فهرست مطالب

مطالعات سیاستگذاری تربیت معلم - سال ششم شماره 2 (پیاپی 16، تابستان 1402)

نشریه مطالعات سیاستگذاری تربیت معلم
سال ششم شماره 2 (پیاپی 16، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/06
 • تعداد عناوین: 5
|
 • آرزو سلیمانی، محمد پورپناهی کل تپه، زینب امینی ولاشانی، سید امین دهقان بنادکی* صفحات 9-27

  هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین مدیریت زمان با تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی مدارس استثنایی استان اردبیل بود. پژوهش از نوع کاربردی بود و بر اساس روش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه ی دبیران تربیت بدنی مدارس استثنایی شهر اردبیل که شامل 75 نفر بود که با توجه به تعداد کم این دبیران، تمامی جامعه آماری به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری همه شماری، در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه های استاندارد مدیریت زمان بووی و هد (Bovey& head, 2001) و پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش و جسکون (Moslesh, 1986&Jackson) بود. میزان پایایی به ترتیب برای پرسشنامه های مدیریت زمان و تحلیل رفتگی شغلی 86/0 و 87/0 به دست آمد که نشان از پایایی سوالات پرسشنامه است. جهت تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مدیریت زمان و تحلیل رفتگی رابطه معناداری وجود دارد. بین برنامه ریزی با خستگی عاطفی، کاهش عملکرد فردی و زوال شخصیت رابطه مستقیم وجود دارد. بین سازماندهی با خستگی عاطفی، کاهش عملکرد فردی و زوال شخصیت رابطه مستقیم وجود دارد. بین رهبری با خستگی عاطفی، کاهش عملکرد فردی و زوال شخصیت رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به یافته به دست آمده می توان نتیجه گرفت که معلمانی که بامهارت های اثربخش و ویژه مدیریت بر زمان خود آشنا هستند، چون می توانند از زمان خود به نحو احسن استفاده کنند و کمبود آن را جبران کنند، کمتر دچار استرس و به تبع آن کمتر دچار تحلیل رفتگی شغلی می شوند.

  کلیدواژگان: تحلیل رفتگی شغلی، مدیریت زمان، دبیران، اردبیل، استثنایی
 • محمد علی پور*، گلسا قربانی، سودابه شبگرد تیموری صفحات 29-40

  دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان مدت تحصیل خود را در خوابگاه سپری می کنند، برخی از این افراد متاهل هستند و دارای مشکلات متعددی می باشند. لذا در پژوهش حاضر به بررسی تجارب زیسته دانشجو معلمان متاهل دختر ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و مشکلات آن ها پرداخته شده است. پژوهش حاضر به شیوه کیفی و از نوع پدیدارشناسی بررسی شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجومعلمان پردیس امام سجاد (ع) بودند. با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند از نوع معیار استفاده شد که داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق فردی و نیمه ساختار یافته جمع آوری شدند که پس از اشباع اطلاعاتی تعداد شرکت کنندگان به 6 نفر رسید. داده های حاصل از تجارب زیسته دانشجومعلمان به روش کلایزی (2002) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت ارزیابی نتایج پژوهش حاضر از معیارهای گوبا و لینکن (1985) استفاده شده است.  یافته های حاصل از تجارب زیسته دانشجومعلمان در 9 مضمون اصلی "بالا رفتن قدرت درک و مدارا"، "چالش های مدیریت هزینه"، "شرایط رفت و آمد"، "دشواری حل مشکل از راه دور"، "مشکلات آموزشی"، "تاثیرپذیری از هم خوابگاهی ها"، "به تاخیرافتادن برنامه ها"، "مشکلات عاطفی" دسته بندی شد. تجارب دانشجومعلمان متاهل از زندگی خوابگاهی نشان می دهد که دانشجو معلمان مشکلات و چالش هایی را در زندگی خوابگاهی تجربه می کنند که در زندگی مشترک آنها و دوران تحصیلشان تاثیرگذار است که باعث عدم تمرکز آنها و درگیری فکری آنها می شود.

