فهرست مطالب

مدیریت بازرگانی - سال پانزدهم شماره 56 (تابستان 1402)

فصلنامه مدیریت بازرگانی
سال پانزدهم شماره 56 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدامین ترابی*، طهمورث حسنقلی پور یاسوری، مرتضی جعفری زارع صفحات 185-216
  هدف
  رشد روزافزون تکنولوژی و علم هوش مصنوعی، موجب شده است تا استفاده از آواتارها در بازاریابی، به صورت گسترده ای افزایش یابد؛ این در حالی است که مفهوم و الگوی علمی بازاریابی آواتار، در پژوهش های قبلی مشخص نشده است؛ به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف مفهوم سازی و ارایه الگوی بازاریابی آواتار در ایران اجرا شده است.
  روش
  این پژوهش از نظر هستی شناسی مبتنی بر پارادایم تفسیری است، از لحاظ روش شناسی در دسته پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد، برحسب داده ها کیفی و مبتنی بر تکنیک داده بنیاد و رهیافت اشتراوس و کوربین است و از نظر هدف بنیادی و کاربردی محسوب می شود. برای گردآوری داده ها از دو روش مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان مفاهیم نوین مدیریت بازاریابی و هنر بودند که به عنوان استادتمام یا دانشیار دانشگاه، در این رشته سابقه تدریس چندساله داشتند. شیوه نمونه گیری نیز گلوله برفی هدفمند بود.
  یافته ها
  یافته نخست این پژوهش، دستیابی به ویژگی های اصلی آواتار در بازاریابی است که بر دو عامل مبتنی است: ریالیسم رفتاری و ریالیسم بصری برای درک مصرف کننده. یافته بعدی آن، ارایه مدل بازاریابی آواتار است که 368 مفهوم و 38 مقوله را دربرمی گیرد و مبتنی بر شش بعد شرایط علی، زمینه ای، مداخله ای، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدهاست.
  نتیجه گیری
  نتایج مبین این بود که آواتارها قادرند که با شبیه سازی رفتاری انسان ها در بازاریابی با استفاده از علم داده و هوش مصنوعی، دقت و صحت در تماس با مشتری را افزایش دهند و در موقعیت ها و روندهای برنامه ریزی نشده، عملکردی مثبت و شایسته در جهت اشاعه بازاریابی محصولات و خدمات ارایه کنند.
  کلیدواژگان: آواتار، بازاریابی آواتار، مفهوم سازی آواتار، نظریه آواتار
 • محمد جوادی، اسدالله کردنائیج*، سید حمید خداداد حسینی، اسدالله گنجعلی صفحات 217-247
  هدف

  نوآوری های قاعده شکن سبب شده است که تغییرات استراتژیک ابتکاری، بیش از پیش برای شرکت ها اهمیت پیدا کند؛ از این رو در قلمرو نقش مدیریت سازمان در تغییرات استراتژیک ابتکاری، پژوهش های متعددی با نتایج متشتت شکل گرفته است. هدف این پژوهش فرامطالعه پژوهش های قبلی در قلمرو موضوعی یاد شده است.

  روش

  برای دستیابی به هدف مقاله، روش مرور نظام مند انتخاب شد و بر اساس آن، مقاله های منتشرشده در بازه زمانی 1990 تا 21 ژانویه 2021 بررسی شدند. در نهایت 57 مقاله دارای صلاحیت بررسی تشخیص داده شد که تحلیل محتوای این 57 مقاله با روش تحلیل مضمون انجام شد.

  یافته ها

  نتیجه مرور نظام مند، به دسته بندی مدیریت سازمان به سه بخش هییت مدیره، مدیرعامل و تیم مدیریت ارشد، میانی و عملیاتی ختم شد. نقش هییت مدیره، دو مولفه «ترکیب هییت مدیره» و «محوریت هییت مدیره» را شامل می شود؛ نقش مدیرعامل، مشتمل بر مولفه های «شان و جایگاه مدیرعامل در سازمان» و «تمایلات و نگرش های مدیرعامل» است و در نهایت، نقش «تیم مدیریت ارشد، میانی و عملیاتی سازمان»، سه مولفه «جبران خدمات»، «ترکیب تیم مدیریت ارشد، میانی و عملیاتی» و «خاصیت دیالکتیک تباین و تطابق» را دربرمی گیرد. هر یک از مولفه های نام برده نیز شاخص هایی را دربردارند که در متن مقاله به آن ها اشاره شده است.

