فهرست مطالب

تاریخ فلسفه اسلامی - پیاپی 6 (تابستان 1402)

نشریه تاریخ فلسفه اسلامی
پیاپی 6 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن لاهوتیان، عبدالله نصری* صفحات 5-38

  فلسفه عمل، گرایشی در فلسفه معاصر است که با حوزه های فلسفه ذهن، اخلاق و علوم انسانی ارتباطی وثیق داشته و پیگیری مسایل آن درباره عمل انسان و چیستی آن، آورده هایی برای مباحث علمی و فلسفی این حوزه های مختلف خواهد داشت. پرسش از چیستی عمل اولین و از جهتی مهم ترین پرسش در فلسفه عمل است؛ سوال آن است که دقیقا به چه چیز عمل می گوییم؟ و چه چیز آن را از یک رویداد طبیعی متمایز می سازد؟با وجود گستره بحث از عمل در تاریخ اندیشه اسلامی، مطالعه آثار علامه جعفری نشان می دهد کمتر متفکر مسلمانی مانند او به تحلیل مبسوط عمل انسان پرداخته است. علامه با دریافت ضرورت این بحث برای علوم انسانی، این موضوع را پی گرفته و در خلال مباحث خود، نکاتی را که برای فلسفه عمل امروز مهم است مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش در صدد است پاسخ جعفری به پرسش از «چیستی عمل»را استنباط و در نهایت برمبنای چالش های پیشروی نظریه های معاصر مورد ارزیابی قرار دهد.در نظریه عمل جعفری، عمل از مقوله فعل (یا به تعبیری رویداد) معرفی می شود و انتساب آن به «من» انسانی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین جعفری سه مولفه اراده، تصمیم و اختیار را وسایل «من» برای تحقق عمل می داند که در میان آنها، مولفه اختیار مهم ترین مولفه محسوب می گردد. نهایتا عمل براساس رابطه علی میان این مولفه ها با روح، روان و بدن آدمی تعریف می شود به گونه ای که عمل پایه، حرکت روح و پس از آن، تغییر در روان و سپس سیستم عصبی بدن است.

  کلیدواژگان: عمل، اختیار، علامه جعفری، علی گرایی
 • محمدرضا اسدی* صفحات 38-70

  آنچه در این نوشتار مطرح می شود، تبیین و تثبیت سه مدعا در باب دین شناسی فیلسوفان مسلمان است:اول. فیلسوفان مسلمان متاثر از افلاطون و ارسطو انسان را موجودی اجتماعی دانسته اند. بدین معنا که انسان در قالب حضور در مدینه به حیات و بقای خود ادامه می دهد و تشکیل و بقای مدینه نیازمند قانون است. اما قانونی که برای اداره مدینه یا جامعه شهری معرفی می کنند، قانون بشری نیست بلکه قانون الهی است و آن قانونی، چیزی جز دین الهی نیست. بنابراین ازنگاه فیلسوفان مسلمان، ماهیت دین همان قانون است.دوم. از آنجا که فیلسوفان مسلمان به دین به عنوان قانون نظر کرده اند، هرگز از نحوه هستی این قانون پرسش نکرده اند؛ یعنی نپرسیده اند که دین به مثابه قانون از چه نحوه وجودی در جهان خارج برخوردار است.سوم. هرچند فیلسوفان مسلمان ذیل مفهوم دین به مثابه کلام و کتاب و مانندآن، نکاتی هستی شناختی بیان کرده اند، اما ایشان اصالت هستی شناختی برای دین قایل نیستند. نه تنها از نحوه وجود دین به مثابه قانون بحث و پرسش نکرده اند، بلکه اساسا هرگز از منظر هستی شناسی بحث منسجم، مدون و مستقلی در باب دین نداشته اند.پرسش اساسی در باب دین که تاکنون در تفکر و فرهنگ اسلامی از ان غفلت شده این است: نحوه هستی و وجود دین به مثابه یک موجود چگونه است؟ تفاوت رویکرد درباره نحوه هستی دین موجب تفاوت نحوه مواجهه با دین و نسبت برقرار کردن با دین خواهد بود. از اینرو هستی شناسی دین صرفا یک بحث نظری نیست و آثار عملی متعددی بر آن مترتب است.

