فهرست مطالب

باغ نظر - سال بیستم شماره 125 (آبان 1402)

نشریه باغ نظر
سال بیستم شماره 125 (آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • غلامرضا کیانی ده کیانی* صفحات 5-22

  بیان مسیله:

   ازآنجاکه هدف بنیادی منظر شهری تاریخی مبنایی از درک و رویکردی یکپارچه برای تشخیص، ارزیابی، حفاظت و مدیریت مناظر شهری تاریخی است، شناسایی پتانسیل ها و ارزش های مادی و معنوی که شخصیت تاریخی شهر را شکل می دهند از نخستین مفاهیمی هستند که در قالب مناظر شهری مورد شناسایی قرار می گیرند و پس از آن به رسمیت شناخته می شوند. تا کنون تحقیقات ارجمندی، در مورد معماری ایرانی، باغسازی و نظرگاه درون باغ ها یا کوشک ها انجام گرفته است. اما در مورد نقاط دیدگاهی یا نظرگاه های شهری به عنوان یکی از وجوه ارزشی منظر شهری به طور مستقل پرداخته نشده است؛ البته، در گزارش های تاریخی و یادداشت های اروپاییان در مورد اصفهان، اهمیت این نقاط از نظر دور نمانده و به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته اند. نظرگاه های شهری، از آن جهت حایز اهمیت اند که در فهم و ادراک مناظر و رابطه دو سویه ناظر و منظره موثر و لازم هستند. ازآنجاکه بیشترین توسعه شهری اصفهان در دوره صفوی رخ داده و سرمشق مناسبی برای دستورالعمل سازی تولیدات معماری و کیفیت های منظرین در دیگر شهرهای ایران شده است به عنوان بستر مطالعات این تحقیق موردتوجه قرار گرفته است. اصفهان که تجربه پایتختی دو دوره تاریخی را داشته، امروزه بسیاری از عمارت ها و عناصر منظر شهری خود را از دست داده یا دچار تغییرات عمده شهرسازی شده است. بنابر شواهد موجود آنچه از منظر شهری تاریخی اصفهان برجای است عمدتا از پایتختی دوره صفوی است.

  هدف پژوهش: 

  مقاله حاضر تلاش دارد تا به شناسایی مفاهیم و شان نظرگاهی فراورده های معماری شهری در ساخت پایتخت صفویان بپردازد.

  روش پژوهش: 

  این مقاله در بستر مطالعات کتابخانه ای و میدانی با استناد به متون تاریخی، تدقیق گزارش ها و مفاهیم رایج و نافذ در ادبیات معماری شهری و شواهد برجامانده از دوره صفویه به شناسایی و خوانش معماری نظرگاهی اصفهان صفوی می پردازد.

  نتیجه گیری

  بررسی ها روی فراورده های معماری شهری اصفهان نشان می دهد که طراحان صفوی اراده ای قوی برای هم آغوشی فضاهای شهری با طبیعت داشته و با انتخاب هندسه مستطیل، ایجاد نهرهای آب و کاشت ردیف درختان در همه فضاهای شهری، خواستی موکد در ساخت مکان هایی با خصلت باغ داشتند. ازاین رو اصفهان را چون باغی گسترده و فراورده های معماری شهری را نیم باز و نیم بسته به مثابه نظرگاه طراحی و به اجرا درآورده اند و این تصور متجلی می شود که «کهن الگوی باغ ایرانی سرمشقی برای معماری شهری صفوی و نیز اصفهان صفوی شهری برای نظاره بوده است».

  کلیدواژگان: اصفهان صفوی، منظر شهری تاریخی، نظاره، نظرگاه، منظره
 • ندا قهرمان ایزدی، ملیحه تقی پور*، حمید اسکندری، خسرو موحد صفحات 23-42

  بیان مسیله: 

  بوشهر درکرانه شمالی خلیج فارس یکی از بحرانی ترین اقلیم های گرم و مرطوب ایران است. همواره، تهویه طبیعی یکی از روش های متداول تامین آسایش حرارتی ساکنان بوده است. معماری بافت تاریخی بوشهر به دلیل درون گرایی و برون گرایی توامان و بهره گیری از انواع فضاهای نیمه باز درونی و بیرونی نمونه ای شاخص در معماری ایران است. یکی از فضاهای نیمه باز موثر در تهویه طبیعی، طارمه است. این پژوهش درصدد است با مبنا قرار دادن طارمه و پارامترهای آن به بررسی تهویه، در فضای مسکونی بوشهر بپردازد.

