فهرست مطالب

نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری
سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدعلی فیض پور، حبیب انصاری سامانی، زهرا ناصری * صفحات 1-36

  گردشگری بر جامعه میزبان متکی است، بنابراین گردشگران و ساکنین محلی به یکدیگر وابسته هستند، به گونه ای که فرهنگ ساکنین و دیدگاه آنان بر فعالیت های گردشگری تاثیر می گذارد. بر این اساس، برای موفقیت امکان سنجی و ارزیابی صحیح سرمایه گذاری در گردشگری و نیز افزایش طول عمر پروژه های گردشگری، جامعه محلی باید به صورت فعال در فرایند توسعه درگیر شوند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی یک رویکرد یکپارچه برای تجزیه و تحلیل امکان سنجی در گردشگری می پردازد که به عنوان مورد کاربردی احداث کافی شاپ در یک منطقه نمونه گردشگری استان کرمانشاه ارایه شده است.در این پژوهش پروژه توسعه گردشگری طی سال های 1402-1398 از منظر ارزیابی مالی، ارزیابی اقتصادی و ارزیابی تاثیرات از دیدگاه جامعه محلی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز بخش مالی و اقتصادی از مرکز آمار ایران و داده های مربوط به ارزیابی اثرات از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج امکان سنجی مالی و اقتصادی مطالعه نشان داد که طرح راه اندازی کافی شاپ از نظر مالی و اقتصادی توجیه پذیر بود و در زمینه ارزیابی تاثیرات، طبق دیدگاه ساکنین منطقه، گردشگری بر معیارهای رونق اقتصادی، مشهور شدن منطقه، احساس غرور در افراد محلی و مرمت- بازسازی بناها و آثار تاریخی تاثیر گذار خواهد بود. این تحقیقات عواملی که بر امکان سنجی در گردشگری تاثیر دارد را تعیین می کند و هم چنین دیدگاه جامعه محلی را در مورد تاثیرات گردشگری مورد سنجش قرار می دهد، این مطالعه نشان می دهد که امکان سنجی مالی و اقتصادی در کنار ارزیابی تاثیرات گردشگری موجب موفقیت پروژه های سرمایه گذاری می شود.

  کلیدواژگان: مطالعات امکان سنجی، ارزیابی سرمایه گذاری، گردشگری پایدار، ارزیابی مالی، ارزیابی اقتصادی
 • اسماعیل ملک اخلاق، فرشاد قادری * صفحات 37-62

  در عصر اجتماعی جدید زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه در پیشبرد اهداف کشورها تاثیر بسزایی دارند. با توجه به اینکه سازمان ها از وجود خطا بری نیستند، جو مناسب برای برخورد با خطا برای سازمان ها خصوصا سازمان های خدماتی ضروری است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر جو برخورد با خطا بر تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی گری رفتار یادگیری می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان زن هتل های شهر مشهد تشکیل دادند. به دلیل نامشخص بودن جامعه آماری، 390 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن از طریق بررسی صاحب نظران مدیریت و روایی سازه آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار آموس ارزیابی و تایید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 7/0 برای سازه های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را تایید کرد. یافته های پژوهش نشان داد، جو مدیریت خطا و جو بخشش درک شده به ترتیب با 48/0و 57/0 بر رفتار یادگیری کارکنان تاثیر دارد. همچنین اثر جو مدیریت خطا، جو بخشش درک شده و رفتار یادگیری به ترتیب با 34/0-، -20/0-و 28/0- بر کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان معنی دار است. علاوه بر این نقش واسط رفتار یادگیری در رابطه علی بین جو مدیریت خطا و تمایل به ترک خدمت با ضریب اثر 13/0- و رابطه علی بین جو بخشش و تمایل به ترک خدمت با ضریب اثر 16/0- نیز تایید شد.

  کلیدواژگان: جو مدیریت خطا، جو بخشش درک شده، رفتار یادگیری، تمایل به ترک خدمت
 • مهناز دوستی ایرانی، میرمحمد اسعدی * صفحات 63-82