  نتیجه گیری

  برای هر سازمانی که دغدغه رشد و بقا دارد، اطمینان از این موضوع بسیار مهم و کلیدی است که مدیریت سازمان نقش خود را در اجرای استراتژی ها، به ویژه تغییرات استراتژیک ابتکاری به درستی ایفا می کند یا خیر. این پژوهش با ایجاد دیدگاهی یکپارچه از نتایج پژوهش های مربوط به نقش مدیریت سازمان در اجرای تغییرات استراتژیک ابتکاری، سازمان ها را در دستیابی به چنین اطمینانی یاری می دهد.

  کلیدواژگان: تغییر ابتکاری، تغییرات استراتژیک، مدیرعامل، مدیریت سازمان، هیئت مدیره
 • امیرمحمد کلابی*، فاطمه شراعی صفحات 248-272
  هدف

  نوسازی استراتژیک منجر به پایداری شرکتی، فرایندی دشوار، پیوسته و چالش برانگیز در کسب وکار است. پایداری شرکتی، در برقراری تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیطی و همچنین، ارتقای موقعیت رقابتی با استفاده از فرصت ها نقش مهمی دارد؛ از این رو بسیاری از کسب وکارها، به دنبال نوسازی فرایندها و اقدام های خود در راستای پایداری شرکتی هستند. پژوهش حاضر نیز با هدف ارایه مدل اکوسیستم نوسازی استراتژیک با تاکید بر پایداری شرکتی اجرا شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای است، از لحاظ روش رویکرد کیفی دارد و بر اساس رویکرد فراترکیب اجرا شده است. مطالعات و پژوهش های انجام شده در حوزه پایداری شرکتی و نوسازی استراتژیک، جامعه پژوهش را تشکیل می دهند که در بازه 2000 تا 2021، در نشریه های معتبر علمی جست‎وجو شدند. در نهایت 46 مقاله از بین 397 مقاله برای نمونه انتخاب شد. پس از تحلیل محتوای آن ها، مقوله ها و مفهوم ها استخراج شدند و اولویت آن ها با استفاده از روش آنتروپی شانون تعیین شد.

  یافته ها

  بر مبنای یافته های پژوهش، 55 مفهوم در قالب 8 مقوله شناسایی شد که در سه دسته عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و محیطی قرار گرفتند. مقوله های مدیریت و رهبری مشارکتی، ذی نفعان داخلی و خارجی، شرایط و مقررات محیطی، عدم قطعیت محیطی، شبکه سازی و برقراری ارتباطات استراتژیک، فرهنگ سازمانی هدفمند، سازمان و مدیریت ساختار سازمانی و قابلیت های پویا، به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت را داشتند.

  نتیجه گیری

  نوسازی استراتژیک با توجه به ماهیت کارآفرینانه خود، بر سیاست های رشد پایدار اقتصادی تاثیر می گذارد و افزایش مسیولیت پذیری شرکت ها را به همراه می آورد. از سوی دیگر، دیدگاه اکوسیستمی در این پژوهش نشان داد که میان بازیگران اکوسیستم نوسازی استراتژیک، روابط به هم پیوسته ای وجود دارد و شرکت باید در تمام اقدام های خود، این بازیگران را به صورت یکپارچه و در کنار هم مدنظر قرار دهد تا به پایداری شرکتی دست یابد.

