فهرست مطالب

نشریه رهبری آموزشی کاربردی
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • روح الله مهدیون*، حمیده مسلمی دولت آباد، بهبود یاریقلی صفحات 1-18

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی فرهنگ کیفیت در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان براساس نظریه داده بنیاد می باشد. این مطالعه به روش کیفی، با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. محققان در این پژوهش با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند، 18 نفر از اساتید،کارمندان، مدیران گروه ها، دانشجویان، رییس دانشکده و معاون دانشکده ها در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را انتخاب و بصورت عمیق مصاحبه انجام دادند؛ همچنین در کنار مصاحبه ها برنامه راهبردی دانشگاه و نشریه الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده های کیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج گویای آن است که 154 گزاره مفهومی اولیه، با 25 مقوله فرعی و13 مقوله اصلی در قالب ابعاد 6 گانه، مدل پارادایمی به دست آمد. این مدل، متشکل از شرایط علی؛ «فرهنگ آکادمیک، مدیریت آموزش عالی و عوامل ساختاری در دانشگاه»، پدیده اصلی ؛ «کیفیت آموزش عالی»، شرایط مداخله ای؛ «عوامل مرتبط با شرایط محیطی»، شرایط زمینه ای؛ «موقعیت خاص دانشگاه، ارتباطات و تعاملات بین اعضا و میزان مشارکت بین اعضا در سازمان»، راهبردها شامل؛ «بهبود فرایند کار دانشگاه، راهبردهای توسعه دانشگاه و توانمند سازی اعضا» و پیامدها شامل؛ «رضایت ذینفعان، تعالی سازمانی و پاسخگویی به جامعه» شناسایی و روابط بین آنها در قالب مدل پارادایمی اشتراس و کوربین ترسیم و ارایه شد.

  کلیدواژگان: کیفیت، فرهنگ کیفیت، آموزش عالی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • حسن خدمتی*، محمدرضا بهرنگی، رضا سورانی یانچشمه صفحات 19-36

  هدف این پژوهش طراحی الگوی مدیریت آموزش و یادگیری کارکنان بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی استفاده شد. لذا اسناد و منابع مکتوب در بازه زمانی 2012 تا 2021 به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند که از این بین درنهایت، تعداد 39 مقاله (شامل 24 مقاله پژوهشی و 15 مقاله مروری) که به شیوه هدفمند انتخاب‏شده و بر مبنای مدل توانمندسازی اسپریتز (1995) مورد تحلیل محتوای قیاسی قرار گرفتند و راهبردهای آموزشی موثر برای برآورده سازی انواع توانمندسازی استخراج و درنهایت الگوی مدیریت آموزش و یادگیری کارکنان تدوین گردید. روش کار به این صورت بود که بر اساس ارتباط بیشتر مقالات با موضوع پژوهش به‏ صورت هدفمند؛ ابتدا مقاله‏ای انتخاب‏ می شد، تحلیل محتوا می گردید و سپس مقاله‏ای دیگر انتخاب‏ و مورد تحلیل قرار می گرفت. تا رسیدن به اشباع نظری (مقاله شماره 39)، انتخاب نمونه‏ ها ادامه یافت. بمنظور بررسی اعتبار درونی الگوی روندی و تجویزی تدوین‏شده، در رابطه با ابعاد مختلف الگوپرسشنامه ‏ای در مقیاس لیکرت طراحی گردید و به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به الگوها برای 15 نفر از متخصصان حوزه آموزش و منابع انسانی ارسال شد برای اینکه مشخص شود به لحاظ آماری میانگین به ‏دست ‏آمده معنادار است از آزمون T تک نمونه ‏ای استفاده شد. که نتایج نشان داد میانگین محاسبه‏ شده به ‏طوری معناداری از میانگین (عدد 3) بالاتر است. (T=7.33, P<0.001)) اساس یافته های بدست آمده،الگوی مدیریت آموزش و یادگیری توانمندساز کارکنان از دید متخصصان به عنوان الگوی خاص می تواند برای توانمندسازی کارکنان مورد استفاده مدیران منابع انسانی سازمان ها قرار گیرد.