  هدف پژوهش:

   این پژوهش با هدف بررسی تهویه طبیعی ناشی از پتانسیل های طارمه صورت گرفته است.

  روش پژوهش: 

  به منظور تحقق اهداف پژوهش با روش تحقیق ترکیبی، ابتدا با استفاده از بررسی میدانی، مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک بناهای تاریخی، داده های 29 بنای طارمه دار که واجد ارزش تاریخی و ثبت در میراث فرهنگی بوشهر هستند را جمع آوری کرده است. در ادامه، با استفاده از راهبردی تجربی، متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر کیفیت تهویه طبیعی شناسایی و متغیرهای وابسته توسط دستگاه های دقیق دیجیتال در یک نمونه موردی (عمارت دهدشتی) اندازه گیری و سپس داده های آن برای اعتبارسنجی نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته است. پس از اعتبارسنجی نرم افزار، شبیه سازی مدل ها در نرم افزار cfd Autodesk 2018 و با تکیه بر روش 1CFD صورت گرفته است. سنجش شبیه سازی مدل های طارمه به صورت درونی، میانی و بیرونی برای مولفه های سرعت جریان و عمر هوا و نیز کلیات گردش باد، با لحاظ کردن اجزای پایه ای معماری شامل: ابعاد و اندازه (طول، عمق)، تاثیر اتاق و بازشو (با بازشو و بدون بازشو)، مکان بازشو اتاق، تعداد و فاصله بین ستون ها و فرم قرارگیری آن ها در بنا (خطی،L-شکل ، Uشکل و 4طرفه)، انجام شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد، «طارمه درونی» به فرم خطی در  حالتی که جزیی از مساحت حیاط است ، بیشترین و طارمه 4طرفه، کمترین سرعت جریان هوا در حیاط و فضای نیمه باز را دارد. اهمیت و تاثیر تغییرات توده به مراتب بیش از سایر مولفه ها است. گردش باد در محدوه میانی کمتر و به سمت جداره ها بیشتر می شود. و طارمه درونی Uشکل بیشترین سرعت را در اتاق ایجاد کرده است. با کاهش تعداد ستون ها و افزایش ابعاد ستون ها در طارمه، سرعت جریان هوا در فضای طارمه کاسته می شود. با افزایش ارتفاع از طبقه همکف به اول و دوم در تمامی حالت ها سرعت جریان هوا در طارمه بیشتر می شود. در «طارمه میانی» عمق  مهم ترین عنصر کالبدی موثر بر تهویه است و افزایش عرض طارمه سرعت جریان هوا تا حدودی کاهش می یابد. افزودن «طارمه های بیرونی» باعث بهبود قابل توجه در کیفیت هوای فضای نیمه باز بیرونی شده است. از منظر عمق ، عمق متناسب برای طارمه5/ 3 و فرمL-شکل  بهینه ترین تهویه را از بابت سرعت جریان و کمترین عمر هوا و فرم خطی بدترین تهویه شامل کمترین سرعت جریان و بیشترین عمر هوا را دارد.

  کلیدواژگان: بوشهر، تهویه طبیعی، طارمه، روش CFD
 • بهار باقرنژاد حمزه کلایی* صفحات 43-54

  بیان مسیله: 

  محققین حوزه شهری جهت افزایش راندمان عملکرد اجتماعی فضای عمومی مولفه های فراوانی را در مدل های مفهومی گوناگون برشمرده اند. به نظرمی رسد می توان این ویژگی های کیفی را جهت همگرایی مفاهیم در ذیل خصوصیات شکلی فضا در دسته بندی کلان تری قرارداده و آن ها را به صورت کمی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

  هدف پژوهش: 

  بین عوامل کیفی که در توانایی و قابلیت یک فضا برای شکل دهی به زندگی عمومی شهری تاثیرگذار هستند روابط علت و معلولی برقرار است. این عوامل از طریق روش های کمی و کیفی قابل ارزیابی هستند. این پژوهش سعی دارد تا بتواند از طریق تلفیق روش های فوق، فاکتورهای لازم جهت افزایش کیفیت فضا را در دسته بندی جامع تری قرارداده و به ارزیابی آن ها بپردازد.

