فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
سال پانزدهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محبوبه خداپرست*، محمود گودرزی، سید نصرالله سجادی، ابراهیم علیدوست قهفرخی صفحات 9-31
  هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی مدل پارادایمی جهانی شدن برند ملی ایران از طریق رویدادهای ورزشی بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی گراندد تیوری انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصین و صاحب نظران آشنا با موضوع جهانی شدن، بازاریابی جهانی در ورزش، رویدادهای ورزشی و مباحث مرتبط با آن ها و همچنین دست اندرکاران ورزش کشور بود، که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شدند و تعداد آن ها به 18 نفر رسید. ابزار و روش گردآوری داده ها، مصاحبه از نوع نیمه ساختار یافته فردی بود. جهت تحلیل داده ها از رویکرد نظام مند شامل سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بهره گرفته شد. طی فرآیند کدگذاری باز و محوری، در مجموع 179 مفهوم، 83 زیرمقوله و 26 مقوله اصلی تحت عناوین شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی گردید. مقولات به دست آمده در 5 بعد عوامل سیاسی - اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی - اجتماعی، قانونی - حقوقی و فنی - ساختاری تقسیم بندی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی نیز مدل نهایی پژوهش با محوریت مقوله مرکزی «جهانی شدن برند ملی ایران از طریق رویدادهای ورزشی» ترسیم گردید. شناخت پیامدهای تاثیرگذار جهانی شدن برند ملی بر ابعاد مختلف کشور، و ظرفیت گسترده میزبانی رویدادهای ورزشی در این خصوص، همسویی نگرشی - رفتاری مدیران و دست اندرکاران ورزشی و غیرورزشی کشور جهت حرکت در مسیر جهانی شدن را ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: بازاریابی جهانی، برند ملی، جهانی شدن، رویدادهای ورزشی، نظریه داده بنیاد
 • سامان ایرانی، مژگان احمدی* صفحات 33-46

  قدرت عضلانی و افزایش تمرکز از مولفه های بسیار مهم و موثر در موفقیت ورزشکاران تیراندازی است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شش هفته تمرینات قدرتی همراه با EMS بر میزان BDNF بزاق و قدرت عضلات پشتی تیراندازان با کمان نخبه بود. در این تحقیق نیمه تجربی، 16 تیرانداز نخبه مرد داوطلب (دامنه سنی 16 الی 18سال و شاخص توده بدنی 25-20کیلوگرم بر مجذور متر) هدفمند و دردسترس انتخاب شدند و تصادفی در دو گروه تمرین قدرتی همراه با EMS و گروه تمرین قدرتی با کمان قرار گرفتند. گروه EMS، تمرینات قدرتی (با شدت 50 تا 75 درصد یک تکرار بیشینه) همراه با تحریک الکتریکی عضلانی (جریان خروجی حداکثر 180 میلی آمپر، فرکانس خروجی 1 تا 120 هرتز) را 3 روز در هفته به مدت 6 هفته انجام دادند و گروه کنترل فقط تمرینات قدرتی را مشابه گروه EMS انجام دادند. داده ها با استفاده از آزمون t زوجی و مستقل در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد پس از 6هفته، میانگین قدرت عضلات پشتی در گروه تمرینات قدرتی همراه با EMS نسبت به گروه تمرین قدرتی با کمان به طور معنی داری بالاتر بود (001/0>p). همچنین قدرت عضلات پشتی در دو گروه تمرین قدرتی همراه با EMS و گروه تمرین قدرتی با کمان نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری افزایش یافت (001/0>p) میزان BDNF بزاقی در تیراندازان با کمان نخبه در گروه تمرین قدرتی همراه با EMS نسبت به گروه تمرین قدرتی با کمان تفاوت معنی داری نداشت (985/0=p). با توجه به نتایج، به نظر می رسد تمرینات قدرتی همراه با EMS می تواند سبب افزایش قدرت عضلات پشتی تیراندازان با کمان نخبه شود.

  کلیدواژگان: ورزشکاران نخبه تیر و کمان، EMS، BDNF، قدرت عضلانی
 • اعظم آزادی، قاسم رحیمی*، رسول نظری صفحات 47-65
  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل نقش ورزش سلامت محور شهروندی بر توسعه پایدار ایران انجام شد. روش انجام تحقیق از نوع کثرت گرایی گرندد تیوری در داده ها بوده است که با توجه به انجام تحقیق در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، عناصرتشکیل دهنده مشارکت را شناسایی بعد از مصاحبه عمیق با 17 خبره حرفه ای و علمی، جهت استخراج عناصر و گروه بندی آنها از روش تحلیل تم استفاده گردید. خروجی این مرحله شناسایی 92 شاخص در قالب 5 بعد اصلی و 12 بعد فرعی بود. برای تعیین روایی از اعتبار همگرا و واگرا استفاده شد که نتایج در حد مطلوب بود. نتایج نشان داد برای توسعه پایدار ایران با توجه به تولید ناخالص ملی از طریق ورزش، تهیه و تدوین برنامه راهبردی در خصوص ورزش که توجه مسیولان ودست اندرکاران دراین زمینه به ظرفیتهای بخش خصوصی در فعالیتهای ورزشی و گسترش اماکن ورزشی درفضای شهری و توزیع متعادل امکانات و وسایل تفریحی و ورزشی برای دسترسی تمام شهروندان به این فضا ضروری است. برای رفع مشکلات توجه به راهبردهای سازمانی که شامل تدوین برنامه استراتژیک برای مشارکت مردمی در سازمان ورزش و استفاده از ابزارهای کنترلی و ارزیابی برای اطمینان از اثربخشی کارهای تیمی و مشارکتی در ورزش در کنار ایجاد محیط کاری توام با اعتماد و صداقت در میان مشارکت کنندگان برای بهبود ارتباطات شخصی و میان فردی در میان مشارکت کنندگان میتواند زمینه پایداری را فراهم کند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار ایران، سهم ورزش، تولید ناخالص ملی، مشارکت ورزشی، داده بنیاد
 • حسین میرآفتابی، علی اکبرنژاد*، رحمان سوری، عرفان برجیسیان صفحات 67-77

