فهرست مطالب

نشریه اقتصاد محاسباتی
سال دوم شماره 3 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرشاد پرویزیان*، علیرضا عرفانی صفحات 1-24
  اثربخشی سیاست های پولی، ارتباط اساسی با شکل، تصریح و ثبات توابع تقاضای پول و نقدینگی دارد. شکل گیری تورم مورد انتظار را می توان تابعی از دانش، اطلاعات و حتی درک شخصی بر اساس الگوهای ذهنی افراد از اطلاعات منتشر شده دانست. فعالان اقتصادی بر اساس انتظارات از قیمت ها در آینده، مبتنی بر دانش و اطلاعات خود از اقتصاد، تصمیم گیری و اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع مختلف، بطور مستقیم و یا از رسانه ها کسب می کنند. در این تحقیق با معرفی متغیر جدید حضور رییس کل بانک مرکزی در رسانه، توابع تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت برای حجم پول M1 و نقدینگی M2 را با استفاده از داده های ماهانه ایران سال های 1387 تا 1397 و رویکرد خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی ARDL، برآورد کردیم. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ تورم، نسبت واردات به تولید ملی و نیز حضور رییس کل بانک مرکزی در رسانه، در هر دو توابع کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای M1 و M2، معنادار است و ورود متغیر حضور رییس کل بانک مرکزی در تابع تقاضای پول، باعث بی ثباتی این تابع خواهد شد.
  کلیدواژگان: تقاضای پول، ثبات تابع تقاضای پول، روش ARDL، ایران
 • ویدا ورهرامی* صفحات 25-43

  هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر کیفیت محیط زیست در بازه زمانی 2021-2002 است. نتایج حاصل از تخمین مدل با روش پنل پویا نشانگر تاثیر مثبت میزان انتشار گازهای دی اکسید کربن (CO2)، اثربخشی دولت (GE)، مصرف انرژی (EC) و نقش یا حاکمیت قانون (RL) بر رشد اقتصادی است. در راستای تخمین مدل دوم؛ روابط برآوردی، وجود تاثیر مثبت رشد اقتصادی (GDP) و مصرف انرژی (EC) بر میزان انتشار گازهای دی اکسید کربن (CO2) و وجود تاثیر منفی اثربخشی دولت (GE) و ثبات سیاسی دولت (PAV) بر انتشار گازهای دی اکسید کربن را نشان می دهد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر کیفیت محیط زیست در بازه زمانی 2021-2002 است. نتایج حاصل از تخمین مدل با روش پنل پویا نشانگر تاثیر مثبت میزان انتشار گازهای دی اکسید کربن (CO2)، اثربخشی دولت (GE)، مصرف انرژی (EC) و نقش یا حاکمیت قانون (RL) بر رشد اقتصادی است. در راستای تخمین مدل دوم؛ روابط برآوردی، وجود تاثیر مثبت رشد اقتصادی (GDP) و مصرف انرژی (EC) بر میزان انتشار گازهای دی اکسید کربن (CO2) و وجود تاثیر منفی اثربخشی دولت (GE) و ثبات سیاسی دولت (PAV) بر انتشار گازهای دی اکسید کربن را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، رشد اقتصادی، مصرف انرژی
 • نسرین تکلو*، اسما شیری، علی اکبر قلی زاده صفحات 43-57

  رابطه تنوع پرتفوی (سبد سهام) و عملکرد در بخش بانک های خصوصی سوالی است که بانک های خصوصی همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره و مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین تنوع پرتفوی (سبد سهام) و عملکرد بانک های خصوصی منتخب در ایران (شامل: بانک های پاسارگاد، کارآفرینی، اقتصاد نوین، سینا و پارسیان) است. برای دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1392-1396 می باشد. این پژوهش از نظر استراتژی پژوهش از نوع کاربردی، از نظر هدف توصیفی و از نظر رویکرد پژوهش، قیاسی می باشد. همچنین این پژوهش از نظر نوع بررسی از نوع همبستگی و از نظر تجزیه و تحلیل، سازمان و از نظر افق زمانی از نوع مقطعی می‎باشد. در این پژوهش از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تخمین مدل ها به منظور تجزیه و تحلیل از نرم افزار Stata استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که بین متغیرهای خاص بانکی (نرخ بازده دارایی، نرخ بهره) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از سوی دیگر نتایج نشان داد بین میزان مانده تسهیلات اعطایی به کل دارایی بانک ها و نرخ رشد سالانه دارایی های رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین براساس نتایج تحقیق، نرخ بازده حقوق صاحیان سهام، ارزش سهام به کل دارایی اثر منفی و معناداری بر تنوع پرتفوی دارد.

