فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال پانزدهم شماره 49 (تابستان 1402)

نشریه مدیریت صنعتی
سال پانزدهم شماره 49 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سحر ولی پور پرکوهی، عبدالحمید صفایی قادیکلایی*، حمیدرضا فلاح لاجیمی صفحات 180-222
  هدف
  سازمان ها برای دستیابی به بهترین سطح عملکرد و کسب موفقیت، باید به متغیرها و شرایطی که به آن ها عوامل کلیدی موفقیت می گویند، توجه مستمری داشته باشند. عوامل کلیدی موفقیت در تمامی فرایندها و پروژه ها نقش دارند. استقرار تولید هوشمند نیز مانند تمامی پروژه ها، به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نیاز دارد تا به صورت اثربخش اجرا شود. از سوی دیگر، بهتر است مدیران بدانند این عوامل با کدام جزء تکنولوژی ارتباط دارند و از کدام یک از ذی‏نفعان اثر می پذیرند یا بر آن اثر می گذارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف از اجرای پژوهش حاضر این است که عوامل کلیدی موفقیت در استقرار تولید هوشمند گردآوری شود و بر اساس پژوهش های موجود، ارتباط عوامل گردآوری شده با اجزای تکنولوژی و ذی‏نفعان سازمان بررسی شود.
  روش
  گردآوری تمامی عوامل کلیدی موفقیت، از طریق مروری جامع و سیستماتیک میسر خواهد بود. در مرور نظام مند ادبیات، علاوه بر پاسخ به سوال های پژوهشی، می‏توان شکاف های موجود در یک حوزه را شناسایی و به محققان معرفی کرد. بنابراین برای انجام مرور سیستماتیک با انتخاب پایگاه ها، کلمات کلیدی و استراتژی های جست وجو، پژوهش های مرتبط با هدف پژوهش حاضر شناسایی شدند. پس از تحلیل و بررسی محتوای مطالعات منتخب، پاسخ سوال های پژوهش استخراج شد.
  یافته ها
  طی مرور پژوهش ها، در نهایت 62 پژوهش مرتبط انتخاب و بر اساس آن ها، 22 عامل کلیدی موفقیت شناسایی شد. سپس این عوامل در طبقه بندی تکنولوژی سازمان محیط جای گرفتند. با تحلیل محتوای پژوهش های منتخب، ارتباط بین عوامل کلیدی موفقیت با ذی‏نفعان و اجزای تکنولوژی بررسی شد.
  نتیجه گیری
  انجام پژوهش حاضر به محققان کمک خواهد کرد که شکاف های موجود را شناخته و به آن ها بپردازند. از سوی دیگر، پاسخ پرسش های پژوهش، به مدیران کمک خواهد کرد تا در استقرار تولید هوشمند بتوانند به شکل اثربخشی، از عوامل کلیدی موفقیت استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اجزای تکنولوژی، چارچوب تکنولوژی سازمان محیط، ذی‏نفعان، عوامل کلیدی موفقیت
 • محمد خدابنده شهرکی، سید حسین رضوی حاجی آقا*، مریم دانشور صفحات 223-243
  هدف
  یکی از موارد مهم در زمینه مسایل مدیریت پروژه، زمان‏بندی پروژه است، از طرف دیگر، پروژه ها همواره با سطح بالایی از عدم قطعیت مواجهند؛ بنابراین مسیله زمان‏بندی پروژه در شرایط غیرقطعی، اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش ارایه مدل ریاضی چندهدفه استوار، به منظور بهینه سازی زمان‏بندی پروژه با محدودیت منابع و در نظرگرفتن عدم قطعیت است که در آن فعالیت ها دارای چندین حالت اجرایی با مدت زمان، هزینه و منابع مربوطه اند.
  روش
  ابتدا با مطالعه ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی در حوزه مسایل زمان‏بندی پروژه، مفروضات، پارامترها و متغیرهای مدل ریاضی مشخص شدند. سپس با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت های مسیله زمان‏بندی پروژه در شرایط قطعی، مسیله در قالب مدل ریاضی تبیین شد. در این پژوهش برای در نظرگرفتن عدم قطعیت در پارامترهای مسیله، از بهینه سازی استوار و رویکرد برتسیماس و سیم استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که با افزایش میزان تلرانس پارامتر های غیرقطعی، مدت زمان پروژه افزایش می یابد و برای مقادیر بالاتر پارامترهای استواری، درصد تغییر مدت زمان پروژه روند کاهشی پیدا می کند.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش، پارامترهای استواری در تابع هدف ضریب منفی دارند؛ از این رو افزایش آن ها به کاهش مقدار تابع هدف منجر می شود. بیشترین ضریب کاهش مقدار تابع هدف، در تغییر پارامتر استواری از 2 به 1 است. همچنین این ضریب با افزایش مقدار پارامتر مربوطه روند کاهشی پیدا می کند؛ به این معنا که هر چه مقدار پارامترهای استواری بیشتر و بیشتر می شود، تاثیر آن در تغییر مقدار تابع هدف کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی استوار، زمان‏بندی پروژه، هزینه، مدیریت پروژه
