فهرست مطالب

علوم و مهندسی آبیاری - سال چهل و ششم شماره 2 (تابستان 1402)

فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
سال چهل و ششم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهزاد متشفع، علی محمد آخوندعلی، محمدرضا شریفی *، حیدر زارعی صفحات 1-14

  دست یابی به برآورد روان آب حوضه، مستلزم شبیه سازی هر چه واقعی تر فرایند بارش –روان آب است. تلاش برای نزدیک نمودن شبیه سازی به واقعیت فرایند، همواره مورد نظر محققین بوده است. چگونگی موقعیت اولین نقطه شروع روان آب در سطح حوضه، منجر به الگوهای مختلف به دلیل شکل گیری جریان شده و در نتیجه، در میزان دقت شبیه سازی فرایند، موثر است. الگوی تاخیری شکل گیری جریان در حوضه آبریز، به دلیل فرض تشکیل جریان از مرکز سطح، برخلاف الگوی متعارف در شبیه سازی نظیرHEC-HMS، به واقعیت شروع جریان، نزدیک تر به نظر می رسد. در تحقیق حاضر برای ارزیابی الگوی تاخیری، در حوضه آبریز رود زرد، به مقایسه آن با الگوی متعارف در شبیه ساز HEC-HMS پرداخته شد. نتایج نشان داد الگوی تاخیری، برخلاف الگوی متعارف، به دلیل افزایش تعداد پارامترها، به ازای سه واقعه بارش، دارای مقادیر توابع هدف Nashو PWRMS به ترتیب 13/0- ، 37/0 ، 08/0- و 49/2، 35/8، 41/6 می باشد که در مقایسه با مقادیر نظیر آن ها 57/0، 68/0، 43/0، و 03/1، 96/6، 87/3 در الگوی متعارف، دارای دقت پایین تری بود. این در حالی است که تحلیل حساسیت پارامترها نشان داد، نوع الگو، در حساسیت نسبی پارامترها، متفاوت است. به طوری که در الگوی تاخیری، پارامتر k، در مقایسه با پارامتر CN از حساسیت بیشتری نسبت به حساسیت آن ها در الگوی متعارف، برخوردار است. مقایسه دو الگوی انتخابی در برآورد حجم سیلاب، نشان داد که الگوی تاخیری عملکرد مناسب تری نسبت به الگوی متعارف دارد.

  کلیدواژگان: مدل HEC-HMS، الگوی متعارف، الگوی تاخیری، بهینه سازی، تشکیل روان آب
 • نادیا شهرکی، صفر معروفی *، محمدصادق غضنفری مقدم صفحات 15-29

  یکی از راه حل های عملی در بخش کشاورزی پیش بینی بارندگی و پراکندگی زمانی آن است. مدیریت مناسب استفاده از آب باران و پیش بینی وقوع و یا عدم وقوع بارش در دوره های روزانه نقش بارزی در برنامه ریزی های کشاورزی و مدیریت منابع آب دارد. در این مطالعه به منظور مدل سازی بارش 24 ساعته و توالی های مربوطه، از داده های بارش روزانه چهار ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان که دارای اقلیم های خشک معتدل، نیمه خشک معتدل و دوره آماری 30 ساله بودند، استفاده گردید. شبیه سازی فقط برای ماه هایی صورت گرفت که در آن ها بارش ثبت شده، وجود داشت. بدین منظور از مدل زنجیره مارکف مرتبه های اول، دوم و سوم دو حالته برای محاسبات وقوع بارش استفاده گردید. برای تعیین مناسب ترین مرتبه مدل زنجیره مارکف از آزمون AIC استفاده شد. هم چنین با توجه به اهمیت حفظ همبستگی مکانی بین ایستگاه های مورد بررسی، از روش ویلکس در شبیه سازی وقوع بارش استفاه گردید. عملکرد روش ویلکس در شبیه سازی وقوع بارش روزانه توسط مدل زنجیره مارکف مرتبه اول و همبستگی مکانی بین ایستگا ه های مورد بررسی با استفاده از شاخص آماری ضریب تعیین (R2) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی معیار AIC نشان می د هد که مدل زنجیره مارکف مرتبه اول برای برآورد وقوع بارش روزانه مناسب ترین مدل می باشد. بر اساس این معیار، به طور متوسط برتری مدل زنجیره مارکف مرتبه اول از مرتبه دوم و سوم به ترتیب 61 و 74 درصد برای تمام ایستگاه های مطالعاتی بوده است. هم چنین براساس معیار R2 ،مشخص شد که روش ویلکس قادر است با دقت قابل قبولی، وقوع بارش را به صورت منطقه ای شبیه سازی نماید .

