فهرست مطالب

مدیریت ارتقای سلامت - سال دوازدهم شماره 5 (پیاپی 63، مهر و آبان 1402)

نشریه مدیریت ارتقای سلامت
سال دوازدهم شماره 5 (پیاپی 63، مهر و آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی ملازاده، حسن غرایاق زندی*، رحمان سوری صفحات 1-10
  مقدمه

  در ورزش رقابتی، ورزشکاران براثر تجربه یک سری احساسات و هیجانات منفی ممکن است در عملکرد ذهنی و بدنی خود دچار اختلال شوند. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی «آرام سازی پیش رونده عضلانی» بر اضطراب حالتی- رقابتی و کورتیزول بزاقی تکواندوکاران نخبه مرد است.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش 30 تن از تکواندوکاران نخبه مرد استان تهران بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به 2 گروه کنترل (16 تن) و مداخله (13 تن) تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، «سیاهه اضطراب حالتی-رقابتی«Competitive State Anxiety Inventory» و کیت 96تستی شرکت آلمانی زلبایو (ZellBio) با حساسیت 1 نانوگرم در میلی لیتر برای نمونه گیری بزاق و سنجش هورمون کورتیزول بود. روایی سیاهه مذکور با استفاده از روش روایی همزمان و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب الفا کرونباخ  بررسی شد. در مرحله پیش آزمون (مسابقه اول) 25 دقیقه قبل از شروع رقابت ابتدا از همه 30 تن نمونه بزاق برای سنجش هورمون کورتیزول گرفته شد و همه آن ها «سیاهه اضطراب حالتی-رقابتی» را تکمیل کردند. سپس گروه مداخله 10 جلسه «آرام سازی پیش رونده عضلانی» به همراه تمرین بدنی تکواندو انجام دادند. این در حالی بود که گروه کنترل فقط حرکات و تمرینات جسمانی تکواندو را انجام دادند. بعد از اتمام 10 جلسه تمرین، مرحله پس آزمون به این صورت انجام شد که در دومین مسابقه ورزشکاران 25 دقیقه قبل از رقابت خود «سیاهه اضطراب حالتی- رقابتی» را برای بار دوم تکمیل کردند و از همه آن ها نمونه بزاق برای سنجش هورمون کورتیزول گرفته شد. تحلیل داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  اضطراب شناختی (F=35/81, P<0/001) و اضطراب جسمانی (F=52/41, P<0/001) در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. همچنین میزان کورتیزول بزاقی (F=92/29, P<0/001) گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در پس آزمون کاهش معناداری داشت. 

  نتیجه گیری

  «آرام سازی پیش رونده عضلانی» باعث کاهش اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی و کوتیزول بزاقی شد. پیشنهاد می شود از آرام سازی برای کاهش اضطراب حالتی- رقابتی و کورتیزول بزاقی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: آرام سازی پیش رونده عضلانی، کورتیزول بزاقی، اضطراب حالتی- رقابتی
 • حمیده سادات جویبار*، شمس الدین رضایی صفحات 11-24
  مقدمه

  پرخاشگری و خشونت در عرصه ورزشی به شکل کلامی و فیزیکی تجلی می یابد و توسط افراد حاضر و شرکت کننده در رویدادهای ورزشی علیه سایر بازیکنان، تماشاگران، مربیان، مسیولان ورزشی، مردم و اموال صورت می گیرد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر پرخاشگری (خشونت بین فردی) در صنعت ورزش ایران در سال 1400 بود.

  روش کار

  پژوهش کیفی حاضر، به روش داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش، شامل کلیه مدرسین دانشگاه در رشته مدیریت ورزشی، مدیران کل ورزش و جوانان کشور و ورزشکاران قهرمانی و حرفه ای کشور در سال 1400 بودند. تعداد نمونه با استفاده از اصل اشباع نظری 13 تن بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. برای سنجش روایی یافته ها از 4 معیار، شامل اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری و برای سنجش پایایی مصاحبه ها از روش بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده شد. تحلیل داده ها، با روش کدگذاری و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای نسخه12 انجام شد.  