 • ظهیر صادقی، سعید جهانیان*، آرش شاهین صفحات 244-271
  هدف
  مدیریت زنجیره تامین سبز متغیرهای فراوانی دارد. بلاکچین نیز مجموعه ای از ویژگی ها را دربردارد. بررسی ترکیب این دو مبحث، بسیار پیچیده خواهد بود و ایجاد مدلی برای درک آن ضروری است. در این پژوهش تلاش شده است که روابط متغیرهای مختلف مرتبط با بلاکچین، در زنجیره تامین سبز بررسی و در قالب مدل نگاشت شود.
  روش
  این پژوهش در دو بخش اجرا شده است. در بخش اول، با مرور سیستماتیک به گردآوری، استخراج، تحلیل و ترکیب اطلاعات پرداخته شد. پس از شناسایی منابع موجود اولیه، طبق محدودیت های ورود و حذف، بعضی از منابع اطلاعاتی از بررسی خارج شد و در نهایت 18 مقاله، به صورت عمیق بررسی و متغیرها استخراج شد. در بخش دوم، به اعتبارسنجی و پالایش و بررسی روابط متغیرها از طریق پرسش نامه و روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری تفسیری پرداخته شد.
  یافته ها
  متغیرهایی از زنجیره تامین سبز که به احتمال زیاد از بلاکچین تاثیر می پذیرند، استخراج و پالایش شدند و در نهایت، در 10 سطح از متغیرهای تاثیرگذارتر تا تاثیرپذیرتر مدل شدند. در این پژوهش، متغیرهای مرتبط با محیط زیست در کنار دوام کسب و کار، دو متغیر بسیار تاثیرپذیر معرفی شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به مدل نهایی و همچنین، میزان اثرگذاری و میزان نفوذ متغیرها، می توان گفت که «لزوم اخذ گواهی‏نامه محیط زیست (فشار حاکمیت)»، «خرید محصولات سبز (تمایل)» و «اهمیت دادن به مسیولیت اجتماعی شرکت سبز»، محرک های اصلی حرکت به سمت سبز بودن و استفاده از بلاکچین است که نتیجه نهایی آن، تاثیر روی «دوام کسب وکار» و متغیرهای زیست محیطی خواهد بود.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز، فناوری بلاکچین، مدل سازی ساختاری تفسیری، دیمتل
 • عزیزاله سلطانی، رضا احتشام راثی*، صادق عابدی صفحات 272-298
  هدف
  بهینه سازی تجهیز و تخصیص منابع مالی در سیستم بانکی، به منظور کاهش هزینه های جمع آوری منابع مالی و نیز، افزایش درآمد ناشی از توزیع این منابع مالی در قالب انواع تسهیلات، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش با معرفی یک مدل ریاضی چندهدفه، ضمن در نظرگرفتن محدودیت های مترتب بر مسیله، یک مدل ریاضی برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی ارایه شده است.
  روش
  پس از مرور ادبیات و بررسی مطالعات پیشین انجام شده در زمینه موضوع پژوهش، با بهره بردن از نظر خبرگان بانکی، توابع هدف بیشینه سازی درآمد ناشی از تخصیص منابع و کمینه سازی هزینه های ناشی از تجهیز منابع تعریف شد. در ادامه، محدودیت های حاکم بر مسیله با توجه به قوانین و مقررات بانک مرکزی و نیز، مقررات مالی حاکم بر کسب وکار سیستم بانکی تعریف شد. پس از تعریف وکدنویسی مدل، مسیله با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک چندهدفه، بهینه سازی ازدحام ذرات و فاخته حل شد و در نهایت، میزان کارایی الگوریتم ها در ارایه جواب مطلوب، مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که در صورت تجهیز و تخصیص علمی منابع سیستم بانکی، ریسک های اعتباری و عملیاتی بانک کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که چنانچه در سیستم بانکی از مدل ارایه شده در این پژوهش استفاده شود، سودآوری سیستم بانکی در نتیجه تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی، به میزان چشمگیری افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: الگوریتم فراابتکاری، تجهیز منابع، تخصیص منابع، مدل ریاضی چندهدفه
 • مرضیه صمدی فروشانی*، مهناز حسین زاده، طیبه خدامرادی، محمدجواد کیهان پور صفحات 299-334
  هدف

