فهرست مطالب

مجله توسعه تکنولوژی صنعتی
پیاپی 52 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا محمد کاظمی*، عارف گلیوری صفحات 3-10

  تبلیغات در دوران معاصر از اهمیت زیادی برخوردار است و در این میان، تبلیغات بازرگانی به ویژه پس از رشد گسترده فناوری ارتباطات و تولید رسانه های جدید، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی تاثیری شگرف بر رفتار مصرف کنندگان و چگونگی انتخاب آن ها دارد. لذا محققان در تحقیقات خود تلاش می کنند تا امکان بهره مندی سازمان ها از این استراتژی را ممکن سازند. هدف از انجام این پژوهش نیز پایش اثر بخشی اقدامات تبلیغاتی شرکت کرمان موتور در سطح کشور طی سه سال گذشته می باشد. نوع پژوهش حاضر به صورت کاربردی و نحوه گردآوری داده ها به صورت آمیخته (کمی-کیفی) می باشد. جامعه آماری مشتریان شرکت کرمان موتور در سه سطح کشور هستند که در بخش کمی 640 نفر و در بخش کیفی 30 نفر مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل مفهومی موجود در این پژوهش جهت سنجش ارزیابی تبلیغات مدل آیدا می باشد. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز شامل روش های کیفی و کمی می باشد. به طور مشخص در این تحقیق از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی.ال.اس (بخش کمی) و کدگذاری باز (بخش کیفی) برای پردازش داده ها به کار گرفته شده است. نتایج این مطالعه به طور خاص اهمیت برخی از متغیرها مانند نمایش خودروها در معابر عمومی را نشان داده و در بخش کیفی نیز روش های کاربردی تری برای اثربخش تبلیغات مشخص گردیده است که دارای پیشینه در ادبیات پژوهش نبوده و نوآوری این مطالعه می باشند.

  کلیدواژگان: تبلیغات، اثربخشی، مدل AIDA، کرمان موتور
 • عباسعلی رستگار*، سید عباس ابراهیمی، محسن شفیعی، بهاره کلاهی صفحات 13-24
  هدف پژوهش حاضر، تببین الزامات و بسترهای مدیریت منابع انسانی هوشمند با رویکرد تحول دیجیتال می باشد. با توجه به گسترش کارکردهای فناوری های تحول آفرین در کسب و کارها و رشد اقدامات دانشی، ضرورت تبیین و طراحی یک مدل از مولفه های بسترساز در سیستم های مدیریت منابع انسانی شرکت های دانش بنیان نقش بسزایی در تعالی و زبدگی آنها ایفا می کند. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی- توسعه ای است و با رویکرد پیمایش مقطعی انجام شده است. پانل خبرگان جهت گردآوری نظرات و شناسایی مقوله های زیربنایی شامل چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران منابع انسانی و مدیران تحول دیجیتال در شرکت های دانش بنیان می باشد. جهت شناسایی مقوله های زیربنایی مدیریت منابع انسانی هوشمند مبتنی بر تحول دیجیتال از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MaxQDA ، جهت نهایی سازی مضامین از روش دلفی فازی و برای شناسایی درجه اثرگذاری، درجه تاثیر پذیری و درجه مرکزیت و ترسیم نقشه گرافیکی از روش تگاشت شناختی فازی و نرم افزار FCMapper بهره مند شده ایم. بر اساس تحلیل های انجام شده می توان اذعان داشت، مدیریت استراتژیک هوشمند دارای بالاترین درجه مرکزیت در بین متغیرها می باشد و پس از آن رهبری هوشمند دارای بالاترین ترین مرکزیت است و در خصوص بالاترین درجه خروجی به عنوان تاثیرگذارترین متغیر بر مدلسازی انجام شده می توان به مدیریت استراتژیک هوشمند اشاره نمود. لذا در طراحی یک سیستم مدیریت منابع انسانی هوشمند شایسته است مدیران سازمانی و طراحان به نقش بی بدلیل مدیریت استراتژیک توجه ویژه ای داشته باشند تا بتوانند با تعیین صحیح فسلفه و ماهیت وجودی سازمان و تعیین صحیح و دقیق هویت سازمانی به چگونگی استفاده از سایر ابعاد کمک نمایند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی هوشمند، تحول دیجیتال، بسترهای فناوری محور، شرکت های دانش بنیان
 • نوید ورقائی، محمد عزیزی*، حمیدرضا یزدانی صفحات 25-40
