فهرست مطالب

نامه آموزش عالی - پیاپی 62 (تابستان 1402)

نشریه نامه آموزش عالی
پیاپی 62 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جواد صادقی جعفری*، مهدیه سادات فروتن کیا صفحات 7-26
  هدف

  بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه های مدرن با توجه به تغییرات بسیار سریع در عرصه های فناورانه  یکی از ارکان اساسی توسعه دانشگاه ها به حساب می آید. از اینرو هدف مقاله حاضر ، شناخت وضعیت بالندگی اعضای هیات علمی و مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی و چگونگی رابطه این دو متغیر است.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری مشتمل بر 806 نفر اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه شهید بهشتی است. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 125 نفر تعیین و از شوه نمونه گیری در دسترس استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق حاکی از آن است که میانگین نمره دو متغیر اصلی تحقیق با 7/2 و 8/2 به ترتیب در بالندگی و مدیریت دانش  از میانگین  مقیاس (عدد 3) پایین تر و از نظر رتبه ای در سطح نامطلوب قرار دارد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای تعمیم پذیری نتایج نمونه ای را به جامعه آماری تاییدکرد. آزمون ضریب همبستگی کانونی بین دو متغیر به میزان 71% است که شدت همبستگی بین دو متغیر را در سطح قوی تایید می کند.

  نتیجه گیری

  نتیجه آنکه هر دو متغیر مدیریت دانش و بالندگی در وضعیت نامناسب قرار داشته و نیازمند تدوین راهبردها و برنامه های مشخص است.

  کلیدواژگان: بالندگی فردی، بالندگی آموزشی، بالندگی سازمانی، مدیریت دانش
 • شهرام مهرآور گیگلو*، علی خورسندی طاسکوه صفحات 27-54
  هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی سناریوهای محوری برای آینده همکاری های علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی ایران است.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی است. در  بخش اول پژوهش از روش آینده پژوهی تحلیل لایه ای علی  استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانشگاه های دولتی وزارت علوم بود. که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 18 مصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحب نظران این حوزه انجام شد. سپس در بخش کمی پژوهش، برای تعیین وزن هر یک از عدم قطعیت های شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش، به منظور شناسایی معیارهای ورودی سناریوها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که در این پژوهش میزان 92/0 درصد بدست آمد که بیانگر ثبات و قابلیت اعتماد قابل قبول آن است. نمونه آماری بخش کمی پژوهش حاضر 24 نفر از متخصصین حوزه آموزش عالی در دانشگاه های دولتی کشور بودند که حوزه فعالیت علمی و اجرایی آنها بین المللی سازی آموزش عالی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نیز از شاخص های اجماع و اهمیت استفاده گردید.

  یافته ها

  پس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، چهار سناریوی:1. رشد و شکوفایی دانشگاه؛ 2. فرصت سوزی دانشگاه؛ 3. جریحه دار شدن روح دانشگاه و 4. تاریک و خاموش شدن دانشگاه، به عنوان سناریوهای محوری آینده همکاری های علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی کشور شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  با عنایت به نتایج پژوهش تدوین یک برنامه جامع و مدون برای تقویت همکاری های علمی بین المللی، تعمیق همکاری های بین المللی به سطوح تصمیم گیری و اجرایی دانشگاه و تاسیس دفاتر بین المللی آموزش عالی در کشورهای مختلف جهان به منظور گسترش همکاری های علمی بین المللی در آینده ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، همکاری های علمی بین المللی، دانشگاه های دولتی، سناریو
 • امیر مرادی* صفحات 55-84
  هدف

  هدف این پژوهش فهم تجارب زیسته اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پیرامون تدریس اثربخش در سامانه مدیریت آموزشی بود.

  روش پژوهش:

   پژوهش کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدف مند و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان فعال در سامانه مدیریت آموزشی در سال تحصیلی 401- 400 گردآوری شد. و بر اساس الگوی کلایزی تحلیل گردید.