  کلیدواژگان: روش ویلکس، بارش منطقه ای، اقلیم خشک معتدل، اقلیم نیمه خشک معتدل
 • پروین چهارده چریکی قلی زاده، منوچهر فتحی مقدم *، صادق حقیقی پور صفحات 31-44

  مطالعه حاضر به بررسی عددی خصوصیات جریان گذرا در شبکه لوله پلی اتیلن می پردازد. به این منظور معادله های پیوستگی و مومنتم حاکم بر جریان گذرا در سیستم های تحت فشار با در نظر گرفتن اثرات افت اصطکاکی ماندگار و غیرماندگار و اثر ویسکوالاستیک دیواره لوله های پلیمری با بهره گیری از روش خطوط مشخصه در حوزه زمان تحلیل شدند. آزمایش هایی با مقادیر مختلف دبی حالت ماندگار بر روی یک شبکه لوله پلی اتیلن ساخته شده در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد و سیگنال های فشار گذرا در نقاط مختلف شبکه توسط فشارسنج هایی برداشت شدند. نتایج مقایسه سیگنال های فشاری برداشت شده از مدل آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش دبی، سیگنال جریان گذرا دارای شدت بیش تر و اختلاف فاز کم تری است. واسنجی مدل عددی شبکه لوله با در نظر گرفتن اثرات افت اصطکاکی غیرماندگار و ویسکوالاستیک دیواره لوله با استفاده از تحلیل معکوس جریان گذرا انجام شد و صحت سنجی نشان داد که سیگنال عددی جریان گذرا با در نظر گرفتن تنها اثر ویسکوالاستیک دیواره با یک المان کلوین- ویت دارای بیش ترین میزان مطابقت با اطلاعات برداشت شده از مدل آزمایشگاهی است. هم چنین مقایسه توابع خزش تطابقی برای مقادیر مختلف دبی نشان داد مقدار تابع خزش در شبکه لوله وابسته به مقدار دبی جریان ماندگار است.

  کلیدواژگان: لوله پلی اتیلن، الگوریتم ژنتیک، افت اصطکاکی غیرماندگار، تابع خزش تطابقی، ویسکوالاستیسیته
 • نسرین مرادی مجد، غلامعباس فلاح قالهری *، منصور چترنور صفحات 45-57

  در سال های اخیر، خاک ورزی بیش از حد، سوء مصرف کود های شیمیایی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، سبب تولید گازهایی مانند اکسید نیتروس، متان و اکسید نیتریک و غیره شده است. پژوهش حاضر، با هدف تعیین نرخ تصاعد گازهای مذکور در اراضی تحت کشت نیشکر انجام شده است. با استفاده از نرم افزار DAYCENT ، انتشار گازهای مذکور در ایستگاه های کشت و صنعت حکیم فارابی، میرزا کوچک خان، امیرکبیر، دعبل خزایی، سلمان فارسی، امام خمینی، دهخدا، کارون و هفت تپه شبیه سازی و سپس پتانسیل گرمایش جهانی، به‍دست آمد. به منظور بررسی دقت شبیه سازی، از آماره های ضریب تعیین، خطای حداکثر، ریشه ی میانگین مربعات خطا و ضریب جرم باقی مانده استفاده شد. نتایج داده های مشاهده شده در ایستگاه شوشتر، میانگین متان 102، اکسید نیتروس هفت و اکسید نیتریک 33 کیلوگرم در هکتار و برای ایستگاه آبادان شار متان مدل شده 95، اکسید نیتروس هفت و اکسید نیتریک 36 کیلوگرم در هکتار در سال به‍دست آمد. نتایج مدل شده در ایستگاه شوشتر، میانگین متان 160، اکسید نیتروس دو و اکسید نیتریک چهار کیلوگرم در هکتار به دست آمد و برای ایستگاه آبادان شار متان مدل شده 120، اکسید نیتروس دو و اکسید نیتریک شش کیلوگرم در هکتار در سال به‍دست آمد. با توجه به نتایج شاخص های آماری در هر سه گاز اکسید نیتروس، متان و اکسید نیتریک به‍ترتیب، ضریب تعیین (98/0، 99/0 و 77/0)، ریشه ی میانگین مربعات خطا (055808/0، 310218 /0و 038842/0) و کارایی مدل (619002/0، 854543/0 و767205/0) مدل DAYCENT دقت قابل قبولی را برای هر سه گاز نشان داده است.  

