فهرست مطالب

نشریه ادیان و عرفان
سال پنجاه و ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن مهدی پور* صفحات 9-28
  ابن عربی، از یک سو، درباره «خودگرایی سرشتی» سخن می گوید و تاکید می کند، سرشت انسان چنان است که گرایش حاکم بر اعمالش، کسب خیر فردی است، و آدمی خود می داند که ثمره هر عملی، از لحاظ مادی یا معنوی، به خود او باز می گردد؛ اما شیخ اکبر از سوی دیگر، بر «دیگرگرایی اخلاقی» با محوریت شفقت و کاستن از درد و رنج های همه انسان ها تاکید می کند. مسیله مقاله حاضر این است که چگونه سازگاری میان خودگرایی سرشتی و دیگرگرایی اخلاقی امکان پذیر است؟ به منظور پاسخ به این پرسش با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا خودگرایی سرشتی بر اساس مبانی عرفانی ابن عربی درباره مظهریت خاص اسمایی انسان ها و استعدادهای اعیان ثابته شان و فردانیت آنها از حیث سلوک معنوی و نیز غایت شخصی شان تبیین می شود؛ آنگاه با تکیه بر دیدگاه ابن عربی درباره خلقت انسان ها به صورت الهی و یگانگی بنیادین شان، دیگرگرایی اخلاقی بر مبنای حرمت ذاتی انسان ها و بازگشت خیر هر عمل خیرخواهانه به خود فرد، البته با وسعت دادن معنای «خود» به «خود کلی»، توجیه می شود و در نهایت، با تاکید بر توقف خیر و سعادت فردی بر خیر و سعادت جمعی، سازگاری مذکور نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: خلقت انسان به صورت الاهی، خودگرایی سرشتی، دیگرگرایی اخلاقی، سعادت فردی و جمعی، مظهریت اسمایی
 • فاطمه طوبایی*، محمدیوسف نیری صفحات 31-53

  شیخ روزبهان یکی از مشایخ تاثیرگذار در تحول جریان تصوف است که به سبب پیچیدگی های نظام اندیشگانی و زبانی اش کمتر شناخته شده است. یکی از این پیچیدگی ها که در مرکز نگرش عرفانی وی قرار دارد و با تثلیث بنیادین ساختار فکری او یعنی: «عشق، زیبایی و تجلی» و نیز مراحل سه گانه سلوک روزبهانی پیوندی ناگسستنی برقرار می کند، اصطلاح «التباس» و لایه های مختلف معنایی آن است. به رغم پیچیدگی مفهوم «التباس» و اهمیت آن در زمینه ادراک جهان بینی عرفانی روزبهان، تاکنون تحقیقی که تمام جوانب این اصطلاح را روشن گرداند، انجام نشده است. در این پژوهش با تفحص و غور در آراء شیخ، روشن می شود که اصطلاح التباس در نگرش شیخ، دو معنای کلی دارد؛ نخست، التباس در معنای ساده پوشش و لباسی از جنس طاعت، نور و زیبایی است و دوم، در معنای حجاب یا واسطه ای است که ظرف تجلی است و تجلی از مسیر همان حجاب رخ می دهد. «التباس» در معنای دوم خود، کارکردی بسیار اساسی در تمام منازل سلوک شیخ دارد. اگر سلوک مبتنی بر منظومه فکری روزبهان را دارای سه منزلگاه اصلی (عشق انسانی، عشق الهی، معرفت و توحید) فرض کنیم، التباس، با سه لایه معنایی گوناگون، یعنی تجلی التباسی از نوع اول، تجلی التباسی از نوع دوم و تجلی التباسی از نوع سوم، در تمام مراحل حضور فعال دارد.

