فهرست مطالب

تامین اجتماعی - سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1401)

نشریه تامین اجتماعی
سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا ذاکری قزاآنی*، بهروز رضایی منش، سیدعلی میرنقوی، وجه الله قربانی زاده صفحات 13-32
  هدف

  هدف از انجام مطالعه حاضر مدل سازی ساختاری-تفسیری ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی بر اساس دیدگاه های نسل های متعدد شاغل در سازمان تامین اجتماعی است.

  روش

  این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است. شناسایی مولفه ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با 14 نفر از اساتید  با استفاده از نرم افزار مکس کیودا[1] انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تایید شد. در بخش کمی نیز به منظور مدل سازی آموزش سرمایه انسانی از نظرات 28 نفر از مدیران منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی با روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون کاپا کوهن تایید شد.

  یافته ها

  کدگذاری مصاحبه ها منجر به شناسایی 20 متغیر اصلی شد که تمامی آنها دارای یک یا چند رابطه با سایر متغیرهای مدل هستند. همچنین مدل سازی عوامل شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک  منجر به تشکیل یازده سطح گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می توان دوره های اثربخشی از آموزش های الکترونیکی در نسل های مختلف کارکنان برگزار کرد. همچنین این نتایج می تواند مورد استفاده مدیران و کارشناسان ارشد سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد که به دنبال راه های موثرتر آموزش الکترونیکی بر اساس دیدگاه های نسل های مختلف کارکنان هستند.

  کلیدواژگان: آموزش، آموزش الکترونیکی، تفاوت های نسلی، سازمان تامین اجتماعی، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • حمزه خانی*، محمدرضا بابایی صفحات 33-56
  هدف
  اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای در تیم های مجازی بر عوامل خدمات غیرحضوری صورت گرفته است.
  روش
  این پژوهش برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان سازمان تامین اجتماعی استان تهران می باشد که تعداد کارمندان بخش خدمات آنلاین 5400 نفر است. حجم نمونه ‎ با توجه به فرمول جامعه محدود 359 نفر می باشد. تعداد 370 پرسشنامه توزیع گردید و 364 پرسشنامه معتبر به دست آمد. ‎ با توجه به گستره بالای جامعه آماری این تحقیق؛ از روش نمونه گیری تصادفی ساده به منظور اندازه گیری تعداد کارمندان جامعه آماری استفاده می شود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد.
  یافته ها
  در این پژوهش، ابتدا متغیرهای تحقیق به کمک روش های آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی و به طور کلی برای نرمال بودن یا نبودن داده ها از بررسی شاخص های کشیدگی و چولگی استفاده شده است. برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار Spss26 و آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مسیولیت پذیری، معقولیت، صادق بودن و عدالت در توزیع کار بر اخلاق حرفه ای در تیم مجازی خدمات غیرحضوری (کارایی و اثربخشی) موثر می باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اثربخشی، تیم های مجازی، کارایی
 • سهیلا پروین* صفحات 57-104
  هدف
  سیستم های تامین اجتماعی تحت تاثیر بحران های اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، ناکارآمدی و کندی تعدیل در بازارکار، آسیب پذیر شده اند. وقتی تورم با شرایط رکودی همراه می گردد، کسادی بازار کار و کاهش بازدهی دارایی ها، موجب افزایش تقاضا برای حمایت می شود. حتی اگر شرایط رکودی به رونق تبدیل شود، تاثیری بر نیروهای خارج از بازار کار نخواهد داشت . بنابراین تنها راه دور کردن این خانوارها از فقر، تعدیل دریافتی آن ها است. هدف این مطالعه تعیین شاخص هزینه زندگی براساس سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته است.
  روش
  معیار معمول دراین رابطه شاخص CPI می باشد، که از منظر اندازه گیری هزینه زندگی ، دچار اشکالات اساسی است . به همین دلیل ، این مطالعه شاخص هزینه زندگی مستمری بگیران را براساس سبد مصرفی خانوار بازنشسته در نظر گرفته است .
  یافته ها
  نتایج نشان داد، به دلیل تورم بالاتر در گروه خوراکی ها و سهم بالای آن در مخارج کل، این گروه در تعیین روند مخارج کل خانوار نقش اساسی دارد. در الگوی مصرف این خانوارها، به‎دلیل مصرف در حداقل، بخشی از افزایش قیمت، ازطریق جایگزینی اقلام اساسی با ارزش غذایی کمتر، تعدیل شده است . در مواردی این جایگزینی به ویژه برای گروه های حساس می تواند، سلامت را با مخاطره همراه کند. در غیاب برنامه فقر زدایی، جبران کاهش رفاه ناشی از شوک های اقتصادی ، فشار بر منابع صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند. در تورم های بالا، افزایش سهم مصرف از درآمد (کاهش سهم پس‎انداز)، علاوه بر تاثیر بر رشد اقتصادی، وابستگی خانوارها به منابع صندوق های بازنشستگی را در دوران سالمندی افزایش می دهد.
  نتیجه گیری
  در شرایطی که در ازای هر عضو صندوق در مواردی حتی دو نسل دریافت کننده قرار دارد، بدیهی است منابع صندوق قادر به تامین هزینه زندگی مستمری بگیران نخواهد بود.
  کلیدواژگان: شاخص هزینه زندگی، خانوار بازنشسته، تورم
 • میلاد وارسته منشادی*، بهاره عزیزی صفحات 105-137
  هدف

