فهرست مطالب

نشریه اسلام و سلامت
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زینب محسنی افشار، هاجر رجعتی، ملیحه دیانی، فاطمه رجعتی*، نرگس شکربیگی، عارفه بابازاده، محمدحسین زمانیان، ماریا شیروانی، زینب آریانیان، مسعود اسدی، سهیل ابراهیم پور صفحات 1-9
  سابقه و هدف

  طهارت و پاکیزگی در اسلام از عبادات محسوب می شود. وضو آثار آلودگی اجتناب ناپذیر محیط و اثرات تکوینی آلودگی را از انسان پاک کرده و حافظ حالات روحی انسان می باشد. علاوه بر این وضو طهارت ظاهری را نیز منجر می شود. این مطالعه مروری به بررسی ارتباط وضو با جنبه های مختلف بهداشت و سلامت جسم و روح می پردازد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از کلیدواژه های وضو، طهارت، پاکیزگی، پاکی، سلامت جسم، سلامت روح، و سلامت روان، و بیماری استفاده شد. در پایگاه های Magiran، SID، Iran Medex، PubMed، جستجو صورت گرفت. ابتدا عناوین و خلاصه مقالات و سپس متن کامل مقاله مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت 27 مقاله انتخاب و بررسی شد.

  یافته ها

  وضو باعث زدودن آلودگی ها و ایجاد طهارت و سلامت روح و جسم می شود. مقدمات و مراحل مختلف وضو بر پیشگیری از بیماری ها نقش دارد. مسواک زدن و مراحل مختلف وضو موجب سلامت دهان و دندان شده، و در پاک کردن مجاری بینی و زدودن آلودگی چشم، صورت و دست ها موثر است. وضو در پیشگیری از بیماری های تنفسی، گوارشی، اسکلتی عضلانی و پوستی موثر بوده و اثر مثبت بر سلامت اعصاب و روان و افزایش رزق دارد.

  نتیجه گیری

  وضو به عنوان مظهر پاکی و طهارت باعث سلامت جسم و روان شده و از بیماری های تنفسی، گوارشی، اسکلتی عضلانی و پوستی پیشگیری می کند. وضو به عنوان یکی از عوامل موثر بر بهبود رزق در اسلام مورد تاکید است.

  کلیدواژگان: وضو، طهارت، سلامت جسم، سلامت روح، رزق
 • عباس تقوائی*، امیررضا محمودی، محدثه قوامی پور سرشکه صفحات 10-17
  سابقه و هدف

  تعالیم و آموزه های حیات بخش اسلامی نقش بسزایی در ارتقاء سلامت محیط های اجتماعی، پیشگیری از جرم و کاهش بزهکاری دارد؛ چرا که این آموزه ها با افزایش خودکنترلی و پرورش سبک زندگی دینی و دینداری در تعاملات و زندگی اجتماعی و فردی، تاثیرات قابل توجهی بر سلامت و آرامش روحی روانی افراد می گذارند. به همین جهت این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزه های دینی در پیشگیری از وقوع جرم به رشته ی تحریر درآمده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی با گردآوری مطالب از کتاب ها و پژوهش های متعدد معتبر فقهی و حقوقی مورد بررسی و ارزیابی کیفی قرار گرفته است.

  یافته ها

  پژوهش ها و مطالعات انجام شده نشانگر اثر قابل توجه معنویت و سبک زندگی دینی بر رفتارهای جامعوی افراد و ارتقاء سطح سلامت روانی افراد دارد. ایمان و باورهای دینی افراد و تربیت دینی آن ها می تواند به عنوان عاملی بازدارنده و پیشگیری کننده از جرم، بسیار موثر واقع شود.