  یافته ها

  شرایط علی شامل (عوامل فردی و شخصیتی، رفتارهای ضد اخلاقی فردی و سازمانی)، زمینه (مشکلات و نارضایتی های اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی، سیاست گذاری ها و عوامل ساختاری)، پدیده (عدم ثبات رفتاری و خشونت بین فردی)، شرایط مداخله گر (عوامل محیطی درونی و بیرونی)، راهبردها (فرهنگ سازی و آموزش، مهارت های اجتماعی، مدیریت اثربخش و کارآمد، نظارت و اجرای قوانین) و پیامدها (پیامد فردی مانند آسیب های روانی و جسمی، پیامد سازمانی مانند ناامنی و عدم نظم اجتماعی) می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش وجود 6 کد انتخابی مولفه های شرایط علی، زمینه، پدیده، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها و 13 کد محوری و 47 کد باز شناسایی شد. به دست اندرکاران و برنامه ریزان ورزشی پیشنهاد می گردد از نتایج پژوهش حاضر بهره گیرند تا در مجامع ورزشی، خشونت و پرخاشگری کاهش یابد.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، خشونت، خشونت بین فردی، ورزش، نظریه داده بنیاد
 • مهرنوش معماریان، مجید ضرغام حاجبی* صفحات 25-35
  مقدمه

  دانشجویان پزشکی، به عنوان پزشکان آینده در نظام سلامت کشور نقش مهمی دارند؛ لذا، پرداختن به ابعاد سرزندگی ذهنی، ابعاد انگیزشی و هدف پیشرفت در آن ها ضروری است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سرزندگی ذهنی بر اساس ابعاد انگیزشی و  هدف پیشرفت در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  انجام شد. 

  روش کار

  پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته پزشکی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده به روش قرعه کشی و با استفاده از جدول مورگان، 256 تن انتخاب شدند. ابزارهای  مورد استفاده پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس سرزندگی ذهنی"  (Subjective Vitality Scale)، "پرسشنامه ابعاد انگیزشی" (Motivational Dimensions Questionnaire)، "پرسشنامه هدف پیشرفت" (Achievement Goal Questionnaire) بود. برای روایی ابزارها به پژوهش های پیشین اکتفا شد و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ برای ابزارهای نامبرده، محاسبه شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 25 تحلیل شد.

  یافته ها

  سرزندگی ذهنی بر اساس مولفه های ابعاد انگیزشی و هدف پیشرفت در دانشجویان پزشکی قابل پیش بینی بوده و ابعاد انگیزشی، در مجموع 34/0 و هدف پیشرفت 22 درصد از واریانس سرزندگی ذهنی دانشجویان را پیش بینی می‎کند (05/0>P).  

  نتیجه گیری

  سرزندگی ذهنی بر اساس مولفه های ابعاد انگیزشی و هدف پیشرفت در دانشجویان پزشکی قابل پیش بینی است. لذا پیشنهاد می شود از نتایج مطالعه حاضر برای افزایش انگیزش و هدف پیشرفت دانشجویان پزشکی جهت افزایش سرزندگی ذهنی آن ها استفاده شود.

  کلیدواژگان: دانشجویان پزشکی، ابعاد انگیزشی، سرزندگی ذهنی، هدف پیشرفت.
 • مه رو اوحدی*، افسانه صبحی صفحات 36-47
  مقدمه

  سکته مغزی به عنوان دومین علت مرگ در جهان بسیار حایز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه حساسیت اضطرابی، سبک های دفاعی و قدرت ایگو در بیماران مبتلا به سکته مغزی مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر (عج) و افراد سالم شهرستان زنجان است.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبت سکته مغزی و بخش اعصاب مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر (عج) و افراد سالم شهرستان زنجان در سال 1399 بودند. در پژوهش حاضر 280 تن (140 تن از بیماران مبتلا به سکته مغزی و 140 تن افراد سالم) به روش نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس و با همگن سازی سن، جنسیت و وضعیت تاهل وارد پژوهش شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، "شاخص حساسیت اضطرابی" (Anxiety Sensitivity Index)، "پرسشنامه سبک دفاعی" (Defense Style Questionnaire) و"مقیاس قدرت ایگو" (Ego Strength Scale) بود. روایی "شاخص حساسیت اضطرابی" و "پرسشنامه سبک دفاعی" به پژوهش-های پیشین اکتفا شد و برای "مقیاس قدرت ایگو" شاخص روایی محتوایی به روش Waltz &Bausell محاسبه و تایید شد. پایایی"شاخص حساسیت اضطرابی" و "پرسشنامه سبک دفاعی" به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ و "مقیاس قدرت ایگو" به روش محاسبه کودر-ریچاردسون، محاسبه شد. تحلیل داده ها، در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  2 گروه (بیمار و سالم) از نظر مولفه های "شاخص حساسیت اضطرابی" با مقدار احتمال (01/0>P) با یکدیگر متفاوت بوده و بیماران سکته مغزی دارای میانگین بالاتری می باشند. در "پرسشنامه سبک دفاعی" نیز بیماران سکته مغزی با مقدار احتمال (01/0>P) میانگین بالاتر از افراد سالم در هر 3 سبک دفاعی رشد یافته، رشد نایافته و روان رنجور بودند. همچنین میانگین قدرت ایگو در بیماران مبتلا به سکته مغزی و افراد سالم با مقدار اختلاف چندانی نداشت و هر 2 گروه (بیمار و سالم) در سطح متوسط بودند.