  کلیدواژگان: اکوسیستم نوسازی استراتژیک، پایداری شرکتی، فراترکیب، نوسازی استراتژیک
 • امین عارفی، فاطمه معصومی*، افسانه آزاده دل صفحات 273-304
  هدف
  برندسازی داخلی یکی از موضوعات مهم برای سازمان هاست. تحقیقات مربوط به حوزه برندسازی داخلی بسیار پراکنده است؛ از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است که با بررسی نظام مند، ضمن دسته بندی کردن راهبردها، ابزارها و راه‏کارهای برندسازی داخلی، الگویی برای پیاده سازی آن در سازمان ها ارایه شود.
  روش
  پژوهش حاضر کاربردی، توصیفی و از نوع کیفی است و بر اساس رویکرد فراترکیب اجرا شده است. با توجه به هدف پژوهش، ابتدا 356 مقاله انتخاب و پس از غربالگری آن ها، در نهایت 68 مقاله معتبر بررسی شد. جامعه پژوهش، کلیه مقاله هایی بود که در مجله های لاتین و فارسی، طی سال های 2010 تا 2022 (1390 تا 1401) در پایگاه های علمی معتبر منتشر شدند.
  یافته ها
  با استفاده از روش تجزیه وتحلیل محتوا روی 68 مقاله منتخب، در مجموع دو دسته اصلی شامل راهبردها و راه‏کارها و ابزارها و 12 مفهوم و 63 کد در این پژوهش کشف و برچسب گذاری شد.
  نتیجه گیری
  راهبردها و ابزارها و همچنین، راه‏کارهای شناسایی شده، از دو جنبه کانون توجه (داخلی و خارجی) و میزان تغییرات سازمانی (تدریجی و بنیادی) بررسی شدند و در نهایت، یک الگوی چهاربخشی برای پیاده سازی برند داخلی در سازمان ارایه شد که اعتبار آن را خبرگان و استادان دانشگاهی تایید کردند. الگوی پژوهش حاضر به پژوهشگران و سازمان ها کمک می کند تا سطح و عمق دانش آن ها در حوزه برندسازی داخلی ارتقا یابد؛ زیرا در نگاهی جامع با راهبردها، ابزارها و راه‏کارهای پیاده سازی برندسازی داخلی و مولفه های آن آشنا می شوند.
  کلیدواژگان: برندسازی داخلی، استراتژی، ابزار، فراترکیب
 • فاطمه عابدینی، منیژه بحرینی زاد*، مجید اسماعیل پور صفحات 305-333
  هدف
  نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان در محصولات غذایی، تقاضا برای محصولات سبز را افزایش داده است و بازاریابی این محصولات، نیازمند توجه به مسیله قیمت گذاری، بر اساس واکنش مصرف کنندگان است. هدف اصلی این پژوهش، سنجش اثر تفاوت سطح قیمت و برچسب سبز، بر قصد خرید محصول در گروه های مختلف جمعیتی است.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تجربی است. برای اجرای آزمایش، ابتدا وبسایتی آزمایشی طراحی شد و یک محصول غذایی (همبرگر) در دو حالت سبز/ معمولی و در دو سطح قیمت گران و ارزان نمایش داده شد. نمونه های آماری که از طریق شبکه های اجتماعی در دسترس بودند، از این خرده فروشی ها بازدید و لینک پرسش نامه را در صفحه وبسایت دریافت کردند. این افراد قصد خرید محصول انتخابی خود را بر اساس پرسش نامه اعلام کردند. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق تحلیل آنوای یک سویه و عاملی انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تفاوت در سطح قیمت با در نظر داشتن اثر متقابل ویژگی سبز، باعث تفاوت در قصد خرید محصولات سبز می شود. تفاوت های مشاهده شده در قصد خرید، در گروه های زنان و مردان یکسان است؛ اما تفاوت در سطح قیمت با در نظر گرفتن آثار متقابل ویژگی سبز/ غیرسبز، بر قصد خرید محصول بین افراد با سطح تحصیلات و سطح درآمد مختلف، متفاوت است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، صاحبان کسب وکار و بازاریابان، باید هنگام قیمت گذاری دقت لازم را به عمل آورند و سطوح مناسب قیمت را متناسب با نوع محصولات سبز، تعیین کنند تا به افزایش احتمال قصد خرید در آنان منجر شود. سنجش هم زمان اثر قیمت و برچسب سبز بر قصد خرید محصول با روش تجربی و در گروه های مختلف جمعیتی، از نوآوری این پژوهش است که در مطالعات قبل به آن پرداخته نشده است.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری، محصول سبز، قصد خرید محصول سبز، محصول غذایی
 • منصور طاهباز، عباسعلی رستگار*، داود فیض صفحات 334-349
  هدف
  در این پژوهش اثر پیگمالیون مدیران شعب، بر عملکرد فروش کارکنان فروشگاه های هالیدی بررسی شده است.
  روش
  جامعه آماری پژوهش حاضر، کارمندان فروشگاه های هالیدی در سطح شهر تهران است که در مجموع 22 کارمند را شامل می شود و تمامی کارمندان برای نمونه انتخاب شدند. روش این پژوهش، تجربی است (طرح دو گروهی نوع دوم). این پژوهش از یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش تشکیل شده است. بر این اساس، کارمندان منتخب شهر تهران، به طور کاملا تصادفی، به دو گروه آزمایش و کنترل (11 نفر گروه آزمایش و 11 نفر گروه کنترل) دسته بندی شدند. ابتدا از هر دو گروه، پیش آزمون به عمل آمد و بعد از آموزش اثر پیگمالیون به مدیران، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‏نامه استاندارد عملکرد فروش والنزویلا و همکاران (2014) استفاده شد. از نظرهای استادان راهنما، مشاور، صاحب نظران و متخصصان مدیریت نیز برای بررسی و تعیین روایی سوال ها بهره برده شد. پایایی سوال ها با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد که درصد بالای مقدار آلفا (825/0) گویای پایایی خوب سوال ها بود.‏ آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) و تک متغیر (آنکوا) در نرم افزار اس پی اس اس انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اثر پیگمالیون مدیران شعب مجموعه هالیدی، بر ارتقای عملکرد فروش کارکنان، یعنی ویژگی های نقش فروشندگی، مهارت های نیروی فروش، ارزش دوره عمر مشتری و مشتری گرایی، تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  اثر پیگمالیون مدیران رابطه مثبتی با ویژگی های نقش فروشندگی کارکنان فروش شعب هالیدی داشته است.