  نتیجه گیری

  در منابع فقهی و اسلامی به زمینه های ایجاد کننده گناه و ارتکاب جرم و به پیشگیری از وقوع جرم و گناه، بیشتر از درمان و اصلاح توجه شده است. سبک و اصول پیشگیری دینی و اسلامی با تاثیرگذاری در آموزه ها و احکام اجتماعی، فردی و جامعوی، نقش بسیار موثری در پیشگیری از وقوع جرم دارد. تعلیم آموزه های دینی در کنار تقویت باورهای دینی از اساسی ترین عوامل بازدارنده ی جرم علی الخصوص در جوامع اسلامی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: آموزه های اسلامی، پیشگیری از جرم، سلامت معنوی
 • حسام رودگر، محمدهادی یدالله پور، فرزان خیرخواه*، ثریا خفری صفحات 18-28
  سابقه و هدف

  یکی از مهم ترین ابعاد وجودی انسان، معنویت می باشد. روابط قبل از ازدواج به عنوان یک مساله در دنیای امروزی بوده است. شواهد و اطلاعات بسیار محدود و متفاوتی در مورد اثرات سلامت معنوی و جهت گیری مذهبی با نگرش مثبت به روابط قبل از ازدواج، در دانشجویان کارورز و کارآموز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در دسترس است. این مطالعه با هدف بررسی سلامت معنوی و جهت گیری مذهبی بر این روابط انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک طرح مقطعی بود. این مطالعه بر روی 180 دانشجوی کارورز و کارآموز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1399 انجام شد که در قالب طرحی مبتنی بر همبستگی انجام شد. پرسشنامه های ویژگی های دموگرافیک، سلامت معنوی و جهت گیری مذهبی و نگرش مثبت به روابط پیش از ازدواج به آنها داده شد تا تکمیل نمایند.

  یافته ها

  در بررسی سلامت معنوی با نگرش مثبت به روابط قبل از ازدواج همبستگی منفی معناداری وجود دارد. بین جهت گیری مذهبی بیرونی با نگرش مثبت به روابط قبل از ازدواج، همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. بر اساس رگرسیون انجام شده، با افزایش سطح سلامت معنوی در دانشجویان، نگرش مثبت نسبت به روابط قبل از ازدواج به میزان 0/99 منفی می گردد (0/001>P).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دادند که افزایش سطح سلامت معنوی و جهت گیری مذهبی موجب بهبود نگرش مثبت به روابط قبل از ازدواج می گردد.

  کلیدواژگان: معنویت، جهت گیری مذهبی، نگرش مثبت، ازدواج، سلامت معنوی
 • محسن عامری خیرآبادی*، مهدی عبادی، محمد مختاری صفحات 29-41
  سابقه و هدف

  سلامت اجتماعی ازجمله مفاهیم نوظهوری است که در عرصه نظری و سیاست گذاری مورد توجه اندیشمندان بوده است. سلامت اجتماعی به مفهوم سرمایه اجتماعی شهروندان و نهادهای یک جامعه اشاره دارد. به عبارت دیگر هرچه انگیزه های ارتباطی فرد بالاتر و تعداد خطوط پیوندی فرد و جامعه بیشتر باشد، سلامت اجتماعی آن فرد و جامعه بهتر ارزیابی می شود. لذا این پژوهش با هدف واکاوی مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی در سبک زندگی قرآنی از دیدگاه مقام معظم رهبری انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش با گردآوری کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی، مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی در سبک زندگی قرآنی در اندیشه های مقام معظم رهبری بررسی شده است.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی در سبک زندگی قرآنی از منظر رهبری، دو بخش مستقیم و غیرمستقیم را شامل می شود. در مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی در سبک زندگی قرآنی از منظر مقام معظم رهبری، هفت مولفه کلیدی به دست آمده که عبارت است از: سلامت روان، سلامت اخلاقی، سلامت جسمی، سلامت فکری، سلامت معنوی، سلامت اعتقادی و سلامت دینی.

  نتیجه گیری

  با الهام گرفتن از این بیانات و سرلوحه ی کار قرار دادن آن ها می توان سبک زندگی متعالی و جامعه ای سالم تر را امید داشت.

