فهرست مطالب

فصلنامه مدلسازی اقتصادی
سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 63، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • حسین نصراللهی، کریم امامی*، کامبیز پیکارجو، عباس معمارنژاد، تقی ترابی صفحات 1-23

  هدف این مقاله، بررسی هزینه رفاهی تورم با در نظر گرفتن اصطکاک های بازار کار (نظریه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومی پولی با محدودیت پیش پرداخت نقدی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در وضعیت پایدار، نتایج نشان می دهد که هم اشتغال و هم تولید به میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی خالی در تطبیق شغلی بستگی داشته و بسته به این دو پارامتر ممکن است با افزایش نرخ تورم، افزایش یابند. مضافا اینکه نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار به میزان 66/4 درصد و عایدی رفاهی حاصل از کاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاری 3/5 درصد به حد نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار، به میزان 0031/0 درصد مصرف کل محاسبه می شود. لذا براساس نتایج، پیشنهاد می شود که در سیاست های کاهش تورم، آثار این کاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمایه گذاری کسب وکارها نیز، با اعطای مشوق های مالیاتی خاصه اعتبارات مالیاتی توجه ویژه صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: هزینه رفاهی تورم، تعادل عمومی، بیکاری
 • کیومرث شهبازی*، محمدعلی مهدی عبد صفحات 25-48

  هدف این مقاله ارزیابی تاثیر غیرخطی شاخص های نقدینگی و توان پرداخت بدهی بر بازده دارایی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پنلی در دوره ی زمانی 2020-2011 است.. شاخص های نقدینگی شامل نسبت دارایی های جاری به کل سپرده ها، نسبت کل وام های اعطاء شده به کل سپرده ها  و نسبت کل وام های اعطا شده به کل دارایی ها  بوده و شاخص های توان پرداخت بدهی شامل نسبت بدهی  و نسبت پوشش بهره  است. نتایج نشان می دهد تاثیر همه شاخص ها  بر بازده دارایی ها غیرخطی است. مقدار و چگونگی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر بازده دارایی ها در سطوح مختلف آن متفاوت است به گونه ای که اثرگذاری متغیرهای مستقل قبل و بعد از مقدار آستانه ای 0586/1 متفاوت است. براساس نتایج، سیاستگذاران بانکی می توانند برای دستیابی به سودآوری بانک ها براساس میزان بازده دارایی، مقدار بهینه نقدینگی را انتخاب کنند.

  کلیدواژگان: نقدینگی، پرداخت بدهی، سودآوری، موسسات اقتصادی
 • سیما حاجبی فرد، رضا روشن* صفحات 49-69

  هدف این مقاله ارزیابی اثر تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی در صنایع ایران است. شاخص تمرکز صنعتی با استفاده از روش هرفیندال- هیرشمن و آنتروپی نسبی محاسبه شده است. در این پژوهش، از روش پانل دیتا و مدل اثرات ثابت برای تخمین ضرایب مدل ها استفاده شده است. یافته‏های پژوهش نشان می دهد که در دوره  1397-1381 تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی اثر مثبت و معنادار دارند. به طوری که، با افزایش مقدار سهم صنعت به اندازه یک درصد در بازار، شدت مصرف انرژی به مقدار 089/0 تا 203/0 درصد  افزایش می یابد. همچنین، قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر شدت مصرف انرژی دارد. با توجه به رابطه ی معکوس میان قیمت حامل های انرژی و شدت انرژی و کشش پایین قیمتی، لازمست که که به صورت منطقی قیمت انرژی صنایعی که آلودگی زیست محیطی ایجاد می نمایند افزایش یابد تا شدت انرژی آنها کاهش یابد. همچنین، پیشنهاد می شود که کالاهای سرمایه ایی وارد صنایع گردد که مصرف انرژی پایینی داشته باشند.