  کلیدواژگان: التباس، تجلی، روزبهان بقلی شیرازی، زیبایی، عشق
 • جعفر فلاحی* صفحات 55-73
  در این مقاله با روشی توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای به دو متاله بزرگ مسیحی در دوره مدرن، فریدریش شلایرماخر و کارل بارت، و خصوصا تحولی که آن دو در الهیات مسیحی پدید آوردند، پرداخته شده است. مقایسه این دو اندیشمند، نشان دهنده ربط و نسبتی بین دیدگاه های نسبتا معارض آنهاست. آن ها کوشیدند، نوعی از شورمندی در دیدگاه های الهیاتی زمانه شان پدید آورند، لیکن با توجه به مشکلی که در آن الهیات می دیدند، این شورمندی را با تکیه بر مبانی مختلفی وارد کردند. شلایرماخر بر احساس بشری و شهود و پارسامنشی تاکید داشت و بارت بر امری آن سویی و کاملا متفاوت از تجربه بشری. به همین ترتیب، اکثر دیدگاه های آن ها خصوصا درباره کتاب مقدس و کلام خدا و مسیح، تفاوت هایی دارد. به رغم این تفاوت ها، بارت معتقد بود، با تفسیری مبتنی بر روح القدس یا مبتنی بر مسیح شناسی بارتی از شلایرماخر می توان به تاسیس پلی بین دیدگاه های شلایرماخر و او امیدوار بود.
  کلیدواژگان: فریدریش شلایرماخر، کارل بارت، الهیات انسان شناختی، الهیات لیبرال، الهیات نوارتدوکس
 • مرضیه کاظمی*، سید علی اصغر میرباقری فرد صفحات 75-94

  در عرفان اسلامی، شناخت انسان از ارکان مهم دستیابی به معرفت حقیقی به شمار می رود و به همین دلیل توجه به دیدگاه های انسان شناختی عرفا در تبیین مبانی و اصول بینش عرفانی آنان دارای اهمیت بسیاری است. ما در این پژوهش، مولوی و ابن عربی را به عنوان نمایندگان سنت اول و دوم عرفانی در نظرگرفته ایم؛ مولوی به عنوان عارف بزرگ سنت اول که وسیع ترین مجال را برای طرح دیدگاه های این سنت در حوزه انسان شناسی فراهم کرده است و محیی الدین ابن عربی به عنوان چهره برجسته سنت دوم عرفانی که آرا و اندیشه های عرفانی وی، الهام بخش بسیاری از بزرگان عرفان و ادب اسلامی بوده است. مقاله حاضر، از طریق مقایسه و تطبیق دیدگاه های مولوی و ابن عربی درباره کلیات مبانی انسان شناسی، بررسی مراتب انسان و تبیین ویژگی های انسان های کمال یافته، به این پرسش پاسخ می دهد که آیا نظام فکری و مبانی عرفانی این دو عارف پرآوازه، متفاوت از یکدیگر اند.

  کلیدواژگان: انسان شناسی، مولوی، ابن عربی، سنت اول عرفانی، سنت دوم عرفانی
 • زهرا گل نواز، رستم شامحمدی*، محمود شیخ صفحات 97-118

  چارلز هارتسهورن (1897-2000 م) سرشناس ترین فیلسوف و الهیدان پویشی، پس از وایتهد (1861-1947 م)، است. وی در پی نقد این وجه از خداباوری سنتی، که به واسطه تعالی گرایی، مانع ارتباط دوسویه میان خدا و جهان است، بدیل متفاوتی را مطرح می کند، که مطابق آن، خدا واجد دو قطب انتزاعی و غیرانتزاعی (بالفعل)، فرض می شود. به زعم او، قطب انتزاعی خداوند مطلق و تغییر ناپذیر است و قطب بالفعل او نسبی و تغییر پذیر؛ و به واسطه همین قطب تغییرپذیر است که خداوند، جهان را در خود جای می دهد. به نظر می رسد، همین نگرش دوقطبی هارتسهورن به ساحت الهی است که به نظریه «همه درخداانگاری» انجامیده است. پژوهش حاضر، با روش تحلیلی-انتقادی، ضمن تحلیل نظریه «همه درخداانگاری» و استخراج مشخصه های آن از آثار هارتسهورن، به بررسی خداباوری دوقطبی به عنوان بن مایه اصلی «همه در خداانگاری» می پردازد. یافته های پژوهش پیش رو حکایت از این دارند که «همه درخداانگاری»، متضمن پیامدهایی، چون زمانمند شدن خدا و علم او، تغییرپذیری کمال الهی، تاثیرپذیری خدا از مخلوقات، حلول خدا در جهان و محدودیت قدرت الهی است. دیدگاه های هارتسهورن، همچنین به خاطر تاکید بر پویش و تغییرپذیری خداوند، نمی تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای خداباوری سنتی پذیرفته شود. با وجود این، در جهان شناسی هارتسهورن، چون خدا و مخلوقات به عنوان هویات متمایز از یکدیگر، به رسمیت شناخته شده اند، نظام فکری او متمایز از اندیشه «همه خداانگاری» است که یکسانی و همسانی خدا و جهان را مسلم فرض می کند.

