فهرست مطالب

دین و دنیای معاصر - سال نهم شماره 2 (پیاپی 17، پاییز و زمستان 1401)

نشریه دین و دنیای معاصر
سال نهم شماره 2 (پیاپی 17، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • میرسعید موسوی کریمی* صفحات 7-36

  در این مقاله قصد بر آن است که برای ارایه توضیحی معقول و موجه از چگونگی و چرایی قیام سیدالشهدا (ع)، با استفاده از روش استنتاج بهترین توضیح (IBE)، نظریه ای به شکل زیر صورت بندی و از آن دفاع شود: سیدالشهدا (ع)، از همان آغاز حرکت خود و با بصیرت کامل و آگاهانه و مختارانه، جنگ و شهادت طلبی را نه به عنوان هدف، بلکه به مثابه روش اصلی، برای رسیدن به اهداف خود انتخاب کرد و سایر روش ها چون تشکیل حکومت، مذاکره و صلح را به عنوان روش های فرعی، در خدمت این روش اصلی به کار گرفت. ساختار مقاله از این قرار است: در قسمت اول، پس از توضیح IBE، و با تفکیک هدف از روش در قیام سیدالشهدا (ع) و توضیح چگونگی و ضرورت چرایی این تفکیک، مهم ترین نظریه های رقیب در تبیین قیام سیدالشهدا (ع) صورت بندی می شوند. سپس، با ارایه چند شاهد کلامی و حدیثی، نشان خواهیم داد که نظریه برگزیده، در قیاس با نظریه های رقیب، بهترین نظریه تبیین گر است و از جمله می تواند توضیحی کلامی و معقول از اختلاف دیدگاه دو امام معصوم ارایه دهد. از این رو، باور به صدق نظریه برگزیده، در قیاس با نظریه های رقیب، موجه و معقول است. در ادامه مقاله نیز پس از ارایه توجیهی کلامی برای این ادعا که چرا از میان روش ها، جنگ و شهادت طلبی موثرترین و کارآمدترین بودند، سه موضوع مهم، یعنی، جواز شرعی روش امام (ع)، جواز اخلاقی روش امام (ع)، و جواز تقلید از روش امام (ع) را از منظری بیشتر کلامی، بحث خواهیم کرد.

  کلیدواژگان: استنتاج بر اساس بهترین تبیین، امام حسین (ع)، قیام، شهادت طلبی، حدیث
 • محسن آرمین* صفحات 37-61

   یکی از نتایج تاکید بر آزادی عقیده و بیان از یک سو و گسترش فناوری ارتباطات وکانونی شدن مقوله های ذهن و زبان و معرفت در فلسفه معاصر، اهمیت یافتن مباحث مربوط به این مقولات از جمله موضوع گفتگو است. امروزه موضوع گفتگو یکی از مباحث مهم مکاتب فلسفی وجامعه شناسی و روانشناسی به شمار می آید. لازمه زیست دیندارانه در دنیای جدید پاسخ مناسب به مسایلی است که مدنیت جدید در انداخته است. دینداران عقاید خود را مستند به وحی و منبع علم مطلق می دانند.بنابراین به حقانیت باورهای خود یقین دارند. با این وجود آیا می توانند از موضعی برابر و به قصد تقرب یا مشارکت در کشف حقیقت با دیگران وارد گفتگو شوند؟ آیا در دعوت پیامبران الهی که مستقیما با منبع وحی مرتبط بوده اند، اساسا گفتگو جایگاهی داشته است؟ در این نوشتار کوشیده ایم پس از بررسی مفهوم گفتگو و مفاهیم مرتبط با آن به بررسی دیدگاه قرآن در باره گفتگو و نقش این موضوع در دعوت انبیاء بپردازیم.