  کلیدواژگان: تمرکز صنعتی، شدت مصرف انرژی، داده های تابلویی، واردات کالاهای سرمایه ای، صنایع ایران
 • مصطفی علمی مقدم، مصطفی شکری*، یعقوب محمودیان صفحات 71-92

  سرمایه گذاری مستقیم خارجی از متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر جذب آن اثرگذار است. طبق مطالعات تجربی عوامل مریی و نامریی متعددی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر کشوری موثر هستند، عواملی که بعضا نمی توان همه آنها را در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع، با بهره گیری از رهیافت فازی اثر تحریم های اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران در دوره 1401-1357 بررسی شده است. نتایج نشان داد که تحریم های اقتصادی شدید و متوسط، با ضرایب فازی بالا و قوی، تاثیری منفی و قابل توجه بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، تحریم های ضعیف اقتصادی و نرخ ارز اثری منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن اقتصاد، نرخ بهره داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با وقفه، شاخص کیفیت حکمرانی و نرخ موثر مالیاتی بر سود شرکت ها، اثر مثبتی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، داشته اند.

  کلیدواژگان: تحریم های اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایران، رهیافت فازی
 • تامینا اصغری، سعید عیسی زاده*، علی اکبر قلی زاده صفحات 93-116

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهش نرخ ارز بر جریان خروجی مهاجرت با استفاده از رهیافت گروه کنترل ترکیبی در دوره زمانی 2015- 1980 در ایران است. بدین منظور، برمبنای این رهیافت، کشورهای دارای ثبات نرخ ارز واقعی انتخاب شدند و از میان آنها، ترکیب وزنی کشورهایی که بیشترین شباهت را در وضعیت پیش از جهش نرخ ارز واقعی ایران داشته اند، برآورد شدند. بنابراین، دو گروه شامل گروه کشورهای منتخب با عنوان ایران مصنوعی و دیگر، ایران واقعی شکل گرفت. درنهایت، نتایج برآوردهای این دو گروه، با هم مقایسه و تحلیل گردید. نتایج حاکی از تفاوت 15 درصدی روند مهاجرت ایران مصنوعی با ایران واقعی بوده است. تحلیل نتایج نشان داد که تاثیر جهش نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت در ایران مثبت بوده است. براساس نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذاران به تاثیر مخرب جهش های نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت از کشور توجه نمایند و برای ثبات نرخ ارز واقعی، سیاست های اقتصادی مناسبی اتخاذ کنند.

  کلیدواژگان: جهش نرخ ارز، خروج مهاجر، گروه کنترل ترکیبی
|
 • Hossein Nasrollahi, Karim Emami *, Kambiz Peykarjou, Abbas Memarnejad, Taghi Torabi Pages 1-23

  The objective of this paper is to examine the welfare cost of inflation in the context of Iran's economy, incorporating labor market frictions (search theory) within a monetary general equilibrium model. The model also features a cash-in-advance constraint. To achieve this goal, through the utilization of calibration and sensitivity analysis in the steady state, the findings indicate that both employment and production are contingent on the elasticity of labor supply and the elasticity of vacancies in job matches. Depending on these two parameters, they may exhibit an increase in response to an escalation in the inflation rate. Additionally, the three-month optimal inflation rate in a stable state is determined to be 4.66%. The welfare gains, derived from reducing the three-month inflation rate from its current level of 5.3% to the optimal rate in a steady state, is calculated to be 0.0031% of total consumption. Therefore, based on the results, it is suggested that in inflation reduction policies, the effects of this reduction on welfare are taken into consideration, and special attention should be paid to the area of business investment by giving tax incentives, especially tax credits.