  مطالعات نشان داده اند که مکمل آب چغندرقرمز باعث بهبود عملکرد در فعالیت های ورزشی متناوب می شود. در حالی که اثر مکمل اب چغندر قرمز برعملکرد تکواندو کاران هنوز مشخص نیست. این مطالعه با هدف بررسی یک دوز حاد 120 میلی لیترمکمل آب چغندرقرمزغنی از نیترات (شامل 800 میلی گرم نیترات) بر روی یک مسابقه شبیه سازی شده تکواندو در مقایسه با دارونما انجام شد. 12ورزشکار تکواندوکار مرد تمرین کرده با (سن: 3 ±21 سال ، قد: 2.07 ± 180 سانتی متر ، وزن بدن: 4 ± 64 کیلوگرم ، شاخص توده بدن75±1.17.19 کیلوگرم/متر2) در یک طرح تصادفی دو سو کور به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. 150دقیقه بعد از مصرف مکمل و دارونما تعداد ضربات تکواندو کاران، تعداد ضربات صحیح زده شده ، و مقیاس درک فشار بورگ در هر راند از مسابقه شبیه سازی شده تکواندو ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. تحلیل آماری داده ها نشان داد در تعداد ضربات هر راند هیچ تفاوت معنی داری بین میانگین گروه مکمل آب چغندر قرمز غنی از نیترات و دارونما وجود نداشت (P>0.5). در حالی که در رابطه با نتایج تعداد ضربات موفقیت آمیز در هر راند نشان داده شد که میانگین گروه مکمل آب چغندربه طوری معنی دار بالاتر از گروه دارونما است (P<0.5). همچنین، هیچ اختلاف معنی داری در مقیاس درک فشار بورگ بعد از هر راند بین میانگین گروه مکمل آب چغندر و دارونما در هر سه راند وجود نداشت (P>0.5). به طور کلی بنظر می رسد که مصرف مکمل آب چغندر قرمز می تواند باعث بهبود نیروی تولیدی هنگام ضربات تکواندو شود. البته برای ارایه نظرات قطعی نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد.

  کلیدواژگان: ورزش رزمی، هنرهای رزمی، عملکرد متناوب، کمک ارگوژنیک
 • محسن زارعی، ولی نوذری*، سید احسان امیرحسینی صفحات 79-97
  هدف پژوهش، ارایه مدل اجرای خط مشی های کمیته ملی المپیک ایران با رویکرد ساختاری تفسیری بود. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. نمونه کیفی، شامل 18 تن از خبرگان بودند که به صورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسیولین و کارشناسان کمیته ملی المپیک ایران و روسای فدراسیون های رشته های ورزشی المپیکی، برابر با 120 تن بودند که به دلیل محدود بودن اعضا، به صورت تمام شمار به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 37 شاخص موثر بر اجرای خط مشی های کمیته ملی المپیک بود که روایی محتوایی آن توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (89/0=α). برای طراحی مدل تحقیق از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. مدل تحقیق نشان داد که 37 شاخص در قالب 9 مولفه و شش سطح بر اجرای موفق خط مشی های کمیته ملی المپیک اثرگذار است. براساس یافته ها، مولفه های منابع انسانی و عوامل سازمانی در پایین ترین سطح و یکپارچگی و انسجام بین سازمانی در سطح اول قرار گرفتند. می توان گفت که روشن بودن ماموریت ها، عدم وجود اهداف متناقض، آموزش و توانمندسازی مجریان خط مشی ها و مسیر شغلی مشخص کارکنان در اجرای خط مشی ها، انسجام بین سازمانی و یکپارچگی را در کمیته ملی المپیک و فدراسیون های المپیکی تقویت خواهد کرد و در نهایت، بهبود عملکرد کمیته ملی المپیک در اجرای موفق خط مشی ها را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: خط مشی، کمیته ملی المپیک، مدل ساختاری تفسیری، ورزش
 • حسین پورحبیبی، سید محسن آوندی*، عباس پاکدل صفحات 99-112

  پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) و تداومی متوسط (MICT) بر فاکتورهای آپوپتوزی Bcl2 و Bax و نسبت Bcl2/Bax در پاسخ به فعالیت وامانده ساز در مردان جوان بود. در این پژوهش نیمه تجربی، بیست وچهار مرد جوان غیر ورزشکار (سن: 76/1±13/19 سال و BMI: 59/4±67/23 کیلوگرم/ مترمربع) به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه تمرین تناوبی شدید (8 نفر)، تداومی متوسط (8 نفر) و گروه کنترل (7 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی ها در گروه HIIT برنامه ی تمرینی را با شدت 80 درصد ضربان قلب بیشینه در پنج سیکل تمرینی سه دقیقه ای انجام دادند و مابین هرکدام از دوره ها به مدت سه دقیقه و با شدت 40 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به استراحت فعال پرداختند. برنامه تمرین MICT شامل 30 تا 50 دقیقه دویدن با شدت 60 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه بود. مقادیر سرمی Bcl2 و Bax با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری 05/0˂p انجام شد. سطوح سرمی Bax در گروه های HIIT (005/0=P) و MICT (002/0=P) به صورت معنی داری کاهش یافت درحالی که در گروه کنترل، تفاوت معناداری ایجاد نشد (873/0=P) اما سطوح سرمی Bcl-2 تغییر معناداری در هیچ کدام از گروه ها نشان نداد. نسبت سرمی Bcl2/Bax تغییر معناداری در گروه MICT مشاهده گردید (017/0=P) ولی در گروه های دیگر چنین نبود (622/0=P)(463/0=P). با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که انجام هر دو تمرین HIIT و MICT می تواند با کاهش سطح سرمی پروتیین Bax، از ایجاد آپوپتوز در سلول ممانعت کند.