  روش تحقیق:

   پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر شیوه مطالعه برحسب روش و ماهیت توصیفی-تحلیلی است. ابتدا متغیرهای کیفی موثر در ساخت و شکل گیری فضای عمومی با مرور در ادبیات موضوع شناسایی و دسته بندی شدند. عامل دسترسی پذیری به عنوان عامل مشترک که تمامی نظریه پردازان به آن تاکید داشته اند، به عنوان مبنای استفاده از روش چیدمان فضا قرار گرفت. روش چیدمان فضا ارزیابی کمی ویژگی های کیفی فضا را در سطح کلان ارزیابی کرد. سپس نتایج حاصله با استفاده از استدلال منطقی مورد بحث قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد می توان تحلیل کیفیات فضایی را در یک پروسه دومرحله ای تعریف کرد. ابتدا در ارزیابی اولیه فضای عمومی از طریق نقشه های خطی برمبنای میزان دسترسی پذیری و قابلیت تحرک، که اساس، پایه و مبنای سایر کیفیات فضایی را تشکیل می دهد، در سطح کلان مورد تحلیل اولیه قرار می گیرد. در مرحله دوم جهت سنجش این که در واقعیت فضا به چه صورت توسط کاربران تجربه می شود، با استناد به تکنیک های تحلیلی از قبیل پرسش نامه، نقشه برداری، نظرسنجی و غیره، در مقیاس خرد به بررسی در خود سایت پرداخته شود.

  کلیدواژگان: فضای عمومی، چیدمان فضا، اجتماع پذیری فضا، پیکربندی فضایی، باغ فردوس
 • کامران پاک نژاد راسخی* صفحات 55-64

  بیان مسیله: 

  چرا زیباانگاری برخی آثار انتزاعی برای بسیاری از مخاطبان عادی هنر پرسش برانگیز است؟
  چه معیارها و شاخص هایی در زیبایی شناسی هنر مدرن دخیل هستند؟ اساسا چیستی و زیبایی شناسی هنر مدرن به عنوان پرسشی مهم در حوزه فلسفه هنر همواره چالش برانگیز بوده است، از سویی با توسعه مطالعات در حوزه علوم اعصاب شناختی درکی عمیق تر و گسترده تر از بنیان های عصب شناختی ادراک دیداری و فرایند تصمیم سازی در مغز فراهم آمده است که می تواند کاربردهای گسترده ای در زمینه های نظری و کاربردی مختلف از تبیین چگونگی شکل گیری تجربه زیبایی شناسی تا طراحی شناختی داشته باشد.

  هدف پژوهش: 

  در این مقاله ضمن تمرکز تحلیلی بر معیارهای زیبایی شناختی هنر مدرن از منظر علوم اعصاب و تفسیر مهم ترین آزمون های تجربی در این حوزه و شرح نسبت آن با هنر مدرن، تحلیلی زیبایی شناختی از هنر مدرن بر اساس قوانین عصب-زیبایی شناختی ارایه خواهد شد. 

  روش پژوهش: 

  این پژوهش به لحاظ روش شناختی از نوع پژوهش های کیفی با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی است. بحث، یافته ها و نتایج این پژوهش براساس تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش های تجربی معتبر علمی در حوزه عصب-زیبایی شناسی است.