  کلیدواژگان: سلامت، سلامت اجتماعی، سبک زندگی قرآنی، مقام معظم رهبری
 • هدا مجیری فروشانی* صفحات 42-56
  سابقه و هدف

  کتاب مقدس قرآن، دارای حقایق بسیاری می باشد. اهمیت دستورات قرآنی به سلامت جسم انسان، در آیات مختلفی دیده می شود. انار یکی از میوه های بهشتی می باشد که آثار آن بر درمان بیماری ها امروزه اثبات شده است. علاوه بر آن، اخیرا در صنعت داروسازی نیز کاربرد دارد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه با بررسی مقالات علمی در پایگاه های استنادی معتبر، آثار درمانی و کاربردهای انار در پزشکی و داروسازی مورد بحث قرار گرفته است.

  یافته ها

  بخش های مختلف انار به دلیل دارا بودن ترکیباتی مانند آنتوسیانیدین ها، اسیدهای چرب، ویتامین ها، املاح معدنی و فلاونوییدها، دارای خواص درمانی می باشد. پیشگیری و درمان بیماری های قلبی، سرطان ها و عفونت های ویروسی و باکتریایی، از مهمترین خواص درمانی انار می باشد. انار به عنوان ماده ی کاهنده در سنتز نانوذرات دارویی به عنوان سیستم های نوین دارورسانی نیز کاربرد دارد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه با بررسی در آیات قرآن و انطباق آن با یافته های علمی جدید، نشان می دهد که انار از جهات مختلف بر سلامتی انسان اثرات مفید دارد و توجه محققین را در بخش های بالینی و صنعتی به دستورات قرآنی پیشنهاد می کند.

  کلیدواژگان: قرآن، انار، سلامتی، نانوذرات، سیستم های دارورسانی، کاربردهای درمانی
 • سیده زینب قاهری، امیر راد، اشرف عالمی، سارا مبارک، محمد میرزایی، عصمت رادمنش* صفحات 57-70
  سابقه و هدف

  بیماری های قلبی-عروقی شایع ترین علت مرگ ومیر را تشکیل می دهند. بهبود کیفیت رژیم غذایی، مانند افزایش مصرف غلات کامل، سبزی ها و میوه ها تاثیر مفیدی بر عوارض قلبی-عروقی دارد. قرآن کتاب آسمانی است که در آن 11 مورد لفظ میوه و مشتقات آن وجود دارد که نشان دهنده ی ارزش میوه ها از نظر قرآن است. به طورکلی، قرآن بر 5 میوه ازجمله زیتون، انجیر، خرما، انار و انگور تاکید جدی داشته و آن ها را در آیات مختلف تکرار کرده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مروری، آیه های شریف قرآنی، کتاب های تفسیر قرآنی و همچنین پایگاه های اطلاعاتی علمی معتبر با نام های Web of Science، PubMed، Scopus، Iranmedex، Magiran، SID و Google Scholar از سال های 2000 تا 2021 بررسی شدند. با کلیدواژه های قرآن، زیتون، انگور، خرما، انجیر، انار، و بیماری های قلبی-عروقی، مقالات مرتبط بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داده که میوه های قرآنی مانند زیتون، انجیر، خرما، انگور و انار به علت نقش آنتی اکسیدانی قوی که باعث کاهش استرس اکسیداتیو می شود و همچنین داشتن موادی چون کاروتنوییدها، آنتوسیانین ها، فنولیک ها، به عنوان مواد غذایی مهم در رژیم غذایی انسان و همچنین در سلامت انسان نقش عمده ای دارند. نتایج مطالعات، نقش های ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی این میوه ها را نشان داده اند و ثابت شده که این میوه ها دارای پتانسیل بالایی برای جلوگیری از بیماری های قلبی-عروقی است. همچنین باعث کاهش عوارض بیماری های قلبی-عروقی و بهبود این بیماران می شوند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعات نشان دادند که استفاده از میوه های ذکر شده در قرآن، خطر وقایع مرتبط با قلب و عروق را کاهش می دهد و باعث بهبودی در بیماران قلبی-عروقی و کاهش مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی-عروقی می شوند.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، میوه، بیماری های قلبی عروقی
|
 • Zeinab Mohseni Afshar, Hajar Rajati, Maliheh Dayani, Fatemeh Rajati*, Narges Shekarbeigi, Arefeh Babazadeh, MohammadHossein Zamanian, Maria Shirvani, Zeinab Aryanian, Masoud Asadi, Soheil Ebrahimpour Pages 1-9
  Background and aim

  In Islam, purity and cleanliness are considered acts of worship. Ablution has removed the effects of inevitable environmental pollution, freed man from the formative effects of pollution, and preserved the spiritual condition of man. In addition, ablution also leads to external purity. This review study investigated the relationship between ablution and various aspects of health and health of the body and soul.