  کلیدواژگان: Bax، Bcl-2، تمرین وامانده ساز، تمرین تداومی متوسط، تمرین تناوبی شدید
 • سعید عمرانی، مظفر یکتایار*، مژگان خدامرادپور صفحات 113-127
  پژوهش حاضر باهدف تدوین مدل چالش های پیش روی توسعه رسانه های ورزشی کشور طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل اساتیدی که در زمینه رسانه های ورزشی، پژوهش هایی (کتاب، ترجمه، طرح پژوهشی، مقاله های همایشی و پژوهشی و حداقل دو مورد) انجام داده بودند و همچنین مدیران رسانه های ورزشی در شبکه ی ورزش و رادیو ورزش، نشریات و جراید ورزشی. از روش نمونه گیری هدفمند به منظور انتخاب مصاحبه شوندگان استفاده گردید. این نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت تعداد 19 نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی پژوهش شامل کلیه خبرنگاران، عکاسان، نویسندگان، سردبیران و تهیه کنندگان رسانه های ورزشی (روزنامه ها، مجلات، تلویزیون، رادیو، شبکه های خبری) استان تهران می باشند (289 نفر). ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه (30 گویه و 5 مولفه به صورت لیکرتی) بود. جهت بررسی داده های بخش کیفی از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بنابراین می توان عنوان نمود که چالش های منابع انسانی، آموزشی، تجهیزاتی، مصرف رسانه و محتوا از چالش های رسانه های ورزشی کشور می باشد (مقدار تی بیشتر از 96/1). با توجه به نقش پررنگ رسانه های مختلف ورزشی بر توسعه ورزش (همگانی، تربیتی، قهرمانی و حرفه ای)، رفع چالش های آن، از اهداف اصلی برنامه های توسعه رسانه های ورزشی باید باشد که توصیه می شود رسانه های مختلف ورزشی از نتایج پژوهش حاضر بهره گیرند.
  کلیدواژگان: رسانه، سواد رسانه، محتوا، مدل، ورزش
 • حسین طالبی، طاهره باقرپور*، نعمت الله نعمتی صفحات 129-141

  بین میزان بیان ژن مایواستاتین و قدرت عضلانی و همچنین فاکتورهای مربوط به آمادگی حرکتی ورزشکاران ارتباط وجود دارد. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی به شکل سنتی و تمرینات تعلیقی-مقاومتی بر سطوح سرمی مایواستاتین و نتایج آزمون های عملکرد حرکتی کشتی گیران می باشد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون می باشد. تعداد 30 نفر از کشتی گیران انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه کنترل، تمرینات مقاومتی سنتی و تمرینات تعلیقی-مقاومتی تقسیم شدند. سطوح سرمی مایواستاتین، قدرت عضلانی، سرعت، توان و چابکی به ترتیب بوسیله روش خونگیری ناشتایی و آزمون های یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه، آزمون 15 یارد سرعت، پرش سارجنت و T، مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از اتمام مرحله پیش آزمون، هر یک از گروه های تمرینی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه تمرینی به مدت 30-45 دقیقه تمرینات مربوط به خود را انجام دادند. در پایان 8 هفته تمرینات نیز کلیه آزمون هایی که در مرحله پیش آزمون به انجام رسیده بود مجددا و در مرحله پس آزمون تکرار شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق از روش های آماری تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه و تعقیبی بونفرونی نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی، در گروه مقاومتی سنتی با تعلیقی_مقاومتی تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0>p)؛ اما بین میانگین متغیرهای مورد بررسی، در گروه کنترل با دو گروه تمرینی در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0≤p). با توجه به نتایج تحقیق حاضر، هر دو شیوه تمرینات مقاومتی سنتی و تمرینات تعلیقی-مقاومتی موجب کاهش سطوح سرمی مایواستاتین شده و با افزایش قدرت عضلانی می تواند به عنوان رویکردی جهت بهبود عملکرد حرکتی کشتی گیران آزادکار مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تعلیقی، مقاومتی، تمرینات سنتی، عملکرد حرکتی، قدرت، مایواستاتین
 • محمدجواد حیدری، لیلا صفاری*، مهدی نادری نسب صفحات 143-164