  کلیدواژگان: اثر پیگمالیون، ارتقای عملکرد، فروش کارکنان
 • میثم فخاریان، علی حسین زاده*، هادی بستام صفحات 350-388
  هدف
  نوآوری، عامل مهمی است که بر تمایل مشتریان برای خلق ارزش مشترک تاثیر می گذارد. نوآوری می تواند انگیزه و علاقه سازمان (هتل) را در خلق ارزش مشترک با مشتری تحریک کند؛ از این رو نوآوری یک متغیر پیشایند است که بر تمایل مشتریان به خلق مشترک تجارب خدمت اثر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل نوآوری خدمات مبتنی بر هم آفرینی ارزش مشتری در صنعت هتلداری در ایران اجرا شده است.
  روش
  پژوهش از نظر هدف، بنیادین و از نظر ماهیت، اکتشافی است. برای گردآوری داده ها، رویکرد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، در کنار مطالعات کتابخانه ای مدنظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان و کارشناسان بازاریابی و خدمات هتلداری و اساتید دانشگاهی بودند. برای شناسایی خبرگان، از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد که طی آن با توجه به کفایت داده ها با 14 خبره مصاحبه شد.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل مصاحبه های صورت گرفته، کدهای استخراج شده نهایی در قالب 87 مفهوم و 29 مقوله اصلی دسته بندی شدند. در نهایت با استناد به رهیافت سیستماتیک در نظریه داده بنیاد، کدهای شناسایی شده، در 6 طبقه هسته ای شامل پدیده محوری، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مقوله های شرایط علی عبارت اند از: توسعه زیرساخت های ارتباطی آنلاین؛ انطباق خدمات و فرایندهای هتل با سلایق و خواسته های مشتریان؛ نوآوری باز و پویایی رقابت. مقوله های محوری عبارت اند از: کسب دانش مولد؛ ادراک مشتریان از خدمات برتر؛ تجسم تجربه مشتری؛ پیشنهاد مشتری برای بهبود؛ تبلیغات شفاهی؛ تعامل مشتری با مشتری دیگر؛ تعامل مشتری با تامین کننده خدمت و تعامل مشتری با محیط فیزیکی و اجتماعی خدمت. مقوله های راهبردی عبارت اند از: راه اندازی باشگاه مشتریان؛ ابتکاری بودن خدمات؛ بازارمحوری و توسعه تعاملات با مشتریان. مقوله های زمینه ای عبارت اند از: ساختار هتل؛ ساختار ارتباطی؛ سرمایه فرهنگی و تیم محوری. مقوله های مداخله گر عبارت اند از: عوامل سیاسی؛ عوامل اجتماعی فرهنگی؛ عوامل اقتصادی؛ موانع مدیریتی وعدم حمایت دولت و نهادهای حکومتی و در نهایت، مقوله های پیامدی عبارت اند از: بهبود کیفیت خدمات؛ کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها؛ نگهداشت مشتری و توسعه خدمات. نکته مهم این است که برای موفقیت در نوآوری خدمات مبتنی بر هم آفرینی ارزش مشتری، باید به این مقوله ها توجه ویژه ای شود.
  کلیدواژگان: نوآوری خدمات، هم آفرینی ارزش مشتری، صنعت هتلداری
|
 • Mohammad Amin Torabi *, Tahmoures Hasangholipour Yasori, Morteza Jafari Zare Pages 185-216
  Objective
  The development of technology and science of artificial intelligence has led to an increase in the use of avatars in marketing on a large scale, while the concept and scientific model of avatar marketing has not been identified in previous research. In addition, the growth of one-dimensional graphic and artistic approaches to the structure of avatars has caused the nature of avatars and their communication styles with customers to be formed only on the visual axes and mental fantasies of their designers, most of which are rooted in brand logos or nostalgic advertising structures. This is while avatars, like brands, are considered alive and should have an acceptable and standard basis and principles that are formed from the concepts of marketing, branding, and effective communication with customers. Given that there are no guidelines for designing or using avatars for business purposes and the digital branding of businesses, there is a research gap around the main concept of avatars in marketing and how to create and use them. This study aims to conceptualize and present an avatar marketing model constructed in Iran.
   
