فهرست مطالب

نشریه مهندسی آب
سال دهم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صدیقه ابراهیمیان*، محمد نهتانی، حسین صادقی مزیدی صفحه 1

  پهنه هایی که از نظر ژیومورفولوژیک همگن هستند، می توانند با یک روش مدیریت شوند. پهنه بندی سطح زمین، تشخیص عوارض زمین به وسیله ویژگی های اساسی سطح مانند ارتفاع، شیب و جهت شیب می باشد در این تحقیق به پهنه بندی کمی سطح زمین با استفاده ی مدلهای بنیادی پرداخته شد که مدل بنیادی به الگوی از سطح گفته می شود که دارای شکل خاصی مانند حالت پله ای و دایره ای هستند و با تغییر ضرایب مربوط به آن ها شکل کلی خود را حفظ نموده و تنها انحنا و شیب آنها در جهات مختلف تغییر می نماید. علت انتخاب این فرم ها این است که هر فرم خواص قابل پیش بینی از نظر جهت حرکت آب، قابلیت فرسایش دهندگی، کاهنده یا افزاینده بودن جریان، قابلیت جمع آوری آب را دارد. در این مطالعه به منظور تشخیص محدوده های مناسب برای تغذیه مصنوعی در منطقه ی کوهستانی گهر و دشت گربایگان، در استان فارس، از پهنه بندی کمی سطح زمین با برازش فرم بنیادی پله ای و دایره ای، به سطح استفاده گردیده است. برای تشخیص بهترین ساختار بنیادی خطی و دایره ای قابل برازش از ساختارهایی با رده درجه دو برای پنجره سه تایی و از داده های حاصل از مدل رقومی ارتفاعی با قدرت تفکیک 10 متری استفاده گردیده است. برای تعیین درجه برازش ساختارهای بنیادی از شاخص مجموع اختلاف مربعات اختلافات سطح استفاده شده است. با برازش الگوهای قابل تفسیر به سطح زمین می توان تعیین نمود که زمین به چه الگو و چه مکانیسم تشکیلی شباهت بیشتری دارد. مکان هایی که در بعد قابل قبول شیب نمی باشد (شیب از 002/. کمتر و از 1/0 بیشتر) مقدار است.

  کلیدواژگان: مدل بنیادی، عوارض سطحی، پهنه بندی ژئومورفولوژیک، تغذیه مصنوعی، گربایگان
 • علی باقری*، محمدصادق قربانی صفحه 2

  در این مقاله، معادلات رژیم رودخانه به کمک توسعه معادله توان واحد جریان و کاربرد آن در مورد رودخانه بابلرود به دست آمده اند. برای این منظور با مروری بر تحقیقات گذشته، ابتدا مبانی و مفهوم رژیم و هندسه- هیدرولیکی در رودخانه ذکر می شود و سپس روش ها و نتایج به دست آمده توسط محققین قبلی به صورت دسته بندی شده ارایه می شود. در گام بعدی معادله توان واحد جریان با در نظر گرفتن پارامترهای غلظت وزنی رسوبات و سنگینی نسبی ذرات معلق توسعه داده می شود. سپس با استفاده از آنالیز ابعادی، معادله توان واحد جریان بی بعد به دست می آید. در انتها، معادلات رژیم برای رودخانه بابلرود به کمک معادله توان واحد جریان بی بعد استنتاج و ارایه می شود. در نهایت نتایج حاصل از این معادلات با مقادیر مشاهداتی و سایر معادلات رژیم مقایسه می شوند. نتایج به دست آمده از معادلات رژیم توسعه یافته در این تحقیق با مشاهدات صحرایی همخوانی خوبی را نشان می دهند.