  نتیجه گیری

  حساسیت اضطرابی، سبک های دفاعی در بین 2 گروه بیماران مبتلا به سکته مغزی و افراد سالم تفاوت معنادار وجود داشته و بیماران سکته مغزی دارای میانگین بالاتری بودند، ولی در خصوص قدرت ایگو هر 2 گروه در سطح متوسط بودند. پیشنهاد می گردد مداخلات روانشناسی بکار گرفته شود تا از عواقب این بیماری پیشگیری گردد.

  کلیدواژگان: سکته مغزی، سبک های دفاعی، حساسیت اضطرابی، قدرت ایگو
 • لیدا صادقی، سید جمال الدین طبیبی*، نادر خالصی صفحات 48-59
  مقدمه

  ارزیابی مدیریت تجهیزات پزشکی باید امکان شناسایی به موقع کاستی ها و شکاف های موجود در این فرآیند را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف طراحی و روانسنجی "مقیاس مدیریت تجهیزات پزشکی" در بیمارستان های تهران انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر، از نوع روش شناسی است. در ابتدا، مروری وسیعی بر متون مربوط به موضوع پژوهش شامل اسناد کتابخانه ای و مقالات علمی از سال 1398 تا 1401 انجام شد و با تحلیل آن ها در قالب "فرم استخراج داده ها"، "مقیاس مدیریت تجهیزات پزشکی" طراحی شد. سپس در بخش کمی، نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوای مقیاس با نظرخواهی از 24 تن متخصص در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انجام شد. روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی و روایی همگرا و روایی واگرا با توزیع مقیاس طراحی شده بین 78 تن متخصص در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به روش نمونه گیری در دسترس، اندازه گیری شد. پایایی ترکیبی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد. داده ها، در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 و آموس نسخه 24 تحلیل گردید.

  یافته ها

  در بخش کیفی، "مقیاس مدیریت تجهیزات پزشکی" با 13 عبارت طراحی شد. در بخش کمی، نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا اندازه گیری شد و 1 عبارت حذف گردید و 12 عبارت باقی ماند.  نتایج روایی سازه، 4 زیر مقیاس را نشان داد. روایی همگرا 50/0 و روایی واگرا 90/0> بدست آمد. پایایی ترکیبی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ، برای کل مقیاس، 89/0 گزارش شد.

  نتیجه گیری

  "مقیاس مدیریت تجهیزات پزشکی" با 12 عبارت و 4 زیر مقیاس، روا و پایا می باشد. پیشنهاد می گردد از مقیاس طراحی شده، در پژوهش های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی استفاده شود.

  کلیدواژگان: مدیریت تجهیزات پزشکی، روانسنجی، طراحی ابزار، مقیاس
 • لیلی تردست، شهرام مامی*، وحید احمدی، آرش نادمی صفحات 60-73
  مقدمه

  ویژگی های شخصیتی و تنهایی از جمله عوامل موثر بر رضایت زناشویی هستند. هدف پژوهش حاضر تعیین روابط ساختاری بین ویژگی های شخصیت با رضایت زناشویی با میانجیگری تنهایی در زنان و مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ایلام بود. 