  کلیدواژگان: اکسید نیتروس، اکسید نیتریک، متان، نرم افزار DAYCENT، نیشکر خوزستان
 • مرضیه فلاح مرسلی، هادی رمضانی اعتدالی *، محمد بی جن خان، علی مهدوی مزده صفحات 59-73

  سامانه های آبیاری تحت فشار به شکل گسترده ای مورد توجه مسیولین و بهره برداران قرار دارند. در اراضی شیب دار طراحی، اجرا و بهره برداری از این سامانه ها با مشکلاتی همراه است. در این پژوهش بخشی از سامانه آبیاری قطر ه ای - ثقلی اجرا شده در بوستان باراجین شهر قزوین که دارای شیب حدود 20 درصد است مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی دقیق شرایط موجود، بازدید میدانی انجام شده و پارامترهای موثر در ارزیابی برای تمامی لترال های موجود در پایلوت انتخاب شده، شامل 13 عدد لترال دو طرفه، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که به دلیل اختلاف رقوم قابل توجه، یکنواختی توزیع آب در حد غیرقابل قبول می باشد و همچنین سامانه آبیاری مورد مطالعه بدون تکیه بر ایستگاه پمپاژ و با استفاده از اختلاف رقوم بین استخر و اراضی پایین دست به صورت ثقلی آبیاری می شود، بنابراین به دلیل عدم وجود تجهیزات فیلتراسیون امکان استفاده از قطره چکان  تنظیم کننده فشار (PC)  نیست، زیرا این قطر ه  چکان ها نسبت به گرفتگی های شیمیایی و فیزیکی حساس می باشند، بنابراین برای بهبود شرایط پخش آب استفاده از شیر کنترل دبی، تغییر قطر لوله ها و استفاده از دو نوع قطره چکان غیرتنظیم کننده فشار (Non PC) با طرح سناریوهای متفاوت و مدل سازی در نرم افزار EPANET  بررسی شد. نتایج به دست آمده از ارزیابی کارکرد فعلی سامانه آبیاری، بدون شیر کنترل دبی نشان داد که راندمان سامانه از نظر معیارهای ارزیابی در محدوده ضعیف می باشد که در صورت استفاده از شیر کنترل دبی افزایش یافته، یکنواختی پخش آب از 58 به 70 درصد افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: آبیاری تحت فشار، قطره چکان معمولی، یکنواختی پخش آب
 • بهزاد زاهدی، محمدحسین پورمحمدی *، حسین اسلامی، احسان دریکوند، محسن سلیمانی بابرصاد صفحات 75-90

  آب های زیرزمینی یکی از مهم ترین منابع طبیعی حیاتی است که از نظر کمی و کیفی متغیر است. افزایش شهرنشینی و جمعیت توسعه کشاورزی، فشار زیادی بر کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی وارد می کند. بنابراین احیا و بهره برداری بهینه متناسب با توان آبخوان ها یکی از روش های حل چالش های ناشی از کمبود منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقش مهمی در آماده سازی لایه های موضوعی مختلف برای دستیابی به مناطق بالقوه تغذیه آب زیرزمینی ایفا می کند. در این تحقیق برای شناخت پهنه های مناسب تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی در دشت دزفول-اندیمشک از دو روش AHP و TOPSIS استفاده گردید. معیارهای مورد نظر در این تحقیق شامل ضخامت آبرفت، قابلیت انتقال، لیتولوژی، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه و کاربری اراضی می باشد. پس از تهیه نقشه های لازم و هم پوشانی آن ها در نرم افزار GIS لایه ها بررسی و مکان های مناسب تعیین گردید. طبق نتایج به دست آمده مناطق شمالی و مرکزی با توجه به معیارها مکان مناسب تری برای تغذیه مصنوعی هستند. برای مقایسه این دو روش درصد مساحت هایی را که هر کدام از آن ها در دسته های عالی، خوب، متوسط و ضعیف در برمی گیرند محاسبه گردید. برای روش AHP به ترتیب9/83، 30/53، 30/15و 29/49 درصد و برای روش TOPSIS به ترتیب 20/31، 28/47، 27/48 و 23/74 درصد به دست آمد.