  Methodology
  This study is an exploratory, fundamental, and applied piece of research, ontologically based on the interpretive paradigm. It is qualitative, based on the Strauss and Corbin approach. Library studies and semi-structured interviews were used to collect the required data. The statistical population included all experts in new concepts of marketing and art management who have several years of teaching experience in this field as full professors or associate professors. Snowball sampling was used to obtain the representative sample.
   
   
  Findings
  This study could successfully identify the main features of avatars in marketing, based on behavioral realism and visual realism for consumer perception. This study could successfully identify the main features of avatars in marketing based on their behavioral realism and visual realism affecting consumer perception. The study considers the context, intervention, main phenomenon, strategies, and consequences of avatar use in marketing.
   
  Conclusion
  The results showed that avatars can simulate human behavior in marketing using data science and artificial intelligence. Avatars can enhance the accuracy of customer interactions during unplanned conditions and processes, leading to improved performance in marketing products and services. Business owners and brands interested in using modern technologies for targeted and intelligent marketing purposes should consider entering the avatar marketing scene to gain insights into the tastes and interests of their target market customers. Based on the discovered behavioral and cultural characteristics, they can design avatars that align with these characteristics to improve the effectiveness of marketing their brand's products and services
  Keywords: Avatar, Avatar Marketing, Avatar Conceptualization, Avatar Theory
 • Mohammad Javadi, Assadollah Kordanaij *, Hamid Khodadad Pages 217-247
  Objective

  Turbulence and environmental dynamics along with disruptive innovations have made the issue of initiative strategic change more important for companies. The role of organizational management in initiative strategic change has been the subject of numerous previous studies with scattered results. This study is to conduct a meta-study and categorize the factors introduced by previous research about the role of organizational management in initiative strategic changes. By providing this objective, more and more researchers can face the multi-dimensional phenomenon of change, and executives can better manage change. 

  Methodology

  The philosophical basis of the current research is interpretative and its orientation is developmental. Also, the research approach is based on the induction of library studies that pursue descriptive-exploratory goals. To fulfill the purpose of the article, the systematic review method was chosen which is suitable for summarizing and creating a macro map of the research topic. Therefore, for Investigating the Role of Organizational Management in Implementing Initiative Strategic Changes, according to the systematic review protocol, the articles available in the period from 1990 to January 21, 2021, were reviewed. Finally, 57 articles were found to be eligible for review, the content of these 57 articles was carefully studied and the required data was collected. Finally, the thematic analysis method was used to analyze the mentioned data.

