فهرست مطالب

تربیت بدنی و علوم ورزشی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1402)

نشریه تربیت بدنی و علوم ورزشی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حافظ فرجی صفحات 1-13

  هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه سطح دانش تغذیه ای، عادات غذایی، دانش مکمل ها و دوپینگ ها در بازیکنان و مربیان فوتبال است. این پژوهش با توجه به هدف آن جز پژوهشهای کاربردی محسوب می شود. یعنی در طبقه بندی پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی - پیمایشی می باشد. با توجه به زمان جمع آوری داده ها، از نوع پژوهش-های مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی بازیکنان و مربیان دارای مدرک معتبر فدراسیون فوتبال در استان کردستان تشکیل خواهند داد. با توجه به محدود بودن جامعه ی مورد بررسی (ورزشکاران و مربیان) تمامی جامعه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد. حجم نمونه تحقیق با توجه به اطلاعات 150 نفر می باشند. ابزار گرد آوری داده های تحقیق پرسشنامه دانش تغذیه ای بزرگسالان آزاد بخت و همکاران(1390) و پرسشنامه عادات غذایی پارامنتر و واردل(1999) ، پرسشنامه مکمل ها(محقق ساخته با 18 سوال و طیف لیکرت خیلی کم تاخیلی زیاد) و پرسشنامه دانش دوپینگ توسط کاندریک و همکاران(2013) می باشند. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ که به ترتیب 78%، 86%، 95% و 84% بودند و روایی آن به وسیله خبرگان تایید شد به طوری که پرسشنامه ها به سه خبره و استاد دانشگاه نشان داده شد. همچنین نرم افزار به کار گرفته شده در این تحقیق SPSSنسخه 25 بوده است. همچنین از آزمون تی مستقل و آزمون میانگین دو جامعه استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح دانش تغذیه ای، عادات غذایی، دانش مکمل ها و دوپینگ ها در بازیکنان و مربیان فوتبال مناسب است ولی تفاوت محسوسی بین آنها وجود دارد.

  کلیدواژگان: یه ای، عادات غذایی، دانش مکمل ها، دانش دوپینگ ها، بازیکنان و مربیان فوتبال
 • محمدقاسم یادگاری مطلق*، اعظم رضوانی نیا، مهدی بابایی، صیاد درگاهپور صفحات 14-26

  ناهنجاری کف پای گود در نتیجه افزایش قوسهای طولی پا رخ می دهد که سبب تغییر شکل طبیعی پا می شود. در این عارضه بخش میانی پا بطور غیر طبیعی هنگام تحمل وزن روی زمین قرار نمی گیرد.با توجه به کاهش سطح تماس پا با زمین بهنگام تحمل وزن مثلا در وضعیت ایستادن یا راه رفتن ,نیروی وزن بیشتر توسط نواحی پاشنه و قسمت قدامی پا تحمل می شود که می تواند سبب بروز درد و ضخیم شدگی پوست در این نواحی شود. تحقیق حاضر در صدد است که تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی را بر ناهنجاری کف پای گود ایدیوپاتیک دانش آموزان پسر 10 تا 12 ساله بسنجد ،از آنجایی که تمرینات اصلاحی پژوهش شامل تمرینات کششی و تمرینات قدرتی می باشد و انجام این تمرینات نیز مستلزم تحرک و فعالیت بدنی است ، بنابراین به نظر می رسد می توان از آن به عنوان یکی از روش ها برای اصلاح و بهبود وضعیت کف پای گود استفاده نمود، هدف کلی تحقیق حاضر تاثیر 12 هفته تمرینات اصلاحی بر ناهنجاری کف پای گود و واروس پاشنه می باشد.

