فهرست مطالب

پژوهشنامه اقتصادی
پیاپی 85 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی مزیکی*، سلاله توسلی، میترا باباپور، میثم مظاهری، آناهیتا حسینی، مینا جاوید، سهند قاری زاده صفحات 1-56
  در سال های اخیر، اهمیت توجه به رویکرد قابلیتی در محاسبه فقر در مطالعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما یک مانع بزرگ برای دستیابی به شاخص های فقر چند بعدی چون آلکایر- فوستر، کسری داده از لحاظ نشانگر است. در این مطالعه با پیشنهاد روش «تولید تکراری و تصادفی داده» با استفاده از مقادیر کلان نشانگرهای غایب به این چالش در ایران پرداخته و یک فاصله اطمینان برای شاخص چند بعدی فقر آلکایر و فوستر را مطابق با استاندارد تعریف شده بین المللی آن محاسبه کردیم. نتایج این مطالعه چندوجهی است: نخست اینکه با تجزیه فقر چند بعدی به سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی نشان می دهیم که در طول این سال ها، سهم محرومیت آموزشی در فقر شدید در کشور همواره در حال افزایش بوده و در بعد آموزش نیز سهم نشانگر «سال های تحصیل» به نسبت «حضور در مدرسه» در تمامی استان ها در طول زمان افزایش یافته و می تواند تاثیرگذارترین نشانگر در فقر چند بعدی شناخته شود. در نهایت با بررسی خصوصیات خانوارهای فقیر می توان اشاره کرد که خانوارهای دارای فقر شدید به مرور مسن تر، کوچک تر و کم سوادتر شده اند. از این رو، به این نتیجه می رسیم که مسیله فقر شدید در ایران به شکلی درآمده است که برنامه های فقرزدایی در قالب یارانه به کل جامعه دیگر مفید نبوده و توصیه می شود برای برخورد با مسیله فقر شدید، بهبود هدف گیری، و از بین بردن محرومیت های آموزشی در برنامه کار قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فقر شدید، فقر چند بعدی، سنجش فقر، رویکرد قابلیتی
 • محمد فقهی کاشانی، جاوید بهرامی، مجید امیدی* صفحات 57-94
  این مقاله به بررسی نظری آثار سیاست های احتیاطی قاعده مند بر رقابت بانک ها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از  ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانک های ناهمگن، یک مدل تعادل جزیی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعده گذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانک ها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض آمیز و یکسان برای کل بانک ها (کلان) مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله ویژگی هایی که در این مدل تحلیلی بر آن تاکید شده، نقش خود تنظیم گری سرمایه بانک در ایجاد اعتماد به شبکه بانکی به صورت غیرخطی است؛ به طوری که در طیفی از نسبت های کفایت سرمایه، استفاده  از این ابزار سیاست احتیاطی می تواند در تعارض با هدف سیاست گذار در زمینه کنترل سهم پروژه های پرریسک در سبد دارایی های بانک قرار گیرد. ضمن آنکه به طور خاص نقش درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران برای انگیزه بانک ها در اعمال تلاش نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: نسبت کفایت سرمایه، رقابت ناقص، سیاست احتیاطی قاعده مند، ریسک سرایت
 • محمدرضا زارع چمازکتی*، زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی صفحات 95-118

  با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است.  یکی از این استراتژی ها گسترش و کمک های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشت. لذا با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که رشد اقتصادی (از سال 1357 تا 1399) بر فقر در بلندمدت اثر مثبت و معنی دار دارد در حالی که رشد اقتصادی (برنامه اول و سوم توسعه)، رانت نفتی بر فقر اثر منفی و معنی دار دارند، مخارج تامین اجتماعی بر فقر در بلند مدت تاثیری ندارد. لذا می توان بیان داشت که صرف رشد اقتصادی برای مقابله با فقر کافی نیست بلکه در کنار فرآیند رشد پویا، زیر ساخت های بهبود یافته برای جامعه (از جمله فقرا) و اصلاحات نهادی باید به موازات آن اجرا شود.