  Findings

  The systematic review divided the organization's management into three parts: the board of directors, the CEO, and the senior, middle, and operational management team. The role of the board of directors includes two components: "composition of the board of directors" and "centrality of the board of directors". The CEO's role comprises two components: "CEO's dignity and position in the organization" and "CEO's tendencies and attitudes". Also, based on the findings, the role of the "senior, middle and operational management team of the organization" has three components: "service compensation", "combination of the senior, middle and operational management team" and "dialectical feature of comparison and adaptation". Each of the mentioned components includes indicators that are mentioned in the text of the article. 

  Conclusion

  The growth and life of any organization depend on ensuring that its managers play the correct role in implementing strategies, especially Initiative strategic changes. This study sought to help organizations with achieving this confidence.  For this purpose, it systematically reviewed the role of organizational management in initiating strategic changes and creating an integrated view of the results of research in this field. Finally, by studying the current research, managers can play their role correctly in facing innovative strategic changes in the competitive world of business and lead their organizations to sustainable superior performance with transformative leadership. Also, the results of this article can be reviewed and criticized by all researchers interested in the field of strategic changes to create a safer path for managers of organizations.

  Keywords: Initiative Change, Strategic Change, CEO, Organization Management, Board of directors
 • Amir Mohammad Colabi *, Fatemeh Sharaei Pages 248-272
  Objective

  Strategic renewal in an ecosystem seeks to promote sustainable economic growth policies and increase corporate responsibility. It focuses on the environmental activities and challenges of the company in industries and policies. It is also used to improve the organization's strategies over time. Strategic renewal for corporate sustainability is a complex, ongoing, and challenging process in business. The evolutionary nature of ecosystems allows all players and stakeholders to evolve dynamically and continuously and to influence each other. Considering the significance of sustainability and its impact on economic prosperity, social welfare, and environmental protection, alongside the critical role of strategic renewal in driving corporate sustainability initiatives, this study is to provide a model of a strategic renewal ecosystem with a particular emphasis on corporate sustainability. 

  Methodology

  The current study adopts a developmental approach in terms of its purpose, aiming to propose advancements and improvements. It also utilizes a descriptive approach for data collection, seeking to gather comprehensive information. It uses the Meta-synthesis method, which involves synthesizing and analyzing existing research findings to derive meaningful insights. The sampling population includes all the articles and studies that were conducted in the field of strategic renewal and corporate sustainability and were searched in reliable scientific databases in the period of 2000-2021. After the evaluation of 397 articles searched with CASP tools,46 articles were selected as the research sample. Then their content was analyzed and the concepts and categories were obtained. The importance and the concepts were determined by Shannon's entropy method. 

  Findings

  According to the findings of the study, 55 concepts were identified in categories including internal factors of organization, external factors of organization, and environmental factors. The categories of participatory management and leadership, internal and external stakeholders, environmental conditions and regulations, environmental uncertainty, networking, strategic communication, purposeful organizational culture, organization, and management of the organizational structure, and dynamic capabilities were the most important factors, respectively. 

  Conclusion

  In the face of uncertainty, many organizations encounter the challenge of sustaining their position. Strategic renewal serves as a means to foster innovation and ensure the continued vitality of organizations. On the one hand, strategic modernization, due to its entrepreneurial nature, will affect sustainable economic growth policies and increase the responsibility of companies. On the other hand, identifying ecosystem players with a hybrid approach will enable managers to implement strategic renewal for sustainability more quickly. To ensure the success of strategic renovation to sustain the company, the organization must align and integrate the renovation ecosystem through continuous collaboration to maintain communication between the ecosystem players. In general, this research tried to provide managers and researchers with a holistic understanding of renewal from an ecosystem perspective. It also aimed to facilitate progress toward sustainability objectives for all stakeholders involved

  Keywords: Corporate Sustainability, Meta-synthesis, Strategic Renewal, Strategic Renewal Ecosystem
 • Amin Arefi, Fateme Masoumi *, Afsane Azadeh Del Pages 273-304
  Objective
  The significance of internal branding in achieving effective and successful organizational branding cannot be overstated, yet research in this area is limited. This study aims to address this gap by utilizing a meta-synthesis approach to systematically analyze and categorize internal branding tactics, techniques, and strategies, resulting in a model that can be practically applied within organizations.
   
