فهرست مطالب

نشریه مهارت های روانشناسی تربیتی
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 50، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم تقوایی یزدی* صفحات 1-16

  هدف پژوهش پیشبینی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و پرخاشگری با هوش هیجانی در دانش آموزان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان ناحیه یک مدارس متوسطه شهر ساری به تعداد 6823 نفر بود. نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 361 نفر تعیین شد که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (1980)، الگوهای ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک (1990) و پرخاشگری باس و پری (1992) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط اساتید تایید شد. پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای هوش هیجانی (87/0)؛ الگوهای ارتباطی خانواده (84/0) و پرخاشگری (79/0) تعیین گردید. از آمار توصیفی میانگین ، فراوانی ، درصد و انحراف استاندارد برای توصیف متغیر ها در جامعه تحقیق استفاده گردید. در سطح آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین الگوهای ارتباطی خانواده و پرخاشگری با هوش هیجانی در دانش-آموزان دبیرستان شهر ساری وجود دارد.

  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی خانواده، پرخاشگری، هوش هیجانی، دانش آموزان
 • آسیه حبیبی، ابوالقاسم بریمانی* صفحات 17-30
  هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین رهبری اصیل و نوآوری سازمانی با نقش میانجی نگرش به تغییر سازمانی در معلمان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان میاندرود به تعداد 255 نفر بود. نمونه آماری به تعداد 155 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه‏ رهبری اصیل والومبا و همکاران (2008)، نوآوری سازمانی جیمز- جیمز و همکاران (2008) و نگرش به تغییر سازمانی دانهام و همکاران (1989) استفاده شد. پایایی با فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 86/0، 79/0 و 82/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار آماری پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رهبری اصیل و نگرش به تغییر سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و مقدار 1/66 درصد از نوآوری سازمانی و 7/48 درصد از نگرش به تغییر سازمانی توسط رهبری اصیل تبیین می شود و متغیر نگرش به تغییر سازمانی اثر میانجی بر رابطه بین رهبری اصیل و نوآوری سازمانی را دارد. هم چنین شاخص های برازندگی مدل حاکی از آن است که مدل ارایه شده از برازش مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: رهبری اصیل، نوآوری سازمانی، نگرش به تغییر سازمانی
 • یوسف خادمی، صدرالدین ستاری*، یوسف نامور صفحات 31-46
  پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه قلدری با سکوت سازمانی با نقش میانجی سایش اجتماعی انجام شد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع داده ها و نحوه اجرای پژوهش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری، کارکنان و مدیران مدارس شهری آموزش وپرورش استان اردبیل که1850 نفر می باشند، بودند و برای انتخاب حجم نمونه که با روش نمونه گیری خوشه ای و با به کارگیری نرم افزار Sample powerانجام شد، 318 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه های سایش اجتماعی حمزه (2018)، قلدری آنجوم و همکاران (2019) و سکوت سازمانی نول و همکاران (2021) استفاده گردید که پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0، 95/0و 88/0 برآورد شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss26 و Amos26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. رابطه بین سازه های مدل پژوهش با مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد قلدری با سکوت سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین سایش اجتماعی نیز بر سکوت سازمانی تاثیر می گذارد و نقش میانجی در رابطه بین قلدری و سکوت سازمانی داشت.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، سایش اجتماعی، قلدری
 • بهجت شهابی عنبران، علی جعفری*، شهناز هاشمی، محمد سلطانی فر صفحات 47-59
  امروزه رسانه ها در فضای مجازی برخلاف رسانه های سنتی پارادایمی را ایجاد کرده اند که مخاطبان با دو جهان واقعی و مجازی روبرو شده اند. هدف پژوهش حاضر شناسایی هویت های دوگانه در فضای مجازی و واقعی بر اساس تجربه زیسته نوجوانان بود که به روش پژوهش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام گرفت. 16 شرکت کننده (دانش آموز) با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استغاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری داده ها  ادامه یافت. داده ها بر اساس فرایند تحلیل مضمون براون و کلارک و با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. تحلیل داده ها به 274 کد اولیه در 18 مضمون پایه و 6 مضمون اصلی شامل «هویت خانوادگی»، «هویت دینی»، «هویت فرهنگی»، «هویت ملی»، «هویت قومی» و « هویت جنسیتی» طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد که فضای واقعی و مجازی منجر به شکل گیری هویت های متفاوت و بعضا دوگانه در نوجوانان شده است.
  کلیدواژگان: فضای مجازی، فضای واقعی، هویت
 • شهلا عسگری، فرهاد شفیع پور* صفحات 60-74

  هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر تنبلی دانش آموزان دوره ابتدایی و راهبردهای بهبود آن بوده است. روش تحقیق، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد بوده است. محیط پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان نجف آباد (1609 استخدام دولتی و 232 نفر استخدام مدارس غیرانتفاعی) در سال تحصیلی1401-1400بوده است.شیوه نمونه گیری تا حد اشباع نظری به تعداد 33 نفر ادامه یافت. برای غنی سازی داده ها نیز از مقالات علمی منتشر شده در رابطه با تنبلی دانش آموزان استفاده بعمل آمد.ابزار تحقیق شامل مصاحبه عمیق و غیرساختاریافته بوده است.برای تجزیه و تحلیل داده از روش کد گذاری باز، کد گذازی محوری و کد گذاری انتخابی استفاده گردید. بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد، شرایط علی تنبلی دانش آموزان مشتمل بر 8 کد گزینشی 1.ناامیدی 2.سهل انگاری 3.خودپنداره منفی؛ 4.نداشتن انگیزه؛ 5.نداشتن اعتمادبه نفس (بی اعتمادی به خود، از دست دادن خودباوری)؛ 6.نداشتن دلبستگی تحصیلی؛ 7.نداشتن تلاش تحصیلی؛ 8. ناخشنودی تحصیلی بوده است. شرایط زمینه ای بهبود تنبلی دانش آموزان شامل 3 کد گزینشی 1. کشف هوش دانش آموز؛ 2. تبلور سازی هوش دانش آموز و 3. ابراز وجود دانش آموز بوده است. شرایط راهبردی بهبود تنبلی دانش آموزان شامل 2 کد گزینشی 1. راهبردهای فراشناختی؛ 2. راهبردهای شناختی بوده است. شرایط مداخله ای بهبود تنبلی دانش آموزان شامل 2 کد گزینشی 1. تاثیر اطرافیان؛ و2. افت تحصیلی بوده است. پیامدهای بهبود تنبلی دانش آموزان شامل 3 کد گزینشی 1. تلاش و کوشش؛ 2. امید به آینده؛ و 3. دلبستگی تحصیلی بوده است.

  کلیدواژگان: تنبلی، سهل انگاری، نامیدی، ناخشنودی تحصیلی
 • مریم قهرمانی، جواد خلعتبری، داوود تقوایی صفحات 75-87

  پژوهش حاضر ، با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری ودرمان متمرکز بر شفقت درمانی برسخت رویی و تاب آوری روانی و کیفیت زندگی زنان درشرف طلاق بود. جامعه آماری پژوهش حاضر ، کلیه مراجعه کنندگان به مراکز اورژانس اجتماعی شهر تهران بود. از این جامعه یه روش نمونه گیری هدفمند (با درنظرگرفتن ملاک های ورود و خروج) ابتدا 45 نفر انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش اول و 15 نفر درگروه آزمایش دوم و 15 نفر درگروه گواه گروه بندی شدند .پژوهش حاضر جزء طرح های نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون سه گروهی است . آموزش گروهی درمان متمرکز برشفقت (براساس پروتکل درمانی گیلبرت و نف، 2007)و برنامه جلسات آموزش درمان شناختی - رفتاری (براساس طرح درمانی ویلدرموت 2008) درطی 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد.ابزار پژوهش شامل مقیاس کیفیت زندگی فرم کوتاه (SF-36) ویروشربون (1992) ، پرسشنامه سخت رویی کوباسا (1997) . مقیاس تاب آوری کونور و دیودسون (2003) بودند. نتایج داده ها با آزمون آماری کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد که درمان متمرکز برشفقت درمانی نسبت به درمان شناختی - رفتاری تاثیر بیشتری بربهبود کیفیت زندگی ، سخت رویی و تاب آوری داشته است.

  کلیدواژگان: درمان شناختی - رفتاری، درمان متمرکز بر شفقت درمانی، سخت رویی، تاب آوری روانی، کیفیت زندگی
|
 • Maryam Taghvaeeyazdi * Pages 1-16

  The purpose of this research was to predict the relationship between family communication patterns and aggression with emotional intelligence in students. The descriptive research method is correlation type. The statistical population included all the students of the first high school of Sari city, numbering 6823 people. The statistical sample was determined based on the table of Karjesi and Morgan, the number of 361 people, which was selected through available sampling method. To collect data, three questionnaires were used: Barr-Ann (1980), Ritchie and Fitzpatrick's family communication patterns (1990) and Bass and Perry's aggression (1992). The validity of the tools was checked and confirmed by experts. Reliability through Cronbach's alpha coefficient for the emotional intelligence tool (0.87); Family communication patterns (0.84) and aggression (0.79) were determined. Descriptive statistics such as mean, frequency, percentage and standard deviation were used to describe the variables in the research population. At the level of inferential statistics, Pearson's correlation coefficient and regression tests were used. The research findings showed there is a relationship between family communication patterns and aggression with emotional intelligence in Sari high school students.