  هدف پژوهش طراحی مدل مدیریت هواداران لیگ برتر فوتبال با رویکرد شبکه اجتماعی و روش تحقیق از نوع کیفی- کمی با رویکرد تحلیل سیستماتیک بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، اعضای هییت مدیره و کارشناسان باشگاه های ورزشی و روسای کانون های هواداران باشگاه ها لیگ برتر فوتبال بود و نمونه آماری در بخش کیفی بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و دردسترس نمونه گیری و نظرخواهی گردید. در فاز کیفی از مطالعه کتابخانه ای نظامند و مصاحبه های اکتشافی و در فاز کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری و محتوایی توسط صاحب نظران و پایایی آن ، با استفاده از نرم افزار SPSS24 تایید شد. در بخش کیفی از سه مرحله کدگذاری برای دسته بندی مولفه های شناسایی شده و در بخش کمی جهت مدل یابی ساختاری و سنجش روابط چندگانه بین متغیرها از نرم افزار smart pls استفاده شد. نتایج نشان داد که چارچوب مفهومی تحقیق حاضر شامل چهار بخش مدیریت احساسات، نگرش هوادار، مالکیت هوادار و پیامدها ، بخش مدیریت احساسات شامل چهار بعد لذت، مهرورزی، شگفتی مثبت و ناخشنودی و بخش نگرش و مالکیت هوادار نیز شامل دیدگاه هوادار و ذینفعان هواداری و بخش سوم شامل تغییرات دانشی و اجتماعی بود. بخش نهایی ابعاد مالی، ایجاد هویت، توسعه سیستم هواداری، رضایتمندی هواداران، و وفاداری هواداران به عنوان پیامدهای مدیریت هواداران ورزشی با رویکرد شبکه اجتماعی در نظر گرفته شده است. نتایج بخش کمی به جز اثر مدیریت احساسات بر پیامدهای مدیریت هوادارن که مورد تایید قرار نگرفت (05/0>p) معنی دار بودن تمامی سوالات و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان 95% تایید می سازد. . به صورت کلی نتایج پژوهش نشان داد که عوامل تعیین کننده در بهبود سیستم مدیریت هواداری محدود به بخش خاصی نیست بلکه در فرایند مدیریت احساسات تا وفاداری هواداران است و هر مرحله نیازمند برنامه ریزی ویژه است.

  کلیدواژگان: کانون هواداران، باشگاه ورزشی، فوتبال، شبکه اجتماعی
 • فاطمه ملکی، علیرضا صفرزاده* صفحات 165-177
  آدیپوکاین ها در پاتوژنز چاقی و مقاومت به انسولین نقش اساسی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رژیم کم کالری متناوب و تمرین مقاومتی بر شاخص های التهابی و متابولیکی در زنان چاق بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 32 زن سالم چاق 45-30 ساله با شاخص توده بدنی 27 تا 35 کیلوگرم بر مترمربع، به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی، در چهار گروه کنترل، تمرین مقاومتی، رژیم کم-کالری متناوب و تمرین مقاومتی با رژیم کم کالری متناوب (ترکیبی) قرار گرفتند. گروه های تمرینی، برنامه تمرین مقاومتی با شدت 50 تا 85 درصد 1RM، سه جلسه در هفته، به مدت هشت هفته اجرا کردند. گروه های رژیم غذایی نیز در این مدت تحت یک برنامه غذایی شامل روزهای با محدودیت کالری (روزهای فرد) و روزهای آزاد (روزهای زوج) قرار گرفتند. پیش از شروع پروتکل تحقیق و 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، ترکیب بدنی و مقادیر سرمی شاخص های التهابی و متابولیکی اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس عاملی با اندازه گیری مکرر در سطح P<0.05 استفاده شد. اثر تعاملی زمان × گروه برای وزن بدن (006/0=P) و BMI (007/0=P) معنادار بود. نتایج نشان داد وزن بدن (016/0=P) و BMI (005/0=P) در گروه کنترل افزایش معنادار داشت. درحالی که در گروه های رژیم کم کالری متناوب (035/0=P) و ترکیبی (032/0=P) کاهش معنادار وزن بدن مشاهده شد. اثر تعاملی زمان × گروه برای سطوح سرمی TNF-α (027/0=P) و انسولین (025/0=P) نیز معنادار بود. غلظت سرمی TNF-α در گروه رژیم کم کالری متناوب (000/0=P) و گروه ترکیبی (011/0=P) با افزایش معناداری همراه بود. سطوح سرمی انسولین در گروه های رژیم کم کالری متناوب (026/0=P) و ترکیبی (022/0=P) در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنادار داشت. تغییرات معنادار سطوح سرمی آدیپونکتین در گروه های رژیم کم کالری متناوب (021/0=P) و ترکیبی (003/0=P) در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. به نظر می رسد مدت زمان طولانی تری برای مشاهده اثرات رژیم کم کالری متناوب به تنهایی یا همراه با تمرین مقاومتی در زنان چاق بر بهبود ترکیب بدن و در نتیجه شاخص های التهابی و متابولیک نیاز باشد.
  کلیدواژگان: التهاب خفیف سیستمی، تمرین مقاومتی، رژیم کم کالری متناوب، زنان چاق، مقاومت به انسولین
 • معصومه دهقان*، فریبا عسکریان، احسان محمدی ترکمانی صفحات 179-197

   مدیریت ایمنی استخرها با در نظرگرفتن ملاحظات مناسب و رعایت شیوه نامه های بهداشتی دقیق، به ویژه در شرایط بحرانی بسیار ضروری است. در این راستا هدف این تحقیق، طراحی مدل مدیریت ایمنی استخرها در شرایط بحران های بهداشتی می باشد. پژوهش حاضر دارای ماهیت اکتشافی بوده و به روش کیفی اجرا شد. جامعه آماری شامل 15 نفر از اعضای هیات علمی، برخی از اعضای فدراسیون های شنا و نجات غریق، مدیران استخرها و مهندسین بهداشت بود که به صورت هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه های عمیق با رویکرد نظریه داده بنیاد ساختگرا (چارمز) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته ها تعداد 232 کد نهایی، 37 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی به دست آمد و با کدگذاری نظری روابط بین مولفه ها تشریح شد. در این مدل چندلایه، ایمنی استخر به عنوان متغیر اصلی و هدف این تحقیق در مرکز قرار گرفته است، مقوله های عوامل سیستمی، عوامل بهداشتی، ارتقاء دانش، سیاست سازمان ها و نهادهای دولتی، عوامل سازمانی و استانداردسازی در لایه بیرونی و مقوله های هموارسازی مسیر بهداشت، توجه به مشتریان، مدیریت بحران، حمایت سازمان ها و نهادهای دولتی، افزایش اثربخشی و افزایش کارایی با هدف ایمن سازی حداکثری استخرها در لایه های داخلی الگو قرار دارند. مطابق مدل این مولفه ها می توانند بر هم تاثیراتی بگذارند و از هم تاثیرپذیرند و نشان می دهد که برای ایجاد مدیریت ایمنی در استخرهای شنا، ابعاد داخلی و خارجی، سخت افزاری و نرم افزاری می توانند موثر باشند.