  کلیدواژگان: الگوی مدیریت آموزش و یادگیری، الگوهای آموزشی، توانمندسازی، ابعاد توانمندسازی
 • حسن احمدی*، شبنم قاسمی، کمال نصرتی صفحات 37-55
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر غرور سازمانی بر تعهد عاطفی با نقش میانجی سازگاری شغلی و تعدیل گری وجدان کاری در بین معلمان ابتدایی شهر تبریز بود. این تحقیق از نوع تحقیقات کمی و از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری اجرا گردید. جامعه مورد نظر در این تحقیق را 5054 نفر از معلمان ابتدایی شهر تبریز تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 357 نفر از معلمان ابتدایی شهر تبریز به صورت نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد غرور سازمانی وییانتی و سیلویا (2020)، سازگاری شغلی متاجیس و سرسیک (2021)، وجدان کاری کاستا (1992) و تعهد عاطفی مایر و آلن (1991) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش الگو یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Pls استفاده شد، نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تاثیر غرور سازمانی بر تعهد عاطفی توسط متغیر میانجی سازگاری شغلی تبیین می شود و هم چنین وجدان کاری در تاثیر غیرمستقیم غرور سازمانی و تعهد عاطفی از طریق سازگاری شغلی در بین معلمان ابتدایی شهر تبریز نقش تعدیل-گری دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل ارایه شده، می توان نتیجه گرفت غرور سازمانی می تواند یک محرک درونی قوی برای معلمان باشد تا تلاش زیادی در جهت کمک به موفقیت سازمان انجام دهند.
  کلیدواژگان: غرور سازمانی، تعهد عاطفی، سازگاری شغل، وجدان کاری، معلمان
 • هاجر منصوری، علی یزدخواستی*، زهرا صادقی آرانی صفحات 56-72

  در سال های اخیر،اصول بازار و معیارهای تجاری بر قوانین و ارزش های موسسات آموزشی مسلط شده اند به گونه ای که در این نگرش،موسسات آموزشی به عنوان بنگاه اقتصادی و فراگیر به عنوان مصرف کننده در نظر گرفته می شود. بررسی فرایند شکل گیری این نگرش، زمینه ها و پیامدهای آن می تواند در مدیریت صحیح آن موثر باشد.بنابراین هدف پژوهش ارایه الگوی مفهومی تجاری سازی آموزش از دیدگاه مجریان بوده است. رویکرد پژوهش کیفی بود و از روش از نظریه داده بنیاد سیستماتیک استفاده شد.جامعه آماری پژوهش 20 نفر از اعضای هییت علمی موسسات آموزشی اصفهان بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه عمیق و سوالات باز جمع آوری شده است.سپس این مصاحبه های کیفی با نرم افزار Atlas.Ti کدگذاری انجام شد. بادسته بندی کدهای باز مقوله های اصلی شناسایی ودرمرحله پایانی با مشخص شدن ارتباط بین مقوله ها کدگذاری محوری و گزینشی انجام و مدل الگوی مفهومی ارایه شد.تحلیل داده های کیفی الگوی مفهومی فرایند تجاری سازی آموزش را در 5 بعد شرایط علی (افزایش تقاضا برای آموزش،بحران اقتصادی دولت) شرایط زمینه ای (قوانین آموزشی جهانی و داخلی، تحولات آموزشی) شرایط مداخله گر (جهانی شدن،نظم نوین جهانی، تحول فرهنگی، اقتصادی و سیاسی)، مقوله مرکزی (تقاضا برای افزایش درآمد موسسات آموزشی) راهبردها (کسب درآمد ازآموزش از طریق تجاری سازی آموزش، خصوصی سازی آموزش) وپیامدها (9 پیامد مثبت و 21 پیامد منفی تجاری سازی آموزش) را شامل می شود. پژوهش با بررسی مقوله مرکزی تقاضا برای افزایش درآمد موسسات آموزشی عوامل علی، شرایط زمینه ای فرهنگی و شرایط مداخله گررابررسی کرده وتوصیه هایی رادرجهت سیاست گذاری دولت درروند ارایه خدمات آموزشی موسسات پیشنهاد داده است.

  کلیدواژگان: تجاری سازی آموزش، موسسات آموزشی، دانشجو به عنوان مصرف کننده، نظریه داده بنیاد
 • علی میرزایی گنجگاه*، مهدی معینی کیا صفحات 73-92
  هدف از انجام این پژوهش تحلیل تاثیر اخلاق حرفه ای مدیران و تکیه گاه های شغلی بر فلات محتوایی شغلی کارکنان با بررسی نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 596 نفر از کارکنان این دانشگاه ارومیه که 220 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است که جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اخلاق حرفه ای قاسم زاده (1392)، پرسشنامه تکیه گاه های شغلی شین (1990)، پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه فلات شغلی میلیمن (1992) استفاده شد. روایی (محتوی، همگرا واگرا) و پایایی (بارعاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه ها نشان دادند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر (β) نشان داد که بین متغیرهای پژوهش روابط قوی و محکمی حاکم هست. از طرفی توانمندسازی روان شناختی می تواند نقش میانجی گری را در رابطه بین اخلاق حرفه ای و تکیه گاه های شغلی با فلات محتوایی شغلی ایفا کند و از طرف دیگر اخلاق حرفه ای و تکیه گاه های شغلی می توانند به عنوان متغیر تعدیل کننده اثر منفی که توانمندسازی روان شناختی بر فلات محتوایی شغلی دارد را ارتقاء دهد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، تکیه گاه های شغلی، توانمندسازی روان شناختی، فلات محتوایی شغلی
 • عیسی نیازی*، رامین باقری، حسن قلی یازرلو صفحات 93-115

