فهرست مطالب

تاریخ شفاهی - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 13، پاییز و زمستان 1401)

نشریه تاریخ شفاهی
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 13، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مینا معینی، معصومه گودرزی صفحات 1-14

  محلات شهری به عنوان عناصر هوی تساز، نقش مهمی در بافت شهرها دارند. محلات قدیمی معمولا حافظ تاریخ و سنتهای قدیمی یک شهر هستند و محلات جدید، ساختار جدیدی برای شهرها به ارمغان می آورند که مطابق با نیازهای روز و استاندارد شهری است؛ بنابراین، با در کنار هم قرار گرفتن سنت و مدرنیته، بافت شهرها در مسیر تکامل قرار می گیرند. سپاهان شهر اصفهان، ازجمله محلات نوبنیاد است که مطابق با ساختار جدید شهری ساخته شده است و با قرارگرفتن در کنار محلات سنتی شهر اصفهان، توانست جمعیت زیادی را به سوی خود جذب کند. جمعیتی که از لحاظ قومی، نژادی و فرهنگی تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند.آیا منطقه سپاهانشهر توانسته است نیاز اهالی ساکن در آنجا را پاسخ بگوید؟ این محله چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟ اینها سوالات اصلی این پژوهش هستند که تلاش شده است براساس تاریخ شفاهی و منابع کتابخانه ای به آنها پاسخ گفته شود.به نظر میرسد سپاهانشهر با داشتن الگوی شهرسازی جدید و مجاورت در محدوده شهری، منطقهای مناسب برای ساکنان آن است و بخشی از بار جمعیتی شهر اصفهان را درون خود جای داده است؛ البته این محله خالی از ضعفها و کمبودها نیست؛ ضعف هایی که برخی از آنها دغدغه اهالی منطقه شده اند.

  کلیدواژگان: سپاهان شهر، آسیب شناسی، محله نوبنیاد، تاریخ شفاهی
 • علی رستم نژاد نشلی، حرمت سادات زمانی صفحات 15-26

  تاریخ درمانی (Historiotherapy) روش پژوهشی کاربردی است که تضادهای گفتمانی موجود جوامع را به واسطه معرفت خردگرای تاریخی به سمت تعامل گفتمانی سوق می دهد. روستای نشل از هشت طایفه و نه خاندان مستقل تشکیل شده است. این طایفه ها از لحاظ زبانی، نژادی و مذهبی هیچ تفاوتی با هم ندارند. تنها وجه تمایز این طایفه ها، انتساب به یک نیا / جد است. در طول تاریخ همین مسیله موجب بروز رقابت هایی بین طوایف برای تصدی مقام های محلی، بهره مندی از منابع تولید (مراتع و زمین های کشاورزی) و... شده است. عمده ترین تضاد / رقابت گفتمانی، پیشینه و قدمت حضور نیاکان طوایف در روستا بوده است. بیشتر طوایف شش طایفه جورسری، جرسری، آقاجان پور، سلیمان تبار، عباس تبار و رمدانی بدون استناد به منابع موثق، معتقدند قدیمی ترین طایفه ساکن در روستا هستند. این مقاله با بررسی اسناد و روایت های شفاهی درصدد واکاوی پیشینه حضور نیاکان این طوایف در روستای مدنظر است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر اسناد خانوادگی و روایت های شفاهی تدوین شده است. کلیدواژه اصلی برای ایجاد تعامل گفتمانی میان طوایف، اصطلاح «انزاهی» است. نتیجه نهایی از بررسی اسناد و شواهد و بررسی معنا و مفهوم اصطلاح انزاهی ازنظر نگارنده این است که طایفه های آقاجان پور، جرسری، جورسری، سلیمان تبار و عباس تبار از یک ریشه و نیای مشترک به نام انزاهی هستند. به نظر می رسد به جز سادات و گرجی ها که خوش نشین بودند و ایام تابستان در نشل ساکن می شدند، ساکنان دایمی نشل از دو گروه رمدان و انزاهی بوده اند. قدیمی ترین آگاهی از حضور این دو طایفه در نشل مربوط به سال 1156ق. هشتمین سال سلطنت نادرشاه افشار است.