  استفاده از ادبیات گذشته فناوری برای فهم آینده فناوری کافی به نظر نمی رسد از اینرو همراه با تغییرات پرشتاب فناوری مفاهیم آن نیز نیاز به تکامل دارد؛ با توجه به اهمیت فناوری های پایه و ویژگی های منحصر به فرد آن، این فناوری ها به عنوان یک مساله با اهمیت مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم فناوری های پایه، رسیدن به یک تعریف اولیه و کاربرد آن در تحقیقات بعدی در جهت شفاف سازی مفهوم فناوری های پایه در ادبیات انجام شده است .برای دستیابی به این هدف از روش هیبرید استفاده شد؛ در مرحله نظری به بررسی مفهوم فناوری های پایه در متون WOS، پرداخته شد. در مرحله میدانی از روش تحلیل مفهوم و ترکیب رویکرد واکر و اوانت و سودابی با 12 نفر از متخصصین و اساتید دانشگاهی از رشته های مختلف مهندسی و مدیریت که دارای سوابق علمی و اجرایی در این زمینه بودند مصاحبه های عمیق صورت گرفت و تحلیل نهایی با ابزار تحلیل استراوس و کوربین انجام پذیرفت. درنهایت چهارچوب تحلیل مفهومی به عنوان مبنایی جهت تحلیل مفهوم فناوری های پایه ارایه شد. همچنین با تعیین جایگاه آن در سطح بلوغ فناوری و تعیین معیار ها و بیان ویژگی های آن اقدام به ارایه یک تعریف جامع از فناوری های پایه شد. نتایج این بررسی میتواند تصویری عینی و قابل درک از فناوری های پایه و کاربردهای آن ارایه دهد و زمینه ای برای توسعه تحقیقات بعدی و روشن کردن ابعاد جدید از فناوری باشد. همچنین با توجه یافته های پژوهش در پایان پیشنهاداتی نیز ارایه شده است .
  کلیدواژگان: فناوری، فناوری های پایه، تحلیل مفهوم، علم تا فناوری، روش هیبرید
 • شیوا مجیدی خامنه، علی داوری*، امیر محمدزاده صفحات 41-62
  در سال های اخیر شاهد افزایش توجه به موضوع فین تک و سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در سراسر جهان بوده ایم. موج جدید فین تک توسط سرمایه گذاران خطرپذیر هدایت می شود و تنها از طریق سرمایه گذاری هایی توسط انکوباسیون در پروژه های داخلی صورت نمی گیرند. مطالعه حاضر از نظر هدف و جمع آوری داده ها ترکیبی کاربردی و اکتشافی است. در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاری، گروه متمرکز و گروه بندی خبره و در قسمت کمی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج منجر به شناسایی و تدوین 174 شاخص در حوزه مورد پژوهش شد که بیش از 50 درصد خبرگان، 94 کد را انتخاب نمودند و کدهایی که از یک جنس هستند در گروهی مجزا قرار گرفت. نتایج مربوط به بررسی و استخراج عوامل سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در نظام بانکی براساس مدل سیپ نشان داد که این عوامل شامل برونداد (خروجی)، بستر (زمینه)، درونداد (ورودی ها) و فرآیند است. نتاج مربوط به برونداد شامل خلق ارزش غیرمالی، ارزش مالی، تقویت کسب وکار و مداوم استراتژی، تقویت اکوسیستم و بهره برداری از دارایی های مکمل، گسترش شناسایی و اتخاذ فناوری ها و فرصت های جدید و نوظهور هستند. نتایج مربوط به بستر شامل شرایط کلی مطلوب سرمایه گذاری، شرایط ویژه مطلوب سرمایه گذاری، محیط بیرون سازمانی، محیط درون سازمان و نتایج مربوط به درونداد شامل رفتار، سرمایه گذاری، دارایی و مالیه و در آخر نتایج مربوط به فرآیند شامل اقدامات قبل از سرمایه گذاری، اقدامات اولیه سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بالغ، اقدامات در طول سرمایه گذاری، اکوسیستم ارتباطی، ریسک، تجربه و تعامل، محدودیت در سرمایه گذاری، مدیریت هوشمندانه، سازمان دهی استراتژیک هستند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی، فین تک، نظام بانکداری
 • میلاد همایونی زاده، سروش قاضی نوری*، نسرین ذوالفقارخانی صفحات 63-80
  سرمایه گذاران خطرپذیر در تعامل با شرکت های نوآفرین خود نقشی فراتر از تامین کننده منابع مالی برای این شرکت ها به عهده دارند و برای آن ها ارزش خلق می کنند. تحقیق حاضر با روش مطالعه موردی، به بررسی شش سرمایه گذاری خطرپذیر انجام شده در بازه زمانی (1393 تا 1400) از طریق 23 مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد فعال در سرمایه گذاری خطرپذیر و شرکت های نوآفرین پرداخته و ساز و کارهای خلق ارزش های غیرمالی و شیوه کنترل و حکمرانی را با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها و کدگذاری محوری مورد بررسی قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد خلق ارزش های غیرمالی سرمایه گذاران خطرپذیر به طور کلی از طریق شش ساز و کار با جهت گیری کلی خارجی و داخلی انجام می گیرد. در کنترل و حکمرانی سرمایه گذاران خطرپذیر دو رویکرد کلی وجود دارد. در یک رویکرد سرمایه گذار خطرپذیر از طریق نماینده خود در هیات مدیره شرکت نوآفرین، اهداف و انتظارات خود را دنبال کرده و استقلال و اختیار کامل در امور اجرایی و نحوه دستیابی به اهداف را به شرکت واگذار می کند. در شیوه دیگر کنترل و حکمرانی، سرمایه گذار خطرپذیر تا حدی شبیه شرکت های هلدینگ، از طریق مشارکت فعال در فرآیند برنامه ریزی شرکت و کنترل و نظارت بر عمکرد شرکت از طریق جلسات منظم ماهانه عمل می کند که در این رویکرد ارتباط بیشتر و مداوم سرمایه گذار خطرپذیر و شرکت نوآفرین، تعارضات مدیریتی را به حداقل می رساند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری خطرپذیر، شرکت های نوآفرین، ارزش غیرمالی، ساز و کار