  کلیدواژگان: دانشجو معلم، متاهل، زندگی خوابگاهی، پدیدارشناسی
 • فاطمه نوری حسنوند، حامد ندری*، پیمان ندری، فرید علیپوری صفحات 41-53
  استفاده از آموزش مجازی یکی از فعالیت های مهم  هر موسسه آموزشی است که علاوه بر بهبود کارایی، می تواند هزینه ها را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد، بخصوص در دوره پاندمی کوید-19 می تواند از شیوع بیماری، بدون وقفه در یادگیری جلوگیری کند. اما علارغم هزینه های زیاد و عدم پذیرش کاربران، سیستم آموزش الکترونیکی مورد قبول واقع نمی شود و تداوم استفاده از سیستم روز به روز کاسته می شود.  بنابراین هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر تمایل تداوم استفاده از سیستم یادگیری LMS  حتی بعد از پاندمی کرونا در بین دانشجو معلمان  بر اساس مدل مفهومی موفقیت سیستم های اطلاعاتی ((دلون و مک لین)) و مدل پذیرش تکنولوژی  (TAM) است. روش پژوهش از نوع مطالعات کمی است که با استفاده از پرسشنامه در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان در سال 1401  انجام شده است. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب، از نظرات اساتید و آلفای کرونباخ استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 و SPSS صورت پذیرفت. در نهایت 198 پرسشنامه از دانشجویان به صورت الکترونیک جمع آوری شد. نتایج نشان داد که سودمندی درک شده، عدالت تعاملی، و رضایت استفاده از سیستم، مستقیما بر تداوم استفاده از سیستم موثرند، و سودمندی درک شده بیشترین تاثیر را بر تمایل و تداوم استفاده از سیستم دارد. بنابراین برای تداوم استفاده کارآمد از سیستم، عوامل موثر باید تقویت شوند، و برای کاربران نهایی استفاده از سیستم، سفارشی و بهینه شوند.
  کلیدواژگان: سیستم یادگیری LMS، تداوم استفاده، مدل های تداوم استفاده از سیستم یادگیری، مدل دلون و مکلین، دانشگاه فرهنگیان
 • کتایون حمیدی زاده* صفحات 56-66
  هدف این پژوهش، بررسی میزان شناخت و کاربرد الگوهای نوین تدریس در میان اساتید دانشگاه فرهنگیان است به همین منظور از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی استادان دانشگاه فرهنگیان استان های مرکزی، قزوین، تهران، ایلام، یزد است که با نمونه گیری تصادفی 730 نفر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی محققیان (1391) شامل 35 گویه در مقیاس لیکرت جمع آوری شدند. براساس ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه در حیطه شناخت 85/0 و در حیطه کاربرد 80/0 می باشد. تحلیل داده ها با آمار توصیفی و آزمون T تک متغیره و T مستقل و تحلیل واریانس، آزمون خی دو، آزمون فریدمن در هر دو حیطه صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که اساتید، الگوهای نوین تدریس را بیش از حد متوسط می شناسند و به کار می برند. میان اساتید دانشگاه فرهنگیان از نظر رشته ی آموزشی تفاوت معنادار وجود نداشت اما از نظر سابقه خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معنادار وجود داشت.
  کلیدواژگان: الگوهای نوین تدریس، دانشگاه فرهنگیان، آموزش عالی، کاربرد روش های تدریس
 • محسن گتج بخش زمانی* صفحات 67-87
  توسعه پایدار، به شدت متکی بر سیاست گذاری های کلان در عرصه نهاد آموزش و پرورش است. این نهاد با تامین سرمایه انسانی و اجتماعی موثر، نقشی بسیار حیاتی در رشد اقتصادی و تحقق توسعه پایدار و انسان محور ایفا می کند. موضوعی که در این مقاله سعی شده با بهره گیری از رهیافت نهادگرایی و نظریه سرمایه انسانی، به تبیین تاثیر نهاد آن بر توسعه با نگاه موردی به چند تجربه موفق جهانی و در نهایت ایران پرداخته شود. به عبارت دیگر، نهاد آموزش به عنوان منبع اصلی خلق و توسعه سرمایه انسانی در چارچوب نظری نهادگرایی در فرایند تاثیر نقش نهاد آموزش در توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. از سویی دیگر، با توجه به اینکه انسان در ادبیات جدید نظریه های مربوط به توسعه پایدار در کانون توجه قرار گرفته است، چنین انسانی می بایست در فرایند توسعه و سیاست گذاری های آموزشی پرورش یابد. بنابراین، این مقاله قصد دارد تا درک بهتری از نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار و انسان محور و سیاست گذاری های کلان همسو با این رویکرد ارایه کند. نتایج این تحقیق می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران ارشد کمک کند تا سیاست ها و برنامه های خود را براساس دانش و تجربیات به دست آمده بهبود بخشند و همچنین به نهادهای آموزشی و پرورشی کمک کند تا استراتژی ها و برنامه هایشان را برای تحقق اهداف توسعه پایدار و انسانی توسعه دهند.
  کلیدواژگان: آموزش، پرورش، سیاست گذاری، توسعه پایدار، توسعه انسان محور، سرمایه انسانی، نهادگرایی، ایران
|
 • Arezo Soleimani, Mohammed Porpanahi Kol Tepe, Zeynab Amini Valashani, Seyed Amin Dehghan Banadaki * Pages 9-27

  The purpose of the current research was to identify the relationship between time management and job burnout of physical education teachers of exceptional schools in Ardabil province. The research was applied and based on the descriptive-correlation method. The statistical population includes all the physical education teachers of the exceptional schools of Ardabil city, included 75 people, and due to the small number of these teachers, the entire statistical population was considered as the sample size and by the random sampling method. became The data collection tool was Bowie and Head's (2001) standard time management questionnaires and Moslesh and Jeskon (1986) burnout questionnaire. The reliability rate for time management and job burnout questionnaires was 0.86 and 0.87, respectively, which is the reliability of the questionnaire. SPSS software was used to analyze the find ings. The research results indicate that there is a significant relationship between time management and burnout. There is a direct relationship between planning and emotional exhaustion, decrease in individual performance and personality deterioration. There is a direct relationship between organization and emotional exhaustion, decreased individual performance and personality deterioration. There is a significant relationship between leadership and emotional exhaustion, decrease in indiv idual performance and personality dete rioration. According to the findings, it can be concluded that teachers who are familiar with effective and special time management skills, because they can use their time efficiently and compensate for its lack, are less stressed and As a result, they suffer less job burnout.

