فهرست مطالب

مجله علوم و فنون دریایی
سال بیست و دوم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • زهرا نیسی، سید ناصر سعیدی*، فاطمه حسین پور، محمد امین کوهبر صفحات 1-11
  انرژی عامل محرکه تمام فعالیت های بشر می باشد. گستره ی این فعالیت ها از انجام کارهای روزانه تا فعالیت های کلان اقتصادی در هر کشور را شامل می شود. امروزه جهان به سمت کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی استفاده از انرژی های موجود پیش رفته است و موضوع جانشینی انرژی در حالت های مختلف در مجامع علمی در دست بررسی است. انرژی را عامل اصلی توسعه ی هر کشور می دانند که برای رسیدن به توسعه ی پایدار نیازمند اهتمام بیشتری می باشد. بخش حمل و نقل در راستای رسیدن به توسعه نقش کلیدی دارد. لذا بررسی عوامل تولید موثر در این بخش به عنوان دومین مصرف کننده ی عمده انرژی در ایران و جهان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، یک مدل تابع تولید ترانسلوگ برای صنعت حمل و نقل ایران برقرار و عوامل تولید ؛ سرمایه، انرژی و نیروی کار را شامل می شود. کشش تولید ی و جانشینی هر یک از عوامل تولید  به ترتیب محاسبه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در طول دوره 1362 تا 1391 کشش جانشینی نسبتا خوبی میان انرژی و سرمایه در بخش حمل و نقل در ایران وجود دارد. بدین معنی که از طریق تخصیص سرمایه بیشتر در صنعت حمل و نقل، فن آوری مرتبط با صرفه جویی در انرژی می تواند به طور مداوم ارتقا یافته و جانشینی بین سرمایه و انرژی محقق گردد. همچنین اثر جانشینی سرمایه و انرژی بر کاهش آلاینده های ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: انرژی، حمل و نقل، ترانسلوگ، ARDL
 • امین قائدطاهری، سعید کیوان شکوه، سید محمد موسوی*، حسین پاشا زانوسی صفحات 12-26
  این مطالعه با هدف بررسی اثر نانوذرات سلنیوم، نانومنیزیم و ترکیب آن ها بر عملکرد رشد، شاخص های تغذیه ای، میزان بازماندگی، میزان تجمع کبدی نانو سلنیوم و نانومنیزیم در ماهی سی باس آسیایی با میانگین وزنی 1/16±32/78 گرم به مدت 40 روز انجام گرفت. پس از چهار هفته سازگاری با شرایط آزمایشی، 96 ماهی به صورت کاملا تصادفی در 12 تانک استوانه ای فایبرگلاس 300 لیتری به تعداد مساوی توزیع شدند. 4 تیمار شامل شاهد فاقد نانوسلنیوم و نانومنیزیم، 4 میلی گرم نانوسلنیوم، 0/5 گرم نانومنیزیم، 4 میلی گرم نانوسلنیوم، 0/5 گرم نانومنیزیم، 4 میلی گرم نانو سلنیوم، 0/5 گرم نانومنیزیم در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. ماهیان روزانه تا حد سیری و در دو وعده تغذیه شدند. زیست سنجی از ماهیان در تمام تیمارها در انتهای دوره آزمایش صورت گرفت. نمونه های مورد نیاز جهت سنجش تجمع کبدی، در انتهای دوره جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که وزن نهایی در تیمار نانوذرات سلنیوم در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری داشت (0/05>P)، درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در تیمار ترکیی نانوذرات سلنیوم+نانوذرات منیزیم در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری داشت (0/05>P). شاخص های تغذیه ای ضریب بازده پروتیین، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری نداشتند(0/05>P). نتایج نشان داد که میزان بازماندگی بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری ندارد (0/05>P). بیشترین میزان تجمع سلنیوم و منیزیم در کبد، به ترتیب مربوط به تیمارهای نانوذرات سلنیوم و نانوذرات سلنیوم+ نانوذرات منیزیم بودند که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشتند (0/05>P).