  یافته ها

  پس از استخراج و دسته بندی موضوعی، تدریس اثربخش در چهار مضمون اصلی و چهارده مضمون فرعی شناسایی شد. اصول تدریس اثربخش در مضمون اصول فناورانه شامل انتخاب راهبردهای تدریس فناور محور، طرح درس الکترونیکی، ارایه تکالیف متناسب و ارایه بازخورد در سامانه و اصول پداگوژیکی شامل تعامل استاد- دانشجو، مشارکت دانشجویان با یکدیگر، توجه به تفاوت های فردی و پژوهش محوری تدریس بود. موانع تدریس اثربخش در مضمون موانع فناورانه شامل ناکارآمدی برای برخی دروس، کمبود متخصص ICT، محدودیت دسترسی به اینترنت و فراهم نبودن زیرساخت ها و موانع پداگوژیگی شامل فقدان شایستگی های موردنیاز و اعتبار پایین نتایج ارزیابیها بود.

  نتیجه گیری

  بستر تدریس اثربخش در سامانه مدیریت آموزشی فراهم نبوده و نیازمند رفع موانع مذکور، توجه به اصول بیان شده و ایجاد شایستگی های لازم آموزش برخط در مدرسان و دانشجومعلمان است.

  کلیدواژگان: واکاوی، فهم ادراک شده، تدریس اثربخش، سامانه مدیریت آموزشی
 • فرشته قائمی، احمد کیخا، فرزانه خالویی، میترا عزتی* صفحات 85-105
  هدف

  پژوهش پیش رو با هدف تبیین عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شده است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی بوده که با به کارگیری روش نمونه گیری طبقه ای 266 نفر انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد که ضرایب استاندارد شده در مدل های اندازه گیری: در بعد عوامل فردی، در گروه زنان شخصیت و در گروه مردان، انگیزش بالاترین بار عاملی را دارا بوده ست. در مدل عوامل محیطی داخل دانشگاه نیز درگروه زنان و مردان هر دو نشانگر دارای بار عاملی نزدیک به هم هستند. در نهایت در مدل اندازه گیری عوامل محیطی خارج از دانشگاه در گروه زنان و مردان، پژوهش و نگارش به غیر فارسی دارای بیشترین بار عاملی است. ضرایب استاندارد شده ساختاری نیز در کل نمونه و گروه زنان، عوامل محیطی خارج از دانشگاه و در گروه مردان عوامل فردی دارای بیشترین بار عاملی بر روی اخلاق پژوهشی را نشان داد.

  کلیدواژگان: اخلاق پژوهشی، سرقت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آموزش عالی
 • فریبرز درودی*، فاطمه امینی، علی اکبر فامیل روحانی صفحات 106-123
  هدف

  بررسی وضعیت سواد دیداری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است.

  روش پژوهش:

   پژوهش از نوع پیمایشی - توصیفی است. جامعه آماری شامل همه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به تعداد 245 نفر است. نمونه گیری توسط جدول کرجسی و مورگان با روش تصادفی ساده به تعداد 148 نفر انجام گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته شامل 24 پرسش بود. برای سنجش روایی از روش روایی صوری و برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ (79/0) استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن بود که اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از مهارت سواد دیداری لازم برخوردار هستند. این مقدار معادل 4/69 % بود. همچنین اعضای هیات علمی از مفهوم دیداری به میزان 4/72 %، دسترسی و اکتشاف به میزان 8/69 %، تفسیر معانی به میزان 6/70 %، ارزیابی تصاویر به میزان 2/68 %، به کارگیری موثر تصاویر به میزان 4/68 %، طراحی و ایجاد تصاویر به میزان 66% و درک اخلاق علمی به میزان 6/72 % برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  اولویت نخست سواد دیداری در نزد اعضای هیات علمی، درک اخلاق علمی بود. سپس به ترتیب ابعاد مفهوم دیداری، تفسر معانی، دسترسی و اکتشاف، ارزیابی تصاویر، به کارگیری موثر تصاویر، طراحی و ایجاد تصاویر قرار داشتند.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، استانداردهای توانمندی سواد دیداری، اعضای هیات علمی، سواد دیداری، اخلاق علمی
 • احمد مدنی*، طاهره ظفری پور صفحات 124-142
  بر اساس پژوهش ها انواعی از عوامل می توانند نتایج ارزشیابی های دانشجویان از تدریس اساتید را تحت تاثیر قرار دهند. هدف اصلی آزمودن این فرضیه بود که سوگیری جنسیتی می تواند نتایج ارزشیابی های دانشجویان از تدریس اساتید را تحت تاثیر قرار دهد. جامعه آماری اول پژوهش را 769 نفر از مدرسان تشکیل داده اند که طی شش نیمسال گذشته به عنوان استاد در دانشگاه کاشان تدریس کرده اند. برای نمونه گیری افزون بر کاربرد روش خوشه ای، شرط گذاری های لازم نیز متناسب با طرح و هدف تحقیق انجام شد و در نهایت نمونه ای شامل 443 استاد به دست آمد. با توجه به اینکه تعداد 3769 دانشجو طی شش نیمسال این استادان را ارزشیابی کرده بودند در نهایت نمونه ای شامل 23285 سطر داده به دست آمد. ا اول، دانشجویان پسری که استاد مرد داشته اند در مقایسه با دانشجویان دختری که استاد زن داشته اند در هر سه مولفه «تسلط علمی و قدرت بیان»، «مدیریت اثربخش درس و کلاس» و «انگیزش دانشجویان و احترام» استادان خویش را ضعیف تر ارزشیابی کرده اند که نشان گر سوگیری دانشجویان پسر علیه استادان مرد است. دوم، پسرانی که استاد مرد داشته اند در مقایسه با دانشجویان دختری که استاد مرد داشته اند در هر سه مولفه نمرات ارزشیابی کمتری که نشان گر سوگیری دانشجویان پسر نسبت به استاد غیرهمجنس است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، ارزیابی عملکرد، ارزشیابی دانشجویان از تدریس، استادان زن، سوگیری جنسیتی
|
 • Javad Sadeqi Jafari *, Mahdiye Sadat Foroutan Kia Pages 7-26
  Objective

