فهرست مطالب

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1402)

نشریه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر سیف اللهی انار* صفحات 1-18

  در سال های گذشته اقتصاد جهانی شاهد رشد بسیار چشم گیر صنعت گردشگری بود، اما این رشد و پویایی با شیوع و همه گیری جهانی بیماری کووید 19 دچار اختلال شدید شده و با ممنوعیت سفرهای بین المللی و نیز با اعمال محدودیت های گسترده در مجامع عمومی و ممانعت از تحرک و جابجایی در مقاصد، عملا گردشگری متوقف شد و تاثیر همه گیری بیماری کرونا، گردشگری را به سمت توقف کامل سوق داد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تاثیر ریسک ادراک شده از کووید 19 و رسانه های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی درگیری برند در صنعت گردشگری، انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی است که از لحاظ روش اجرا در قالب یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مشتریان دفاتر گردشگری استان مازندران هستند که از این میان، نمونه ای متشکل از 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که رسانه های اجتماعی و ریسک ادراک شده بر درگیری برند و قصد بازدید مجدد، و همچنین درگیری برند بر قصد بازدید مجدد به طور مستقیم تاثیر معناداری دارند و درگیری برند نیز رابطه بین رسانه های اجتماعی و ریسک ادراک شده را با قصد بازدید مجدد میانجی گری می کند.

  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، ریسک ادراک شده، درگیری برند، قصد بازدید مجدد، استان مازندران
 • سپیده زارع، مجید یاسوری*، اسماعیل آقائی زاده صفحات 19-38

  پایداری ساخته ها و فعالیت های انسان از جمله مواردی است که باید در راس برنامه های شهری مورد توجه قرار گیرد. ساخته ها و تحولاتی که انسان ایجاد کرده است بی شمارند که یکی از آنها مسکن است. با توجه به اهمیت نقش مسکن در زندگی ساکنان، دستیابی به مسکن پایدار در جهت افزایش و ارتقای کیفیت زندگی کنونی و نسل آینده امر مهمی به شمار می آید، چرا که امروزه با رشد روزافزون جمعیت نیاز به ساخت مسکن نیز روز به روز بیشتر می شود. از این رو برای دستیابی به توسعه پایدار شهری توجه به مسکن پایدار می تواند نقش سازنده ای داشته باشد. اما متاسفانه در کشور ما ساختمان ها به ویژه ساختمان های مسکونی بدون توجه به توسعه پایدار شهری ساخته می شوند. شهر بندر انزلی نیز از این مقوله مستثنی نیست. این امر موجب شد که در این مقاله به تحلیل و بررسی میزان پایداری واحدهای مسکونی شهر بندرانزلی با توجه به شاخص های مسکن پایدار پرداخته شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع اسنادی و بررسی های میدانی است. داده های حاصل از بررسی های میدانی و اسنادی به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین ترتیب میزان پایداری واحدهای مسکونی شهر بندرانزلی در ابعاد مختلف مشخص شد. یافته های پژوهش بیانگر این است که عمده مساکن شهر بندرانزلی پایدار می باشند. اگرچه این پایداری در ابعاد پایداری مسکن ، متفاوت بوده است. به این ترتیب که در بعد اجتماعی مساکن شهر بندرانزلی پایدارتر می باشند و از نظر زیست محیطی مساکن شهر از پایداری مطلوبی برخوردار نیستند. در نهایت جهت پایداری مساکن شهر به ویژه در بعد زیست محیطی راهکارهایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: مسکن، مسکن پایدار، شاخص های مسکن پایدار، شهربندرانزلی
 • آسیه نصیری، لیلا ابراهیمی*، مهرداد رمضانی پور، کیا بزرگمهر صفحات 39-50

  گسترش شهرنشینی و افزایش مسایل اجتماعی در شهرها، که سلامت روانی، اجتماعی و به دنبال آن نشاط شهروندان را در معرض خطر قرار می دهد، لزوم توجه به وضعیت نشاط شهروندان را براساس شاخص های مناسب در این شهر مشخص می کند. در علم شهرسازی فراهم کردن فضایی که احساسات و عواطف مثبت را تقویت کند و امکان بروز احساسات و عواطف منفی را به حداقل برساند، ضروری است. بر این اساس، یکی از وظایف اساسی نهادهای اجتماعی و عمومی چون شهرداری و شورای شهر و به طور کلی نظام مدیریت شهری تلاش برای ایجاد فضایی شاد برای شهروندان در جامعه است. این پژوهش با هدف، تبیین معیارهای شهر شاد در شهر سلمانشهر صورت گرفته است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و با حجم نمونه 400 عدد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و در قالب تحلیل های توصیفی و استنباطی انجام شده است. برای اولویت بندی مناطق از مدل تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس و برای تعیین وزن شاخص ها، از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و از نرم افزار Expert choice بهره گرفته شد. طبق نتایج آزمون کروسکال-والیس شاخص های مورد بررسی در بین مناطق پنجگانه شهر سلمانشهر دارای تفاوت معنادار است. با توجه به رتبه کسب شده هر یک از مناطق توسط مدل تاپسیس، منطقه 5 با 0/8344 امتیاز نسبت به نواحی دیگر شهر دارای بالاترین رتبه و مناطق 1 و 4 با 0/7426 و 0/6352 امتیاز در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند و منطقه 3 با 0/3021 امتیاز رتبه چهارم و در نهایت منطقه 2 با 0/0771 امتیاز رتبه پنجم است.