  پژوهش حاضر بر «حمایت ساکنان غیرشاغل در بخش گردشگری سلامت، از توسعه این صنعت» به عنوان متغیری که بازاریابان این حوزه می توانند در جهت افزایش تقاضای گردشگری سلامت مدنظر قرار دهند، تمرکز نموده است؛ لذا با تاکید بر چشم انداز مذکور، به بررسی متغیرهای تاثیرپذیر از حمایت ساکنان و رسم نقشه شناختی فازی عوامل (به منظور تحلیل جایگاه حمایت ساکنان در مدلی سیستمی) پرداخته است. در این راستا متغیرهای مذکور با بهره گیری از تکنیک دلفی شناسایی شد، سپس با استفاده از نگاشت شناختی فازی، مدل پژوهش ترسیم و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد حمایت ساکنان بر متغیرهای ذیل تاثیرگذار است: تصویر مقصد، رضایت گردشگر، وفاداری گردشگر، تبلیغات مثبت دهان به دهان، کیفیت ادراک شده از خدمات، همبستگی عاطفی گردشگران با ساکنان، و وابستگی مکانی گردشگر به مقصد. نتایج نگاشت شناختی فازی نشان داد در سیستمی متشکل از متغیرهای فوق الذکر حمایت ساکنان، نقش بسزایی در وفاداری گردشگر و تبلیغات مثبت دهان به دهان دارد؛ به گونه ای که تاثیر آن بیشتر از تاثیرگذاری رضایت یا حتی کیفیت خدمات است. به عبارت دیگر جلب حمایت ساکنان در اولویت است، علاوه بر این، حمایت ساکنان بر سایر عوامل (کیفیت درک شده، رضایت گردشگر، وابستگی به مکان و دلبستگی عاطفی) نیز تاثیر می گذارد. لذا توجه ویژه به این متغیر، در بازاریابی موثر گردشگری سلامت توصیه می گردد. با توجه به خلاءهای پژوهشی موجود در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر گامی در جهت غنی سازی ادبیات پژوهش نیز محسوب می گردد.

  کلیدواژگان: حمایت ساکنان از توسعه گردشگری، گردشگری سلامت، بازاریابی گردشگری، وفاداری گردشگر، تبلیغات دهان به دهان
 • عذرا عزیزی *، علی اصغر شالبافیان، ابوطالب قاسمی صفحات 83-104

  نقش دولت ها در سیاست گذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهم ترین آن هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین گردشگری کشورهای چین، فرانسه، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته تا با بررسی تطبیقی این موضوعات در قوانین و مقررات گردشگری ایران جایگاه محورهای کلیدی در نظام سلسله مراتب قوانین و مقررات مشخص گردد. بر اساس یافته های تحقیق، بسیاری از موضوعاتی که در کشورهای مورد مطالعه جایگاه قانونی دارد، در کشور ایران در سطح پایین تر و به صورت آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی مورد ملاحظه قرار گرفته است. برخی از موضوعات نیز، در هیچ یک از سطوح پیش بینی نشده است؛ لذا می توان بیان نمود که بخش گردشگری ایران دارای جایگاه قانونی مناسبی نسبت به کشورهای مورد مطالعه نیست؛ به طوری که بسیاری از موضوعات کلیدی این بخش که می تواند به تنظیم روابط بین ذی نفعان مختلف آن منجر شود و از بروز مداخلات بین دستگاهی و مسایل حقوقی بین عرضه کنندگان و گردشگران بکاهد یا به هماهنگی در دستیابی به اهداف توسعه کمک نماید، در قوانین و مقررات به درستی مشخص نشده است. بنابراین بخش گردشگری به قانونی متمرکز، شفاف و جامع نیاز دارد.

  کلیدواژگان: حقوق تطبیقی، مطالعه تطبیقی، قوانین، گردشگری
 • آرش قهرمان *، احمد رومیانی، ساره نعمتیان، زهرا بستان صفحات 105-128