  کلیدواژگان: هارتسهورن، همه درخداانگاری، خداباوری دوقطبی، تعالی و حضور مطلق، خداباوری سنتی
 • حمیرا ارسنجانی* صفحات 121-141
  در مجموعه کتب عهد جدید، کتاب اعمال رسولان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت را می توان در نکاتی همچون اطلاعاتی که درباره تاسیس و گسترش کلیسای اولیه مسیحی به لحاظ جغرافیایی و الهیاتی همراه با گزارشی از ماموریت های تبشیری رسولان ارایه می کند، و به ویژه نقشی که این داده ها در معرفی پولس رسول، تایید شخصیت رسولانه او و تلاش های بی وقفه اش در لحظات بحرانی صدر مسیحیت و دفاع از پیام مسیح در برابر معارضان یهودی و غیریهودی دارد، بررسی و تحلیل نمود. در این راستا، کتاب اعمال رسولان، به مثابه حلقه ارتباط میان دو مجموعه «اناجیل» و «رسالات» پولس در سده نخست به شمار می آید. افزون بر این، شبهات موجود در باب نویسنده این کتاب (لوقا) و حجیت و سبک نگارش او، و اتفاق نظر بر یکی بودن نویسنده دو کتاب اعمال و انجیل لوقا، و توالی و پیوستگی موضوعی آنها که نهایتا این دو را ذیل عنوان «تاریخ لوقا» به منزله یک «کتاب مرجع» قرار می دهد، بحث و فحص می شود. در واقع، تبیین ویژگی های تاریخی، محتوایی و الهیاتی این کتاب در همسازی با بستر هلنیستی زمانه که سبب جایگاه خاص آن شده، مد نظر این مقاله است.
  کلیدواژگان: اعمال رسولان، انجیل لوقا، پولس رسول، عصر رسولان، کلیسا
 • حلیمه خسروی، علی نوری*، محمدرضا حسنی جلیلیان صفحات 143-162

  عشق، از مباحث پربسامد در عرفان اسلامی است که از دیرباز، محور اندیشه و سخنوری بسیاری از شاعران و نویسندگان بوده است. در شعر عرفانی-عاشورایی نیز عشق یکی از مضامین پرکاربرد است؛ چنان که در منظومه های زبده الاسرار صفی علیشاه اصفهانی (به عنوان اولین منظومه عرفانی دوره قاجار) و گنجینه الاسرار عمان سامانی (به عنوان بارزترین منظومه عرفانی این دوره) اشارات آشکار و پنهانی به عشق حقیقی شهیدان کربلا و به ویژه امام حسین (ع) دیده می شود. مساله اصلی پژوهش حاضر، تطبیق، توصیف و تحلیل موتیف «عشق» و عناصر متعلق به آن در شعر این دو شاعر و چگونگی استفاده ایشان از ظرفیت های زبانی و صورخیال برای بیان هنری این مفاهیم است؛ لذا مشخصه های زبانی و ویژگی های تصویری (بلاغی) این اشعار با روشی توصیفی-تحلیلی بررسی می گردد. نتیجه این که در شعر آن دو، هیچ موضوعی به اندازه «عشق»، به ویژه عشق به امام حسین (ع) مورد توجه نبوده است. در لایه آوایی، انتخاب اوزان عروضی ملایم، گزینش و تکرار واژه های متناسب با مفاهیم عشق، معنای درونی شعر را به سمت فضایی غنایی و عاطفی سوق داده است. از نظر ادبی نیز، ساختار و طرز تشبیهات، استعاره ها و تلمیح ها بر پایه تصاویر عاشقانه شکل گرفته است و شاعران با استفاده از این عناصر در القای موثر تفکرات بنیادین عرفانی خویش کوشیده اند.