  نتیجه گیری

  تحلیل انجام یافته در این پژوهش حاکی از تاثیر برخی از قوانین عصب-زیبایی شناسی در شکل گیری تجربه زیبایی شناختی هنر مدرن است، قوانینی که بر اساس مکانیسم های پردازش بینایی در مغز انسان و در واقع در پیوند بیشتر با مسیر ژن پایه ادراک زیبایی شناختی در مغز عمل می کنند. همچنین به نظر می رسد بخش عمده ای از آنچه که تجربه زیبایی شناختی مواجهه با آثار هنری انتزاعی را شکل می دهد نتیجه مفاهیمی برساخته سیستم استدلال نحوی مغز است که به مثابه برچسبی معنایی به آثار هنری مدرن منتسب می شود. دو مسیر غریزه ژن پایه زیبایی و سیستم استدلال نحوی مغز به شکلی درهم تنیده و در خلال نوعی برهم کنش دوسویه دیالکتیکی در فرایند ادراک زیبایی شناختی نقش دارند، همچنان که براساس تحلیل انجام یافته به نظر می رسد مسیر دوم - که بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و آموزش است -  تاثیرگذاری بیشتری در زیباانگاری هنر مدرن نسبت به مسیر نخست دارد.

  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، هنرمدرن، علوم اعصاب شناختی، عصب-زیبایی شناسی، سیستم استدلال نحوی
 • علی هاشمی، علی عسگری* صفحات 65-78

  بیان مسیله:

   با وجود تخمین های مختلفی که در خصوص راهکارهای موثر در کاهش اتلاف حرارت و ذخیره سازی انرژی در پیکره حمام های سنتی ایران بیان شده، میزان کارایی به واسطه عدم امکان محاسبه کارکرد هریک، مشخص نشده است.

  هدف پژوهش: 

  این پژوهش سعی دارد تا با تدقیق بر راهکارهای موثر بر کاهش اتلاف حرارت موجود در گرم خانه های حمام های سنتی کاشان، میزان کارایی سه راهکار مشترک در پیکره حمام ها، یعنی «فشردگی در بافت و همسایگی»، «واردشدن در زمین» و «احاطه فضای گرم خانه در بین فضاهای کنترل نشده» را با یکدیگر مقایسه کند و مشخص شود که کدام یک اصلی ترین و بیش ترین کارایی را در جلوگیری از اتلاف حرارت از پوسته در حمام های کاشان داشته اند.

  روش پژوهش: 

  نوشتار حاضر از پارادایم کمی و راهکار شبیه سازی انرژی برخورداربوده که برای محاسبات خود، از نرم افزار دیزاین بیلدر و مبتنی بر شواهد برگرفته از خوانش کالبدی ساختار فضایی حمام های سنتی شهر کاشان به صورت نمونه گیری غیر تصادفی، استفاده کرده است.

  نتیجه گیری

  احاطه فضای گرم خانه در بین فضاهای کنترل نشده در حمام های کاشان، به میزان مرکزیت آن نسبت به پلان حمام، نتایج متنوعی در پی داشته است. لیکن در کم ترین حالت به طور میانگین حدود 94/ 13 درصد در سال در حمام سلطان احمد و حدود 74/ 46 درصد در حمام خان موثر بوده است. این رقم در مقایسه با هر چهار حمام به رقم میانگین 18/ 33 درصد رسیده که در مقایسه با سهم کارایی ناچیز راهکارهای قرارگیری حمام در «داخل زمین» و «بافت فشرده شهری جهت برخورداری از همسایگی» که به ترتیب حدود 44/ 5 و 6/ 0 درصد بوده، نشان از اهمیت و کارایی این راهکار دارد.

  کلیدواژگان: حمام، معماری سنتی، اتلاف حرارتی، فضای کنترل نشده، طراحی اقلیمی
 • حمزه زراعتی، محسن قاسمی*، منصور نیکپور صفحات 79-92

  بیان مسیله: 

  آشفتگی فضاهای آموزش معماری در ایران و عدم وجود روندی تقریبا پاسخ ده به نیازهای آموزشی دانشجویان و عدم هدفمندکردن ذهن دانشجو در جهت یادگیری طراحی معماری از مسایل اساسی و ضعف های آموزش معماری ما است؛ متاسفانه در دانشگاه ها، استادان کم تر به موضوع «درک فضا» توجه می کنند و مسیله این است که چگونه می توان بدون درک روشنی از ماهیت فضا، خلق آن را به دانشجو آموزش داد؟ و از طرفی انتقال مفاهیم از حالت قابل دید به فضایی، بسیار ساده تر از انتقال آن از حالت ذهنی، گفتاری یا نوشتاری به فضایی است.