  کلیدواژگان: استخر شنا، ایمنی، ساختگرا، شرایط بحران
 • نفیسه نصراللهی بروجنی، ولی الله دبیدی روشن*، خدیجه نصیری صفحات 199-215

  برخی شواهد نشان می دهد ورزش شدید با ماسک ممکن است به طور بالقوه باعث افزایش بار قلبی شود. هدف تحقیق حاضر بررسی 2 هفته تمرین تناوبی با شدت متوسط (MIIT) با ماسک صورت (جراحی در برابر N95) بر پاسخ های فیزیولوژیکی سیستم اتونوم قلب (CAS) است.در این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه تجربی هجده زن داوطلب به طور تصادفی به دو گروه تمرین با شدت متوسط (MIIT) با ماسک های N95(MIIT+N95) و جراحی(MIIT+SUR) و یک گروه کنترل تمرین با شدت متوسط بدون ماسک (MIIT+Nomask) تقسیم شدند. گروه تمرین با شدت متوسط به همراه ماسک N95 (MIIT+N95) و گروه تمرین با شدت متوسط به همراه ماسک جراحی (MIIT+SUR) پروتکل تمرین تناوبی بر پایه وزن را در حین پوشیدن ماسک های N95 و یا جراحی به مدت دو هفته انجام دادند. گروه تمرین با شدت متوسط بدون ماسک (MIIT+Nomask) نیز تمرینات مشابه را بدون پوشیدن ماسک اجرا کردند. شاخصهای CAS با استفاده از دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG) و نرم افزار kubios در حالت استراحت و متعاقب پروتکل زیربیشینه ای در قبل و بعد از مداخله 2 هفته ای MIIT ارزیابی شد و تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح معنی داری (05/0 ≥ p) انجام شد. از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از روش های آماری پارامتریک شامل ANOVA یکطرفه در اندازه گیری های مکرر برای بررسی اثر دویدن زیربیشینه ای روی نوارگردان با دو نوع ماسک (جراحی در برابر N95) در قبل و متعاقب اجرای دو هفته تمرین MIIT استفاده شد..طبق آزمون انالیزواریانس دوطرفه کاهش غیرمعناداری در مقادیر R-R، RMSSD، SDNN، SD1 و SD2 و افزایش غیرمعنا دار نسبت فرکانس پایین (LF)، و نسبت فرکانس پایین/فرکانس بالا (LF/HF)، در گروه های N95، SURGICAL و NO-MASK متعاقب پروتکل زیربیشینه مشاهده شد(همه P کمتر از 05/0). در مقایسه با گروه MIIT + Nomask، دو هفته MIIT با ماسک، به ویژه در گروه MIIT + SUR باعث بهبود مقادیر R-R، SD1 و SD2 در پاسخ به پروتکل زیربیشینه شد (همه P بیشتر از 05/0) تفاوتی بین گروه های N95 و SURGICAL دیده نشد.یافته های پژوهش حاضر نشان داد افزایش تحمل سیستم اتونوم قلبی زنان سالم به پروتکل استرس ورزشی متعاقب دو هفته تمرین با شدت متوسط (MIIT) به همراه ماسک، با نتایج قابل توجه تر در گروه تمرین با شدت متوسط به همراه ماسک جراحی (MIIT+SUR) می باشد. طبق نتایج ، زنان سالم می توانند در طول همه گیری کووید-19 در طول تمرینات با شدت متوسط بدون نگرانی در مورد اثرات مضر احتمالی بر سیستم قلبی عروقی، از ماسک صورت استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تمرینات تناوبی، تغییرپذیری ضربان قلب، دستگاه خودمختار قلبی، ماسک های صورت
|
 • Mahboubeh Khodaparast *, Mahmoud Goudarzi, Seyed Nasrolah Sajjadi, Ebrahim Alidoust Pages 9-31
  The main purpose of this research was to design a paradigmatic model of globalization of the National Brand of Iran through sporting events. This research was conducted using the Grounded Theory qualitative method. The statistical population of the study included experts and thinkers familiar with the subject of globalization, global marketing in sports, sporting events and related topics, as well as those involved in sports in the country, which were selected using theoretical sampling method and snowballs and their number reached 18 people. Data collection tools and methods were semi-structured individual interviews. To analyze the data, was used a systematic approach including three main steps of open coding, axial coding and selective coding. During the open and axial coding process, a total of 179 concepts, 83 subcategories and 26 main categories were identified under the headings of causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences. The obtained categories were divided into 5 dimensions: political-economic, managerial, cultural-social, legal and technical-structural factors. In the selected coding stage, the final model of the research was drawn with the focus on the central category of “globalization of the national brand of Iran through sporting events". Understanding the effective consequences of national brand globalization on various dimensions of the country, and the extensive capacity of hosting sporting events in this regard, necessitates the attitudinal-behavioral alignment of the country's managers and those involved in sports and non-sports to move towards globalization.
  Keywords: Global Marketing, globalization, Grounded theory, National Brand, Sporting Events
 • Saman Irani, Mozhgan Ahmadi * Pages 33-46

