فهرست مطالب

فصلنامه مدلسازی اقتصادی
سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 61، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لیلا پاشازده، حسین اصغرپور*، سکینه سجودی، زهرا کریمی تکانلو صفحات 1-25

  هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی بر ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی به همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سیاست های پولی به طور معنادار سبب بی ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانک ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافته های تجربی نشان می دهد تعامل سیاست های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانک ها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست های پولی بر بی ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین رو، لازم است سیاست گذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود به هنگام اجرای سیاست های پولی انبساطی از سیاست های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: سیاست پولی، سیاست احتیاطی کلان، ثبات بانکی، روش گشتاورهای تعمیم یافته
 • نورالدین شریفی*، حسین اسماعیلی صفحات 27-45

  هدف این مقاله تعیین تغییرات در تراز تجارت آب مجازی ایران است. بدین منظور، با استفاده از داده-ستانده در دوره زمانی 1390 و 1395 بررسی شد. نتایج نشان داد. علی‏رغم مثبت بودن تراز تجاری در این سال‏ها، تجارت بین ‏الملل سبب ورود آب مجازی به کشور شده است. با این حال، هم ارزش تراز تجاری محصولات و هم تراز تجارت آب مجازی سال 1395 در مقایسه با سال 1390 کاهش یافته است. در مجموع، علی‏رغم افزایش واردات آب مجازی به دلیل کاهش تحرک آفرینی محصولات نهایی و تغییر در سهم صادرات و واردات در تراز تجارت خارجی؛ تغییرات در تراز تجاری، شدت مصرف مستقیم آب، ساختار تولید و ساختار کالاهای مبادله شده به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش واردات آب مجازی در تجارت خارجی ایران داشته‏ اند.

  کلیدواژگان: تحلیل تجزیه ساختاری، تراز تجارت آب مجازی، مدیریت منابع آب
 • میرحسین موسوی*، الناز خجسته، فرید دهقانی صفحات 47-68

  هدف مقاله بررسی تاثیر عادت های شکل گرفته بر رفتار مصرف کننده به تفکیک سه اثر نسل، سن و زمان (سال) با ایجاد یک سری داده های شبه ترکیبی و با استفاده از روش دیتون (1997) بود. بدین منظور، در زمینه نسل ها، 14 نسل از 1305 - 1374 و درخصوص زمان (سال)، از 1365 - 1394 (35 سال) و سن افراد نیز در بازه زمانی 16 - 72 سال بررسی شد. نتایج تحلیل اثرات نسل نشان داد که مخارج مصرفی با جوان تر شدن نسل ها روندی افزایشی دارد. همچنین، میزان اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود در طول تمامی نسل های مورد بررسی تقریبا ثابت است؛ به طوری که اختلاف بین قدیمی ترین نسل و جدیدترین آن خیلی اندک و معادل 000018/0 است. نتایج بررسی اثر زمان، نشان دهنده افزایش اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود طی 1365 - 1373 بوده؛ اما، طی دوره 1388-1374 این اثرپذیری به طور خیلی بطیی روند کاهشی و سپس، تا 1394 روند افزایشی داشته است. ازنظر اندازه تقریبی، این اثرپذیری در تمامی سال ها تقریبا ثابت بوده است. نتایج حاصل از تفکیک سنی نیز الگوی چرخه زندگی را تایید کرده است. به طورکلی، این نتیجه استنباط می شود که تغییر نسل و سن و سیاست های اقتصادی (گذر زمان) موجب نشده این عادت ها تغییر اساسی کنند؛ بنابراین، عادت های مصرفی خانوارهای ایرانی پایدار بوده است.

  کلیدواژگان: عادت های مصرفی، مخارج مصرفی خانوار، الگوی دیتون و پاکسون، داده های شبه ترکیبی
 • حمید شیرازی، محمدشریف کریمی*، علی فلاحتی صفحات 69-88

  هدف مقاله ، بررسی تاثیر تعمیق سرمایه و کشش جانشینی عوامل تولید بر ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای ایران طی دوره سالیانه 1368- 1398 با استفاده از تکنیک خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) بود. نتایج حاکی از تاثیر معنادار معکوس آنی و مستقیم تاخیری عامل تعمیق سرمایه در هر دو دوره و نیز تاثیر معنادار مستقیم تاخیری عامل کشش جانشینی عوامل تولید در دوره کوتاه مدت و تاثیر معنادار معکوس تاخیری تغییرات کشش جانشینی عوامل در بلند مدت بر ظرفیت اشتغال زایی بخش یادشده طی دوره یادشده است. همچنین، طبق مدل تصحیح خطا (ECM)، الگوی پویای کوتاه مدت ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای به سمت الگوی تعادل بلندمدت، هم گرایی و گرایش دارد. براساس نتایج، انتخاب تکنولوژی سازگار در بخش صنایع کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران در راستای امکان جانشینی آسان عوامل و تعمیق سرمایه، بهره گیری بیشتر از تجارب بین المللی، بومی سازی دانش فنی و انتقال فن آوری های نوین از طریق راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش سطح رقابت پذیری محصولات بخش صنعت ساخت و ارتقای توان استفاده از دانش فنی در تولید محصولات صنعتی و انتخاب مدبرانه راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش و یا حداقل، حفظ وضع موجود اشتغال بخش صنایع کارخانه ای پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: تعمیق سرمایه، کشش جانشینی عوامل، صنایع کارخانه ای، الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی
 • کاظم هارونکلایی، قدرت الله برزگر* صفحات 89-103