  کلیدواژگان: تاریخ درمانی، نشل، طوایف، Historiotherapy
 • ابوالفضل حسن آبادی صفحات 27-34

  در این مقاله اهمیت تاریخ شفاهی در مستندسازی تاثیرگذاری رجال محلی با رویکرد ویژه به زندگی میرزا محمود فدایی مازندرانی تلاوکی بررسی می شود. ابتدا درباره تاریخ محلی، تاریخ منطقه ای و تعامل بین هویت های درگیر در آن مباحثی مطرح می شود و در ادامه، ارتباط بین این مولفه های هویتی با هویت محلی، منطقه ای و ملی و جایگاه تلاوکی در آن تبیین می شود. اهمیت این پژوهش به این دلیل است که به نقش تاریخ شفاهی در برجسته سازی مولفه های هویتی و چگونگی تعامل بین آنها کمتر توجه شده است. روش پژوهش کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهند با استفاده از کارکرد تاریخ شفاهی در تبارشناسی رجال محلی می توان جنبه های مختلف تاثیرگذاری آنها را بررسی کرد. تلاوکی در زمره معدود افرادی است که شخصیت چندبعدی داشته و به دستاوردهای فکری و هویتی او کمتر توجه شده است. با استفاده از تاریخ شفاهی می توان اثرات معنوی اشعار تلاوکی را در جامعه محلی مازندران در دوره های مختلف تاریخی بر آداب ورسوم و فرهنگ محلی مازندران، بررسی و در صورت لزوم آرشیوهای محلی شفاهی ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، تاریخ محلی، فدایی مازندرانی، هویت محلی، هویت منطقه ای، مازندران
 • آرزو حیدری صفحات 35-42

  پدیده اجتماعی جنگ، کنش ها، آثار و پیامدهای آن از قلمروهای مطالعاتی شایان توجهی است که ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آن با رویکردها و روش های مختلف علمی ازجمله شیوه تاریخ شفاهی بررسی و پژوهش می شوند. افزون ‏بر ماهیت جنگ و پیامدهای آن، جنبه ایدیولوژیک دفاع مقدس در ایران به ‏عنوان یک ویژگی متمایز از سایر جنگ ها، زمینه پژوهشی شایانی را برای پژوهشگران و تاریخ‏نگاران فراهم کرده است؛ از این رو، تعیین و به ‏کارگیری دقیق روش ها و ابزارهای پژوهشی برای انجام یک پژوهش هدفمند و نتیجه‏ بخش ضروری است. با توجه به روند رو‏به ‏رشد پژوهش های تاریخ شفاهی در ایران، در این جستار به روش توصیفی و کتابخانه ای رعایت اصل «موضوع محوری و مسیله پژوهی» به‏ عنوان یکی از ارکان تاریخ شفاهی جنگ، بیان و بررسی شده است تا از طریق آن بتوان اسناد، خاطرات، تفسیرهای جمعی جدید از گذشته، روایات مختلف و پراکنده از جنگ را به دور از جنبه‏ های بازگویی و بازسازی با رویکردهای شناختی و تحلیلی بررسی کرد و با تولید مضامین علمی جدید از آن سخن گفت و در قالب پژوهش‏های بنیادی، توسعه ‏ای و کاربردی عرضه داشت.

  کلیدواژگان: دفاع مقدس، تاریخ شفاهی، موضوع محوری، مسئله پژوهی
 • غلامحسین نوعی، امیر اکبری صفحات 43-56

  در کشور ما کمآگاهی گسترده ای نسبت به مبانی نظری و روشی تاریخ شفاهی وجود دارد. در مسایلی همچون مرجعیت شناختی، جایگاه حافظه، تعریف داده شفاهی، طراحی سوالات، نوع مصاحبه، گزینش مصاحبه شوندگان، میزان مداخله تفسیر، پیاده سازی مصاحبه و... تفاوت هایی فاحش وجود دارند. این تفاوت های فاحش که زاده خاستگاه های هستی شناسانه، شناخت شناسانه و روش شناسانه متفاوت اند در فضای دانشگاهی ما تقریبا مغفول مانده اند. این مقاله در گام نخست، تفاوت های فاحش در حوزه های روش کار، حافظه، پیام شفاهی، مرجع شناختی را روشن می کند. در گام دوم، در جست وجوی چرایی این تفاوت های فاحش دو موضوع «تاریخ شفاهی متعارف» و «تاریخ شفاهی تفسیری» را به عنوان دو منتهیالیه تاریخ شفاهی پیشنهاد می دهد. براساس نتیجه گیری این مقاله، ظهور «تاریخ شفاهی متعارف» مقدم بر «تاریخ شفاهی تفسیری» با آن گرایش های روانکاوانه و زبان شناسانه خود است؛ اما باید دانست بیشینه مورخان شفاهی طیف های گوناگونی میان این دو منتهی الیه تاریخ شفاهی هستند و به طور مطلق پیرو گونه اول یا دوم نیستند.

