فهرست مطالب

International Journal of Foreign Language Teaching and Research
Volume:11 Issue: 46, Autumn 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 11-28
  تاثیر خود تنظیمی و بار عاطفی معلمان ایرانی در کلاس های آنلاین انگلیسی به عنوان زبان دوم بر عملکرد انعکاسیشانهدف این مقاله بررسی تاثیر خود تنظیمی و بار عاطفی معلمان ایرانی در کلاس های آنلاین تدریس انگلیسی به عنوان زبان دوم بر عملکرد انعکاسیشان با استفاده از مدلسازی معامله ساختاری است. برای این منظور از روش ترکیبی نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای دستیابی به جامعه آماری استفاده شد. شرکت کنندگان که شامل 500 مدرس زبان از مدارس و آموزشگاه های زبان بودند به سه پرسشنامه مورد مطالعه شامل نسخه انگلیسی پرسشنامه بارعاطفی، مقیاس خودتنظیمی و پرسشنامه تدریس انعکاسی پاسخ دادند. در راستای هدف مطالعه یک مدل پیشنهادی ارایه و مورد بررسی قرار گرفت. طبق معیارهای تعیین شده برای تناسب مدل، نتیجه حاصل ازتحلیل، تناسب مدل با داده ها را تایید کرد که حاکی از تاثیر مثبت متغیرهای خود تنظیمی و بار عاطفی بر عملکرد انعکاسی در میان جامعه آماری بود.
 • صفحات 29-48

  مطا لعه حاضر به مقایسه انگیزش دانش اموزان چند مدرسه در دو منطقه شهری و روستایی در کشور بروندی در قاره افریقا در خصوص یادگیری زبان فرانسه بعنوان زبان دوم و زبان انگلیسی بعنوان زبان سوم می پردازد. این مقایسه بر اساس نظریات دورنیه در چهارچوب "نظام خود انگیزی در زبان دوم" L2 motivational self-system که در نظریات سالهای 2005 و 2009 او مطرح شده است پایه گذاری شده است. در این رابطه از مجموع 348 دانش اموز که در کلاسهای هفتم الی نهم دبیرستان مشغول تحصیل بودند درخواست گردید که به یک پرسشنامه 40 سوالی پاسخ دهند. نتایج تحقیق نشان داد که عامل فراگیری دانش اموزان دو منطقه در دو زبان فرانسه و انگلیسی از دو منبع متفاوت و مجزای انگیزشی ناشی می شود. به این معنی که در منطقه روستایی زبان فرانسه و در منطقه شهری زبان انگلیسی از استقبال بیشتری در بین داش اموزان برخوردار است. علاوه بر این نتایج تحقیق خاطر نشان می کند که در منطقه روستایی دانش اموزان انگیزه بیشتری برای فراگیری هر دو زبان دارند. اما در دانش اموزان مناطق شهری واقعیت اینگونه نیست. انها به یادگیری زبان انگلیسی تمایل بیشتری دارند. همچنین سوای شهری یا روستایی بودن دانش اموزان مشخص گردید که متغیرهای "تجربه فراگیری" و "خود برتر" باعث انگیزه بیشتری در همه دانش اموزان جهت فراگیری زبانهای خارجی است. شاخص یک زبان و یک منطقه در بین دانش اموزان منطقه شهری حاکی از ان است که وضعیت جهانی زبان انگلیسی عامل انگیزشی برتری در کمک به دانش اموزان شهری به یادگیری زبان انگلیسی تلقی می شود. در پایان با توجه به نتایج تحقیق نویسنده سعی نموده است برداشتهای موثری در خصوص اموزش زبان انگلیسی ارایه نماید.