  Materials and methods

  In this review, the keywords “ablution”, “purity”, “cleanliness”, “cleanliness”, “body health”, “soul health”, “mental health”, and “disease” were used. Magiran, SID, Iran Medex, and PubMed databases were reviewed. First, the titles and abstracts of the articles and then the full texts of the articles were examined. Finally, 27 articles were selected and reviewed.

  Findings

  Ablution removes impurities and creates purity and health of soul and body. The preparations and phases of ablution play a role in the prevention of diseases. The brushing of teeth and the various stages of ablution have an effect on oral health and prevent impurities in the eyes, face and hands. Ablution is effective in preventing respiratory, digestive, musculoskeletal, and skin diseases and has a positive effect on mental health and nervous system and increasing sustenance.

  Conclusion

  As a manifestation of cleanliness and purity, ablution promotes physical and mental health and prevents respiratory, digestive, musculoskeletal, and skin diseases. Ablution is highlighted as one of the effective factors in improving sustenance in Islam.

  Keywords: Ablution, Purity, Body health, Soul health, Sustenance
 • Abbas Taghvaee*, Amirreza Mahmoudi, Mohaddeseh Ghavamipour Sereshkeh Pages 10-17
  Background and aim

  Islamic life-giving doctrines play a significant role in improving the health of the social environment, preventing crime, and reducing delinquency, as these teachings have a significant impact on health and give people peace of mind through improving self-control and cultivating a religious and faith-based lifestyle in social and individual interactions and life. For this reason, the aim of this study was to investigate the effect of religious teachings on crime prevention.

  Materials and methods

  For this theoretical and descriptive-analytical study, materials from numerous valid jurisprudential and legal books and researches were collected.

  Findings

  The conducted researches and studies show the significant effect of spirituality and religious lifestyle on people's social behavior and improvement of people's mental health. People's faith and religious beliefs and their religious upbringing can be very effective as a deterrent and crime prevention factor.

  Conclusion

  In jurisprudential and Islamic sources, more attention is paid to the causes of sin and crime and prevention of crime and sin than treatment and correction. The style and principles of religious and Islamic prevention play a very effective role in crime prevention by influencing social, individual and community doctrines and rules. Teaching religious doctrines and strengthening religious beliefs are considered one of the most important factors in crime prevention, especially in Islamic societies.

  Keywords: Islamic doctrines, Crime prevention, Spiritual health
 • Hesam Roudgar, MohammadHadi Yadollahpour, Farzan Kheirkhah*, Soraya Khafri Pages 18-28
  Background and aim

  One of the most important aspects of human existence is spirituality. Premarital relationships are an issue in today's world. There is very limited and varied evidence and information on the effects of spiritual health and religious orientation on positive attitudes toward premarital relationships among medical interns and stagers at Babol University of Medical Sciences. The aim of this study was to investigate spiritual health and religious orientation on these relationships.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was conducted on 180 medical interns and stagers which was done in the form of a project based on correlation. Questionnaires of demographic characteristics, spiritual health and religious orientation and positive attitude towards premarital relationships were given to them to complete.

  Findings

  When mental health was examined, there was a significant negative correlation with a positive attitude toward premarital relationships. There was a negative and significant correlation between external religious orientation and positive attitude toward premarital relations. The regression showed that positive attitudes toward premarital relationships decreased by 0.99 as the students' level of spiritual health increased (P< 0.001).

  Conclusion

  The results indicate that increasing the level of spiritual health and religious orientation improves positive attitude toward premarital relationships.