  کلیدواژگان: AHP، TOPSIS، تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی
 • مصطفی نیسی، سید محسن سجادی *، محمود شفاعی بجستان صفحات 91-101

  دریچه سالونی به عنوان سازه ای نوین دارای مزایایی از جمله روگذر بودن و عبور رسوبات و شاخ و برگ درختان همراه با جریان می باشد که به منظورتنظیم سطح آب در شبکه های آبیاری استفاده می گردد. در مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی روی نوع جدیدی از این دریچه، به نام دریچه سالونی – بیضوی در شرایط جریان آزاد انجام گردید.  آزمایش ها در فلومی به طول ده متر و عرض 8/0 متر و ارتفاع 6/0 متر با دبی های 6/40، 2/58، 73، 8/84 و 8/93 لیتر بر ثانیه و در پنج زاویه 20، 5/22، 30، 5/37 و 45 درجه انجام گردید. نتایج نشان داد که دبی جریان رابطه مستقیمی با نسبت بازشدگی دریچه و نسبت عرض فلوم به عمق جریان در بالادست دریچه دارد. در ادامه رابطه بدون بعدی به منظور تخمین دبی جریان عبوری از دریچه با دقت بالایی (MAPE =4.44 %)،  پیشنهاد گردید. هم چنین تغییرات انرژی جریان عبوری از دریچه سالونی – بیضوی در شرایط جریان آزاد تابعی از نسبت بازشدگی و عدد فرود می باشد.

  کلیدواژگان: هیدرولیک جریان، شبکه های آبیاری، راندمان، ضریب دبی، سازه های تنظیم و کنترل جریان
 • علی قدمی فیروزآبادی *، فریبرز عباسی، مهدی جوزی، بهروز ابوالپور، نادر کوهی، امیر اسلامی، پیمان ورجاوند، ابوالفضل ناصری صفحات 103-118

  انجیر به دلیل ارزش غذایی، عملکرد و ارزش اقتصادی بالا و مقاومت به شرایط نامناسب اقلیمی از محصولات عمده باغی کشور است. در رابطه با حجم آب کاربردی و بهره وری آب این محصول در کشور، مطالعه جامعی صورت نگرفته است. لذا این پژوهش، باهدف تعیین حجم آب آبیاری و بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب انجیر، تحت مدیریت بهره برداران در قطب های تولید این محصول اجرا شد. بدین منظور تعداد 100 باغ در استان های لرستان، کرمانشاه، فارس، کرمان و خوزستان در طول فصل زراعی 1399-1398 مورد ارزیابی قرار گرفتند. حجم آب آبیاری در مناطق مورد مطالعه از 7706  تا 13471 مترمکعب بر هکتار متغیر و میانگین آن 10428 مترمکعب بر هکتار شد. روش آبیاری قطره ای نسبت به روش آبیاری سطحی به میزان 6/23 درصد حجم آب کاربردی را کاهش داده است. بهره وری آب در مناطق تولید انجیر از 3/0 تا 58/1 کیلوگرم بر مترمکعب متغیر و متوسط آن 16/1 کیلوگرم بر مترمکعب بود. میزان بهره وری آب در روش آبیاری قطره ای و سطحی به ترتیب 58/1 و 99/0 کیلوگرم بر مترمکعب تعیین شد. میانگین بهره وری خالص و ناخالص اقتصادی آب در مناطق مورد مطالعه به ترتیب 9/50 و 2/111 هزار ریال به ازای هر مترمکعب آب بود. میانگین نیاز خالص آبیاری در مناطق مورد مطالعه به روش پنمن مانتیث و سند ملی به ترتیب 749 و 696 میلی متر تعیین شد. استفاده از سامانه آبیاری قطره ای بجای سامانه آبیاری سطحی که باعث کاهش 6/23 درصدی در آب مصرفی و افزایش 60 درصدی در بهره وری آب می شود، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بهره وری، پنمن- مانتیث، تحلیل اقتصادی، نیاز آبی
|
 • Behzad Moteshaffeh, Ali Mohammad Akhoond Ali, Mohammad Reza Sharifi *, Heidar Zarei Pages 1-14