  کلیدواژگان: شعر عاشورایی، صفی علیشاه اصفهانی، عمان سامانی، عشق، عرفان
 • الهه احمدی*، سعید شفیعی صفحات 165-180
  قاعده زرین اخلاق، که اغلب با عبارت «آن چه برای خود می پسندی، برای دیگران نیز بپسند» شناخته می شود، از دیرباز در ادیان و فرهنگ های مختلف مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. از میان تعاریف ارایه شده در فرهنگ های مختلف و به زبان های گوناگون، تعریفی که هری ج. گنسلر در کتابش، اخلاق و قاعده زرین، ارایه کرده است، جامع تر و مقبول تر می نماید: «با دیگران فقط به-گونه ای رفتار کنید که رضایت دارید با شما در شرایط مشابه، همان گونه رفتار شود». مساله مطالعه پیش رو، این است که خاستگاه این قاعده اخلاقی چیست و چه خصوصیتی در این قاعده وجود دارد که سبب شده است، صرف نظر از نوع دین، فرهنگ و دوران زندگی، مورد توجه مخاطبان و موافقان بسیاری قرار بگیرد. در این مقاله، به روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع اسلامی، روایات موجود در این حوزه و دسته بندی آن ها، در می یابیم که علت پویایی و بقای این قاعده اخلاقی در ادیان و مکاتب گوناگون، تمایل عقل و فطرت به مفاهیمی مانند عدالت، تواضع و انصاف است که طبق روایات اسلامی، این مفاهیم، خاستگاه رعایت قاعده زرین اخلاق هستند و در نهایت نتیجه گرفته می شود که خاستگاه قاعده زرین اخلاق طبق روایات، فطرت انسان و پذیرش عقلی این قاعده است و از میان گزاره های طرح شده توسط جاناتان هایت در مورد ریشه مسایل اخلاقی، این مطالعه بر رویکرد ذات گرا تاکید می کند.
  کلیدواژگان: ادیان، روایات اسلامی، عقل، فطرت، قاعده زرین اخلاق
 • احمد ملکی* صفحات 183-202

  نزاع میان علم و دین، در مغرب زمین، و مخصوصا بعد از رنسانس، ریشه دارد که تدریجا در مشرق زمین نیز گسترش یافت و مورد توجه عالمان مسلمان قرار گرفت. در همین راستا، علامه حسن زاده آملی با تکیه بر سنت جامع تفکر اسلامی، به تبیین رابطه این دو پرداخته است، که تحقیق پیش رو در مقام تبیین و بررسی آن، در نهایت به این نتایج دست یافته است: علامه حسن زاده در تعریف علم، با اصالت دادن به حیث کاشفیت علم، تقلیل آن را به علوم تجربی ناصواب می‎دانند. وی در تعریف دین نیز با دین حق دانستن اسلام، دین را به معنای جعل تشریعی الهی مبتنی بر اسرار تکوینی آفرینش، در جهت سعادت ابدی انسان دانسته‎ اند و نهایتا در تبیین رابطه میان علم و دین، نظریه معاضدت را، چه در حیطه علوم تجربی، چه ریاضی و چه فلسفی و عرفانی، ارایه نموده ‎اند.

  کلیدواژگان: علم، دین، رابطه علم و دین، علامه حسن زاده، معاضدت
 • فاطمه رحیمی*، هاتف سیاه کوهیان صفحات 205-223
  حافظ از یک سو با تقدیرگرایی افراطی، مخاطب خود را به پذیرش قسمت ازلی و «رضا به قضا» فرا می خواند؛ اما از سوی دیگر، با اعتراض های حماسی و طنزهای گزنده شورش زبانی و ذهنی خود را در برابر ناملایمات جهان و مصایب بشری نشان می دهد. مساله پژوهش حاضر این است که چگونه می توان میان این دو رویکرد ناسازگار در اندیشه حافظ، رابطه ای منطقی برقرار کرد؟ آیا گزاره های تقدیرگرایانه حافظ حاکی از رویکردی تیولوژیک از سنخ دیدگاه اشاعره یا معارف صوفیه است؟ یا تقدیرگرایی وی ابزاری راهبردی در شکل دهی به گفتمانی انتقادی است؟ بررسی ها نشان داد که حافظ در روکشی از تقدیرگرایی، به نفی ایدیولوژی های مولد «ریا» و «قشری گری» پرداخته و در برابر هژمونی گفتمان هایی که جهان را مطابق با اراده حاکمان خودکامه، و منافع دو نهاد عوام فریب متشرعه و متصوفه روایت می کند، مقاومت می کند و بدینسان تقدیرباوری را به مثابه راهبردی گفتمانی برای طرد «تعصب» و «خشونت»، و ترویج «آزاداندیشی» و «تساهل» به کار می برد.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، تصوف، تقدیرباوری، حافظ
 • محمود شیخ، فاطمه نوری تازه کند*، محی الدین قنبری صفحات 225-241