  کلیدواژگان: شادی، شهر شاد، سلمانشهر
 • فاطمه عزیزی، فائزه اسدیان اردکانی* صفحات 51-67

  گردشگری ساحلی پتانسیل ایجاد فرصت های اقتصادی و اشتغال در بسیاری از کشورها را دارد. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری ساحلی ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه است. بدین منظور، ابتدا عوامل موثر بر توسعه گردشگری ساحلی در ایران با استفاده از ادبیات موضوع و بهره گیری از نظرات خبرگان و روش دلفی فازی شناسایی شدند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از دید شیوه گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان صاحب نظر در زمینه گردشگری ساحلی ایران تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی از نظرات 15 نفر از خبرگان در حوزه تحقیق استفاده شده است. پس از گردآوری داده ها، با استفاده از روش آنتروپی شانون اهمیت و وزن هر یک از عوامل مشخص می شود. سپس با استفاده از روش ارزیابی نسبت جمعی (ARAS) به ارزیابی و اولویت بندی عوامل پرداخته شده است. براساس روش آنتروپی، عامل «بازاریابی و تبلیغات در مورد جاذبه های گردشگری مناطق ساحلی» از بیشترین اهمیت در حوزه توسعه گردشگری ساحلی ایران برخوردار است. نتایج تحقیق نشان داد که در بین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ساحلی ایران، «امنیت مناطق ساحلی»، «ایجاد فرصت اشتغال و توجه به محصولات و مشاغل محلی در مناطق ساحلی» و «امکانات تفریحی در مناطق ساحلی» دارای بالاترین اولویت می باشند.

  کلیدواژگان: مناطق ساحلی، توسعه گردشگری ساحلی، تصمیم گیری چندشاخصه، آنتروپی شانون، روش ارزیابی نسبت جمعی (ARAS)
 • محمد رحمانی نژاد، شهرام شریفی هشجین* صفحات 69-88

  با توجه به تغییرات گسترده کاربری اراضی و ضرورت آگاهی مدیران و برنامه ریزان از چگونگی تحولات حاد ث شده برای سیاست گذاری و چاره اندیشی جهت رفع معضلات موجود، آشکارسازی تغییرات کاربری زمین ضروری به نظر می رسد. بنابراین نقشه کاربری اراضی یکی از الزامات هرگونه برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای است که مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان را قادر می سازد با شناسایی وضع موجود و مقایسه قابلیت ها و پتانسیل ها، در زمینه حل معضلات و رفع نیازهای حال و آینده اقدامات لازم را طراحی و اجرا نمایند. امروزه به دلیل هزینه بسیار زیاد تهیه نقشه های کاربری اراضی با روش های سنتی و دستی، سنجش از دور می تواند با دقت و سرعت بیشتری به مهندسان در تهیه نقشه کاربری اراضی و در مرحله بعد، ارزیابی تغییرات در منطقه کمک کند. هدف از این پژوهش، بررسی تحولات کاربری اراضی شهرستان رشت طی سال های 1369 الی 1399 با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تصاویر در نر م افزار Google Earth Engine بررسی و نتایج حاصل در نرم افزار Arc GIS تحلیل و به صورت نقشه تولید گردید. بررسی ها نشان داد که در طول 30 سال مورد مطالعه، از درصد کاربری های جنگل و کشاورزی کاسته، در حالی که به درصد اراضی ساخته شده، اراضی زراعی و مراتع افزوده شده است. بیشترین افزایش را نیز کاربری های سکونتگاه (شهری و روستایی) با 8080 هکتار، و مرتع با 12690 هکتار را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: تغییرات کاربری اراضی، تصاویر ماهواره ای، Google Earth Engine، شهرستان رشت
 • مجید گودرزی*، زهرا سلطانی، افسانه علی بخشی صفحات 89-103

