positive and significant effect on the perceived value and affects his satisfaction. Also, the perceived value of the rural tourist has a positive and significant effect on the satisfaction of the rural tourist. In addition, the satisfaction of rural tourists has shown a positive and significant effect on the intention to revisit, willingness to pay for special rural products, and word-of-mouth advertising.
  Keywords: Perceived Quality, perceived value, Satisfaction, Village
 • Mahvash Khatami Pages 39-57

  Nowadays, due to the increase in the elderly population in the country, the importance of paying attention to the needs of this group is felt more than before. Because these people have a lot of time to spend their free time due to their retirement and the completion of their work and activity period; Also, it is not hidden to anyone that the quality of life has an effect on increasing life expectancy. Therefore, this research aims to investigate the relationship between leisure time satisfaction and resilience of the elderly. The current research is applied in terms of purpose and descriptive in nature. In order to determine the sample size, Cochran's logical formula was used, and the sample size was approximately 386 people. In order to test the hypotheses, according to the nature of the current research, the required data were collected through the questionnaire tool and in both virtual and field forms using the available sampling method from a sample consisting of 356 elderly people in Tehran. The research findings indicate that there is a very strong relationship between satisfaction with leisure time and resilience of the elderly. This fact indicates that as long as the respondents have suitable conditions for spending their free time, they experience high resilience to the same extent. Also, all the sub-hypotheses of this research were confirmed with high correlation coefficient; This means that the six dimensions of leisure time have a positive and significant relationship with resilience.

  Keywords: leisure time, Satisfaction of leisure, time, Elderly, Resilience
 • Jaafar Ahangaran *, Elham Shirafkan Pages 59-78

  According to the current trend of the world toward aging, and at the same time with the global increase in the elderly population, Iran is also facing an increase in the elderly population. On the other hand, the issue of leisure time is one of the topics in the field of quality of life for the elderly. Therefore, the present study aimed to study the effect of leisure behaviors on the elders' mental-perceptual quality of life. The elders in Tehran were selected as a case study. The present research is applied research in terms of purpose, the research method is descriptive correlational, and this is survey research. Data and information have been collected with a questionnaire. The target population was people over 60 years old living in Tehran who were selected by convenience sampling method due to the Corona crisis and the difficulty of access to the sample. To analyze the research data, SPSS software was used, and a correlation test was used to test the research hypotheses. Findings showed that all research hypotheses are acceptable and "leisure behaviors" have a positive effect on the dimensions of quality of mental-perceptual life, including "physical health," "mental health," "social relations," and "environmental health" of the elderly in Tehran. Also, in general, "leisure behaviors" positively affect the "quality of mental-perceptual life" of the elderly in Tehran. Finally, while pointing out the limitations of the research, result-based suggestions are also provided for future research.

  Keywords: Leisure, leisure behaviors, mental-perceptual quality of life, The elderly, Tehran
 • Seyyed abdollah Mirkhandan * Pages 79-89

  AbstractGiven the increasing growth of leisure and the emergence of new and modern entertainment in the human lifestyle, considering the place of these entertainments in the lifestyle is one of the moral challenges of the present age. Considering new hobbies’ pros and cons, it should be clarified under what conditions these hobbies can be useful. The present research with a descriptive-analytical method seeks to study the teachings of Islamic ethics, particularly the arguments motivating entertainment in this field. This article concluded that entertainment could also be used to achieve Islamic goals. Islam, by stating the moral ‘’should and shouldn’t,” sets the criteria for this desirable and valuable utilization. Accordingly, useful entertainment is not in vain even if it is in line with the essential responsibilities assigned to human beings; it is permissible, it does not harm human dignity, and moderation is observed in dealing with it. Also, according to the teachings encouraging entertainment, some of the properties and functions of desirable and useful entertainment are: learning and education, creating fun and happiness, relaxation and rejuvenation, flourishing talents, and creating economic development and diversity in life.

  Keywords: Entertainment, encouragement to entertainment, Lifestyle, Islamic ethics
 • Mohanna Nikbin * Pages 91-112
  Objective

  Iran Tourism Industry; To achieve the goals and programs developed, it needs to use scientific and efficient management methods to have maximum efficiency at the lowest cost, and in the field of competition needs a strategy to be unique. In this regard, gaining a competitive advantage, using business intelligence and also improving customer relationship management (tourists) can be the key to the continuation of survival and growth and prosperity in the tough competitive market of this industry. The purpose of this study is to investigate the effect of business intelligence on customer relationship management with the aim of increasing the competitive advantage that has been done at the level of travel services offices in Tehran. This research has been carried out by taking into account scientific theories in the field of business intelligence, customer relationship management and obtaining a competitive advantage, as well as in line with the need to establish BI in tourism industry businesses, especially in travel agencies, so that the effect that the use of knowledge-based To investigate BI for these companies in relation to their activities in order to create and maintain a competitive advantage. The main issue of this research is how BI or business intelligence technologies and tools can help the strategic decisions of tourism industry businesses in order to maintain their competitive advantage?