  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی متعارف، تاریخ شفاهی تفسیری، ذهن، حقیقت، چرخش زبانی، چرخش روانکاوری
 • فاطمه قنبری صفحات 57-74

  با حضور چهار گردان از رزمندگان لشکر 25 کربلای استان مازندران، به نام های مالک، یاسر، عمار و حمزه در تاریخ 17 فروردین 1395 در عملیات های موسوم به «جعفر طیار»، ماموریت آنها در خاک سوریه و «شهرک خان طومان» آغاز شد. آنچه نام خان طومان را در ذهن مردم ایران و به خصوص مازندران ماندگار کرد، اگرچه به موقعیت استراتژیک آن بی ربط نیست، در اصل ریشه در اتفاق دردناکی دارد که از پنج شنبه شانزدهم اردیبهشت 1395 آغاز شد و در روز جمعه، همزمان با عید مبعث به اوج خود رسید؛ عید مبعثی که با اخبار رسیده از درگیری های سخت در این شهرک واقع در بلندی های شرق رودخانه قوین، به کام همه تلخ شد. اگرچه دشمن با دو حمله پیشین خود در تاریخ های 21 و 31 فروردین، ناکام مانده بود، درنهایت با خدعه و نقض قوانین بین الملل در آتش بس، توانست برای مدتی زمام امور را در این شهرک پرحادثه به دست گیرد. ازجمله شهدای این عملیات، شهید سیدجواد اسدی است که با پذیرش مسیولیت حفاظت تیپ امام حسن (ع)، در این ماموریت حضوری پررنگ و موثر داشت. با سقوط خان طومان، علاوه بر آنچه در رسانه های خارج به عنوان شکست عملیاتی نیروهای موافق حکومت بشار اسد یاد شد، کوتاهی و قصور نیروهای حاضر در میدان نیز در وقوع این حادثه موثر دانسته شد و شایعاتی جهت گیری شده مبنی بر صحت این واقعه، برای تضعیف روحیه رزمندگان و مدافعان حرم بر سر زبان ها افتاد. پرسش های این پژوهش که بر دامن ذهن می آویزد عبارت اند از نقش شهید سیدجواد اسدی در این واقعه چیست؛ چگونه می توان قصورهای احتمالی رزمندگان در حادثه 16 اردیبهشت 1395 خان طومان را اثبات یا مردود کرد. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و براساس 70 ساعت مصاحبه فعال با خانواده و هم رزمان شهید تدوین شده است، می کوشد ضمن معرفی جنبه هایی از ایثار، پهلوانی، تعزیه خوانی و رشادت این شهید، بر مبنای داده های موجود، جزییات وقایع در 16 اردیبهشت سال 1395 را بررسی و همجنین اثبات کند بر پایه اسناد و مدارک و روایت راویان عینی، شبهه قصورهای احتمالی رزمندگان مردود است.

  کلیدواژگان: لشکر 25 کربلا، شهرک خان طومان، 16 اردیبهشت 1395، شهید سیدجواد اسدی، ماموریت جعفر طیار، پهلوانی، تعزیه
 • پیمانه صالحی صفحات 75-86

  تاکید بر بهره مندی از مصاحبه های تاریخ شفاهی هدفمند و موضوع محور به منظور ابزاری برای اعتبارسنجی فرضیه های حاصل از رویکرد آینده پژوهانه در علم تاریخ، به منظور تشخیص ابهام ها و تناقض ها در تاریخ نگاری حال و آینده. لزوم استفاده از تکنیک های آینده پژوهی در تکوین داده های تاریخ شفاهی، با استناد به منابع کتابخانه ای تالیف شده و کاربرد و کارایی فرآیند پیشنهادی با تکیه بر روش های ماشینی تجزیه وتحلیل شده است. همان طور که در آینده پژوهی از روندهای گذشته به منظور کشف ارتباط میان مفاهیم استفاده می شود، در تاریخ نگاری نیز به ابهام های مرتبط با رویدادها ازطریق تولید فرضیه های جدید پاسخ داده می شود. استفاده از روش های ماشینی و تکنیک های نرم افزاری، این امکان را فراهم می آورد که علاوه بر تشخیص ارتباطات، پاسخ های احتمالی، تولید و ازطریق انجام مصاحبه های موضوع محور، اعتبارسنجی شوند. پژوهش های تاریخ شفاهی نیازمند به کارگیری این فناوری های نوآورانه است و موجب تغییر رویکرد انجام مصاحبه ها از گذشته نگاری به آینده نگاری می شود. هرچه پژوهشگران تاریخ شفاهی به رفع ابهام ها و نیاز مورخان فردا بیشتر توجه کنند، متون حاصل از این روش پژوهشی، به حقیقت نزدیک تر و متقن و مستند می شود.