  برخلاف قوانین توسعه مناطق نفت خیز و محروم کشور، استان ایلام با وجود منابع غنی نفت وگاز، هنوز مناطق محروم بسیاری دارد. پژوهش حاضر با طرح مداخله سیستمی به مدیریت پیچیدگی فقر پرداخته است و در جست وجوی شناسایی سیاست های محرومیت زدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز و گازخیز ایلام است.

  روش

  برای این منظور، ابتدا مدل پویایی سیستم فقر مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز با مشارکت سیاست‏گذاران توسعه منطقه ای طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، در افق بیست ساله شبیه سازی شد. سپس با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل، سیاست های فقرزدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم، شامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی منطقه ای شناسایی و نتایج مقایسه و رفتار متغیرهای هدف تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از شبیه سازی مدل، سیاست های ترکیبی منتخب بدین ترتیب شناسایی شدند: 1. تامین منابع مالی دولتی و غیردولتی و سرمایه گذاری در توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی؛ 2. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی صنعت نفت وگاز؛ 3. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی کشاورزی؛ 4. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی گردشگری و گمرک مرز بین المللی؛ 5. افزایش پاسخ‏گویی و شفافیت در راستای مبارزه با فساد سیاسی و نفوذ قدرت در تخصیص منابع دولتی به استان؛ 6. توانمندسازی نیروی کار کشاورزی متناسب با فرصت های شغلی در دسترس کشاورزی؛ 7. توانمندسازی نیروی کار صنعت نفت وگاز متناسب با فرصت های شغلی در دسترس بخش صنعت نفت وگاز در راستای کاهش استخدام غیربومی؛ 8. توانمندسازی نیروی کار بخش خدمات متناسب با فرصت های شغلی گردشگری و گمرک مرز بین المللی؛ 9. سرمایه گذاری در بهره وری منابع آب در راستای مدیریت تقاضای منابع آب در کشاورزی و صنعت نفت وگاز؛ 10. افزایش نظارت بر اجرای الزامات و استانداردهای محیطی و اعمال جرایم محیطی برای بهره برداران توسعه صنعتی منطقه و الزام به انتشار گزارش پایداری شرکت های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، به عنوان بهترین سیاست های فقرزدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز ایلام.

