فهرست مطالب

نشریه مهندسی آب
سال یازدهم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا سعیدی* صفحات 1-16

  در این پژوهش ارقام گندم نان با هدف تعیین رقم بهینه کشت، از نظر شاخص های تنش خشکی بررسی شد. تیمارهای اصلی شامل کشت دیم و آبی و تیمارهای فرعی شامل ارقام سرخ تخم (E1)، بک کراس روشن (E2)، بم (E3)، آذر 2 (E4) و کویر (E5) بود. آزمایش در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا شد. مقدار اجزاء عملکرد گندم (میانگین کشت دیم و آبی) برای ارقام سرخ تخم، بک کراس روشن، بم، آذر 2 و کویر به ترتیب برابر با 5322، 6702، 6122، 4621 و 4259 کیلوگرم بر هکتار (عملکرد دانه) و 4790، 6402، 5411، 4299 و 4013 کیلوگرم بر هکتار (عملکرد کاه) اندازه گیری شد. از کشت دیم تا کشت آبی، میزان عملکرد به ترتیب برابر با 57%، 100%، 82%، 41% و %36 (عملکرد کل)، %40، %93، %60، %30 و %29 (عملکرد کاه) و %75، %106، %105، %53 و %43 (عملکرد دانه) افزایش یافت. در این پژوهش بین عملکرد دانه (X) و کاه (Y)، در کشت آبی رابطه Y=0.867X و در کشت دیم رابطه Y=1.017X برازش داده شد. برای بررسی میزان حساسیت ارقام به تنش خشکی، از شاخص های MP، GMP، TOL، SSI و STI برای اجزاء دانه و کاه گندم استفاده شد. نتیجه کلی این که برای انتخاب رقم بهینه کشت (در منطقه قزوین)، اولویت به ترتیب به ارقام بک کراس روشن، بم، سرخ تخم، آذر 2 و کویر داده شد. درصورت تامین آب برای آبیاری، می توان در کشت رقم بک کراس روشن، میزان عملکرد دانه را به بیش از دو برابر و عملکرد کاه را نزدیک به دو برابر افزایش داد.

  کلیدواژگان: تنش آبی، شاخص برداشت، کشت دیم، شاخص حساسیت تنش
 • سید شاهین آقامیرزاده، فاطمه گنجه ای زاده روحانی*، حمزه سعیدیان، کامران گنجه ای زاده صفحات 17-30

  با توجه به منشاء وجود عناصر سنگین، معادن و استخراج آنها و فاضلابهای حاصل از آنها میتواند نقش مهمی در آلوده کردن محیط زیست توسط این عناصر داشته باشد. در این تحقیق به بررسی آلودگی آب در مسیر رودخانه شور، برخی چاه و قنوات پرداخته شده است و تغییرات عنصر کادمیوم در آبهای سطحی و زیر زمینی منطقه بررسی شد. سپس مقایسه آماری و تهیه نقشه های اولیه و نقشه های پراکنش آلودگی کادمیوم در آب رودخانه شور، چند قنات و چاه در حوزه آبخیز رودخانه در دو فصل پرآب و کم آب مقایسه گردیدند. مقایسه آماری نمونه های آب رودخانه و چاه و قنوات در دو فصل تر و خشک به روش t-test انجام شد. نتایج نشان داد با توجه به میزان زیاد کادمیوم آب های سطحی و زیر زمینی حوزه آبخیز سر چشمه، بنابراین همه این آبها برای آشامیدن مناسب نیستند و با توجه به اینکه کادمیوم از فلزات سمی، خطرناک و سرطان زای موجود در محیط زیست است می تواند خطرات جبران ناپذیری را برای سلامتی انسان و حتی احشام به وجود آورد.