  عدم قطعیت ناشی از پیچیدگی های محیطی، پیش بینی آینده را در ارتباط با گردشگران خارجی غیرمسلمان، که اطلاعات مکفی از آن ها در دسترس نیست، در شهر مشهد با مشکل مواجه کرده است. هدف از این پژوهش، برآورد روند تغییرات حضور گردشگران خارجی غیرمسلمان در شهر مشهد، با استفاده از روش سناریونویسی می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده تحلیلی کیفی و گردآوری اطلاعات به روش مصاحبه ای صورت گرفته است. لذا بیست و هفت مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری از زیرگروه های جامعه شناسی، اقتصاد، برنامه ریزی و خدمات تخصصی گردشگری در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول بر اساس تکنیک دلفی، کارشناسان عوامل موثر بر حضور گردشگران خارجی غیرمسلمان را در شهر مشهد بیان نمودند. در مرحله دوم، پیشران های بحرانی بر مبنای دو معیار میزان تاثیرگذاری و عدم قطعیت شناسایی شدند. سپس بر اساس پیشران ها، سناریو های گردشگری شهر مشهد در دو روند خوش بینانه و بدبینانه در خصوص آینده حضور گردشگران خارجی غیرمسلمان، معرفی شد. یافته های تحقیق نشان داد که در سطح محلی، هوشمند سازی گردشگری، اتصال گردشگری مشهد به گردشگری شهر های اطراف، گسترش تبلیغات رسانه ای، ارتقاء فرهنگ میزبانی از گردشگران خارجی و احساس امنیت، از مهم ترین پیشران های کلیدی می باشند. بنابراین با ارتقاء زیرساخت های فناوری اطلاعات نظیر تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، معرفی شهرستان های اطراف مشهد و جاذبه های گردشگری آن ها، آموزش فرهنگ میزبانی خصوصا برای کسبه، بازاریان و رانندگان تاکسی، ایجاد پلیس گردشگری و برقراری امنیت در نقاط پرتردد شهری، می توان شاهد حضور بیشتر گردشگران خارجی غیرمسلمان در افق مورد مطالعه بود.

  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، سیاستگذاری، گردشگری، سناریوگردشگری خارجی، مشهد
 • یزدان شیرمحمدی *، جعفر آهنگران، امین قنبری صفحات 129-154

  این پژوهش که از نوع مدل یابی معادلات ساختاری می باشد به بررسی اثر درک ریسک شناختی در همه گیری ویروس کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی پرداخته است. تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع تک مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی گردشگرانی است که از مکان های فرهنگی- تاریخی شهر شیراز بازدید به عمل آورده اند؛ با توجه به این که حجم نمونه مشخص نیست، از طریق فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد، 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه اثر درک گردشگران در همه گیری ویروس کووید- 19 بر اهداف گردشگران پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار آموس و اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل عامل تاییدی پایایی و روایی مدل اندازه گیری مورد سنجش قرار داد، نتایج آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/0) و پایایی مرکب (بیشتر از 7/0) برای پایایی و میانگین واریانس استخراج شده (بیشتر از 5/0) تایید شد. مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها تحقیق و روابط بین متغیرهای تحقیق (ریسک شناختی، نیت رفتاری و هنجارهای ذهنی) مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای ریسک شناختی در مجموع بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی گردشگران تاثیر مثبت دارد. همچنین، نگرش به عنوان یک واسطه قابل توجه بین درک ریسک و نیت رفتاری شناخته شد؛ درحالی که هنجارهای ذهنی واسطه رابطه بین درک شناختی و نیت رفتاری بودند.

  کلیدواژگان: هنجارهای اجتماعی، ریسک شناختی، نیت رفتاری، هنجارهای ذهنی، گردشگری
 • زهره علی اسماعیلی *، آرمین گلی صفحات 155-180

  هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه های اجتماعی در برانگیختن احساسات و قصد گردشگران برای خلق مشترک ارزش و بازدید می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق را مسافران و بازدید کنندگانی تشکیل می دهد که درباره رامسر به عنوان یک مقصد سفر در رسانه های اجتماعی بحث می کنند و حداقل تجربه یک بار استفاده از رسانه های اجتماعی را جهت برگزیدن رامسر به عنوان مقصد گردشگری، داشته اند. در 73 رسانه پیرامون رامسر بحث شده بود که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. روش نمونه گیری، غیراحتمالی در دسترس بود. حجم نمونه تعداد 384 نفر برآورد شد، و تعداد 450 نفر در نظر گرفته شدند. روش گردآوری داده ها، پرسشنامه الکترونیکی، و روش تجزیه و تحلیل داده ها، مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس بود. نتایج حاکی از آن است که جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر احساس لذت از مقصد، احساس عشق به مقصد و احساس غافل گیری مثبت برای مقصد تاثیر مثبتی دارد. به ترتیب احساس لذت، احساس عشق، احساس غافل گیری مثبت بر قصد خلق مشترک ارزش تاثیر مثبتی می گذارند. سرانجام نتایج نشان داد که قصد خلق مشترک ارزش تاثیر مثبتی در قصد بازدید مجدد دارد.