  کلیدواژگان: معادلات رژیم، توان واحد جریان، رودخانه بابلرود، آنالیز ابعادی
 • فریده رحیمیان، صائب خوش نواز* صفحه 3

  فعالیت های کشاورزی بزرگترین بخش مصرف کننده آب در جهان و ایران است ، با توجه به کمبود منابع آب ، جهت جلوگیری از کاهش تولید محصولات زراعی استفاده از منابع آبی غیر متعارف از جمله زهاب های کشاورزی در چرخه آبیاری می تواند کمک قابل توجهی در جهت رفع کمبود منابع آب باشد. هدف پژوهش حاضر ، ارزیابی استفاده از سیستم (IFDM) جهت حفظ منابع آب و جلوگیری از تخریبات زیست محیطی در بخش کشاورزی می باشد. دهستان عقیلی از توابع شهرستان گتوند بواسطه داشتن آب و خاک مطلوب، بستری مناسب جهت تولید سالانه بیش از هزاران تن انواع محصولات غله ای و غیرغله ای است ، اما متاسفانه در همین دشت شاهد تولید حجم عظیمی از زهاب هستیم . در این پژوهش ، مقادیر پارامترهای PH ، دما ، DO ، BOD ، TDS ، TSS ، EC ، سدیم، فسفات، نیترات، در یک بازه زمانی پنج ساله (95-90) در آب رودخانه و در زهاب این دشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بر اساس نتایج بدست آمده ، کیفیت زهاب مطلوب است و می توان از آن در چرخه آبیاری بصورت مختلط با آب کانال جهت آبیاری محصولات زراعی مقاوم به شوری مانند گندم و جو پاییزه و پنبه تابستانه استفاده نمود .

  کلیدواژگان: کمبود منابع آب، زهاب، محیط زیست، IFDM
 • سید مجید مسدد* صفحه 4

  دما، شوری و چگالی از جمله پارامترهای فیزیکی آب دریا و اغلب درحال تغییر هستند. ترموکلاین، از جمله خصوصیاتی است که به صورت خاصی از تغییرات دما در ستون سیال ایجاد گردیده و می تواند دارای تغییراتی از نظر زمانی و مکانی باشد. مطالعه و بررسی ایجاد و روند تکاملی ترموکلاین که نوعا به طور فصلی دارای تغییر است، محقق را به سمت اطلاعات راجع به پدیده های درون سیال سوق می دهد. روش های عددی دارای خطا و تقریب هستند و هرچه اثر نیروهای موجود در منطقه و عوامل موثر بر مساله بهتر شناخته شود، مقادیر پیش بینی به واقعیت نزدیکتر خواهند بود, از این رو خطای کمتری در مطالعه عددی روی خواهد داد. البته برای سنجش میزان درستی نتایج حاصل از مدل عددی در منطقه مورد مطالعه می توان نتایج را برای مدت زمانهای مختلف و با گامهای زمانی مناسب پیش بینی و با مقادیر اندازه گیری مقایسه کرد؛ در این تحقیق با اجرای مدل عددی پرینستو ن در یک دوره شش ماهه از فصل زمستان با کمک دما های اندازه گیری شده در خلیج فارس اعمال شرایط اولیه و مرزی و همچنین اعمال واداشتهای موثر بر تغییرات شرایط فیزیکی در محیط با بدست آوردن مقادیر دما ها در فصل تابستان به نحوه تشکیل و توسعه ترموکلاین پرداخته شده است. در واقع توسعه ترموکلاین از تنگه هرمز به سمت شمالغرب (ورودی اروند به خلیج فارس) مطالعه شده است.

  کلیدواژگان: خلیج فارس، دما، ترموکلاین، مدل عددی، POM
 • کوروش جوادی پاشاکی* صفحه 5

  آب به لحاظ تقاضا یک کالای بدون جانشین و ضروری در سبد خانوار و تقاضای واسطه ای تولید در بخش های اقتصادی است. درعلم اقتصاد مقدار تقاضا با قیمت آن کالاها بستگی دارد. اما آب بدلیل ارزش گذاری قیمت پایین با سایر کالاها متفاوت است.همه بخش های اقتصادی وابسته به آب هستند.هیچ بخشی از اقتصاد بدون نهاده ی آب امکان تولید و خدمات برایش مسیر نیست. آب رابطه تنگاتنگ نیز با محیط زیست دارد.رویکرد مبتنی بر اقتصاد چرخشی آب و استفاده از پساب فاضلاب در بخش صنعت می تواند مصرف آب زیر زمینی را تاحدودی کاهش دهد.این مقاله با استفاده از آمار واطلاعات حسابداری آب و با رهیافت الگوی جدول داده -ستانده ،ضریب فزاینده پساب فاضلاب ،آب سطحی، زیر زمینی، برداشت از دریا وآب واحدهای صنعتی در بخش های اقتصاد را محاسبه و مقدار مصرفی آب را براساس رشد اقتصاد ملی ورشد جمعیت برای سال 1410 پیش بینی نموده است.