  کلیدواژگان: قوس های طولی، کف پای گود ایدیوپاتیک، واروس پاشنه
 • میثم برکتی، احسان اسداللهی* صفحات 27-44

  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر جذب استعدادهای ورزش تکواندو دختران انجام شد که روش پژوهش به صورت آمیخته بود. در بخش کیفی برای شناسایی عوامل موثر بر جذب استعداد های ورزش تکواندو دختران از مصاحبه استفاده گردید و پس از مصاحبه با 18 نفر از خبرگان ورزش تکواندو داده ها به اشباع نظری رسید، سپس از طریق شیوه کدگذاری باز و محتوایی تحلیل داده ها انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل 181 نفر از ملی پوشان استان خراسان رضوی بود و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید که تعداد نمونه طبق جدول مورگان 91 نفر به دست آمد. جمع آوری داده ها در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از بخش کیفی صورت پذیرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS نسخه 24 و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 4 مقوله اصلی عوامل حمایت مالی، عوامل انگیزشی، توسعه زیر ساخت ها و عوامل مدیریتی بر جذب استعدادهای ورزش تکواندو موثر است و شاخص عوامل مدیریتی دارای بالاترین اولویت می باشد و همه شاخص ها دارای برازش خوبی هستند. با توجه به نتایج پژوهش مسیولین ورزش تکواندو می توانند با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم، استعدادهای این ورزش را جذب نمایند و آینده ورزش قهرمانی در این رشته را درخشان نمایند.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، سرمایه انسانی، استعداد، تکواندو، ورزش حرفه ای
 • هاله اصغری صفحات 45-55

  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استفاده از کمربند پاورلیفتینگ بر تغییرپذیری هماهنگی ستون فقرات و لگن در حین ددلیفت می باشد. جامعه آماری پژوهش، 15 ورزشکار پرورش اندام در شهر مرند، انتخاب شدند. 48 ساعت قبل از تست 1 تکرار بیشینه حرکت ددلیفت از آزمودنی ها اخذ شد و 10 تکرار بیشینه حرکت ددلیفت برای هر آزمودنی محاسبه شد. سپس مدل مارکرگذاری سه بخشی ستون فقرات روی بدن آزمودنی ها نصب شدند. در ابتدا یک تست استاتیک به صورت ایستاده در حالت آناتومیک گرفته شد و در ادامه هر آزمودننی حرکت ددلیفت را با 50%؛ 70% و 90% درصد تکرار بیشینه با کمربند و 48 ساعت بعد، همینن مقدار باردهی در حرکت ددلیفت را بدون کمربنند انجام دادند. پس از پردازش دیتا، هماهنگی و تغییرپذیری کینماتیکی سه سگمنت ستون فقرات و لگن با استفاده از روش وکتور کدینگ اصلاح شده در نرم افزار MATLAB محاسبه شد. برای بررسی معنی داری در داده های هماهنگی از آزمون t همبسته در نرم افزار SPSS استفاده شد و داده های تغییرپذیری از روش SPM در نرم افزار MATLAB استفاده شد. سطح معناداری در تمام آزمون ها 05/0 = α در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در اجرای حرکت ددلیفت با استفاده از کمربند پاورلیفتینگ، هماهنگی in-phase در هر دو فاز یک الگوی غالب در حین اجرای حرکات ددلیفت به خصوص برای کوپل PL/LB است؛ و مشاهده شد که هماهنگی از نوع in-phaseh در هر دو فاز بیشتر در ابتدای حرکت و در شدت های بالا (90 درصد) اتفاق میفتد.

  کلیدواژگان: ددلیفت، تغییرپذیری هماهنگی، وکتورکدینگ، ستون فقرات و لگن، کمربند پاورلیفتینگ
 • ویدا دوست خواه*، محمد شبانی، نصرت الله هدایت پور صفحات 56-65