  کلیدواژگان: دین، قانون، فلسفه، فارابی، ارسطو، سیاست، فیلسوفان مسلمان
 • حمید مختاری*، ابوالحسن غفاری صفحات 70-94

  در این مقاله با روش تحلیل عقلانی فطرت از دو حیث هستی شناسانه و معرفت شناسانه مورد پژوهش قرار گرفته هدف و نتایج زیر به دست آمده است:فطرت از حیث هستی شناسی آفرینش ویژه و نحوه وجود انسان است؛ انسان مانند لوح سفید یا خمیر شکل یافته ای به دنیا نمی آید بلکه عقل نظری و عملی آدمی به گونه ای خلق شده است که در دو حوزه بینشی وگرایشی مفطور به استعدادهایی است که سمت وسویشان انسان بالفعل شدن است . فطرت دارای ویژگیهایی از جمله همگانی بودن، غیراکتسابی بودن، زوال ناپذیری، تشکیک پذیری، هدایتگری انسان، برخورداری از مراتب مختلف عملی از جمله مراتب لوامه و ملهمه و مطمینه و... می باشد. فطرت از حیث معرفتی منبعی جدا و مستقل در کنار منابع معرفت نیست بلکه در حوزه منبع عقل نظری قرار دارد و از حیث عقل عملی مرتبه ای از عقل است که خاصیت ادراک شهودی دارد.این پژوهش از آن جهت اهمیت دارد که فطرت از جهتی زیر بنای علوم انسانی و از جهتی دیگر نوع تبیین هستی شناسی و معرفتی فطرت، در انتزاع لوازم و دلالتهای تربیتی و شناختی اهمیت ویژه ای دارد.

  کلیدواژگان: فطرت، عقل نظری، عقل عملی، قلب، منبع معرفت
 • حسین عباسی*، سید یدالله یزدان پناه صفحات 95-115

  فهم حکمت متعالیه و تحقیق در آن به عنوان دستگاهی نظام مند در فلسفه اسلامی و تبیین نوع پژوهش انجام شده در عرصه های مختلف آن، نیازمند توجه به مبانی و نوع روش شناسی حاکم در آن است تا مطالب مختلفی که در آن عرضه شده به خوبی فهم شود. متن دینی و حقایق شهودی در حکمت متعالیه حضور پر رنگی دارند. در جهت دفع و رفع شبهات و تبیین این حضور در ضمن بیان روش شناسی حکمت متعالیه، ظرفیت ها و بالندگی این فلسفه در جهت تحقیقات فلسفی اسلامی آشکار می شود. حکمت متعالیه، رابطه منسجم فلسفه با دین و عرفان را تشریح می‎کند که تبیین فلسفی روش شناسی آن می‎تواند به عنوان الگویی کلان در جهت بسط و تعمیق تحقیقات علوم دینی مرتبط، مورد توجه قرار گیرد. از این ‎رو در ضمن تبیین روش شناسی حکمت متعالیه، به چیستی و مبانی روش خاص این حکمت؛ یعنی روش اشراقی-بحثی پرداخته شده که در آن، میان شهود و عقل جمع شده است. همچنین به تبیین روش عام این حکمت؛ یعنی ماهیت و مبانی بهره گیری ملاصدرا از متون دینی و عرفان نظری در حکمت متعالیه پرداخته شده است و در آخر به برخی از ثمرات بکارگیری این روش تحقیقی در فلسفه، اشاره شده است.

  کلیدواژگان: حکمت متعالیه، روش اشراقی، روش بحثی، شهود، متن دینی، عرفان نظری
 • اصغر سلیمی نوه*، مهسا شمس الدینی صفحات 117-139