  کلیدواژگان: گردشگری، خلق مشترک ارزش، احساسات، جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه های اجتماعی
 • حیدر محمدی، سید محمد موسوی جد *، یسرا صالحی، سیده هایده نعمتی صفحات 181-208

  امروزه با گسترش گردشگری الکترونیک نقش واسطه گری آژانس های مسافرتی کاهش پیدا کرده است و گردشگران خودشان بطور مستقیم اقدام به خرید بسته های مسافرتی می کنند. آژانس های مسافرتی باید استراتژی های جدیدی را برای غلبه بر این وضعیت و احیای مجدد کسب وکار خود تدوین کنند. یکی از این راهکارها می تواند بهره گرفتن از مقوله های سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش در بازاریابی گردشگری الکترونیک باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی بوده و از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران آژانس های مسافرتی شهر تهران تشکیل می دهند. روش نمونه گیری نیز غیر احتمالی و بصورت سهمیه ای 110 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اصلی جهت جمع آوری داده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی محتوایی این پرسشنامه ها به تایید شش نفر از اساتید خبره و صاحب نظر عرصه گردشگری و مدیریت رسانده شد؛ همچنین روایی همگرا و واگرای این پژوهش نیز مورد تایید واقع شد. پایایی کل پرسشنامه های پژوهش بالای 7/0 بدست آمد که حاکی از پایایی خوب این پرسشنامه ها می باشد. همچنین پایایی ترکیبی آن نیز محاسبه و بالای 8/0 بدست آمد. یافته های پژوهش نیز در دو بخش توصیفی و استنباطی ارایه شد و جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش، تاثیر مستقیمی در بازاریابی گردشگری الکترونیک دارد. از طرف دیگر نیز تاثیر سرمایه اجتماعی و تعامل اجتماعی بر تسهیم دانش مثبت و معنادار بود.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی، تسهیم دانش، بازاریابی گردشگری الکترونیک
 • غلامحسین ترابیان بادی، ایرج سلطانی *، حمید دوازده امامی صفحات 209-232

  سازمان ها موجودات زنده ای تصور می شوند که دارای هویتی مستقل از اعضای خود هستند؛ این شخصیت و هویت می تواند سالم یا بیمار باشد. سازمانی که از سلامت برخوردار است، می تواند اثر بخش عمل کند و رضایت شهروندان را فراهم آورد. این امر اعتماد اجتماعی را افزایش می دهد. صنعت حمل ونقل هوایی شامل سازمان ها و شرکت هایی است که از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، برخوردار است. در صورتی که این صنعت از سلامت سازمانی برخوردار باشد، اعتماد اجتماعی شهروندان را هرچه بیشتر افزایش می دهد. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی سلامت سازمانی مبتنی بر اعتماد در صنعت هواپیمایی ایران انجام شد. این تحقیق در دسته تحقیقات توسعه ای- کاربردی قرار دارد. از روش تحقیق کیفی و در قالب نظریه داده بنیاد استفاده شده است. 20 نفر از افراد واجد شرایط به عنوان اعضای گروه خبرگان انتخاب شدند تا از مصاحبه نیمه ساختار یافته، داده ها را جمع آوری کنند. از نرم افزار ان ویو برای تحلیل اطلاعات استفاده شد و تعداد 218 کد آزاد از مصاحبه ها به دست آمد سپس تعداد 32 کد محوری از کدگذاری باز استخراج شد. شرایط علی شامل: عوامل مربوط به کیفیت خدمات، مشتریان (مسافران)، صنعت هواپیمایی، کارکنان و مدیران (منابع انسانی) است. شرایط زمینه ای شامل: وضعیت مدیران، کارکنان، فرودگاه ها، ناوگان و وضعیت صنعت است. شرایط مداخله گر شامل: عوامل سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی، اجتماعی و عوامل قانونی است. راهبردها شامل: ارتقای تفکر استراتژیک، بهبود ارتباطات، افزایش بهره مندی از تکنولوژی و اصلاح ساختار سازمانی است. پیامدها شامل: پیامدهای مربوط به مشتریان (مسافران)، صنعت هواپیمایی، کارکنان و پیامدهای مربوط به مدیران (منابع انسانی) است.