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی زنان و مردان مراجعه کننده با شکایت مشکلات زناشویی به مراکز مشاوره خانواده در شهر ایلام در سال 1399 بودند که 320 تن به روش نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس از میان آن ها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، "سیاهه پنج عاملی نیو" (NEO Five-Factor Inventory)، "مقیاس رضایت زناشویی انریچ" (ENRICH Marital Satisfaction Scale) و "مقیاس تنهایی دانشگاه کالیفرنیا" (UCLA Loneliness Scale) استفاده شد. روایی ابزارها با استفاده از روایی محتوا به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. تحلیل داده های جمع آوری شده در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24 و آموس نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  بین روان رنجوری (001/0=P، 116/0-=β) و تنهایی (001/0=P، 258/-0=β) با رضایت زناشویی همبستگی منفی و معنادار و بین توافق پذیری (001/0=P، 327/0=β) و وظیفه شناسی (008/0=P، 185/0=β) با رضایت زناشویی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بین روان رنجوری با رضایت زناشویی با میانجیگری تنهایی همبستگی منفی و معنادار   (016/0=P، 079/-0=β) و بین توافق پذیری (017/0=P، 074/0=β) و وظیفه شناسی (038/0=P، 059/0=β) با رضایت زناشویی با میانجیگری تنهایی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  بین ویژگیهای شخصیتی روان رنجوری، توافق پذیری و وظیفه شناسی با رضایت زناشویی با میانجیگری تنهایی همبستگی مستقیم و غیرمستقیم ساختاری وجود دارد. لذا به متخصصان زوج درمانگر و خانواده درمانگر پیشنهاد می شود، در مشاوره و زوج درمانی جهت افزایش رضایت زناشویی، بر تظاهرات شخصیتی افراد و احساس تنهایی ناشی از آن نیز توجه کنند.

  کلیدواژگان: تنهایی، رضایت زناشویی، شخصیت.
 • عباس حیدری، همام مویدفر* صفحات 74-87
  مقدمه

  توجه به طرحواره های ناسازگار اولیه، فقدان سرمایه های روانشناختی، نیازهای اساسی که به درستی ارضا نشده اند و تنهایی اجتماعی و عاطفی به عنوان عواملی برای بروز افکار و اقدام به خودکشی، مورد توجه روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است. لذا هدف از این پژوهش همبستگی طرحواره های ناسازگار اولیه، سرمایه های روانشناختی، نیازهای اساسی و تنهایی اجتماعی و عاطفی در افراد اقدام کننده به خودکشی در شهرستان زنجان میباشد.

  روش کار

  روش مطالعه توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را تمام افراد اقدام کننده به خودکشی که در طی 4 ماه (اردیبهشت لغایت مرداد ماه 1401) در زمان انجام پژوهش به مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر در شهرستان زنجان مراجعه کرده اند، تشکیل دادند. نمونه آماری 132 تن براساس جدول مورگان و از بین جامعه آماری از طریق نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه جمعیت شناختی،  "پرسشنامه طرحواره یانگ- فرم کوتاه " (Young Schema Questionnaire-Short Form)، "پرسشنامه سرمایه روانشناختی" (Psychological Capital Questionnaire)، "پرسشنامه نیازهای اساسی" (Basic Needs Questionnaire) و "پرسشنامه تنهایی اجتماعی و عاطفی برای بزرگسالان- نسخه کوتاه) (Social and Emotional Loneliness Scale for Adults- Short Version) به عنوان انجام شد.
  روایی محتوا به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابزارها اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سرمایه های روانشناختی همبستگی منفی در سطح معناداری (01/0>P) و با تنهایی اجتماعی و عاطفی همبستگی مثبت در سطح معناداری (01/0>P) وجود دارد. همچنین طرحواره های ناسازگار اولیه با نیازهای اساسی همبستگی منفی در سطح معناداری (05/0>P) دارد.