  پژوهشگران معاصر به بنیادهای فکری جریانات معنوی اسلام در موضوعات مرتبط با حیات مادی و شیوه های زندگی دنیایی کمتر توجه کرده اند. کسب و کار، از جمله این مقولات است که در دوران معاصر اهمیت ویژه ای یافته و از قضا، در معنویت اسلامی نیز به ابعاد اخلاقی و معنوی آن توجه شده است. ملامتیان خراسان که از اصیل ترین گروه های معنویت گرای ایرانی در دوران اسلامی اند، نگرشی ویژه به کسب و کار به مثابه امری معنوی داشته اند. توجه به مبانی فکری و شیوه عملی برجسته ترین نمایندگان اهل ملامت (حمدون قصار، ابوالحفص حداد و عثمان حیری)، با روش تحلیل متنی، نشان می دهد که تاکید آنان بر ملامت نفس و در پی آن، پنهان داشتن سلوک و مبارزه با ریاکاری، سبب نقد آنان از کسانی شده که به بهانه زهد و توکل، بر ترک کسب و کار توصیه می کرده اند. اندک گزارش های موجود نشان می دهند که اهل ملامت هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل، کار را وسیله ای برای رشد باطن و مبارزه با نفس می دانسته اند. در نظر آنان، کار بهترین راه برای کسب روزی حلال است و با پرداختن به آن، علاوه بر خوارداشتن نفس، سالک از سقوط در دام ریاکاری رها می شود و اینکه، کار نه تنها با دو آموزه توکل و فقر منافات ندارد، بلکه، چون یکی از بهترین راه های اخفای سلوک است، پرداختن به آن ضروری است.

  کلیدواژگان: تصوف، ریاکاری، سلوک، کار، ملامتیان، ملامت نفس
 • بخشعلی قنبری* صفحات 243-255
  ترزا آویلایی (1515-1582م)، نظریه دژ درون (عمارت های هفتگانه) را در زمینه سلوک به سوی خدا و نیل به وصال او مطرح کرده است. ازآنجاکه ترزا یک نظریه پرداز کلاسیک نیست، این سوال پیش می آید که او در ارایه این نظریه، تا چه اندازه تحت تاثیر هخالوت (تالارهای هفت گانه برای رسیدن به شهود خدا) بوده است؟ فرضیه این مقاله، اثرپذیری ترزا از هخالوت است و به استناد شواهد کافی، روشن می شود که ترزا در ارایه نظریه دژ درون، در ساختار، کاربست مفاهیم و اصطلاحات، در تاکید بر نقش نیایش در رسیدن به وصال و پشت سر گذاشتن موانع وصال، به طور مکرر به عهد عتیق، به ویژه کتاب حزقیال به عنوان یکی از منابع هخالوت، رجوع داشته و در نتیجه، از هخالوت اثر پذیرفته است. مقایسه هفت عمارت و هفت تالار، مشابهت های معناداری را نشان می دهد که همگی دلالت دارند بر اثرپذیری ترزا از هخالوت در ارایه نظریه دژ درون. هم عمارت ها و هم تالارها، شهود وحدت و وحدت شهود را هدف گذاری کرده اند، با این تفاوت که شهود را ترزا به وصال پیوند می دهد و هخالوت به دیدار. البته این ها به معنای آن نیستند که ترزا بر خوانش و مطالعه هخالوت تسلط داشته، بلکه او از ادبیات رایج عرفانی آویلا بهره برده که خود حاوی این اندیشه ها و آموزه ها بوده است.
  کلیدواژگان: ترزا آویلایی، دژ درون، وصال، هخالوت
|
 • Hasan Mehdipour * Pages 9-28
  On the one hand, Ibn-Arabi speaks of "natural egoism" in a sense that the nature of man is such that the dominant tendency of his actions is the acquisition of his good, and the result of each action, materially or spiritually, returns to himself, but on the other hand, he emphasizes "moral altruism"; focused on compassion and reducing the pain and suffering of all human beings. Therefore, the problem of the present article is how the compatibility between natural egoism and moral altruism is possible. In order to approach this problem with a descriptive-analytical method, first, natural egoism is explained based on the mystical foundations of Ibn-Arabi about the special manifestation of human beings for Divine Names, and their capacities of fixed entities and their individuality in terms of their spiritual conduct, and personal goal. Then, focused on his view about the creation of human beings in the Divine form and their fundamental unity, moral altruism based on the inherent sanctity of human beings and the return of the good of every benevolent act to the individual- of course, with the breadth of its meaning to the "general self" - is justified, and finally, by emphasizing the dependency of individual good and happiness over collective good and happiness, the claimed compatibility is shown.
  Keywords: individual, Collective Happiness, manifestation for divine names, moral altruism, natural egoism, the creation of human beings in the divine form
 • Fatemeh Toobaie *, MohammadYousof Nayyeri Pages 31-53