  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، اعتماد اجتماعی، هواپیمایی ایران، رویکرد داده بنیاد
 • حسین قدمی، هادی بستام *، علی حسین زاده صفحات 233-256

  صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع جهان، منجر به رشد سریع توسعه اقتصادی شده است. از مهم ترین اثرات اقتصادی این رشد سریع، توسعه کسب وکارهای نو می باشد که در گسترش فرصت های شغلی برای اقشار مختلف جامعه بسیار موثر بوده است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی کسب وکار نوآور در صنعت گردشگری با تاکید بر خلق ارزش در مقصد، بر پایه نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر به روش کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه زمینه ای انجام شده و از نوع تبیینی است. روش جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و در بخش میدانی، ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است. به این منظور، با 16 خبره، شامل خبرگان شاغل در صنعت گردشگری، استادان دانشگاه، مدیران هتل ها، راهنمایان آژانس ها و تورهای مسافرتی، روسا و مسیولان ادارات مرتبط با صنعت گردشگری و گردشگران، که براساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه باز و عمیق صورت گرفت که مصاحبه ها تا اشباع نظری ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل مضمون و بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و در نهایت مدل مفهومی پژوهش بر اساس مدل استراوس و کوربین تدوین گردید. این مدل نشان می دهد که پدیده مرکزی توسعه کسب وکارهای متنوع و مزیت محور، معلول شرایط علی و تحت تاثیر شرایط زمینه ای قرار دارد و با به دست آوردن راهبردهایی می توان به پدیده مرکزی نیز دست یافت. همچنین عوامل مداخله گری نیز با شناسایی مقوله هایی دال بر شرایط محیطی و بر اساس داده های متنی مصاحبه شوندگان شناسایی گردید.

  کلیدواژگان: کسب و کار نوآور، خلق ارزش، صنعت گردشگری، مقصد گردشگری
 • جمشید نجاری بیدختی، امید بهبودی * صفحات 257-284

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری می پردازد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان هتل های پنج ستاره در شهر مشهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ژانگ و ژو (2021) استفاده شده است. جهت روایی پرسشنامه از روایی صوری و تایید خبرگان و روایی سازه با استفاده از بارهای علمی بهره گرفته شد و جهت پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که در نهایت روایی و پایایی ابزار پژوهش تایید شد. روش تحلیل داده ها نیز از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که خودرهبری از طریق تجسم عملکرد موفق، خود هدف گذاری، خودگفتگویی و خودپاداشی بر دانش برند، تعهد برند و رفتار شهروندی برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین عوامل خود رهبری از طریق هویت نقش نیز بر دانش برند، تعهد برند و رفتار شهروندی برند تاثیر می گذارد. نهایتا می توان این گونه نتیجه گرفت که ارتقای رفتارهای مبتنی بر خود مدیریتی نه تنها موجبات رشد برند داخلی در سازمان می گردد، بلکه برندسازی داخلی را به واسطه هویت نقش تسهیل می کند.

  کلیدواژگان: خودرهبری، برندسازی داخلی، هویت نقش، صنعت هتلداری
|
 • Mohammad Ali Feizpour, Habib Ansari samani, zahra naseri * Pages 1-36

  Considering the dependence of tourism on its host community and thus the interdependence of tourists and local residents, it could be argued that the culture and viewpoints of the local people may influence tourism activities. Therefore, the local community must be actively involved in the development process to ensure the success of feasibility studies, proper assessment of investments made in tourism, and the extension of tourism projects’ lifespan. In this regard, this study sought to perform a feasibility analysis of tourism activities, focusing on running a coffee shop in a representative tourist destination in Kermanshah Province, Iran. To this end, the tourism development project during the years 2019-2023 was examined in terms of financial and economic assessments, and the evaluation of its effects from the viewpoint of the local community. The financial and economic data were collected from the Statistical Center of Iran, and the data concerning the evaluation of the project’s effects from the local community’s perspective were gathered through a questionnaire. The results of the financial and economic feasibility study indicated that setting up the coffee shop was financially and economically viable and justified. On the other hand, the evaluation of the local residents’ viewpoint in this regard revealed that tourism could contribute to economic prosperity, the introduction of the region to others, feeling the sense of pride by the local people, and the restoration and reconstruction of historical buildings. This study attempted to identify the factors involved in the feasibility study of tourism and assess the local community's viewpoint regarding the effects of tourism. The findings of the study suggested that financial and economic feasibility studies along with an evaluation of the effects of tourism could contribute to the success of investment projects.