  هدف پژوهش: 

  شناخت چالش ها و مشکلات آموزش طراحی معماری با تاکید بر ادراک ذهنی دانشجویان هدف اصلی تحقیق حاضر است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری، تجزیه و تحلیل داده ها در گروه تحقیقات کیفی به شمار می آید. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و اساتید گروه معماری در دانشگاه های آزاد تهران و کرج است، ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و برای کدگذاری داده ها از نرم افزار ATLAS TI بهره گرفته شد.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده به شناسایی چهل وشش کد محوری، هشتاد و چهار شاخص و هفده مقوله نهایی منجر شد که شامل وضعیت فیزیکی محیط های یادگیری، قدیمی بودن روش ها و شیوه های طراحی در دانشگاه های ایران، میزان آشنایی اساتید معماری با روش های نوین، عدم اجتماع پارادایمی، یک سویه بودن آموزش طراحی معماری، خلق فضایی بصرمحور و... است؛ لذا می توان گفت که در سیستم آموزشی و پژوهشی گروه معماری دانشگاه های ایران، کم تر به موضوع «ادراک ذهنی» توجه می شود و دانشجویان معماری با بهره گیری از روش های گذشته مانند ابزارهای ساده دستی، کاغذ و ماکت نمی توانند درک از محیط را به طور دقیق پیاده کنند و مخاطب را نسبت به موفقیت پروژه شان مجاب کند و درک محیط و مکانیزم آن، واجد نقش کلیدی در بیان محیط به شمار می آید.

  کلیدواژگان: آموزش معماری، ادراک ذهنی، تصاویر ذهنی، طراحی معماری، ATLAS TI
|
 • Gholamreza Kiani-Dehkiania * Pages 5-22

  Problem statement: 

  Having fundamental objectives regarding the historic urban landscape is the basis of a comprehensive understanding and approach towards identification, evaluation, preservation, and management of the historical urban landscapes; therefore, the material and spiritual significance and potentials that could shape the historical character of a city as urban landscapes are the primary notions that should be identified and recognized. There are valuable research studies regarding Iranian architecture and Persian Gardens, as well as the viewpoints in gardens or pavilions. However, urban viewpoints have not been addressed separately, as one of the valuable aspects of urban architecture. In historic reports and notes made by European orientalists, the importance of these locations was not neglected; yet they have only been indirectly highlighted in these reports. Urban viewpoints are significant in ways that they could be necessary for affecting our perception and understanding of the landscapes and the reciprocal relation between the viewer and the views. Since the most significant urban developments occurred during the Safavid era in Isfahan and this city has been a suitable urban model for other cities in Iran because of its architectural design and landscape features, it can serve as a research site. While Isfahan has been the capital of two important historical eras, most of its urban landscapes, including its architectural elements, are either distinguished or has undergone drastic urban changes. Based on existing evidence in Isfahan, most of the historic urban landscapes in this city date back to the Safavid era.

  Research objective

  The present article aims to identify the concepts and viewpoint-driven significance of urban architecture in the construction of the Safavid capital.

  Research method

  The research method in this article is based on archival research and field studies and the emphasis has been on historic textual resources. For this purpose, reports and prevailing concepts in the specialized literature regarding urban architecture were revised according to the extant evidence from the Safavid period to identify and understand the viewpoint-driven significance of the Safavid architecture in Isfahan.

  Conclusion

  Surveying the urban architecture in Isfahan indicated that Safavid designers had a strong will to integrate urban spaces with nature; thus, through the use of rectangular geometry, water runnels, and tree rows in all urban spaces, they aimed to emphasize the places that resembled gardens. Therefore, Isfahan could be seen as a vast garden, where the architectural edifices in its urban landscape were designed semi-open and semi-closed to create certain viewpoints. These viewpoints embodied the notion that “a prototypical Persian Garden was a model for urban architecture and Isfahan during the Safavid era, hence, making Isfahan a city of spectacles and sightseeing.