  کلیدواژگان: گفتگو در قرآن، رواداری در قرآن، گفتگو در دعوت انبیاء، تفکر میان فرهنگی
 • حامد خانی (فرهنگ مهروش)* صفحات 63-96
  از آستانه دهه 1960م/ 1340ش محققانی در آکادمی های غربی پیوند شیوه های عزاداری شیعیان با تحرکات سیاسی و جمعیتی ایشان را بازکاویدند و ضمن تحلیل مردم شناسانه آیین های سوگواری شیعیان در عاشورا، برای نخستین بار پیوند آیین های عاشورایی با روابط قدرت را در جامعه شیعی نظریه مند کردند. گرچه شیعیان معاصر هنوز در هیچ سرزمینی حاکمیت سیاسی نداشتند، اینان دریافته بودند که دیر یا زود از میان حلقه های عزاداری عاشورا قدرت سیاسی عظیمی برخواهد خاست. این دوره از مطالعات، که باید آن را نقطه آغاز در تاریخ اندیشه غربیان درباره آیین های عاشورایی شیعیان تلقی کرد، بازه ای حدودا بیست ساله را دربر می گیرد، با مطالعه آیین های عاشورا درکنار آیین های دینی مشابه در ادیان دیگر آغاز می شود و به درک ضرورت تمرکز بیش تر بر مطالعه جزیی نگرانه اجزاء خرد آیین و معنای نمادین هریک از آن اجزاء منتهی می گردد؛ امری که خود به تغییر رویکردها برای پیش برد مطالعات می انجامد و پایان دوره مطالعاتی یادشده را رقم می زند. مطالعه کنونی کوششی برای بازشناسی نظریات مطرح شده در این دوره بیست ساله، سنجیدن نسبت آن ها با هم دیگر و بازشناسی خاستگاه نظری هرکدام است. می خواهیم بدانیم نخستین بار غربیان از چه زمان به مطالعه آیین های عاشورایی شیعیان علاقه مندی نشان دادند. در این مطالعه کوشش می شود از این فرضیه دفاع شود که نخستین مطالعات پژوهشگران غربی درباره عاشورا به خاطر هراس غربیان از شکل گیری یک قدرت مخرب بزرگ جهانی با نوعی شیعه هراسی همراه شد.
  کلیدواژگان: عاشورا، آیین پژوهی، الیاس کانتی (کانه تی)، محمود مصطفی ایوب، هانس کیپن برگ، انقلاب اسلامی ایران
 • زهرا اخوان صراف* صفحات 97-119
  شگفتی های مربوط به تناسبات عددی، توازن های لفظی و معنوی یا نظم قرآن، لحن و ریتم موسیقایی در الفاظ و فواصل آیات، الگوهای آهنگین و متناظر با اوزان شعری، تقارن هندسی الفاظ و معانی پاره های قرآن در تلاوت و کتابت، همواره به عنوان وجوهی از اعجاز و شگفتی بیانی مطرح بوده است. اما به دلیل افراط های تکلف آمیز از یک سو و خوف قرآن باوران از اینکه در این باب از عهده تثبیت اعجاز و تحدی و یگانگی قرآن برنیایند از سوی دیگر، و عدم توجه به نقش شگرف درک این جلوه ها در نیل به غایات قرآن برای باورمندان و انحصار آن به اسکات مخالفان از سوی سوم، مطالعه و تامل در این زمینه به محاق رفته است. پژوهش حاضر با گشودن چشم اندازی به جلوه گری های شگفت هندسی، موسیقایی و نظم ریتمیک و شعری و تقارن هایی که حین کتابت آیات جلوه گر شده اند، فرضیه ای طرح می کند که فوق العادگی ریاضی قرآن را از اعداد و نظریه های مربوط به آنها به شاخه های دیگر ریاضیات و عرصه توازن و تناسب، از جمله هندسه و تقارن ها توسعه می دهد و با نگاهی به مطالعات مدرن قرآن پژوهان معاصر و مروری بر ادعاهای مربوط به ارقام و آمار الفاظ و نقد افراط و تفریط ها در آن، این ایده را بسط می دهد که متن آیات وحی به مدد روحی الهی، مستمرا می تواند بستری برای تجلیات مناسب با استعدادها و معارف مخاطبان قرآن باشد.
  کلیدواژگان: اعجاز عددی، تقارن هندسی آیات، ظهور شگفتی های قرآن، فوق العادگی قرآن، شگفتی موسیقایی قرآن
 • محمدرضا یوسفی شیخ رباط* صفحات 121-145

  زکات در آیه 103 سوره توبه واجب شد و مصارف آن نیز در آیه 60 سوره توبه بیان شده است. ولی قرآن سخنی در باره متعلقات زکات بیان نکرده و بنابر روایات وارده، تعیین متعلقات زکات توسط پیامبر انجام شده است. این متن در مقام پاسخگویی به این سوال است که آیا پیامبر در مقام تعیین متعلقات زکات، به عنوان یک مالیات عرفی بوده و یا مالیاتی شرعی بوده است؟ منظور از مالیات عرفی، منبع درآمدی ثابت برای دولت بوده تا هزینه های انجام تعهدات خود را بپردازد. پایه های این نوع مالیات ها، قابلیت تغییر در طول زمان را داشته و بر اساس مصلحت عمومی در مورد اصل، کیفیت و نرخ آن تصمیم گیری می شود. و منظور از مالیات شرعی، مالیاتی است که از طرف خداوند تعیین شده است و ثابت بوده و برای هر زمان و مکانی جاری است. روش بررسی، تحلیلی توصیفی و تحلیل محتوا بوده است. نتایج به دست آمده بیان می کند که زکات امری تعبدی نبوده و مناطات آن قابل کشف است. بر این اساس با تکیه بر 9 دلیل، تلقی مالیات از زکات نتیجه گرفته شده است.