  Keywords: Job Burnout, Time Management, Teachers, Ardabil, exception
 • MOHAMMAD ALIPOUR *, Golsa Ghorbani, Sodabe Shabgardteymori Pages 29-40

  The student teachers of Farhangian University spend their study years in dormitory. Some of them are married and have many problems. Therefore, this research, has examined the lived experiences of married female student teachers living in Farhangian University dormitories and their problems. The current study was qualitative in method and phenomenological in type. The population of the study included all teacher students of Imam Sajjad (A) Campus. Based on the nature of the study, purposive criterion-based sampling was adopted, and the data was collected using deep individual and semi-structured interviews. After data saturation, the number of participants reached 6. The data from teachers' lived experiences were analyzed using Claizi (2002) method. To evaluate the results of the present study, Gooba and Linken’s criteria were used; Findings from teachers' lived experiences was categorized into 9 main themes: "increasing the power of understanding and tolerance", "cost management challenges", "commuting conditions", "difficulty of remote problem solving", "educational problems", "interference" Dormitories", "plans being delayed", and "emotional problems". Married student teachers' experiences of dormitory life show that student teachers experience problems and challenges in dormitory life that affect their joint life and studies causing lack of concentration and their intellectual conflict.

  Keywords: Student teacher, married, dormitory life, Phenomenology
 • Fatemeh Noori Hasanvand, Hamed Nadri *, Peyman Nadri, Farid Alipoori Pages 41-53
  The use of virtual education is one of the important activities of any educational institution that, in addition to improving efficiency, can significantly reduce costs, especially during the Covid-19 pandemic, it can prevent the spread of disease without interrupting learning. But despite the high costs and non-acceptance of users, the electronic education system is not accepted and the continued use of the system is decreasing day by day. Therefore, the purpose of this research is to identify the factors affecting the willingness to continue using the LMS learning system even after the Covid-19 pandemic among student teachers based on the conceptual model of information systems success (Delon and McLean) and the technology acceptance model (TAM). The research method is a quantitative study that was conducted using a questionnaire among the students of Farhangian University of Lorestan province in 1401. To determine the validity and reliability of the questionnaire, respectively, professors' opinions and Cronbach's alpha were used. Hypotheses were tested using Smart PLS3 and SPSS software. Finally, 198 questionnaires were collected from students electronically. The results showed that the perceived usefulness, interactive justice, and satisfaction of using the system directly affect the continued use of the system, and the perceived usefulness has the greatest effect on the willingness and continued use of the system. Therefore, to continue efficient use of the system, the effective factors must be strengthened, customized and optimized for the end users of the system.
  Keywords: LMS learning system, Continued use, Models of continuous use of the learning system, Delon, McLean model. Farhangian University
 • Katayoon Hamidizadeh * Pages 56-66
  The purpose of this research is to investigate the rate of recognition and application of new teaching models among professors of Farhangian University. Therefore, descriptive-survey method was used. The statistical population includes all the professors of Farhangian University in central provinces, Qazvin, Tehran, Ilam, and Yazd, who were selected by random sampling from among 730 people. Data were collected using the researchers' questionnaire developed by Mohagheg hian (2013) including 35 items on a Likert scale. Based on Cronbach's alpha coefficient, the reliability of the questio nnaire was obtained as 0.85 in the field of knowledge and 0.80 in the field of application. Data analysis was done with descriptive statistics, univariate T test, and independent T test, analysis of variance, chi-square test, and Friedman test in both fields. The results showed that professors know and use new teaching models more than average. There was no significant difference between the professors of Farhangian University in terms of educational field, but there was a significant difference in terms of teaching experience and acade mic certificate.
  Keywords: teaching models, Farhan gian University, higher educa tion, application of teaching methods
 • Mohsen Ganj Bakhsh Zamani * Pages 67-87
  Sustainable development is highly dependent on macro-level policies in the education system. This institution plays a vital role in economic growth as well as achieving sustainable and human-centered development by prov iding effective human and social capital. The present study has attempted to explain the impact of the education system on development by adopting the institutionalism approach and human capital theory, with a look at some successful experiences across the globe as well as Iran. In other words, the education system, as the main source of creating and developing human capita was examined within the theoretical framework of institutionalism in terms of the role of education system in sustainable development. On the other hand, given that humans have been the focus of attention in the new literature on theories related to sustainable development, such humans must be nurtured in the process of development and educational policies. Therefore, this article intends to provide a better understanding of the role of education in sustainable and human-centered development and coordinated macro-level policies. The results of this research can help senior policymakers and decision makers improve their policies and programs based on the knowledge and experience gained, and help educational institutions develop their strategies and plans to achieve the goals of sustainable and humanistic development.
  Keywords: Education, Policy, sustain able development, human-centered development, human capital, institution alism, Iran