  نقد و بررسی قوانین توسعه توسط اساتید، صاحب نظران و حقوق دانان می تواند چشم انداز روشنی از آنچه در خصوص اصول صحیح نگارش قانون مقصود است را ترسیم نماید و چنین عاملی یقینا در نگارش قانون توسعه آتی راه گشا خواهد بود.

  روش

  این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله قوانین برنامه توسعه کشور هست.

  یافته ها و نتیجه گیری

  با مداقه و امعان نظر پیرامون قانون برنامه توسعه در پرتو قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی، معیارهای اصولی احکام قانون برنامه توسعه تبیین گردید. قانون برنامه توسعه اصولی باید دارای خواسته های روشن، اهداف معین، راهبردهای مشخص، زمان بندی معین، معیارهای اندازه گیری، شاخص های ارزیابی و جدول های کمی باشد. همچنین باید همسو با اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام) بوده و ماهیت دایمی نداشته باشد. علاوه بر این قابل اجرا در ظرف زمانی برنامه، متناسب با منابع در دسترس و توام با تامین بار مالی مصوبات باشد و امکان ایجاد ارتباط ساختاری با بودجه های سالانه، واژگان روشن، صریح و بدون ابهام و اشاره مستقیم به دستگاه اجرایی مسیول اجرا، سازوکارهای نظارتی مشخص و ضمانت اجرای موثری را داشته باشد.

  کلیدواژگان: سازمان تامین اجتماعی، قانون برنامه توسعه، مشخصات قانون مطلوب
 • احمد باباصفری رنانی* صفحات 139-165
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان تامین اجتماعی شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و کارکنان آن بود.

  روش

  در این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان (68نفر زن، 68 نفر مرد) تامین اجتماعی شهر اصفهان بودند. 24 نفر مدیر به شیوه سرشماری و 164 نفر از کارکنان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کوکران (2001) و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه 50 گویه مرتبط با 7 مولفه ی آزمون تحقیق پاسخ دادند. و این پرسشنامه به تایید اساتید متخصص موضوعی در این زمینه رسید و پایایی به روش بازآزمایی 97/0 برآورد گردید. روش گردآوری داده ها به صورت آمار استنباطی آزمون t تک متغیره و آزمون t با دو گروه مستقل استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن بود که نقش طرح درس (t-28/85, p-0/001)، نحوه آموزش (t-25/99, p-0/001)، ارزشیابی علمی مستمر (t-24/68, p-0/001)، مطابقت دوره آموزشی با نیاز کارکنان (t-23/37, p-0/001)، تشویق و ترغیب (t-25/82, p-0/001)، نظارت (t-21/82, p-0/001)، و روابط انسانی (t-22/99, p-0/001)، در ارتقای آموزش ضمن خدمت کارکنان بیشتر از سطح متوسط بوده است. بین عوامل موثر بر ارتقای کیفی آموزش کارکنان در سطح  تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. بالاترین میانگین (22/4) مربوط به عوامل انسانی و کمترین میانگین (98/3) مربوط به عامل ارزشیابی علمی و مستمر می باشد. تفاوت بین نقش طرح درس، نحوه آموزش، ارزشیابی علمی و مستمر، مطابقت دوره آموزشی با نیاز کارکنان، تشویق و ترغیب و نظارت بر فرآیند آموزش برحسب سابقه خدمت پاسخگویان در سطح   معنی دار بوده است اما تفاوت بین نقش این عوامل ‎ با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، تحصیلات، سابقه، خدمت، مسیولیت) معنی دار نبوده است.