 • صفحات 49-62
  هویت معلم از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، پژوهش حاضر تلاش می کند تا فرآیند شکل گیری هویت را از طریق روایت روایت از چارچوب نظریه پیچیدگی بررسی کند. در یک طرح مطالعه موردی، داده های مصاحبه نیمه ساختاریافته و یادداشت های روزانه معلم زبان انگلیسی تازه کار ایرانی به منظور شناسایی عوامل جذب هویت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه، چهار جاذبه اصلی که قوی ترین تاثیر را بر روند شکل گیری هویت داشتند، شناسایی شدند. سپس مکانیسم هایی که از طریق آن این جاذبه ها بر شکل گیری هویت تاثیر می گذارند مورد بحث قرار می گیرند. در نهایت، استدلال شده است که ساخت روایی هویت مستلزم آن است که فرد بر جنبه های مختلف هویت خود در زمان های مختلف تاکید کند. و اینکه تغییرات فازی که زمانی رخ می دهد که سیستم هویت در جهت جذب کننده دیگری حرکت می کند، توسط الزامات لحظه به لحظه شکل گیری روایت آغاز شده است.
 • صفحات 83-95
  داربست در دوره های آنلاین آزاد عظیم (MOOC) در مقابل داربست در برنامه های حضوری در رایتینگ آیلتس: ادراکات آزمون دهندگان در تمرکزاین تحقیق به دنبال بررسی ادراک شرکت کنندگان در آزمون آیلتس از دریافت آموزش مبتنی بر MOOC دارای داربست بود. برای دستیابی به این هدف، 50 داوطلب آیلتس از طریق نمونه گیری آسان انتخاب شدند و به یکی از دو گروه تقسیم شدند: یک گروه آموزشی مبتنی بر MOOC ، (n = 25) و یک گروه آموزش حضوری (F2FG, n=25) شرکت کنندگان در آزمون MG در معرض یادگیری آینده  قرار گرفتند، در حالی که به شرکت کنندگان آزمون F2FG شخصا مطالب یکسان داده شد. داربست به شکل کمک های بصری، پیش آموزش اصطلاحات لازم، استفاده از دانش گذشته شرکت کنندگان در مورد یک موضوع، الگوبرداری از آنچه از آنها خواسته شده بود بنویسند، و ارایه الگوهای جملات مورد نیاز برای تکمیل آیلتس رایتینگ Task 2 بود. نمرات نوشتن پیش آزمون و پس آزمون دو گروه با استفاده از ANCOVA یک طرفه مورد بررسی قرار گرفت، که نشان داد یادگیرندگان MG به طور قابل توجهی از همتایان F2FG خود بهتر عمل کردند. نتایج پرسشنامه ادراک نشان داد که دانشجویان MG آموزش مبتنی بر MOOC را برای دوره های نوشتاری خود دوست داشتند. مفاهیم و کاربردهای نتایج پژوهش حاضر در پایان تحقیق ارایه شده است.
 • صفحات 97-112
  پژوهش حاضر تلاشی برای تعیین تاثیر آموزش راهبرد فراشناختی پیشگیرانه و عطف به گذشته بر استقلال فراگیران ایرانی ESP انجام داده است. علاوه بر این، تلاش شد تا میزان تاثیر متقابل بین این آموزش و شرایط آموزش پیشگیرانه/عقب گرد بر استقلال این فراگیران در دوره هایشان را بررسی کند. بدین منظور، پژوهشگران ابتدا 168 نفر از فراگیران ESP سطح متوسط را از بین فراگیران ESP دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تبریز) به عنوان شرکت کننده انتخاب کردند. ثانیا شرکت کنندگان را به صورت غیرتصادفی در چهار گروه شامل گروه آزمایشی پیشگیرانه، گروه آزمایشی عطف به گذشته، گروه کنترل پیشگیرانه و گروه کنترل عطف به گذشته قرار دادند. سوم، محققان پیش آزمون خودمختاری را برای همه گروه ها اجرا کردند. چهارم، آنها از سیستم مدیریت یادگیری Adobe Connect برای ارایه گروه آزمایشی پیشگیرانه و گروه آزمایشی عطف به گذشته درمان های مربوطه خود را در ده جلسه استفاده کردند. با این وجود، آنها از تکنیک های آموزش زبان سنتی برای ارایه آموزش به گروه های کنترل استفاده کردند. پنجم، محققان پس آزمون خودمختاری مطالعه را برای شرکت کنندگان پس از پایان جلسات درمانی اجرا کردند. در نهایت از SPSS 24 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کردند. نتایج نشان داد که آموزش راهبرد فراشناختی استقلال شرکت کنندگان را بهبود می بخشد. علاوه بر این، شرایط دستورالعمل عطف به ماسبق موثرتر از شرایط پیشگیرانه بود. علاوه بر این، تعامل بین آموزش راهبرد فراشناختی و شرایط عطف به ماسبق تاثیر مثبت معناداری بر رشد خودمختاری فراگیران داشت. نتایج ممکن است به مربیان معلم ESP، طراحان برنامه درسی و مربیان اصول راهنما را در مورد آموزش راهبرد فراشناختی ارایه دهد.