  کلیدواژگان: کادمیوم، معدن مس سر چشمه، رودخانه شور
 • مسعود مصباحی *، مجید عباسی زاده، محمدرضا نیک منش صفحات 31-46

  در این پژوهش با استفاده از دو روش هیدرولوژیکی کانوکس و آت – کین، اقدام به روندیابی سیل در بازه ی سرقنات و کلل واقع در رودخانه دالکی گردید جهت انجام این عملیات 26 هیدروگراف سیل به عنوان ورودی مدل انتخاب گردید و هیدروگراف خروجی حاصل از مدلها با هیدروگراف خروجی مشاهده ای در ایستگاه پایین دست بازه، مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که روش هیدرولوژیکی آت- کین نسبت به روش گرافیکی (رگرسیونی) کانوکس بصورت معناداری دقت کمتری دارد اما در مقایسه با دو زیر روش سینگ و SCS کانوکس دقت بیشتری دارد. همچنین با مقایسه نتایج خطای RMSE مشخص شد که روش گرافیکی یا رگرسیونی کانوکس از همه ی روش های دیگر در این تحقیق مناسب تر است با مقدار خطای متوسط 26/21 مترمکعب برثانیه. و پس از آن به ترتیب بهترین روش ها شامل آت کین، سینگ و SCS با مقدار RMSE 16/70 ، 87/77 و 3/79 متر مکعب بر ثانیه می باشند. هر چند مقدار اختلاف دو روش سینگ و SCS جدی نیست. مقادیر خطا همه ی روش های یه کار گرفته شده در این تحقیق در دبی 50درصد مقدار کمتری را در مقایسه با دبی پیک نشان میدهند. در روش آت کین مقدار خطا در شرایط استفاده از دبی پبک و دبی 50 درصد پیک از 5/78 متر مکعب برثانیه به 17/70 متر مکعب بر ثانیه رسیده است. با توجه به نتایج ذکر شده توصیه می شود که محققان از همان ابتدا، دبی 50 درصد پیک را ملاک عمل و استفاده در روندیابی قرار دهند.

  کلیدواژگان: رودخانه دالکی، RMSE، روندیابی سیل، روش آت-کین اصلاح شده، روش کانوکس
 • علی صادق زاده خیاطی، سینا فرد مرادی نیا*، اسحاق رسولی سرابی صفحات 47-63

  تجربه سازمان ها گواه است که مدیریت دانش در کشورهای پیشرفته در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی مورد توجه قرار گرفته است، اما در کشور ایران هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی از آن غفلت شده است. این تحقیق با هدف طراحی و تبیین الگوی مدیریت هزینه و زمان در پروژه های عمرانی بر اساس استاندار PMBOK انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران، کارشناسان و مشاوران شرکت فراز آب و امور آب تبریز تقریبا به تعداد 120 نفر می باشد. از این تعداد 92 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه به روش خبرگی از نظرات 10 نفر ازکارشناسان در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه بهره برداری شده است که طی آن، شاخص های پروژه به 74 عدد رسید و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کلیه ی عوامل موجود پرسشنامه در ارزیابی تاثیرگذار بوده و رتبه بندی ابعاد موثر بر هزینه و زمان در پروژه های عمرانی بر اساس استاندارد PMBOK به ترتیب مدیریت هزینه پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت یکپارچه پروژه، مدیریت سرمایه انسانی پروژه، مدیریت محدوده کارگاهی پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت تدارکات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت ذینفعان پروژه و مدیریت ارتباطات پروژه است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، استقرار مدیریت دانش، سدسازی، بهره وری سدها، راهکارهای مدیریت دانش
 • متین شینی جابری*، حسین قربانی زاده خرازی صفحات 64-79

  برف در مناطق کوهستانی یکی از مولفه های اصلی سیکل هیدرولوژیکی به شمار می رود، با این حال تغییرات زیادی در توزیع زمانی و مکانی برف وجود دارد. در این مطالعه به منظور پایش زمانی و مکانی سطح پوشش برف و شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه ارمند، از مدل SRM و داده های سنجش از راه دور، استفاده شده است. داده های هیدرلوژیکی حوضه و داده های رستری سنجنده MODIS برای یک دوره آماری 2 ساله (1386-1384) جمع آوری و استفاده شد. بعد از پردازش تصاویر سنجنده MODIS در نرم افزار ENVI، سطح پوشش برف مشخص گردید. شبیه سازی با مدل SRM نتایج موفق و قابل قبولی را نشان داد به طوری که نتایج حاصل از ارزیابی مدل با استفاده از دو شاخص ضریب تبیین و تفاضل حجمی دقت بالای مدل را در برآورد رواناب حاصل از ذوب برف حوضه ارمند نشان داد. R2 بدست آمده برای حوضه ارمند در حدود 90/0 می باشد.