  Achieving basin runoff estimation requires a more realistic simulation of the precipitation process. Simulation closer to the reality of the process has always been the goal of the researchers. How the first starting point of runoff at the basin level is, leads to different patterns, therefore, is effective in the accuracy of the process simulation. The lagged pattern of flow formation in the catchment area, due to the assumption of the formation of the flow from the center of the surface, is closer to the current flow reality than the conventional pattern in simulation, such as HEC-HMS. The present study was designed to evaluate the latent pattern in the catchment area of the Roudzard River, comparing it with the conventional model in the HEC-HMS simulator. The results showed that the lagged pattern, in contrast to the conventional model, increased the number of parameters for the three rainfall events, the values of the Nash and PWRMS were 0.13, -37.0, -0.08 and 2.49, 8.35, 6.41 respectively Which had a lower accuracy in comparison with the values of them such as 0.57, 0.68, 0.43 and 1.03, 6.96, 3.87 in the conventional pattern. However, sensitivity analysis of the parameters indicated the type of pattern is different in the relative sensitivity of the parameters. As in the delay pattern, the K parameter is more sensitive than the conventional pattern compared to the CN parameter. Comparison of two selected patterns in estimating flood volume showed that the delay pattern has a better performance than conventional pattern.

  Keywords: HEC-HMS model, Routine pattern, Lag pattern, Runoff generation
 • Nadia Shahraki, Safar Marofi *, Mohammad Sadegh Ghazanfari Moghadam Pages 15-29

  Water scarcity is a big problem in many areas, especially in arid and semi-arid regions. It is rising due to the demand growth driven by increased economic activity and population growth in developing countries. Since Iran is on the world's dry belt and it has rain equivalent to 1/3 of the rain world's average, it is considered a dry country. The rain trend indicates that Iran is going to drought, so plans and measures of water resources management should be developed accordingly (Samadi Broujeni and Ebrahimi, 2010). Also rainfall in Iran is one of the main variables for assessing of water resources, but its spatial and temporal distribution is very Non-uniform. For this reason, the water resources distribution of the country is not uniform, too. Preservation and water resources management are not only a function of rainfall but also depend on the variability of rainfall. If spatial change of rainfall be small, the water resources are more homogeneity and consistency (Mirmousavi and zohrehvandi, 2011) . Hence, the rainfall variations are important in assessing water resources of rivers and the relative study of local and regional water resources. Although various approaches have been proposed for modeling of rainfall, the use of single generators can not properly reproduce the spatial correlations between different meteorological variables. In this paper, was used the first-order Markov chain(MC1), the second-order Markov chain(MC2) and the third-order Markov chain(MC3) for the occurrence of daily precipitation. The Wilks method was used to simulate the occurrence of daily precipitation by preserving the spatial correlation between stations for four synoptic stations in Khozestan province of Iran, considering the importance of preserving the spatial correlation between adjacent stations in water and agricultural studies in daily scale, which has not been studied in Iran up to now.

  Keywords: Wilks approach, Regional rainfall, Climate of arid moderate, Climate of semi-arid moderate
 • Parvin Chahardah-Cheriki Gholizadeh, Manoochehr Fathi Moghadam *, Sadegh Haghighipoor Pages 31-44

