فهرست مطالب

مجله علوم پزشکی پارس
سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 64، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نوید کلانی، مجتبی قائدی، رضا صحرایی، مجتبی سهراب پور، صادق صنیع* صفحات 1-9
  مقدمه

  عمل جراحی سپتورینوپلاستی و بی ثباتی همودینامیک در بیماران باعث خونریزی حین عمل می شود که بر کیفیت میدان دید جراحی، عوارض حین و بعد از عمل و نتیجه جراحی تاثیر می گذارد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور در سال 1401-1400 بر روی60 بیمار 18 تا 44 سال با کلاس بیهوشی І,П  که کاندید جراحی سپتورینوپلاستی بودند، صورت پذیرفت. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه A: بیزوپرولول 5/2 میلی گرم و گروه B: به عنوان گروه کنترل، تقسم شدند. علایم همودینامیک قبل از اینداکشن، بعد از اینداکشن، 1 دقیقه بعد از اینداکشن، 5 دقیقه بعد از اینداکشن،30 ،60، 90 و 120 دقیقه حین عمل، ورود به ریکاوری و خروج از ریکاوری سنجیده شد.  میزان خونریزی در حین عمل بر اساس میزان خونریزی موجود در ساکشن تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و آمارهای توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آزمون های آماری استنباطی انجام شد.

  یافته ها

  در زمان های قبل و بعد از اینداکشن، 1 دقیقه، 5 ، 15 ، 30 ، 60 ،90 ، 120 دقیقه حین عمل، در ریکاوری و خارج از ریکاوری تفاوت معناداری بین دو گروه در میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و فشار متوسط شریانی وجود نداشت (05/0> P). ضربان قلب در این دقایق در گروه بیزوپرولول به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل گزارش شد (05/0< P). بین دو گروه بیزوپرولول و کنترل از نظر میانگین مدت زمان ریکاوری (P=0.017) و مدت زمان کل عمل جراحی (P=0.044) تفاوت معنی دار وجود داشت؛ اما تفاوت معناداری در میانگین میزان خونریزی بین دو گروه مشاهده نشد (06/0= P)

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از دوز 5/2 میلی گرم بیزوپرولول قبل از عمل  میتواند میزان ضربان قلب را به طور معناداری کاهش دهد، اما تفاوت قابل توجهی در تغییرات همودینامیک و میزان خونریزی بیماران در جراحی سپتورینوپلاستی ایجاد نمی کند.

  کلیدواژگان: بیزوپرولول، خونریزی، همودینامیک، سپتورینوپلاستی
 • یاسر ساریخانی خرمی، طاهره رحیمی*، محمد جمشیدی صفحات 10-17
  مقدمه
  شیوع بیماری مزمن کلیوی به عنوان یک بار سلامت جهانی، به سرعت در حال افزایش بوده و به عنوان یک مشکل بهداشتی شناخته می شود که باعث تحمیل هزینه اقتصادی بر سیستم های بهداشتی می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند 30 ساله بار بیماریهای کلیوی در ایران از 1990 تا 2019 انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیل ثانویه داده ها است که اطلاعات مربوط به روند بیماری های کلیوی در ایران را طی سالهای 1990 تا 2019 ارایه نموده است. داده های مرتبط با شاخص های بار بیماریهای کلیوی ایران، منطقه شرق مدیترانه و متوسط جهانی با استفاده از اطلاعات بار جهانی بیماریها (GBD) استخراج شدند. نتایج مطالعه به صورت توصیفی و در قالب تعیین روند بار بیماریها در بازه 30 ساله با استفاده از سه شاخصDALY، YLL  و YLD گزارش شده اند.
  یافته ها
  بیشترین بار بیماری ناشی از بیماریهای مزمن کلیوی طی 30 سال گذشته در ایران مربوط به افراد بالای 50  سال بوده و شاخص DALY  این بیماری از متوسط منطقه و جهان پایین تر بوده است. در ایران میزان تغییرات 30 ساله این شاخص به صورت استاندارد شده بر حسب سن معادل 54/21- درصد (از 34/620 در سال 1990 به  68/486 در سال 2019) بوده است. همچنین بیشترین بار بیماری ناشی از گلومرنفریت حاد طی 30 سال گذشته مربوط به گروه سنی بالای 70 سال بوده و به طور کلی DALY در مورد این بیماری در ایران از متوسط منطقه و جهان فراتر رفته است. در ایران میزان تغییرات 30 ساله این شاخص به صورت استاندارد شده بر حسب سن معادل 94/54 درصد (از 84/5 در سال 1990 به  05/9 در سال 2019) بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد بار بیماریهای مزمن کلیوی در طول زمان به خصوص در سنین بالاتر و به علت گلومرولونفریت حاد در حال افزایش است. بنابراین ضروری است جهت توسعه و اجرای اقدامات پیشگیرانه و درمانی موثر با هدف کاهش بروز بیماری های مزمن کلیوی و همچنین کند کردن روند پیشرفت آن اقدامات لازم صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: بار بیماری ها، بیماری های کلیوی، سالهای عمر تطبیق شده بر حسب ناتوانی، ایران
 • محمد پوراحمدی، احسان راستگو، شکوفه آتش پور، آرش حسن نژاد، محمدعارف باقرزاده، حسین کارگر جهرمی* صفحات 18-25
  مقدمه