  کلیدواژگان: ذوب برف، مدل SRM، سنجنده MODIS، حوضه ارمند
 • حمزه سعیدیان* صفحات 80-98

  هر توده خاک از دانه های جامد با اندازه های مختلف و فضاهای خالی بهم پیوسته تشکیل شده است که فضاهای خالی بهم پیوسته به آب این اجازه را می دهند که از یک نقطه با انرژی بالا به سمت نقطه ای دیگر با انرژی پایین حرکت کند که نفوذپذیری خاک را بوجود می آورد. در این پژوهش به منظور تعیین مهمترین عوامل موثر بر میزان نفوذپذیری خاک نسبت به بارش های اسیدی در جهت های اصلی دامنه در نهشته های سازند گچساران، بخشی از حوزه آبخیز کوه گچ شهرستان ایذه با مساحت 1202 هکتار انتخاب گردید. این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین میزان نفوذپذیری با برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مانند درصد شن، رس، سیلت، ماسه، اسیدیته، قابلیت هدایت الکتریکی، رطوبت، کربنات کلسیم و ماده آلی و سدیم در جهت های مختلف دامنه در سازند گچساران بوسیله باران ساز انجام گرفت. به منظور بررسی عوامل موثر بر میزان نفوذ، نمونه برداری از خاک در لایه 20-0 سانتی متری انجام شد. مدل های رگرسیونی به دست آمده نشان دادند که به طور کلی در همه جهت های اصلی دامنه در سازند گچساران در بارش با آب مقطر خصوصیات شیمیایی خاک بیتشرین نقش را در افزایش و کاهش میزان نفوذپذیری خاک دارند و در بارش با اسیدیته پنج نیز خصوصیات شیمیایی خاک بیشترین نقش را در افزایش و کاهش میزان نفوذ پذیری خاک بازی می کنند ولی با افزایش اسیدیته به چهار، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک دارای نقش مساوی در افزایش و کاهش میزان نفوذپذیری خاک می-باشند.

  کلیدواژگان: سازند گچساران، واژه های کلیدی: باران ساز، باران اسیدی، میزان نفوذ
 • کوشا خاتونی، فرهاد هوشیاری پور*، روح الله نوری، بهرام ملک محمدی صفحات 99-110

  در بسیاری از مناطق، سیلاب شهری و سیستم کنترل سیل هنوز به عنوان یک مساله مهم در طراحی بافت شهری در نظر گرفته نشده و مشکلات ناشی از آن به وضوح در سطح شهرها دیده می شود. برای کنترل و مدیریت سیلاب شهری، استخراج پهنه های خطر سیلاب شهری و تحلیل آسیب پذیری دارایی ها زیرساخت های شهری در معرض خطر ضروری است. ارزیابی ریسک سیلاب به منظور بررسی میزان آسیب پذیری و مواجه با خطر، اطلاعات ارزشمندی را برای مدیریت ریسک سیلاب فراهم می کند. دستیابی به این اطلاعات نیازمند بکارگیری مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی و آنالیز خسارات وارد بر تاسیسات و کاربری های مختلف شهری است . در این تحقیق با مدسازی هیدرولیکی HEC-RAS برای شبیه سازی دو بعدی با دوره بازگشت طرح (25 ساله) و پهنه بندی عمق و سرعت سیلاب برای این دوره بازگشت استفاده شده است. در این مطالعه با مدلسازی دقیق دو بعدی سیلاب با استفاده ار مدل رقوم ارتفاعی 1.5 متری ها ریسک سیلاب شهری را آنالیز و بررسی کند . نتایج تحقیق نشان می دهد بیشتر مناطقی که با سیل زدگی و ابگرفتگی مواجه هستند در بین مناطق بافت فرسوده هستند که طراحی شبکه زهشکی قدیمی تری داشتنه اند و مناطق مناطق شاهین ویلا و گوهردشت وضعیت ناتاب آوری نسبت به دو منطقه دیگر دارد و در مقابل دو منطقه دیگر عظیمیه و جهانشهر کرج نسبت به دو منطقه دیگر تاب آوری بهتری را دارند.