 • روح الله ارجمندی، محمدرضا فتحی*، منوچهر منطقی، میثم شهبازی صفحات 80-96

  پژوهش حاضر باهدف سنتز ادبیات گسترده در مورد گذار فناورانه به نسل چهارم انقلاب صنعتی صورت گرفته تا چارچوب جامع و یکپارچه ای از صنعت 4.0 را در قالب پارادایم صنعت خودرو ارایه نماید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با روش کیفی فراترکیب یا سنتز پژوهی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی 2017 تا مارس 2022 می باشد، در این راستا 354 پژوهش در زمینه موضوع موردنظر ارزیابی و درنهایت 35 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوطه با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، درمجموع 107 کد 24 مفهوم، 7 مقوله کلیدی طی فرآیند جستجو و ترکیب نظام مند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن تایید گردید. نتایج تحلیل نشان داد مهم ترین مقوله های کلیدی شناسایی شده شامل؛ منابع، عوامل سازمانی، سیاست های دولت، عوامل فرهنگی، بازار، عوامل قانونی- حمایتی و محیط نهادی است که در سه رده عوامل اصلی، زمینه ای و محیطی دسته بندی شدند و درنهایت پس از طی مراحل هفت گانه پژوهش الگوی گذار فناورانه به نسل چهارم انقلاب صنعتی تدوین گردید. این پژوهش درک عمیق از ادبیات موجود در مورد صنعت 4.0 را با سازماندهی عوامل موثر بر آن ارایه می دهد و می تواند در سیاست گذاری صنعت خودرو جهت گذر از فناوری های قدیمی به سمت فناوری های هوشمند مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گذار فناورانه، نسل چهارم انقلاب صنعتی، صنعت خودرو، روش فراترکیب
|
 • Reza Mohammadkazemi *, Aref Golivari Pages 3-10

  Advertising is very important in the contemporary era, and among these, commercial advertising, especially after the widespread growth of communication technology and the production of new media, has a special place and as one of the marketing strategies has a tremendous impact on Consumers' behavior and how to choose them. Therefore, researchers in their research try to make it possible for organizations to benefit from this strategy. The purpose of this study is to monitor the effectiveness of Kerman Motor Company's advertising activities in the country during three years. The type of the present research is applied and the method of data collection is mixed (quantitative-qualitative). The statistical population of Kerman Motor Company customers is in three levels of the country, of which 640 people in the quantitative section and 30 people in the qualitative section. The conceptual model in this research is to measure the evaluation of Aida model ads. Information analysis methods also include qualitative and quantitative methods. Specifically, in this research, the technique of modeling structural equations with PLS approach (quantitative part) and open coding (qualitative part) has been used for data processing. The results of this study specifically show the importance of some variables such as the display of cars in public places and in the qualitative part, more practical methods for effective advertising have been identified that have no background in the research literature and are the innovation of this study.

  Keywords: Kerman Motor, AIDA Model, Effectiveness, Advertising
 • Abbasali Rastgar *, Seyed Abbas Ebrahimi, Mohsen Shafiei Nik Abadi, Bahare Kolahi Pages 13-24