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیررهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و قصد ترک شغل با نقش میانجی انگیزش درونی در بین مدیران دانشگاهی استان گلستان می باشد. جمع آوری داده ها در این پژوهش به روش میدانی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد شریف و اتان (2018) بوده است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران دانشگاهی در استان گلستان به تعداد 205 نفر بوده است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 135 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ تایید گردید. در ضمن، برای بررسی و تحلیل آزمون فرضیه های تحقیق از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که: 1- رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است؛ 2- رهبری اخلاقی بر قصد ترک شغل تاثیرگذار است؛ 3- رهبری اخلاقی بر انگیزش درونی تاثیرگذار است؛ 4- انگیزش درونی بر رفتارشهروندی سازمانی تاثیرگذار است؛ 5- انگیزش درونی بر قصد ترک شغل تاثیرگذار نیست.

  کلیدواژگان: انگیزه درونی، رهبری اخلاقی، رفتار شهروندی سازمانی، قصد ترک شغل
 • علی یوسفی*، عادل زاهدبابلان، احسان یوسفی صفحات 116-130

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبری آموزشی مدیران و فرهنگ مدرسه بود. روش پژوهش برحسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان مدارس دولتی دوره اول متوسطه استان اردبیل در سال تحصیلی 98-1397 به حجم 3064 نفر (1684 مرد و 1380 زن) بود. حجم نمونه بر حسب جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان 346 نفر برآورد شد که این تعداد با در نظر گرفتن افت آزمودنی ها به 418 نفر (230 مرد و 188 زن) افزایش یافت. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه رتبه بندی رهبری آموزشی مدیر هالینگر (2013) با روایی همگرا 66/0 و پایایی مرکب 90/0 و پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت و والنتاین (1998) با روایی همگرا 62/0 و پایایی مرکب 90/0 به روش حضوری جمع آوری شد. داده های پژوهش با روش مدل معادلات ساختاری و توسط نرم افزار AMOS24 و Smart PLS3 تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که رهبری آموزشی مدیران بر فرهنگ مدرسه تاثیر مثبت و مستقیم دارد (84/0=β)؛ بنابراین رهبران آموزشی برای بهبود اثربخشی مدرسه، باید فرهنگ مدرسه را توسعه دهند.

  کلیدواژگان: رهبری آموزشی مدیران، فرهنگ مدرسه، معلمان
 • مهدیه شهیری، حمید رحیمی* صفحات 131-146
  هدف پژوهش، مدل سازی رابطه بین ادراک معلمان از سبک رهبری هم افزا و عملکرد نوآورانه با نقش واسطه ای خودکارآمدی شغلی و استقلال شغلی است. نوع پژوهش، توصیفی -همبستگی و جامعه آماری شامل معلمان شهر کاشان در سال تحصیلی 1402-1403 به تعداد 3327 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 337 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل چهار پرسشنامه رهبری هم افزا (یوسف بروجردی و همکاران، 2021)، پرسشنامه عملکرد نوآورانه (اسکات و بروس، 1994)، پرسشنامه استقلال شغلی (زارع احمدآبادی و همکاران، 2018) و پرسشنامه خودکارآمدی شغلی (ویلک و موینیهان، 2005) بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای بود. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری هم افزا 99/0، عملکرد نوآورانه 89/0، استقلال شغلی 96/0 و خودکارآمدی شغلی 88/0 برآورد شد. به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart Pls در سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین هر چهار متغیر رهبری هم افزا، عملکرد نوآورانه، استقلال شغلی و خودکارآمدی شغلی، بالاتر از حد متوسط بود. ضرایب مسیر نشان داد رهبری هم افزا با (14/0=Beta، 003/0=P)، استقلال شغلی با (575/0=Beta، 001/0=P) و خودکارآمدی شغلی با (28/0=Beta، 001/0=P) روی عملکرد نوآورانه معلمان، تاثیر مثبت و معنادار دارد. بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که اگر معلمان ادراک مثبتی از وضعیت رهبری هم افزا داشته باشند، استقلال شغلی و خودکارآمدی شغلی بیشتری خواهند داشت. رهبری هم افزا با افزایش استقلال شغلی و خودکارآمدی شغلی می تواند از این طریق به افزایش و بهبود رفتار نوآورانه معلمان کمک کند.
  کلیدواژگان: ادراک معلمان، سبک رهبری هم افزا، عملکرد نوآورانه، خودکارآمدی شغلی، استقلال شغلی
 • سمیه نگهداری*، محمدحسن صیف، سعید طالبی، الناز احمدآبادی صفحات 147-161