  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، تامین اجتماعی، کارکنان، کیفیت، مدیران
 • ولی الله حیدرنژاد* صفحات 167-196
  هدف

  سلامتی جسمی و روحی کارگران مشاغل سخت و زیان آور ارتباط مستقیم و ناگسستنی با شغل تحت تصدی آنان دارد لذا اغلب کشورها نظام حمایتی ویژه ای جهت پشتیبانی و حفظ سلامتی متصدیان مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته اند که مهم ترین و رایج ترین شیوه حمایت از متصدیان مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی پیش از موعد است. در نظام حقوقی ایران ‎ با توجه به رویه ایجاد شده توسط دیوان عدالت اداری، نظام حمایت از مشاغل سخت و زیان آور مشمولین قانون کار و کارکنان ‎ دستگاه های اجرایی به لحاظ مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان سنوات ارفاقی، نحوه تامین بار مالی بازنشستگی و... متفاوت است.

  روش

  در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به آسیب شناسی نظام حقوقی بهره مندی کارگران مشاغل سخت و زیان آور از مزایای اشتغال در این مشاغل پرداخته شده است.

  یافته ها

  از حیث مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، در خصوص مشمولین قانون کار، تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین مشاغل سخت و زیان آور صورت می پذیرد که عملکرد و کارآمدی این کمیته ها به لحاظ تعارض در آراء صادره، ترکیب اداری کمیته به جای تخصص گرایی ، عدم وجود وحدت رویه و... محل ابهام است و تعیین مشاغل سخت و زیان آور به صورت متمرکز و در قالب فهرست واحد مورد پیشنهاد است.

  نتیجه گیری

  الزام سازمان تامین اجتماعی به وصول حق بیمه در انتهای خدمت و بازنشستگی کارگران و عدم امکان پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال کارگران و حذف شرط سنی از شرایط بازنشستگی که موجبات بازنشستگی در سنین پایین را فراهم آورده است از مهم ترین آسیب های نظام حقوقی بازنشستگی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: بازنشستگی پیش از موعد، تامین اجتماعی، حق بیمه، کارگران، مشاغل سخت و زیان آور
 • امید مظلومی، مهربان پارسامهر*، اکبر زارع شاه آبادی صفحات 197-215
  این مقاله به بررسی روندهای کنونی نظریه در جامعه شناسی پزشکی می پردازد و درمی یابد که استفاده از نظریه [در این حوزه] در حال شکوفایی است. استدلال اصلی این است که این حوزه به بلوغ رسیده است و در مرحله اولیه یک تغییر پارادایم از تمرکز گذشته بر فردگرایی روش شناختی (که در آن فرد، واحد ابتدایی تجزیه وتحلیل است) به استفاده روزافزون از نظریه ها با جهت گیری ساختاری قرار دارد. این پیامد که اساسا با روش های پژوهشی (برای مثال، مدل سازی خطی سلسله مراتبی، زیست نشانگرها) پشتیبانی می شود، معیارهای اثرات ساختاری بر سلامت فرد را، که اغلب در گذشته وجود نداشتند یا توسعه نیافته بودند، ارایه می کند. از هر دو روش های کمی و کیفی می توان در چنین پژوهشی بهره گرفت و مطالعات کیفی مبتنی بر تعامل نمادین یا برساخت گرایی اجتماعی به دلیل روش شناسی ها و تمرکزشان رد صلاحیت نمی شوند. ضرورت دارد که ساختار در هر تلاش اجتماعی در نظر گرفته شود و به نظر می رسد که جامعه شناسی پزشکی معاصر دقیقا به عنوان بخشی از مرحله بعدی تکاملش این کار را انجام می دهد.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی پزشکی، دورکیم، مارکس، نظریه های برد متوسط، نظریه جامعه شناختی معاصر، وبر
|
 • Zahra Zakery Ghazaany *, Behrooz Rezaeemanesh, Seyye Ali Mir Naghavi, Vajolla Ghorbanyzadeh Pages 13-32
  Purpose

  Based on this, the purpose of the present study is structural-interpretive modeling to evaluate the effectiveness of e-learning based on the views of multiple generations working in the social security organization.