 • صفحات 113-124
  تیوری تجربه یادگیری میانجی محور بر این باور است که توسعه شناختی و روانشناختی فرد و همچنین عملکردش به عنوان فردی مستقل ، تحت تاثیر میزان و چگونگی تعاملات میانجی گرانه ای می باشد که آن فرد تجربه می کند. این مطالعه سعی دارد روش تجربه یادگیری میانجی محور را با اجرای اصول دوازده گانه اش ، در طرح درسی که برای تدریس زمان حال استمراری در یک کلاس گرامرطراحی شده است ، عملیاتی کند. عملیاتی کردن روش تجربه یادگیری میانجی محور در تدریس باعث ایفای نقش معلم در تحقق یادگیری پایای دانش آموز و رهبری دیگر معلمان ، همچنین سبب  توسعه فرآیندهای کاوشی حل مساله و تفکر و یادگیری مستقل ، که نیاز عصر دانش محور اخیر است ، در دانش آموز می شود.
 • صفحات 125-134
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تمام اسب های زیبا اثر مک کارتی است که حول رابطه جان و طبیعت با تمرکز بر اسب ها می چرخد. جنبه های مختلف رمان از جمله بوم شناسی اجتماعی، فرهنگی و معنوی بررسی شده است. در اکوکریتیسم، دیگری بودن طبیعت یکی از مضامین اصلی است که بیانگر شکاف بین انسان و طبیعت است که در نهایت منجر به تخریب محیط زیست و طبیعت می شود. این مطالعه همچنین نشان میدهد که چگونه شخصیتهای اصلی، جان و آلخاندرا، در رمان مرتبط هستند که مطالعه حاضر را به یک تحقیق اکوفمینیستی تبدیل میکند. این رمان بیشتر شخصیت جان را به تصویر می کشد که در طبیعت سرگردان است و به دنبال هویت خود می گردد و در نتیجه مجازات شود. بنابراین، محقق پیوند بین جان، طبیعت و آلخاندرا را به دقت بررسی میکند و سعی میکند بررسی کند که چگونه رمان نگرشهای مشابهی هم نسبت به زنان و هم نسبت به طبیعت در همه اسبهای زیبا .نشان میدهد.
|
 • Nashmineh Moradi, Faramarz Azizmalayeri *, Hossein Ahmadi Pages 11-28
  This study sought to determine the impact of self-regulation and emotional labor on reflective action among Iranian EFL teachers in online EFL classes using structural equation modeling. To achieve this, a combination of cluster sampling and stratified random sampling of 500 people was recruited. The participants were administered with the English version of Dutch questionnaire of emotional labor, Teacher Self-Regulation Scale and Teaching Reflection Inventory. After collecting data using three distinct questionnaires pertaining to latent variables, SEM analysis was conducted using IMB SPSS version 28.0 and Amos version 24.0 to analyze the path model relationships. To this end, a hypnotical model was proposed, evaluated, and specified to fit the data. The confirmatory factor analysis was employed to assess the hypothetical model by employing goodness of fit indices and analyzing all the convergences between the latent variables and the related sub-scales. According to the criteria for a good model's fitness, all of the model's values are above 0.90, indicating that the model has good fitness. And it was concluded that there was statistically significant relationships between the variables of the study.