  کلیدواژگان: زکات، نصاب، نرخ، مالیات، متعلقات زکات
 • مهدی شجریان* صفحات 147-165
  مسیله کانونی این تحقیق عبارت است از اینکه جایگاه اجماع و شهرت در استنباط احکام فقهی زنان چگونه نقد و بررسی می شود. این تحقیق با روش تحلیلی انتقادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای پاسخ این سوال را می کاود. در خصوص غالب مسایل فقهی زنان ادعای اجماع یا شهرت وجود دارد. برخی فقیهان در مصاف دلالت دلیل از یک سو و اجماع و شهرت از سویی دیگر، جانب این دو را گرفته و از فتوای مطابق با دلیل استنکاف کرده اند. این روند به لحاظ اصولی قابل قبول نیست؛ زیرا قوی ترین قسم اجماع در دانش اصول فقه فاقد اعتبار است و در این فرض نمی توان از سایر اقسام اجماع و شهرت در فتاوای فقهی بهره برد. علاوه بر این مخالفت با دلیل و موافقت با اجماع و شهرت نه تنها رفتاری مطابق با احتیاط نیست بلکه به دلیل بی اعتنایی به دلیل معتبر، نوعی خلاف احتیاط تلقی می شود. درعین حال برخی فتاوای فقهی در حوزه مسایل زنان ریشه در مبانی انسان شناسی فقیهان دارد، که اموری قابل مناقشه هستند؛ ازاین رو اجماع آنها مدرکی یا محتمل المدرک تلقی شده و فاقد اعتبار است. عمده در مسایل فقهی زنان بازپژوهی روشمند در ادله معتبر است، هرچند نتیجه این بازپژوهی امری مخالف با اجماع یا شهرت باشد.
  کلیدواژگان: اجماع در مسائل زنان، شهرت در مسائل زنان، فقه زنان، مرجعیت زنان
 • امیر یوسفی*، فیاض قرائی صفحات 167-186
  تغییر رویکرد مسیحیت در قالب نهضت اصلاح دینی به زیست این جهانی در زمینه فعالیت های اقتصادی چون کار و آموزش غیردینی و سکولار چون دانشگاه ها انجامیده و از این رو به این پرسش پاسخ داده می شود که چگونه آموزه های دینی می توانند نقش بسزایی در کیفیت زیست این جهانی ایفا کنند و در تحولات فرهنگ عمومی جامعه و قالب های سیاسی، اقتصادی و آموزشی اثرگذار باشند. از آن رو که در نهضت اصلاح دینی اتوریته های شخصی و نهادینه شده چون کلیسا حذف شدند، لوتر با ارایه تفسیری جدید از کتاب مقدس راهی دیگر در فهم دین گشود که مروج نگاهی این جهانی به دین بود. به عوامل تاثیرگذار دیگر در این تغییر رویکرد در آموزه های لوتر و کالون و نهضت اصلاح دینی در قالب پیوریتن ها پرداخته شده که می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1- تغییر نگاه به دنیا و استفاده از آن برای نشان دادن عظمت الهی در قالب ثروت اندوزی و ایجاد شغل و... 2- تغییر نگرش در مفهوم کار و ایجاد روحیه کار برای اهداف جمعی 3- تغییر معادله رستگاری اخروی و نیاز آن به رستگاری دنیوی حداقل در مفهوم دریافت بشارت رستگاری 4- تغییر قالب های سیاسی 5- پذیرش اختلاف طبقاتی و... همینطور آثار این رویکرد نیز در قالب آمار رشد دانشگاه ها و دیگر شاخص های رشد آموزشی و البته شاخص های رشد اقتصادی واکاوی شده اند.
  کلیدواژگان: مسیحیت، لوتر، اقتصاد، آموزش، سکولاریسم، این جهان، پارادایم
 • راهب محمدی*، محمدمعین صائمی، عظیم حمزییان صفحات 187-210

