فهرست مطالب

نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 6، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/03
 • تعداد عناوین: 4
|
 • سیمین تاج شریفی فر، مریم مرادی*، علی مرادی صفحات 1-11
  مقدمه
  بلایا در سراسر جهان در حال افزایش است و زندگی انسان ها را متاثر از خود ساخته است. در بسیاری از این موقعیت ها، نابرابری های جنسیتی، تاثیرگذاری و کنترل زنان و دختران را در تصمیم گیری های حاکم بر زندگی شان محدود می کند. هدف از این مطالعه، بررسی و تحلیل فرصت ها و چالش های مرتبط با تاب آوری زنان حاشیه نشین در برابر انواع مختلف بلایا می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه مروری، به منظور یافتن منابع و مطالعات مرتبط، مقالات، دستورالعمل ها، کتابچه های راهنمای مربوطه از ژانویه 2006 تا مارس 2021 استخراج شدند. جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر علمی مانند پایگاه های، PubMed, Sid, Google Scholar, Scopus, science direct, Medline, Ovid, Web of knowledge با ترکیبی از کلمات کلیدی زنان، تاب آوری، فاکتورهای اجتماعی، حاشیه نشینی، بلایا و اصطلاحات لاتین، women، Resilience ،Social Factors ،Marginalization ،Disastersجستجویی هدفمند به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام شد.
  یافته ها
  از مجموع 76مطالعه به دست آمده، بر اساس معیارهای ورود و خروج و حذف مطالعات تکراری 23مقاله که مرتبط با هدف مطالعه بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعات مورد بررسی نشان داد که میزانی از آسیب پذیری اجتماعی هنگام رخداد بلایا به عنوان "آسیب پذیری مضاعف" برای زنان مطرح می شود. مطالعات نشان داد تلاش برای غلبه بر پیامدهای مخاطرات از طریق بسیج و ادغام شبکه های اجتماعی برای رسیدگی به اختلافات جنسیتی ناشی از بلایا،ضروری است. روش (GHROW) یا جعبه تاب آوری جهانی مخاطرات از طریق فرصت برای زنان، جهت توانمندسازی زنان حاشیه نشین برای عمل و بهبود پیامدها برای خود، خانواده و اجتماعاتشان طراحی شده است.
  نتیجه گیری
  توانمندسازی زنان برای ارتقای کاهش خطر بلایا و نیز تاب آوری در برابر بلایا برای همه جوامع به ویژه برای جوامع حاشیه نشین بسیار مهم بوده و مشارکت جوامع برای ایجاد تاب آوری در برابر بلایا ضروری است.
  کلیدواژگان: زنان، حاشیه نشینی، بلایا، تاب آوری، فاکتورهای اجتماعی
 • هاجر صادقی، نرگس ارسلانی، یزدان شعبانی، مسعود فلاحی خشکناب* صفحات 12-24
  مقدمه
  یکی از اجزای اصلی خدمات مراقبت مبتنی بر جامعه، که می تواند به درگیر کردن خانواده ها در مراقبت از بیمار،و خودمراقبتی کمک کند، خدمات مراقبت در منزل ()Home Care است. این مطالعه با هدف بررسی متون مرتبط به موانع اجرای مراقبت در منزل در ایران انجام گردید.

  روش کار
  در مرور سیستماتیک حاضر کلیه مقاله های مرتبط با اهداف مطالعه، چاپ شده تا مارس 2021 بررسی شد. جست و جو در پایگاه ،SID ، Iran Medex، Iran Doc، Magiran،Science Direct، Medline /PubMed، Web of Science، Scopus، ProQuest، Google Scholar، Cochrane library؛ با کلیدواژه های "مراقبت در منزل " ،" نظام سلامت ایران" و ترکیب آنها با کلید واژه های"موانع"، "اجرا" ،"پرستاری" و "ایران"، '"،"Home care"، " Palliative care "، "Nursing home care " Iranian healh systemو ترکیب با کلید واژه های،" "barrier”، "Iran” ،"practice" ،"nursingانجام یافت. معیارهای ورود، مقاله های به زبان انگلیسی یا فارسی، شبه تجربی، پرسشنامه ای، کیفی و مرتبط با اهداف مطالعه بود. معیارهای خروج، مقاله هایی به صورت مروری، پوستر، سخنرانی و نامه به سردبیر بود.
  یافته ها
  مشکلات زیر ساختی از قبیل: فراهم نبودن بستر اجتماعی، نامشخص بودن پوشش خدمات توسط بیمه همگانی، فراهم نبودن بسترهای ارتباطات مجازی، مشکلات سیستم آموزشی، مشکلات همکاری بین حرفه ای و بین بخشی، اعتباربخشی، عوامل مدیریتی و مرتبط با متخصصین و عدم وجود دستورالعمل ها، عدم صلاحیت برخی از پرستاران در امر ارایه خدمات مراقبت در منزل، عدم اطلاعات در مورد بافت و فرهنگ خانوادگی بیماران، عدم امنیت شغلی، امن نبودن محیط منزل برای پرستار، نامناسب بودن محیط برای انجام برخی از خدمات پرستاری و پزشکی، موانع اجرای مراقبت پرستاری در منزل (Nursing Home Care) بود.
  نتیجه گیری
  اجرای طرح مراقبت پرستاری در منزل، نیازمند سیاست گذاری، اصلاحات و فراهم نمودن زیرساخت، تعریف آن در نظام سلامت ایران، اطمینان بخشی به مردم، بهره مندی از ظرفیت رسانه های ارتباط جمعی و کادر درمانی، معرفی در سایت های رسمی امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: مراقبت در منزل، پرستاری، سیستم های مراقبتی، ایران، موانع
 • مجتبی علیزاده، اکبر اعتباریان خوراسگانی*، امیررضا نقش، سعید دائی کریم زاده صفحات 25-35
  مقدمه

  تولید منابع، تدارک و ارایه خدمات سلامت، تامین مالی و تولیت چهار وظیفه اصلی نظام بهداشت و درمان است که دستیابی به این هدف ها شاخصه اصلی نظام سلامت عادلانه و کارا می باشد. مطالعه حاضر باهدف بررسی مدیریت زنجیره تامین مالی نظام سلامت با رویکرد پویایی سیستم انجام شد.

  روش کار

  در مرور یکپارچه حاضر کلیه مقاله های مرتبط با اهداف مطالعه، چاپ شده تا می 2022 بررسی شد. جستجو در پایگاه  Web of Science، Medline/Pub Med، Science Direct، Magiran، Iran Doc،Iran Medex، SID Cochrane،library، Google Scholar، ProQuest، Scopus با کلیدواژه های "تامین مالی"،" نظام سلامت"،" مدیریت زنجیره تامین"و "پویایی شناسی سیستم"و معادل انگلیسی آنها انجام یافت. معیارهای ورود، مقاله های به زبان انگلیسی یا فارسی شبه تجربی، مطالعه توصیفی، کیفی و مرتبط با اهداف مطالعه بود. معیارهای خروج، مقاله هایی به صورت مروری، پوستر، سخنرانی و نامه به سردبیر بود.

  یافته ها

  ابعاد و مولفه های موثر بر تامین مالی سلامت شامل: خدمات سلامت محور، میزان اشتراک گذاری و مستندسازی دانش، سیستم بودجه ریزی، تاثیر تعداد مشتریان و تقاضا، عدم قطعیت تقاضای مشتری و میزان برآورده کردن آن، نظام مبتنی بر مالیات، بیمارستان اجتماعی و مشارکت مالی، صندوق بیماری، مزیت رقابتی، کیفیت خدمات، بوروکراسیهای اداری،تدوین طرحهای قانونگذاری و تامین مالی، استفاده کارا از اطلاعات، ساختار مالی و ساختار ریسک، بهبود عملکرد نیروی انسانی، تبلیغات موثر و روندهای جمعیت بودند.

  نتیجه گیری

  مدیریت زنجیره تامین مالی در نظام سلامت از پیچیدگی های بسیاری برخوردار بوده و به عوامل اقتصادی،قانون گذاری و کیفیت ارایه خدمات بستگی دارد. تاکنون پویایی مدیریت زنجیره تامین در حوزه سلامت مبتنی بر الگویی علمی بررسی و تدوین نشده است.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، تامین مالی، نظام سلامت، پویاییشناسی سیستم، مرور یکپارچه
 • صفورا یداللهی، لیلا قنبری افرا، اسماعیل عزیزی فینی* صفحات 36-46
  مقدمه

  یکی از مهمترین تغییرات نقش در حرفه پرستاری، توسعه تجویز پرستاری است. در اجرای تجویز پرستاری، شناخت چالشهای موجود و مزایا و معایب آن امری ضروری به نظر می رسد.

  روش کار

  در مرور یکپارچه حاضر، مقالات فارسی و انگلیسی در محدوده زمانی سالهای 1998تا 2023با استفاده از کلمات کلیدی "تجویز پرستاری" ، "تجویز دارو" ، "تجویز مستقل" و "تجویز مکمل" و کلیدواژه های انگلیسی, Supplementary,prescribing, Independent prescribing, Nurse Prescriber, Nurse Prescribing, از پایگاه های اطلاعاتی برخط شاملScience direct ,PubMed, Web of Science, Google scholarو پایگاه های فارسی از جمله مگ ایران و جهاد دانشگاهی مورد استخراج قرار گرفت. معیار ورود مقالاتی بود که صرفا به تجویز دارو در پرستاری پرداخته بود و مرتبط با اهداف مطالعه بود. معیارهای خروج، شامل مقالاتی بود که متن کامل آنها در دسترس نبود یا به صورت پوستر، سخنرانی و نامه به سردبیر ارائه شده بود. همچنین اعتبار مقالات انتخابی از نظر اصالت، اعتبار و مجله منتشر کننده آن، توسط نویسندگان مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است.

  یافته ها

  58مطالعه برگزیده، مزایا، معایب، موانع و عوامل تسهیل گر تجویز پرستاری از دیدگاه پرستاران و پزشکان در ایران و سایر کشورها را نشان داد. از عمده ترین چالشها می توان به عدم سیاست گذاری های مناسب در این زمینه، نبود زیرساخت های لازم، نگاه منتقدانه تیم مراقبتهای بهداشتی، عدم صدور مجوزهای قانونی و عدم تمایل برخی از نیروهای پرستاری به فعالیت در این زمینه اشاره کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به منافع و مزایای تجویز پرستاری پیشنهاد می گردد، سیاست گذاران و مدیران پرستاری با برنامه ریزی مناسب جهت برطرف کردن چالشهای موجود از جمله صدور مجوزهای قانونی، برگزاری دوره های تخصصی داروشناسی برای پرستاران و تشویق آنها به پذیرفتن این مسئولیت، زمینه را برای اجرای تجویز پرستاری در ایران فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: تجویز دارو، پرستار، تجویز پرستاری، نسخه نویسی، مطالعه مروری
|
 • Simintaj Sharififar, Maryam Moradi*, Ali Moradi Pages 1-11
  Introduction
  Disasters are increasing all over the world and have affected people's lives. In many of these situations, gender inequalities limit the influence and control of women and girls in the decisions governing their lives. The purpose of this study is to investigate and analyze the opportunities and challenges related to the resilience of marginalized women against different types of disasters.
  Methods
  In this review, in order to find related sources and studies, relevant articles, guidelines, manuals were extracted from January 2006 to March 2021. Searching in reliable scientific databases such as PubMed, Sid, Google Scholar, Scopus, science direct, Medline, Ovid, Web of knowledge with a combination of keywords women, resilience, social factors, marginalization, disasters and Latin terms, women, Resilience, Social Factors, Marginalization, Disasters, a targeted search was conducted in Persian and English languages.
  Results
  From the total of 76 collected studies, based on the inclusion and exclusion criteria, 23 articles that were related to the purpose of the study were examined. The results of the reviewed studies showed that a degree of social vulnerability during disasters is presented as a "double vulnerability" for women. Studies have shown that efforts to overcome the consequences of hazards through the mobilization and integration of social networks are necessary to address gender differences due to disasters. The GHROW method or Global Risk Resilience Box through Opportunity for Women is designed to empower marginalized women to act and improve outcomes for themselves, their families, and their communities.
  Conclusions
  Empowering women to promote disaster risk reduction and disaster resilience is very important for all societies, especially for marginalized societies. The participation of communities solves this problem and is a collective effect, and it is necessary to create resilience against disasters.
  Keywords: Women, Marginalization, Disasters, Resilience, Social factors
 • Hajar Sadeghi, Narges Arsalani, Yazdan Shabani, Masoud Fallahi-Khoshknab* Pages 12-24
  Introduction
  One of the main components of community-based care services, which can help to involve families in patient care and self-care, is home care services. This study was conducted with the aim of reviewing the literature related to the barriers to home care in Iran.
  Methods
  In this systematic review, all articles related to the study objectives, published until March 2021, were examined. An extensive search using the keywords "home care", "Iran's health system" and their combination with the keywords "barriers", "implementation", "nursing" and "Iran", "Home care", "Palliative care", "Nursing home" "care", "Iranian health system" and combining with the keywords "barrier", "Iran", "practice", "nursing" in valid databases as SID, Iran Medex, Iran Doc,Magiran, Science Direct, Medline/PubMed, Web of Science, Scopus, ProQuest, Google Scholar, and Cochrane library was done. Inclusion criteria were articles in English or Farsi, quasi-experimental,questionnaire, qualitative and was relevant to the objectives of the study. Exclusion criteria were review articles, posters, speeches and letters to the editor.
  Results
  Infrastructural problems such as non-availability of social platform, uncertainty of service coverage by universal insurance, non-availability of virtual communication platforms, educationalsystem problems, inter-professional and inter-departmental cooperation problems, accreditation,management factors and related to specialists and the lack of guidelines, lack of competence of some nurses in providing home care services, lack of information about the context and family culture of patients, lack of job security, unsafe home environment for nurses, unsuitable environment for performing some nursing services and Medicine was the main barriers of nursing care at home in Iran.
  Conclusions
  Nursing care plan at home is possible through policy making, reforms and providing infrastructure, defining it in Iran's health system, reassuring the people, benefiting from the capacity of mass media and medical staff, and introducing it on official websites.
  Keywords: Home care, Nursing, Care systems, Iran, Barrier
 • Mojtaba Alizadeh, Akbar Etebarian Khorasgani*, Amir Reza Naghsh, Saeed Daei-Karimzadeh Pages 25-35
  Introduction

  Financing, creating resources, delivering services, and stewardship are the four main tasks of the health system, and achieving these goals is the main indicator of an efficient and fair health system. The present study was conducted to investigate the model of the management of the financing chain of the health system with the approach of system dynamics.

  Methods

  In this integrated review, all articles related to the study objectives, published until May 2022, were reviewed. Search in SID database, Iran Medex, Iran Doc, Magiran, Science Direct, Medline / PubMed, Web of Science, Scopus, ProQuest, Google Scholar, and Cochrane Library. It was done with the keywords "financing ", "health system", "supply chain management" and "system dynamic". The inclusion criteria were articles in English or Persian, quasi-experimental, descriptive,qualitative, and related to the study objectives. Exclusion criteria were review articles, posters,speeches, and letters to the editor.

  Results

  Dimensions and components affecting health financing include: health-oriented services,the amount of knowledge sharing and documentation, budgeting system, the effect of the number of customers and demand, the extent of met demand, tax-oriented system, social hospital, financial participation, disease fund, competitive advantage, service quality, bureaucracies, financing plans, and legislation, effective use of information, financial and risk structure, improvement of human resources performance, effective advertising and population trends.

  Conclusions

  The management of the financial supply chain in the health system has many complexities and depends on economic factors, legislation, and the quality of service delivery. A scientific model based on its dynamic situation has not been investigated and formulated so far.

  Keywords: Supply chain management, Financing, Health system, System dynamic, Integrated review
 • Safoura Yadollahi, Leila Ghanbari-Afra, Smail Azizi-Fini * Pages 36-46
  Introduction

  One of the most important change role in the nursing profession is the development of nurse prescribing. In the implementation of nurse prescribing, it seems necessary to recognize the existing challenges.

  Methods

  In this review, Persian and English articles were researched in the years of 1998-2023 using the keywords include "nursing prescription", "drug prescription", "independent prescribing" and "supplemental prescribing". The research was done in online databases including Science direct,PubMed, Web of Science, Google scholar and Persian databases including Mag Iran and Jahad Daneshgahi. The inclusion criteria were articles that only focus on the drug prescription in nursing and were related to the objectives of the study. Exclusion criteria included articles whose full text was not available or were presented in the form of a poster, speech and letter to the editor. Also, the validity of the selected articles has been qualitatively evaluated by the authors in terms of originality,credibility and the publishing journal.

  Result

  58 selected studies showed the advantages, disadvantages, obstacles and facilitating factors of nursing prescription from the point of view of nurses and doctors in Iran and other countries. One of the major challenges is the lack of appropriate policies in this field, the lack of necessary infrastructure, the critical view of the health care team, the lack of issuing legal licenses, and the unwillingness of some nursing.

  Conclusions

   Considering the benefits and advantages of nurse prescribing, it is suggested that policy makers and nursing managers provide the conditions for the implementation of nurse prescribing in Iran with planning for existing challenges, including legal licenses, holding specialized pharmacology courses for nurses and encourage nurses to accept this responsibility.

  Keywords: Drug prescription, Nurse, Nursing prescription, Prescription, Review study