  Keywords: Family communication patterns, aggression, emotional intelligence, Students
 • Asiyeh Habibi, Abolghasem Barimani * Pages 17-30
  The purpose of this study was to investigate the relationship between of authentic leadership and organizational innovation with the mediating role of attitude to organizational change. The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population included all Primary school teachers in Miandrood in the number of 255. The statistical sample was 155 people using Krejcie and Morgan table and stratified random sampling according to Gender level. The instruments were Questionnaires of Walumbwa et al authentic leadership (2008), Jimenez- Jimenez et al organizational innovation (2008) & Dunham et al attitude to organizational change (1989) Questionnaire. The collected data analyzed by Structural equation modeling using the partial least squares method (PLS). The results showed there is a significant relationship between authentic leadership and attitude to organizational change with organizational innovation. 66.1% of organizational innovation and 48.7% of attitude to organizational change is explained by authentic leadership and the attitude to organizational change variable has a mediator effect on the relationship between authentic leadership and organizational innovation. Fit indices indicate that the proposed model is an appropriate fit.
  Keywords: authentic leadership, organizational innovation, attitude to organizational change
 • Yousef Khademi, Sadraddin Sattari *, Yousef Namvar Pages 31-46
  The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between bullying and organizational silence with the mediating role of social Undermining. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of the type of data. The statistical population was the employees and managers of the urban schools of education and training in Ardabil province, which are 1850 people, and 318 people were selected as a sample to select the sample size, which was done with the cluster sampling method and using the Sample power software. In order to collect data, the questionnaires of social Undermining Hamzeh (2018), Anjum et al. bullying (2019) and Knoll et al. The reliability of the questionnaires with Cronbach's alpha was 0.94, 0.95 and 0.88, respectively.The information collected through the questionnaire was analyzed using spss26 and Amos26 software. The relationship between the constructs of the research model was tested by structural equation modeling. The results showed bullying has a positive and significant relationship with organizational silence. Also, social Undermining also affects organizational silence and had a mediating role in the relationship between bullying and organizational silence.
  Keywords: Organizational silence, Social Undermining, bullying
 • Behjat Shahabi Anbaran, Ali Jafari *, Shahnaz Hashemi, Mmohammad Soltanifar Pages 47-59
  Today, the media in the virtual space have created a paradigm, unlike the traditional media, where the audience is faced with two real and virtual worlds. The purpose of the current research was to identify dual identities in virtual and real space based on the lived experiences of teenagers, which was conducted using the qualitative research method and thematic analysis method. 16 participants (students) were selected using purposive sampling and were interviewed using semi-structured interviews. Purposive sampling continued until theoretical data saturation was reached. Data were analyzed based on Brown and Clark's thematic analysis process and using MAXQDA software. Data analysis into 274 primary codes in 18 basic themes and 6 main themes including "family identity", "religious identity", "cultural identity", "national identity", "ethnic identity", "" and "gender identity" classification became. The results showed that real and virtual space has led to the formation of different and sometimes dual identities in teenagers.
  Keywords: Virtual space, real space, Identity
 • Shahla Asgari, Farhad Shafiepour Motlagh * Pages 60-74

  The objective of the present research was to identify the factors affecting laziness of elementary school students. The research method was qualitative based on grounded theory. The statistical population included all of the primary school teachers in Najaf Abad (1609 public school and 232 non-profit school employees) in 2021-2022 school years. The research was based on grounded theory using model of Strauss and Corbin and purposive sampling method with theoretical saturation, so that the sampling continued to 33 persons with the data sufficiency. To enrich the data, published scientific articles about the students' laziness were used. Data collection was based on two library and field methods. The research tools included in-depth and unstructured interviews. To analyze the data, open coding, axial coding and selective coding were utilized. In general, the results showed that the causal conditions of the students' laziness were including, eight selection codes: 1. despair; 2. negligence; 3. negative self-concep; 4. lack of motivation; 5. lack of self-confidence; 6. lack of academic attachment; 7. lack of academic effort; 8. academic dissatisfaction. Background conditions for improving the students' laziness were including, three selection codes: 1. discovering student intelligence; 2. crystallization of student intelligence; 3. student's self-assertion and compensation of weakness points. Strategic conditions for improving the students' laziness were including, two selection codes: 1. self-regulation metacognitive strategies; 2. cognitive strategies. Intervention conditions for improving the students' laziness were including, 2 selection codes: 1. influence of the people around him/her; 2. academic failure. Consequences of improving the students' laziness were including, three selection codes: 1. attempt and effort; 2. hopeful about the future; 3. academic attachment.

  Keywords: Laziness, carelessness, Frustration, academic dissatisfaction
 • Maryam Ghahramani, Javad Khalatbari, Davood Taghvaei Pages 75-87

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and therapy focused on compassion therapy, hardiness, mental resilience and the quality of life of women on the verge of divorce. The statistical population was all those who referred to social emergency centers in Tehran. From this population, a targeted sampling method (taking into account the entry and exit criteria) 45 people were first selected and then 15 people were randomly grouped in the first test group, 15 people in the second test group, and 15 people in the control group. The current research is part of the semi-experimental design with pre-test - post-test of three groups. Compassion-focused therapy group training (based on the treatment protocol of Gilbert and Neff, 2007) and the schedule of cognitive-behavioral therapy training sessions (based on the treatment plan of Wildermut, 2008) were implemented during 8 90-minute sessions. The research tools included the short form quality of life scale (SF-36) by Virosherbon (1992), Kubasa's hardiness questionnaire (1997), Connor and Davidson's resilience scale (2003). The data results were analyzed by multivariate covariance statistical test. The results showed that the treatment focused on compassion therapy had a greater impact on improving quality of life, hardiness and resilience than cognitive-behavioral therapy.

  Keywords: cognitive-behavioral therapy, treatment focused on compassion therapy, hardiness, mental resilience, quality of life