  بحث در حیطه ی ارزش شناسی نیچه با این پرسش آغاز می شود که «چه کسی چه چیزی می خواهد؟» درواقع مسیله ی نیچه ابتدای به ساکن فردیت است و هر آنچه که در ارتباط مستقیم با خواست فرد به عنوان امراستثناء قرار می گیرد. از دید او هر نگاه سرشار از تفاسیر است و بیرون از تفاسیر حقیقتی وجود ندارد. نیچه متناسب با همین رویکرد به عرصه ی ارزش شناسی ورود می کند و با روش تبارشناسی، ارزش های اخلاقی را از خاستگاه های متافیزیکی اش می زداید و در بستری تاریخی به سنجیدن ارزش آن ارزش ها می پردازد. او گرانبار از مکتب اگزیستانسیالیسم، به جنبه های فردی وانحصاری انسان توجه نموده وبا رویکردی نقاد و سنت ستیز به دیدگاه مطلق نگری اخلاقی و مباحثی اساسی دیگر نظیر هدف اخلاق ، حس اخلاقی ، وجدان اخلاقی ومساله فضایل ، درپیکره ی اخلاق غربی را مورد حمله قرار می دهد و در نهایت به نقد اخلاق مسیحیت می رسد . هدف کلی این پژوهش، بررسی جایگاه «استثناء» درنقد ارزش ها در ارای اخلاقی نیچه و نقد روش شناسانه اندیشه او در این خصوص است. روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، روش توصیفی -تحلیلی ودر مواردی تبارشناختی است ودر نتیجه مشخص شده است حرکت سلبی نیچه ، از اسلاف تجربی تبار او با الگو گیری از هیوم، به نیهیلیسم اخلاقی منجر می شود واین منافات با سیر جامعه انسانی به سوی کمال دارد.

  کلیدواژگان: مسیحیت، خودآگاهی، امراستثناء، نیچه، ارزش شناسی، تبارشناسی اخلاق
 • علی اکبر عبدالاحدی مقدم*، افلاطون صادقی، محمدحسین مهدوی نژاد صفحات 211-231

  مسیله این تحقیق بررسی کاربست ابطال پذیری پوپر جهت توجیه گزاره های دینی و موفقیت احتمالی این کاربست می باشد. فلسفه علم پوپر به دلیل درهم شکستن اقتدار پوزیتویسم که معیار تجربی و استقرایی را برای تمییز علم از غیرعلم تعمیم داده و آن را تبدیل به معیاری کلی برای معناداری نموده بود، مورد توجه متکلمان و الاهی دانان مسیحی قرار گرفته و ایشان به فراخور از نظرات او در فلسفه علم و معرفت شناسی برای توجیه گزاره های دینی و یا ابطال نظرات علمی که برخلاف آموزه های دینی بودند، استفاده کرده اند. در این تحقیق که با روش تحلیلی - انتقادی، نگاشته شده، ضمن بررسی کاربست نظریه ابطال پذیری در توجیه گزاره های الاهیاتی توسط متکلمان مختلف مسیحی، ایرادات وارد بر این کاربست در دو ساحت مبنایی و بنایی ارایه شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند علی رغم قابلیت های ابطال پذیری جهت توجیه عقلانی گزاره های دینی، ایرادات مبنایی همچون کل گرایی، فقدان معیار مشخص برای معرفت و ایردات بنایی مانند منطق شک گرایی حاکم بر ابطال پذیری و عدم امکان تعلیق معارف دینی تا حصول معرفت جدید، مانع از آن است که ابطال پذیری بتواند، از حقیقت دین و امر دینی دفاع کند و در نهایت آن را به ورطه نسبی گرایی سوق خواهد داد.