  کلیدواژگان: خطر، سیلاب شهری، شهر کرج، ریسک سیلاب، مدل سازی دو بعدی سیلاب
|
 • R. Saeidi * Pages 1-16

  In this research, the bread wheat cultivars were investigated for determining the optimal cultivation cultivar. The main treatments were included the rainfed and irrigated cultivation, and the sub-treatments were included the cultivars of Sorkh tokhm (E1), Backcross Roshan (E2), Bam (E3), Azar2 (E4) and Kavir (E5). The experiment was performed in a randomized complete block design with three replications. The yield components (average in the rainfed and irrigated cultivations) were measured for Sorkh tokhm, Backcross Roshan, Bam, Azar2 and Kavir cultivars by 5322, 6702, 6122, 4621 and 4259 kg. ha-1 (grain yield) and 4790, 6402, 5411, 4299 and 4013 kg. ha-1 (straw yield) respectively. From the rainfed to irrigated cultivation, the yield was increased by 57%, 100%, 82%, 41% and 36% (in total yield), 40%, 93%, 60%, 30% and 29%, (in straw yield) and 75%, 106%, 105%, 53% and 43% (in grain yield), respectively. The relationship between grain yield (X) and straw yield (Y) was fitted as Y=0.867X in the irrigated cultivation and Y=1.017X in the rainfed cultivation. For evaluation the cultivars susceptibility to drought stress, were used the indices of MP, GMP, TOL, SSI and STI for grain and straw yields components. As a result, for selecting the optimal cultivar (in Qazvin region), the priority was given to cultivars of Backcross Roshan, Bam, Sorkh tokhm, Azar2 and Kavir, respectively. If water is supplied for irrigation, the yields of grain and straw will increase to double in the cultivation of Backcross Roshan cultivar.

  Keywords: Harvest index, Rainfed cultivation, Stress sensitivity index, Water stress
 • shahin Aghamirzadeh, fatemeh ganjei zadeh rouhani*, hamzah saeediyan, Kamran Ganjeizadeh Pages 17-30

  Considering the origin of heavy metals, mines and their extraction and their sewage can play an important role in polluting the environment by these elements. In this study, water pollution in the Shour River, some wells and aqueducts were investigated and changes in cadmium element in surface and groundwater of the region were investigated. Then, statistical comparison and preparation of preliminary maps and distribution maps of cadmium contamination were compared in Shour River water, several aqueducts and wells in the watershed of the river were in two seasons of high water and low water. Statistical comparison of river, well and aqueduct water samples was performed in wet and dry seasons using t-test method. The results showed that due to the high amount of cadmium in surface and underground waters of Sarcheshmeh watershed, therefore, not all of these waters are suitable for drinking and considering that cadmium is a toxic, hazardous and carcinogenic metal in the environment, it can pose irreparable risks to human health and even livestock .

  Keywords: Cadmium, Heavy metals, Sarcheshmeh copper mine, Shour River
 • Masoud Mesbahi *, Majid Abbasizadeh, Mohammadreza Nikmanesh Pages 31-46

  In this research, using two hydrological methods, convex and At-Kin, the flood routing was investigated in the Sarqanat and Kalel reach located in the Dalki River. To perform this operation, 26 flood hydrographs were selected as input to the model. and the output hydrographs of the models were compared to the observed output hydrograph at the station located in downstream of reach. In order to evaluate the efficiency and accuracy of the models, the RMSE was used. The results showed that the hydrological method of Atkin is significantly less accurate than the graphic (regression) method of Convex, but it is more accurate compared to the two sub-methods of Singh and SCS of Convex. Also it was found that the graphical method of Convex (or regression) with an average error value of 21.26 m3/s. is more suitable than other methods in this research. And then the best methods include Atkin, Singh and SCS with RMSE values of 70.16, 77.87 and 79.3 m3/s. However, the difference between Singh and SCS methods is not serious. The RMSE values in all methods used in this research show a lower value in 50% Qp compared to the Qp. In Atkin's method, the amount of error in the conditions of using 50%Qp has reached from 78.5 to 70.71 m3/s. According to the mentioned results, it is recommended that researchers use 50%Qp in flood routing operation.