  Methodology

  The research is descriptive and correlational. This research is one of the types of applied research in terms of benefit and purpose because its results are used to facilitate executive operations or solve problems. Also, in terms of approach, it is quantitative because it aims to measure opinions and ideas using numbers and mathematical and statistical methods. In terms of how data is collected, it is descriptive and non-experimental. In terms of the type of strategy, it is also a correlational research. In terms of the location of the research, it is natural and a field research, and because it was done in a specific time period, i.e. in the year 1400, it is cross-sectional. The standard questionnaire of this research based on the objectives and hypotheses of the research consists of 3 variables and 94 questions that were distributed through stratified random sampling among 327 statistical samples. Also, the research method is descriptive-applied and in terms of data collection, is in the category of correlational research.Results and Discussion.

  Findings

  The results of data analysis in SPSS and smart-PLS software showed that business intelligence has a positive and significant relationship with customer relationship management. The impact of customer relationship management on competitive advantage was also confirmed. Also, the effect of business intelligence on competitive advantage was confirmed and the relationship was positive and significant. The results of other research tests are provided along with solutions and recommendations that can be provided to improve the performance and policies of the public sector and the owners of these businesses to improve its economic indicators at the internal and external level[1]. [1]. The authors would like to acknowledge the financial support of Iran Chamber of commerce industries, mines and agricultural (ICCIMA) for this research under grant number 1204.

  Keywords: Business Intelligence, Competitive advantage, Customer Relationship Management, Travel Agency
 • Zahra Raji *, Reza Ali Asl Pages 113-129
  Today, tourism is considered one of the inalienable rights of citizens. The spread of this discourse has led to extensive efforts by planners, policy makers and executives in the field of tourism and social welfare in order to benefit from this right. Despite these efforts, there is still significant obstacles and issues facing certain groups of society. The elderly is one of the population groups that face serious challenges and obstacles despite the need to have an optimal travel experience. With the aim of removing these obstacles and realizing the total available tourism, it is necessary to take precise steps in the form of policy. The correct policy to remove the obstacles depends on their accurate identification; For this purpose, in this research, an attempt has been made to examine and analyze the barriers of senior tourism (silver tourism) by relying on the qualitative method and the semi-structured interview tool. The data was analyzed thematically and the software used for analysis was Atlas Ti. According to the findings of the research, the obstacles of tourism for the elderly are organized in the form of individual, economic, managerial and structural categories.
  Keywords: Accessible tourism, silver tourism, Seniors, tourism planning
 • leila oveisi, Mehdi Karoubi, Mohammadamir oveisi Pages 131-144

  In addition to domestic activities, women also have a large share of manpower in activities outside the family. The health tourism industry is one of the industries in which women have a colorful presence. While women's empowerment health has not been studied in the field of tourism; Therefore, the purpose of this study is to investigate the empowerment of women in the health tourism industry. This research is part of exploratory research and with a mixed approach seeks to study the factors of women's empowerment in the health tourism industry and prioritize the identified factors and has been done in Yazd province. In order to analyze the information, in the first phase, the theme analysis method and in the second phase, the structural-interpretive modeling method have been used. The results of the study identified 31 enablers that were prioritized using an expert panel. Thus, social factors have the most impact and political and psychological factors have the most impact. This study presents a new approach to women's empowerment in health tourism. Thus, most of the identified factors are related to social category. Therefore, improving social behaviors and the environment in which they live can lead to greater empowerment of women.