  بافت های فرسوده شهری به دلیل ارزش های تاریخی - فرهنگی نیازمند حفظ، احترام و بازآفرینی است. امروزه احیای این بافت ها با اصل قرار دادن نیاز ساکنین در برقراری ارتباط با فضای کالبدی و مباحثی چون تعلق به مکان، مورد توجه بسیاری از طراحان قرار می گیرد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر ارزیابی ارتباط دسترسی به خدمات شهری و حس تعلق مکان در بافت فرسوده محلات شش گانه (عامری، یوسفی، آخر آسفالت، زرگان، حصیرآباد و لشکرآباد) است.. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است و جهت رسیدن به هدف مطرح شده از آزمون های کروسکال والیس، T ساده، همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS و مدل FAHP استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد سه محله آخر آسفالت، یوسفی و عامری به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات شهری در وضعیت مطلوبی قرار داشته و در طرف مقابل محله حصیرآباد وضعیت نامناسبی دارد. همچنین بررسی ارتباط بین خدمات شهری و حس تعلق مکان به بافت فرسوده با ضریب 0/371 حاکی از ارتباط مستقیم دو متغیر ذکر شده بوده است و نشان می دهد می توان با افزایش امکانات و خدمات شهری و همچنین تقویت فضاهای عمومی، بافت های کالبدی و فیزیکی، و بافت های فرسوده، حس تعلق مکان در این مناطق را افزایش داد.

  کلیدواژگان: امکانات و خدمات شهری، بافت فرسوده، حس تعلق مکان، کلان شهر اهواز
|
 • Nāser Seifollāhi Anār * Pages 1-18

  In recent years, the global economy witnessed a remarkable growth in the tourism industry. However, this growth and dynamism were severely disrupted by the global spread of the COVID-19. With the imposition of international travel bans and the enforcement of widespread restrictions on public gatherings, along with hindrances to movement and mobility to various destinations, the tourism sector came to a halt. The pandemic's impact effectively pushed tourism towards a complete standstill. This study aimed to investigate the impact of perceived COVID-19 risk and social media on the intention for revisiting, with the mediating role of brand engagement in the tourism industry. The study had an applied objective and was conducted using descriptive survey with a cross-sectional approach in terms of methodology. The statistical population of the study were all customers of tourism offices in Māzandarān province, from which 384 individuals has been selected as the sample through the Cochran formula. A researcher-made questionnaire adapted from Rutter's study (2021) was used for data collection. The questionnaire comprised 7 dimensions and 29 questions, formulated on a five-point Likert scale. The content validity of the questionnaire was confirmed. The reliability of the questionnaire was calculated by the Cronbach's alpha coefficient (α=0.7). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) technique using SmartPLS software was employed for hypothesis testing. The results demonstrated that social media and perceived COVID-19 risk have significant direct effects on brand engagement and intention for revisiting. Furthermore, the brand engagement has a significant direct impact on the intention for revisiting. Brand engagement was also found to mediate the relationship between social media and perceived risk with the intention for revisiting.

  Keywords: Social Media, perceived risk, brand engagement, intention to revisit, Mazandaran province
 • Sepideh Zare, Majid Yasouri *, Esmaeil Aghaeizadeh Pages 19-38

  The sustainability of human constructions and activities is one of the things that should be considered at the top of urban plans. There are countless constructions and developments created by man, one of which is housing. Considering the importance of the role of housing in the lives of residents, achieving sustainable housing is considered important in order to increase and improve the quality of life of the current and future generations, because today, with the ever-increasing population growth, the need to build housing is increasing day by day. Therefore, to achieve sustainable urban development, paying attention to sustainable housing can play a constructive role. But unfortunately, in our country, buildings, especially residential buildings, are built without regard to sustainable urban development. The city of Bandar Anzali is not excluded from this category. This led to the analysis and investigation of the stability of the residential units of Bandar Anzali city according to the indicators of sustainable housing in this article. The research method in this research is descriptive-analytical and based on documentary sources and field investigations. The data obtained from the field and documentary surveys have been analyzed by SPSS software. In this way, the level of sustainability of residential units in Bandar Anzali city was determined in different dimensions. The findings of the research show that most of the houses in Bandar Anzali are stable. Although this stability has been different in the dimensions of housing stability. In this way, in the social dimension, the houses of Bandar Anzali are more stable, and from the environmental point of view, the houses of the city do not have favorable stability. Finally, solutions have been provided for the sustainability of the city's housing, especially in the environmental aspect.