  Faculty development in modern universities is considered one of the basic pillars of the development of universities, considering the very rapid changes in the technological fields. Therefore, the purpose of this article is to know the Faculty development and knowledge management in Shahid Beheshti University and how these two variables are related.

  Methods

  This research was conducted by survey method. The statistical population of this study consists of 806 full-time faculty members of Shahid Beheshti University. The sample size was determined to be 125 people.

  Results

  Findings indicate that the average score of the two main variables of the research with 2.7 and 2.8 in the faculty development and knowledge management, respectively, is lower than the average of the scale (number 3) and is at an unfavorable level in terms of rank. The result of one-sample t-test showed that this result is also confirmed in the statistical community. The focal correlation coefficient test between the two variables is 71%, which confirms the intensity of the correlation between the two variables at a strong level.

  Conclusion

  As a result, both knowledge management and faculty development are in poor condition and require specific strategy and programs.

  Keywords: Individual development, Educational development, Organizational Development, Knowledge Management
 • Shahram Mehravar Giglou *, Ali Khorsandi Taskoeh Pages 27-54
  Objective

  The aim of the current research is to identify the key scenarios for the future of international scientific cooperation in Iran's public universities.

  Methods

  The method of the current research is mixed exploratory. In the first part of the research, the causal layer analysis method was used. The study population was the public universities of the Ministry of Science. Using the purposeful sampling method, 18 semi-structured interviews were conducted with experts in this field. Then, in the quantitative part of the research, to determine the weight of each of the uncertainties identified in the qualitative part of the research, in order to identify the input criteria of the scenarios, a researcher-made questionnaire was used. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the questionnaire, and in this research, the rate of 0.92% was obtained, which indicates its acceptable stability and reliability. The statistical sample of the quantitative part of the current research was 24 people from the field of higher education in the state universities of the country, whose field of scientific and executive activity was the internationalization of higher education, who were selected by purposeful sampling. Consensus and importance indices were also used to analyze the collected data.

  Results

  After analyzing the research data, four scenarios: 1. the growth and prosperity of the university; 2. The burning of university opportunities; 3. Wounding of the spirit of the university and 4. Darkness and silence of the university were identified as the central scenarios of the future of international scientific cooperation in the country's public universities.

  Conclusion

  Considering the results of the research, developing a comprehensive and codified program to strengthen international scientific cooperation, deepening international cooperation to the decision-making and executive levels of the university, and establishing international offices of higher education in different countries of the world in order to It seems necessary to expand international scientific cooperation in the future.