  Keywords: Empowerment, Women, Tourism, Health Tourism
 • MohammadReza Rezaei, Hossein Azizi, Hassan Oroji Pages 145-168

  The resilience approach strengthens tourism against disasters and crises and increases its ability to absorb and reduce changes. Therefore, one of the new practical approaches to continuing tourism development is resilience. Shiraz is one of the essential tourist cities. Since various accidents such as floods and terrorist attacks have occurred in it, which disrupts its tourism development, it needs to use a resilient approach to its tourism development. This research aims to measure Shiraz tourism's internal and external resources, compare it with competitors, and finally provide the necessary strategies with a resilience approach. The method of this research is descriptive-analytical. Data collecting was performed using experts’ opinions on several occasions using questionnaires. Regarding validity, the relevant field professor approved the questionnaire, and its reliability is based on Cronbach's alpha test result of 0.915, which indicates high reliability. The independent and dependent variables are resilience and the development of tourism. The statistical population is the city of Shiraz, and the statistical sample is 33 tourism experts (including employees, students, university professors, and business owners) who have been selected with the snowball method. The results indicate that most of the tourism resources of Shiraz with a resilience approach are strategically balanced and close to each other and are similar in weight and strategic proportion. Suitable air and ground transportation infrastructures, high investment of the public and private sectors in the field of tourism in Shiraz, and strong advertisements in the field of attracting tourists are among the most strategic resources of Shiraz. Finally, strategies for developing Shiraz tourism with the resilience approach have been presented.

  Keywords: Urban Tourism, Resilience, Strategic Planning, Shiraz City
 • mina khazaei aliabad, Ali Hasani Pages 169-181

  One of the types of supply chain is health tourism, which provides a good opportunity for developing countries to attract health tourists from different countries of the world by providing high-quality and cheap services, but so far not much research has been done in this field. For this purpose, the purpose of this research was to identify and rank the factors affecting the success of the health tourism supply chain in Shiraz city. The research method is a descriptive survey. 56 health tourists who had traveled to Shiraz were selected and interviewed non-randomly. Data and scenarios were analyzed using the fuzzy cognitive mapping technique and the research model was designed using social network analysis, for which FCMapper and Ucinet software were used. In line with the success of the supply chain of health tourism in Shiraz city, several factors are involved, among the factors of appropriate strategic planning, flexibility in providing services and government policy for the development of health tourism were the most important respectively; Because they were more central. The results of the research indicate that by formulating a long-term strategic plan to specialize hospitals and equip hospitals and medical centers and improve tourism and medical infrastructure, create conditions to provide diverse services to tourists with different financial and social conditions and situations can increase the number of tourists.

  Keywords: success, supply chain, tourism, health tourism, The City of Shiraz
 • khadijeh pourzabih sarhamami, Nasrin Azizian Kohan, Mohammad Zare Abandansari Pages 183-196

  This research was conducted to qualitatively improve the leisure time of women and girls in the family with an approach based on physical and sports activities. The current study is philosophical, interpretive, analytical, exploratory in nature, and practical in purpose. The research method was qualitative, which was done with the Foundation's data method with the Glaser approach. The participating community consisted of all experts related to leisure time with a sports approach in the country, which included professors of physical education and sports sciences, elite sportswomen, women sports experts in the Ministry of Sports and the General Directorate of Sports and Youth. The sampling method was theoretical and purposeful, and people were consciously selected by referring to them. The reliability of the interviews was achieved through reviewing and modifying the findings and confirming the coding of each interview by the interviewee. The reliability of the interviews was also confirmed by using process audit and intra-subject agreement of 67%. The results of the coding of the interviews, which have 90 concepts in the form of 11 sub-categories and three main categories: "Factors influencing the choice of physical activity and sports for leisure time for women and girls," "Necessary actions," "Consequences of doing physical activity and sports in women's leisure time and Girls" were categorized.

  Keywords: leisure time, physical activities, women, girls
 • Majid Akhshabi, Mousa Farrokhi Pages 197-210

  Nowadays, music tourism is very important in the planning of tourism development in different countries of the world. With countless treasures of unique music, Iran has great potential and fields for the development of music tourism. But in this regard, many obstacles and problems have stopped or slowed down the growth and progress in this field. In this applied-developmental research, using a descriptive-analytical and qualitative method, based on library and field study, expert opinions and relying on the professional and professional experiences of the authors, the harmful and hindering obstacles to the development of music tourism in Iran have been identified, introduced, explained and analyzed. The findings of this research, which has examined and pathologized the aspects of music in Iran only from the perspective of the tourism industry, show that 13 limitations stemming from 4 main cognitive, managerial, infrastructural and physical damages have been the causes of the lack of development and stagnation of music tourism in Iran. By accurately understanding the dimensions and effects of these limitations and removing them, we can witness the growth, development and prosperity of Iran's music tourism.

  Keywords: Tourism, Pathology of Tourism, Music Tourism of Iran, Tourism of Iran