  دیابت اثرات مخربی در دوران بارداری بر رشد و نمو مغز جنین دارد. عصاره گیاه صبر زرد (آلویه ورا) حاوی آنتی اکسیدان های قوی است که می تواند در درمان دیابت موثر باشد. هدف این مطالعه تاثیر عصاره آبی گیاه صبر زرد بر بافت مخچه در جنین رت های دیابتی می باشد.

  روش کار

  48 سر موش صحرایی ماده بالغ باردار از نژاد ویستار به 6 گروه 8 تایی شامل کنترل (C) ، دریافت کننده عصاره صبرزرد mg/kg 400 (A) ، دیابتی (تزریق استرپتوزوتوسین mg/kg50)(D)، دیابتی دریافت کننده انسولین IU/kg20(DI)، دیابتی دریافت کننده صبرزرد mg/kg400 (DA) و دیابتی دریافت کننده انسولین IU/kg20 و صبرزرد mg/kg400 (DIA) تقسیم شدند. انسولین به صورت زیر پوستی و صبر زرد به صورت گاواژ و روزانه به حیوانات داده شد. قند خون و وزن در روزهای 1، 7، 14و 18 ثبت گردید. در هجدهمین روز پس از بارداری و پس از توزین حیوانات، وزن، جنسیت و تعداد جنین ها ثبت گردید. مغز جنین ها خارج گردید و از مخچه آنها مقاطع بافتی تهیه شد. نتایج با آزمون آماری ANOVA و آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک در سطح معنی داری 05/0 ≤ p تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  قند خون گروه های دیابتی شده به صورت معنی داری از گروه های Cو A بیشتر بود. وزن موش های مادر در روز 7، 14 و 18 در گروه های D و DI و DAI در مقایسه با گروه هایC و A به صورت معنی داری کاهش یافت. در تمام گروه های دیابتی نسبت به گروه C و A تعداد نوزادان به طور معنی داری کاهش و وزن نوزادان افزایش یافت. در گروه D نسبت به گروه C ضخامت و تعداد سلول های ماده خاکستری و سفید، ضخامت و تعداد سلول های لایه مولکولار، پورکینژ و گرانولار بصورت معنی داری کاهش یافت. در گروه های DI و DAI در مقایسه با گروه D ضخامت ماده خاکستری و سفید، ضخامت و تعداد سلول های لایه مولکولار و پورکینژ و تعداد سلول های مده سفید در مقایسه با گروه D تغییر معنی داری را نشان داد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد صبر زرد با کاهش قندخون و جلوگیری از افزایش اکسیدان های مضر باعث جلوگیری از تخریب بافت مغز جنین رت های دیابتی شده می شود.

  کلیدواژگان: دیابت، صبر زرد، موش صحرایی، مخچه
 • مریم کامروان، عبدالرضا ستوده جهرمی، اکبر هاشمی طیر*، محمد مرادخانی صفحات 35-41
  مقدمه