  کلیدواژگان: تنوع پرتفوی، عملکرد، بانک خصوصی
 • سید علی امامی، سید یحیی ابطحی مهرجردی*، زهره طباطبائی نسب، محمدعلی دهقان تفتی صفحات 59-82

  در این مطالعه، تاثیر مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت در ایران موردبررسی قرارگرفته است. برای محاسبه بهره وری کل عوامل در بخش صنعت از تجزیه شاخص بهره وری کل عوامل (TFP) فار- پریمونت به اجزای مختلف کارایی بهره گرفته شده است. نتایج برآورد یک مدل خودرگرسیون برداری در قالب داده های پنل (PVAR) نشان می دهد فرضیه صفر مبنی بر اینکه مصرف انرژی علت گرنجریTFP در بخش صنعت نیست رد می شود. اما فرضیه صفر مبنی بر اینکه TFP نمی تواند علت گرنجری مصرف انرژی باشد رد نشده است. بنابراین یک رابطه علیت یک سویه از مصرف انرژی به TFP در بخش صنعت ایران وجود دارد. همچنین، نتایج الگوی تجزیه واریانس خطای پیش بینی برحسب متغیر TFP نشان می دهد که سهم مصرف انرژی در تغییرات TFP طی یک دوره ده ساله به 10 درصد می رسد و در نهایت مصرف انرژی 10 درصد از تغییرات TFP را توضیح می دهد اما سهم مصرف انرژی در توضیح تغییرات کارایی فنی بنگاه های صنعتی طی دوره ده ساله 14.5 درصد است. به همین ترتیب مصرف انرژی 5.3 درصد از تغییرات مربوط به کارایی مقیاس بخش های صنعتی کشور را طی یک دوره ده ساله توضیح می دهد.

  کلیدواژگان: مصرف انرژی، بهره وری کل عوامل تولید، بخش صنعت، مدل های خودرگرسیون برداری
 • رضا کریمی*، میرفیض فلاح شمس، شادی شاهوردیانی، غلامرضا زمردیان صفحات 83-103
  هدف این مقاله ارایه مدلی پویا و دینامیک برای تبیین چگونگی انتقال ریسک فراگیر رمزارزها در بازارهای جهان بود. در این راستا از اطلاعات آماری شاخص بازارهای رمزارز و دادهای شاخص های بازارهای سهام نزدک، نیویورک، ترنتو، لندن، فرانک فورت، مادرید، شانگ های، هنگ کنگ، توکیو، و بمبیی استفاده شد. در این پژوهش داده های مربوط به بازار رمز ارزها و بازارهای مالی از جولای 2012 تا جولای 2022 استفاده شده است. در بخش اول این مطالعه با استفاده از اطلاعات بازه زمانی 2012-2022 بر اساس فراوانی داده های ماهانه برای بازارهای مالی معیار ریسک فراگیر با استفاده از روش ارزش در معرض خطر شرطی تفاصلی و زیان مورد انتظار محاسبه گردیده است. در بخش دوم با استفاده از روش خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی چند متغیره (MGARCH) اثرات برون ریز مربوط به ریسک فراگیر مربوط به رمز ارز بر روی بازارهای مالی برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این است که اثرات سرریز بین بازارهای مالی وجود داشته است و افزایش در ریسک فراگیر در هر یک از بازارهای مالی منجر به افزایش در ریسک فراگیر در سایر بازارهای مالی می شود.
  کلیدواژگان: ریسک فراگیر، سرایت پذیری، رمزارز، ارزش در معرض ریسک شرطی، روش خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی چند متغیره (MGARCH)
 • بیژن علی زاده، عبدالله نعامی*، محمد نصرالله نیا صفحات 105-127