  کلیدواژگان: الاهیات، گزاره های دینی، توجیه، فلسفه علم، ابطال پذیری، کارل پوپر
 • محمد صدوقی*، احمد عابدی آرانی، حسین شریف عسکری صفحات 233-253
  به شهادت آیات قرآن کریم یکی از اصول پذیرفته شده در قرآن، تسهیل الهی آن برای تذکر و فهم است که فهم مفردات و ترکیبات قرآن، جزء اساسی فهم صحیح ترجمه و تفسیر دقیق آیات به شمار می آید و بدون تبیین دقیق مفردات و ترکیبات آیات و ویژگی های آنها کار ترجمه و تفسیر به سامان نخواهد رسید. اعجاز بیانی قرآن بگونه ای تدوین و طراحی شده است که امکان هرگونه مترادفی که بتواند، کما هو حقه، بدیل مفردات و ترکیبات نحوی و بلاغی باشد منتفی میداند. در این راستا در این مقاله ، با تکیه بر نکات وارده در اصول و قواعد فهم قرآن در کتب فقه اللغه، علوم قرآن، اصول فقه و تفاسیر معتبر، برخی از مصادیق ترجمه و تفسیر مفردات و دستگاه معنایی واژگان با رویکرد معناشناختی بررسی شده تا به عمق معنای آن دست یافته شود و نظریه عدم ترادف در قرآن کریم ، به معنای عدم انطباق در هسته اصلی معناشناختی در واژگان متقابل در وسعت معنا و عدم شمول معنایی در جانشین سازی و تفاوت در هم نشین ها،امری محقق در قرآن حکیم خداوند حکیم نشان داده شود.
  کلیدواژگان: اعجاز ادبی قرآن، اعجاز بیانی قرآن، قرآن و معناشناسی، مفردات قرآن، ترادف در قرآن
 • احمد اولیایی* صفحات 255-274
  دنیای معاصر امروز دنیای تزاحمات و تنازعات است. این تنازعات در امور بسیاری خود را نشان می دهد اما در سبک زندگی انسان امروز که در عرصه فرهنگ بازنمایی می شود، به اوج می رسد. عدالت همان مفهومی و فضیلتی است که برای این تنازعات پا به میدان می گذارد و این بار چون عرصه، عرصه فرهنگ است، عدالت فرهنگی مدنظر خواهد بود. اما مشکل اصلی در بسط عدالت اجتماعی و به تبع عدالت فرهنگی در یک جامعه، فقدان معیار و در ادامه، سنجه است. حوزه عدالت فرهنگی به عنوان یکی از ساحت های حیات جمعی به میزان عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی کار و معیارهای آن نیز تنقیح نشده است. لذا در بحث معیارهای عدالت فرهنگی نیز با مشکل بزرگی روبرو هستیم. بنظر می رسد ابتدا باید با توجه به بحث های پیرامون معیار در عدالت اجتماعی، باید اقسام معیار در عدالت فرهنگی بررسی شود. این مقاله در صدد است معیار های متصور در عدالت فرهنگی را تبیین نماید. حق فرهنگی، خیر فرهنگی، کار فرهنگی، نیاز فرهنگی، برابری فرصت های فرهنگی و معیار ترکیبی از جمله معیارهای عدالت فرهنگی است که می تواند معیار بسط عدالت در عرصه فرهنگ باشد.
  کلیدواژگان: عدالت، عدالت فرهنگی، معیار های عدالت، معیار عدالت فرهنگی، حق، نیاز، برابری
 • محمد خدابنده لو* صفحات 275-315
  مجموعه قرآن مورخان، مجموعه ای سه بخشی است که حاصل کوشش سی نفر از پژوهشگران بین المللی است و به زبان فرانسه در سال 2019م. منتشر شده است. بخش اول از این مجموعه مشتمل بر بیست مدخل جداگانه است که به مطالعه بافتار تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی قرآن و نیز متن و نسخه های خطی قرآن می پردازند. مدخل چهاردهم این بخش با عنوان «قرآن و محیط شرعی آن» تنها مدخلی است که به فقه قرآن پرداخته و کوشیده است محیط شرعی و فقهی قرآن را بازسازی کند. در این مدخل تلاش شده است متون شرعی موجود در زمان قرآن فهرست و سپس نمونه های احتمالی از روابط بینامتنی میان این متون با قرآن آورده شوند. فقه بیزانسی، فقه ساسانی، کلیسای ارتدکس سریانی، کلیسای مشرق، فقه حاخامی و فقه آرامی مشترک، بخش هایی از محیط شرعی قرآن هستند که در این مدخل مورد واکاوی قرار گرفته اند. نویسنده همچنین قرایت جدیدی از آیه 12 سوره نساء پیشنهاد داده است که نتیجه فقهی متفاوتی با احکام مرسوم در علم الفرایض به همراه دارد. رویکرد تاریخی که در این مدخل طرح شده، در چهارچوب مطالعات سنتی فقه نیز کارایی دارد، بحث احراز صغرای سیره عقلای معاصر با معصوم و بحث تاریخ نویسی علم فقه دو حیطه ای هستند که به مثابه نمونه هایی از این کارایی بررسی شده اند. در پایان، ترجمه فارسی مدخل نیز ضمیمه شده است.
  کلیدواژگان: قرآن مورخان، محیط شرعی قرآن، کلاله، فقه قرآن، استشراق
|
 • MirSaeid Moosavi Karimi * Pages 7-36

  in this paper, by using the method of IBE, a theory as follows is proposed which can explain rationally and justifiably the method that Imam al-Huseyn (AS) chose for his movement: Imam Huseyn (AS) from the beginning of his movement chose to participate in war and seek martyrdom consciously and voluntarily as the major mean to reach his aim and used other means such as trying for government formation, negotiation with his enemies, and peacekeeping as the minor means to facilitate the major one. The paper is organized as follows: in the first part, after explaining IBE briefly, and making a necessary distinction between two notions of method and purpose, the most common and important rival theories explaining Imam al-Huseyn’s (AS) uprising will be introduced. Then, by introducing some theological and Hadith evidence, it will be shown that the suggested theory, compared to its rivals, is the best explanatory one. Moreover, the theory can produce a theological and rational explanation for a disagreement between two infallible Imams. Hence, belief in the truth of the suggested theory is rational and justified. In the final section, from a theological point of view, we will discuss four related subjects: why Imam al-Huseyn’s (AS) chosen method was the most effective and efficient; the legality of Imam’s method; the morality of Imam’s method; and whether people are religiously permitted to follow Imams’ method.

