فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
سال سی و نهم شماره 1 (پیاپی 90، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هدی باوی، سید رضا موسوی حرمی*، محمدحسین محمودی قرائی، حامد زند مقدم صفحات 1-16

  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی آثار احتمالی معدنکاری بر کانی‎‍شناسی رسوبات، در محدوده فعالیت معدن مس درآلو انجام شده است. رسوبات متاثر از معدن درآلو به هفت سامانه رسوبی، شامل رسوبات زمینه طبیعی منطقه، رسوبات آبراهه‎‍ای منتهی به معدن، رسوبات رودخانه سرمشک، رسوبات زیر دامپ سنگ باطله، رسوبات حاوی فازهای ثانویه، رسوبات آهن‎‍دار و رسوبات تبخیری تقسیم می‎‍شود. کانی‎‍شناسی رسوبات به عنوان شناسه‎‍ای برای ارزیابی آثار زیست‎‍ محیطی معدن، در پنج گروه اصلی شامل کانی های اولیه و دگرسان نشده، کانی های کربناته، کانی های رسی، کانی های سولفاته و کانی های اکسیدی رده ‎‍بندی می‎‍شود. رسوبات در محدوده عملیاتی معدن مس درآلو با تنوع شدید کانی‎‍ شناسی همراه اند؛ به طوری که کانی های سولفیدی، مهم ترین منشا تولید زهاب اسیدی و کانی های ثانویه ازجمله ژیپس، استارکیت، کوپیاپیت، مگنزوکوپیاپیت و ناتروژاروسیت مهم ترین ذخایر موقتی عناصر بالقوه سمی و یون H+ هستند. انحلال کانی های مذکور، به ویژه در ابتدای فصل پرباران، سبب افزایش شدید اسیدیته و غلظت عناصر بالقوه سمی در رواناب های سطحی خواهد شد.

  کلیدواژگان: رسوبات، کانی شناسی، زیست محیطی، معدن مس درآلو
 • محمدنبی گرگیج*، سمیه شهرکی میرزایی صفحات 17-36

  از ویژگی‎‍های مهم جنس Ranikothalia به عنوان روزن‎‍دار کفزی بزرگ، که دارای تزیینات خارجی پوسته، مخصوصا در اطراف برجستگی نافی مرکزی، شبکه‎‍ای از کانال‎‍های حاشیه‎‍ای تورمانند در طناب حاشیه‎‍ای ضخیم، سیستم ترابیکوله با کانال‎‍، صفحه پوششی Vشکل در کف حجرات و تجمع سپتوم است، سبب تفکیک و قرارگیری آنها در زیر خانواده  Paleonumulitinae شده است. طبق نظر بسیاری از متخصصان، پیشروی ایلردین در نزدیکی راس زون P5 (زون 5 پلاژیک)، می‎‍تواند یک سطح چینه ‎‍نگاری مناسب برای قراردادن مرز پالیوسن - ایوسن در نهشته‎‍ های نریتیک باشد. Ranikothalia nuttalli به عنوان یک گونه شاخص در شناسایی و تعیین مرز پالیوسن- ایوسن در توالی‎‍های کم عمق نیوتتیس در نظر گرفته شده است. این گونه در برش پدگی همانند حوضه ایندوس پاکستان همراه با گونه  Miscellanea miscella, و گونه های مختلف Discocyclina و Asslina دیده شده است که نشان‎‍دهنده زون SBZ5/6 و زمان ایلردین زیرین و حاکی از ورود به سری ایوسن است.

  کلیدواژگان: Ranikothalia، ایلردین، سیستماتیک، زمیندرز سیستان
 • مصطفی جاوید*، زیبا زمانی صفحات 37-54

  ویژگی های سنگ منشا (ضخامت، کمیت و کیفیت)، هم در طی زمان رسوب گذاری و هم به صورت مکانی می تواند بسیار متغیر باشد. در حال حاضر، این پارامتر در محل چاه ها اندازه گیری می شود و سپس با روش های برون یابی ساده و نقشه مقدار کل ماده آلی تهیه می شود. این روش عدم قطعیت بالایی دارد، به ویژه اگر ناحیه مطالعه شده، چاه های محدودی داشته باشد. هدف از این مطالعه، معرفی یک ابزار نوین در نرم افزار Dionisos Flow برای شبیه سازی تغییرات سه بعدی مقدار کل ماده آلی یک سنگ منشا است. در این روش، از مدل سازی سه بعدی چینه ای پیشرو برای بازسازی فرآیندهای لازم برای تولید و حفظ لایه های غنی از ماده آلی استفاده می شود. پارامترهای اصلی در این مدول، عمق بستر حوضه، نرخ رسوب گذاری، تغییرات بهره وری اولیه، شار کربن آلی و میزان اکسیژن محیط رسوبی است. در این مطالعه، از یک مدل فرضی برای بررسی کارایی این روش استفاده شد. همچنین نتیجه یک مدل سه بعدی واقعی نیز نمایش داده شده است. نتایج این مدل سازی، رابطه نزدیک بین ویژگی های محیط رسوبی و تولید و حفظ ماده آلی را نشان می دهد. همچنین شرایط آنوکسیک بودن محیط رسوبی نیز، یکی از پارامترهای اصلی در حفظ و توزیع ماده آلی شناخته شد.