  بازاریابی در اقتصاد امروز دنیا از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است و تحقیقات و بررسی های مختلفی در حوزه بازاریابی به ویژه بازاریابی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در حال انجام است. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته و تفسیری اکتشافی و با استفاده از تکنیک گراندد تیوری صورت پذیرفته است.در بخش کیفی جامعه آماری شامل نخبگان، اساتید و مدیران ارشد حوزه کشاوررزی و وزارت صمت و اتاق بازرگانی و بازاریابی گیاهان دارویی هستند که به روش نمونه گیری هدفمند از 15 نفر مصاحبه عمیق انجام شد و فرایند تیوری سازی با پانزده مصاحبه به اشباع نظری رسید. تحلیل داده ها با استفاده از کد گذاری به روش استراوس و کوربین انجام شده و در یخش کمی 9 متغیر به دست آمده از الگوی کیفی به عنوان فرضیه و استنباط در نظر گرفته شده و با ضریب همبستی پیرسون آزمون شدند و سپس شاخص سازی در یک مدل معادله ساختاری با نرم افزار Amos انجام گردید. نتایج پژوهش در دو بخش کمی وکیفی ارایه شده و نتایج بخش کیفی بر اساس سه مرحله کد گذاری با بیش از 108 گزاره معنی دار، 211 مفاهیم متناظر و 23 مقوله فرعی و 9 مقوله اصلی و یک مقوله هسته به دست آمد. و نتایج کمی نیز با آزمونهای ساختاری تایید گردید. درنهایت پیشنهاد می گردد، تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد باید در همه حوزه های بازاریابی کشاورزی و گیاهان دارویی توسط متخصصین امر و مدیران ارشد صورت بگیرد.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، بازاریابی کشاورزی، بازاریابی گیاهان دارویی، داده بنیاد، روش آمیخته
 • زهرا فرشادفر* صفحات 129-145

  در این پژوهش با استفاده از دو مدل اقتصاد پایه و اقتصاد منطقه ای تغییر مکان سهم (LQ) و با بکار گیری آمار سرشماری نفوس و مسکن سالهای 1390 و 1395 به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان کرمانشاه نسبت به کل کشور و تعیین بخش های پایه اقتصادی در استان کرمانشاه و تعیین سهم اشتغال بخش تعاون در بخش های پایه ای استان پرداخته شده است.نتایج حاصل بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان کرمانشاه نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی بوده و مدل تحلیل تغییرسهم علل این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند. برآور مدل اقتصاد پایه نیز بخش های کشاورزی و خدمات و زیر بخش ساختمان را به عنوان بخش های پایه ای مشخص می کند. که سهم بخش تعاون در راستای اشتغالزایی در استان در راستای توسعه بخش های کشاورزی و خدمات بوده اما ظرفیت های خالی زیادی در این بخش وجود دارد. تغییرات ضرایب LQ در طول زمان حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان بوده و گویای کاهش مزیت بخش صنعت و افزایش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است. این تغییرات بدلیل فقدان فعالیت های اشتغالزای مولد اقتصادی در استان ایجاد شده که موجب رشد بی رویه بخش خدمات در استان کرمانشاه شده است. این در حالی است که پتانسیل های بسیاری در زمینه ایجاد اشتغال در بخش خدمات در بخش تعاون خصوصا در صنعت گردشگری وجود دارد.

  کلیدواژگان: مزیت نسبی، تغییر سهم، ضریب مکانی، اقتصاد پایه
|
 • Farshad Parvizian *, Alireza Erfani Pages 1-24
  The Effectiveness of Monetary Policy Is Dependence with Shape, Stipulated and Stability the Functions of Money Demand and Liquidity. The Formation of Expected Inflation, can Be a Function of Knowledge, Information and Even Personal Understanding Based on Mental Patterns of Individuals from the Published Data Issue. The Economic Actors, Based on Expectations of Prices in the Future, Based on Knowledge and Information from the Economy, Deciding they Needed Information from Various Sources Directly or from the Media .In This Research, with the Introduction of the New Variable , the Presence of the Chairman of the Central Bank in the Media, the Demand Functions for the Short and Long Term for the Volume of Money M1, and Liquidity M2, Using Monthly Data of IRAN and Its Approach and Explain, Distributive ARDL Estimates we have. The Results Showed that the Entry Variable, the Presence of the Head of the Central Bank in the money demand Function, Causing Instability, this function will Be.
  Keywords: Stability of money demand function, ARDL, Iran, money demand
 • Vida Varahrami * Pages 25-43