  The purpose of this research is to explain the requirements and platforms of intelligent human resources management with the approach of digital transformation. Considering the expansion of the functions of transformative technologies in businesses and the growth of knowledge measures, the necessity of explaining and designing a model of foundational components in the human resource management systems of knowledge-based companies plays a great role in their excellence. In terms of the purpose of this study, it is an applied-developmental research and it was carried out with a cross-sectional survey approach. The panel of experts to gather opinions and identify basic categories includes fourteen academic experts, human resource managers and digital transformation managers in knowledge-based companies. In order to identify the underlying categories of smart human resource management based on digital transformation using the theme analysis method and MaxQDA software, to finalize the themes using the fuzzy Delphi method and to identify the degree of effectiveness, the degree of influence and the degree of centrality and draw a graphic map using the fuzzy cognitive mapping method and We have benefited from FCMapper software. Based on the analysis, it can be acknowledged that smart strategic management has the highest degree of centrality among the variables, and then intelligent leadership has the highest degree of centrality, and regarding the highest degree of output as the most influential variable on the modeling done, it can be called strategic management. Smart pointed out. Therefore, in designing an intelligent human resource management system, it is appropriate for organizational managers and designers to pay special attention to the important role of strategic management, so that by correctly determining the philosophy and existential nature of the organization and correctly and accurately determining the organizational identity, they can help how to use other dimensions.
 • Navid Varghaei, Mohammad Azizi *, Hamidreza Yazdani Pages 25-40
  Using previous literature to comprehend the future of technology appears to be insufficient. Hence, as technology evolves rapidly, so must its concepts. Given the importance of basic technologies and their unique qualities, they have been regarded as highly significant. This study was conducted to analyse the notion of basic technologies, offer a primary definition, and demonstrate how it might be used in subsequent research to clarify the idea of basic technologies in the literature.To this end, a hybrid approach was adopted. The concept of basic technologies in WOS texts was studied in the theoretical section. In the field study, using content analysis and integrating Walker and Avant’s approach with the SODABI approach, in-depth interviews were conducted with 12 experts and university professors from various fields of engineering and management who had academic and executive experiences. The final analysis was carried out using the Corbin and Strauss analysis method. The content analysis framework was then presented as the foundation for the content analysis of basic technologies. Furthermore, a comprehensive definition of basic technologies was presented by determining their importance in the maturity of technology, as well as its standards and qualities. The findings of this study can provide an objective and comprehensible picture of basic technologies and their applications, paving the way for future research and shedding light on new dimensions of technology. Additionally, based on the research findings, some suggestions were offered in the conclusion.