  عدم تطابق آنتی ژن های گروه خونی بین اهداکننده و گیرنده خون، احتمال بروز آلوایمونیزاسیون را افزایش می دهد. هدف از این مطالعه، تعیین فراوانی آلوآنتی بادی های ناخواسته ضد آنتی ژن های گروه خونی در بیماران بتا تالاسمی نیازمند تزریق مداوم خون در شهر جهرم بود.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی، 79 بیمار بتا تالاسمی بصورت سرشماری وارد مطالعه شدند. آلوآنتی بادی ها با استفاده از روش های غربالگری و تعیین هویت (تست پانل) آنتی بادی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. آنالیز آماری تمام داده ها با روش های آمار توصیفی و تست دقیق فیشر انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، 10 نفر از بیماران (65/12 درصد) دارای آلوآنتی بادی علیه گلبول های قرمز بودند. شایعترین آلو آنتی بادی های تعیین شده در بیماران عبارت بودند از anti-K (50 درصد)، anti-E (20 درصد) و anti-c (20 درصد). میزان تولید آلوآنتی بادی در دریافت کنندگان فراورده کم لکوسیت در مقایسه با فراروده های حاوی لکوسیت کمتر بود (001/0<p). بیماران با گروه خونی O+ بیشترین آلوآنتی بادی را تولید کرده بودند که از نظر آماری معنی دار نبود (61/0=p). ارتباط آماری معنی داری بین میزان شیوع آلوآنتی بادی با متغییرهای جنس و سن مشاهده نشد (05/0>p).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج، شایعترین آلوآنتی بادی های تعیین شده علیه سیستم های گروه خونی Kell و Rh (E و c) بودند که این موضوع می تواند در تصمیم گیری جهت ذخیره سازی فرآورده های خونی با گروه خونی نادر مفید باشد.

  کلیدواژگان: آلوانتی بادی، تالاسمی، تزریق خون
 • سعید امانلو*، سحر سراجیان، معصومه زنجانی، فرزانه احمدی، فیروزه کاکاوند صفحات 42-52
  مقدمه

  مدیریت بیماری های عفونی مرتبط با کاندیدا و شناخت الگوی حساسیت دارویی در هر منطقه به مطالعات اپیدمیولوژیکی محلی و ساختار جمعیتی بومی هر منطقه بستگی دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تعیین میزان فراوانی گونه های کاندیدایی مرتبط با عفونت واژینال و تعیین پروفایل مقاومت دارویی آنها طراحی و به انجام رسید.

  روش کار

  در این مطالعه تعداد 140 نمونه بالینی از ترشحات واژن بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زنجان جمع آوری شد. ایزوله های بالینی با روش استاندارد براث میکرودایلوشن از نظر حساسیت دارویی نسبت به داروهای فلوکونازول، ایتراکونازول و کتوکونازول بررسی و نتایح بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  تعداد 41 ایزوله بالینی کاندیدا از نمونه ترشحات واژن بیماران جداسازی شد. کاندیدا گلابراتا با 23 ایزوله (1/56 درصد) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. نتایج حاکی از مقاومت بالا نسبت به داروهای آزولی بود، بطوریکه 8/26 درصد ایزوله ها نسبت به فلوکونازول مقاوم و 5/58 درصد حساس وابسته به دوز تعیین گردید. همچنین مقاومت در برابر داروهای ایتراکونازول و کتوکونازول به ترتیب برابر با 5/58 درصد و 9/65 درصد بدست آمد.

  نتیجه گیری

  کاندیدا گلابراتا بیشترین شیوع عفونت را داشته و نشان دهنده تغییر الگوی عفونت های کاندیدایی به سمت گونه های غیرالبیکنس می باشد و بروز مقاومت دارویی بالا از جمله مقاومت به داروهای آزولی یکی از معضلات عفونت های کاندیدایی واژن است که عفونت های عود شونده و مقاوم به درمان را منجر می شود.

  کلیدواژگان: کاندیدا، کاندیدیازیس، ولوواژینیت، داروی ضدقارچی، آزول ها
 • سمیه حیدریان، لعیا تکبیری*، شهره زارع کاریزی، جعفر امانی، صدیقه اربابیان صفحات 53-67