  وضعیت بدنی یکی از مهمترین فاکتورهای اثر گذار بر وضعیت ذهنی و فیزیکی فرد در طی زندگی می باشد. انتخاب افرادی که ناهنجاری های اسکلتی عضلانی کمتری دارند برای ورود به رشته تربیت بدنی همواره در کاهش هزینه ها و آموزش بهتر نقش موثری دارد. تفاوت های فردی یک از عواملی است که می تواند نقش موثری علل ایجاد یا تشدید ناهمجاری ها اسکلتی عضلانی داشته باشد که در طب ایرانی مزاج به عنوان اصل تفاوت های فردی قابل بررسی می باشد لذا هدف از انجام این تحقیق، رابطه ناهنجاری های اسکلتی_عضلانی در متقاضیان آزمون عملی علوم ورزشی دختر با مزاج های مختلف در دانشگاه بجنورد می باشد. جهت اجرای این تحقیق، 320 خانم غیر ورزشکار با (میانگین± انحراف معیار سن: 9/1±01/20سال، وزن: 5/2 ± 5/63 کیلوگرم، بدون سایقه ورزش حرفه ای به عنوان نمونه آماری در دسترس انتخاب شدند و به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. مزاج و نوع ناهنجاری های بالا تنه ستون فقرات اندازه گیری شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون شاپیرو-ویک، ضریب همبستگی در فضای نرم افزار (SPSS 23) استفاده شد. در تمام آزمون ها سطح معنادار 05/0p < در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان شیوع ناهنجاری های اسکلتی عضلانی کیفوز در نمونه ها با افزایش گرمای مزاجی کاهش و با عارضه اسکولیوز با افزایش گرما افزایش می یابد. همچنین شیوع عارضه کیفوز و لوردوز با افزایش خشکی مزاج، کاهش می باید و عارضه اسکولیوز با افزایش خشکی مزاج، افزایش می یابد. احتمالا افراد سرد و تر مزاج مستعد عارضه کیفوز و همچنین افراد دارای مزاج گرم و خشک، مستعد اسکولیوز باشند. مزاج را در ساختار بدنی افراد می توان موثر دانست و در جهت بهبود وضعیت فیزیکی، مزاج می تواند قابل چشم پوشی نباشد.

  کلیدواژگان: وضعیت جسمانی، اسکلتی-عضلانی، مزاج، ناهنجاری، طب ایرانی
 • آیسا قجری صفحات 66-76

  پژوهش حاضر به بررسی علت بروز درد کمر در اثر افزیش لوردوز و ارایه حرکات اصلاحی پرداخته است. این پژوهش از نوع پژوهش-های توصیفی – تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری است. گودی کمر یا لوردوز به معنی افزایش تقعر ستون مهره کمری است. مهره های سینه ای طوری قوس دارند که تحدب یا گوژی آنها به سمت عقب است و مهره های گردنی و کمری طوری قرار میگیرند که تحدب آنها به سمت جلو است. این قوس به جلوی مهره های گردنی و کمری را لوردوز می گویند. بعضی از مردم به لوردور کمر گودی کمر هم می گویند. این لوردوز یا گودی کمر تا حدی طبیعی است ولی در بعضی از افراد این گودی زیاد می شود و موجب بروز مشکلاتی مانند کمردرد و احساس خستگی در کمر می شود. لوردوز یا گودی و قوس زیاد کمر وضعیتی است که در آن ستون فقرات داخلی بدن دچار انحنا می شود. ستون فقرات به طور طبیعی دارای انحنا است که میزان آن بسیار جزیی است و به عملکرد صحیح ستون فقرات کمک می کند. این انحنای طبیعی به دلیل شکل قرار گیری مهره هایی که ستون فقرات را تشکیل می دهند، ایجاد شده است.چنانچه این انحنای ستون فقرات افزایش یابد، در این صورت فشار یا کشش زیادی بر روی سایر نواحی ستون فقرات اعمال می شود و در نتیجه ایجاد درد می کند. یافته ها نشان داد که به نظر می رسد تمرین می تواند سبب کاهش درد مرتبط با لوردوز افزایش یافته در افراد دارای کمردرد غیر اختصاصی مزمن شده، و همچنین سبب افزایش کنترل حرکت شود و در زنان باردار هم مداخلات تمرینی سبب کاهش درد بخصوص در ماه های انتهایی بارداری می شود.

