فهرست مطالب

نشریه مطالعات سیاستگذاری تربیت معلم
سال ششم شماره 1 (پیاپی 15، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه مردان اربط*، سمیه رسولی صفحات 9-40
  در دهه های اخیر، الزامات آموزش فعال به عنوان رویکردی موثر و نوآور در حوزه آموزش و یادگیری مطرح گردیده است. این مطالعه با هدف شناسایی تجربیات معلمان در پیاده سازی این الزامات انجام گرفته است. روش انجام این پژوهش از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی است. جامعه آماری پژوهش، معلمان مدارس متوسطه در شهر تبریز و در سال 402-1401 بوده است. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب گردیدند و حجم آن با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع داده ها (16) نفر ادامه یافت. داده ها از طریق مصاحبه عمیق و ژرف نگر گردآوری گردید و با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت (1995) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سه مضمون اصلی از یافته ها استخراج گردید که عبارتند از: مزایای پیاده سازی آموزش فعال، چالش های پیاده سازی آموزش فعال و راهکارهای پیاده سازی آموزش فعال که هر یک از این مضامین شامل مضامین فرعی می باشد. نتایج نشان می دهد که معلمان با ارتقاء فرآیندهای آموزشی از طریق تجربه پذیری دانش آموزان، ترغیب به مشارکت فعال آن ها و ایجاد انگیزه برای تعامل، توانسته اند الزامات آموزش فعال را بهبود بخشند. همچنین، این تجربیات نشان می دهد که مقابله با چالش های اجرایی این رویکرد از طریق آمادگی معلمان، استفاده از راهکارهای متنوع، و ایجاد محیط های موثر آموزشی، می تواند به عملکرد بهتر آموزشی منجر گردد.
  کلیدواژگان: تجربیات معلمان، آموزش فعال، آموزش و تدریس، پدیدارشناسی
 • صادق احمدی*، داود طهماسب زاده، عباس رمضانی صفحات 41-53
  هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پسایندهای پدیده رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش استان تهران در قالب طراحی الگوی پارادایمی این مفهوم بوده است. این پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از رویکرد داده بنیاد اجرا شده است. داده های کیفی از مصاحبه های عمیق با 20 تن از کارشناسان و خبرگان گردآوری شدند. نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) با تکنیک گلوله برفی انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و در قالب مدل پارادایمی صورت گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که مقوله های علی پژوهش شامل توسعه شایستگی های دانشی معلمان و پیامدهای صحیح رتبه بندی می باشد. عامل زمینه ای مدل، مدیریت استراتژیک آموزش و پرورش بود. عوامل مداخله گر در مدل پیشنهادی شامل تفکر نظام مند، انعطاف و پذیرش شرایط جدید و عدم مقاومت در برابر تغییر، توجه به آموزش زیردستان و استقرار و ایجاد ارتباط صحیح با مدیران و اعمال تبعیض بود. پیامدهای مدل پیشنهادی شامل توسعه بالندگی معلمان، ارتقاء میزان کارایی و عملکرد، ایجاد انگیزه فعالیت و نوآوری بیشتر، افزایش بهره وری، ارتقای پست و مسیولیت و پاداش و تزریق پویایی و نشاط بود. مقوله راهبردی شامل توسعه مسیر شغلی و توسعه شایستگی های ارتباطی معلمان بود. مقوله محوری مدل نیز رتبه بندی بر مبنای ارزیابی عملکرد معلمان بود.
  کلیدواژگان: الگوی پارادایمی، رتبه بندی، معلمان، رویکرد داده بنیاد
 • محمدحسن شربتیان، علیرضا قربانی* صفحات 53-80