  ژن APC در ctDNA و miR-21-5p به عنوان نشانگرهای زیستی بالقوه برای تشخیص سرطان پیشنهاد شده اند. در این مطالعه فوق یک نانوحسگر زیستی مبتنی بر نانولوله کربنی چند دیواره (MWCNT) و پروب DNA دارای ماده فلویوروفورFAM (6- کربوکسی فلورسین) برای تشخیص ژن APC در ctDNA ، و پروب DNA دارای ماده فلویوروفور ROX (5-کربوکسی-x-رودامین) برای تشخیص miR-21-5p، برای شناسایی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال (CRC) طراحی شده است.این روش مبتنی بر جذب و تثبیت DNA تک رشته ای (ssDNA) نشاندار شده با FAM و ROX بر روی MWCNT است که منجر به خاموش شدن نشر فلورسانسی FAM و ROX می شود. با افزودن DNA های مکمل آن ها (cDNA) ، که منجر به آزادسازی پروب های DNA تک رشته ای (ssDNA) از سطح MWCNT شده و یک DNA دو رشته ای (dsDNA) تشکیل شده که منجر به بازگشت نشرفلورسانسی FAM و ROXگردید. در این مطالعه، حساسیت فلوروفور FAM، نانومولار (nM50) و حساسیت فلوروفور ROX، نانومولار ((nM25) به دست آمد. مدت زمان پاسخ دهی در حضور رشته هدف 12دقیقه است. LOD و LOQ بیوسنسور DNA به صورت تکی به ترتیب 1.12 نانومولار و 3.2 میکرومولار به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که نانوحسگر زیستی مبتنی بر نانولوله های کربنی و پروب DNA ، علاوه بر روش های موجود، می تواند به عنوان یک روش با حساسیت بالا برای تشخیص زودهنگام CRC مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نانوحسگر زیستی، نشرفلورسانسی همزمان، پروب APC، پروب miR-21-5p
 • الهه کریمی، نوشا ضیاء جهرمی* صفحات 68-77

  سرطان کولون، به دلیل رشد غیرطبیعی سلول ها اتفاق می افتد که می توانند به بافت های دیگر بدن حمله کنند (متاستاز) یا در آن ها تکثیر یابند. سرطان کلورکتال سومین سرطان شایع در دنیا می باشد و میزان مرگ و میر آن تقریبا 50 درصد بیماران است. تحقیقات نشان داده است که LncRNAs نقش مهمی را در تومورزایی، آنژیوژنز، تکثیر، مهاجرت، آپوپتوز و تمایز ایفا می کنند. با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر به بررسی بیان LncRNA HPYR1در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال می پردازد.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاضر، با نمونه گیری از 20 فرد مبتلا به سرطان کلورکتال و 20 بافت سالم انجام شد. سپس استخراج RNA توسط کیت ترایزول و سنتز cDNA توسط کیت تاکارا به انجام رسید و در نهایت بررسی بیان ژن مربوطه با تکنیک Real Time RT PCR انجام شد. میزان بیان نسبی LncRNA HPYR1محاسبه شد و در نهایت توسط نرم افزار GraphPad Prism نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بیان HPYR1 lncRNA در سرطان کلورکتال در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری دارد (0116/0=p) و و همچنین بیان ژن با متاستاز در ارتباط است (002/0=p). از طرفی بیان نسبی HPYR1 lncRNA در تومور افراد دارای استیج 1 و 2 و در تومور افراد دارای تومور سایز متفاوت افزایش معناداری نشان نداد (56/0=p) و (8270/0=p)، اما بیان نسبی lncRNA HPYR1 در تومور افراد دارای گرید 2 نسبت به گرید 1 افزایش بیان داشت و از نظر آماری معنا دار بود (03/0=p).

  کلیدواژگان: سرطان کلورکتال، lncRNA، HPYR1
 • فاطمه افتخاریان، نوید کلانی، رضا صحرایی* صفحات 78-82
  مقدمه

  اسپاسم حنجره عبارت است از باریک شدن یا بسته شدن کامل گلوت به دلیل انقباض رفلکس عضلات حنجره. مطالعه حاضر به گزارش یک مورد انسداد راه هوایی فوقانی بدنبال استفاده طولانی مدت از لارنژیال ماسک در جراحی پرداخته است.

  معرفی بیمار: 