  نتیجه گیری

  مدل پیشنهادی کاربردی از مدیریت پیچیدگی فقر و سیاست‏گذاری توسعه پایدار مناطق محروم است و کارایی آن با توجه مناطق محروم نفت خیز ایلام نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت پیچیدگی فقر، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، توسعه مناطق نفت‏ خیز و گازخیز، توسعه پایدار منطقه ای، پویایی سیستم
 • امید تاسا*، محمود گلابچی، مهدی روانشادنیا صفحات 335-364
  هدف
  در کل چرخه حیات پروژه های پیچیده، شناسایی و ارزیابی و فرایند اولویت بندی پاسخ به ریسک، برای مدیریت موثر، بسیار ضروری و دشوار است. تجربه نشان داده است که موضوع پیچیدگی و ریسک های ناشی از آن، به دلیل داشتن سهمی بزرگ در شکست پروژه ها از منظر هزینه و زمان، همواره دغدغه مدیران پروژه بوده است. ارتباط میان پیچیدگی پروژه و مدل سازی ریسک های ناشی از آن، هدف این مطالعه است تا به دریافت وابستگی بین آن ها و اهداف پروژه، کمک کند.
  روش
  در گام نخست، به بررسی تاریخچه و مفهوم پروژه های پیچیده در ادبیات موضوع پرداخته شد و عوامل بالقوه ایجاد ریسک با توجه به ریشه های پیچیدگی در پروژه شناسایی شدند؛ سپس با توجه به نوع قرارداد پروژه، برای فعالیت های متفاوت پاسخ به ریسک و یافتن نزدیک ترین گزینه بهینه از منظر شاخص های مالی، مدلی جامع پیشنهاد شد. برای آزمایش مدل، ریسک های یک پروژه موردی، بررسی شد و برای هر یک از ریسک ها، نمودارهای شاخص هزینه پاسخ به طور جداگانه محاسبه و ترسیم شد.
  یافته ها
  مطالعات میدانی نشان داد که ریسک ها به طور یکسان بر همه ابعاد پروژه تاثیر نمی گذارند. تاثیر ریسک هم به رویداد ریسک و هم به اقدام های مدیریتی در برخورد با رویداد احتمالی و زمان‏بندی آن بستگی دارد. تاثیرهای هزینه ای آن نیز، به صورت آبشاری در سازمانی که پروژه اجرا می‏شود، تاثیر می گذارد.
  نتیجه گیری
  در پروژه های پیچیده ساختمانی، از میان معیارهای ایجادکننده پیچیدگی، سه معیار محتوا، سازمان دهی و محیط خارجی پروژه، بیشترین ایجادکننده ریسک شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: پیچیدگی، پروژه پیچیده، ریسک، پاسخ به ریسک، تاپسیس فازی
|
 • Sahar Valipour Parkouhi, Abdolhamid Safaei Ghadikolaei *, Hamidreza Fallah Lajimi Pages 180-222
  Objective
  In recent years, industries worldwide have been striving to adopt a groundbreaking accomplishment of the fourth industrial revolution known as smart manufacturing. This advanced manufacturing system is based on Industry 4.0 technologies to improve systems' reliability, efficiency, and productivity. To have the highest level of performance and success, organizations need to pay constant attention to some variables and conditions, which are called Critical Success Factors (CSFs). Critical Success Factors play a significant role in all projects. Implementing smart manufacturing requires the identification of Critical Success Factors to be implemented effectively. Managers need to know the relationship between components of technology and the critical success factors, as well as the stakeholders who are involved or exert influence over these components. Therefore, the purpose of this study is to collect the Critical Success Factors of smart manufacturing implementation and also to determine the Critical Success Factors' relationship with components of technology and stakeholders of organizations, based on the extant research.
  Methods
  Collecting all the Critical Success Factors will be possible through a comprehensive and systematic literature review. In a systematic literature review, in addition to answering research questions, gaps in a field can be identified and introduced to researchers. To conduct a systematic literature review in this study, keywords were first selected based on the research objectives and questions. Then, articles were collected by searching selected databases. After collecting the articles, relevant articles were identified according to the selected criteria. Finally, the research questions were answered by using the selected related articles. In addition to answering the research questions, the citation analysis of the selected articles was also done.
  Results
  In this study, 62 relevant research studies were identified. Through the examination of the selected research, 22 critical success factors were recognized. These factors were further classified into the domains of Technology- Organization Environment (TOE Model). By conducting a thorough analysis of the content in the selected studies, the interconnections between the critical success factors, stakeholders, and components of technology were thoroughly investigated.
  Conclusion
  The findings of this study can provide valuable assistance to researchers in gaining insights into existing gaps and addressing them appropriately. Moreover, the research outcomes can prove beneficial to managers as they endeavor to implement intelligent production methods. By effectively harnessing the identified critical success factors, managers can ensure that their endeavors are impactful and successful. This study offers a comprehensive understanding of the crucial factors that contribute to success in the chosen domain. It serves as a guide for future research endeavors and provides actionable insights for practitioners aiming to optimize their strategies. The study underscores the importance of considering stakeholder engagement and technological aspects in conjunction with organizational structures