  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، بارداری، لوردوز کمر، تمرین درمانی، درد، کنترل حرکت
 • سید رضا حسینی نیا، هادی باقری، مریم اکرامی* صفحات 77-93

  هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ترجیح، ترک و ماندگاری بانوان در باشگاه های ورزشی بود. روش پژوهش از نوع کیفی بود که به شیوه تحلیل مضمون اجرا شد. مشارکت کنندگان شامل 19 نفر از مشتریان زن باشگاه های ورزشی استان سمنان بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق اجرای مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. از تحلیل مصاحبه ها در مجموع 81 کد حاصل شد. کدهای مربوط به عوامل ترجیح در قالب پنج مضمون فرعی ظاهر شدند که عبارتند از هزینه و روش پرداخت معقول، خوشنامی، موقعیت مکانی مناسب، برنامه فعالیت و محیط داخلی جذاب؛ کدهای مرتبط با ماندگاری و ترک باشگاه در قالب شش مضمون فرعی (مربی و کادر اجرایی، جو باشگاه، فعالیت های تمرینی، وابستگی عاطفی، ریسک های تغییر و پاسخ دهی به نیازها) ظاهر شدند که دو سر یک طیف را نشان می دهند؛ یک سمت منجر به ماندگاری و سمت دیگر منجر به ترک باشگاه می شود. مدیران اماکن ورزشی در فضای رقابتی کنونی باید از تک بعدی بودن خارج شده و از سه منظر (ترجیح، ترک و ماندگاری) به مشتریان خود توجه کنند تا به مزیت رقابتی قابل قبولی دست یابند.

  کلیدواژگان: باشگاه، رفتار مشتریان، ریسک های تغییر، کیفیت خدمات
 • فاطمه بیجنوند قینلی، زهرا تنها*، راضیه جلیلی صفحات 94-107

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خرد و بهزیستی روان شناختی با نقش میانجی پذیرش مرگ در دانشجویان رشته تربیت بدنی مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در سال تحصیلی 1400-1401 بود. بدین منظور، تعداد 300 نفر با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس (به صورت آنلاین) انتخاب شدند و به پرسش نامه های بهزیستی روان شناختی ریف (1989)، خود سنجی خرد وبستر (2003) و پذیرش مرگ کلارگ (1976) پاسخ دادند. روش پژوهش توصیفی از نوع همسبتگی که با روش مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج، خرد با پذیرش مرگ دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد. بهزیستی روان شناختی و پذیرش مرگ دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد. خرد و بهزیستی روان شناختی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد و در نهایت، نتایج حاصل از مدل برازش یافته نهایی نشان داد که خرد با بهزیستی روان شناختی با نقش میانجی پذیرش مرگ در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه غیر مستقیم دارد. نتایج این مطالعه با به دست آمدن برازش مناسب داده ها با مدل، نشان داد که سه چارچوب مفهومی، خرد، بهزیستی روان شناختی و پذیرش مرگ دارای نقاط تلاقی نظری هستند و می توانند در قالب یک مدل به کار روند و در برنامه ریزی های آموزشی برای دانشجویان تربیت بدنی مورد توجه قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، خرد، پذیرش مرگ، دانشجویان رشته تربیت بدنی
 • علی اصغر بصیری*، راحله غفاری، ابوالقاسم رزاقی صفحات 108-131

  هدف از پژوهش حاضر طراحی، ساخت، اعتبار سنجی و روایی سنجی دستگاه ویبراتور ماساژور در کشور بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای به منظور طراحی و ساخت ابزار و همچنین از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. نمونه های آماری این تحقیق جهت ارزیابی کارکرد دستگاه شامل 20 مرد بزرگسال دارای مشکلات درد عضلانی بود که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 10 نفری، 10 نفر با دستگاه نمونه خارجی و 10 نفر هم با دستگاه ساخته شده برنامه ی ماساژ گرفتند. داده ها با استفاده از اطلاعات پرسشنامه های تکمیلی طی مراحل قبل و بعد از ماساژ و آزمونهای تی مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نتایج دستگاه نمونه خارجی و دستگاه ساخته شده در کاهش درد همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (496/0 = r). همچنین از آنجایی که در گروه ماساژ با دستگاه خارجی 55% کاهش درد گزارش گردید و در گروه ماساژ با دستگاه ساخته شده 52% کاهش درد گزارش گردید، روایی دستگاه تایید شد (00/0 = p). بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق و اثبات روایی محصول، دستگاه ساخته شده داخلی را می توان بعنوان جایگزین دستگاه های نمونه خارجی در مراکز ماساژ مورد بهره برداری قرار داد. همچنین در صورت داشتن پشتوانه مالی لازم می توان این دستگاه را به تولید انبوه رساند تا با شرایط رقابتی در اختیار باشگاه ها و سالن های ماساژ قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ماساژ، اسپاسم، ویبراتور تفنگی، ماساژور برقی
 • بختیار حسنی *، محمدرضا ذولفقاری صفحات 132-142