  Method

  This research is applied in terms of purpose and in terms of research typology, it is among mixed research with qualitative and quantitative approach in deductive-inductive paradigm. The components were identified through semi-structured interviews based on theoretical saturation with 14 professors. The validity and reliability of the interviews were confirmed by the method of relative content validity and Cohen's kappa index, respectively. In the quantitative part, in order to model human capital training, the opinions of 28 human resource managers of the Social Security Organization were used with the available non-probability sampling method. Validity and reliability of the questionnaire were confirmed using content validity and test-post-test method.

  Findings

  Coding of interviews using MAXQDA2020 software led to the identification of 20 main variables. Modeling of the identified factors with interpretive structural method and Micmac analysis led to the formation of eleven levels, which are the dominant intellectual paradigm, digital competence, connectionism and the most effective cultural expanders and symbolic capital, learners' satisfaction, the quality and expertise of teachers, the conformity of the defined structures. and feedback requirement were the most effective components.

  Conclusion

  The results showed that by designing a model of the above main categories that has a good credibility, it is possible to hold effective courses of electronic training in different generations of employees.

  Keywords: Education, E-learning, generational differences, Tehran Social Security Organization, Interpretive structural modeling
 • Hamzeh Khani *, Mohammadreza Babae Pages 33-56
  Professional ethics is a rational thought process that is a set of accepted ethical actions and reactions that are prescribed by professional organizations and associations in order to provide the most favorable social relations possible for its members in the performance of professional duties. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of professional ethics in virtual teams on absentee service factors. This research is a descriptive survey according to its practical purpose and based on the method of data collection. The statistical population of this research is the employees of Social Security Organization of Tehran province. The number of employees in the online service department is 5400. The sample size is 359 people according to the limited population formula. 370 questionnaires were distributed and 364 valid questionnaires were obtained. Due to the high scope of the statistical population of this research; A simple random sampling method is used to measure the number of employees in the statistical population. The tool used in this research is a questionnaire. In this research, first the research variables were used with the help of descriptive statistics methods and then inferential statistics, and in general, to check the normality or not of the data, the skewness and skewness indices were used. Spss26 software and structural equations test using Lisrel software were used to check the hypotheses. The results of the research show that the variables of responsibility, reasonableness, honesty and justice in the distribution of work are effective on professional ethics in the virtual team of non-attendance services (efficiency and effectiveness).
  Keywords: Professional Ethics, effectiveness, virtual teams, Efficiency
 • Soheila Parvin * Pages 57-104
  Social security systems have become vulnerable during economic crises, increase in the elderly population, inefficiency and slow adjustment in the labor market. When inflation is accompanied by stagnant conditions, the labor market recession and the decrease in asset yield increase the demand for support. Even if stagnant conditions turn into prosperity, it will not have an impact on Those who outside the labor market. Therefore, the only way to avoid poverty is, to adjust their income. The purpose of this study is to determine the cost of living index based on the consumption basket of retired households. This study considers the cost of living index based on the consumption basket of the retired household. The results showed that, due to the higher inflation in the food group and its high share in their total expenditure, this group has a fundamental influence in the trend of the total household expenditure. Due to minimal consumption, a part of the price increase has been adjusted by replacing basic items with lower nutritional value. In the absence of a poverty alleviation program, compensation decline in welfare caused by economic shocks will have doubles pressure on the resources of pension funds. In a situation where there are even two or more generations of recipients for each member of the fund, fund's resources will not be able to cover the living expenses of the pensioners. It is necessary to revision the structure of the social security system.
  Keywords: cost of living, pensioners household, Inflation
 • Milad Varasteh Manshadi *, Bahareh Azizi Pages 105-137
  Objective

  The review and review of development laws by professors, experts and lawyers can draw a bright perspective of what is meant by the correct principles of writing the law, and such a factor will certainly lead the way in writing the future development law. 

  Method

  This research is the result of using the analytical-descriptive method, and the method of collecting information is library and using different sources, including the laws of the country's development program.