  The aim of this paper, is survey effect of good governance indexes on economic growth in developing countries with respect of quality of environment in 2002-2021. Results of estimation of model with dynamic panel model reveals that CO2 emotion, government effectiveness, energy consumption and rule of law have positive effect on economic growth. In second model, economic growth and energy consumption have positive effect on CO2 emotion and government effectiveness and PAV have negative effect on CO2 emotion.The aim of this paper, is survey effect of good governance indexes on economic growth in developing countries with respect of quality of environment in 2002-2021. Results of estimation of model with dynamic panel model reveals that CO2 emotion, government effectiveness, energy consumption and rule of law have positive effect on economic growth. In second model, economic growth and energy consumption have positive effect on CO2 emotion and government effectiveness and PAV have negative effect on CO2 emotion.The aim of this paper, is survey effect of good governance indexes on economic growth in developing countries with respect of quality of environment in 2002-2021. Results of estimation of model with dynamic panel model reveals that CO2 emotion, government effectiveness, energy consumption and rule of law have positive effect on economic growth. In second model, economic growth and energy consumption have positive effect on CO2 emotion and government effectiveness and PAV have negative effect on CO2 emotion.

  Keywords: Good Governnce, Economic Growth, energy consumption
 • Nasrin Takaloo *, Asma Shiri, AliAkbar Gholizadeh Pages 43-57

  The relationship between portfolio diversification (stock portfolio) and performance in private banks is a question that private banks always face and is one of the daily and important issues that they must answer. The purpose of this research is to examine the relationship between portfolio diversity (stock portfolio) and the performance of selected private banks in Iran (including: Pasargad Banks, Karabharani Banks, Ekhtaz Novin Banks, Sina Banks and Parsian Banks). For the time period under study, it is 2016-2018. This research is applied in terms of research strategy, descriptive in terms of purpose, and comparative in terms of research approach. Also, this research is correlational in terms of investigation, organizational in terms of analysis, and cross-sectional in terms of time horizon. In this research, the generalized econometric method of moments (GMM) is used to estimate the models for analysis using Stata software. The results of the model estimation showed that there is a positive and significant relationship between bank-specific variables (asset return rate, interest rate). On the other hand, the results showed that there is no significant relationship between the amount of loans granted to the total assets of banks and the annual growth rate of assets. Also, based on the results of the research, the rate of return on the rights of the shareholders, the value of the shares to the total assets has a negative and significant effect on the diversification of the portfolio.

  Keywords: portfolio diversity, performance, private bank
 • Seyed Ali Emami, Seyedyahya Abtahi *, Zohreh Tabatabaienasab, Mohamadali Dehghan Tafti Pages 59-82

  In this paper, the effects of energy consumption on the total factor productivity (TFP) have been examined in the industrial sector in Iran. For this purpose, FarPrimont's TFP index and its decomposition into different efficiency components have used. The results of a vector autoregressive model in the form of panel data (PVAR) show that the null hypothesis that energy consumption is not the Grange cause of TFP in the industry sector is rejected. However, the null hypothesis that TFP cannot be the Granger cause of energy consumption is not rejected. Therefore, there is a one-way causality relationship between energy consumption to TFP in Iran's industrial sector. Also, the results of the impulse-response of two energy consumption (EI) and TFP show that a shock of one standard deviation on the energy consumption can increase the TFP of the industry sector for up to two periods. However, after that the negative impact of energy consumption on TFP gradually decreases.