  The analysis of transient flow plays a critical role in designing pipe systems and pipe networks. Controlling and collecting the pressure wave signals at proper spots in the pipeline can provide much information about the system. Many researchers have studied transient flow and the loss caused by unsteady flow (Brunone et al, 1991; Pezzinga, 1999; Vitkovsky et al., 2000).
  Compared with steel pipes, the use of polymer pipes such as polyethylene (PE) and PVC in pipelines and pipe networks has attracted much attention due to their superior properties. Researches have been conducted on the dynamic behaviour of these pipes on transient flow. Brunone et al. (1995) explained that pressure wave damping in a polyethylene pipeline is caused by unsteady friction loss; however, the research showed that there is a large difference between the numerical and the experimental results, and this is due to the viscoelastic effects of polymer pipe walls, which were neglected in this study. Soares et al. (2008) examined the viscoelastic behaviour of PVC pipes on transient flow. The creep function of these pipes was calculated by inverse solution of the transient flow. The results showed that the damping, scattering, and shape of the transient pressure waves are fully described by taking into account the viscoelastic behaviour in the developed numerical model. Carriço et al. (2016) studied the uncertainties of the transient flow numerical model in polyethylene pipes, indicating that unsteady friction loss and viscoelasticity of polyethylene pipe walls have parallel effects on transient signals and the effects cannot be simultaneously distinguished.
  Most studies have been so far conducted on the transient flow in a simple pipeline made up of steel and concrete. Since few research has been done on transient flow in more complex systems and plastic pipes, the present paper investigates the numerical and experimental model of transient flow and its properties in polyethylene pipe networks in time domain. In this study, by collecting transient signals of the pipe network, unknown parameters are calibrated and extracted by inverse analysis of the transient flow for different discharges. The pressure signal properties in polymer pipes are also compared with discharge variations.

  Keywords: Polyethylene pipe, Genetic algorithm, Unsteady friction loss, Creep compliance function, Viscoelasticity
 • Nasrin Moradimajd, Gholam Abbas Fallah Ghalhari *, Mansour Chaternour Pages 45-57

  During the last few decades, greenhouse gases have affected the earth's radiation balance by keeping long-wavelength radiation in the atmosphere and increasing the air temperature (Bakht Firouz and Raeini Sarajaz, 2013). The agricultural sector has played an important role in emitting greenhouse gases through using fossil fuels, carbon losses through tillage operations, incineration of crop and forest trees, livestock, the use of livestock manure and construction, and the use of chemical fertilizers. So, the share of this sector in climate change is about 13.5%, of which 60% is related to nitrogen oxide, 39% to methane, and 1% to nitrogen dioxide (IPCC, 2007).
  Considering the vast area under cultivation of sugarcane in Khuzestan province and the use of chemical fertilizers as well as the burning of its residues every year, it is necessary to determine the amount of greenhouse gas production in these areas. Therefore, the purpose of this study was to use the DAYCENT model to determine the amount of gas flux emitted in sugarcane cultivation in Khuzestan province and to determine the efficiency of this model with statistics of coefficient of determination, maximum error, root mean square error, model efficiency, and residual mass coefficient. The other purpose of this study is to compare the amount of global warming potential and production of methane, nitrous oxide, and nitric oxide emissions between Shustar and Abadan agro-industrial stations.

  Keywords: Nitrous oxide, Nitric oxide, Methane, DAYCENT software, Khuzestan sugarcane
 • Marzieh Fallah Morsali, Hadi Ramezani Etedali *, Mohammad Bijankhan, Ali Mahdavi Mazdeh Pages 59-73

  This study evaluated a drip-gravity irrigation system implemented in Barajin Park at the north of Qazvin province. In order to carefully examine the existing conditions of the field visit, the effective parameters in the evaluation were measured for all laterals in the selected section, including 13 laterals. The results showed that the water uniformity distribution was unacceptable due to the significant elevation difference. Note that no filtration system was used; hence, it was impossible to use a pressure regulating emitter (PC) because these emitters are sensitive to chemical and physical clogging. To improve the water distribution conditions, applications of 1) using flow control valves, 2) changing the diameter of the pipes, and 3) using two types of conventional drippers (Non-PC) with different scenarios and modeling in EPANET software were investigated.           