  Keywords: Future studies, International scientific cooperation, State universities, scenario
 • Amir Moradi * Pages 55-84

  The purpose of this research was to understand the lived experiences of Farhangian University faculty members regarding effective teaching in the learning management system.The current qualitative research was conducted with a phenomenological approach. data were collected using targeted sampling and in-depth semi-structured interviews with twelve faculty members of Farhangian University active in the lms system academic year 2021-2022 and analyzed based on the Colaizzi model. After extracting and thematic categorizing, effective teaching was identified in four main themes and fourteen sub-themes. The principles of effective teaching in the theme of technological principles included the selection of technology-oriented teaching strategies, electronic lesson plans, providing appropriate assignments and providing feedback in the system and pedagogical principles including teacher-student interaction, students' participation with each other, attention to individual differences and research-oriented teaching. Barriers to effective teaching in the context of technological barriers included ineffectiveness for some courses, lack of ICT experts, limited access to the Internet, and lack of infrastructure and pedagogical barriers included lack of required competencies and low validity of evaluation results.Considering the nascent nature of teaching in the LMS, effective teaching is realized when the necessary competences, attitudes and knowledge regarding effective teaching are developed in the professors.

  Keywords: Analysis, Perceived Understanding, Effective Teaching, Learning Management System
 • Fereshteh Ghaemi, Ahmad Keykha, Farzaneh Khaloui, Mitra Ezati * Pages 85-105
  Objective

  The present research has been carried out to explain the factors affecting the compliance of graduate students with research ethics.

  Methods

  The current research was a descriptive-survey type of research. The studied population included all Allameh Tabatabai University graduate students; 266 students were selected using the stratified sampling method.

  Results

  The research results show that the standardized coefficients in the measurement models: in the dimension of individual factors, in the group of women, personality, and the group of men, motivation had the highest factor load. In the model of environmental factors inside the university, both indicators have close factor loadings in the group of women and men. Finally, research and writing in the non-Persian language have the highest factor load in the model for measuring environmental factors outside the university in the group of men and women. Structural standardized coefficients also showed environmental factors outside the university in the whole sample and the group of women, and in the group of men, individual elements with the highest factor load on research ethics.

  Keywords: Research ethics, Academic Plagiarism, graduate students, Higher Education
 • Fariborz Doroudi *, Fatemeh Amini, AliAkbar Famil Rouhani Pages 106-123
  Objective

  Visual literacy is the ability to identify information needs, as well as to search & find information, interpret and analyze the information presented in the form of visual materials and media. This study was aimed to survey the status of Visual literacy of faculty members of the Islamic Azad University of Hamedan.

  Method

  This is a descriptive survey. Statistical population includes all faculty members of Hamedan Islamic Azad University; i.e. 245, out of whom 148 people were chosen using Morgan and Kerjsi table with simple random method. The measurement tool was a 24-item researcher-made questionnaire. The content validity method was Face validity and Cronbach's alpha test (0.941) was used for reliability.

  Findings

  Faculty members have enough visual literacy skills (nearly 69.4 %). Moreover, they show visual concept: 72.4 %, access and exploring: 69.8 % , interpretation of meanings: 6.70 %, image evaluation: 68.2 %, effective use of images: 68.4 %, design and create images: 66% and scientific ethics :72/6 %.

  Results

  Scientific ethics in visual literacy was top priority for faculty members, then come discovery, access and exploration, assessing the effective use of images, and design and creation of images respectively.

  Keywords: Higher Education, visual literacy competency standards, faculty members, Visual Literacy, Scientific Ethics
 • Ahmad Madani *, Tahereh Zafaripoor Pages 124-142
  According to researches, various factors can affect the results of students' evaluations of professors' teaching. The main goal was to test the hypothesis that gender bias can affect the results of students' evaluations of professors' teaching. The first statistical population of the research is composed of 769 lecturers who have taught as professors at Kashan University for the past six semesters. For sampling, in addition to using the cluster method, the necessary conditionings were made according to the design and purpose of the research, and finally a sample of 443 professors was obtained. According to the fact that 3769 students had evaluated these professors during six semesters, finally a sample containing 23285 data lines was obtained. The validity of the evaluation form was also checked by confirmatory factor analysis. The findings showed that there are two types of gender bias in all the evaluation components of teaching quality. First, compared to female students who had a female professor, male students who had male professors evaluated their professors more poorly in all three components of "scientific mastery and expressiveness", "effective lesson and class management" and "student motivation and respect" which shows the bias of male students against male professors.
  Keywords: Evaluation, performance evaluation, student evaluation of teaching, female professors, Gender bias