  این پژوهش با هدف بررسی فرایند انتخاب و روندهای مضامین و مقوله های مرتبط با ورود یک دانشجو معلم به دانشگاه فرهنگیان با نگاهی بر انگیزه های او نگاشته شد. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع زیست نگاری (روایت پژوهی) بود. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع هدفمند بود که در آن با استفاده از مصاحبه های روایی و مصاحبه بدون ساختار، روایت های راوی جمع آوری شده و با استفاده از کدگذاری روایت ها 9 مضمون و 18 مقوله به دست آمد. تحلیل روایت ها بر اساس روش تحلیل مضمون صورت گرفت. به منظور افزایش روایی و اعتبار از روش های بررسی و بازبینی مجدد روایت ها، کمک از اساتید دانشگاهی، تحلیل موارد متناقض و چندسوسازی داده ها استفاده شد.  9 مضمون شامل: 1-ویژگی های شخصیتی 2-شرایط خانوادگی و تحصیلی سوژه 3-مسیله آزمون سراسری و پشت کنکور ماندن 4-تحقیق کردن درباره دانشگاه فرهنگیان 5-گرایش به سمت دانشگاه فرهنگیان 6-انتخاب هدف و تلاش بی وقفه 7-شرکت در آزمون سراسری 8-دعوت به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 9-موفقیت و دستیابی به هدف، بودند که از مقولات محوری مستخرج از کدهای باز به دست آمدند. یافته ها نشان می دهد هر 9 مضمون و 18 مقوله در روند انتخاب ورود سوژه به دانشگاه فرهنگیان و حرفه معلمی موثر بوده و با انگیزه های او مرتبط اند. در انتها نتایج بیانگر این است که انگیزه های درونی و بیرونی سوژه در تعامل باهم او را به سمت دانشگاه فرهنگیان و حرفه معلمی کشانده اند و هیچ یک از انگیزه ها به تنهایی نمی توانستند چنین انتخابی را در سوژه رغم بزنند. به نظر دانشگاه فرهنگیان در جذب دانشجومعلمان باید تعامل میان انگیزه هارا در نظر داشته و آن را در امور مختلف مورد ملاحظه قرار دهد.

  کلیدواژگان: دانشگاه فرهنگیان، زیست نگاری، دانشجو معلم، تجارب، انگیزه
 • فاطمه کریمی، سینا نعمت پور، رامین نوظهوری، بهاالدین کریمی* صفحات 81-98
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی با موفقیت شغلی با توجه به نقش میانجی رفتارنوآورانه در معلمان مدارس ابتدایی دخترانه شهر بوکان است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی دخترانه شهر بوکان به تعداد 1260 نفر در سال تحصیلی 99-1398 می باشد. نمونه آماری براساس فرمول کوکران و با میزان خطای 5 درصد برابر 294 نفر از معلمان ابتدایی دختر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران (1986)؛ موفقیت شغلی رادسیپ (1984)؛ و رفتارهای نوآورانه کانتر (1998) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های (میانگین، انحراف معیار، واریانس)، همبستگی چندگانه، رگرسیون چندمتغیر و آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی با موفقیت شغلی و رفتارنوآورانه در معلمان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان بوکان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مدل از برازش خوبی برخودار است و رفتارنوآورانه نقش میانجی گری قوی دارد. در بخش دیگر، نتایج نشان داد که موفقیت شغلی براساس مولفه های حمایت اجتماعی (حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت دیگران) و مولفه های رفتارنوآورانه (تولید، ترویج و پیاده سازی) قابل پیش بینی است.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، موفقیت شغلی، رفتارنوآورانه، معلمان مدارس ابتدایی
 • رباب رحمتی*، امیر کریمی صفحات 97-122
  مقدمه

  یکی از چالش های مهم بسیاری از کشورها از جمله ایران، کمبود معلم است که برای حل این مسیله به روش های متفاوت متوسل شده اند، که یکی از این طرح ها در ایران، استخدام فوری دانشجو معلمان بود. .هدف پژوهش حاضر، بررسی چالش های طرح استخدام فوری از دیدگاه دانشجو معلمانی است که شامل این طرح بودند.

  روش پژوهش:

   روش این پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل مصاحیه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان ورودی 1398 دانشگاه فرهنگیان بود که در سال آخر دانشگاه به عنوان معلم به تدریس مشغول شدند. که از بین آنها 14 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختارمند بود که محقق با این تعداد به اشباع نظری رسید و برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است.

  یافته ها

  براساس یافته های پژوهش 57 کد باز، 11 کد آزاد و سه کد محوری با عناوین مولفه های آموزشی، سازمان دهی و دیدگاه دانشجویان شناسایی شدند. کدهای آزاد شامل: عوامل مرتبط با ترم های گذشته، عوامل مرتبط با ترم های باقیمانده، معلمی و تدریس، امکانات و تجهیزات، شیوه نامه، هماهنگی آ.پ و دانشگاه، مسایل مالی و برنامه ریزی، مولفه های آموزشی بودند. در نتیجه اجرای این طرح با چالش های متعددی مواجه بود که برای اجرای مجدد آن باید مد نظر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: استخدام فوری، کمبود معلم، روش تحقیق کیفی، فرهنگیان
 • سلمان آخش* صفحات 123-142