  نتیجه گیری

  طرحواره های ناسازگار اولیه و تنهایی اجتماعی و عاطفی بالاتر از حد متوسط بود. همچنین همبستگی منفی، قوی و معنادار بین طرحواره های ناسازگار اولیه با نیازهای اساسی و سرمایه های روانشناختی مشاهده گردید. پیشنهاد می شود آموزش هایی برای شناخت طرحواره ها و سرمایه های روانشناختی با استفاده از پروتکل های طرحواره درمانی که گامی در جهت کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه و تقویت سرمایه های روانشناختی است، مد نظر متخصصان سلامت روان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خودکشی، طرحواره های ناسازگار اولیه، سرمایه های روانشناختی، نیازهای اساسی، تنهایی اجتماعی و عاطفی
 • فریده مختاری هیزجی، ابراهیم علی دوست قهفرخی*، علی اصغر درودیان، سارا باقری صفحات 88-100
  مقدمه

  طرح مدرسه پویا، موجب افزایش میزان فعالیت های ورزشی دانش آموزان می گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر روانسنجی "مقیاس عوامل مرتبط بر اجرای طرح مدرسه پویا" بود. 

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع روش شناسی است. روایی محتوا به روش کیفی و روایی صوری به روش کمی عبارت های طراحی شده،  با نظرات 15 مدرس دانشکده مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال سنجیده شد. روایی سازه، به روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در نمونه ای به تعداد 384 تن به روش تصادفی ساده از نوع قرعه کشی شامل کارشناسان، مدیران مدارس و دبیران تربیت بدنی کل کشور بررسی شد. همچنین، روایی همگرا و روایی واگرا در نمونه ای به تعداد 384 محاسبه گردید. در نهایت، پایایی مقیاس، با استفاده از 2 روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ و پایایی ترکیبی در نمونه فوق محاسبه گردید. تحلیل داده ها در نرم افزار پی ال اس نسخه 3 انجام شد.

  یافته ها

  یافته های مقدار KMO به دست آمده 769/0 می باشد. همچنین نتایج آزمون بارتلت (001/0=Sig، 252/7701= x2) نشان می دهد بین عبارت ها همبستگی بالایی وجود دارد.  از تحلیل عاملی اکتشافی، استخراج 8 عامل استخراج با 48 عبارت شناسایی گردید. 

  نتیجه گیری

  "مقیاس عوامل مرتبط بر اجرای طرح مدرسه پویا" با 48 عبارت و 8 زبر مقیاس شامل: زیرساخت، برنامه ریزی، آموزش، همکاری بین بخشی، بودجه، فرهنگسازی، ارزیابی و نظارت و خلاقیت و نوآوری طراحی و روانسنجی شد. پیشنهاد می گردد از ابزار طراحی شده در سنجش عوامل مرتبط بر اجرای طرح مدرسه پویا بهره گرفته شود.

  کلیدواژگان: مدرسه، آموزش، مدرسه پویا، مقیاس
|
 • Mahdi Mollazadeh, Hassan Gharayagh Zandi*, Rahman Souri Pages 1-10
  Introduction

  In competitive sports, athletes may experience impaired mental and physical function due to experiencing a series of negative emotions. The aim of this study was to determine the effectiveness of "Progressive Muscle Relaxation" on Competitive State Anxiety and salivary cortisol of elite male taekwondo practitioners. 

  Methods

  The present study is a quasi-experimental study with pre-test-post-test design. The statistical population of this study was 30 elite male taekwondo practitioners in Tehran province who were selected by convenience sampling and randomly divided into two groups of control (16 people) and intervention (13 people). Data collection instruments included demographic questionnaire, "Competitive State Anxiety Inventory" and 96 test kits of the German company ZellBio with a sensitivity of 1 ng / ml for saliva sampling and cortisol measurement. The validity of the mentioned list was evaluated using concurrent validity method and reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. In the pre-test phase (first race), 25 minutes before the start of the competition, all 30 people of saliva samples were first taken to measure cortisol, and all of them completed the "Competitive Anxiety Inventory". The intervention group then performed 10 sessions of "Progressive Muscle Relaxation” with taekwondo physical training, while the control group performed only taekwondo movements and physical exercises. After completing 10 sessions of post-test training, in the second competition, the athletes completed the "Competitive Anxiety Inventory” for the second time 25 minutes before the competition, and saliva samples were taken from all of them to measure cortisol. Data analysis was used in SPSS. 22.

  Results

  Cognitive anxiety (F=81.35, P<0.001) and physical anxiety (F=41.52, P<0.001) decreased in the intervention group compared to the control group. Also, the amount of salivary cortisol (F=29.92, P<0.001) in the intervention group was significantly reduced compared to the control group in the post-test.