  Sheikh Rozbahan Baghli Shirazi is one of the most influential people in the development of Sufism, which is less known due to the complexities of his intellectual and linguistic system. One of these complications that is at the center of his mystical attitude is the term "Eltebas". This term has an inseparable connection with the fundamental trinity of his intellectual structure, i.e. love, beauty and epiphany. In spite of the complexity of the concept of "Eltebas" and its importance in the field of understanding the mystical worldview of Rozbahan, no research has been done that will clarify all aspects of this term. In this research, by investigating and pondering the opinions of the sheikh, it became clear that the term "Eltebas" refers to one of the types of epiphany, which is like a curtain or a covering to cover the light of God or the eternal beauty. A Sufi observes God's light from behind a curtain ("Eltebas"), which is of course the medium of epiphany perception, and prepares to observe and meet this light directly. If we assume that Sufism accepted by Roozbahan has three main steps (human love, divine love, knowledge and monotheism) "Eltebas", with three different layers of meaning, has an active presence in all stages.

  Keywords: beauty, eltebas, epiphany, Love, Rozbahan Baghli Shirazi
 • Jaafar Fallahi * Pages 55-73
  In this article the encounters of two great Christian theologians of modern era, Friedrich Schleiermacher and Karl Barth, with aridity of their contemporary theological thoughts are comparatively surveyed. The comparison of these two shows relations between their relatively adverse views. They tried to enter enthusiasm in theology, but concerning the problems of their contemporary theologies based this enthusiasm on different bases. Schleiermacher emphasized on feeling, intuition and piety and Barth on something other-worldly a complete different from human experience. In this way, most of their views especially on Bible and doctrine of Christ are different. In spite of these differences, Barth argued depending on a Spirit-based or Christ-based interpretation of Schleiermacher’s theology we can hope on making a bridge between Barth and his views.
  Keywords: Friedrich Schleiermacher, Karl Barth, liberal theology, neo-orthodox theology, modern Christian theology, natural theology
 • Marzieh Kazemi *, Sayyed AliAsghar Mirbagherifard Pages 75-94

  Human knowledge is one of the important principles of achieving knowledge in Islamic mysticism And for this reason, it is very important to pay attention to the anthropological views of the mystics in explaining the foundations and principles of their mystical vision. In this research, we have considered Molavi and Ibn Arabi as the representatives of the first and second mystical traditions; Maulavi as the great mystic of the first tradition, who has provided the widest scope for presenting the views of this tradition in the field of anthropology. Mohi al-Din Ibn Arabi, as the prominent figure of the second tradition of mysticism, whose opinions and mystical thoughts have been the inspiration of many scholars of mysticism and Islamic literature.This article analyzes and examines the anthropological foundations of the two mystical traditions through a comparative comparison of the views of Molavi and Ibn Arabi about the generalities of the foundations of anthropology, examining the levels of human beings and explaining the characteristics of perfected human beings.

  Keywords: Anthropology, Molavi, Ibn Arabi, first mystical tradition, second mystical tradition
 • Zahra Golnavaz, Rostam Shamohammadi *, Mahmood Sheikh Pages 97-118

  Charles Hartshorne (1897-2000), who was the most Process philosopher-theologian after Whitehead (1861-1947),believed that the traditional theism emphasizes on the transcendent, which prevents the creation of a two-way relationship between God and the world. For this reason, Hartshorne proposes a model in which God has two poles: abstract and non-abstract or real. The abstract pole is absolute and immutable and the real pole is relative, in motion and changeable. God is connected with the world through his real pole, or in other words, he contains the world. This attitude led to the approach of "Panentheism " in theology. Present paper on the basis of analytical–critical method, in the first step, gives an analysis of  Panentheism; In the second step, extracts its characteristics from Hartshorne's works. In the third step this article examines dipolar theism as the main basis of panentheism; and in the final step, discusses two questions: can panentheism be a suitable alternative to traditional theism? Can this approach be considered another form of pantheism on the presence of God in the world? Panentheism has resulted in consequences such as God and His knowledge are affected by temporal processes, the changeability of God's perfection, God's being influenced by creatures, and that God  does not have absolute power. For these consequences, Panentheism, with a special emphasis on the changeability of God, not only is not an attractive alternative to classical theism but also cannot be defended  or accepted by Classical theists. Also, since in Hartshorne's cosmological system, God and creatures are recognized as distinct identities from each other, panentheism is distinguished from pantheism in which God and the world are the same