  Keywords: Feasibility Studies, Investment Assessment, Sustainable Tourism, Financial Assessment, Economic Assessment
 • Ismail Malekakhlagh, Farshad Ghaderi * Pages 37-62

  Constituting half of society, women play a significant role in advancing the goals of different countries in this new social age. On the other hand, as organizations, especially the service-providing ones, are potentially subject to errors, they need to provide an appropriate environment for treating possible errors. Therefore, this applied survey study sought to investigate the effect of an error treatment atmosphere on the willingness to quit one’s job, considering learning behavior as the mediating factor. The statistical population of the study comprised female staff of four and five-star hotels in Mashhad, out of whom 390 people were selected as participants. Moreover, the required data were collected through a questionnaire, whose form and content validity were evaluated and verified by management experts and its construct validity was measured and confirmed using the confirmatory factor analysis in Amos software. Also, the reliability of different constructs of the questionnaire was confirmed, as the reported Cronbach's alpha coefficient was over 0.7. The findings of the study indicated the positive influence of error management and perceived forgiveness atmosphere on the staff’s learning behavior, with their effect rate being 0.48 and 0.57, respectively. On the other hand, error management atmosphere, perceived forgiveness atmosphere, and learning behavior had a significant influence on reducing the willingness of the staff to quit their jobs, with their effect rates being -0.34, -0.20, and -0.28, respectively. Moreover, the mediating role of the learning behavior in the causal relationships between the error management atmosphere and the willingness to quit one’s job, and between the perceived forgiveness atmosphere and such a willingness was confirmed, with the former and latter’s effect rate being -0.13 and -0.16, respectively.

  Keywords: Perceived Forgiveness Atmosphere, Error Management Atmosphere, Learning Behavior, Job Quitting Willingness
 • mahnaz Doosti-Irani, Mir Mohammad Asadi * Pages 63-82

  Focusing on "the residents' support for the development of health tourism" as a variable that could be considered by marketers to increase demands for this kind of tourism, this study sought to investigate the variables affected by the residents' support and prepare a fuzzy cognitive map of such factors using a systemic model. To this end, the aforementioned variables were identified using the Delphi technique. Then, the research model was developed and analyzed using fuzzy cognitive mapping. The findings of the study suggested that the residents' support affected factors such as the destination image, tourist satisfaction, tourist loyalty, positive advertisements by word of mouth, perceived quality of services, tourists' emotional solidarity with the residents, and spatial belonging of tourists to destinations. Moreover, the results of fuzzy cognitive mapping showed that in a system consisting of the above-mentioned variables, the residents' support played a significant role in tourist loyalty and positive word-of-mouth advertisement, with its impact being greater than that of satisfaction or even service quality. In other words, winning the residents' support is a priority in this regard. Moreover, residents' support affects other relevant factors, including perceived quality, tourist satisfaction, spatial belonging, and emotional attachment. Therefore, gaining the residents’ support is highly recommended to be considered in marketing health tourism. Considering the research gaps in this field, the results of the current study could be used for enriching the related literature.

  Keywords: Residents' Support for Tourism Development, Health Tourism, Tourism Marketing, Tourist Loyalty, Word of Mouth Ads
 • Subject Areas : Ozra Azizi *, Ali Asghar Shalbafian, aboutaleb ghasemi Pages 83-104

  Laws and regulations are among the most important executive and monitoring tools that help governments fulfill their role in setting tourism development policies, and assessing, controlling, and regulating the relations among tourism stakeholders. Therefore, this study sought to examine the structure and titles of tourism laws in China, France, Malaysia, and Turkey and compare them with the relevant laws and regulations exercised in Iran to identify the status of the key issues in the respective hierarchical system of those countries' laws and regulations. To this end, the study followed the comparative law methodology to analyze the content of the laws and regulations mentioned above using a text-based approach. According to the findings of the study, many of the issues that are turned into law in the countries investigated in the current study occupy a lower position in the hierarchy of Iran’s Tourism Laws and Regulations System, being referred to in terms of either by-laws or executive instructions. Moreover, some issues have not been addressed at any level. Therefore, it can be argued that compared to the countries studied in this research, Iran’s tourism sector does not enjoy a proper status in Iran’s legal system. In other words, the current laws and regulations enforced in Iran lack many key tourism-related issues that could help regulate the relations between various relevant stakeholders, prevent unnecessary interventions by different bodies and organizations, reduce the number of lawsuits among the suppliers of tourism services and tourists, or help coordinate the relevant actors in achieving the intended goals. Therefore, the tourism sector needs a centralized, transparent, and comprehensive law.