  Keywords: Dalaki River, RMSE, flood routing, At-Kin method, Convex method
 • Ali sadeghzadeh khayati, Sina Fard Moradinia, Eshag Rsooli Srabi Pages 47-63

  Experience has shown that knowledge management receives more attention in the private sector than in the public sector in advanced countries. Knowledge management is a pillar for achieving knowledge-based development. This research aims to design and explain a model for cost and time management in construction projects based on the PMBOK standard. The research is applied in terms of its objective. The statistical population of this research includes managers, experts, and consultants of Farazab Water and Water Affairs Company in Tabriz, totaling approximately 120 individuals. Out of this number, 92 individuals were selected as the sample using Cochran's formula. In order to determine the validity of the questionnaire, expert opinions from 10 professionals in the field of project planning and control were used, during which the project indicators reached 74. The reliability of the questionnaire was estimated using the Cronbach's alpha coefficient. SPSS software and hierarchical analysis were used to analyze the data. The results indicate that all questionnaire factors have a significant impact, and the ranking of influential dimensions on cost and time in construction projects according to the PMBOK standard are as follows: project cost management, project time management, integrated project management, project human resource management, project scope management, project quality management, project procurement management, project risk management, project stakeholder management, and project communication management.

  Keywords: Knowledge management, Dam construction, Establishment Of Knowledge Management, efficiency of dams, knowledge management solutions
 • Matin Sheini Jabari*, Hossein Ghorbanizadeh Kharazi Pages 64-79

  Snow in mountainous areas is one of the main components of the hydrological cycle, however, there are many changes in its temporal and spatial distribution. In this study, the SRM model and remote sensing data were used in order to monitor the time and space of the snow cover level and simulate the runoff caused by snowmelt in Armand Basin. The hydrological data of the basin and the raster data of the MODIS sensor were collected and used for a period of 2 years (water years 2005-06 to 2006-07). After processing MODIS sensor images in ENVI software, the snow cover level was determined. The simulation with the SRM model showed successful and acceptable results. So that the results of the evaluation of the model using two indicators, the Coefficient of determination and the volume difference, showed the high accuracy of the model in estimating the runoff resulting from snowmelt in the Armand Basin. The R2 obtained for Armand Basin is about 0.90.

  Keywords: Snowmelt, SRM model, MODIS sensor, Armand basin
 • hamzah saeediyan* Pages 80-98

  Each soil mass is composed of solid grains with different sizes and empty spaces that allow empty spaces to be moved to water from a high-energy point to a lower-energy point, which creates the permeability of the soil. In this study, in order to determine the most important factors affecting soil permeability, compared to acidic rainfall in the slope main aspects of Gachsaran formation, a part of the gypsum mountain basin of Izeh City with an area of 1202 hectares was selected. This study, In order to determine the relationship between the infiltration rate by rainfall simulator with some soil physical and chemical properties such as percentage of gravel, clay, silt, sand, acidity, electrical conductivity, moisture, calcium carbonate, and organic matter and sodium were performed in different slopes of Gachsaran formation. The most important factors influencing the penetration rate were identified by multivariate regression. The regression models showed that generally, in all slope main aspects in Gachsaran formation in rainfall with distilled water, the chemical characteristics of the most important role in increasing and decreasing the permeability and in precipitation with the acidity 5, the chemical characteristics of the soil are the most important role in increasing and decreasing the level of permeability, but with increasing the concentration of acidity to 4, the physical and chemical characteristics of the soil have an equal role in increasing and decreasing.

  Keywords: Rainfall simulator, Acidic rain, Gachsaran formation, Infiltartion
 • Kousha Khatooni, Farhad Hooshyarypor*, Roohollah Noori, Bahram Bahram MalekMohammadi Pages 99-110

  In many areas, urban flood and flood control system are not yet considered as an important issue in the design of the urban fabric and the problems caused by it are clearly seen at the city level. In order to control and manage urban flood, it is necessary to extract urban flood risk zones and analyze the vulnerability of urban infrastructure assets at risk. Flood risk assessment provides valuable information for flood risk management in order to assess vulnerability and face risk. Achieving this information requires the use of hydrological and hydraulic models and the analysis of damages to various urban facilities and uses. In this research, HEC-RAS hydraulic modeling has been used for two-dimensional simulation with the design return period (25 years) and flood depth and speed zoning for this return period. In this study, with accurate two-dimensional flood modeling, using the 1.5-meter height figure model, analyze and investigate the urban flood risk. The results of the research show that most of the areas that are facing floods and inundation are among the worn-out areas that have an older drainage network design, and the areas of Shahin Vila and Gohardasht are in an unsustainable condition compared to the other two areas and in contrast to the two areas Azimieh and Jahanshahr Karaj have better resilience than the other two regions.

  Keywords: Risk, flood risk, Karaj city, Urban flood, Two-dimensional Flood Modeling