  Keywords: welfare cost of inflation, General Equilibrium, Unemployment
 • Kiumars Shahbazi *, MohammadAli Mahdi Abed Pages 25-48

  This paper seeks to explore the nonlinear association between liquidity indicators and debt repayment capacity in relation to asset returns. For this purpose, the Panel Smooth Transition Regression (PSTR) method was employed to examine the nonlinear impact of liquidity indicators (including the ratios of current assets to total deposits, total loans granted to total deposits, and total loans granted to total assets and debt payment capacity indicators (such as the debt ratio and interest coverage ratio) on asset returns from 2011 to 2020. The findings revealed a nonlinear effect of all calculated indicators on asset returns. The magnitude and manner of the independent variables' influence on asset returns varied at different levels, with noticeable distinctions in the effect before and after the threshold value of 1.0586. In light of these results, bank policymakers can strategically select an optimal liquidity level to enhance bank profitability based on asset returns.

  Keywords: Liquidity, Solvency, profitability, Economic Institutions
 • Sima Hajebi Fard, Reza Roshan * Pages 49-69

  The purpose of this article is to evaluate the effect of industrial concentration and import of capital goods on the intensity of energy consumption in Iranian industries. Industrial concentration index has been calculated using Herfindahl-Hirschman method and relative entropy. In this research, the panel data method and the fixed effects model were used to estimate the coefficients of the models. The research findings indicate that between 2002 and 2018,  industrial concentration and import of capital goods have a positive and statistically significant effect on the intensity of energy consumption. So that, one percent increase in the share of the industry in the market, increases the intensity of energy consumption between 0,089 to 0.203 percent. Also, the price of energy carriers has a negative effect on the intensity of energy consumption. Considering the inverse relationship between the price of energy carriers and energy intensity and the low elasticity of the price, it is  necessary that incrementally raise the energy prices for industries logically causing environmental pollution to decrease their energy intensity. It is suggested that capital goods enter industries that have low energy consumption.

  Keywords: Industrial concentration, energy consumption intensity, Panel Data, imports of capital goods, Iranian industries
 • Mostafa Elmimoghaddam, Mostafa Shokri *, Yaqub Mahmoudian Pages 71-92

  Foreign direct investment stands as a crucial economic variable, influenced by various factors that contribute to its attraction. Empirical studies reveal that both visible and invisible elements play a role in shaping FDI in any given country, often eluding straightforward inclusion in economic models. This research, recognizing the significance of this subject, delves into the impact of economic sanctions on the attraction of foreign direct investment in Iran over 44 years, employing a fuzzy approach. The findings underscore the substantial and moderate economic sanctions, characterized by high and robust fuzzy coefficients, exerting a notable negative effect on the allure of foreign direct investment in Iran. Additionally, the study reveals that variables such as the budget deficit, inflation rate, mild economic sanctions, adverse exchange rates, alongside factors like gross domestic product, economic openness, domestic interest rates, foreign direct investment with interruptions, governance quality index, and the effective tax rate on company profits, have exhibited a positive influence on the attraction of foreign direct investment in Iran.

  Keywords: Economic Sanctions, Foreign Direct Investment, Iran, Fuzzy Approach
 • Tamina Asghari, Saeed Eisazadeh *, AliAkbar Gholizadeh Pages 93-116

  The purpose of this research is to investigate the effect of exchange rate jump on the outflow of migration using the Synthetic Control Group approach during the period of 1980-2015 in Iran. For this purpose, based on this approach, the countries with real exchange rate stability were selected and among them, the weighted composition of the countries that had the most similarity in the situation before the real exchange rate jump of Iran was estimated. Therefore, two groups were formed, including the group of selected countries named artificial Iran and the other, real Iran. Finally, the results of the estimates of these two groups were compared and analyzed. The results indicate a 15% difference in the immigration process of artificial Iran and real Iran. The analysis of the results showed that the impact of the jump in the real exchange rate on the migration flow in Iran was positive. Based on the results, it is suggested that policymakers pay attention to the destructive effect of real exchange rate jumps on the flow of migration from the country and adopt appropriate economic policies to stabilize the real exchange rate.

  Keywords: exchange rate jump, Emigration, Synthetic Control Group