  کلیدواژگان: مدل سازی چینه ای پیشرو، مدل سازی ماده آلی، محیط رسوبی، تولید و حفظ ماده آلی
 • زهرا خالوعسگری، مهناز امیرشاه کرمی*، کوروش رشیدی شریف آباد صفحات 55-76

  زیست چینه نگاری سازند پابده در یک برش از این سازند، واقع در فارسی داخلی (زاگرس چین خورده) مطالعه شد. پنچ زون زیستی تجمعی از روزن داران پلانکتون با سن ایوسن پیشین-ایوسن پسین در این برش شناسایی شد. زون زیستی 1 شامل گونه های velascoensis Morozovella و conicotruncata Morozovella است و سن ایوسن پیشین را برای بخش های ابتدایی برش مطالعه شده نشان می دهد. زون زیستی 2، سن ایوسن پیشین دارد و با اولین ظهور گونه aragonensis Morozovella در ابتدا و آخرین حضور گونه Chiloguembelina wilcoxensis در انتها همراه است. زون زیستی 3، همراه با اولین حضور Globigerinatheka kugleri و حضور nuttalli Guembelitrioides در انتهای این زون، بیانگر بخش های آغازین از ایوسن میانی است. زون زیستی 4 به لحاظ وجود Orbulinoides beckmanni بیانگر ایوسن میانی است. زون زیستی 5 با توجه به اولین و آخرین حضور Hantkenina alabamensis سن ایوسن میانی - پسین را برای بخش انتهایی برش مطالعه شده مشخص می کند.

  کلیدواژگان: سازند پابده، روزن داران پلانکتون، ائوسن پیشین-ائوسن پسین، زیست چینه نگاری
 • یدالله عظام پناه*، علی امیرخانی، علی سلیمانی صفحات 77-101

  در این پژوهش، چینه ‎‍نگاری زیستی، ریزرخساره‎‍ ها و تعیین محیط‎‍ های رسوبی نهشته ‎‍های کرتاسه بالایی (سازندهای گورپی و امیران) در برش چینه‎‍ شناسی گردبیشه در استان چهار محال و بختیاری، بررسی شده است. سازند گورپی در این برش به طور عمده از نهشته ‎‍های شیلی با میان لایه‎‍ هایی از سنگ آهک‎‍های رسی تشکیل شده و به طور ناپیوسته بر سازند سروک و به صورت تدریجی در زیر نهشته‎‍ های تخریبی سازند امیران قرار گرفته است. سازند امیران به طور عمده از شیل‎‍ه ای خاکستری متمایل به سبز، سیلتستون و میان لایه ‎‍های ماسه ‎‍سنگی تشکیل شده است و مرز بالایی آن با واحد غیررسمی آواری-کربناته 1 است. براساس فرامینیفرهای پلانکتونی در توالی سازند گورپی، 7 زون زیستی از Dicarinella asymetrica Total Range Zone تاInterval Zone Gansserina gansseri شناسایی و بر همین اساس، سن سازند گورپی کنیاسین پسین؟- مایستریشتین پیشین تعیین شده است. در نهشته‎‍ های سازند امیران، رادیولرها فراوان اند و فرامینیفرهای پلانکتونی نیز به ندرت دیده می‎‍شوند. در این مطالعه براساس اندک فرامینیفرهای پلانکتونی شاخص موجود و همچنین با استناد به موقعیت چینه ‎‍شناسی، سن مایستریشتین پیشین-میانی؟ برای نهشته‎‍ های سازند امیران پیشنهاد می‎‍شود. مطالعات پتروگرافی نهشته ‎‍های سازند گورپی به شناسایی 2 ریزرخساره منجر شد که در قسمت‎‍های عمیق حوضه، رسوب‎‍گذاری کرده‎‍اند. در نهشته‎‍ های سازند امیران نیز، 3 پتروفاسیس شناسایی شد که بیانگر ته نشست به شکل فن‎‍های زیردریایی، تحت تاثیر جریان‎‍های توربیدایتی است.