  Keywords: Components of technology, Critical Success Factors, Technology- organization- environment Framework, Stakeholders
 • Mohammad Khodabandeh Shahraki, Seyed Hossein Razavi Hajiagha *, Maryam Daneshvar Pages 223-243
  Objective
  One of the important issues in project management is project scheduling. Since projects are faced with high uncertainty, project scheduling is of high importance under uncertain conditions. The purpose of this research is to present a robust multi-objective model to optimize project scheduling with limited resources by considering uncertainty, in which activities have several execution modes with uncertain duration, costs, and resources.
  Methods
  After reviewing the extant theoretical literature on project scheduling, the assumptions, parameters, and variables of the mathematical model were determined. Then, considering the goals and limitations of the project scheduling problem in deterministic conditions, a mathematical model was developed. This model was transformed into a single-objective model by the epsilon constraint method. To consider the uncertainty in the parameters of the problem, robust optimization, and Bertsimas and Sim's approach were used. Also, Robust optimization of the single-objective model was developed to consider the uncertainty.
  Results
  According to the obtained results, while the duration of the project increases with the increase in the tolerance of non-deterministic parameters; the percentage of project duration changes decreases for higher values ​​of robust parameters.
  Conclusion
  The robust parameters are with negative coefficient in the objective function, so their increase leads to a decrease in the objective function value. The highest reduction of the objective function is when the robust parameter is changed from two to one. This coefficient decreases with the increasing value of the corresponding parameter i.e., as the value of stability parameters increases, its effect on changing the value of the objective function decreases. The cost parameter was changed between -40% to +40% for the value of gamma 10 (the state where 10 activities of the project are non-deterministic) for different variation values of parameters of non-deterministic activities. Its effect on the values of the objective function indicated that the variation of the cost parameter in the range of 0 to +40% turns it into an unnecessary constraint and that its change has no effect on the value of the objective function (project duration). Also, in the range of 0 to -40%, the cost reduction caused a decrease in the value of the objective function (increasing the project duration) and the maximum impact of the reduction of the project budget related to the situation where the uncertain parameters of time and cost change by 40% and 50%.
  Keywords: Robust optimization, Project scheduling, Cost, Project management
 • Zahir Sadeghi, Saeed Jahanyan *, Arash Shahin Pages 244-271
  Objective
  Numerous variables are involved in green supply chain management and investigating any intervening variable can influence a diverse set of others. Blockchain, as an emerging technology of the fourth generation of the industry, comes with a variety of distinctive characteristics. The analysis of the integration between blockchain and green supply chain management will be highly intricate. Therefore, it is essential to establish a model to comprehend it effectively.
  Methods
  This study was carried out in two phases. In the first phase, the required information was collected, extracted, analyzed, and combined through a systematic review with a focus on the key questions. After identifying the primary existing sources, based on the entry conditions, some items were removed according to the determined conditions. Finally, 18 articles were thoroughly reviewed, and the variables were extracted. In the second phase, the validation, refinement, and examination of the relationship among variables were discussed through questionnaires. The combined method of DEMATEL and Interpretive Structural Modeling (ISM) were used.
  Results
  Variables from the green supply chain, likely to be influenced by blockchain were extracted, refined, and modeled in 10 levels, ranging from the most influential to the least influential ones. Environment-related variables, along with business viability, are the most influential.
  Conclusion