  Keywords: Comparative Law, Comparative Study, Law, Tourism
 • Arash Ghahreman *, ahmad roumiani, Sareh Nematian, zahra bostan Pages 105-128

  The uncertainty caused by environmental complexities has made it difficult to forecast the future of Tourism in Mashhad in terms of non-Muslim tourists visiting the city, about whom no sufficient information exists. Therefore, this study sought to investigate the trend of variations in the visits made to Mashhad by non-Muslim tourists using the scenario writing method. To this end, this applied study used the analytical-qualitative approach, collecting the required data through detailed in-person interviews. In this regard, twenty-seven interviews were made in three phases with tourism experts in such fields as sociology, economics, planning, and specialized tourism services. In the first phase, the factors involved in attracting non-Muslim tourists to Mashhad were identified according to the views offered by the experts in interviews using the Delphi technique. In the second phase, the critical driving forces were identified based on two criteria of effectiveness and uncertainty. Finally, the optimistic and pessimistic scenarios concerning the future of non-Muslim tourism in Mashhad were described. The study’s findings revealed that smartizing tourism, making connections between tourism in Mashhad and its neighboring cities, increasing the number of media advertisements, improving the hospitality culture, and promoting a sense of security in the visiting tourists were the most important driving forces at the local level. Therefore, the number of Mashhad’s non-muslim tourists could be increased within the study period by improving IT infrastructure (including electronic trading, and electronic banking), introducing neighboring cities and villages of Mashhad and their tourist attractions, offering instructions regarding hospitality (especially for taxi drivers, business and shop owners), creating tourism police, and providing security in high-trafficking urban places.

  Keywords: Political Economy, Tourism Policy-making, Scenario, non-local Tourism, Mashhad City
 • Yazdan Shirmohammadi *, Jafar Ahangaran, Amin Ghanbari Pages 129-154

  This survey study sought to investigate the effect of cognitive risk perception induced by the subjective norms attitude on tourists' behavioral intentions during the Covid-19 pandemic using structural equation modeling. The statistical population of the study comprised all tourists who visited the cultural and historical sites of Shiraz City, Iran, out of whom 384 people were selected through convenient sampling using the Cochran formula with a 95% confidence level. To collect the required data, a researcher-developed questionnaire on the “effect of tourists' perception on their target destinations during the Covid-19 pandemic” was administered to the participants. The collected data were then analyzed using Amos software and SPSS software. On the other hand, the reliability and validity of the questionnaire were measured via Confirmatory factor analysis (CFA). Accordingly, Cronbach’s alpha coefficient, composite reliability, and Average Variance Extracted values were reported as over 0.7, 0.7, and 0.5, thus confirming the reliability and validity of the questionnaire. Finally, the structural equation model was used to test the research hypotheses and the relationships between research variables (cognitive risk, behavioral intentions, and subjective norms). The findings of the study suggested that cognitive risk perception positively affected tourists' behavioral intentions through their subjective norms and attitude. Moreover, attitude was recognized as a significant mediator between risk perception and behavioral intentions, while subjective norms mediated the relationship between cognitive perception and behavioral intentions.

  Keywords: Social Norms, Cognitive Risk, Behavioral Intentions, Subjective Norms, Tourism
 • Zohreh Ali Esmaili *, Armin Goli Pages 155-180

  This study sought to investigate the role of a community’s social media-based destination brand in winning the tourists’ hearts and convincing them to co-create values and visit the community. The population of this applied survey study comprised of Ramsar visitors who discussed it as a travel destination on social media and had used social media to choose Ramsar as a tourist destination. In this regard, 73 media sources where Ramsar had been discussed were selected using a judgmental sampling method. The required data were collected through electronic questionnaires from 384 visitors (out of 450 visitors) who were selected through non-probability convenient sampling. The collected data were then analyzed via SmartPLS software using structural equation modeling and path analysis technique. The findings of the study suggested that a community’s social media-based destination brand had a positive impact on the visitors’ enjoyment of the place, loving the place, and positive surprise towards the destination, persuading them to participate in the co-creation of values and thus revisit the place.

  Keywords: Tourism, Value Co-Creation, Emotions, Social Media-Based Destination Brand Community
 • haydar mohammadi, seyed mohammad mosavi jad *, yosra salehi, seyede hayde nemati Pages 181-208

  Today, the expansion of electronic tourism has decreased the intermediary role of travel agencies, and tourists themselves directly purchase travel packages. Therefore, travel agencies must develop new strategies to deal with this new situation and revive their business, including the use of social capital, social interaction, and knowledge sharing in electronic tourism marketing. This study is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of methodology. The statistical population of the study comprised managers of travel agencies in Tehran, out of whom 110 participants were selected via non-probable quota sampling. The required data were collected through a researcher-developed questionnaire, whose content validity was confirmed by six expert professors and experts in the field of tourism and management. Moreover, the convergent and divergent validity of the questionnaire was confirmed. On the other hand, the total and composite reliability of the questionnaire was found to be over 0.7 and 0.8, respectively, which proved to be acceptable. The collected data were then analyzed under descriptive and inferential categories using the SPSS and SmartPLS software. The findings of the study indicated that social capital, social interaction, and knowledge sharing had a direct influence on e-tourism marketing. Moreover, social capital and social interaction were found to have a significant positive influence on knowledge sharing.