  کلیدواژگان: سازند گورپی، سازند امیران، زاگرس مرتفع، حوضه فورلند، کرتاسه پسین
 • ژیلا رحمانی، محمدحسین آدابی *، احسان ده یادگاری، علیرضا رستمی صفحات 103-125

  برش تحت الارضی مدنظر، با ضخامت 455 متر در ناحیه فروافتادگی دزفول شمالی قرار گرفته است. سازند سروک در چاه مطالعه شده به صورت ناپیوستگی فرسایشی در زیر سازند ایلام و احتمالا بر شیل های سازند کژدمی قرار گرفته است (به دلیل حفاری نکردن تا مرز زیرین). سن احتمالی این سازند، آلبین- تورونین در نظر گرفته شده است. براساس مطالعات پتروگرافی، 2111 مقطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری، لیتولوژی غالب در این سازند، سنگ آهک و سنگ آهک دولومیتی است. آنالیزهای رخساره ای به شناسایی 9 ریزرخساره در 3 کمربند رخساره ای لاگون، شول بایوکلستی و دریای باز کم عمق منجر شده است. تغییرات تدریجی ریزرخساره ها، نبود توربیدایت ها و نبود ساختارهای ریفی با ضخامت درخور توجه، تاییدی بر وجود یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ است. فرآیندهای دیاژنتیکی شاخص شامل میکریتی شدن، نیومورفیسم، فشردگی فیزیکی و شیمیایی و انحلال است. کیفیت مخزنی در چهارچوب چینه نگاری سکانسی انجام و سازند سروک تا عمق حفاری شده به 3 سکانس و 6 سیستم ترکت تقسیم شده است که پتانسیل مخزنی هر سیستم ترکت محاسبه شد و نتیجه آن به دست آمدن 6 زون مخزنی است که سیستم ترکت TST از سکانس دوم، بالاترین پتانسیل مخزنی را دارد.

  کلیدواژگان: محیط رسوبی، ارزیابی پتروفیزیکی، چینه نگاری سکانسی، سازند سروک
|
 • Hoda Bavi, Sayed Reza Mosavi Harami *, MohammadHosein Mahmudy Gharaie, Hamed Zand-Moghadam Pages 1-16

  The present study has been performed to evaluate the prospective effects of activity mining on the mineralogy of sediments in the Dar-e-Allo copper mine, south of Kerman. Sediments affected by Dar-e-Allo mine are divided into six sedimentary groups including: natural background sediments, sediments of waterways leading to the mine, sediments of the Sarmashk River, sediments under the waste rock dump, sediments containing secondary phases, Fe-Mg oxy-hydroxide sediments, and evaporative sediments. Mineralogical studies of sediments as an indicator to evaluate the environmental effects of mining are classified into five main groups including primary and unaltered, carbonate, clay, sulfate and oxide minerals. Sediments in the operational area of the Dar-e-Allo copper mine are associated with extreme mineralogical diversity. The sulphide minerals are the most important source of acid mine drainage and secondary minerals such as gypsum, starkeyite, copiapite, magnesiocopiapite and natrojarosite are the most important temporary reserves of potentially toxic elements (PTEs) and H+ ions. The dissolution of the mentioned minerals, especially during the initial flushing events in the wet season, cause a sharp increase in the acidity and concentration of PTEs in the surface runoff.

  Keywords: sediments, Mineralogy, Environment, Daralo copper mine
 • Mohammadnabi Gorgij *, Somayyeh Shahraki Mirzaei Pages 17-36

  Of the most important characteristics of the Ranikothalia genus, as large benthic foraminifera, are the existence of ornamentation in the external part of the shell especially around the central umbilicus knob, marginal mesh channels (MMC) in the marginal chord, trabeculate system with channels, V-shape plate in the floor of chambers and accumulation of septum that differentiated this genus from Nummulites genus and placing it in the Palaeonummulitinae sub-family. The Ilerdian transgression near the P5 Zone (Pelagic P5) is a stratal key surface for the determination of the Paleocene-Eocene boundary in the neritic deposits. Ranikothalia nuttalli as an index species is used for recognition of the Paleocene–Eocene boundary in the Neo-Tethys shallow water successions. This species, in the Padagi section, resembling the Pakistan Indus Basin, accompanied with Miscellanea miscella, Discocyclina sp., Discocyclina sp., Assilina sp. that indicated SBZ5/6 and suggested lower Ilerdian (earliest Eocene) age.

  Keywords: Ranikothalia, Ilerdian, Systematic, Sistan suture zone
 • Mostafa Javid *, Ziba Zamani Pages 37-54

  The source rock characteristics (thickness, quantity and quality) can be varied both in the deposition of time and space. Currently, the distribution map of organic matter is estimated by simplified extrapolate methods using observed data on well location. There is a high degree of uncertainty as a result of using this method especially in the area with a lack of well data.  The aim of this study is to intreduce a novel tool in DionisosFlow software for three-dimensional (3D) simulation of the distribution of total organic carbon in a source rock. In this method, a stratigraphic modeling approach is used to mimic the production and preservation process of the organic-rich interval. The main parameters in this module will be bathymetry, sedimentation rate, primary production, carbon flux and oxygen condition of the sedimentary environment. In this study, we constructed an artificial model to investigate the efficiency of this process-based algorithm. Furthermore, the 3D simulation result of a real model is illustrated. This study indicates a close relationship between depositional conditions on the one hand and the production and preservation of organic matter on the other hand. Also, simulation results pinpoint which anoxic condition could be one of the main parameters in maintaining and distribution of organic matter.