  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، مصاحبه، تاریخ، آینده پژوهی، اعتبارسنجی
 • اکرم شاسنائی، صفورا سادات امین جواهری صفحات 87-93

  تاریخ شفاهی یکی از روش های گردآوری اطلاعات در تاریخ معاصر است. در تاریخ شفاهی، رویکردهایی وجود دارند که برای روایت های کنشگران اهمیت و اعتبار قایل است و رسالت خود را شنیدن صدای گروه هایی می داند که کمتر در کانون توجه بوده اند. زنان یکی از گروه هایی هستند که سعی دارند با استفاده از تاریخ شفاهی، چه در روایت و چه در انتخاب موضوع، نقش خود را در تاریخ بازیابند و آن را انعکاس دهند؛ بنابراین، تاریخ شفاهی زنانه در دو بخش اصلی قابلیت عرضه دارد: الف) وقتی راویان تاریخ شفاهی زنان هستند؛ فارغ از اینکه موضوع مصاحبه زنان یا مردان هستند، ب) وقتی موضوع تاریخ شفاهی، زنان هستند. در این پژوهش به نوع دوم تاریخ شفاهی زنان توجه شده است و تلاش دارد توجه ها را به نوع روایت زنانه جلب کند. برای بهتر رساندن مطلب، کتاب مادر ایران به عنوان نمونه انتخاب شده است و بحث روایت زنانه در این کتاب کنکاش می شود. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تاریخ شفاهی با استفاده از روش تبیینی به این جمع بندی رسیده است که روایت زنانه می تواند با روایت مذکر تفاوت هایی داشته باشد. روایت زنانه بر مبنای طبیعت زنان در نوع پرسشگری تکیه داشته است و لاجرم خصیصه ذاتی آنها را در بر دارد؛ چنانکه نوع پرسش ها و ظرفیت های چشم اندازها و حتی استدلال های زنان در عرصه ادبیات آنها دربردارنده جنبه هایی از تحلیل اند که گاه در نگرش مردانه به موضوع این چشم اندازها شفافیت نمی یابد. ورود مصاحبه گر و مصاحبه زنانه در عرصه تولید متن تاریخ شفاهی می تواند حاوی چشم اندازهای متفاوت باشد.

  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، زنان، روایت زنانه، «عصمت احمدیان»، «مادر ایران»
|
 • Mina Moeini, Masoumeh Goudarzi Boroujerdi Pages 1-14

  As elements of identity, urban neighborhoods play an important role in the fabric of cities. Old neighborhoods usually preserve the history and old traditions of a city and New neighborhoods bring a new structure to the cities that is in accordance with the needs of the day and the urban standard. Therefore, tradition and modernity are located together and thus the fabric of cities evolves. Sepahan Shahr, is one of the new neighborhoods  that built according to the new urban structure. This neighborhood is located next to the traditional neighborhoods of Isfahan and has attracted many of people. A population that has many differences from each other in terms of ethnicity, race and culture. Has Sepahanshahr region responded to the needs of its residents? What are the strengths and weaknesses of this neighborhood? These are the main questions of this research that have been tried to be answered based on oral history and library sources. It seems that Sepahanshahr is a suitable area for its residents with its new urban planning model and its proximity to the city limits. But this neighborhood has weaknesses, some of which have become a problem for its residents.