  کلیدواژگان: ضریب فزاینده آب، رشد اقتصادی، مصرف واسطه ای، نهایی، پیش بینی آب
 • محمد نصراصفهانی*، حسن ترابی پوده صفحات 28-38
  برآورد مقدار مواد رسوبی که یک جریان قادر به حمل آن است یکی از موضوعات اصلی تحقیقات هیدرولیک رسوب می باشد که در بسیاری از پروژه های مهندسی همچون مورفولوژی و تغییرات بستر رودخانه، برآورد رسوب سالیانه برای آبگیرهای رودخانه، حفاظت سواحل، لایروبی کانالها و... حایز اهمیت می باشد. مقدار رسوب عبوری در یک مقطع از رودخانه ممکن است به ترکیبی از اثرات عمق و عرض جریان، شیب انرژی، دما و خصوصیات سیال، تلاطم جریان آب و طیف وسیعی از اندازه، شکل، چگالی، چسبندگی و غلظت ذرات رسوب بستگی داشته باشد. تنوع فرمولهای برآورد انتقال رسوب و نداشتن اطلاعات کافی از عملکرد فرمولهای موجود، انتخاب یک فرمول مناسب را برای یک رودخانه خاص فوق العاده مشکل می نماید. بنابراین برای انتخاب مناسبترین فرمول نیاز به ارزیابی و واسنجی معادلات برآورد رسوب برای رودخانه مورد نظر می باشد. در این مقاله معادلات برآورد رسوب در روخانه کارون و در بازه ملاثانی- فارسیات به منظور انتخاب مناسبترین فرمول بررسی می گردد.
  کلیدواژگان: رودخانه، نسبت بار رسوب، دبی رسوب، هیدرولیک
|
 • Sedighe Ebrahimiyan *, Mohomad Nohtani, Hossein Sadeghimazidi Page 1

  In this study, the quantitative zoning is used to identify areas suitable for artificial recharge in the mountainous area of Gohar and Garbayegan plain, Fars province fitting a linear fundamental form to the surface. The structures with grade two for triplex windows and the data from the digital elevation model with a resolution of 10 m was used to determine the best fitable fundamental structure. The sum of square differences of the surface differences is used as an indicator to determine the degree of fitting the fundamental structures. By fitting the interpretable patterns to the Earth's surface it can be determined that the earth was similar to what pattern and formation mechanism. Mountain ranges upstream alluvial cones and plains located downstream of the upstream alluvial cones are not linear levels. Places which are not at the acceptable slope (gradient less than 0.002 and higher than 0.1) allocated to the zero fitting degrees and the fitting degree values are positive in alluvial cones and areas fall in the acceptable range of the slope. The results show that the surfaces located downstream of the alluvial cones and the plains are most suitable areas for floodwater spreading in the Garbayegan watershedIn this study, the quantitative zoning is used to identify areas suitable for artificial recharge in the mountainous area of Gohar and Garbayegan plain, Fars province fitting a linear fundamental form to the surface. The structures with grade two for triplex windows and the data from the digital elevation model with a resolu.

  Keywords: Fundamental Model, surface features, geomorphological zoning, artificial recharge, Garbayegan
 • Ali Bagheri *, MohamadSadegh Ghorbani Page 2

  In this paper, river regime equations through developing of unit stream power equation and based on data of babolrood River were derived. For this purpose, with the review of previous research, the principles and concepts of regime and hydraulic geometry of the river is mentioned. then, methods and out-comes of former researchers are classified. On the next step, based on dimensional analysis, unit stream power as a function of river flow parameters including suspended sediment load and specific gravity of particles is developed. Using the unit stream power equation and babolrood River' data, regime equations are derived for these rivers. Finally, the results derived from regime equations are compared with the field data and regime equations of the other researchers. A good agreement was observed between field data and values resulted from developed regime equations in this research.