  Keywords: IBE, Imam al-Huseyn (AS), Uprising, Seeking Martyrdom, Hadith
 • Mohsen Armin * Pages 37-61

  The topic of this article is to examine the place and role of dialogue in the call of the prophets from the perspective of the Quran. One of the results of emphasizing the freedom of opinion and expression on the one hand and the expansion of communication technology and the centralization of the categories of mind, language and knowledge in contemporary philosophy is the importance of finding topics related to these categories, including the topic of conversation. Today, the topic of conversation is one of the important topics of philosophical, sociological, and psychological schools. The necessity of religious life in the new world is a suitable answer to the problems that the new civilization has thrown. Religious people consider their beliefs based on revelation and the source of absolute knowledge. Therefore, they are sure of the truth of their beliefs. Nevertheless, can they enter a conversation with others from an equal position and with the intention of getting closer or participating in discovering the truth? Did the conversation basically have a place in the calling of divine prophets who were directly related to the source of revelation? In this article, after examining the concept of dialogue and its related concepts, we have tried to investigate the Qur'an's view on dialogue and the role of this issue in calling prophets.

  Keywords: dialogue in Qur’an, tolerance in Qur'an, dialogue in calling prophet, intercultural thinking
 • Hamed Khani (Farhang Mehrvash) * Pages 63-96
  From the threshold of the 1960s, researchers in the western academies gradually explored the connection between Shiʿa mourning practices and their political movements. In addition to the anthropological analysis of Shiite mourning rituals in Ashura, this researchers theorized for the first time the connection between Ashura rituals and power relations in Shiite society. Although the contemporary Shias did not yet have political sovereignty in any land, these theorists realized that sooner or later a great political power would arise from among the Ashura mourning circles. This course of studies covers a period of about twenty years, it begins with the study of Ashura rituals along with similar religious rituals in other religions and leads to the understanding of the necessity of focusing more on the detailed study of the small parts of the ritual as well as the symbolic meaning of each of those parts. This one also leads to a change in approaches to further studies and marks the end of the aforementioned study period. The current study is an attempt to recognize the theories proposed in this twenty-year period, to measure their relationship with each other and to recognize the theoretical origin of each. This study aims to show how the first Western Ashura studies led to Shia phobia.
  Keywords: Ashura, Religious studies, Elias Canetti, Mahmoud Mustafa Ayoub, Hans Kippenberg, Islamic Revolution of Iran
 • Zahra Akhavan Saraf * Pages 97-119
  Wonders about numerical, verbal and spiritual harmonies or order of the Qur'an, musical tone and rhythm, melodic patterns corresponding to the poetic rhythms, astonishing geometric symmetry of the words and meanings of some parts of the Qur'an in its recitation and writing, have always been as the aspects of Qur’an’s expressive inimitability(I’jaz) and wonders. But the study and reflection in this field has been neglected due to some laborious exaggerations on the one hand; and the fear of the Qur'an believers of not being able to prove its inimitability (I’jaz) and the “challenge of the Qur’an” (tahaddi), on the second hand; and not paying attention to the wonderful role of understanding these manifestations to achieve Qur'an’s goals and limiting this topic to answer the opponents of the Qur'an on the third hand. Showing a perspective of the wonderful geometric, musical, and rhythmic and poetic order manifestations and writing symmetries of the Qur’an, this article proposes a hypothesis that extends the mathematical extraordinariness of the Qur’an into the field of proportions and harmonies, including geometry and symmetries. Also looking at modern studies, this writing develops the idea that Qur’an’s verses –by a the divine spirit - have the continuous ability to be a platform for the manifestations that are suitable for the talents and knowledge of the audience of the Qur'an.
  Keywords: numerical inimitability (I’jaz), geometric symmetry of verses, emergence of Quranic wonders, extraordinariness of the Quran, Quran’s musical wonder
 • MohammadReza Yousefi Sheikh Robat * Pages 121-145