  Methodology
  The current research is conducted on the meta-synthesis approach. It is a qualitative approach to present a synthesis of research findings to create a conceptual framework and summarize concepts for easier access for use in future empirical research. According to the purpose of the research, first, 356 selected articles among which 68 valid articles were examined. The population study included all articles published in Latin and Persian magazines in reliable scientific databases, from 2010 to 2022.
   
  Findings
  Using the content analysis method on 68 selected articles, in total two main categories including “strategies and solutions” and “tools” were extracted. The study could identify 12 concepts including strategies for institutionalizing ideologies in the organization, strategies for institutionalizing values ​​of the organization, interaction strategies with external stakeholders, employee matching strategies with the brand, leadership strategies, brand-oriented strategies at the macro level, etc. Also, 63 codes were discovered and labeled in this research.
   
   
  Conclusion
  The findings of this study are crucial for organizations looking to implement effective internal branding strategies. By categorizing strategies and tools into two perspectives (internal and external) and determining the level of organizational change required for their implementation, the study provides a practical framework for organizations to follow. Furthermore, the proposed four-part format for implementing these strategies and tools ensures that organizations can implement changes in a structured and organized manner. The study also highlights the importance of aligning employee strategies with brand and leadership strategies, which can have a significant impact on the success of internal branding initiatives.  The fact that the proposed model has been validated by experts and university professors further strengthens its credibility and usefulness for organizations. Overall, this research model offers a comprehensive view of internal branding strategies, tools, and solutions, which can provide organizations with a competitive advantage in the marketplace. Organizations can benefit from this research by improving their understanding and depth of knowledge in the field of internal branding and ultimately improving their overall performance.
  Keywords: Internal Branding, Strategy, tools, Meta-synthesis
 • Fateme Abedini, Manijeh Bahrainizad *, Majid Esmaeilpour Pages 305-333
  Objective
  The current concern about food product consumption and demand for green products highlights the need to pay attention to their pricing. The main purpose of this study is to measure the impact of price tags and green labels on the purchase intention of different population groups.
   
  Methodology
  The present study is applied in terms of purpose and experimental in terms of method. Initially, a website was designed and a food product (hamburger) was offered to the customers in two modes of green and normal, at both high and low prices. The statistical samples who were selected from social networks visited these retailers and received a questionnaire link on the website page. They expressed their intention to buy the selected product through the questionnaire. Data analysis was performed through one-way ANOVA and factor analysis.
   
  Findings
  Based on the obtained results, in groups who chose high-priced green products, the average purchase intention level to buy green products was higher. Accordingly, higher prices of green products were acceptable to consumers i.e., consumers' perceptions of the relationship between price, quality, or the features added to the product. Further, the average intention to buy green products by individuals who chose more expensive green products was higher compared to the intention level of those who bought non-green products at lower price levels. However, there was no difference in the average intention of the customers who bought green products at lower prices compared to the intention of those who purchased non-green products at higher prices. In addition, differences in price levels, considering the interaction of green characteristics, directly affected the intention to buy green products. No difference was observed in purchase intention in the male and female groups, but there was a significant difference in purchase intention of the product among customers with different educational and income levels.
   
  Conclusion
  According to the findings, marketers should be careful in the pricing of green products to increase the likelihood of their customers’ intention to buy. They are advised to provide strategies to ensure the quality of green products. One of these strategies is using valid green certificates on product packaging that indicate the quality of green products in domestic and international markets. Since no difference was found among male and female consumers in terms of intention to buy green products at high or low prices, marketers are advised to focus on other demographic features that may affect consumers' purchasing intention.
  Keywords: pricing, Green product, intention to buy green product, food product
 • Mansour Tahbaz, Abbasali Rastgar *, Davood Feiz Pages 334-349
  Objective
  One of the most important factors for employees' success is focusing on the positive outcome of each situation, according to which they increase their trust and commitment. Hence, those who are positively focused can act very boldly and continue their efforts until achieving the desired result. The Pygmalion effect is a psychological principle related to the effective management of people. If employees think that their organization will be successful, they may subconsciously take action on this issue. As a sales manager, your ability to develop and retain sales representatives is critical to your company's performance and future success. Retaining employees in sales is still an important issue. Also, when salespeople are gaining skills to prepare for and succeed in their role, they are more likely to be job-satisfied and feel that their employer values their work. These factors reduce the likelihood of their willingness to resign. Holliday Chain Store as an enterprise is no exception to this rule. For this purpose, this study investigates the Pygmalion effect in branch managers on improving the sales performance of employees in the named chain store.
   