  Keywords: Safavid Isfahan, Historic urban landscape (Manzar), Sightseeing or spectacles (Nezāreh), Viewpoint (Nazargāh), View or scenery (Manzareh)
 • Neda Ghahraman Izadi, Malihe Taghipour *, Hamid Eskandari, Khosro Movahed Pages 23-42

  Problem Statement: 

  The city of Bushehr on the northern coast of the Persian Gulf is one of the most critical hot and humid climates in Iran. Always, natural ventilation has been one of the common methods of providing thermal comfort to residents Taremeh is one of the semi-open spaces effective in natural ventilation. This research is trying to investigate the ventilation in the residential area of Bushehr based on the Taremeh and its parameters.

  Research objectives

  This research was carried out to investigate the natural ventilation caused by the potential of the Taremeh.

  Research method

  This study employed a mixed research method including field survey, library research, and document reviews of historical buildings. In the experimental part of the study,the independent variables affecting the quality of natural ventilation were identified and the dependent variables were measured by accurate digital devices in a case study (Dehdashti building) and then its data was used for software validation. After the validation, the models were simulated in Cfd Autodesk 2018 software, relying on the CFD method. velocity and age of air as well as the wind circulation were evaluated.

  Conclusion

  The results show that the “inner Taremeh “ in a linear form in a state that is a part of the yard area has the highest and the 4-sided Taremeh has the lowest velocity. Wind circulation is less in the middle area and more towards the walls. The internal U-shaped Taremeh has the highest speed in the room. By reducing the number of columns and increasing the dimensions of the columns in the Taremeh, the speed of airflow in the Taremeh space decreases. As the height increases from the ground floor to the first and second floors, the velocity in Taremeh increases in all cases. In the “middle Taremeh “, increasing the width of the Taremeh reduces the velocity to some extent. From the perspective of depth, the depth of 3.5m for the Taremeh has the most optimal ventilation in terms of velocity and the lowest age of air.

  Keywords: Bushehr, Natural Ventilation, Taremeh, CFD Method
 • Bahar Baghernejad Hamzehkolaee * Pages 43-54

  Problem statement: 

  To increase the efficiency of the social function of the public space, urban researchers have listed many features in various conceptual models. It seems that these qualitative characteristics can be categorized under the configuration of space to converge the concepts and to evaluate them quantitatively.

  Research objective

   There is a cause-and-effect relationship between the qualitative factors that influence the ability of a space to shape public urban life. These factors can be evaluated through quantitative and qualitative methods. This research tries to put the necessary factors that increase the quality of the space in a more comprehensive category and evaluate them through the integration of the above methods.

  Research method

  The present study is applied research in terms of purpose. It used a descriptive-analytical method. First, qualitative variables effective in constructing and forming public spaces were identified and categorized by reviewing the literature. The factor of accessibility was identified as a common factor that all theoreticians have emphasized. This factor was considered to be the basis of using the space syntax method. The space syntax evaluated the qualitative characteristics of the space at the macro level. Then the results were discussed using logical reasoning.

  Conclusion

  The findings of the research showed that the analysis of spatial qualities can be defined in a two-step process: first, in an initial evaluation, the public space is analyzed at the macro level through axial maps based on the level of accessibility and mobility, which is the basis and foundation of spatial qualities. In the second stage, to measure how the space is experienced by the users, a micro-scale investigation should be done on the site by referring to analytical techniques such as questionnaires, mapping, surveys, etc.

  Keywords: Public space, Space Syntax, sociability of space, Spatial Configuration, Ferdows Garden
 • Kamran Paknejad Rasekhi * Pages 55-64

  Problem statement: 

  Why do some casual art audiences question the aesthetics of some abstract works? What are the aesthetic criteria and indicators in modern art? Basically, the raison d’être and aesthetics of modern art are considered noteworthy topics in the philosophy of art. The growing body of research in cognitive neuroscience has provided a deeper insight into the neurological basis of visual perception and decision-making processes in the brain. This insight can lead to extensive applications in various theoretical and practical fields ranging from explaining the formation of aesthetic experiences to cognitive design.

  Research objectives

  This paper focuses analytically on the aesthetic criteria of modern art based on neuroscience, interprets the most important and relevant empirical studies, and explains their relations to modern art. It also presents an aesthetic analysis of modern art based on the principles of neuroaesthetics.

  Research method

  A descriptive-analytical approach was employed in this qualitative study. The discussion, findings, and results are based on the analysis and interpretation of results from empirical studies on neuroaesthetics.