  Keywords: Evaluation, Modeling, Water Distribution Uniformity
 • BEZAD ZAHEDI, mohammad hosien poormohammadi *, Hossein Eslami, Ehsan Derikvand, Mohsen Solimani babarsad Pages 75-90

  The over-drilling of deep wells and the excessive exploitation of groundwater sources cause the groundwater level to decrease daily, resulting in more energy to power pumps. Artificial recharging is the injection of water into a permeable formation to recharge the groundwater aquifer and reuse it with a different regime and quality and by creating additional facilities or changes in the region's natural conditions (Fazl Avali, 1998). Placing artificial recharge systems are one of the basic principles of creating these systems. The selection of sites based on scientific and natural points plays a critical role in the success and efficiency of the development of these systems to achieve the relevant goals. This process must be undertaken with considerable care. Identifying artificial recharge areas and substrates can be accomplished using various methods and parameters. No matter the method used, the results from different studies must be analyzed jointly, and then the most appropriate area for the study must be determined. Due to the presence of various characteristics in location, continuous changes of influential factors, and the need to examine the evaluated criteria, the use of GIS due to special features and capabilities, can be beneficial to this endeavor. The multi-criteria analysis method has been mentioned as a valuable model for integrating information layers in artificial recharge. Numerous studies have been conducted to locate recharging sites for artificial recharge.
  Ramalingam and Santhakumar (2002), using GIS and remote sensing techniques, investigated suitable artificial feeding areas in a state in India which considered geomorphological, geological, soil, slope, land use, runoff intensity, and groundwater depth. As part of the research conducted by Hekmatpour et al. (2007), areas of the Varamin plain that can be artificial recharge were identified through classification and layer combining in a GIS environment and using a decision support system to make decisions.

  Keywords: AHP, TOPSIS, artificial groundwater recharge
 • Mostafa Neisi, Seyed Mohsen Sajjadi *, Mahmood Shafai Bejestan Pages 91-101

  Management of irrigation networks has always been one of the most important issues in the agricultural sector, and the use of modern valves and structures for controlling and adjusting the water flow is very important in irrigation channels. Water level control structures are used in irrigation canals to imple-ment delivery methods (Naghaei and Monem 2013).
  Gates are one of the most used water structures in distribution canals that are used to transport and deliver water to consumer or to control the flow rate or water level. Determining the relationship governor on these structures can improve the performance of open canals and therefore prevent water loss. Lopac gate as a water level adjustment structure has recently attracted attentions and its performance in applied and practical areas of irrigation channels in different countries is accepted. The gate can be opened along the flow direction and can regulate upstream water level for various dis-charges by adjusting the gate opening angle (Oad and Kinzli 2006). So far little studies have been done on these types of gates. Some studies have examined hydraulic conditions of the flow passing through rectangular Lopac gate and presented the discharge equation as well as its coefficient in free flow and submerged conditions. In the present study, an experimental investigation has been conducted on new type of Lopac gate called elliptical lopac gates. This type of gate, which is a combination of rectangular Lopac gates and elliptical sharp edges have good function in passage of rubbish, foliage of trees and sediments along with the flow. We constructed and installed an elliptical Lopac gate as well as a rectangular Lopac gate at the laboratory scale to control and compare performance of both types of gates. The test were conducted for 5 opening degrees and for 5 discharge. Then, discharge equations of the elliptical Lopac gate in free flow condition with the help of buckingham pi theorem were presented with appropriate precision of Mean Absolute Percentage Error (MAPE = 4.44%).Also, changes in the energy flow dissipation crossing of Elliptical Lopac gate and Rectangular Lopac gate were studied and compared.

  Keywords: Haydraulic flow, Irrigation Networks, Efficiency, Coefficient Discharge, Regulation, Control Structures
 • Ali Ghadami Firouzabadi *, Fariborz Abbasi, Mehdi Jovzi, Behroz Aboulpour, Nader koohi, Amir Eslami, Peyman Varjavand, Abolfazl Naseri Pages 103-118

  Figs are one of the main horticultural products in Iran due to their high nutritional value, high yield and economic value, and resistance to adverse climatic conditions. About one million tons of figs are produced annually in the world, Iran is the fifth largest producer of this product in the world (FAO, 2018). In addition to the above, the agricultural sector in Iran, like many countries, is the main consumer of water from renewable water sources. But there are not exact information on the volume of irrigation applied water and water productivity of this product in Iran. Therefore, this study was conducted with the aim of measurement of applied water at field scale and evaluation of water productivity of figs orchards at selected provinces in Iran.

  Keywords: Productivity, Penman-Monteith, Economic Analysis, Water Requierement