  هدف اصلی مقاله شناسایی متغیرهای مالی موثر در پیش بینی احیای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بهره مندی از رویکرد هوش مصنوعی در تحلیل داده های مربوط به 173 شرکت درمانده احیاشده طی دوره زمانی 1383 - 1399 بود. در این رویکرد، نخست با استفاده از الگوریتم های انتخاب ویژگی های لارس و رلیف، از میان 54 متغیر مالی منتخب، 10 متغیر مهم و موثر در احیای مالی شرکت های نمونه، شناسایی شد. در ادامه، برای ارزیابی دقت نتایج متغیرهای شناسایی شده در پیش بینی احیای مالی از الگوریتم های یادگیر ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای برگزیده با روش انتخاب ویژگی لارس و ارزیابی دقت با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش انتخاب ویژگی رلیف و ارزیابی دقت با الگوریتم درخت تصمیم، عملکرد بهتری در پیش بینی زمان خروج از درماندگی داشته است. همچنین، نتایج آشکار کرد که بدون لحاظ کردن روش های انتخاب ویژگی، ماشین یادگیر بردار پشتیبان در مقام مقایسه با درخت تصمیم، در پیش بینی زمان خروج از درماندگی، از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار است. براساس نتایج، به سرمایه گذاران بازار سرمایه در انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری پیشنهاد می شود برمبنای متغیرهای مالی موثر در پیش بینی احیای مالی و ماشین یادگیر بردار پشتیبان، شرکت های مستعد خروج از درماندگی را شناسایی و اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

  کلیدواژگان: درماندگی مالی، احیای مالی، متغیرهای مالی، رویکرد هوش مصنوعی، بورس اوراق بهادار تهران
 • آزاده افشاری، سارا قبادی*، حسین شریفی رنانی صفحات 105-124

  هدف مقاله بررسی شاخص های توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاست گذاری های پولی است که می تواند در تاب آوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدین منظور، داده های مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 - 1398 با استفاده از روش پنل های نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تاب آوری بانک های منتخب به کمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تاب آوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری نظام بانکی ایران، 9 عامل به طور غیرخطی با عامل تاب آوری مرتبط است. متغیرهای تاب آوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدها و نسبت منابع ارزان قیمت به کل منابع با تاب آوری ارتباط مستقیم دارد و شاخص های اندازه بانک، حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی، نسبت تسهیلات به منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به کل هزینه ها و میزان ریسک پذیری با تاب آوری رابطه ای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافته ها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانک ها، رابطه معناداری با تاب آوری ندارد.

  کلیدواژگان: تاب آوری بانکی، ریسک پذیری بانکی، سودآوری بانکی، کارایی بانکی، اقتصاد ایران
|
 • Leila Pashazadeh, Hossein Asgharpur *, Sakineh Sojoodi, Zahra Karimi Takanlou Pages 1-25

  The main objective of this study is to investigate the interactive effects of monetary and macroprudential policies on the stability of Iranian banking system. For this purpose, the effects of monetary and macroprudential policies and interactive of these two policies have been evaluated using the annual time series data of 24 private and government banks of Iran during the period of 2007-2019 and using generalized moments method (GMM).The results show that the monetary policies have significantly caused the instability of the banking system, and the macroprudential policies have significantly increased the stability of the banks. Also, empirical findings of the research show that, the interaction of monetary policies and macroprudential has a positive and significant effect on the stability of banks. This result indicates that the implementation of macro reserve policies in Iran has caused the effects of monetary policies to be modified on the instability of banks. Hence, it is necessary for the economic policy makers to consider these interactions when designing monetary and macro prudential policy interventions. In fact, economic policymakers are advised to use macroprudential policies to strengthen the stability of the banking system when implementing expansionary monetary policies.