  کبد چرب، یکی از بیماری های در حال افزایش است. تغذیه سالم و ورزش همراه با مصرف پودر گانودرما ، برای بیماران مبتلا به کبد چرب به دلیل اثرات محافظتی مورد توجه قرار گرفته است. با هدف از مطالعه حاضر بررسی تجویز توام تمرین مقاومتی ومصرف پودر گانودرما ، بر روی سطوح سرمی آنزیمهای آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز مردان مبتلا به کبد چرب می باشد.این مطالعه نیمه تجربی بر روی 30 مرد مبتلا به کبد چرب درشهرستان مهاباد انجام شد. افراد به طور تصادفی به سه گروه تمرین + مکمل، تمرین + دارونما و مکملتقسیم شدند. گروه های تمرین به اجرای برنامه تمرین مقاومتی تواتر 3 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته با شدت 50 الی 70 درصد به صورت افزایشی در زمان 50 الی 65 دقیقه پرداختند. تجویز پودر گانودرما روزانه (5 میلی گرم(یک قاشق غذا خوری صبح ناشتا به مدت 8 هفته تجویز شد که برای جلوگیری از حساسیت از روزانه 1 گرم از دوز کم شروع شدتجزیه و تحلیل داده با نرم افزار spss انجام شد. درابتدا توزیع داده ها و همگن واریانس ها با استفاده از آزمون های آماری شاپیرو_ویلک و لون مورد بررسی قرارگرفت و پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها، آزمون های آماری پارامتریک برای بررسی تغییرات استفاده شد. باتوجه به معنی داری آزمون تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی LSD برای تعیین تفاوت مورد استفاده قرار گرفت. میزان P کمتر یا مساوی 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد 8هفته تمرین مقاومتی باعث کاهش سطوح سرمی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و اسپارتات آمینو ترانسفراز در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکی می شود علاوه براین مکمل گانودرما به تنهایی برروی AST، اثر دارد

|
 • Hafez faraji Pages 1-13

  The purpose of this research is to investigate and compare the level of nutritional knowledge, eating habits, knowledge of supplements and doping in football players and coaches. According to its purpose, this research is one of the applied researches. That is, in the classification of the research according to the purpose, it is applied and according to the descriptive-survey method. According to the time of data collection, it is a crosssectional research. The statistical population of the current research will be all players and coaches with valid degrees from the Football Federation in Kurdistan province. Due to the limitedness of the researched community (athletes and coaches), the entire researched community was selected as a sample using available sampling method. According to the information, the sample size of the research is 150 people. The tools for collecting research data are the nutritional knowledge questionnaire of Azad Bakht et al. (2013) and the eating habits questionnaire of Paramenter and Wardell (1999), the questionnaire of supplements (researcher-made with 18 questions and a Likert scale of very low to high imagination) and the doping knowledge questionnaire. by Kendrick et al. (2013). The reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha method was 78%, 86%, 95% and 84%, respectively, and its validity was confirmed by experts, so that the questionnaires were shown to three experts and a university professor. Also, the software used in this research was SPSS version 25. Independent t-test and average test of two populations were also used. The results showed that the level of nutritional knowledge, eating habits, knowledge of supplements and doping in football players and coaches is appropriate, but there is a noticeable difference between them.