  Muscle strength and increased concentration are very important and effective components in the success of archers. The aim of this study was to investigate the effect of six weeks strength training with EMS on salivary BDNF and back muscle strength in elite archers. In this semi-experimental study, 16 elite male archer volunteers (age range 16 to 18 years and body mass index 20-25 kg.m-2) purposeful and accessible were selected and randomly were divided into two groups; strength training with EMS and strength training with arch groups. The EMS group performed strength training (50% to 75% 1RM) with muscle electrical stimulation (Maximum output current 180 mA, output frequency 1 to 120 Hz) 3 days a week for 6 weeks, and the control group only were performed strength training similar to the EMS group. Data were analyzed using paired and independent t-test at the P<0.05. The results showed that after 6 weeks, the mean of the back-muscle strength in the strength training with EMS group was significantly higher than the strength training with arch group (p<0.001). Also, the back-muscle strength increased significantly in the strength training with EMS and strength training with arch groups compared to the pre-test (p<0.001), Salivary BDNF levels in elite archers in the strength training group with EMS were not significantly different than the strength training with arch group (p= 0.985). According to the results, it seems that strength training with EMS can increase the back-muscle strength elite archers.

  Keywords: Elite archers, EMS, BDNF, muscle strength
 • Azam Azadi, Ghasem Rahimi *, Rasool Nazari Pages 47-65
  The present study aims to provide a Presenting a model of the role of citizenship health-oriented sport on sustainable development in Iran. The research method was grounded pluralism theory in data. According to the research, initially using library studies, the elements of participation were identified. After in-depth interviews with 17 professional and scientific experts, the theme analysis method was used to extract the elements and group them. The output of this step was to identify 92 indicators in the form of 5 main dimensions and 12 sub-dimensions. Convergent and divergent validity was used to determine the validity, which all results were satisfactory. The results showed that for the sustainable development of Iran with regard to GDP through sports, preparation and formulation of a strategic plan for public and championship sports, officials' attention to the capacity of the private sector in sports activities and expansion of sports venues in urban space and balanced distribution of facilities and Recreational and sports equipment is essential for all citizens to have access to this space. Solve the problems, pay attention to organizational strategies, including the development of a strategic plan for public participation in the sports organization and the use of control and evaluation tools to ensure the effectiveness of teamwork and participation in sports along with creating a work environment with trust and honesty among participants. It can provide a platform for sustainability to improve personal and interpersonal communication among participants.
  Keywords: Sustainable development of Iran, GDP, the role of sports, public sports, championship sports
 • Hossein Miraftabi, AliAkbar Nejad *, Rahman Soori, Erfan Berjisian Pages 67-77

  Studies have shown that Nitrate (NO3-) rich beetroot juice (BJ) supplementation improves high-intensity intermittent exercise, its ergogenic effect on taekwondo is yet to be determined. This study aimed to investigate an acute 120 ml BJ (800 mg NO3-) dietary NO3- on simulated taekwondo test compared with placebo (PL). twelve trained male taekwondo athletes (age: 21 ± 3 years, height: 180 ± 2.07 cm, body mass: 64.8 ± 4.0 kg, BMI 19.75 ± 1.17(kg/m2)) completed two experimental trials using a randomized, double‐blind design. 150 min after supplementation and placebo consummation, the number of taekwondo kicks, the number of successful kicks, and rate of perceived exertion (RPE) were recorded in each round of the simulated taekwondo competition. The data were analyzed by the dependent t-test. No significant difference between conditions was observed in the number of taekwondo kicks during each round (p > 0.05). on the contrary, results of the number of successful kicks each round showed that the average of the BJ supplement group is significantly higher than the placebo group (p < 0.05). there were no significant differences in RPE between the two conditions (p > 0.05). It seems that ingestion of BJ has some positive effects on force generation during the taekwondo match although more researches are needed.

  Keywords: combat sport, Ergogenic aid, high-intensity intermittent performance, Martial arts
 • Mohhsen Zarei, Vali Nowzari *, Seyed Ehsan Amirhoseini Pages 79-97
  The purpose of this study was to present a model for implementing the policies of the National Olympic Committee of Iran with an interpretive structural approach. The research method was descriptive-survey and applied in terms of purpose. Research data were collected in the field and in a mixed manner (qualitative and quantitative). The qualitative sample consisted of 18 experts who were selected non-randomly and purposefully. The statistical population in a small part, including the officials and experts of the National Olympic Committee of Iran and the presidents of the Olympic sports federations, was equal to 120 people, who were considered as a sample as a whole due to the limited number of members. The research instrument was a researcher-made questionnaire containing 37 indicators affecting the implementation of the policies of the National Olympic Committee, the content validity of which was confirmed by 10 professors of sports management and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.89). Interpretive structural modeling technique was used to design the research model. The research model showed that 37 indicators in the form of 9 components and six levels affect the successful implementation of the policies of the National Olympic Committee. Based on the findings, human resource components and organizational factors were at the lowest level and inter-organizational integration and cohesion were at the first level. It can be said that clarity of missions, lack of conflicting goals, training and empowerment of policy makers and clear career path of staff in implementing policies will strengthen inter-organizational cohesion and integration in the National Olympic Committee and Olympic federations and ultimately improve the committee's performance. The National Olympic Committee will follow the guidelines in the successful implementation.
  Keywords: Calligraphy, National Olympic Committee, Interpretive Structural Model, sport
 • Hossein Porhabibi, Seyed Mohsen Avandi *, Abbas Pakdel Pages 99-112
  Objective

  The present study investigated the effect of eight weeks of high intensity interval training (HIIT) and moderate intensity continuous training (MICT) on the apoptotic factors Bcl2 and Bax and the Bcl2/Bax ratio in response to Exhaustive Exercise in young men.