  کلیدواژگان: فقر، رشد اقتصادی، برنامه اول توسعه، برنامه سوم توسعه
 • علی اصغر سالم، لیلا جباری*، زهرا بیات صفحات 119-153

  هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساخت های حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استان های ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینه ساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانه ای و پایداری انرژی است و عوامل مختلفی بر آن اثر می گذارند. یکی از عوامل موثر بر کارایی انرژی زیرساخت های حمل و نقل است که به عنوان سرمایه اصلی توسعه اجتماعی، می تواند از طریق مکانیسم های گوناگونی مانند بر کارایی انرژی اثر بگذارد. این زیرساخت ها می توانند از کانال های اقتصاد مقیاس، اثر سرریز فناوری و سایر عوامل خارجی و اثر رقابت میان بنگاه های تولیدی بر کارایی انرژی اثرات متفاوتی داشته باشند. این مطالعه مبتنی بر داده های سالیانه 1397-1398 و با استفاده از مدل پنل آستانه نشان داد که زیرساخت های حمل و نقل اثر غیرخطی بر کارایی انرژی دارد؛ به طوری که  هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بالاتر از آستانه دوم (66/15) باشد، زیرساخت های حمل و نقل کارایی انرژی را به صورت معناداری ارتقا می دهند و هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی کمتر از آستانه اول (64/14) باشد، گسترش این نوع زیرساخت ها، کارایی انرژی صنعت را کاهش می دهد و میان دو آستانه زیرساخت های حمل و نقل اثری بر کارایی انرژی صنعت ندارد. علاوه بر این، پیشرفت تکنولوژی و قیمت انرژی نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی انرژی صنعت دارد.