  Keywords: nutritional knowledge, eating habits, knowledge of supplements, knowledge of doping, footballplayers, coaches
 • MohammadGhasem Yadegari Motlaq*, Azam Rezvani Nia, Mehdi Babaei, Sayad Dargahpour Pages 14-26

  The deformity of the sole of the foot occurs as a result of the increase in the longitudinal arches of the foot, which causes a change in the natural shape of the foot. In this condition, the middle part of the foot is not unnaturally placed on the ground when bearing weight. Due to the reduction of the contact surface of the foot with the ground when bearing weight, for example in standing or walking, the force of the weight is borne more by the heel and front part of the foot. which can cause pain and thickening of the skin in these areas. The current research aims to measure the effect of a course of corrective exercises on the idiopathic sole deformity of 10-12 year old male students, since the corrective exercises of the research include stretching exercises and strength exercises, and performing these exercises also requires mobility and activity. It is physical, so it seems that it can be used as one of the methods to correct and improve the condition of the sole of the foot. The general purpose of this research is the effect of 12 weeks of corrective exercises on the deformity of the sole of the foot and heel varus.

  Keywords: Longitudinal arches, idiopathic hollow soles, heel varus
 • Meisham Barkati, Ehsan Asadollahi* Pages 27-44

  This research was conducted with the aim of identifying the factors influencing the attraction of girls' taekwondo talents, and the research method was mixed. In the qualitative part, interviews were used to identify factors affecting the attraction of girls' taekwondo talents, and after interviewing 18 experts in taekwondo, the data reached theoretical saturation, then data analysis was done through open coding and content. The statistical population in the quantitative part included 181 nationals of Razavi Khorasan Province and the purposeful sampling method was used, and the sample number was 91 according to Morgan's table. Data collection was done in the quantitative section using a researcher-made questionnaire from the qualitative section. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics and SPSS version 24 and Amos software. The results of this research showed that the 4 main categories of financial support factors, motivational factors, infrastructure development and management factors are effective in attracting taekwondo sports talents and the index of management factors has the highest priority and all indicators have a good fit. According to the results of the research, Taekwondo sports officials can attract the talents of this sport and make the future of the championship sport bright in this field by proper planning and taking the necessary decisions and measures.

  Keywords: Talent Management, Human Capital, Talent, Taekwondo, Professional Sports
 • Haleh Asghari Pages 45-55

  The purpose of this study is to investigate the effect of using a powerlifting belt on the variability of spine and hip coordination during deadlift. The statistical population of the research, 15 bodybuilding athletes in Marand city, were selected. 48 hours before the test, 1 repetition of the maximum movement of the deadlift was taken from the subjects and 10 repetitions of the maximum movement of the deadlift were calculated for each subject. Then, the three-part marker model of the spine was installed on the subject's body. At first, a static test was taken while standing in the anatomical position, and then each subject performed the deadlift movement with 50%; 70% and 90% of the maximum repetition percentage with a belt and 48 hours later, they did the same amount of yield in the deadlift movement without a belt. After data processing, the coordination and kinematic variability of three segments of spine and pelvis were calculated using modified vector coding method in MATLAB software. Correlated t-test was used in SPSS software to check the significance of correlation data, and SPM method was used in MATLAB software for variability data. The level of significance in all tests was considered α = 0.05. The results showed that in the execution of the deadlift movement using the powerlifting belt, in-phase coordination in both phases is a dominant pattern during the execution of the deadlift movements, especially for the PL/LB couple; And it was observed that in-phase coordination in both phases occurs mostly at the beginning of the movement and at high intensities (90%).