  According to the achieved model and the degree of influence and impact of the variables, the main driver for moving towards green practices and utilizing blockchain include "the need to obtain environmental certification (government pressure)," "buying green products (inclination)," and "giving importance to the social responsibility of the green company." The outcome also depends on "business continuity" and environmental variables. An important aspect regarding the relationship between blockchain and the green supply chain is the location of the variables influenced by blockchain in the interpretive structural model. These variables were placed in the middle levels of the model, indicating that before implementing blockchain technology, it is crucial to assess the influencing variables and determine their value. The assessment can determine whether the establishment or non-establishment of blockchain technology is justified. If these variables indicate the need for changes in the intermediate variables of the model, blockchain technology can be used as a tool or enabler in the supply chain to drive the desired changes based on the specified influencing variables. Ultimately, as the intermediate variables in the model change, the dependent or influencing variables in the model can also be affected.
  Keywords: Green supply chain, Blockchain technology, ISM, DEMATEL
 • Azizollah Soltani, Reza Ehtesham Rasi *, Sadegh Abedi Pages 272-298
  Objective
  As economic enterprises that seek to earn a profit, banks collect and accept financial resources from depositors in the form of financial intermediaries. They allocate the resources to economic activities (investors) by providing various facilities. Therefore, banks play a very sensitive and important role in the economic system of a country and have a significant effect in regulating the economic relationships in society. Banks need to pay attention to the accurate allocation of facilities and resources. Accordingly, in today's financial landscape, effective asset and debt management has become a crucial component for the success of banks and other financial institutions. It is now essential to optimize the provision and allocation of financial resources in the banking system to reduce the costs of collecting financial resources and increase income via the distribution of financial resources in the form of various facilities. Introducing a multi-objective mathematical model and considering the limitations of the problem, this study seeks to present a mathematical model for equipping and optimal allocation of financial resources.
  Methods
  After reviewing the literature and previous studies conducted in the field of the research topic, using the opinions of banking experts, the researchers defined the objectives of the study as maximizing the income from the allocation of resources and minimizing the costs from the collection of resources. The first objective was defined to maximize the income from the payment of facilities (allocation of financial resources) and the second objective was defined to minimize the costs of the collection of financial resources (equipment of financial resources). The objectives were determined according to the rules and regulations of the Iran Central Bank as well as the financial regulations governing the business of the Iranian banking system. After defining and coding the model, the problem was solved using meta-heuristic algorithms. Finally, the effectiveness of the algorithms in providing the desired answer was assessed. Due to the NP-HARD nature of the problem, three meta-heuristic algorithms NSGAII, MOPSO, and CUCKOO were chosen to solve the problem. Due to the high efficiency of the MATLAB program, this software was used to perform the coding and calculations.
  Results
  The results of the research indicated that the credit and operational risks of the bank will be reduced in case the banking system's resources are equipped and allocated scientifically. The achieved results from the evaluation of the algorithms confirmed the superiority of the mass particle swarm algorithm (MOPSO) over the other two algorithms. Long calculation time was found to be one of the disadvantages of genetic algorithms. Also, in the evaluation of various indices, the cuckoo algorithm did not demonstrate any significant advantage over the other two algorithms under scrutiny.
  Conclusion
  The results showed that thanks to its optimal allocation of financial resources, the model presented by this study can significantly increase the profitability of banks.
  Keywords: Meta-heuristic algorithm, Multi-objective mathematical model, Resource Allocation, Resource equipping
 • Marzieh Samadi Foroushani *, Mahnaz Hosseinzadeh, Tayebeh Khodamoradi, MohammadJavad Keyhanpour Pages 299-334
  Objective