  Methods

  In this semi-experimental study, twenty-four young non-athlete men (age: 19.13 76 1.76 years and BMI: 23.67 59 4.59 kg / m2) were voluntarily selected and randomly arranged in three groups of HIIT(n=8) MICT (n=8) and control (n=7). Subjects in the HIIT group performed an exercise program with an intensity of 80% of maximum heart rate in five three-minute training cycles and rested actively for three minutes between each period with an intensity of 40% of maximum oxygen consumption. The MICT program consisted of 30 to 50 minutes of running with an intensity of 60 to 65% of maximum heart rate. Serum levels of Bcl2 and Bax were measured using ELISA Data analysis was done using independent t-test and analysis of variance with repeated measurements at a significance level of p˂0.05.

  Results

  Serum Bax levels were significantly decreased in HIIT (P = 0.005) and MICT (P = 0.002) groups, while there was no significant difference in the control group (P = 0.873). Serum Bcl-2 levels did not show significant changes in the groups. Serum Bcl2 / Bax ratio was significantly changed in MICT group (P = 0.017) but not in other groups (P = 0.622) (P = 0.463).

  Conclusion

  it seems that performing both HIIT and MICT exercises can reduce the serum level of Bax protein, to prevent apoptosis in the cells.

  Keywords: Bax, Bcl-2, Exhaustive training, HIIT, MICT
 • Saeid Omrani, Mozafar Yektayar *, Mozhgan Khodamoradpor Pages 113-127
  The present study was designed and conducted to develop a model of challenges to the development of sports media in the country. In terms of applied purpose, the present study was a descriptive-survey in terms of data collection method, which was mixed based on the research approach. The statistical population of the present study in the qualitative section includes professors who have done research in the field of sports media (books, translations, research projects, conference and research articles, and at least two cases) as well as sports media managers in Sports network, and sports radio, sports magazines and newspapers. Purposeful sampling method was used to select the interviewees. This sampling continued until the theoretical saturation was reached and finally 19 people were identified as the sample. Also, the statistical population in the quantitative part of the research includes all journalists, photographers, writers, editors and producers of sports media (newspapers, magazines, television, radio, news networks) in Tehran province (289 people). The tools of the present study included semi-structured interviews and a questionnaire (30 items and 5 components in Likert type). Open, axial and selective coding was used to examine the data of the qualitative section and structural equation modeling was used in the quantitative section. The results of the present study showed that therefore it can be said that the challenges of human resources, education, equipment, media consumption and content are among the challenges of the country's sports media (t value greater than 1.96). Given the prominent role of various sports media on the development of sports (public, educational, championship and professional), solving its challenges should be one of the main goals of sports media development programs, which is recommended by the media. Different
  Keywords: : Media, sports, Media Literacy, model, content
 • Hosein Talebi, Tahereh Bagherpoor *, Nematollah Nemati Pages 129-141

  There is a relationship between myostatin gene expression and muscle strength as well as factors related to athletes' fitness. Therefore, the aim of the present study was to compare the effect of traditional resistance training and suspension-resistance training on serum levels of myostatin and the results of wrestlers' motor performance tests. The present study is a quasi-experimental study with pre-test-post-test design. Thirty wrestlers were selected and randomly divided into 3 groups: control, traditional resistance training and suspension-resistance training. Serum levels of myostatin, muscle strength, speed, power and agility were respectively assessed by Fasting blood sampling, Chest press maximal repetition test, 15 yards speed test, Sargent jump and T Agility tests. At the end of the pre-test stage, each training group performed their respective exercises for 8 weeks, 3 sessions per week and each training session for 30-45 minutes. At the end of 8 weeks of training, all the tests performed in the pre-test stage were repeated in the post-test stage. One-way analysis of variance and Bonferroni post hoc test were used for statistical analysis of research findings.The results of one-way analysis of variance and Bonferroni post hoc tests showed that in the post-test stage, there was no significant difference between the means of all the studied variables in the traditional resistance group with the suspension-resistance group (P> 0.05); However, there is a significant difference between the average of the studied variables in the control group and the two training groups in the post-test stage (P≤0.05). According to the results of the present study, both traditional resistance training and suspension-resistance training reduce serum levels of myostatin and by increasing muscle strength can be used as an approach to improve the motor performance of freestyle wrestlers.

  Keywords: motor performance, Myostatin, Strength, Suspension, resistance, Traditional exercises
 • Mohammadjavad Heydari, Leila Saffari *, Mehdi Naderinasab Pages 143-164

  The purpose of this study was designing a sports fans Model with a social network approach in the Premier Football League. The research method is qualitative with a systematic analysis approach.The statistical population included all managers, board members and experts of sports clubs and presidents of clubs' Premier League football clubs and library resources.A statistical sample of a sufficient number based on theoretical saturation was purposefully sampled and available (21 people). Research tools included systematic library study and semi-structured interviews. The validity of the instrument was assessed using qualitative validation methods (content validity, kappa coefficient).Coding and conceptual framing methods were used to analyze the findings.The proposed analytical framework includes four sections: emotion management, fan attitude, fan ownership, and consequences. Emotion management includes four dimensions of pleasure, affection, positive surprise and dissatisfaction.The attitude and ownership of the fans also included the views of the fans and the stakeholders. The third part included cognitive and social changes.The financial dimensions, identity building, fan system development, fan satisfaction, and fan loyalty were as consequences of managing sports fans with a social networking approach.According to the research results, the analysis of the dimensions of emotion to consequence management in the fan management system with a social network approach has a process nature.Accordingly, analysis, planning and strategic measures for the development of the advocacy system with the approach of social networks should pay special attention to the process nature of this sector, the determining factors in each sector and the relationships between them.