  Keywords: Deadlift, coordination variability, vectorcoding, spine, pelvis, powerlifting belt
 • Doustkhah Vida*, Shabani Mohammad, Hedayatpour Nosratollah Pages 56-65

  Physical condition is one of the most important factors affecting a person's mental and physical condition during life .Choosing people who have fewer musculoskeletal abnormalities to enter the field of physical education always plays an effective role in reducing costs and better education. Individual differences are one of the factors that can play an effective role in causing or aggravating musculoskeletal inconsistencies, which can be investigated as the principle of individual differences in Iranian medicine.Therefore, the purpose of this research is the relationship between skeletal-muscular abnormalities in female sports science practical test applicants with different temperaments at Bojnord University. In order to carry out this research, 320 nonathlete women with (mean ± standard deviation) age: 20.01 ± 1.9 years, weight: 63.5 ± 2.5 kg, without professional sports background were available as a statistical sample. were selected and voluntarily participated in the present research .Temperament and type of upper body spine abnormalities were measured and Shapiro- Vick test, correlation coefficient in software space (SPSS 23) was used for data analysis. In all tests, a significant level of p < 0.05 was considered .The results showed the prevalence of kyphosis musculoskeletal abnormalities in samples with Increased heat of temper, reduction and complications of scoliosis with increasing heat of temper increase. Also, the prevalence of kyphosis and lordosis with increasing dryness of the temperament, It reduce the complications of scoliosis with increasing dryness of the temperament, increase. Probably, people with cold and wet temperament are prone to kyphosis and also people with warm and dry temperament are prone to scoliosis .Temperament can be considered effective in the physical structure of people and in order to improve the physical condition, temperament cannot be ignored.

  Keywords: Physical State, Skeletal-Muscular, Temperament, Abnormality, Iranian Medicine
 • Aisa ghajari Pages 66-76

  The present study investigated the cause of back pain due to increased lordosis and provided corrective movements. This research is a type of descriptive-analytical research that was carried out using a library method. The tool for collecting information is also a plug-in. Lumbar depression or lordosis means an increase in the concavity of the lumbar spine. The thoracic vertebrae are arched in such a way that their convexity or gouge is towards the back, and the cervical and lumbar vertebrae are placed in such a way that their convexity is towards the front. This arch to the front of the cervical and lumbar vertebrae is called lordosis. Some people also call Lordur Kemer Gudi Kemer. This lordosis or lumbar depression is normal to some extent, but in some people, this depression increases and causes problems such as back pain and feeling tired in the back. Lordosis is a condition in which the internal spine of the body is curved. The spine naturally has a slight curvature that helps the spine function properly. This natural curvature is caused by the shape of the vertebrae that make up the spine. As this curvature of the spine increases, in this case, a lot of pressure or tension is applied to other areas of the spine, resulting in It hurts. The findings showed that it seems that exercise can reduce pain associated with increased lordosis in people with chronic non-specific low back pain, and also increase movement control, and in pregnant women, exercise interventions can reduce pain, especially It occurs in the last months of pregnancy.

  Keywords: Chronic back pain, pregnancy, lumbar lordosis, exercise therapy, pain, movement control
 • Maryam Ekrami*, Seyed Reza Hosseininia, Hadi Bagheri Pages 77-93

  The purpose of this study is to identify the factors affecting the preference, withdrawal and retention of women in sports clubs. The research method was qualitative which was implemented by content analysis. The participants of the study included 19 female customers of sport clubs in Semnan province that selected by purposeful sampling. Research data were collected through semi-structured interviews. A total of 81 codes were obtained from the analysis of the interviews. Preference factor codes appeared in the form of five sub-themes: reasonable cost and payment method, reputation, appropriate location, activity plan, and attractive internal environment; Codes related to staying and leaving the club appeared in the form of six sub-themes (coach and executive staff, club atmosphere, training activities, emotional dependence, change risks and responding to needs) that represent the two ends of a spectrum. They say that one side leads to staying in the club and the other side leads to leaving the club. Managers of sports venues in the current competitive environment must go beyond being one-dimensional and pay attention to their customers from three perspectives (preference, withdrawal and retention) in order to achieve an acceptable competitive advantage.