  کلیدواژگان: کارایی انرژی، زیرساخت های حمل و نقل، پنل آستانه ای، پیشرفت تکنولوژی
 • رضا سعیدی*، شهریار نصابیان، رضا مقدسی، مرجان دامنکشیده صفحات 155-188
  پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندی های مولد در یک اقتصاد اطلاق می شود. با تسریع انباشت این توانمندی ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژی های جدید را افزایش می یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژی های انرژی بر را جذب می کنند؛ عاملی که منجر به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی یک کشور و انباشت توان مندی های پیچیده، امکان جذب و تولید تکنولوژی های جدید انرژی اندوز و پاک فراهم می شود که عاملی در جهت کاهش شدت مصرف انرژی های فسیلی خواهد بود. در این تحقیق تاثیر پیچیدگی اقتصادی استان های ایران بر مصرف انرژی فسیلی طی دوره 1384-1397 بررسی شده است. برای این منظور از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پنلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، افزایش پیچیدگی اقتصادی استان ها محرک مصرف انرژی فسیلی است به طوری که فرضیه «انرژی - منحنی کوزنتس زیست محیطی» بین استان های کشور رد می شود. بر این اساس، پیچیده تر شدن ساختار فعلی تولید در اقتصاد ایران به کاهش مصرف انرژی فسیلی کمکی نخواهد کرد. سایر نتایج نشان می دهد که الف- مصرف سرانه انرژی فسیلی نسبت به قیمت نسبی سوخت بی کشش است. ب- نرخ شهرنشینی محرک مصرف انرژی است. به موجب یافته های تحقیق توصیه می شود، دولت به جای اجرای سیاست های قیمتی به منظور کاهش مصرف انرژی بر تغییر ساختار تولیدی با به کارگیری تکنولوژی های پاک تاکید کند.
  کلیدواژگان: مصرف انرژی، پیچیدگی اقتصادی، فرضیه انرژی - منحنی کوزنتس زیست محیطی، داده های پنلی، تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، استان
 • اکبر باقری*، حسن آباقری صفحات 189-213
  یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت های تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانک ها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد داده های پانل به بررسی عوامل موثر بر احتمال ورشکستگی پرداخته می شود. برآوردهای حاصل از رویکرد پانل نشان می دهد که تنوع سازی اعتبارات در کاهش احتمال ورشکستگی موثر است. شواهد همچنین نشان می دهد که احتمال در معرض ورشکستگی برای بانک های خصوصی برابر با 68 درصد و برای بانک های دولتی برابر با 70 درصد است. محاسبه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن نیز برای بانک های خصوصی ایران عدد 33/0 و برای بانک های دولتی عدد 63/0 را نشان داده است؛ بنابراین، اعتبارات در بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی دارای تنوع بالاتری هستند. با توجه به نتایج تحقیق توجه بیشتر به تنوع سازی اعتبارات در بانک های دولتی و خصوصی، تعیین اندازه بهینه بانک ها برای بهره برداری از اثرات صرفه به مقیاس، نظارت بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای شاخص بازل و نظارت بر نگهداری موجودی نقد بانک ها برای تقاضای پیش بینی نشده جامعه از جمله سیاست های موثر برای کاهش احتمال ورشکستگی بانکی کشور است.
  کلیدواژگان: تنوع سازی تسهیلات، احتمال ورشکستگی بانکی، شاخص Z-Score، ایران
|
 • Ali Mazyaki *, Solaleh Tavassoli, Mitra Babapour, Meysam Mazaheri, Anahita Hosseini, Mina Javid, Sahand Gharizadeh Pages 1-56
  Although the importance of considering the capability approach in calculating poverty has been addressed in various studies, a major obstacle to achieving a measure like Alkire-Foster MPI in many countries is the lack of integrated micro indicators. In this study, we suggest a "repeated and random data generation" method using the macro amount of the missing indicator. Moreover, we apply this method to calculate and break down the acute poverty measure of Alkier and Foster in Iran. The results indicate that by using this method, we are able to achieve the desired level with very high precision. In addition, by breaking down multidimensional poverty into three dimensions of health, education, and standard of living, we show that during the last four decades, the share of educational deprivation in MPI is always increasing and has transformed into the most effective indicator in acute multidimensional poverty. Finally, by examining the characteristics of poor households, it can be noted that households with acute poverty have gradually become older, smaller, and less educated. Therefore, it seems that programs like subsidies to the entire society are no longer helpful for poverty reduction in Iran and it can be improved by better targeting and addressing educational deprivation.
  Keywords: Acute Poverty, Poverty Measurement, Multidimensional Poverty Index, Capability Approach
 • Mohammad Feghhi Kashani, Javid Bahrami, Majid Omidi * Pages 57-94
  This paper investigates the effects of rule-based prudential policies on the banks competition in the deposit market. Using the imperfect competition structure and focusing on heterogeneous banks, we develop a partial equilibrium model, under which implications of how capital adequacy ratio regulation is implemented either discriminatory between banks (micro) or non-discriminatory and uniformly for all banks (macro) will be analyzed. Among the features that are emphasized in this analytical model is the role of self-regulation of bank capital in building confidence in the banking network in a non-linear manner. This, in a range of capital adequacy ratios, has featured the use of that prudential policy tool as a self-defeating one for the policymaker's goal in curbing the portion of high-risk projects in the targeted bank's assets portfolio. Further, a channel to explain the role of monetary policy in establishing stability or fragility of the banking network is introduced. In particular, the role of investors' degree of risk aversion in motivating banks to set their monitoring efforts has been evaluated.
  Keywords: Capital adequacy ratio, Imperfect market, Rule-based prudential policy, contagion risk
 • MohammadReza Zare Chamazakhti *, Zahra Karimi Moughari, Shahryar Zaroki Pages 95-118

  According to principles 29, 31, and 43 of the Constitution of Iran, one of the goals of the Islamic Republic is to deal with poverty and economic and social inequality in the country, and for this purpose, two strategies have been followed in parallel after the revolution. One of these strategies was the extension and side assistance of the government to fight against poverty and deprivation. In this context, the government implemented policies and plans in the form of economic and social development plans. Therefore, according to this necessity, the aim of the current research is to investigate the impact of economic growth on poverty: comparative studies of the first and third development plans. The results of the estimation of the research model based on the autoregression method with distributed lag indicate that economic growth (from 1978 to 2021) has a positive and significant effect on poverty in the long term, while economic growth (the first and third development plans) and oil rents have a negative and significant effect on poverty, and social security expenses have no effect on poverty in the long term. Therefore, it can be said that economic growth alone is not enough to deal with poverty, but along with the dynamic growth process, improved infrastructure for society (including the poor) and institutional reforms should be implemented in parallel.