  کلیدواژگان: نانو ذرات، سلنیوم، منیزیم، سی باس آسیایی، رشد
 • عباس مدحجی، یدالله نیکپور قنواتی*، آرش لرکی، فواد بوعذار صفحات 27-39
  سنجش فلزات سنگین در آب، رسوب و ماهیان، همیشه معیاری برای سنجش آلودگی محیط و میزان تاثیر آن بر اکوسیستم انسانی بوده است. در این پژوهش نمونه برداری از بازار ماهی فروشان خرمشهر صورت گرفت و از عضله ماهی های سرخو، شوریده، زبان، کفشک، حلوا سفید و میگو نمونه برداری انجام گرفت. طبق نتایج به دست آمده، غلظت فلز سنگین Fe نسبت به سایر فلزات، در همه نمونه های موردمطالعه بیشتر بود. روند تغییر غلظت برای سایر فلزات سنگین در بافت عضله ماهیان و میگو Metapenaeus affinis به ترتیب Zn>Cu > Ni> Pb> Cd مشاهده شد. بیشترین غلظت فلزات Cd و Pb در ماهی شوریده و کفشک با 19/0 و 24/0 میکروگرم بر گرم و برای فلزات Fe و Zn در ماهی شوریده به ترتیب برابر با 14/14 و 42/8 میکروگرم بر گرم و برای کفشک ماهی همین فلزات با به ترتیب با غلظت 9/20 و 98/9 اندازه گیری شد. غلظت آهن و روی در میگو 13/32 و 18/15 میکروگرم بر گرم، در ماهی سرخو غلظت نیکل 29/0 میکروگرم بر گرم و در آخر، بیشترین غلظت فلز Pb در ماهی کفشک با 24/0 میکروگرم بر گرم مشاهده شد. بیشترین میزان آلودگی در میگو و با فلز Feبا غلظت 13/32 میکروگرم بر گرم بدست آمد. در حالی، که کمترین میزان آلودگی در ماهی حلوا سفید مشاهده شد. دلیل این امر نیز، وجود میزان کادمیم کمتر از حد تشخیص دستگاه بود.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، ماهی، میگو، خلیج فارس، خرمشهر
 • مژده میرکی، هرمز سهرابی*، سیما صادقی، پرویز فاتحی، مارکوس امیتزر صفحات 40-49
  پیشرفت در سنجش از دور امکان نقشه برداری سریع مانگرو را با نیاز کمتر به کارهای فشرده زمینی، پردازش های پیچیده و سنگین و تکنیک های طبقه بندی وابسته به مهارت فراهم می کند. در این پژوهش، با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل-2 به تهیه نقشه جنگل های مانگرو استان هرمزگان در سه زیست بوم قشم، خمیر و سیریک در سامانه Google Earth Engine (GEE)  پرداخته شد. بدین منظور تمام مراحل تهیه نقشه این جنگل ها، در GEE انجام شد. به این منظور از تصاویر تصحیح شده Level-2A استفاده شد. سپس به منظور کاهش خطا، پیکسل های ابری با تابع maskS2clouds از تصاویر حذف شدند. همچنین از شاخص جدید شناسایی جنگل های مانگرو (MMRI) و شاخص های طیفی مرسوم برای بارزسازی تمایز طیفی پوشش مانگرو از اطراف استفاده شد. برای طبقه بندی تصویر مناطق مورد مطالعه از سه کلاس برای پوشش زمین شامل: مانگرو و غیر مانگرو (خشکی) و دریا (آب) استفاده شد. طبقه بندی براساس الگوریتم جنگل تصادفی انجام شد و ارزیابی صحت در نرم افزار R بر اساس روش اعتبارسنجی K-fold مورد بررسی قرار گرفت. نتایج طبقه بندی در سایت قشم با صحت کلی و کاپای %98 و 0/73 در بین سه زیست بوم بالاترین صحت را داشت. در سایت خمیر و سیریک صحت کلی به ترتیب برابر 97 % و مقدار کاپای 0/71 و 0/70 بود. شاخص MMRI مهم ترین متغیر در طبقه بندی در قشم و خمیر بود درحالی که در سیریک شاخص SAVI مهم ترین شاخص طیفی در تهیه نقشه پوشش مانگرو بود. صحت کلی بالای 95 % در هر سه سایت نشان می دهد ترکیب داده های سنتینل-2 با استفاده از شاخص های مناسب در GEE رهیافت موثری برای تولید نقشه جنگل های مانگرو است.