  Keywords: emotional labor, reflective action, Self-regulation, structural equation modeling
 • Elvis Nizigama, Ali Mohammad Fazilatfar *, AliAkbar Jabbari, Mohammad Rezai Pages 29-48

  AbstractThe present study compares the motivation of Burundi junior high school students from urban and rural settings to learn L2 French and L3 English, mainly focusing on Dörnyei’s (2005, 2009) L2 Motivational Self System. A total of 348 (grade 7 through 9) pupils participated in the present study which used a 40-item questionnaire to collect the data. The results indicated that the students from both learning contexts have distinct motivational dispositions for learning both French and English. French is more popular among rural school learners while English enjoys more popularity among urban school students. Moreover, region-specific differences were found in the participants with learners from rural schools exhibiting more positive motivation to learn both languages than their urban counterparts. The results also revealed that, independent of the region, L2 learning experience and ideal L2 self were the two variables that respectively predicted most the students’ intended effort to learn each target language. One region and language-related difference was that the variable of international posture emerged as a significant contributor to the students’ intended language learning effort only among urban school learners uniquely in relation to their English learning. In the light of the results of this study, pedagogical implications are provided.

  Keywords: L2 motivation, L2 Motivational Self System, International Posture, learning context, multiple language learning
 • Saeed Ayiewbey, Mehdi Sarkhosh * Pages 49-62
  Teacher identity has been studied from several perspectives. However, the present study makes an attempt to investigate the process of identity formation through narrative telling from the framework of complexity theory. In a case study design semi-structured interview data and teacher-produced diaries of a novice Iranian English teacher were analyzed in order to identify attractors of identity formation. As a result, four major attractors that had the strongest effect on the process of identity formation were detected. Then the mechanisms through which these attractors exerted influence on identity formation are discussed. Finally, it has been argued that narrative construction of identity requires the individual to stress different aspects of their identity at different times; and that the phase shifts that occurred when the identity system moved in the direction of another attractor were triggered by the moment-to-moment requirements of narrative formation. The findings are followed by a discussion of pedogogical and theoretical implications.
  Keywords: Dynamic systems theory, Identity Construction, Novice teacher
 • Mojgan Khaki, Hossein Heidari Tabrizi *, Sajad Shafiee Pages 63-81
  The CTML served as the primary source of motivation for this investigation, which explored the effects of Immersive Learning (IL) and Communicative Language Teaching on the Oral Complexity, Accuracy, and Fluency (CAF) of Iranian EFL learners with Expressive Language Disorder (ELD). Using a quasi-Solomon four-group design, the participants, who were all Iranian pre-intermediate EFL learners with mild to moderate levels of ELD, were separated into experimental and control groups. There were a total of 36 participants in this study. The intervention consisted of virtual reality (VR) authoring eighty speech exercises in the form of learning chunks for twenty sessions lasting seventy minutes each. In the groups that served as controls, the content was presented using a method known as Communicative Language Teaching (CLT). Both the pre-test and the post-test were conducted orally using the CAF test. In terms of oral complexity (syntactic complexity and diversity), oral accuracy (error-free sentences and accurate verb forms), and oral fluency (number of vocally generated syllables), the findings revealed that individuals who received IL fared better than their counterparts in the CLT group. The findings may have important implications for teaching English as a foreign language and for rehabilitative education.