  Keywords: Poverty, Economic Growth, First Development Plan, Third Development Plan
 • AliAsghar Salem, Leyla Jabari *, Zahra Bayat Pages 119-153

  The aim of this study is to analyze the effect of transportation infrastructure on the energy efficiency of the industry in the provinces of Iran. The rapid growth of industries in the world during the last few years has led to an increase in energy consumption and carbon dioxide emissions. Energy efficiency contribute to economic growth, energy security, reduction of greenhouse gases, and energy sustainability. One of the factors affecting energy efficiency is transportation infrastructure, which, as the main capital of social development, can affect energy efficiency through various mechanisms. These infrastructures can have different effects on energy efficiency from the channels of the economy of scale, the effect of technology spillover and other external factors, and the effect of competition between production enterprises. We apply a panel threshold model to approximate the threshold effect of transportation infrastructure on industrial energy efficiency using data of 31 provinces of Iran from 2006 to 2019. The results showed that the transportation infrastructures have a non-linear effect on energy efficiency so that when the logarithm of real GDP is higher than the second threshold (15/66), transportation infrastructures significantly improve energy efficiency, and when the logarithm of GDP is lower than the first threshold (14/64), the expansion of this type of infrastructure reduces the energy efficiency of the industry, and between the two thresholds of transportation infrastructure, it does not affect the energy efficiency of the industry. In addition, technological progress and energy prices also have a positive and, significant effect on industrial energy efficiency.

  Keywords: Energy Efficiency, transportation infrastructure, panel threshold model, Advancement of technology
 • Reza Saeedi *, Shahryar Nessabian, Reza Moghaddasi, Marjan Damankeshideh Pages 155-188
  Economic complexity refers to the accumulation of productive capabilities in an economy. Accelerating the accumulation of these capabilities increases the capacity to invent and absorb new technologies. Over the initial stages of economic development, most countries absorb energy-intensive technologies, which will lead to an increase in fossil energy consumption. By increasing the economic complexity of a country and the accumulation of complex capabilities, it becomes possible to absorb and invent new energy-efficient and clean technologies, which will be a factor in reducing the intensity of fossil energy consumption. In this paper, we investigate the effect of the economic complexity of Iran's provinces on the consumption of fossil energy over the period 2005-2018. For this purpose, the system GMM estimator in dynamic panel data has been applied. The results of the paper indicate that the increase in the economic complexity of the provinces is the driver of fossil energy consumption, so that the hypothesis of the "Energy-Environmental Kuznets Curve" across the provinces of the country is rejected. Accordingly, making the current production structure more complex in Iran's economy will not help to reduce fossil energy consumption. Other results show that (a) the per capita consumption of fossil energy is inelastic with respect to the relative price of fuel, and (b) the rate of urbanization is the driver of energy consumption. According to the findings of the research, it is recommended that instead of implementing pricing policies to reduce energy consumption, the government should emphasize changing the production structure by using clean technologies.
  Keywords: Energy consumption, Economic complexity, Hypothesis of Energy-Environmental Kuznets Curve, Panel data, System GMM estimator, Province
 • Akbar Bagheri *, Hasan Abagheri Pages 189-213
  One of the basic requirements for sustainable growth and development is the existence of an efficient financial sector to finance production activities. In this regard, the present study has estimated the probability of bankruptcy of banks employing the Altman index and using evidence from the banking industry for 18 public and private banks in the period from 2016 to 2021. Using the panel data approach, the influencing factors in the probability of bankruptcy are also investigated. Estimates from the panel approach show that credit diversification is effective in reducing the probability of bankruptcy. Similar evidence shows that the probability of bankruptcy for private banks is equal to 68% and for public banks 70%. The calculation of the Herfindahl-Hirschman concentration index has also shown a value of 0.33 for Iran's private banks and 0.63 for state banks, so credits in private banks have a higher diversity than in state banks. According to the results of the research, more attention should be paid to diversifying credits in public and private banks, determining the optimal size of banks to take advantage of economies of scale, monitoring the central bank's compliance with Basel index standards and monitoring the maintenance of banks' cash balances for the unforeseen demand of the society.
  Keywords: Diversification of facilities, probability of bank bankruptcy, Z-Score index, Iran