  According to verse 103 of Surah At-Tawbah, zakat is mandatory for all Muslims and the Quran in verse 60 of Surah At-Tawbah specifies how zakat is to be distributed precisely. However, the Qur'an has not mentioned zakatable items, and according to Islamic traditions, the Prophet has specified zakatable items. This article is to answer the question whether the purpose of the Prophet to determine categories for zakat disbursement as a form of taxation or was it a Sharia tax? Tax is a fixed source of income for the government in order to meet the expenses of fulfilling its obligations. The bases of these forms of taxation are flexible and have the potential to change over time, and based on public interest, decisions are made regarding its principle, quality, and rate. And what is meant by Sharia tax is a tax that has been determined by God and is fixed and valid for any time and place.The research method is analytical-descriptive and content analysis. The results state that zakat is not a matter of worship and its causes and philosophy of the decrees can be discovered. Based on this and relying on nine reasons, it has been concluded that zakat is a kind of taxation.

  Keywords: Zakat, nisab, Rate, tax, Zakatable Items
 • Mahdi Shajarian * Pages 147-165
  The central issue of this research is how the place of consensus and reputation in the derivation of women's jurisprudence is reviewed. This research explores the answer to this question by analytical-critical method and by referring to library sources. There is a claim of consensus or reputation regarding most of the jurisprudential issues of women. Some jurists have sided with the incompatibility of the implication of proof on the one hand and consensus and reputation on the other hand and have refused to issue a fatwa in accordance with proof. This process is not acceptable; Because the strongest type of consensus is invalid, as a result, other types of consensus and reputation cannot be used. In addition, disagreeing with the proof and agreeing with the consensus and reputation is not only a performance in accordance with caution, but it is a kind of imprudence due to disregarding the valid proof. Some jurisprudential fatwas in the field of women's issues are rooted in the anthropological foundations of jurists, which are incorrect; as a result, their consensus is on a case where there is an independent reason, and such a consensus is not valid. The correct path in jurisprudential issues of women is methodical research in reliable sources, even if the result of this research is contrary to consensus or reputation.
  Keywords: consensus in women's issues, reputation in women's issues, women's jurisprudence, women's religious authority
 • Amir Yousefi *, Fayaz Gharaei Pages 167-186
  The change in the approach of Christianity in the form of Protestantism to the life of this world has resulted in the field of economic activities such as work and non-religious and secular education such as universities. Hence, the question is answered of how religious teachings can play a significant role in the quality of life in this world and in Changes in society's general culture and whether political, economic, and educational forms are effective. Since personal and institutionalized authorities such as the church were eliminated in the religious reform movement, Luther opened another way of understanding religion by presenting a new interpretation of the Bible, which promoted this world's view of religion. Other influential factors in this change of approach have been discussed in the teachings of Luther and Calvin and the religious reform movement in the form of the Puritans, which can be mentioned as follows 1- Changing the way of looking at the world and using it to show the greatness of God in the form of wealth accumulation and Creating jobs 2- Changing attitudes in the concept of work and creating work spirit for collective goals 3- Changing the equation of salvation in the Otherworld and its need for worldly salvation, at least in the sense of receiving the good news of salvation.Religion,
  Keywords: Christianity, Luther, Economy, education, Secularism, this word, paradigm
 • Raheb Mohammadi *, MohammadMoein Saemi, Azim Hamzeian Pages 187-210

  The discussion in Nietzsche's value theory begins with the question "Who wants whatIn fact, Nietzsche's problem is the beginning of individualityand everything that is directly related to the individual's desire is considered an exceptionFrom his point of view, every look is full of interpretations and there is no truth outsideof interpretations. According to this approach,Nietzsche enters the field of values ​​and with the method of genealogyhe removes moral values ​​from their metaphysical origins and evaluates the value of those values ​​in a historical contextFrom the school of existentialism,he pays attention to the individual and exclusive aspects of man and with a critical and anttraditional approach, he attacks the view of moral absolutism and other fundamental issues such as the purpose of morality, moral sense,moral conscience and the issue of virtues in the body of Western ethics. Finally,it comes to the criticism of Christian ethicsThe general purpose of this research is to investigate the place of "exception" in the critique of values ​​in Nietzsche's moral opinion and to criticize his thought methodically in this regard.the method used in this research is descriptive-analytical and genealogical in some cases, and as a result, it has been determined that Nietzsche's negative movement leads to moral nihilism,following the example of Hume, from his empirical predecessors, and these conflicts with the course of human societytowards perfection

  Keywords: Christianity, Self-awareness, exceptionalism, Nietzsche, value theory, Genealogy of ethics
 • AliAkbar Abdolahadi Moghaddam *, Aflatoon Sadeghi, Mahdavinejad Mohammad Hosein Pages 211-231