  Despite the presence of legislation aimed at promoting the development of oil-rich and less-developed regions in Iran, the Western Ilam province continues to face significant deprivation in various areas, despite its abundant oil and gas resources. The primary focus of this study revolves around the intricate management of poverty through the implementation of a comprehensive intervention plan. The objective of this study is to identify policies for reducing deprivation through sustainable development in the oil and gas regions of Ilam province.

  Methods

  For this purpose and based on the sustainable development of deprived oil-rich areas, the dynamic model of the poverty system was designed with the participation of regional policymakers. After validating the model, the simulation was carried out on a twenty-year horizon. According to the behavior of the variables and the sensitivity analysis of the model, poverty alleviation policies were identified based on the sustainable development of deprived areas, including economic, social, and regional environmental sustainability. The results of the comparison and the behavior of the target variables were analyzed.

  Results

  The findings from the simulation of the model revealed the effectiveness of selected combined policies including: 1) Providing government and non-governmental financial resources and investing in regional development and poverty alleviation; 2) Investing in job opportunities within the oil and gas industry; 3) Investing in job opportunities within the agricultural sector; 4) Investing in job opportunities within the tourism sector and international border customs; 5) Enhancing accountability and transparency to combat political corruption and undue influence in government resource allocation within the province; 6) Empowering the agricultural workforce in line with available job opportunities in the agricultural sector; 7) Empowering the workforce of the oil and gas industry in accordance with the job opportunities available in the industry to reduce non-native employment; 8) Empowering the workforce of the service sector according to the job opportunities of tourism and international border customs; 9) Investing in the productivity of water resources to manage the demand for water resources in agriculture and the oil and gas industry; and 10) Strengthening monitoring of the implementation of environmental requirements and the imposing penalties for environmental offenses for industrial development operators in the region along with the requirement to publish the sustainability report of oil, gas and petrochemical companies as the best poverty alleviation policies. These policies have been identified as the best poverty alleviation policies based on sustainable development in deprived oil-rich regions of Ilam.

  Conclusion

  The present study could demonstrate the effectiveness of the proposed practical model for managing the complexity of poverty and implementing sustainable development policies in deprived areas, specifically focusing on the oil-rich regions of Ilam Province.

  Keywords: Complexity Management of Poverty, Deprived, Less Developed Areas, Development of oil, gas-rich areas, Regional Sustainable Development, System Dynamics
 • Omid Tasa *, Mahmoud Gholabchi, Mehdi Ravanshadnia Pages 335-364
  Objective
  The swift expansion of intricate projects in the global construction industry has prompted numerous investigations in the last twenty years, highlighting the significance of comprehending project intricacy for the triumph of construction project management. Identifying, assessing, and ranking procedures in response to risk is a crucial yet currently difficult aspect of project management to handle intricate projects at every phase of their existence effectively. Project managers have consistently focused on complexity and its linked hazards since it is a significant factor in project cost and time delays. This study explores the correlation between project complexity and modeling its outcomes' risks.
  Methods
  The study employed a deductive, positivistic methodology. The literature review examined the history and definition of complex projects. The risk factors were identified based on the underlying causes of the project's complexity. To achieve the best possible outcome in financial terms, a comprehensive model was proposed that considered the type of project contract with different risk response activities. The model was then tested by analyzing the risks associated with a sample project, and cost-response index graphs were generated for each risk individually and aggregated.
  Results
  This research aimed to examine the current state and developments in project complexity research and to provide valuable insights for scholars and practitioners. The study's findings indicated that risks do not impact all projects equally. It was found that the actual effects of a risk event depend not only on the event itself but also on the management actions taken to address the contingency and their timing. These factors can influence the severity of the problems caused by the event and its ripple effects throughout the project organization.
  Conclusion
  According to the results of this field study, risks do not uniformly affect all projects. The actual impact of a risk event is contingent not only on the nature of the event itself but also on the managerial response to the contingency and its timing. These factors can influence the severity of problems caused by the event and the cascading effects within the project organization. While no single set of guidelines can guarantee project success, it is essential to recognize that the process is not random. A better understanding of the organizational dynamics that affect project performance and the factors contributing to risks in complex projects is a crucial precondition for creating a cross-functional solid team capable of managing risks before they negatively impact project outcomes. Therefore, this study can represent the first attempt to investigate the relationship between project complexity, risk consequences, and financial goals in complex construction projects. Among the various criteria contributing to complexity, the project's content, organization, and external environment were identified as the most significant risk generators in complex construction projects.
  Keywords: Complexity, complex project, risk, response to risk, fuzzy topsis