  Keywords: Hartshorne, panentheism, dipolar theism, Transcendence, immanence, classical theism
 • Homeyra Arsanjani * Pages 121-141
  Among the New Testament canon, The Acts of the Apostles stands out in terms of its special importance. These significant points can be examined and analyzed in respect of the first-hand information, both geographically and theologically, that presents about the establishment and expansion of the early Christian church, along with the reports on the evangelical missions of the apostles, especially St. Paul the apostle, validity of his apostolic claims, and his ceaseless efforts in critical circumstances at the Christianity era due to defending Christ's message against Jewish and Gentile opponents. In this regard, the Acts serves as the link between “Gospels” and “Pauline Epistles” in the first century. In addition, the doubts raised on its author (Luke), the trustworthiness and style of his text, a consensus on being the same author of the Gospel of Luke and the Acts, also, their thematic sequence/coherence, which puts two volumes under the name of “Luke-Acts” as a “Source-book”, has been discussed. Accordingly, in this article, the historical character, theological emphasis, and apologetic interests as the thematic features of the Acts producing parallels to the context of Hellenistic culture have been reviewed.
  Keywords: Acts of the Apostles, Apostolic age, Church, Gospel according to luke, Paul the Apostle
 • Halimeh Khosravi, Ali Noori *, MohammadReza Hasani Jalilian Pages 143-162

  In the Islamic mysticism, Love is one of the most frequent concepts that has been considered by many poets and authors since long ago. In mystical-Ashuraic poetry, love is one of the most commonly used themes too; In the poems of Safi Alishah Isfahani's Zobdah al-Asrar (as the first mystic poems of Qajar period) and Omman Samani's Ganjinah al-Asrar (as the most prominent mystic poems of this period), there are clear and hidden references to the True Love of the martyrs of Karbala especially Imam Hossain (A.S.). The main issue of the current research is the adaptation, description, and analysis of the motif of "love" and its elements in the poems of these two poets and the way they use linguistic and imagery capacities to express these concepts artistically. Therefore, the linguistic and rhetorical characteristics of these poems are investigated and compared with a descriptive-analytical method. The result is that at the thought level, there is not a subject as frequent as "love" in their poetry. In particular, love for Imam Hussain (A.S.) has been considered. At the phonetic layer, the selection of soft prosodic rhythms and weights, the selection and repetition of words suitable for the concepts of love have given an inner meaning a touch of lyrical and emotional atmospheres. In addition from literary perspective, The structure and style of similes, metaphors, and hints are formed on the basis of romantic images, and poets have tried to effectively induce their fundamental mystical thoughts by using these elements.

  Keywords: Ashuraic poetry, Love, Mysticism, Omman Samani, Safi Alishah Isfahani
 • Elahe Ahmadi *, Saeid Shafiei Pages 165-180
  The golden rule of ethics, often expressed as "Do unto others as you would have them do unto you," has been a prominent principle in various religions and cultures throughout history. Among the definitions offered in different cultures and languages, the one presented by Harry J. Gensler in his book, ethics and the golden rule, appears to be more comprehensive and widely accepted: "treat others only as you consent to being treated in the same situation." This study aims to explore the origin of this ethical rule and identify the distinctive feature that has made it widely recognized and accepted regardless of the type of religion, culture, or era of human life. Through a descriptive-analytical approach and an examination of Islamic sources and related traditions, this article concludes that the dynamic and enduring nature of this ethical rule in various religions and philosophies can be attributed to the inherent inclination of reason and human nature toward concepts such as justice, humility, and fairness. According to Islamic traditions, these concepts form the foundation for observing the golden rule of ethics. Ultimately, the origin of the golden rule of ethics, according to Islamic traditions, lies in human nature and its rational acceptance of this principle and this study emphasizes a nativist approach in line with Jonathan Haidt's propositions regarding the roots of ethical matters.
  Keywords: Human nature, Islamic traditions, reason, Religions, the golden rule of ethics
 • Ahmad Maleki * Pages 183-202

  The conflict between science and religion has its roots in the West, especially following the Renaissance, and it gradually spread to the East and became the focus of Muslim scholars. In this respect, Allameh Hassanzadeh Amoli, relying on the comprehensive tradition of Islamic thought, attempted to explain the relationship between the two. The current research, thus, aims to explore the relationship between science and religion from his perspective. According to the results, giving originality to the aspect of the discovery of science in his definition of science, Allameh regarded it inappropriate to restrict and reduce science to mere empirical sciences; in contrast, while acknowledging Islam as the religion of truth, he saw religion as a divine legislation based on the creational secrets of the creation that is drawn up for the eternal happiness of man; and, finally, in explaining the relationship between science and religion, he presented the assistance theory in the fields of empirical sciences, mathematics, philosophy, and mysticism.