  بیمار خانم 45 ساله ای که به دلیل مشکلات یورولوژی با شکایت خونریزی ادراری و درد ناحیه یوروژنیتال به متخصص یورولوژی مراجعه کرده بود. بر اساس اعتماد به صحبت های جراح در خصوص کوتاه بودن عمل جراحی از لارنژیال ماسک (LMA) جهت بیمار استفاده شد و در طول عمل از پروپوفول جهت بیهوشی بیمار استفاده گردید. عمل جراحی بیمار به دلیل مشکوک بودن مجاری ادراری و مثانه به بدخیمی به تدریج طول کشید و تقریبا هر 15 دقیقه یک بار جراح عمل جراحی را تمدید نمود. بالاخره عمل جراحی پس از قریب سه ساعت به اتمام رسید و علیرغم اینکه بیمار یک ساعت مانده به انتهای عمل از داروی خاصی به جز پروپوفول بهره نبرده بود اما در زمان بیدار شدن تنفس بیمار دچار مشکل شده بود. پس از گذشت زمان حدود 30 دقیقه و مناسب شدن شرایط ، بیمار را طی تمهیدات خاص و با احتیاط اکستوبه کردیم و به ریکاوری و جهت اطمینان بیشتر به بخش مراقبت های ویژه منتقل کردیم.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر استفاده طولانی مدت از لارنژیال ماسک با بروز لارنگواسپاسم بعد از جراحی همراه است که میتوان انر ناشی ازتحریکات طولانی مدت راه هوایی فوقانی به وسیله لارنژیال ماسک دانست.

  کلیدواژگان: انسداد راه هوایی فوقانی، لارنژیال ماسک، لارنگواسپاسم، جراحی
|
 • Navid Kalani, Mojtaba Ghaedi, Reza Sahraei, Mojtaba Sohrabpour, Sadegh Saneia * Pages 1-9
  Background and purpose

   The nature of septorhinoplasty surgery and hemodynamic instability in patients causes intraoperative bleeding, which affects the quality of the surgical field of view, intraoperative and postoperative complications, and surgical outcome.

  Materials and methods

  This double-blind randomized clinical trial study was conducted on 60 patients aged 18 to 44 who were candidates for septoranioplasty surgery. Patients were randomly divided into two equal groups. Group 1: received bisoprolol 2.5 mg and group 2 received placebo as a control group. Hemodynamic symptoms will be measured before induction, after induction, 1 minute after induction, 5 minutes after induction, 30, 60, 90 and 120 minutes during operation, entering recovery and exiting recovery. The amount of bleeding during the operation was estimated based on the amount of bleeding in the suction.

  Result

  In the times before and after induction, 1 minute, 5, 15, 30, 60, 90, 120, in recovery and outside of recovery, there was a significant difference between the two groups in the average systolic and diastolic blood pressure and blood pressure. There was no mean arterial (P<0.05). While the heart rate in these minutes was reported to be significantly lower in the bisoprolol group than in the control group (P<0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that the use of a dose of 2.5 mg of bisoprolol before the operation can significantly reduce the heart rate, but it does not make a significant difference in the hemodynamic changes and the bleeding rate of patients in septorhinoplasty surgery.

  Keywords: Bisoprolol, Bleeding, Hemodynamics, Septorhinoplasty
 • Yaser Sarikhani Khorami, Thereh Rahimi *, Mohammad Jamshidi Pages 10-17
  Background
  The prevalence of kidney disease (KD) as a global health burden is increasing rapidly and is known as a health problem that imposes a large economic cost on health systems. The present study was conducted with the aim of investigating the 30-year trend of the burden of KD in Iran from 1990 to 2019.
  Methods
  This is a secondary data analysis study that provided information on the trend of KD in Iran during the years 1990 to 2019. The data related to the indicators of the burden of KD in Iran, the Eastern Mediterranean region and the global average were extracted from the Global Burden of Diseases (GBD) report. The results of the study have been reported descriptively and in the form the trend of disease burden in a 30-year period using three indices, including DALY, YLL and YLD.
  Results
  The highest burden of disease caused by chronic kidney diseases in the last 30 years in Iran was related to people over 50 years old, and the corresponding DALY index was lower than the average of the region and the world. Moreover, the highest burden of disease caused by acute glomerulonephritis in the last 30 years was related to the age group over 70 years old, and in general, the DALY index for this disease in Iran has exceeded the average of the region and the world.
  Conclusions
  The results of the study showed that the burden of KD is increasing over time, especially in older age and due to acute glomerulonephritis. Therefore, it is necessary to develop and implement effective preventive and treatment measures with the aim of reducing the incidence of KD and also to slow down the progress of the disease.
  Keywords: Burden of disease, Kidney disease, Disability adjusted life years, Iran
 • Mohammad Pourahmadi, Ehsan Rastgoo, Shekoufeh Atashpour, Arash Hasannezhad, MohammadAref Bagherzadeh, Hossein Kargarjahromi * Pages 18-25
  Introduction

  This study investigated the effects of hydoalcoholic Aloe vera extract on fetal cerebellar tissue in diabetic pregnant rats.