  The problem of this research is to investigate the application of Popper's falsifiability to justify religious propositions and the possible success of this application. Popper's philosophy of science has attracted the attention of Christian theologians and theologians due to the fact that he considers metaphysics to be a rational matter, and they have used his opinions in the philosophy of science and epistemology to justify religious propositions or refute scientific opinions that were against religious teachings. . In this research, which was written with analytical-critical method, while examining the application of falsifiability theory in justifying theological propositions by various Christian theologians, objections to this application were presented in two basic and constructive areas. The findings of the research show that despite the capabilities of falsifiability for the rational justification of religious propositions, basic defects such as totalism, the lack of a specific criterion for knowledge, and structural defects such as the logic of skepticism that governs falsifiability and the impossibility of suspending religious knowledge until new knowledge is obtained, prevent falsifiability from being able to, defend the truth of religion and religious matters and will ultimately lead it to the abyss of relativism.

  Keywords: Theology, Religious propositions, Justification, philosophy of science, falsification, Karl Popper
 • Mohammad Sadoughi *, Ahmad Abedi Arani, Hosein Sharitaskari Pages 233-253
  According to the verses of the Holy Quran,one of the accepted principles in Holy Quran is its divine facilitation for reminder and understanding,which the understanding of vocabularies and combinations of Quran is the fundamental part of a correct understanding of the translation of Quran’s verses and the precise interpretation of them,and without a precise clarification of vocabularies and combinations of Holy Quran’s verses and their traits, the work of translation and interpretation will not be complete.The miracle of expression of Quran has been compiled and designed in a way that it rules out the possibility of any proper and justifiable synonyms that can be used as substitutes for words and syntactical and rhetorical combinations. In this regard, by relying on the points in the principles and rules of understanding Quran in the books of Fiqh-al-logheh,Quranic sciences, principles of jurisprudence and authentic interpretations, some examples of translation and interpretation of vocabularies and combinations and semantic system of words have been investigated based on a semantic approach to reach the depth of its meaning, and the method of non-synonymy in Holy Quran,i.e.non-compliance in the main core of semantic in the breadth of meaning of mutual words and non-inclusion of meaning in substitution and difference in co-occurrences, to be shown as a matter of reality in the holy Quran of God the wise.
  Keywords: The literary miracle of the Quran, the expressive miracle of the Quran, the Quran, semantics, the vocabulary of the Quran, synonyms in the Quran
 • Ahmad Olyaei * Pages 255-274
  Today's contemporary world is a world of struggles and conflicts. These conflicts show themselves in many matters, but they reach their peak in the lifestyle of today's people, which is represented in the field of culture. Justice is the same concept and virtue that sets foot on the field for these conflicts, and this time, because the arena is the arena of culture, cultural justice will be considered. However, the main problem in the development of social justice and, consequently, cultural justice in a society, is the lack of criteria and the measure. The field of cultural justice as one of the areas of collective life has not been refined to the extent of political justice and economic justice of work and its criteria. Therefore, we are facing a big problem in the discussion of cultural justice criteria. It seems that first, according to the debates about the criteria in social justice, the types of criteria in cultural justice should be examined. This article aims to explain the considered criteria in cultural justice. Cultural right, cultural good, cultural work, cultural need, equality of cultural opportunities, and a combined criterion are among the criteria of cultural justice, which can be the criteria for the expand of justice in the field of culture.
  Keywords: Justice, cultural justice, criteria of justice, criteria of cultural justice, Right, Need, Equality
 • Mohammad Khodabandelu * Pages 275-315
  Le Coran des historiens (The Historian’s Quran) has been published in three large volumes in 2019 in French with the contribution of thirty researchers. The first volume consists of twenty chapters that examine the historical context of the Quran as well as its text and its manuscripts. Chapter fourteenth (The Quran and its Legal Environment) is the only chapter that is related to Islamic law and tries to reconstruct the legal environment of the Quran. A catalogue of legal texts from late antiquity that possibly had intertextuality relationships with the Quranic text has been made. Byzantine, Sasanian, Roman Provincial, Jewish, and Christian law are parts of the legal environment that has been studied in this chapter. The author of this chapter also proposed a new reading of verse 12 of Surah An-Nisa, which has different legal results comparing with those are known in traditional Islamic law. After reviewing the chapter, examples of the application of this historical approach in the framework of traditional Islamic law and Islamic jurisprudence has been presented. Persian translation of the chapter has also been provided
  Keywords: Le Coran des historiens, legal environment of the Quran, Kalala, Quranic law, Orientalism