  Conclusion

  This analysis of research findings indicated the effects of certain neuroaesthetic laws on the aesthetic experience of modern art. Based on the visual processing mechanism in the brain, these laws are in closer links with the gene-based route of aesthetic perception. Apparently, the aesthetic experiences of abstract artworks are mostly the results of concepts constructed by the syntactic reasoning brain system akin to a semantic label on modern artwork. The intertwined two routes of instinctive gene-based aesthetics and the syntactic reasoning brain system have a two-sided dialectic interaction in the process of aesthetic perception. The analytic results indicated that the second route, which is mostly affected by culture and education, had a greater impact on the aesthetic judgment of modern art.

  Keywords: Aesthetics, Modern Art, Cognitive neuroscience, Neuroaesthetics, Syntactic reasoning system
 • Ali Hashemi, Ali Asgari * Pages 65-78

  Problem statement:

    Various estimates have been presented regarding effective strategies for reducing heat loss and energy storage in the body of traditional Iranian bathhouses. However, the efficiency level has not been determined due to the impossibility of calculating the function of each one.

  Research objective

  This study attempts to the efficacy of three common strategies in the body of bathhouses, including “compactness in the texture and neighborhood”, “entering the ground” and “surrounding the apodyterium among unconditioned spaces” to see which is the most effective in preventing heat loss from the shell in traditional Kashan bathhouses.

  Research method

  The present study uses a quantitative paradigm and energy simulation strategy. In this study, Design Builder software was used for its calculations. It is based on evidence obtained from the physical reading of the spatial structure of traditional bathhouses in Kashan City. They were selected using a non-random sampling method.

  Conclusion

  Surrounding the apodyterium spaces among the unconditioned spaces in Kashan bathhouses has had different results which can be explained by their centrality in the bathhouse plans. However, in its minimum state, the space has been effective with a mean of 13.94% per year in Sultan Ahmed Bathhouse and 46.74% in Khan Bathhouse. This figure has reached 33. 18 percent compared to all four bathhouses. It shows the significance and efficiency of this strategy compared to the insignificant efficiency share of the strategies of inserting the bathhouse inside the ground and “compact urban texture to use the neighborhood” with values of 5. 44 and 0.6, respectively.

  Keywords: Bathhouse, Traditional Architecture, Heat Loss, Unconditioned Space, Climatic Design
 • Hamzeh Zeraati, Mohsen Ghasemi *, Mansour Nikpour Pages 79-92

  Problem statement: Architectural education in Iran is encountering fundamental issues and suffering from weaknesses such as confusion in architectural education spaces in Iran, the lack of a somewhat responsive process to the educational needs of students, and,  the lack of the student’s orientation towards learning architectural design. Unfortunately, in universities, professors pay less attention to the subject of “understanding space,” and the problem is how to teach students to create it without a clear understanding of the nature of space. On the other hand, transferring concepts from a visible state to a spatial one is much simpler than transferring them from a mental, verbal, or written state to a spatial one.

  Research objective

  The main goal of this research is to identify the challenges and problems in teaching architectural design, with an emphasis on the mental perception of students.

  Research method

  The present study is considered applied in terms of its purpose and data collection and analysis methods within the qualitative research group. The statistical population of the research includes experts and professors in the field of architecture at the Islamic Azad Universities of Tehran and Karaj. The data collection tool is a semi-structured interview, and ATLAS TI software was used for data coding.

  Conclusion

  The results led to the identification of 46 core codes, 84 indicators, and 17 final themes, which include issues such as the physical conditions of learning environments, outdated methods and design approaches in Iranian universities, the level of familiarity of architecture professors with modern methods, lack of paradigmatic convergence, one-sidedness in architectural design education, visually-centric space creation, and more. Therefore, it can be said that in the educational and research system of Iranian architecture departments, less attention is paid to “mental perception” and architecture students cannot accurately convey their understanding of the environment using past methods such as simple hand tools, paper, and models and convince their audience of the success of their project. Understanding the environment and its mechanisms plays a key role in expressing the environment.

  Keywords: Architectural education, Cognitive Perception, Mental images, Architectural Design, Atlas.ti