  Keywords: housing, sustainable housing, sustainable housing indicators, The City of Bandar Anzali
 • Asieh Nasiri, Leila Ebrahimi *, Mehrdad Ramezanipour, Kia Bozorgmehr Pages 39-50

  The expansion of Urbanization and the rapid growth of metropolises, followed by modernist ideologies and fragmentation, have led cities to lose their liveliness and vitality. In the field of urban planning, creating a space that reinforces positive emotions and minimizes the expression of negative emotions is essential. Accordingly, one of the fundamental responsibilities of social and public institutions such as municipalities and city councils, and the urban management system as a whole, is to strive for the creation of a joyful space for citizens. This research aimed to articulate the criteria for a joyful city in urban planning within Salmānshahr. The data collection method was conducted through questionnaires, with a sample size of 400 respondents. Data analysis was carried out using SPSS software, employing both descriptive and inferential analyses. For prioritizing areas, the Topsis multi-criteria decision-making model was used, and for determining the weight of indices, the Analytic Hierarchy Process (AHP) model, along with Expert Choice software, was utilized. According to the results of the Kruskal-Wallis test, the studied indices showed significant differences among the five districts of Salmānshahr. Based on the ranks obtained by the Topsis model, District 5 with a score of 0/8344 holds the highest rank compared to other city districts. Districts 1 and 4, with scores of 0/7426 and 0/6352, respectively, rank second and third, while District 3 with a score of 0/3021 holds the fourth rank. Finally, District 2 with a score of 0/0771 is ranked fifth.

  Keywords: Happiness, Happy City, Salmānshahr
 • Fatemeh Azizi, Faezeh Asadian Ardakani * Pages 51-67

  Coastal tourism has the potential to provide economic and employment opportunities in destination countries. This research aimed to evaluate the factors influencing the development of coastal tourism in Iran using a multi-criteria decision-making methods. Therefore, the influential factors in the development of coastal tourism in Iran were identified using literature review, expert opinions, and the fuzzy Delphi method. This research was exploratory in terms of purpose, applied in nature, and employed a survey method for data collection. The research population consisted of experts in the field of coastal tourism in Iran. A judgmental sampling method was used to select the sample. After collecting the data, the importance and weight of each factor were identified by Shannon’s entropy method. Then, using the additive ratio assessment (ARAS) method, factors were evaluated and prioritized. According to the entropy method, the factor "marketing and advertising about tourist attractions in coastal areas" was the most important in the development of coastal tourism in Iran. The results of the ARAS method showed that among the factors affecting the development of coastal tourism in Iran, "security of coastal areas", "creation of employment opportunities and attention to local products and businesses in coastal areas" and "recreational facilities in coastal areas" had the highest priority.

  Keywords: Coastal areas, Coastal Tourism development, Multiple Criteria Decision Making, Shannon’s entropy method, the additive ratio assessment (ARAS) method
 • Mohammad Rahmaninezhad, Shahram Sharifi Hashjin * Pages 69-88

  Considering the extensive changes in land use and the necessity of providing awareness to managers and planners about the nature of these transformations for policy-making and problem-solving, the detection of land use changes through land cover analysis has become essential. Therefore, land use mapping is a requirement for any national and regional development planning. It empowers managers, planners, and experts to design and implement necessary actions by identifying current conditions, comparing capabilities and potentials, and addressing current and future needs and issues. Due to the high costs associated with traditional manual methods of land use mapping, remote sensing can offer engineers a faster and more accurate means for land use mapping and subsequent assessment of changes in an area. The present research aimed to investigate the land use changes in the city of Rasht from 1990 to 2020 using Landsat satellite images. Data analysis was conducted using Google Earth Engine, and the results were further analyzed and visualized using ArcGIS software. The findings indicated that over the 30-year study period, the percentage of forest and agricultural land decreased, while built-up areas, croplands, and pastures increased. The highest increase was observed in residential (urban and rural) land use, encompassing 8,080 hectares, followed by a 12,690-hectare expansion in pastureland.

  Keywords: land use changes, satellite images, Google Earth Engine Software, county of Rasht
 • Majid Goodarzi *, Zahra Soltani, Afsaneh Ali Bakhshi Pages 89-103

  Urban worn-out textures require preservation, respect, and revitalization due to their historical and cultural values. Nowadays, the restoration of these textures places a significant focus on meeting residents' needs in establishing a connection with the physical environment and concepts such as a sense of place belonging, which is of great interest to many designers. The present study aimed to evaluate the relationship between physical condition (access to urban services) and the sense of place belonging in the worn-out textures of six neighborhoods (Āmeri, Yousefi, Ākhar-e Āsfālt, Zargān, Hasirābād, and Lashkarābād). This applied study employed a descriptive-analytical research method. The Kruskal-Wallis test, simple t-test, Pearson correlation in SPSS software, and FAHP were employed to achieve the research objective. The results of the investigations indicated that the Ākhar-e Āsfālt, Yousefi, and Āmeri neighborhoods have a favorable status in terms of access to urban facilities and services, while Hasirābād neighborhood, is in a highly unfavorable condition. Furthermore, examining the relationship between urban services and the sense of place belonging to the worn-out texture with a coefficient of 0.371, signifying a direct correlation between the two mentioned variables. This implies that by enhancing urban facilities and services, as well as reinforcing public spaces and physical structures, the worn-out textures can foster an increased sense of place belonging in these areas.

  Keywords: Urban facilities, services, worn-out texture, sense of belonging to a place, Ahvāz metropolis