  Keywords: EFL learners, expressive language disorder, Oral accuracy, oral complexity, Oral fluency
 • Rezvan Narimani, Fariba Rahimi Esfahani *, Sajad Shafiee Pages 83-95
  AbstractThis research sought to investigate IELTS test-takers' perceptions of obtaining scaffolded MOOC-based training. To accomplish this purpose, 50 IELTS candidates were chosen through convenient sampling and assigned to one of two groups: a MOOC-based teaching group (MG, n = 25) and a face-to-face instruction group (F2FG, n = 25). The MG test-takers were exposed to FutureLearn, while the F2FG test-takers were given identical materials in person. Scaffolding took the form of visual aids, pre-teaching the necessary terminology, drawing on the participants' past knowledge of a subject, modeling what they were requested to write, and providing them with the sentence patterns needed to complete the IELTS Writing Task 2. The writing pre-test and post-test scores of the two groups were examined using a one-way ANCOVA, which revealed that the MG learners outperformed their F2FG counterparts significantly. The perception questionnaire results revealed that MG students liked MOOC-based education for their writing courses. The implications and applications of the current study's results are provided at the end of the research
  Keywords: IELTS, L2 writing, MOOC, perceptions, scaffolding
 • Fatemeh Jafari, Nasser Ghafoori *, Shima Ahmadiazad Pages 97-112
  The present study made an effort to determine the impacts of proactive and retroactive meta-cognitive strategy instruction on Iranian ESP learners’ autonomy. Furthermore, it strived to examine the degree to which the interaction between this instruction and proactive/retroactive instruction conditions influenced these learners’ autonomy in their courses. To this end, first, the researchers selected 168 intermediate-level ESP learners from among the ESP learners of Islamic Azad University (Tabriz Branch) as the participants. Second, they non-randomly assigned the participants to four groups including the proactive experimental group, retroactive experimental group, proactive control group, and retroactive control group. Third, the researchers administered the autonomy pretest to all of the groups. Fourth, they used the Adobe Connect Learning Management System to provide the proactive experimental group, and the retroactive experimental group with their relevant treatments in ten sessions. Nonetheless, they used traditional language instruction techniques to provide the control groups with their instruction. Fifth, the researchers administered the autonomy posttest of the study to the participants after the end of the treatment sessions. Finally, they used SPSS 24 to analyze the data. The results showed that meta-cognitive strategy instruction ameliorated the participants’ autonomy. Moreover, the retroactive instruction condition was more efficacious than the proactive condition. In addition, the interaction between meta-cognitive strategy instruction and retroactive condition had a significant positive effect on the learners’ autonomy development. The results may provide ESP teacher educators, syllabus designers, and instructors with guiding principles regarding meta-cognitive strategy instruction.
  Keywords: ESP, Language Learning Strategies, learner autonomy, Meta-Cognitive Strategies
 • Effat Hadidi Zavareh, Abdollah Baradaran *, Bahram Mowlaie Pages 113-124
  Mediate Learning Experience (MLE) posits that the quality and amount of mediated learning interactions undergone by a learner affects both his cognitive and psychological development and his functioning as an autonomous and independent learner. This study attempts to implement MLE theory in pedagogy by designing an MLE-based grammar lesson plan in respect of present continuous through operationalizing and activating MLE parameters in a grammar class. Through the application of MLE in pedagogy, not only do the teachers take on new roles like mediating lifelong learning and mentoring fellow teachers but also the learners experience innovative functions such as developing heuristics for solving problems and autonomous learning and thinking essential to the late modern knowledge-based era. Through the application of MLE in pedagogy, not only do the teachers take on new roles like mediating lifelong learning and mentoring fellow teachers but also the learners experience innovative functions such as developing heuristics for solving problems and autonomous learning and thinking essential to the late modern knowledge-based era.
  Keywords: Mediated Learning Experience, MLE-based grammar lesson plan, MLE parameters activation
 • Farhoodeh Naghdibak, Shahram Afrougheh *, Fatemeh Azizmohammadi Pages 125-134
  The aim of the present study is to investigate McCarthy’s All the Pretty Horses which revolves around the relationship between John and nature with a focus on the horses. Different aspects of the novel including social, cultural, and spiritual ecology are studied. In ecocriticism, the otherness of nature is one of the main themes that signifies the gap between humanity and nature that eventually results in the destruction of the environment and nature. This study also shows how the main characters, John and Alejandra, are linked in the novel which turns the present study to an ecofeminist research. The novel mostly depicts the image of John wandering in nature and searching for his identity, to be punished. Therefore, the researcher scrutinizes the link between John, nature and Alejandra and tries to examine how the novel shows similar attitudes towards both women and nature in All the Pretty Horses.
  Keywords: Cultural ecology, Ecofeminism, nature, Feminism, Social ecology, Spiritual Ecology