  Methods

  Forty eight adult pregnant Wistar rats were divided into 6 groups of 8 including control(C), receiving 400mg/kg Aloe vera extract(CA), diabetic(D), diabetic receiving 20IU/kg insulin(DI), diabetic receiving 400mg/kg Aloe vera extract(DA) and diabetic receiving 20 IU/kg insulin and 400mg/kg Aloe vera extract(DAI). The rats received insulin subcutaneously and the Aloe vera extract through gavage. Blood glucose and body weight were recorded on days 1,7,14 and 18 of gestation. On day 18, the weight of each rat and the number and gender of its fetuses were recorded. Fetal brains were removed and tissue sections of their cerebellum were prepared. The results were analyzed through ANOVA and at the significant level of p≤0.05.

  Results

  Blood glucose in diabetic groups was significantly higher than C and CA groups. Weight of pregnant rats on days 7,14, and 18 significantly decreased in the D,DI, and DAI compared to the C and CA groups. The number of newborns significantly decreased and the neonatal weight increased in all diabetic groups compared to the C and CA groups. Compared to the C group, the thickness and number of gray and white matter cell bodies and thickness and number of cells in the molecular layer,Purkinje and granular cells significantly decreased in the D group compared to the C group.

  Conclusion

  Aloe vera extract was able to prevent the effects of excessive production of oxidants in diabetes.

  Keywords: Diabetes Mellitus, Aloe vera, Rat, Fetus, Cerebellum
 • Maryam Kamravan, Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Akbar Hashemi Tayer *, Mohammad Moradkhani Pages 35-41
  Introduction

  Mismatch blood group antigens between blood donor and recipient increases the risk of alloimmunization. The aim of this study was to detect the frequency of unwanted alloantibodies against blood group antigens in beta-thalassemia patients receiving continuous blood transfusions in Jahrom City.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, a total of 79 patients with beta-thalassemia were enrolled. Alloantibodies were evaluated using antibody screening and identification (panel test) methods. Statistical analysis was performed with SPSS version 23. All data were statistically analyzed using descriptive statistics methods and Fisher's exact test.

  Results

  In this study, 10 patients (12.65%) had alloantibodies against red blood cells (RBCs). The most commonly detected alloantibodies in patients were anti-K (50%), anti-E (20%), and anti-c (20%). The rate of alloimmunization was significantly lower in transfused patients with leukoreduced RBCs compared to those transfused with non-leukoreduced RBCs (P<0.001). Patients with O+ blood group produced the most alloantibody, which was not statistically significant (p=0.61). There was no statistically significant correlation between the prevalence of alloantibody with the sex and age variables (p>0.05).

  Conclusion

  Based on the results, the most commonly detected alloantibodies were against Kell and Rh (E, c) blood group systems, which can be useful in deciding to store blood components with rare blood groups.

  Keywords: Alloantibody, Thalassemia, Blood Transfusion
 • Saeid Amanloo *, Sahar Serajian, Masoomeh Zanjani, Farzaneh Ahmadi, Firoozeh Kakavand Pages 42-52
   Background and purpose

  The management of Candida-related infectious diseases and the recognition of drug susceptibility patterns in each region depend on local epidemiological studies and population structure of each region. The present study was carried out with the aim of identifying the common species associated with VVC and determining their antifungal susceptibility profile.

  Materials and methods

  In this study, 140 clinical isolates of Candida species were collected from people with vaginitis referred to a number of health centers in Zanjan, Iran. Antifungal susceptibility tests for fluconazole, itraconazole and ketoconazole was performed by broth microdilution method, and the results were statistically analyzed using SPSS software.

  Results

  Overall 41 Candida species were isolated from vaginal discharge samples. C. glabrata was the most frequent with 23 isolates (56.1%). Candida isolates showed high resistance to azoles, so that 11 isolates (26.8%) were resistant to fluconazole. Also, the resistance to itraconazole and ketoconazole was found to be 58.5% and 65.9%, respectively.

  Conclusions

  In this study C. glabrata had the highest prevalence and it shows the change in the pattern of Candida infections towards non-albicans species. The occurrence of high drug resistance to azoles is one of the problems facing vaginal candidiasis, which leads to recurrent and treatment-resistant infections.