  Keywords: Social Capital, Social Interaction, Knowledge Sharing, E-Tourism Marketing
 • Gholam Hosein Torabian Badi, Iraj Soltani *, Hamid Davazdah Emami Pages 209-232

  Organizations are considered living entities whose character and identities, either healthy or unhealthy, are quite independent of their members. In this regard, it could be argued that a healthy organization can act efficiently to attract the citizens’ satisfaction, thus developing social trust. On the other hand, the Aviation Industry consists of companies and organizations, playing a pivotal role in the economic, social, cultural, technological, and developmental programs in both developed and developing countries. Therefore, the organizational health of this industry can increase the citizens’ social trust. Accordingly, this applied-developmental qualitative study sought to present a model of social trust-based organizational health to be used in Iran’s Aviation Industry using a grounded theory method. The required data were collected via semi-structured interviews made with twenty experts. The collected data were then analyzed using the NVivo software, according to which 218 open and 32 axial codes were extracted through open coding. The findings of the study suggested that factors related to service quality, customers (the passengers), the Aviation Industry, and staff and managers (human resources) were among the causal conditions. Furthermore, the background conditions involved in the organizational health of the Aviation industry were the status of the managers, staff, airports, aviation fleet, and the industry. Moreover, the intervening conditions identified in this regard included political, economic, technological, social, and legal factors. On the other hand, the study found that strategies such as promoting strategic thinking, improving communications, increasing technological utilization, and improving organizational structure could help enhance the organizational health of the Aviation Industry. Finally, the outcomes of such an enhancement could affect customers (passengers), the Aviation Industry, the staff, and the managers (human resources).

  Keywords: Organizational Health, Social Trust, Iran Aviation, Grounded Theory Approach
 • hossein ghadami, hadi bastam *, Ali Hosseinzadeh Pages 233-256

  As one of the most important industries worldwide, the tourism industry has led to the rapid growth of economic development, preparing the grounds for the development of new businesses, which has proved very effective in expanding job opportunities for different walks of life. Therefore, this exploratory study sought to develop an innovative business model for the tourism industry with an emphasis on creating value in the destination using a grounded theory method. The required data were collected through library studies and semi-structured interviews. To this end, open and in-depth interviews were made with 16 experts until the theoretical saturation was reached. The participants comprised experts of the tourism industry, university professors, hotel managers, guides of travel agencies and tours, heads, and officials of tourism industry departments, and tourists, who were selected via purposive sampling. The collected data were thematically analyzed according to open, axial, and selective coding. Finally, the conceptual model of the study was developed based on the Strauss and Corbin model, indicating that the core principle underlying the development of diverse advantage-oriented businesses is derived from casual conditions and influenced by contextual factors. It was also found that the core principle could be identified based on some strategies. Moreover, the intervening factors were extracted from the textual data collected from the interviewees by identifying the categories that indicate environmental conditions.

  Keywords: Innovative Business, Value Creation, Tourism Industry, Tourism Destination
 • Jamshid Najari Beydokhti, Omid Behboodi * Pages 257-284

  The current applied descriptive-correlational study sought to investigate the effect of staff self-leadership on the outcomes of internal branding and role identity in the hotel industry. The statistical population of the study comprised all the staff of 5-star hotels in Mashhad, out of whom 120 people were selected through the Morgan table using simple random sampling. The required data were collected via the standard Zhang and Zhou questionnaire (2021) whose face and construct validity were measured through expert approval and factor loads, respectively. Moreover, the reliability of the questionnaire was measured and confirmed using the Cronbach's alpha test. Finally, the collected data was analyzed via structural equation modeling. The findings of the study indicated the significant positive effect of self-leadership on brand knowledge, brand commitment, and brand citizenship behavior through factors such as the visualization of successful performance, self-goal-setting, self-talk, and self-aggrandizement. Furthermore, self-leadership factors also influence brand knowledge, brand commitment, and brand citizenship behavior through role identity. It could, therefore, be concluded that promoting self-leadership behaviors helps the internal growth of an organization’s brand and facilitates internal branding through role identity.

  Keywords: Self-Leadership, Internal Branding, Role Identity, Hotel Industry