  Keywords: Babolrood River, Dimensional Analysis, Regime Equations, Unit Stream Power
 • Farideh Rahimian, Saeb Khoshnavaz * Page 3

  Agricultural activities are the largest sector of water consumption in the world and in Iran. Due to the scarcity of water resources, to prevent the reduction of crop production, the use of unconventional water resources, including agricultural drains in the irrigation cycle can be a significant help to eliminate Lack of water resources. The purpose of this study is to evaluate the use of the system (IFDM) to conserve water resources and prevent environmental degradation in agriculture. Aghili village of Gotvand city, due to having good water and soil, is a suitable bed for the annual production of more than thousands of tons of grain and non-grain products, but unfortunately in this plain we see the production of a huge amount of wastewater. In this study, the values of pH, temperature, DO, BOD, TDS, TSS, EC, sodium, phosphate, nitrate, in a period of five years (95-90) in river water and in the drainage of this plain are analyzed. Took. Based on the obtained results, the quality of drainage is desirable and it can be used in the irrigation cycle mixed with canal water to irrigate salinity-resistant crops such as wheat, autumn barley and summer cotton.

  Keywords: Water Scarcity, Drainage, environment, IFDM
 • Seyed Majid Mosaddad * Page 4

  Temperature, Salinity and salinity are as some of physical properties of sea water often varying there. Thermocline, is a property as temperature varying in water column and having variations in terms of time and space. Study and investigation of existence and developing trend with seasonal variations conduct the researcher to some information about inter fluid events. Numerical methods having errors and approximations, and predicted values will be closer to real ones that it is related to more knowledge about influence of present forces and effective factors on the problem.Therefore, little errors happens in numerical study. Of course it is helpful to predict results for different time periods in suitable time and so compete them with measured values for evaluation of the results in the case study zone. Running a numerical model, Princeton, during a 6 months period from winter using measured values of temperature, and applying initial and boundary conditions, also effective factors on physical conditions variations in the zone, summer temperatures are resulted and so formation and development of thermocline will be analyzed. In fact, development of thermocline from strait of Hormuz to Northwest of the Persian Gulf (Arvand river estuary) has been investigated.

  Keywords: Persian Gulf, temperature, Thermocline, Numerical model, POM
 • Kourosh Javadi Pashaki * Page 5

  From demand perspective, water is an essential and irreplaceable commodity in the household basket and production intermediate demand in the economic sectors. In economics, the price of a commodity depends on the final demand for it but this issue is not the same for water due to its low price. All the economic sectors are dependent on water and no sector can operate and offer services without it. Water is in close contact with environment. The economy based on recirculating of water and use of sewage effluent in the manufacturing sector leads to decrease in usage of underground water. This paper uses the statistics of water accounting and based on the input-output tables, calculates the incremental coefficient of sewage effluent, surface water, underground water, Water abstraction from the sea, and usage of water in industrial units in different sectors of economy and predicts the amount of water consumption based on the national economic growth and population growth for the year 1410.

  Keywords: : Growing water coefficient, Economic Growth, Intermediate demand, Final, Water forecast
 • Mohammad Nasr Esfahani *, Hasan Torabi Poudeh Pages 28-38
  Estimation of the sediment loads in a stream flow is one of the well-discussed topics in the sediment hydraulics literature. In almost the entire river engineering projects addressing issues such as river morphology, river bed changes, estimation of the annual sediment deposition at the river intakes, banks protection, dredging of the water channels, etc are of prime importance. The amount of sediment transported through a river cross-section may be under a mix of various influences from flow depths and widths, energy slope, temperature and fluid characteristics, flow turbulence and a wide range of their sizes, forms, densities, sediment particle concentrations, and other physical and hydraulic properties. The variety of formulae applied in sediment transport and estimation calculations also the paucity of information and data on the performance of such formulae makes the selection of the suitable ones for different specific conditions an extremely difficult task. Any choice in this regard should incorporate the evaluation and analysis of river hydraulics. In the present paper, several sediment estimation formulae examined for Greater Karun River along Mollasani-Farsiat reach with the purpose of proposing the best sediment transport relation to be applied in later researches. Results showed flow-based energy-based methods are better suited for the Karoon River.
  Keywords: river, Sediment load ration, Sediment discharge, Hydraulics