  کلیدواژگان: مانگرو، طبقه بندی جنگل تصادفی، شاخص شناسایی مانگرو، سنتینل-2، شاخص های طیفی
 • آرش عبدالعلی پور، سید رضا سید جوادین*، فرشته امین صفحات 50-61
  سیاست های سازمانی از جمله مسایلی هستند که در سازمان ها پیوسته جاری اند. توجه به این سیاست ها و تحت تاثیر قرار گرفتن افراد باعث تغییراتی در رفتار کارکنان می شود که می تواند تغییرات شگرفی به همراه داشته باشد. در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز مانند سایر سازمان ها، سیاست های سازمانی تاثیرگذار است. نوع روش این پژوهش آمیخته اکتشافی است و هدف پژوهش نیز کاربردی است. به منظور شناسایی عوامل موثر در ایجاد رفتار های سیاسی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، در بخش اول از تکنیک دلفی استفاده شده است و 10 نفر از نخبگان سازمانی برای گروه نخبگان انتخاب شدند. سپس گویه های مد نظر در سه راند در اختیار گروه دلفی قرار گرفت تا دیدگاه خود اعمال کنند. بعد از اتمام راندهای دلفی با ضریب کندال کفایت راندهای دلفی اعلام شد و 102 گویه تایید شد. در بخش دوم با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 196 نفر از کارکنان، اعضای هییت علمی و دانشجویان برای بررسی انتخاب شدند و پرسشنامه تهیه شده را تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و smartpls تحلیل شدند و از روش تحلیل مسیر و ضریب معنی داری t و ضریب معنی داری p استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که عدالت سازمانی بر روی بروز رفتارهای سیاسی در زمینه ارتقا مالی بیشترین تاثیر را دارد. همچنین بین سه متغیر شناسایی شده، متغیر فرهنگ سازمانی بیشترین تاثیر را بر روی ارتقا شغلی دارد. بیشترین تاثیر نیز در بروز رفتارهای سیاسی عمومی، مربوط به عدالت سازمانی است. همچنین بین سه متغیر تاثیر گذار در امر بودجه بندی و تعیین هدف بیشترین تاثیر گذاری را ارتقا شغلی به خود اختصاص داده است. با استفاده از نتایج، مدل نهایی که نشان دهنده تاثیر سیاست های سازمانی بر هدایت کارکنان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در تعیین هدف و بودجه بندی است، به دست آمد.
  کلیدواژگان: سیاست سازمانی، بودجه بندی، تعیین هدف، مشارکت، رفتار سیاسی
|
 • Zahra Neisi, Seyyed Nasser Saeidi *, Fatemeh Hosseinpour, Mohammad Amin Kouhbor Pages 1-11
  Energy is the driving force behind all human activities. The scope of these activities is from day to day activities to macroeconomic activities in each country. Today, the world is moving towards lowering energy consumption and increasing the efficiency of using existing energy, and the issue of energy substitution in different contexts in scientific communities is under consideration. Energy is a major factor in the development of every country that needs more effort to achieve sustainable development. The transportation sector plays a key role in achieving development. Therefore, it is important to study the effective factors in this sector as the second largest energy consumer in Iran and in the world. In this study, a transport function model for the transportation industry in Iran is established and the factors of production include capital, energy and labor. The production stretch and substitution of each of the factors of production have been calculated and analyzed, respectively. The results show that during the period of 1362 to 1391, there is a relatively good substitution between energy and capital in the transportation sector in Iran. This means that, through greater allocation of capital in the transportation industry, energy-saving technology can be continuously upgraded and a succession of capital and energy can be realized. Also, the effect of substitution of capital and energy on the reduction of pollutants from fuel consumption in the transportation sector was investigated.
  Keywords: Energy, Transportation, Translog, ARDL
 • Amin Ghaedtaheri, Saeed Keyvanshokouh, Seyed Mohammad Mousavi *, Hossein Pasha-Zanoosi Pages 12-26
  his study aimed to investigate the effect of selenium and magnesium nanoparticles and their composition on growth performance, nutritional indices, survival rate and hepatic accumulation of nano selenium and nano-magnesium in Asian Sea Bass (Lates calcalifer) with mean weight: 32.78 ± 1.16 g for 42 days. After four weeks of acclimation to the experimental conditions, 96 fish were randomly distributed in 12 fiberglass 300-liter tanks in equal numbers. Four treatments including nano-selenium and nano-magnesium free as control group, 4 mg nano-selenium treatment, 0.5 g nano-magnesium treatment and combination of 4 mg nano-selenium and 0.5 g nano-magnesium were investigated in this study. The fish were fed daily in two times based on station. Fish biometry was performed in all treatments at the end of the experiment. Samples needed to measure liver accumulation were collected at the end of the period. The results of this study showed that the final weight in the treatment of selenium nanoparticles was significantly different (P <0.05), percentage of body weight gain and specific growth rate in selenium + magnesium nanoparticles treatment was significantly different compared to the control group (P <0.05). Nutritional indices of protein yield coefficient, feed intake and feed conversion ratio were not significantly different among experimental treatments (P> 0.05). The results showed that the survival rate was not significantly different among experimental treatments (P> 0.05). The highest levels of selenium and magnesium accumulation in liver were related to selenium nanoparticles and selenium + magnesium nanoparticles, respectively, which were significantly different from other treatments (P <0.05).