  Conclusions

  "Progressive Muscle Relaxation” reduced cognitive anxiety, physical anxiety, and salivary cortisol. It is suggested that sedation be used to reduce Competitive State Anxiety and salivary cortisol.

  Keywords: Progressive Muscle Relaxation, Salivary Cortisol, Competitive State Anxiety
 • Hamideh Sadat Joybar*, Shamseddin Rezaei Pages 11-24
  Introduction

  Aggression and violence in the sports field is manifested verbally and physically and is carried out by people present and participating in sports events against other players, spectators, coaches, sports officials, people and property. The aim of the current study was to identify factors affecting aggression (interpersonal violence) in the Iranian sports industry in 2022.

  Methods

  The current qualitative research was conducted using the grounded theory method. The research community included all university lecturers in the field of sports management, general managers of sports and youth of the country, and championship and professional athletes of the country in 2022. The number of samples using the principle of theoretical saturation was 13 people, which were selected using the snowball method. Data collection was done by semi-structured interview. To measure the validity of the findings, 4 criteria were used, including credibility, generalizability, reliability, and verification to measure the reliability of the interviews, the test-retest method and the intra-subject agreement method were used. Data analysis was done by coding method and using Max QDA .12.

  Results

   Causal conditions include (individual and personality factors, individual and organizational unethical behaviors), context (Social problems and dissatisfactions, policies and structural factors), phenomena (behavioral instability and interpersonal violence), intervening conditions, (internal and external environmental factors), strategies (cultivation and education, social skills, effective and efficient management, monitoring and enforcement of laws) and consequences (individual consequences such as, psychological and physical injuries and  organizational consequences such as, insecurity and social disorder).

  Conclusions

  The results of the research revealed the presence of 6 selective codes of the components of causal conditions, context, phenomena, intervening conditions, strategies and consequences, and 13 core codes and 47 open codes. Therefore, sports practitioners and planners are suggested to use the results of this research to reduce violence and aggression in sports gatherings.

  Keywords: Aggression, Violence, Interpersonal Violence, Sports, Grounded Theory
 • Mehrnosh Memarian, Majid Zargham Hajebi* Pages 25-35
  Introduction

  Medical students, as future physicians, have an important role in the country's health system; Therefore, it is necessary to address the subjective vitality, motivational dimensions and achievement goal in them. The present study was conducted with the aim of predicting subjective vitality based on motivational dimensions and achievement goal in medical students of Qom Branch Islamic Azad University

  Methods

  The present study was conducted by descriptive-correlation method. The statistical population included all medical students of the Faculty of Basic Sciences of Islamic Azad University, Qom Branch in the academic year 2020-2021. Samples were selected by simple random sampling by lottery method and 256 tons were selected using Morgan table. The instruments used were demographic questionnaire, "Subjective Vitality Scale", "Motivational Dimensions Questionnaire", "Achievement Goal Questionnaire". Previous research was sufficient for the validity of the instruments. Reliability was calculated by internal consistency method by calculating the Alpha-Cronbach coefficient for the mentioned instruments. Data were analyzed in SPSS. 25. 

  Results

  Subjective vitality was predictable in medical students based on the components of motivational dimensions and achievement goal. Motivational dimensions are predicted to be 0.34 in total and the goal is to achieve 22% of the variance of students' subjective vitality (P<0.05).

  Conclusions

  Mental vitality can be predicted based on the components of motivational dimensions and achievement goal in medical students. Therefore, it is suggested that the results of the present study be used to increase the motivational dimensions of medical students' development goal to increase their mental vitality.

  Keywords: Medical Student, Motivational Dimensions, Subjective Vitality, Achievement Goal
 • Mahroo Ohadi*, Afsaneh Sobhi Pages 36-47
  Introduction

  Stroke is the second leading cause of death in the world. The aim of this study was to compare anxiety sensitivity, defense styles and ego strength in patients with stroke of Educational and Treatment of Valiasr in Zanjan city and healthy people in Zanjan.