  Keywords: Sepahanshahr, pathology, newly built neighborhoods, oral history
 • Ali Rostamnezhad Nesheli, Hormatsadat zamani Pages 15-26

  Historiotherapy is a practical research method that can lead the existing discursive conflicts of societies to discursive interaction through historical rational knowledge. Neshel village consists of eight clans and nine independent families. These clans are not different from each other in terms of language, race and religion. The only distinguishing feature of these clans is the attribution to an ancestor/ancestor. Throughout history, this issue has caused competition between tribes to hold local positions, benefit from production resources (pastures and agricultural lands), The main conflict/discussion competition has been the background and history of the presence of clan ancestors in the village. Most of the clans believe that they are the oldest clan living in the village without citing reliable sources. This article tries to analyze the history of the presence of the ancestors of these clans in the target village by examining the documents and oral narratives. this article is written in a descriptive and analytical way, relying on family documents and oral narratives. The main key word to create discourse interaction between tribes is the term Enzahi. The final result of examining the documents and evidences and exploring the meaning and meaning of the term Anzahi, according to the author, is that the clans of Aghajanpur, Jersari, Jursari, Suleimantabar and Abbastabar are from a common root and ancestor called Anzahi. . It seems that except Sadat and Georgians, who were pleasant and lived in Neshel during the summer, the permanent residents of Neshel were from two groups, Ramdan and Anzahi.

  Keywords: Neshel, Tawaif, Historiotherapy
 • Abolfazl Hassanabady Pages 27-34

  In this article, the importance of oral history in documenting the influence of local great men with a special approach to the life of Mirza Mahmoud Fadaei Mazandarani Talouki is discussed. First, there are discussions about local history, regional history and the interaction between the identities involved in them. And in the following, the relationship between these identity components with local, regional and national identity and the place of Talawki in it is explained. The importance of this research is due to the fact that less attention has been paid to the role of oral history in highlighting identity components and how they interact. The research method is library.The findings of the research show that by using the function of oral history in the genealogy of local nobles, it is possible to examine different aspects of their effectiveness. Talouki is one of the few people who has a multi-dimensional personality and his intellectual achievements and identity have been less noticed. By using oral history, it is possible to examine the spiritual effects of Taloaki poems in the local society of Mazandaran in different historical periods on the local customs and culture of Mazandaran and, if necessary, create local oral archives.

  Keywords: oral history, local history, Mazandarani devotion, local identity, regional identity, Mazandaran
 • Arezo Heidari Pages 35-42

  The study of war as a social phenomenon, encompassing actions, effects, and consequences, has long captivated scholars. Oral history serves as a valuable scientific method to explore the subject, especially in the context of the Iran-Iraq 8-Year War. Distinguished by its ideological aspect as the "Sacred Defense," this war presents a unique research opportunity for historians. Thus, this essay employs a descriptive and library-based approach to examine the "central theme and research problem" as a key foundation for investigating the oral history of the war. By adopting this approach, the research aims to uncover new collective interpretations of the past, avoiding mere retelling and reconstruction. Analyzing documents, memories, and diverse narratives allows for cognitive and analytical perspectives. The study seeks to present novel scientific themes through basic, developmental, and applied research, contributing to a comprehensive understanding of the war's impact on Iranian society. With a focus on oral history, this research enriches our knowledge of the Iran-Iraq 8-Year War, shedding light on its social aspects and long-lasting consequences. The significance lies not only in historical context but also in the enduring influence on the nation's collective memory and identity. Ultimately, this targeted approach enables a deeper exploration of human experiences amidst conflict and imparts vital lessons from this pivotal historical event.

  Keywords: sacred defense, oral history, central theme, research problem
 • Gholamhossein Noee, Amir Akbari Pages 43-56

  There is an insignificant body of knowledge on theoretical and methodical foundations of oral history in Iran. In addition, there exist drastic differences between issues such as cognitive references, the position of memory, the definition of oral history, question design, the type of interviews, selection of interviewees, the extent of interpretation intervention, interview implementation, etc. Considering their origins found within ontology, epistemology, and methodology, these differences have been overlooked in the Iranian academic sphere. Consequently, the present study sheds light on such differences by taking areas including method, memory, oral messages and cognitive references into account. Next, this study recommends the two aspects of ‘conventional oral history’ and ‘interpretive oral history’ as the two ends of oral history, in order to elaborate on reasons behind the existence of these differences. It is concluded that despite the precedence of conventional oral history over the interpretive, given its psychoanalytic and linguistic orientations, it should be noted that the backgrounds of oral historians lie between these two ends, rather than being exclusive followers of either type.