  Keywords: forward stratigraphic modeling, organic matter modeling, Sedimentary environment, Organic matter production, preservation
 • Zahra Khaloasgari, Mahnaz Amirshahkarami *, Koorosh Rashidi Sharifabad Pages 55-76

  The biostratigraphy of the marly-limestone Pabdeh Formation has been studied in a section located in the Interior Fars (folded Zagros). Five assemblage biozones of plankton foraminifera with Early Eocene to Late Eocene age were identified in the studied section. Biozone 1 with a thickness of two meters has been identified at the base of the studied succession and includes Morozovellavela scoensis and Morozovella conicotruncata species defining the Early Eocene age. Biozone 2 with a thickness of 59 meters is the Early Eocene in age and is associated with the first occurrence of Morozovella aragonensis at the base and the last occurrence of Chiloguembelina wilcoxensis at the top. Biozone 3 with a thickness of 66 meters is defined by the first occurrence of Globigerinatheka kugleri at the base and the occurrence of Guembelitrioides nuttalli at the top and represents the beginning of the part of the Middle Eocene. The presence of Orbulinoides beckmanni indicates the Middle Eocene for biozone 4 with a thickness 88 meters. Biozone 5 with a thickness of 163 meters indicates the Middle–Late Eocene for the top of studied succession according to the first and last occurrence of Hantkenina alabamensis.

  Keywords: Pabdeh Formation, Planktonic foraminifera, Early Eocene–Late Eocene, Biostratigraphy
 • Yadolah Ezampanah *, Ali Amirkhani, Ali Soleimani Pages 77-101

  Biostratigraphy, microfacies and depositional environments of the Upper Cretaceous deposits (Gurpi and Amiran formations) were carried out in the Gerdbisheh section. The Gurpi Formation predominantly consists of shales interbedded with some argillaceous limestone layers. This formation disconformably overlies the Sarvak Formation and gradually underlies the Amiran Formation. The Amiran Formation is represented by grey to greenish shales, siltstones and sandstone intercalations which underlay the informal siliciclastic-carbonate unit 1. Planktonic foraminiferal assemblages have led to the recognition of six zones that reveal the late Coniacian?–early Maastrichtian age for the Gurpi Formation. Radiolaria and scattered planktonic foraminifera are the two main fossil groups present in the Amiran Formation. Therefore, based on the precence of the index planktonic foraminfera and the stratigraphic position the early-middle? Maastrichtian age is proposed for the Amiran Formation. We determined two microfacies in the interval of the Gurpi Formation and three petrofacies in the Amiran Formation. According to the obtained data the Gurpi Formation was deposited in the basinal setting, whereas the Amiran Formation is deposited as submarine fans on the slope part of a carbonate shelf under the control of turbidity currents.

  Keywords: Gurpi Formation, Amiran Formation, High Zagros, Foreland Basin, Late Cretaceous
 • Zhila Rahmani, Mohammadhossein Adabi *, Ehsan Dehyadegari, Alireza Rostami Pages 103-125

  The subsurface section of the Sarvak Formation with a thickness of 455 m is located in the North-Dezful Embayment. The Sarvak Formation is underlain by the Ilam Formation with erosional discontinuity and is overlain probably by the Shale of the Kazhdumi Formation (due to the lack of drilling to the underlying boundary). The probable age of this formation is Albian–Turonian. Based on petrographic studies of 2111 thin sections from cutting, the dominant lithologies are limestones and dolomitic limestones. Facies analysis has led to the identification of nine microfacies in three facies belts of the lagoon, bioclastic shoal and shallow open marine. The gradual changes in microfacies, lack of calciturbidite, slump structure and absence of large reefs structure, confirm the ramp type-carbonate platform. Diagenetic processes consist of micritization, neomorphism, physical and chemical compactions and dissolution. These processes have changed the reservoir quality of the Sarvak Formation. The quality of the reservoir is carried out in the framework of sequence stratigraphy and the Sarvak Formation is divided into third depositional sequences and six system tracts, and the reservoir potential of each system tracts was calculated and the result have shown 6 reservoir zones, which transgressive systems tract (TST)from the second depositional sequence has the highest reservoir potential in this well. 

  Keywords: Sedimentary environment, Petrophysical evaluation, Sequence stratigraphy, Sarvak Formation