  هدف از انجام این پژوهش بررسی علل عدم انگیزه به فعالیت های پژوهشی در بین فرهنگیان استان کهگیلویه و بویر احمد است. به لحاظ روش شناسی، پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی ، با توجه به هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به روش پدیدارشناسی انجام شده است. جامعه هدف این پژوهش شامل کلیه فرهنگیان شاغل (زن و مرد) استان کهگیلویه و بویراحمد هستند که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول تدریس و فعالیت بودند. برای حجم نمونه تعداد 50 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات و داده های پژوهش از چک لیست،برگه یاداشت و مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا توصیف شرکت کنندگان در مطالعه خوانده می شود تا درکی از کل به دست آید، سپس بیانیه ها/عبارات مهم استخراج می شوند،معانی از بیانیه ها،عبارات مهم ،استخراج شدند.معانی تدوین شده به صورت مضامین سازماندهی می شوند، برای هر یک از آن ها توصیف مفصلی نوشته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بعد از کدگذاری و مقوله بندی 6 مانع و علت اصلی عدم انجام پژوهش و 43 مانع فرعی به دست آمد که مهم ترین موانع شامل موانع فرهنگی-اجتماعی، موانع مالی- اقتصادی ،موانع فردی-انسانی،موانع اداری -ساختاری،موانع علمی-فنی و موانع زیرساختی بودند. .

  کلیدواژگان: انگیزه، پژوهش، فرهنگیان، کهگیلویه و بویر احمد، موانع
|
 • Fatemeh Mardan Arbat *, Somayyeh Rasouli Pages 9-40
  In recent decades, the requirements for active teaching have gained prominence as an effective and innovative approach in the realm of teaching and learning. This study was conducted with the aim of identifying teachers' experiences in implementing the mentioned requirements. It used qualitative research method and was phenome nolog ical in nature. The population consisted of high school teachers of Tabriz, Iran during the academic year of 1401-402. The participants were selected through purposive sampling, and the increasing the sample size continued up to data saturation (16 participants). Data was collected through comprehensive in-depth interviews and was analyzed using Smith's (1995) proposed method. Three main themes were extracted from the findings including the benefits of implementing active teaching, the challenges of implementing active teaching, and the strategies for implementing active teaching each of which consisted of some subthemes. The results indicate that by enhancing the educational processes through students' experiential learning, encouraging their active participate on, and fostering motivation for interaction, teachers were able to improve the requirements for active teaching. Moreover, these experi ences demonstrate that addressing the executive challenges of this approach can improve educational performance through teachers’ readiness, the use of diverse strategi es, and the creation of effective learning environments.
  Keywords: Teachers' experiences, Active Teaching, education, teaching, Phenomenology
 • Sadegh Ahmadi *, Davud Tahmasebzadeh, Abbas Ramezani Pages 41-53
  This study aimed to consider the causes and outcomes of teachers’ ranking system in Tehran using Paradigmatic Model. The research method was qualitative and used a data-based approach. Researchers used the snowball technique for purposeful sampling and collected qualitative data through in-depth interviews with 20 experts. Strauss and Corbin's method was used as a paradigmatic model for data analysis. The results of data analysis showed that the causal categories of research include the development of teachers' knowledge competencies and approp riate consequences of ranking. The underlying factor of the model was the strategic management of educa tion. The interfering factors in the proposed model included systematic thinking, flexibility, accep tance of new conditions and lack of resistance to change, attention to training the subordinates as well as establishing proper communication with manag ers, and discriminatory treatment. The outcomes of the model included enhancing teachers' professional development, improving efficiency and performance, increasing the motivation for improved performance and innovativeness, promoting posi tio ns and responsibilities as well as rewarding and inspiring dynamism and liveliness. The strategic category included the development of the career path and teachers' commu nication skills. The pivotal category of the model was ranking based on teachers’ performance appraisal.
  Keywords: Paradigmatic Model, Teachers, appraisal, data-based approach
 • MohammadHasan Sharbatiyan, Alireza Ghorbani * Pages 53-80