  Keywords: sacred defense, oral history, central theme, research problem
 • Fateme Ghanabari * Pages 57-74

  On April 5, 2016, with the presence of four of the battalions of the 25th Karbala Division of Mazandaran — namely Malek, Yaser, Ammar and Hamza — in the “Jafar Tayar” operations, their mission in Syria and the town of Khan Tuman began. Although not unrelated to its strategic location, what has made Khan Tuman an unforgettable name for the people of Iran and especially Mazandaran is actually rooted in a tragic event that began on Thursday, May 5, 2016, and culminated on Friday, which coincided with Eid Al Ma'bath — an Eid that was made bitter for everyone with the news of severe clashes in this syrian town located on the heights east of the Queiq River. Although the enemy had failed in its two previous attacks on April 9th and 19th, it was finally able to take control of this eventful town for a while by using foul play and violating international laws during ceasefire. Among the martyrs of this operation is martyr Seyyed Javad Asadi who played an effective role in this mission by accepting the responsibility of protecting the Imam Hassan (AS) Brigade. With the fall of Khan Tuman, in addition to what was reported in foreign media as an operational failure of the forces supporting Bashar Assad's government, the forces present in the field were also accused of negligence and faulty conduct and thus considered to be effective in the occurrence of this incident. Biased rumors concerning the truth of the incident began circulating with the aim of weakening the morale of the defenders of the shrine. The questions this research attempts to answer are: What is the role of Martyr Seyed Javad Asadi in this incident? How can the possible negligence of the soldiers in the incident of May 5, 2016 in Khan Tuman be proven or disproven? While introducing aspects of the martyr's self-sacrifice, valor, dedication and bravery, this research — which was compiled using a descriptive-analytical method and based on 70 hours of active interviews with the martyr's family and comrades — tries to examine the details of the events of May 5, 2016 based on available data and proves that according to recorded documents and the narrative of eyewitnesses, the notion of possible negligence on the fighters’ part is rejected.

  Keywords: 25th Karbala Division, Shahrak Khan Tuman, 5 May 2015, Martyr Seyyed Javad Asadi, Jafar Tayar operations, championship, Tazie
 • peymaneh salehi Pages 75-86

  To emphasize the benefit of purposeful and subject- oriented oral history interviews, as a tool to validate the hypotheses resulting from the futurist research approach in history, in order to identify ambiguities and contradictions in present and future historiography. The necessity of using futures research techniques in compiling oral history data has been analyzed by referring to the written library resources and application and efficiency of the proposed process based on machine methods. Just as in future research, past trends are used to explore the relationship between concepts, so historiography responds to ambiguities related to events by generating new hypotheses. The use of machine methods and software techniques makes it possible, in addition to detecting communication, to generate possible responses and to validate them through topic- based interviews. Oral history research requires the use of these innovative technologies and changes the approach to conducting interviews from retrospective to futuristic. The more oral historians pay attention to clearing up the ambiguities and needs of tomorrow's historians, the closer the texts resulting from this research method become to truth.

  Keywords: Oral History, Interview, History, Futurology, Validation
 • Akram Shasanaei, Safoura Aminjavaheri Pages 87-93

  Oral history is one of the methods of collecting information in contemporary history. In oral history, there are some approaches give importance and credit to the narratives of activists and consider their mission to hear the voices of groups that have been less in the spotlight. Women are one of the groups that try to play their role in history and reflect it by using oral history, either in narration or in choosing the subject. Therefore, women's oral history can be presented in two main parts: a. When the narrators of the oral history are women, regardless of whether the subjects of the interview are women or men, b. When the subject of oral history is women. In this research, attention has been paid to the second type of women's oral history and it tries to draw attention to the type of women's narration. To improve the content, the book "Mother of Iran" has been chosen as an example, and the discussion of women's narration is explored in this book. He is present with the benefit of reading his book, i.e. oral history, with the benefit of how to explain to me where the plural of the result of that narration is based on an adulterous narration that may be combined with a masculine narration that is very disparate. An adulterous novel, my novel is based on the nature of adultery in a type of person, its context and its personal characteristic are the same, the type of person in it and its circumstances, such as its reasoning and even its reasoning in adultery. A collection of literary works that can be easily analyzed in this context. This is the subject of the issue, so that it becomes completely transparent. The occurrence of adulterous companions and adulterous companions in the process of generating an oral history corpus that often contains a very different language. 

  Keywords: Oral history, women, women's narration, Esmat Ahmadian, Mother of Iran