  Keywords: Spirituality, Religious orientation, Positive attitude, Marriage, Spiritual health
 • Mohsen Ameri Khairabadi*, Mahdi Ebadi, Mohammad Mokhtari Pages 29-41
  Background and aim

  Social health is one of the emerging concepts that has been considered by thinkers in the field of theory and policy. Social health refers to the concept of social capital of the citizens and institutions of a society. In other words, the higher a person's motivation to communicate and the greater the number of connecting lines between the individual and society, the better the social health of the individual and society. The aim of this study was to investigate the factors affecting social health in the Qur’anic lifestyle from the perspective of the Supreme Leader.

  Materials and methods

  In this study, through the compilation of a library and a descriptive-analytical method, the effective components for social health in the Qur’anic lifestyle from the perspective of the Supreme Leader were investigated.

  Findings

  Based on the research findings, the components affecting social health in the Qur’anic lifestyle from the leadership perspective included two direct and indirect parts. In the components affecting social health in the Qur’anic lifestyle from the perspective of the Supreme Leader, seven key components were identified, namely: spiritual health, moral health, physical health, mental health, spiritual health, faith health, and religious health.

  Conclusion

  If we take inspiration from these statements and put them at the forefront of our work, we can hope for a transcendent lifestyle and a healthier society.

  Keywords: Health, Social health, Qur’anic lifestyle, Supreme Leader
 • Hoda Mojiri-Forushani* Pages 42-56
  Background and aim

  The Qur’an as a holy book contains many truths. The importance of the Qur’an’s instructions for human health is mentioned in various verses. Pomegranate is referred to as one of the fruits of paradise whose effect on the treatment of diseases has been proven today. In addition, it has recently been used in the pharmaceutical industry.

  Materials and methods

  In this study, the therapeutic effects and applications of pomegranate in medicine and pharmaceutics were investigated using scientific studies available in authentic databases.

  Findings

  Various parts of the pomegranate have therapeutic properties since they contain compounds such as anthocyanidins, fatty acids, vitamins, mineral salts and flavonoids. The main therapeutic properties of pomegranate are prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancers and viral and bacterial infections. This fruit can also be used as a reducing agent in the synthesis of pharmaceutical nanoparticles as a new drug delivery system.

  Conclusion

  The evaluation of Qur’anic verses and their adaptation to new scientific knowledge have shown that pomegranate has beneficial effects on human health from various aspects, and it is recommended that clinicians and researchers in the medical and industrial fields pay attention to this fruit.

  Keywords: Holy Qur’an, Punica granatum, Health, Nanoparticles, Drug delivery systems, Therapeutic applications
 • Seyedeh Zeinab Ghaheri, Amir Rad, Ashraf Alemi, Sara Mobarak, Mohammad Mirzaei, Esmat Radmanesh* Pages 57-70
  Background and aim

  Cardiovascular disease is the most common cause of death. Improving the quality of the diet, such as increasing the consumption of whole grains, vegetables, and fruits, has a beneficial effect on cardiovascular complications. The Qur'an is a heavenly book in which there are 11 words about fruits and their derivatives, which indicates the value of fruits from the Quran's point of view. In general, the holy book of Qur'an has highlighted 5 fruits including olives, figs, dates, pomegranates and grapes and has repeated them in various verses.

  Materials and methods

  In this review study, noble verses of Qur'an, books on interpretation of Quran and reliable scientific databases such as Web of Science, PubMed, Scopus, IranMedex, Magiran, SID and Google Scholar were reviewed from 2000 to 2021. Related articles were reviewed using the keywords of Quran, olives, grapes, dates, figs, pomegranates, and cardiovascular disease.

  Findings

  The results suggest that the fruits mentioned in the Qur'an such as olives, figs, dates, grapes, and pomegranates, play a major role in human nutrition and health due to their strong antioxidant effects, which reduce oxidative stress, and substances such as carotenoids, anthocyanins, and phenolics. The results of the studies have shown the anti-inflammatory and antioxidant role of these fruits. It has been proven that these fruits have a high potential to prevent cardiovascular diseases, reduce the complications of cardiovascular diseases and improve the health of these patients.

  Conclusion

  The results of the studies have suggested that consumption of the fruits mentioned in the Qur'an reduces the risk of cardiovascular events, causes recovery in cardiovascular patients and reduces mortality due to cardiovascular diseases.

  Keywords: Holy Qur'an, Fruits, Cardiovascular diseases