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل علی روابط هوش سازمانی بر مدیریت کلاس با نقش واسطه ای ذهنیت فلسفی و خودکارامدی معلمان انجام شده است. ، این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر فیروز آباد در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 283 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبی و با توجه به جدول مورگان ، تعداد 150 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هوش سازمانی (Albrecht, 2003) ، سبک‏های مدیریت کلاس (Amin yazdi & Aali,2018)، ذهنیت فلسفی Iraj Soltani (1997) و مقیاس خودکارآمدی معلم Aschanen, Moran & Woolfolk (2001) استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل آماری از تحلیل مسیر و نرم افزار ای موس استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش سازمانی بر خودکارآمدی ، ذهنیت فلسفی و مدیریت کلاس اثر مستقیم و معنی داری دارد، از طرف دیگر خودکارآمدی و ذهنیت فلسفی نیز بر مدیریت کلاس اثر مستقیم و معنی داری دارد ، همچنین هوش سازمانی از طریق خودکارآمدی و ذهنیت فلسفی بر مدیریت کلاس اثر غیرمستقیم و معنی داری دارد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که ذهنیت فلسفی و خودکارآمدی معلمان از متغیر های تاثیرگذار در مدیریت کلاس هستند

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، مدیریت کلاس، ذهنیت فلسفی، خودکارامدی معلمان
 • حافظ تره باری* صفحات 162-180

  تحقیقات درگذشته، به طور عمده بر جنبه ی مثبت رهبری متمرکز بودند. با این حال، تحقیقات درمورد جنبه های منفی رهبری سرعت بیش تری دارد. پژوهش حاضر، با هدف تبیین پدیدارنگارانه ی پیامدهای سبک رهبری منفی با تاکید بر دو جنبه ی برجسته ی آن، یعنی رهبری به عنوان نظارت سوءاستفاده گرایانه، و رهبری آزادگرایانه، در مدیران دانشگاه فرهنگیان براساس مدل اینارسن (2007)، انجام گرفت. این پژوهش، یک پژوهش کیفی با طرح پدیدارنگاری تفسیری بود. برای این منظور، تعداد14 نفر از متخصصان و اساتید مدیریت و رهبری آموزشی و مدیریت رفتارسازمانی، در سطح دانشگاه فرهنگیان، و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک محور و براساس اصل اشباع نظری، به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با این افراد گردآوری شد. متن مصاحبه ها پس از مکتوب سازی با رویکرد دیکلمن و روش تحلیل مضمون در نرم افزار2018 MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. برخی از داده ها نیز بر اساس مرور نتایج مطالعات پیشین در این زمینه جمع آوری گردید. یافته ها نشان دادند که هر دو نوع سبک رهبری، پیامدهای منفی قابل توجهی از جمله : روان پریشی ، ناکار آمدی، قصد جابجایی بالاتر، افزایش مرخصی، عدم رضایت شغلی، خودشیفتگی رهبر، ضعف عملکرد، بی عدالنی، اثربخشی پایین، رقتار خصمانه و... هم برای سازمان ها، هم برای پیروان و هم برای رهبران دارند. و همچنین هم رهبری به معنی نظارت نادرست، و هم رهبری به سبک آزادگرایانه، از نظر رفتارهای واقعی رهبر، بسیار متفاوت هستند. با توجه به مولفه های به دست آمده، به مسیولان دانشگاه پیشنهاد می شود ضمن مطالعه و آشنایی با سبک های منفی رهبری، رهبرانی برای پردیس ها و مراکز آموزشی انتخاب کنند که خصایص ناپسند این سبک رهبری را

  کلیدواژگان: سبک رهبری، رهبری تخریبی، رهبری منفی، سبک رهبری آزادگرایانه، نظارت سوء
 • علی عسگری* صفحات 181-195
  یکی از معیارهای قضاوت در مورد اثربخشی آموزش معماری کشور، مناسب بودن کیفیت یادگیری افراد با توجه به محیط کاری رشته دانشگاهی آن ها است. این پژوهش درصدد فهم زمینه های اشتغال و توانمندی های متاثر از حوزه های دانشی و مهارتی است که هر جایگاه شغلی به تبع نیازهای موردنظر خود، مطالبه می نماید. بدین منظور نحوه چینش و برنامه ریزی دروس رشته معماری از منظر روابط آن ها با هر مهارت، حایز ارزش جهت بازنگری کیفی و کمی در برنامه مصوب آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته این رشته ی دانشگاهی خواهد بود. بدین منظور نوشتار حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی و توسعه ای بوده که ماهیت توصیفی-تحلیلی دارا است و تحت روش کیفی و با رویکرد استدلال منطقی درصدد فهم ارتباط پارامترهای موثر در زمینه های متداول اشتغال فارغ التحصیلان معماری با دروس آموزشی مصوب رشته در مقطع کارشناسی پیوسته پیش می رود و برای این منظور از قیاس زوجی پارامترهای مهارتی - تخصصی اشتغال معماری و تحلیل سلسله مراتبی، جهت سنجش فراوانی دروس و فراوانی وزنی معیارها و درنهایت تجزیه وتحلیل آماری و استقرایی خود، بهره می برد. براین اساس برنامه آموزشی مصوب ابلاغی دارای بدنه ای صلب و غیر انعطاف پذیر بوده که ضمن عدم پاسخگویی در ایجاد زمینه های موثر بر تقویت توان مهارتی دانشجویان جهت ورود به حوزه های متنوع اشتغال به دلیل دید محوری خود، سبب اتلاف وقت دانشجو در حین تحصیل و یادگیری سرفصل هایی گردیده که مخاطب به میزان ارایه شده، از ایشان در محیط حرفه ای استفاده نمی نماید. از سویی دیگر فارغ التحصیلان برتر این نظام آموزشی در تشابه بسیار زیاد با یکدیگر از منظر آموخته های مشابه، رقابت زیادی در زمینه های محدودی دارند.
  کلیدواژگان: آموزش معماری، اشتغال، معماری حرفه ای، کسب وکار، آموزش دانشگاهی
 • بهزاد پورفرج، صمد جباری اصل*، تورج حسن زاده صفحات 196-210

   پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پسایندهای شایستگی مدیران صنعت بیمه بر مبنای هوش هیجانی و با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب انجام شده است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش سنتز پژوهی با رویکرد هفت مرحله ای Sandlowski and Barroso (2007) انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه تحقیقات و مطالعات فارسی و انگلیسی چاپ شده در حوزه پیامدهای شایستگی مدیران در بین سالهای 1390 تا 1402 می باشد. در این راستا، کلید واژه های مرتبط با هدف پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و مقالات و اسناد بدست آمده با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیارهای پذیرش مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت 20 مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بودند با استفاده از روش کد گذاری سه مرحله ای (باز، محوری، انتخابی) ازطریق نرم افزار MaxQDA 2020 تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج تحلیل داده ها برای جمع آوری داده ها 75کد باز شناسایی شد که در 3 مقوله اصلی و 11 مقوله فرعی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که پیامدهای فردی، سازمانی و محیطی الگوی پسایندی شایستگی مدیران بر مبنای هوش هیجانی را تشکیل می دهد. بنابراین شناسایی پیامدهای شایستگی مدیران بیمه به علت اهمیت و حساسیت فعالیت های آنان و لزوم اتخاذ رویکردی جامع و منسجم در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: طراحی، شایستگی های مدیران، هوش هیجانی، صعنت بیمه
|
 • Rouhollah Mahdiuon *, Hamideh Moslemi Dolatabad, Behboud I Yarighol Pages 1-18

  The purpose of this study was to investigate the quality culture in Azarbaijan Shahid Madani University based on grounded theory. This qualitative study was carried out by using the grounded theory method. In this research, using purposive sampling approach, the researchers selected and conducted in-depth interviews with 18 faculty members, staff, department heads, students, faculty dean and deputy at Azarbaijan Shahid Madani University. The university's strategic plan and the university's public relations e-journal also, were analyzed during three open, axial and selective coding stages of qualitative data. The results show that 154 initial conceptual propositions, with 25 subcategories and 13 main categories in the form of 6 dimensions of paradigm model. This model consists of causal conditions; "academic culture, higher education management and structural factors at university", the main phenomenon; "quality of higher education"; interventional conditions; "environmental related factors"; contextual conditions; University-specific situation, communication and interactions among members and the extent of inter-member participation in the organization ", strategies include;" Improving the university work process, university development strategies and member empowerment "and the And the outcomes include stakeholder satisfaction, organizational excellence, and accountability to community; And the relationships between them were illustrated and presented in the form of the Strauss-Corbin paradigm model.

  Keywords: Quality, Quality Culture, Higher Education, Azarbaijan Shahid Madani University
 • Hasan Khedmati *, MohammadReza Behrangi, Reza Sourani Pages 19-36

  In today's era, human resources are considered the most valuable assets of any organization.Therfore The purpose of this research was to design acomprehensive employee education and learning management model..To achieve the goal of the research, qualitative content analysis method was used. Accordingly , written documents and resources in the period from 2012 to 2021 were selected as the research popiulation , and finally, 39 articles (including 24 research articles and 15 review articles) were selected in a purposive sampling and accordfing to the Spritz empowerment model (1995) were analized, and effective educational strategies were extracted to fulfill all types of empowerment, and finally, a comprehensive employee education and learning management modelwas developed. based on the relevance ofthe articles to the research topic; First, an article was selected, the content was analyzed, and then another article was selected and analyzed. Until reaching theoretical saturation (article no. 39), the selection of samples continued. In order to examine the internal validity of the developed procedural and prescriptive model, a Likert-scale questionnaire was designed and was sent to 15 experts in the field of education and human resources along with pictures and explanations of the models. in order to determine average obtained is significant One-sample T-test was used. The results showed that the calculated average is significantly higher than the cut point (number 3) (T=7.33, P<0.001)

  Keywords: teaching, learning management model, educational models, empowerment, dimensions of empowerment
 • Hasan Ahmadi *, Shabnam Ghasemi, Kamal Nosrati Pages 37-55
  The aim of the present study was to investigate the effect of organizational pride on emotional commitment with the mediating role of job adaptability and moderation of work conscience among primary teachers in Tabriz city. This research was carried out as a quantitative research and applied in terms of purpose, and in terms of implementation and collection of descriptive-correlational information, structural equation modeling was carried out. The target population in this research was made up of 5054 primary teachers of Tabriz city, using Cochran's formula, 357 primary teachers of Tabriz city were selected by stratified proportional sampling. The data of this research was collected using the standard questionnaires of Viyanti and Silvia's organizational pride (2020), Metajis and Sersik's (2021) job adaptability, Costa's work conscience (1992) and Mayer and Allen's (1991) emotional commitment. Structural equation modeling method and Pls software were used to analyze the data, the results of the research indicated that the effect of organizational pride on emotional commitment is explained by the mediating variable of job adaptability, as well as work conscientiousness in the indirect effect of organizational pride. And emotional commitment through job adaptation has a moderating role among primary teachers in Tabriz city. Based on the presented analysis, it can be concluded that organizational pride can be a strong internal motivation for teachers to make a lot of effort to contribute to the success of the organization.
  Keywords: Organizational Pride, Effective Commitment, Job Adaptation, work conscience, teachers
 • Hajar Mansoori, Ali Yazdkhasty *, Zahra Sadeqi-Arani Pages 56-72

  In recent years, market principles and business criteria have dominated the rules and values of educational institutions in such a way that in this attitude, educational institutions are considered as economic enterprises and learner as consumers. Therefore, the aim of the research was to provide a conceptual model of commercialization of education from the point of view of administrators. The approach of the research was qualitative and the method of systematic grounded theory was used. the statistical population of the research were 20 faculty members of Isfahan educational institutions, who were selected by purposeful sampling and until theoretical saturation was reached. Data was collected through in-depth interviews. Then these qualitative interviews were coded with Atlas.Ti software. Qualitative data analysis of the conceptual model of the process of commercialization of education in 5 dimensions: causal conditions (increasing demand for education, economic crisis of the government), contextual conditions (international and domestic educational laws, educational developments), intervening conditions (globalization, new world order, cultural, economic transformation and political), the central category (demand to increase the income of educational institutions) includes strategies (making money from education through commercialization of education, privatization of education) and consequences (9 positive consequences and 21 negative consequences of commercialization of education). By examining the central category of demand for increasing the income of educational institutions, the research has examined the causal factors, cultural background conditions and intervening conditions and has proposed recommendations for the government's policy in the process of providing educational services of the institutions.

  Keywords: Commercialization of Education, Student as a Consumer, Educational Institutions, Grounded Theory
 • Ali Mirzaei Ganjgah *, Mahdi Moeinikia Pages 73-92
  Abstract The purpose of this research was to analyze the effect of professional ethics of managers and job supports on employees' occupational content plots by examining the mediating role of psychological empowerment among employees of Urmia University. The statistical population of this research includes 596 employees of this university of Urmia, 220 of them were selected as simple random samples. This descriptive study was a correlational survey. The data were collected from Ghasmzadeh's Professional Ethics Questionnaire (1392), Shin Career Questionnaire (1990), Spreader's Psychological Empowerment Questionnaire (1995) and Mailman Questionnaire for occupying the field (1992). Validity (content, convergent divergent) and reliability (factor load, composite reliability coefficient and Cronbach's alpha coefficient) showed that the measurement tools had good validity and reliability. The results of testing the hypotheses by SMART-PLS software and using t-test and path coefficients (β) showed that there are strong and strong relations between the research variables. On the other hand, psychological empowerment can play the role of mediation in the relationship between professional ethics and occupational support with occupational content, and on the other hand, professional ethics and job support can be promoted as a moderating variable of the negative effect that psychological empowerment has on the content of the job.
  Keywords: professional ethics, Career Support, Psychological empowerment, Occupational Content Plate
 • Eesa Niazi *, Ramin Bagheri, Hasangholi Yazarloo Pages 93-115

  The purpose of this research is to investigate the effect of ethical leadership on employees' organizational citizenship behavior and the intention to leave the job with the mediating role of intrinsic motivation among university managers in Golestan province. The data collection in this research was done by the field method and the data collection tool was the standard questionnaire of Sharif and Ethan (2018). The statistical population in this research is 205 university managers in Golestan province, and the sample size is 135 based on Morgan's table and selected by simple random sampling. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha method. In addition, the structural equation method was used to examine and analyze the test of research hypotheses using SmartPLS software. The results of the research hypotheses test show that: 1- ethical leadership has an impact on organizational citizenship behavior; 2- Ethical leadership has an effect on the intention to leave the job; 3- Ethical leadership affects internal motivation; 4- Internal motivation has an effect on organizational citizenship behavior; 5- Intrinsic motivation does not affect the intention to leave the job.

  Keywords: Ethical leadership, Intention to Leave the Job, Internal Motivation, organizational citizenship behavior
 • Ali Yousefi *, Adel Zahed Bablan, Ehsan Yosefi Pages 116-130

  The purpose of this study was to investigate the relationship between Principals' Instructional Leadership and school culture. The research method was descriptive-correlational and based on structural equation modeling in terms of data collection. The statistical population of the study was all public school teachers in the first secondary school of Ardabil province in the academic year 2018-2019 with a volume of 3064 people (1684 males and 1380 females). The sample size was estimated at 346 people according to Krejcie and Morgan sample size determination table, which increased to 418 people (236 men and 182 women) considering the drop in subjects. The statistical sample of the study was selected using stratified random sampling method. Data were collected through questionnaire of Principal Instructional Management Rating Scale Hallinger (2013) with (AVE=0.66 & CR=0.90) and questionnaire of School Culture of Grunert and Valentine (1998) with (AVE=0.62 & CR=0.90). The research data were analyzed by structural equation modeling method and AMOS24 & Smart PLS3 softwares. The results showed that there is a significant positive relationship between the variables of educational leadership of principals and school culture. According to the results of this study, the educational leadership of the principal has a direct impact on school culture; Therefore, educational leaders must develop a school culture to improve school effectiveness.

  Keywords: Principals', Instructional Leadership, School culture, teachers
 • Mahdieh Shahiri, Hamid Rahimi * Pages 131-146
  the aim of the research is to investigate the relationship between teachers' perception of synergistic leadership style and innovative performance with the mediating role of job self-efficacy and job independence. The type of research was descriptive-correlational, and the statistical population consisted of 3327 teachers in Kashan city that by using Morgan's table and stratified random sampling method 337 people were selected as a sample. The research tool included four questionnaires of synergistic leadership (Yousof Boroujerdi et al, 2021), innovative performance (Scott & Bruce, 1994), job independence (Zare Ahmadabadi et al, 2018) and job self-efficacy (Wilk & Moynihan, 2005). The reliability of the questionnaires was estimated through Cronbach's alpha coefficient of 0.99 for synergistic leadership, 0.89 for innovative performance, 0.96 for job independence, and 0.88 for job self-efficacy. In order to analyze the data, statistical software such as SPSS and Smart Pls were used at the descriptive & inferential levels. The results showed that the mean of all four variables of synergistic leadership, innovative performance, job independence and job self-efficacy was above average. Path coefficients showed synergistic leadership with (Beta=0.14, P=0.003), job independence with (Beta=0.575, P=0.001) and job self-efficacy with (Beta= 0.28, P= 0.001) has a positive and significant effect on teachers' innovative performance. Therefore, it can be concluded that if teachers have a positive perception of synergistic leadership, they will have more job independence and self-efficacy. The synergistic leadership by increasing job independence and self-efficacy can help to increase and improve the innovative behavior of teachers.
  Keywords: Teachers', perception, Synergistic Leadership, Innovative Performance, Job Self-Efficacy, Job Independence
 • Somayeh Negahdari *, MohammadHasan Seyf, Saeed Talebi, Elnaz Ahmadabadi Pages 147-161

  The present study has been performed with the aim of presenting a causal model of organizational intelligence relationship on classroom management with the mediating role of teachers' philosophical mindset and self-efficacy. The methodology of this study is descriptive and correlational. The statistical population included all elementary school teachers of Firozabad city in the academic year 1401-1400 (283 people), that 150 people were selected using relative stratified sampling and regarding Morgan's table.To collect data, the organizational intelligence questionnaire of Karal Albrecht (2003), the classroom management styles of Amin Yazdi and Aali (2018), the philosophical mindset of Iraj Soltani (1997) and the teacher self-efficacy scale of Aschanen, Moran and Woolfolk (2001) were used. To conduct statistical analysis, Path analysis and Amos software were used. The results showed that organizational intelligence has a direct and significant effect on self-efficacy, philosophical mindset and classroom management. On the other hand, self-efficacy and philosophical mindset have a direct and significant effect on classroom management, and also organizational intelligence through self-efficacy and philosophical mindset has an indirect and significant effect on classroom management. Therefore, it can be concluded that philosophical mindset and self-efficacy of teachers are among the variables that impact classroom management.

  Keywords: Organizational Intelligence, Classroom Management, Philosophical Mindset, Teachers' Self-Efficacy
 • Hafez Tarebari * Pages 162-180

  Research in the past mainly focused on the positive aspect of leadership. However, research on the negative aspects of leadership is faster. The current research was conducted with the aim of explaining the consequences of negative leadership style phenomenologically, emphasizing its two prominent aspects, i.e. leadership as abusive supervision, and libertarian leadership, in Farhangian University administrators based on Inarsen's model (2007). This research was a qualitative research with an interpretive phenomenological design. For this purpose, 14 experts and professors of management and educational leadership and organizational behavior management, at the level of Farhangian University, were selected as a sample using the criteria-based purposeful sampling method and based on the principle of theoretical saturation, and the data were collected through interviews. Semi-structured was collected with these people. After transcribing, the text of the interviews was analyzed with Dickelman's approach and thematic analysis method in MAXQDA 2018 software. Some data were also collected based on the review of the results of previous studies in this field. The findings showed that both types of leadership styles have significant negative consequences, including: psychosis, ineffectiveness, higher turnover intention, increased leave, job dissatisfaction, leader narcissism, poor performance, unfairness, low effectiveness, They have a hostile attitude towards organizations, followers and leaders. And also, both the leadership in the sense of incorrect supervision and the leadership in the laissez-faire leadership style are very different in terms of the leader's actual behaviors.

  Keywords: Leadership style, destructive leadership, Negative leadership, laissez-faire leadership style, abusive supervision
 • Ali Asgari * Pages 181-195
  One of the criteria for public judgment on the effectiveness of contemporary architecture education in each country is the suitability of the quality of learning of people according to the work environment of their academic field. It is important to understand the fields of employment in the field of architecture. This issue helps that educational topics in the fields of knowledge and skills have a better fit with the job position. This concern requires qualitative and quantitative analysis both in the way of presentation and in lesson planning. This research, with a practical and developmental purpose and descriptive-analytical in nature, uses the qualitative research method with a logical reasoning approach. For this purpose, the researchers use a pairwise analogy of skill-specialized parameters of architectural employment and hierarchical analysis to measure the frequency of courses and the weighted frequency of the criteria. This point makes the program unable to be responsive to the environment and it is not one of the subjects in the curriculum required by the graduates. In addition, the educational rigidity has caused no change in architecture graduates. This competition is visible with the majority of graduates in limited fields.
  Keywords: Architecture education, Employment, Professional architecture, Business, University education
 • Behzad Porfaraj, Samad Jabari Asl *, Toraj Hassanzadeh Pages 196-210

   The current research was conducted with the aim of designing the model of competence suffixes of insurance industry managers based on emotional intelligence and using a meta-composite qualitative approach. The current research was carried out in the framework of qualitative approach and using the research synthesis method with the seven-step approach of Sandlowski and Barroso (2007). The statistical population under study includes all Persian and English researches and studies published in the field of the consequences of managers' competence between the years 1390 and 1402. In this regard, the keywords related to the purpose of the research were searched and the articles and documents obtained were examined using the purposeful sampling method and according to the acceptance criteria, and finally 20 articles that met the criteria for inclusion in the study. were analyzed using the three-stage coding method (open, central, selective) by MaxQDA 2020 software. Based on the results of data analysis, 75 open codes were identified for data collection, which were categorized into 3 main categories and 11 subcategories. The results showed that individual, organizational and environmental consequences form the posterior model of managers' competence based on emotional intelligence. Therefore, identifying the consequences of the competence of insurance managers is of particular importance due to the importance and sensitivity of their activities and the need to adopt a comprehensive and coherent approach in this field.

  Keywords: design, competencies of managers, Emotional intelligence, insurance industry