  Keywords: Candida, Candidiasis, Vulvovaginitis, Antifungal, Azoles
 • Somayeh Heidarian, Laya Takbiri *, Shohreh Zare Karizi, Jafar Amani, Sedighe Arbabian Pages 53-67

  APC gene in ctDNA and miR-21-5p have been proposed as potential biomarkers for cancer diagnosis. In this above study, a biosensor based on multi-walled carbon nanotube (MWCNT) and DNA probe with fluorophore FAM (6-carboxyfluorescein) to detect APC gene in ctDNA, and DNA probe with fluorophore ROX (5-carboxy-x-rhodamine ) to detect miR-21-5p, was designed to identify patients with colorectal cancer (CRC).This method is based on the adsorption and stabilization of single-stranded DNA (ssDNA) labeled with FAM and ROX on MWCNT, which leads to the quenching of the fluorescence emission of FAM and ROX. By adding their complementary DNA (cDNA), which led to the release of single-stranded DNA (ssDNA) probes from the MWCNT surface and a double-stranded DNA (dsDNA) was formed, which led to the return of FAM and ROX fluorescence emission. In this study, the sensitivity of FAM fluorophore was 50 nM (50 nM) and the sensitivity of ROX fluorophore was 25 nM (25 nM). The response time in the presence of the target strand is 12 minutes. The LOD and LOQ of DNA biosensor individually were 1.12 nM and 3.2 μM, respectively. The results of this study showed that the biosensor based on carbon nanotubes and DNA probe, in addition to existing methods, can be used as a high-sensitivity method for early detection of CRC.

  Keywords: Bio-nanosensor, simultaneous fluorescence emission, APC probe, miR-21-5p probe
 • Elahe Karimi, Noosha Zia-Jahromi * Pages 68-77
  Background and Aim

  Colon cancer is caused by abnormal growth of cells that can invade (Metastasis) or multiply in other tissues in the body. Colorectal cancer is the third most common cancer in the world and its mortality rate is almost 50% of patients. Research has shown that LncRNAs play an important role in tumorigenesis, angiogenesis, proliferation, migration, apoptosis and differentiation. Based on the above, the present study investigates the expression of LncRNAHPYR1 in patients with colorectal cancer.Materials &

  Methods

  The present study was performed by sampling 20 patients with colorectal cancer and 20 healthy tissues. Then RNA extraction was performed by Trizol kit and cDNA synthesis was performed by Takara kit and finally the expression of the relevant gene was performed by Real Time RT PCR technique. The relative expression level of LncRNAHPYR1 was calculated and finally the results were analyzed by GraphPad Prism software.

  Results

  The results showed that the expression of HPYR1 lncRNA in colorectal cancer has a significant increase compared to the control group (p=0.0116) and also the expression of the gene is related to metastasis (p=0.002). On the other hand, the relative expression of HPYR1 lncRNA in the tumor of people with stage 1 and 2 and in the tumor of people with different size tumors did not show a significant increase (p=0.56) and (p=0.8270), but the relative expression of lncRNA HPYR1 in the tumor of people with grades 2 had an increase in expression compared to grade 1 and it was statistically significant.

  Keywords: Colorectal cancer, lncRNA, HPYR1
 • Fatemeh Eftekharian, Navid Kalani, Reza Sahraei * Pages 78-82
  Introduction

  Laryngeal spasm is the narrowing or complete closure of the glottis due to the reflex contraction of the laryngeal muscles. The present study reports a case of upper airway obstruction following long-term use of a laryngeal mask in surgery.

  Patient introduction

  A 45-year-old female patient who referred to a urologist due to urological problems with complaints of urinary bleeding and pain in the urogenital area. Based on trusting the surgeon's words about the shortness of the surgery, a laryngeal mask (LMA) was used for the patient, and propofol was used to anesthetize the patient during the operation. The patient's surgery gradually took longer due to suspicion of malignancy in the urinary tract and bladder, and the surgeon extended the surgery almost every 15 minutes. Finally, the surgery was completed after nearly three hours, and despite the fact that the patient had not taken any special medicine except propofol an hour before the end of the operation, but when he woke up, he had difficulty breathing. After about 30 minutes passed and the conditions were suitable, we extubated the patient with special precautions and transferred him to the intensive care unit for recovery and for further assurance.

  Conclusion

  Based on the results of the present study, long-term use of laryngeal mask is associated with the occurrence of laryngospasm after surgery, which can be considered as a result of long-term stimulation of the upper airway by the laryngeal mask.

  Keywords: Upper airway obstruction, Laryngeal mask, Laryngospasm, surgery