  Keywords: Club, customer behavior, change risks, quality of service
 • Fatemeh Bijanvand Gheinali, Zahra Tanha*, Razieh Jalili Pages 94-107

  The present study was studied with the aim of investigating the relationship between wisdom and psychological well-being with the mediating role of death acceptance in physical education students. The statistical population of the present study was all students of physical education of Islamic Azad University, Khorramabad branch, in the academic year of 2001-2001. For this purpose, a number of 300 people were selected by non-random sampling method available (online) and they were asked the psychological well-being questionnaires of Rief (1989), Webster's wisdom self-assessment (2003) and Clark's acceptance of death. (1976) answered. Descriptive research method of correlation type which was analyzed by structural equation model method. According to the results, wisdom has a direct relationship with the acceptance of death of physical education students of Islamic Azad University, Khorramabad branch. There is a direct relationship between psychological well-being and death acceptance of physical education students of Islamic Azad University, Khorramabad branch. There is a direct relationship between wisdom and psychological well-being of physical education students of Islamic Azad University, Khorramabad branch, and finally, the results of the final fitted model showed that wisdom and psychological well-being play a mediating role in acceptance of death in physical education students of Islamic Azad University. Khorramabad unit has an indirect relationship. The results of this study showed that the three conceptual frameworks, wisdom, psychological well-being and acceptance of death, have theoretical intersection points and can be used in the form of a model. It should be taken into consideration in educational plans for physical education students.

  Keywords: psychological well-being, wisdom, acceptance of death, physical education students
 • Ali Asghar Basiri*, Raheleh Ghaffari, Abolqasem Razzaghi Pages 108-131
  Purpose

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of selected exercises on the motor and social development of children.

  Methods

  The current research was a semiexperimental type that was conducted in the field using experimental and control groups. The statistical population of the research includes all the third-grade students (10,500 people) of Ahvaz city, of which 40 people were randomly selected (staged cluster) and then randomly assigned to two experimental (n=20) and control (n=20) groups. Then the experimental group performed selected exercises for 8 weeks and 3 sessions per week and each session was 45 minutes. Gross motor development test (TGMD-2) by Ulrich (2002) was used to measure basic skills and also Vineland social development scale (1989) was used to measure social development. Independent and dependent t tests were used for data analysis at a significance level of p>0.05.

  Findings

  The results obtained from the research showed that there is a significant difference between the control and experimental groups in the development of movement skills (p 0.001, 8.433), manipulation skills (p 0.001, 10.951) and in the development movement (p 0.001, 13.203). Also, the findings showed that there is a significant difference between the control and experimental groups in social development (p<0.022, 2.469).

  Conclusion

  Based on tese results, it can be concluded that the selected exercises can be used as a suitable program to improve motor and social development of students in the elementary schools.

  Keywords: Massage, Muscle spasm, Electrical massager, Gun vibrator
 • Bakhtiar Hosni *, Mohammadreza Zulfigari Pages 132-142
  Introduction

  Fatty liver disease is one of the increasing metabolic diseases. Lifestyle modification such as healthy nutrition and exercise, recommended for patients with fatty liver, and Ganoderma powder is noted for its protective effects on the liver Is. The present study aims to investigate the effect of 8 weeks of resistance training along with consumption of Ganoderma powder on serum levels Alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase enzymes were performed in men with fatty liver

  Methods

  This semi-experimental study was conducted on 30 men with fatty liver in Mahabad city. People were randomly divided into three groups: exercise + supplement, exercise + placebo and supplement. The exercise groups performed a resistance exercise program with a frequency of 3 sessions per week for 8 weeks with an intensity of 50- 70% in increments of 50-65 minutes. Administration of Ganoderma powder daily (5 mg) (one tablespoon in the morning on an empty stomach) was prescribed for 8 weeks to prevent sensitivity from a low starting dose of 1 gram per day. Data analysis was done with spss software. First, data distribution and the homogeneity of variances was investigated using the Shapiro-Wilk and Lone statistical tests, and after ensuring the normal distribution of the data, parametric statistical tests were used to examine the changes. According to the significance of the analysis of variance test, the LSD post hoc test was used to determine The difference was used. P value less than or equal to 0.05 was considered significant

  Conclusion

  8 weeks of resistance training reduces the serum levels of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase enzymes in patients with non-alcoholic fatty liver disease. In addition, Ganoderma supplement alone has an effect on AST.

  Keywords: resistance training, Ganoderma, fatty liver, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase