فهرست مطالب

مهارت های روانشناسی تربیتی - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، پاییز 1402)

نشریه مهارت های روانشناسی تربیتی
سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سودابه آقاجانی، مقصود فقیرپور* صفحات 1-10
  پژوهش با هدف بررسی اثربخشی فعالیت های ورزشی منظم بر بهبود تصویر بدنی و کاهش رفتارهای پرخوری در دانش آموزان دارای اضافه وزن انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه نهم مدارس شهرستان بندر انزلی در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 308 نفر بود که از بین آنها تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های نگرش فرد در مورد تصویر بدنی کش و همکاران (1986) و رفتارهای پرخوری گورمالی و همکاران (1982) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه در معرض آموزش پروتکل فعالیت ورزشی فخرایی اقدم و همکاران (1396) قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش فعالیتهای ورزشی سبب بهبود تصویر بدنی و کاهش رفتارهای پرخوری در دانش آموزان دارای اضافه وزن شد (001/0P˂). با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که استفاده از محتوا و دستورالعمل های فعالیت ورزشی در بهبود تصویر بدنی و کاهش رفتارهای پرخوری دانش آموزان دارای اضافه وزن مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: فعالیتهای ورزشی، تصویر بدنی، رفتارهای پرخوری، اضافه وزن
 • خود باوری تحصیلی براساس یادگیری خود نظم ده و راهبردهای فراشناختی دانش آموزان
  زهره مشهدی اکبر* صفحه 5

  هدف تحقیق فوق پیش بینی خودباوری تحصیلی بر اساس یادگیری خودنظم ده و راهبردهای فراشناختی دانش آموزان دوره دوم تحصیلی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و به روش کمی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شهرستان ری بوده که شامل تعدادی از دانش آموزان دوره دوم تحصیلی که دختر و پسر هستند . طبق جدول مورگان حجم نمونه برابر 308 نفر تعیین شد که از بین مدارس شهرستان ری تهران، به روش نمونه گیری تصادفی، 12 مدرسه به صورت تصادفی (6 مدرسه دخترانه و 6 مدرسه پسرانه) و (از تعداد 308نفر دانش آموز 150 نفر دختر و 158 نفر پسر انتخاب شدند). سپس در هر مدرسه از هر رشته یک کلاس به صورت تصادفی و از هر کلاس تعدادی دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه بر روی آن ها اجراشد از جمله شرایط ورود به آزمون عبارتند از: علاقه مندی به شرکت در آزمون و دارای حداقل معدل 14 می باشد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خودباوری تحصیلی آزادی (1394) با 21 سوال ، پرسشنامه یادگیری خودنظم ده 44 سوال پنتریچ و دی گروت (1990)، پرسشنامه 37 سوالی راهبردهای فراشناختی کرمی (1394) بود که روایی آن در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. پایایی ان در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد و ضریب پایایی برای پرسشنامه 89/0 و برای دو مولفه عزت نفس (85/0) و کارآمدی شخصی (92/0) محاسبه گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون رگرسیون و نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد یادگیری خودنظم ده و راهبردهای فراشناختی قادر به پیش بینی خودباوری تحصیلی دانش آموزان دوره دوم تحصیلی به ترتیب به میزان 2/42 درصد و 46 درصد می باشد.بنابراین به منظور ارتقای سطح خودباوری دانش آموزان استفاده از مولفه های یادگیری خودنظم ده و راهبردهای فراشناختی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: خودباوری تحصیلی، یادگیری خودنظم ده، راهبردهای فراشناختی
 • بررسی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر دلبستگی(ABFT) بر نگرش فرزند نسبت به مادر و شادکامی در نوجوانان تک والد (مادر)
  فهیمه السادات هاشمی، فاطمه ذیگلری* صفحه 6
  هدف

  هدف پژوهش از حاضر بررسی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر دلبستگی(ABFT) بر نگرش فرزند نسبت به مادر و شادکامی در نوجوانان تک والد (مادر) انجام شده است.

  روش

  پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی نوجوان تک والد(مادر) مراجعه کننده به کلینیک های شهر اصفهان 1401بوده است. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود، و 30 نفر نمونه در دو گروه آزمایش (15) و گروه گواه (15) به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر هودسن (1985) و مقیاس شادکامی آکسفورد (1989) بود. نوجوانان در گروه آزمایش در 10 جلسه 60 دقیقه آموزش دیدند. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، براساس آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آمار استنباطی (کوواریانس) از نرم افزار SPSS استفاده گردید.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین نمره شادکامی در افراد دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0=P؛ 870/0=F). و همچنین، نمره نگرش فرزند نسبت به مادر و ابعاد آن در افراد دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت (001/0=P؛ 620/0=F).

  نتیجه گیری

  بنابراین نتیجه گیری می شود با خانواده درمانی مبتنی بر دلبستگی(ABFT) می-توان نگرش فرزند نسبت به مادر و شادکامی در نوجوانان تک والد (مادر) را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: نگرش فرزند نسبت به مادر، شادکامی، خانواده درمانی مبتنی بر دلبستگی(ABFT)
 • محمدحسین حجتی، مجید برادران* صفحات 11-23
  زمینه و هدف

  هوش به عنوان یکی از مولفه های شناختی همواره مورد توجه روان شناسان بوده است. هدف این مطالعه مقایسه ابعاد سرشت و منش، نظم جویی شناختی هیجان و سبک فرزندپروری در نوجوانان تیزهوش و عادی بود.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش علی- مقایسه ای بود و جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه دوم شهرستان همدان در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 450 نفر تشکیل دادند که از این تعداد 184نفر (92 دانش آموز تیزهوش و 92 دانش آموز عادی) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2006)، پرسشنامه ابعاد سرشت و منش (آدان و همکاران، 2009) و پرسشنامه اقتدار والدین (بوری، 1991) استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که در مولفه های تنظیم شناختی هیجان، میانگین نمره تنظیم سازگارانه هیجان در نوجوانان تیزهوش و میانگین نمره تنظیم ناسازگارانه هیجان در نوجوانان عادی بالاتر از گروه تیزهوش بوده است (05/0 >P). در ابعاد سرشت و منش میانگین نمره مولفه های نوجویی، پشتکار، همکاری، خودراهبری و خودفراروی در نوجوانان تیزهوش و میانگین نمره مولفه های آسیب پرهیزی و وابستگی به پاداش در نوجوانان عادی بالاتر از گروه تیزهوش بوده است (05/0 >P). در سبک های فرزندپروری ادراک شده، میانگین نمره مولفه سبک فرزندپروری منطقی در نوجوانان تیزهوش و میانگین نمره مولفه های سبک فرزندپروری مستبدانه و آسان گیر در نوجوانان عادی بالاتر از گروه مقابل بوده است (05/0 >P).

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده به تفاوت های موجود بین نوجوانان تیزهوش و عادی و لزوم رسیدگی بیشتر به نوجوانان عادی در کم کردن این تفاوت ها تآکید دارد.

  کلیدواژگان: ابعاد سرشت و منش، نظم جویی شناختی هیجان، سبک فرزندپروری، تیزهوش
 • فرزاد محمدی نیلاش، سید موسی کافی ماسوله* صفحات 24-34

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های ارتباطی و شادزیستی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان ماسال انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان ماسال در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 348 نفر بود که از بین آن ها نمونه ای به تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) جایدهی شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شادزیستی آکسفورد (1989) و مهارت های ارتباطی کویین دام (2004) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت مداخله پروتکل مدیریت خشم نواکل و اسپیواک (1975) قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش مدیریت خشم سبب افزایش مهارت های ارتباطی و شادزیستی دانش آموزان شد (001/0>P). بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری کرد که برای افزایش مهارت های ارتباطی و شادزیستی در دانش آموزان، استفاده از مداخله آموزش مدیریت خشم مناسب است.

  کلیدواژگان: مدیریت خشم، مهارتهای ارتباطی، شادزیستی
 • آتوسا مسعودی، فاطمه نورا اشرفی، تهمینه حسینی*، حمیده مجیدی نیا صفحات 35-45

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی های مبتنی بر کنش های اجرایی عصب شناختی بر مهارت درک زمان و حافظه کاری کودکان با اختلال خواندن انجام شد. این پژوهش با روش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با اختلال خواندن مراکز اختلال یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی 1401 -1402 بود. روش نمونه گیری هدفمند بود و با این روش 30 کودک با اختلال خواندن که در آزمون اختلال خواندن از خط برش بالاتر برخوردار بودند، انتخاب شده و به دو گروه مساوی آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به شیوه تصادفی گمارش شدند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون غربالگری تشخیص اختلال در خواندن (شفیعی و همکاران، 1387)، آزمون رایانه ای بازتولید زمان (سال) (1390) و آزمون حافظه کاری کورنولدی (CWMT) (1998) بود. گروه آزمایش به مدت 11 جلسه 45 دقیقه ای بازی های مبتنی بر کنش های اجرایی عصب شناختی دریافت کرد. یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد بازی های مبتنی بر کنش های اجرایی عصب شناختی موجب بهبود مهارت درک زمان و حافظه کاری گروه آزمایش شد.

  کلیدواژگان: اختلال خواندن، بازی، حافظه کاری، درک زمان، کنش های اجرایی عصب شناختی
|
 • Soodabeh Aghajani, Maghsoud Faghirpour * Pages 1-10
  The research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of regular sports activities on improving body image and reducing overeating behaviors in overweight students. The research method was semi-experimental and the research design was pre-test-post-test with a control group. The statistical population included all 9th grade female students studying in Bandar Anzali schools in the academic year of 2022-2023, 308 of which 30 were selected by purposive sampling. To collect the required data, the questionnaires of the person's attitude about body image by Kash & et al (1986) and Gormali & et al (1982) overeating behaviors were used. The experimental group was exposed to Fakhraei-Aghadam et al. (2016) sports activity protocol training for 12 sessions. Statistical methods of covariance analysis were used to analyze the data. The results showed that training in sports activities improved body image and reduced overeating behaviors in overweight students (P<0.001). According to the findings of the research, it can be concluded that using the content and instructions of sports activities will be useful in improving the body image and reducing the overeating behaviors of overweight students
  Keywords: sports activities, body image, overeating behaviors, overweight
 • Academic self-confidence, self-regulated learning,, metacognitive strategies students
  Zohreah Mashhdi KBAR * Page 5

  The aim of this research is to predict academic self-efficacy based on self-regulated learning and metacognitive strategies of secondary school students. This study is applied in terms of its goal, quantitative in nature, and based on correlation. The population in this study includes a number of male and female secondary school students. According to Morgan's table, the sample size has been determined to be 308 individuals, selected from schools in Ray in Tehran through multi-stage random sampling. Twelve schools (6 girls' schools and 6 boys' schools) were randomly selected, and from each school, one class was randomly chosen, and a number of students were randomly selected from each class to participate in the questionnaire survey (among the 308 students, 150 were girls and 158 were boys). The conditions for participating in the study included an interest in participating in the study and having a minimum GPA of 14.The main tools for data collection were the Academic Self-Efficacy Questionnaire by Azadi (1394) with 21 items, the Self-Regulated Learning Questionnaire by Pintrich and Groot (1990) with 44 items, and the Metacognitive Strategies Questionnaire by Karami (1394) with 37 items, which have been validated in various studies. The reliability of the instruments was confirmed using Cronbach's alpha, and the reliability coefficient for the questionnaire was 0.89, and for the self-esteem (0.85) and personal efficacy (0.92) components, respectively.The obtained data were analyzed using regression analysis and SPSS software version 23. The results indicate a correlation of 42.2% and 46% respectively. Therefore, in order to enhance the level of students' self-efficacy, the use of self-regulated learning components and metacognitive strategies appears to be essential.

  Keywords: Academic Self-confidence, self-regulated learning, Metacognitive strategies
 • Investigating the Effectiveness of Attachment-Based Family Therapy (ABFT) on the Child's Attitude towards the Mother and Happiness in Single-Parent (Mother) Adolescents
  Fahima Al-Sadat Hashemi, Fatemeh Ziglari * Page 6
  Purpose

  The purpose of this research is to investigate the effectiveness of attachment-based family therapy (ABFT) on the child's attitude towards the mother and happiness in single-parent (mother) adolescents.

  Method

  It was a semi-experimental research of pre-test-post-test type and with control group. The statistical population of the present study was all single parent (mother) teenagers who referred to the clinics of Isfahan city in 1401. The sampling method was available, and 30 samples were randomly assigned to two experimental groups (15) and control group (15). The tools used in this research were Hodson's Child Attitude Scale (1985) and Oxford Happiness Scale (1989). Teenagers in the experimental group were trained in 10 sessions of 60 minutes. In this research, in order to analyze the obtained data, based on descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (inferential statistics (covariance), SPSS software was used.

  Findings

  The data analysis showed that In the post-test stage, there is a significant difference between the average score of happiness in the two groups (P=0.001; F=0.870). Also, there was a significant difference in the score of the child's attitude towards the mother and its dimensions in the two groups. (P=0.001; F=0.620).

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that with attachment-based family therapy (ABFT), the child's attitude towards the mother and happiness in single-parent teenagers (mother ) improved.

  Keywords: Child's attitude towards mother, happiness, attachment-based family therapy (ABFT)
 • Mohammad Hosein Hojjati, Majid Baradaran * Pages 11-23
  Background and Aim

  Intelligence as one of cognitive components have always been the focus of psychologists. The purpose of this study was to compare temperament and character dimensions, cognitive emotion regulation between gifted and normal teenagers.

  Methods

  The research method was causal-comparative and the statistical population of the research was Second high school students of Hamadan city in the academic year of 2022-2023 in the number of 450 people. From the schools, 184 students (92 gifted and 92 normal) were selected through simple random sampling method. The cognitive emotion regulation questionnaire(Granfsky and et al, 2006), the temperament and character dimensions questionnaire of (Adan and et al, 2009), and the parental authority questionnaire (Bori, 1991) were used to collect data. The research hypotheses were analyzed by one way MANOVA.

  Results

  The findings of the research showed that the components of cognitive emotion regulation, the average score of the adaptive emotion regulation in gifted teenagers and the average score of the maladaptive emotion regulation in normal teenagers were higher than in the gifted group (P<0.05). Regarding the dimensions of temperament and character, the average score of the components of novelty seeking, persistence, co-operativeness, self- directiveness and self- transcendence in gifted teenagers and the average score of the components of harm avoidance and dependence reward in normal teenagers were higher than the gifted group (P<0.05). Regarding the perceived parenting styles, the average score of the component of Authoritative parenting style in gifted teenagers and the average scores of the components of Authoritarian and Permissive parenting styles in normal teenagers were higher than the opposite group (P<0.05).

  Conclusion

  The obtained results emphasize the importance of the differences between gifted and normal teenagers and the necessity to pay more attention to normal teenagers in order to reduce these differences.

  Keywords: temperament, character dimensions, cognitive regulation of emotion, perceived parenting style, gifted
 • Farzad Mohamadi Nilash, Seyyed Mosa Kafie Masouleh * Pages 24-34

  This research was conducted with the aim of investigating the effect of anger management training on the communication skills and happiness of sixth grade male students of Masal city. The research method was a semi-experimental type and a pre-test-post-test research design with a control group. The statistical population included all 6th grade male students of Masal city in the academic year of 2022-2023, their number was 348, from which a sample of 30 was selected using the available sampling method. In order to collect data, Oxford happiness questionnaires (1989) and Queen Dame communication skills (2004) were used. The experimental group was subjected to the intervention of Novakel and Spivak's (1975) anger management protocol for 8 sessions. Analysis of covariance statistical test was used to analyze the data. The findings showed that anger management training increased students' communication skills and Happiness (P<0.001). Based on the results of the present study, it can be concluded that the use of anger management training intervention is suitable for increasing communication skills and happiness in students.

  Keywords: anger management, communication skills, happiness
 • Atousa Masoudi, Fatemeh Noora Ashrafi, Tahmineh Hoseyni *, Hamideh Majidinia Pages 35-45

  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of games based on cognitive executive actions on time perception skills and working memory of children with reading disorders. This research was conducted with a semi-experimental method and with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the present study included all children with reading disorders in learning disorder centers in Tehran in the academic year of 1401. The sampling method in this research was available and targeted in terms of entry and exit criteria, and with this method, 30 children with reading disorders who had a higher cut-off in the reading disorder test were selected and divided into two equal groups. 15 people) and control (15 people) were randomly assigned. The research tools included the reading disorder diagnosis screening test (Shafiei et al., 2017), the computerized time reproduction test, and the Cornoldian working memory test (CWMT). did The findings were analyzed using covariance analysis and the results showed that the games based on neurological executive actions improved the time perception skills and working memory of the experimental group.

  Keywords: reading disorder, game, working memory, time perception, neurological executive actions