  Keywords: Science, Religion, empirical sciences, relationship between science, religion, Allameh Hassanzadeh, Assistance
 • Fatemeh Rahimi *, Hatef Siahkuhian Pages 205-223
  On the one hand, Ḥāfiẓ calls his readers to submit to eternal fate and Divine Willingness; and on the other hand, he shows his linguistic and mental rebellion against the world's misfortunes and human suffering. The present study seeks to explore how can we find a logical relationship between these two incompatible approaches in Hafiz's thought? Do the fatalistic propositions in Hafez's poetry indicate a theological approach such as Ashʿarites or The Sufistic teachings? Or we can find another perspective behind Hafiz's fatalism that shows the critical aspects of his thought? The results showed that, under the cover of fatalism, Hafiz negates the ideologies that generate "hypocrisy" and "superficiality" and resists the hegemony of discourses that narrate the world according to the will of autocratic rulers and the interests of two demagogic institutions: the “Mutašari'ūn” (religious legislator) and the “mutasawifa” (Sufis). And thus, he uses fatalism as a discursive strategy to reject "prejudice" and "violence"; and expand "free thinking" and "tolerance".
  Keywords: Discourse analysis, Fatalism, Hafiz, Sufism
 • Mahmood Sheikh, Fateme Noritazehkand *, Moheydin Qanbari Pages 225-241

  Contemporary researchers pay less attention to the intellectual principles of the spiritual movements of Islam in matters related to the worldly life and lifestyles. “Work” is one of these principles, which has gained special importance in the contemporary era and the Islamic spirituality also paid attention to its ethical and spiritual dimensions. The Malāmatīs of Khorāsān, who were one of the most authentic Iranian spiritualists in the Islamic era, had a special attitude towards work as a spiritual matter. Paying attention to the intellectual principles and the practical method of the most prominent representatives of Malāmatīs (Ḥamdūn Ķaṣṣār, Abū Ḥafṣ Ḥaddād and Abū Uthmān Ḥīrī), with the method of textual analysis, shows that their focus on the self-blame (malāma) and at the consequence, hiding the conduct (solūk) and fighting against hypocrisy, made them to criticize those who have advised to leave the work and business under the pretext of asceticism and reliance (tawakkul). Few reports show that the Malāmatīs, both in the field of opinion and in the field of action, have considered the work as a means to promote the inner self (bāṭin) and fight against the ego (nafs). In their opinion, the work is the best way to earn lawful (Ḥalāl) sustenance, and by working, the wayfarer (sālik), in addition to self-blame, will be freed from falling into the trap of hypocrisy, and it is not only compatible with the two doctrines of reliance (tawakkul) and poverty (faqr), but also is necessary to be considered, because it is the best way to hide one's conduct (solūk).

  Keywords: conduct, Hypocrisy, Malāmatīs, self-blame, Sufism, work
 • Bakhshali Ghanbari * Pages 243-255
  Teresa of Avila (1515-1582 AD) introduced the theory of the Interior Castle (the Seven Mansions) as a path towards union with God and the attainment of His divine presence. Since Teresa was not a classical theoritician, it raises the question of how much influence Hekhalot (the Seven Halls for attaining divine visions) had on the presentation of her theory. The hypothesis of this paper is that Teresa was influenced by Hekhalot. The writing of this article proved the validity of the aforementioned hypothesis and demonstrated that Teresa incorporated concepts and terminology from Hekhalot into the structure and development of her theory, with repeated references to the ancient covenant, particularly the book of Ezekiel, as one of the sources of Hekhalot. Emphasizing on the role of contemplation in achieving union and overcoming obstacles to union, Teresa was influenced by Hekhalot. Comparing the seven mansions with the seven halls reveals significant similarities that indicate Teresa's adoption of Hekhalot in presenting the theory of the Interior Castle. Both the mansions and the halls aim for the vision of unity and the unity of vision, with the difference being that Teresa associates vision with union and Hekhalot with encounter. However, this does not imply that Teresa had mastery over the reading and study of Hallucination; rather, she drew from the prevailing mystical literature of Avila, which contained these opinions and teachings.
  Keywords: Hekhalot, Interior Castle, Teresa of Avila, Union