  This research was conducted with the aim of investigating the selection process and trends of themes and categories concerning the admission of student teachers to Farhangian Unive rsity with a view on their motives. The present qualitative study used narrative (biographical) research method with a purposive sampling procedure in which the narratives were collected using narrative and unstruck tured intervi ews. A total numb er of 9 themes and 18 categories were finally obtained by coding the narratives, which were later analyzed using theme analysis. In order to increase validity and reliability of the obtained data, narratives were reviewed and revised, university profe ssors were consulted, and the data was subjected to contr adictory analysis and multi-dimensionalization. The 9 them es obtained in the study included: 1-Personality features 2-Family and academic conditions of the subject 3- the issue of national exam (Konkur) and failure to pass it 4-Research about Farhangian University 5- Inclination towards Farhangian University 6-Choosing a goal and consistent effort 7-Participation in National exam (Konkur) 8-Invitation to an interview at Farhangian University, and 9-Success and achieving the goal, which were obtained from the core categories extracted from open codes. The findings show that all 9 themes and 18 categories affect the process of admission to Farhangian University and entry into the practice of teaching and are related to applicants’ motives Finally, the results show that both the intrinsic and extrinsic motives of the subjects interactively motivate the candidates to get admission into Farhangian university and the teaching profession, and none of the motives by themselves can motivate the subjects towards making such a choice. According to Farhangian University, in admitting teacher students, the interaction of all motivations bears significance, which should be taken into account in dealing with different issues.

  Keywords: Farhangian University, biogra phy, Student teacher, experie nces, motive
 • Fatm Karimi, Sina Neamatpour, Ramin Nozohouri Pages 81-98
  The aim of the current study is to examine the relationship between social support and career success with a focus on the mediating role of innovative behavior of girls' primary school teachers in Bukan, Iran. In terms of purpose, the present study was an applied correlational research. The popula tion of the study included all female primary school teachers of Bukan, totally including 1260 teachers in the academic year of 1400-1401. The sample was selected using Cochran's formula with an error margin of of 5% equal which included 294 female primary school teachers selected using the multi-stage cluster sampling method. To collect data, the standard social support questionnaires of Phillips et al. (1986); Radsip's career success (1984); and Kanter's (1998) innovative behaviors were used. To analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviate on, and variance), multiple correlation, and confirmatory fact or analysis were used. The results showed that there is a positive and significant relation ship between social support and career success and innovative behavior among girls' elementary school teachers in Bukan, Iran. Moreover, the model has a good fit, and innovative behavior has a strong mediating role.
  Keywords: social support, career success, innovative behavior, Primary school teachers
 • Robab Rahmati *, Amir Karimi Pages 97-122
  Introduction

  One of the important challenges of many countries, including Iran, is the lack of teachers, which have resorted to different methods to solve this problem, and one of these plans in Iran was the immediate employment of student teachers. The purpose of this research is to examine the challenges of the immediate employment plan from the perspective of student teachers who were included in this plan.

  Research method

  The method of this research is of qualitative type and it was carried out using the analysis method. The statistical population of the research included the incoming students of Farhangian University in 2018, who started teaching as teachers in the last year of the university. Among them, 14 people were selected using the purposeful sampling method. The data collection tool was a semi-structured interview, and the researcher reached theoretical saturation with this number, and Max Kyuda software was used to analyze the qualitative data.

  Findings

  Based on the findings of the research, 57 open codes, 11 free codes, and three core codes were identified with the titles of educational components, organization, and students' perspectives. Free codes included: factors related to the past semesters, factors related to the remaining semesters, teachers and teaching, facilities and equipment, guidelines, AP and university coordination, financial and planning issues, educational components. As a result the implementation of this plan was faced with several challenges that must be considered for its re-implementation.

  Keywords: Urgent recruitment, lack of teachers, Qualitative research method, educators
 • Salman Akhash * Pages 123-142

  The purpose of this research is to investigate the causes of lack of motivation for research activities among cultural workers in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. In terms of methodology, the current research is based on a qualitative approach, according to the purpose of applied research and phenomenological method. The target population of this research includes all the working educators (male and female) of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces who were teaching and working in the academic year of 1400-1401. For the sample size, 50 of them were selected as the research sample using available sampling method. To collect information and research data, checklist, note sheet and semi-structured interview were used as research tools. In this way, the description of the participants in the study is first read to gain an understanding of the whole, then the important statements/phrases are extracted, the meanings of the statements and important phrases were extracted. The compiled meanings are organized into themes. A detailed description was written for each of them. The findings of the research showed that after coding and categorizing, 6 obstacles and the main reason for not conducting the research and 43 sub-obstacles were .

  Keywords: Motivation, Research, farhangian, Kohgilouye, Boyer Ahmad, obstacles