  Keywords: Fan Club, Sports Club, Football, social network
 • Fatemeh Maleki, Alireza Safarzade * Pages 165-177
  Adipokines play an essential role in the pathogenesis of obesity and insulin resistance. The aim of this study was to investigate the effect of alternate day low-calorie diet and resistance training on inflammatory and metabolic indicators in obese women. In this semi-experimental study, 32 healthy obese women aged 30-45 years old and with a body mass index between 27 and 35 kg/m2 were purposefully selected and equally randomly divided into four groups: control, resistance training, alternate day low-calorie diet, resistance training and alternate day low-calorie diet (combined). The training groups performed a resistance training program with an intensity of 50 to 85% of 1RM, three sessions per week, for eight weeks. During this period, the diet groups were subjected to a diet plan including days with calorie restriction (odd days) and free days (even days). Before starting the research protocol and 72 hours after the last training session, body composition and serum levels of inflammatory and metabolic indices were measured. Factorial repeated-measured ANOVA was used for data analysis, at the level of P<0.05. The interaction effect of time × group was significant for body weight (P=0.006) and BMI (P=0.007). The results showed a significant increase in body weight (P=0.016) and BMI (P=0.005) in the control group. While in the alternate day low-calorie diet (P=0.035) and combined (P=0.032) groups, a significant decrease in body weight was observed. The interaction effect of time × group was also significant for the serum levels of TNF-α (P=0.027) and insulin (P=0.025). The serum concentration of TNF-α was associated with a significant increase in the alternate day low-calorie diet group (P=0.000) and the combined group (P=0.011). Serum levels of insulin in the alternate day low-calorie diet (P=0.026) and combined (P=0.022) groups had a significant decrease compared to the control group. Significant changes in serum adiponectin levels were observed in the alternate day low-calorie diet (P=0.021) and combined (P=0.003) groups compared to the control group. It seems that a longer period of time is needed to observe the effects of alternate day low-calorie diet alone or combined with resistance training in obese women on improving body composition and, as a result, inflammatory and metabolic indicators.
  Keywords: Alternate Day Low- calorie restriction, Low-grade systemic inflammation, obese women, resistance training, insulin resistance
 • Masoumeh Dehghan *, Fariba Askarian, Ehsan Mohamadi Turkmani Pages 179-197

  It is very necessary to safety management of pools by considering appropriate considerations and following strict hygienic guidelines, especially in critical situations. In this regard, the purpose of this research is to design a model of safety management of swimming pools in the condition of hygienic crises, with an emphasis on the Covid-19 crisis. The current research had an exploratory nature, and was implemented a qualitative method. The statistical population of the research consisted of 15 members of the academic staff, some members of the swimming federation and the lifeguard federation, pool managers and hygienic engineers; who were selected purposefully and using the snowball technique. The data from the in-depth interviews were analyzed with a constructivist (Charmas) grounded theory approach. Based on findings, 232 final codes, 37 subcategories and 12 main categories approached and were explained by theoretical coding and relationships between components. In this multi-layered model, pool safety is the main variable and the goal of this research. Categories of system factors, hygienic factors, improving knowledge, The policy of government organizations and institutions, organizational factors, and standardization are in the outer layer and the categories of smoothing the path of hygienic, attention to customers, crisis management, the support of government organizations and institutions, increasing efficiency, increasing effectiveness with the aim of maximum safety of the pools are located in the inner layers of the model. According to the model, each of these factors can affect each other and be influenced by each other. This model shows that to create safety management in swimming pools, the dimension of the internal and external aspects of hardware and software can be effective.

  Keywords: Swimming Pool, safety, constructive, Crisis condition
 • Nafise Nasrollahi Boroujeni, Valiollah Dabidi Roshan *, Khadijeh Nasiri Pages 199-215

  Some evidence suggests that vigorous physical activity with a mask may potentially increase cardiac workload.The aim of the current research is to investigate the effect of 2 weeks of moderate-intensity training group with a face mask on the physiological responses of the cardiac autonomic system.In this practical and semi-experimental research, eighteen female volunteers were randomly were divided to two groups of MIIT with N95 masks and surgery masks.A control group of MIIT without mask was assigned. The MIIT with N95 mask and the MIIT group with surgical mask performed the weight-based interval training protocol while wearing N95 or surgical masks for two weeks.The MIIT group without mask also performed the same exercises without wearing a mask. CAS indices were evaluated using an electrocardiogram device and kubios software at rest and following the submaximal protocol before and after the 2-week MIIT intervention, and statistical analyzes were performed using SPSS software 25 version at the level Significance was done. Based on the Kolmogorov Smirnov test, parametric statistical methods including one-way ANOVA in repeated measurements were used to investigate the effect of submaximal running on a treadmill with two types of masks before and after two weeks of MIIT training. According to the two-way analysis of variance test, there was a non-significant decrease in R-R, RMSSD, SDNN, SD1 and SD2 values and a non-significant increase in the ratio of low frequency ,and the ratio of low frequency/high frequency in the subsequent N95, SURGICAL and NO-MASK groups. According to two-way analysis of variance test, insignificant decrease in R-R, RMSSD, SDNN, SD1 and SD2 values and insignificant increase in low frequency ratio ,and low frequency/high frequency ratio , in groups N95, SURGICAL and NO-MASK was observed following the submaximal protocol.Compared to the MIIT + Nomask group, two weeks of MIIT with mask improved the R-R, SD1 and SD2 values in response to the submaximal protocol, especially in the MIIT + SUR group There was no difference between N95 and SURGICAL groups.The findings of the present study showed that the tolerance of the cardiac autonomic system of healthy women to the sports stress protocol following two weeks of moderate intensity training with a mask, with more significant results in the group of moderate intensity training with a surgical mask.According to the results, healthy women can use a face mask during moderate-intensity exercise during the Covid-19 pandemic without worrying about possible harmful effects on the cardiovascular system.

  Keywords: interval training, heart rate variability, cardiac autonomic system, Face Masks