  Keywords: Nanoparticles, selenium, Magnesium, Asian Sea Bass, growth
 • Abbas Modheji, Yadollah Nikppour Ghanavati *, Arash Larki, Foad Buazar Pages 27-39
  Measurement of heavy metals in water, sediment and fish has always been a measure of environmental pollution and its impact on the human ecosystem. In this study, sampling was done from Khorramshahr fish market and sampling of Lutjanidae, Sciaenidae, Cynolossidae, Psettodidae, Stromateidae and shrimp muscle. According to the results, the concentration of Fe heavy metal was higher than all other metals in all studied samples. Concentration changes were observed for other heavy metals in fish muscle tissue and shrimp Metapenaeus affinis, respectively, Zn> Cu> Ni> Pb> Cd. The highest concentrations of Cd and Pb in salted and shelled fish with 0.19 and 0.24 µg / g and for Fe and Zn in salted fish were 14.14 and 8.42 µg / g, respectively. Metals were measured with concentrations of 20.9 and 9.98, respectively. Iron and zinc concentrations in shrimp were 32.13 and 15.18 µg / g, in nickel fish 0.29 µg / g and finally, the highest concentration of Pb was observed in shrimp fish with 0.24 µg / g. The highest amount of contamination was observed in shrimp and Fe metal with a concentration of 32.13 µg / g. Whereas, the least contamination was observed in white halva. The reason for this was that the cadmium content was lower than the detection range.
  Keywords: heavy metals, Fishes, Shrimp, Persian Gulf, Khoramshahr
 • Mojdeh Miraki, Hormoz Sohrabi *, Sima Sadeghi, Parviz Fatehi, Markus Immitzer Pages 40-49
  Advances in remote sensing enable fast mangrove mapping the less need for intensive fieldwork, complex and heavy processing, and skill-based classification techniques. In this research, mangrove forest mapping was performed using Sentinel-2 satellite images in Google Earth Engine (GEE) in Hormozgan province in three ecosystems of Qeshm, Khamir, and Sirik. For this purpose, all steps of mapping these forests, including pre-processing and classification were performed in the GEE. The Modular Mangrove Recognition Index (MMRI) and classic spectral indices were also used to highlight the spectral differentiation of mangrove cover from the surroundings. To classify the image of the study area, three land cover classes were used: mangrove, non-mangrove, and sea (water). The classification was performed based on the random forest algorithm and accuracy assessment was evaluated in R software based on the K-fold validation method. The Qeshm site was demonstrated the highest accuracy among the three ecosystems with an overall accuracy of 98% and a kappa of 0.73. Khamir and Sirik sites were shown an overall accuracy of 97% and a kappa value of 0.71 and 0.70, respectively. The MMRI index was the most important variable in the RF classification in Qeshm and Khamir, while in Sirik, the SAVI index was the most important spectral index in mangrove map providing. The overall accuracy of over 95% at all three sites indicates that combining Sentinel-2 data using appropriate indices in the GEE is an effective approach to mangrove forest mapping
  Keywords: Mangrove forests, Random Forest Classification, Mangrove Recognition Index, Sentinel-2, Spectral Indicators
 • Arash Abdolali Pour, Seyed Reza Seyed Javadin *, Fereshteh Amin Pages 50-61
  Organizational policies are constantly flowing in organizations. Paying attention to these policies and being influenced by people causes changes in the behavior of employees, which can bring about dramatic changes. In Khorramshahr Marine Science and Technology University, like the other organizations, organizational policies are influential, and people that are influenced by these policies show some behaviors in the organization. The method of this study is mixed and is a practical study. To identify the effective factors that creates triple political behavior in Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology, Delphi technique was used. In the first part of this study ,10 persons of organizational elites were selected as the elites. Then, the items in three rounds were given to elites group to express their views. After completing the Delphi rounds, the adequacy of the Delphi rounds was declared with the Kendall coefficient, and 102 items were confirmed. In the second part, using a simple random sampling method, 196 persons of employees, members and students were selected to be investigated and thereafter they were asked to complete the prepared questionnaire. The collected data was analyzed using SPSS and smart PLS software. Path analysis method and significance coefficient t and significance coefficient p were used. The obtained results showed that organizational justice has the greatest impact on the occurrence of political behaviors in the field of financial promotion. Also, among the three identified variables, the organizational culture variable has the greatest impact on job promotion. Organizational justice has the greatest impact on public political behavior. Also, among the three influencing variables in terms of budgeting and goal setting, job promotion has the most impact. Using the results, the final model was obtained that shows the impact of organizational policies on the guidance of Khorramshahr Marine Science and Technology University employees in goal setting and budgeting.
  Keywords: Organizational Policy, Budgeting, goal setting, Participation, Political Behaviors