  Methods

  The current research is descriptive-comparative. The statistical population of this research included stroke patients hospitalized in the Stroke Care Unit and Neurological Department of Educational and Treatment of Valiasr and healthy people in Zanjan city in 2019. In the present study, 280 people (140 people with stroke and 140 healthy people) were included in the study by non-random and convenience sampling method, with homogenization of age, gender and marital status. Data collection instruments included demographic questionnaire", "Anxiety Sensitivity Index", "Defense Style Questionnaire" and "Ego Strength Scale". The validity of "Anxiety Sensitivity Index" and "Defense Style Questionnaire" were sufficient for previous studies. For "Ego Capability Scale", the content validity index was evaluated by Waltz & Bausell method. The reliability of "Anxiety Sensitivity Index" and "Defense Style Questionnaire" were calculated by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient and "Ego Empowerment Scale" was calculated by Kuder-Richardson method. Data analysis was performed in SPSS.24.

  Results

  The two groups (patient and healthy) differ in terms of the components of "anxiety sensitivity index" with a significant level of value (P<0.01) and stroke patients have a higher mean. In the "Defense Style Questionnaire", stroke patients with a significant level of level (P<0.01) had a higher mean than healthy individuals in all three styles of development: immature, immature and neurotic. Also, the mean ego power in patients with stroke and healthy individuals did not differ significantly and both groups were moderate.

  Conclusions

  Anxiety sensitivity, defense styles were significantly different between the two groups of stroke patients and healthy individuals, and stroke patients had a higher mean, but in terms of ego strength, both groups were moderate. It is suggested that psychological interventions be used to prevent the consequences of this disease.

  Keywords: Stroke, Defensive Mechanisms, Anxiety Sensitivity, Ego Strength
 • Lida Sadeghi, Seyedjamaledin Tabibi*, Nader Khalesi Pages 48-59
  Introduction

  Evaluation of medical equipment management should provide the possibility of timely identification of shortcomings and gaps in this process. The current research was conducted to develop and psychometrically measure the "Medical Equipment Management Scale" in Tehran hospitals.

  Methods

  The current research is of a methodological type. At first, a wide review of the texts related to the research topic, including library documents and scientific articles from 2018 to 2022, was conducted and by analyzing them in the form of a “Data Extraction Form”, "Medical Equipment Management Scale" was developed. Then in the quantitative section, the content validity ratio and the content validity index of the scale were measured by asking the opinion of 24 experts in the field of health and treatment management with the purposeful sampling method using the snowball method. Construct validity was measured by exploratory factor analysis, convergent validity, and divergent validity by distributing the developed scale among 78 experts in the field of health and medical services management by convenience sampling method. Composite reliability and internal consistency reliability were calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient. The data were analyzed in SPSS. 24 and Amos. 24.

  Results

  In the qualitative section, "Medical Equipment Management Scale" was developed with 13 items. In the quantitative part, content validity ratio and content validity index were measured and 1 item was removed and 12 items remained. Construct validity results showed 4 subscales. Convergent validity was 0.50 and divergent validity was >0.90. Composite reliability and internal consistency reliability by calculating Cronbach's alpha coefficient for the whole scale was reported as 0.89.

  Conclusions

  "Medical Equipment Management Scale" with 12 items and 4 subscales is valid and reliable. It is suggested to use the developed scale in research related to healthcare services.

  Keywords: Medical Equipment Management, Psychometrics, Instrument Development, Scale
 • Leili Tardast, Shahram Mami*, Vahid Ahmadi, Arash Nademi Pages 60-73
  Introduction

  Personality traits and loneliness are among the factors affecting marital satisfaction. The present study aimed to determine the structural relationships between personality traits and marital satisfaction with the mediation of loneliness in women and men referring to counseling centers in Ilam City. 

  Methods

  The research method was descriptive-correlational and the statistical population of this study included all women and men who referred to family counseling centers in Ilam City in 2019 with complaints of marital problems, 320 of whom were selected by non-random and convenience sampling method form among them. To collect data "The demographic Questionnaire, "NEO Five-Factor Inventory", "ENRICH Marital Satisfaction Scale" and "The University of California Loneliness Scale" was used. The validity of the instruments was measured using content validity by a qualitative method and reliability using the internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed in SPSS .24 and Amos. 24.

  Results

  There is a negative and significant correlation between neuroticism (P=0.001, β=0.116) and loneliness (P=0.001, β=0.258) with marital satisfaction and there is a positive and significant correlation between agreeableness (P=0.001, β=0.327) and conscientiousness (P=0.008, β=0.185) with marital satisfaction. There is a negative and significant correlation between neuroticism and marital satisfaction with the mediation of loneliness (P=0.016, β=-0.079) and there is a positive and significant correlation between agreeableness (P=0.017, β=0.074) and conscientiousness (P=0.038, β=0.059) with marital satisfaction with the mediation of loneliness.

  Conclusions

  There are structural direct and indirect relationships between the personality traits of neuroticism, agreeableness and conscientiousness with marital satisfaction with the mediation of loneliness. Therefore, it is suggested that couples and family therapists, in counseling and couple therapy, to increase marital satisfaction, should also pay attention to people's personality manifestations and feelings of loneliness caused by it.

  Keywords: Loneliness, Marital Satisfaction, Personality
 • Abbas Heidari, Homam Moayedfar* Pages 74-87
  Introduction

  Today, psychologists and researchers pay attention to the early maladaptive schemas, lack of psychological capital, basic needs that are not properly satisfied, and the feeling of social and emotional loneliness as factors for the occurrence of suicidal thoughts and attempts. Therefore, the aim of this research is the correlation of early maladaptive schemas, psychological capital, basic needs and social and emotional loneliness in people attempting suicide in Zanjan city.

  Methods

  The study was descriptive-correlation. The statistical population of the research was made up of all the suicide attempters who visited Educational and Treatment of Valiasr in Zanjan city during the 4 months (May to August 2022) when the research was conducted. A statistical sample of 132 people was selected based on Morgan's table and among the available statistical population through non-random sampling. Data collection was implemented with demographic questionnaire, "Young Schema Questionnaire-Short Form", "Psychological Capital Questionnaire", "Basic Needs Questionnaire" and " Social and Emotional Loneliness Questionnaire for Adults-Short Version). Content validity was measured qualitatively and reliability was measured by internal consistency by calculating the Cronbach's alpha coefficient of the instruments. Data analysis was done using SPSS .24.

  Results

  There is a significant negative correlation between early maladaptive schemas and psychological capital (P≤0.01) and a significant positive correlation with social and emotional loneliness (P≤0.01). Also, early maladaptive schemas have a significant negative correlation with basic needs (P≤0.05).

  Conclusions

  The early maladaptive schemas and the feeling of social and emotional loneliness were higher than the average level in people attempting suicide. Also, a strong and significant negative correlation was observed between the early maladaptive schemas with basic needs and psychological capitals. It is suggested that trainings to recognize schemas and psychological capitals using schema therapy protocols, which is a step towards reducing the early maladaptive schemas and strengthening psychological capitals, should be considered by mental health professionals.

  Keywords: Suicide, Early Maladaptive Schemas, Psychological Capital, Basic Needs, Social, Emotional Loneliness
 • Farideh Mokhtari Hizji, Ebrahim Ali Dost Qahfarkhi*, Ali Asghar Drodian, Sarah Bagheri Pages 88-100
  Introduction

  The dynamic school plan increases the amount of sports activities of students. The purpose of the current research was to psychometrics “Related Factors on the Implementation of Dynamic School Plan Scale".

  Methods

  The current research is of methodological type. The content and face validity of the developed items in the qualitative part were measured by the qualitative method, with the opinions of 15 lecturers of the Faculty of Sports Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch. Construct validity was investigated by exploratory and confirmatory factor analysis in a sample of 384 people using a simple random lottery method including experts, school principals and physical education teachers of the whole country. Also, convergent validity and divergent validity were calculated in a sample of 384. Finally, the reliability of the scale was calculated using 2 methods of internal consistency by calculating the Cronbach's alpha coefficient and composite reliability in the above sample. Data analysis was done in PLS. 3.

  Results

  The findings of the obtained KMO value is 0.769. Also, the results of Bartlett's test (Sig=0.001, χ=252.7701) show that there is a high correlation between the terms. From the exploratory factor analysis, 8 extraction factors with 48 items were identified.

  Conclusions

  "Related Factors on the Implementation of Dynamic School Plan Scale” was approved with 48 items and 8 subscales include; infrastructure, planning, education, inter-departmental cooperation, budget, culture, evaluation and monitoring, and creativity and innovation. It is suggested to use the developed scale to measure the factors related to the implementation of the dynamic school plan.

  Keywords: School, Education, Dynamic School, Scale