  Keywords: Monetary Policy, Macroprudential Policy, Stability of the Banking System, Generalized Moment Method (GMM)
 • Nooraddin Sharify *, Hossein Esmaeili Pages 27-45

  This paper investigates the situation of foreign trade to compensate for water shortage problems in Iran. Using input-output tables of 2011 and 2016 tables, the changes in virtual water trade balance in this period were investigated. Results indicate that in spite of the positive trade balance in these years, international trade caused virtual water to enter the country. However, both the value of the trade balance of products and the trade balance of virtual water in 2016 decreased compared to 2011. Overall, despite the increase in the import of virtual water due to the decrease in the total backward linkage of final products and the change in the share of exports and imports in the foreign trade balance; changes in the trade balance, the intensity of direct water consumption, the structure of production, and the structure of traded goods, respectively, contributed the most to the reduction of virtual water imports.

  Keywords: Structural Decomposition Analysis, Trade Balance for Virtual Water, Water Sources Management
 • MirHosein Mousavi *, Elnaz Khojasteh, Farid Dehghani Pages 47-68

  In this paper, the effect of formed habits on consumer behavior was investigated by separating the three effects of generation, age and time (year) by generating a quasi-hybrid data set using the Dayton method. For this purpose, in the field of generations, 14 generations were studied from 1305 to 1995. Concerning time (year), this research investigates over 30 years from 1986 to 2020. The age of the subjects in this study ranged from 16 to 72 years. The results of the analysis of generation effects show that consumption expenditures are increasing with younger generations. The results of the study of the effect of time show the increase of households' consumption expenditure during the years 1986 to 2020 and the somewhat constant trend of the years 1995 to 2015. Results of the effects of age on consumption expenditure pattern confirmed the life cycle pattern.

  Keywords: Habit, consumption, Consumer behavior, Household Expenditures, Dayton &, Paxon pattern
 • Hamid Shirazi, MohammadSharif Karimi *, Ali Falahati Pages 69-88

  In this paper, the effect of formed habits on consumer behavior was investigated by separating the three effects of generation, age and time (year) by generating a quasi-hybrid data set using the Dayton method. For this purpose, in the field of generations, 14 generations were studied from 1305 to 1995. Concerning time (year), this research investigates over 30 years from 1986 to 2020. The age of the subjects in this study ranged from 16 to 72 years. The results of the analysis of generation effects show that consumption expenditures are increasing with younger generations. The results of the study of the effect of time show the increase of households' consumption expenditure during the years 1986 to 2020 and the somewhat constant trend of the years 1995 to 2015. Results of the effects of age on consumption expenditure pattern confirmed the life cycle pattern.

  Keywords: capital deepening, elasticity of substitution of factors, manufacturing industry, capacity of creating employment, ARDL
 • Kazem Harounkolai, Ghodratolah Barzegar * Pages 89-103

  The main aim of the research was to identify the financial variables that are effective in predicting turnaround of the listed companies in the Tehran Stock Exchange and to predict turnaround by using artificial intelligence method. For this purpose, the information of 173 Distress Companies that came out of distress and turnaround was extracted during 1383 to 1399. Artificial Intelligence approach was used to analyze the data. In this approach, by using Lars and Relief Feature Selection Algorithms, 10 out of 54 financial variables which were effective in turnaround of companies were identified and then, the Learning Algorithm of Support Vector Machine and Decision Tree were used to evaluate the accuracy of the results of the identified variables in predicting turnaround. The results showed that Lars Feature Selection Method and Vector Machine Algorithm Support have better performance in predicting the time to exit from distress as compared to the Relief Feature Selection Method and Decision Tree Algorithm. Also, regardless of feature selection methods, support vector learning machine has a higher predictive power as compared to decision tree.

  Keywords: Financial Helplessness, turnaround, financial variables, Artificial Intelligence
 • Azadeh Afshari, Sara Ghobadi *, Hosein Sharifi Renani Pages 105-124

  According to the emphasis of the Ball Committee, the survival rate of any economy is proportional to the resilience rate of its banks, and, when economic crises occur, the resilience of banks is too important. Then the purpose of this research is to investigate the indicators of the development of the banking sector that can affect the resilience of the Iranian banking system. Therefore, with the help of previous research, some factors were identified and the data were collected for 30 banks and credit institutions during the years 2000 to 2020 in the form of unbalanced panels. After that, the level of resilience was calculated with the help of the Volare index, and the type of relationships was evaluated with the help of the dynamic data panel method. The results showed that among the 18 indicators investigated as factors affecting the resilience of the Iranian banking system, only 9 factors are nonlinearly related to resilience. Resilience variables of the previous period, banking efficiency, the ratio of Interest-Free Income to total income, and the ratio of low-cost resources to total resources, have a direct relationship with resilience, and the indicators of bank size, shareholders' equity to debt, the ratio of loans to free resources, the ratio of the cost of doubtful loans to total expenses and the level of risk tolerance, had an indirect relationship. Also, private or public banks had no significant relationship with resilience. In conclusion, the resilience process of Iranian banks from 2000 to 2020 was drawn.

  Keywords: Banking Efficiency, Banking Profitability, Banking Resilience, Banking Risk-taking