  Findings and conclusions

  By examining and commenting on the law of the development program in the light of the laws and regulations of the social security organization, the basic criteria of the provisions of the law of the development program were explained.  The law of the basic development program should have clear demands, specific goals, specific strategies, specific timing, measurement criteria, evaluation indicators, and quantitative tables.  It should also be in line with the upstream documents (constitutional law, vision document, general policies of the system) and not permanent in nature.  In addition, it can be implemented within the time frame of the program, according to the available resources and combined with the financial burden of the approvals, and the possibility of creating a structural connection with the annual budgets, clear, explicit and unambiguous words and direct reference to the executive body responsible for implementation, supervisory mechanisms.  specify and guarantee effective implementation.

  Keywords: social security organization, development program law, specifications of the desired law
 • Ahmad Babasafarirenani * Pages 139-165

  The purpose of this study the factours the quality of social security staff inservice training of staff was of the view. Descriptive method was used in this study. The statistical population of all employees (femalesm n-68) and (men, 217 women) in the social security isfahan (SSO) had 24 people head to the census, and 164 employees based on the determination of sample size Cochran (2001) and random sampling were selected and 53 were associated with the 7 component test buoy survey responded. The questionnaire was approved specializing in this field and validity Bazamayy 0/97 respectively. Data collection ferential statistics to test one variable t and t-test was used with two independent sings suggest that the role of the lesson plan (t=28/85, p=0/001), training (t=25/99, p=0/001), continuous scientific evaluation (t=24/68, p=0/001), consistent with the need for staff training (t=23/37, p=0/001), lead (t=25/82, p=0/001), monitoring (t=21/82, p=0/001), and human relations (t=22/99, p=0/001), in-service training to upgrade staff has been higher than average level. Among the factors to promote quality teaching staff at p0/05, there are significant differences. The highest average (4/22) related to human factors and the lowest average (3/98) factors related to the scientific evaluation is ongoing. The difference between the role of lesson plans, training, evaluation and continuous, consistent with the need for staff training, incentives to encourage and monitor the training process based on respondents' record  but there is a significant difference between the role of the demographic variables (gender, education, service, responsibility) is not significant.

  Keywords: Administrators, Quality, service Training, social security. staff
 • VALIYOLLAH HIDARNEZHAD * Pages 167-196

  Support and maintain the health of operators of difficult and harmful jobs, which is the most important and common way of supporting operators. Hard and unprofitable jobs are early retirement. In Iran's legal system, according to the procedure established by the Administrative Court, the system of supporting hard and harmful jobs for those subject to the labor law and the employees of executive bodies in terms of the authority for determining hard and harmful jobs, the amount of retirement years, the way to provide for the financial burden of retirement and ... Is different. Regarding those subject to the labor law, the authority for identifying and determining difficult and harmful jobs is the Supreme Council of Technical Protection and the provincial appeal committees, the performance of these committees in terms of conflicts in the issued votes, the administrative composition of the committee instead of specialization, the lack of unanimity, and so on... is a place of ambiguity and it is recommended to determine difficult and harmful jobs in a centralized way and in the form of a single list. In terms of providing the financial burden, even though the 4% insurance premium for difficult and harmful jobs is not enough to cover the financial burden caused by early retirement, the social security organization's requirement to collect the insurance premium at the end of the service and retirement of workers is also in terms of executive interests and Legal documents seem to contradict the rules and regulations.

  Keywords: early retirement, Social security, insurance premiums, workers, Hazardous Jobs
 • Omid Mazlumi, Mehraban Parsamehr *, Akbar Zareshahabady Pages 197-215
  This article examines current trends in theory in medical sociology and finds that the use of theory is flourishing. The central thesis is that the field has reached a mature state and is in the early stage of a paradigm shift away from a past focus on methodological individualism (in which the individual is the primary unit of analysis) toward a growing utilization of theories with a structural orientation This outcome is materially aided by research methods (for example, hierarchal linear modeling, biomarkers) providing measures of structural effects on the health of the individual that were often absent or underdeveloped in the past. Both quantitative and qualitative methods can be utilized in such research and qualitative studies based on symbolic interaction or social constructionism are not disqualified because of their methodologies and focus. Structure needs to be accounted for in any social endeavor and contemporary medical sociology appears to be doing precisely that as part of the next stage of its evolution.
  Keywords: medical sociology, Durkheim, Marx, contemporary sociological theory, Weber