  Keywords: Technology, Basic Technologies, Concept Analysis, Science to Technology, Hybrid method
 • Shiva Majidi Khameneh, Ali Davari *, Mohammadzadeh Amir Pages 41-62
  In recent years, we have seen an increase in attention to fintech and corporate venture capital around the world. The new wave of fintech is driven by venture capitalists and not only through investments by incubating domestic projects. In the present study, in terms of purpose and data collection, it is a combination of practical and exploratory. In the qualitative part, semi-structured interviews, focus group, and expert grouping were used, and in the quantitative part, structural equations were used. The results led to the identification and compilation of 174 indicators in the research area, where more than 50% of the experts chose 94 codes, and the codes that are of the same gender were placed in a separate group. The results of examining and extracting the factors of corporate venture capital investment in the banking system based on the SIP model showed that these factors include output (output), platform (context), input (inputs) and process. The product related to the output includes the creation of non-financial value, financial value, strengthening the business and continuous strategy, strengthening the ecosystem and exploitation of complementary assets, expanding the identification and adoption of new and emerging technologies and opportunities. The results related to the platform include general favorable investment conditions, special favorable investment conditions, external environment, internal environment. The results related to input include behavior, investment, property and finance and finally the results related to the process including actions before investment, initial actions of investment, mature investment, actions during investment, communication ecosystem, risk, experience and interaction, limitations in investment, Smart management is strategic organization.
  Keywords: Venture Capital, corporate venture capital, Fintech, Banking system
 • Milad Homayounizadeh, Sorush Ghazinoori *, Nasrin Zolfagharkhani Pages 63-80
  In their interaction with startup companies, venture capitalists play a role beyond providing financial resources for these companies and create value for them. The present research, using a case study method, investigated six venture investments made in the period (1393-1400) through 23 semi-structured interviews with people active in venture capital and startup companies, and the mechanisms of creating non-financial values and control and governance methods. It has been analyzed using qualitative content analysis of interviews and axial coding. The results of this research show that the creation of non-financial values of venture capitalists is generally done through six mechanisms with general external and internal approach. There are two general approaches in the control and governance of venture capitalists. In a venture investor approach, through its representative on the board of directors of the statrup company, it follows its goals and expectations and leaves the company with complete independence and authority in executive matters and how to achieve the goals. In another way of control and governance, the venture capitalist operates somewhat similar to holding companies, through active participation in the company's planning process and control and monitoring of the company's performance through regular monthly meetings. It minimizes management conflicts.
  Keywords: Venture Capital, Startup Company, Non-Financial Values
 • Rouhalle Arjmandi, MohammadReza Fathi *, Manouchehr Manteghi, Meisam Shahbazi Pages 80-96

  The current research was conducted with the aim of synthesizing the extensive literature on the technological transition to the fourth generation of the industrial revolution in order to provide a comprehensive and integrated framework of Industry 4.0 in the form of the automobile industry paradigm. This research is practical in terms of purpose and it was done with the qualitative method of synthesis or research synthesis. The statistical population is all the studies conducted in the period from 2017 to March 2022. In this regard, 354 researches were evaluated on the subject and finally 35 articles were selected purposefully and by analyzing the content and combining the relevant literature with the open, central and selective coding method, A total of 107 codes of 24 concepts, 7 key categories were selected and analyzed during the systematic search and combination process, and its validity was verified through Kaufman's Kappa test. The results of the analysis showed that the most important key categories identified include; resources, organizational factors, government policies, cultural factors, market, legal-protective factors and the institutional environment, which were categorized into three categories of main, contextual and environmental factors, and finally, after going through the seven stages of research, the model of technological transition to the fourth generation of the industrial revolution It was edited. This research provides a deep understanding of the existing literature on Industry 4.0 by organizing the factors affecting it and can be used in the automotive industry policy to move from old technologies to smart technologies.

  Keywords: technological transition, fourth generation industrial revolution, automobile industry, hybrid method