  Keywords: Energy consumption, Total factor productivity, Industrial sector, Panel vectorautoregressive, Iran
 • Reza Karimi *, Mirfeiz Falahshams, Shadi Shahverdiani, Gholamreza Zomorodian Pages 83-103
  The purpose of this article was to provide a dynamic and dynamic model to explain how to transfer the pervasive risk of cryptocurrencies in the world markets. In this regard, the statistical information of the cryptocurrency market index and the data of the Nasdaq, New York, Toronto, London, Frankfort, Madrid, Shanghai, Hong Kong, Tokyo, and Mumbai stock market indices were used. In this research, the data related to the cryptocurrency market and financial markets from July 2012 to July 2022 have been used. In the first part of this study, using the information of the period 2012-2022, based on the frequency of monthly data for the financial markets, the comprehensive risk criterion has been calculated using the method of value at risk, conditional interval and expected loss. In the second part, using multivariate conditional heteroscedastic variance autocorrelation method (MGARCH), the external effects related to pervasive risk related to cryptocurrency were estimated on financial markets. The obtained results indicate that there are spillover effects between financial markets and an increase in pervasive risk in each of the financial markets leads to an increase in pervasive risk in other financial markets. In the second part, using multivariate conditional heteroscedastic variance autocorrelation method (MGARCH), the external effects related to pervasive risk related to cryptocurrency were estimated on financial markets. The obtained results indicate that there are spillover effects between financial markets and an increase in pervasive risk in each of the financial markets leads to an increase in pervasive risk in other financial
  Keywords: Pervasive risk, contagion, cryptocurrency, conditional value at risk, multivariate conditional heteroscedastic variance autocorrelation method (MGARCH)
 • BIJAN Alizadeh, Abdullah Naami *, Mohammad Nasrola Niya Pages 105-127

  Marketing has a high place and importance in today's world economy, and various researches and surveys are being conducted in the field of marketing, especially the marketing of agricultural products and medicinal plants. The current research is designed with the aim of discovering the mental pattern of elites, specialists, professors and senior managers in the field of agriculture and marketing in Iran regarding the development of marketing of agriculture and medicinal plants. The method of the present research is mixed and interpretative and exploratory and using the grounded theory technique. In the qualitative part, the statistical population includes elites, professors and senior managers in the field of agriculture, the Ministry of Health, and the Chamber of Commerce and Marketing of Medicinal Plants, who use sampling method. An in-depth interview was conducted with 15 people and the theory building process reached theoretical saturation with 15 interviews. Data analysis was done by using Strauss and Corbin coding method and in quantitative analysis, 9 variables obtained from the qualitative model were considered as hypotheses and inferences and were tested with Pearson correlation coefficient and then indexed in a model. T three stages of coding with more than 108 meaningful propositions, 211 corresponding concepts, 23 subcategories, 9 main categories, and one core category. And quantitative results were also confirmed with structural tests. Finally, it is suggested that the training of skilled, expert and efficient human resources should be done by specialists and senior managers in all fields of agricultural marketing and medicinal plants.

  Keywords: accreditation, agricultural marketing, Marketing of medicinal plants, Grounded Theory, Mixed method
 • Zahra Farshadfar * Pages 129-145

  The issue of employment and manpower in general has always been one of the main concerns of economic policy makers.Achieving economic development and creating employment in the country requires using all available economic potentials in various sectors.The cooperative sector is no exception to this situation. One-dimensional attitude towards economic sectors causes the sterility of environmental capabilities in resource efficiency. Therefore, it should be noted that economic development in any land depends on efficiency, integration and optimal combination between economic sectors (agriculture, industry and services).In this study, using two models of basic economy and regional economy, shifting the share and using the population and housing census statistics of 2011 and 2016 to investigate the causes of proportional or disproportionate growth of employees in Kermanshah province compared to the whole country and determine the basic economic sectors. In Kermanshah province and determining the share of employment in the cooperative sector in the basic parts of the province has been studied.The results show the disproportionate growth of employees in Kermanshah province compared to the country's employees in the period under review and the model of change analysis of the causes of this disproportion expresses competitive and structural changes as negative. Estimation of the basic economy model also identifies the agricultural and service sectors and the building sub-sector as basic sectors.Changes in share change coefficients over time indicate the rapid and unbalanced growth of the service sector in the province and indicate a decrease in the advantage of the industrial sector and an increase in the advantage of the agricultural sector in attracting employees.

  Keywords: Comparative Advantage, Shift Share, Shift-Shore Method, Basic Economy