  Methodology
  It is an experimental, cross-sectional, and controlled clinical trial study. The statistical population of the present study includes 22 employees of a Holiday branch in Tehran. They were randomly divided into two groups; 11 in the experimental group and 11 in the control group. The standard sales performance questionnaire of Venezuela et al. (2014) was used to collect the needed data. In this study, the opinions of the supervisor, experts, and management specialists were used to check and determine the validity of the questions, and Cronbach's alpha was used to check their reliability. A high percentage of the alpha value indicated the reliability of the questions. Hypotheses were tested using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and univariate analysis (ANKWA) using SPSS software.
   
  Findings
  The results showed that the Pygmalion effect in managers of Holliday store branches on improving the sales performance of employees (characteristics of sales role, sales force skills, the value of customer life cycle, and customer orientation) is positive and significant.
   
  Conclusion
  The results showed that the Pygmalion effect in Holliday’s branch managers has a significant and positive influence on improving the sales performance of employees (sales role characteristics, sales force skills, customer lifetime value, and customer orientation).  Also, the Pygmalion effect impacts business and manager-employee relations (teacher-student). A manager who knows the skills and talents of his subordinates can help them achieve their goals. The relationship between managers and employees (teacher-student) is an example of the Pygmalion Effect on strengthening and improving the skills of people in business and effectively recognizing their skills and using them to achieve the set goals. Also, according to the beta value of this variable, the Pygmalion effect in managers has a positive relationship with the customer lifetime value of sales employees, in other words, the continuous presence of managers in such periods can strengthen the value cycle of sales employees' customers. Individuals' tendencies are formed based on their direct perceptions of the conditions of expectations that others have about them. As a result, it is recommended to identify hidden talents and skills of employees by holding group training courses and activities with the presence of sales staff and to achieve this goal by focusing and promoting these positive skills throughout the journey. Create better changes in the sales performance of employees
  Keywords: Employee Sales, Improve Performance, pygmalion effect
 • Meysam Fakharyan, Ali Hosseinzadeh *, Hadi Bastam Pages 350-388
  Objective
  Innovation is an important factor influencing customers' desire to co-create value. Innovation can stimulate the motive and interest of organizations (here hotels) to co-create value with their customers. Hence, innovation is an antecedent variable affecting customers' desire to co-create service experiences. The present research is to design a service innovation model based on customer value co-creation in the hospitality industry of Iran.
   
  Methodology
  The present research is a fundamental and exploratory one. To collect data, a semi-structured in-depth interview was used along with library studies. The population of the research included those active in the hospitality service, marketing experts, and academic professors. To choose the experts, the snowball sampling method was applied. The selected 14 experts were interviewed according to the data adequacy.
   
  Findings
  Analyzing the interviews, final codes were extracted including 87 concepts and 29 main items. Finally, using the systematic approach in the data-based theory, the identified codes were classified into six core classifications including central phenomenon, causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies, and consequences.
   
   
  Conclusion
  The results identified the causal items as the development of online communication infrastructures, the adaptation of hotel processes and services to the customer tastes and needs, open innovation, and competition dynamism. The central items included obtaining productive knowledge, customer perception of superior services, visualization of customer experience, customer suggestions for improvement, verbal advertisement, customer-to-customer interaction, customer interaction with the service provider, and customer interaction with the physical and social service environment. The strategic items included launching a customer club, service innovativeness, market orientation, and development of interaction with customers. The contextual items included hotel structure, communication structure, cultural capital, and team orientation. The intervening items included political factors, social-cultural factors, economic factors, management barriers, and lack of support by government and public institutions. The consequential items included improvement of service quality, reduction of expenses and increase in incomes, customer retention, and service development. Hence, special attention must be given to these items to succeed in the service innovation based on customer value co-creation.
  Keywords: Service innovation, Customer value co-creation, Hospitality Industry