  سهرورودی و برگسون،دو فیلسوف متعلق به حوزه تفکرات فلسفه اشراقی، مساله"کشف" و "شهود" را بگونه ای در فلسفه خود مطرح نموده اند که جهان شناسی آنها تحت تاثیر نوع نگاهشان به این مساله شکل گرفته است. شیخ اشراق انسانی است که علاوه بر اینکه در حوزه نظر و استدلال فردی برجسته است ، در مراتب عرفانی نیز گام نهاده است و بسیاری از نظرات و یافته های خود را رهاورد مقام شهود علمی خود می داند .شیخ اشراق مهمترین اثر خود یعنی حکمت الاشراق را که نماینده تفکر اشراقی اوست، محصول یک کشف می داند و فلسفه برگسون بر دو مساله اساسی زمان حقیقی یا "دیرند" و "شهود"(Intuition) استوار گشته است و پیوند عمیقی میان مفاهیم سه گانه "زمان"، "حرکت" و"شهود" برقرارنموده است. وی معتقد بودکه فلسفه حقیقی مبتنی بر شهود است نه "هوش"، و متعلق این شهود، "حرکت"، "شدن" و "استمرار" است؛ یعنی چیزی که فقط می توان از راه آگاهی بی واسطه یا شهودی شناخت نه از طریق هوش که تداوم را از بین می برد.شهود برگسون علاوه بر جنبه درون نگری بیشتر جنبه « برون شد » دارد . در این اتحاد شهودی محض ، انسان در خود محبوس و اسیر نمی شود ، بلکه با هستی و واقعیت سیلانی نوعی همدلی و همرازی (sympathies) پیدا می کند . در اینجا « برون شد » رهایی از محدودیت ها و انجماد است.

  کلیدواژگان: شهود، حرکت، اضافه اشراقیه، سهروردی، برگسون
 • علیرضا رضوانی* صفحات 141-171

  انسان و انسان شناسی مقوله غیر قابل کتمان در طول تاریخ بشری بوده است؛ و ترسیم حقیقی از جایگاه او در منظومه آفرینش سرلوح ادیان توحیدی می باشد. بر پایه دیدگاه منیع و اندیشه رفیع علامه جوادی آملی حقیقت انسان «حی متاله» است که در بستر آموزه های دینی به تکامل می رسد، و غایت امکانی قوس صعود بشری«انسان کامل» می باشد. و در ادبیات حکما و عرفای همچون ابن عربی و ملاصدرا به آن پرداخته شده است؛ آنها انسان کامل را مظهر تمام صفات کمالی و جمالی خداوند می دانند؛ آن گونه که ابن عربی مبتکر اصطلاح «انسان کامل» در ادبیات اسلامی قلمداد شده است. در تحقیق حاضر، ضرورت انسان کامل نسبت آن با خلافت الهی به صورت توصیفی- تحلیلی با تاکید بر اندیشه جوادی آملی بر این نتیجه رهنمون گردیده که مقصود از خلقت آفرینش و پهنه گیتی، انسان کامل است و از لازمه خلافت مطلقه الهی، انسان کامل شدن است، از این جهت، انسان کامل قطعا خلیفه خداست، به طوریکه اگر عالم خالی از انسان کامل شود، عمر آن به پایان می رسد.

  کلیدواژگان: انسان، انسان کامل، خلافت، جوادی آملی
|
 • Hasan Lahotian, Abdollah Nasari * Pages 5-38

  The philosophy of action is a trend in contemporary philosophy that has a close relationship with the fields of philosophy of mind, ethics and human sciences, and the pursuit of its issues about human action and what it is will have implications for the scientific and philosophical discussions of these different fields. Despite the extent of the discussion of action in the history of Islamic thought, the study of Allameh Jafari's works shows that few Muslim thinkers like him have analyzed human action in detail. Realizing the necessity of this discussion for human sciences, Allameh has followed this issue and during his discussions, he has examined the points that are important for the philosophy of action today. In Jafari's theory of action, action is introduced from the category of action (or, in other words, event) and its attribution to the human "I" has a special place. Also, Jafari considers the three components of will, decision and discretion as the means of "I" to realize action, among which the component of discretion is considered the most important component. Finally, the action is defined based on the causal relationship between these components with the human soul, psyche and body in such a way that the basic action is the movement of the soul and after that, the change in the psyche and then the nervous system of the body.

  Keywords: action, Discretion, Allameh-Jaafari, causality
 • Mohammadreza Asadi* Pages 38-70

  What is presented in this article is the explanation and confirmation of three claims about the Knowledge of religion of Muslim philosophers: First. Muslim philosophers influenced by Plato and Aristotle have considered man as a social being. This means that man continues to live and survive in the form of presence in city, and the formation and survival of city requires law. But the law they introduce for the administration of city is not a human law, but a divine law, and that law is nothing but the divine religion. Therefore, according to Muslim philosophers, the nature of religion is the law. Second. Since Muslim philosophers have considered religion as a law, they have never questioned the existence of this law; That is, they have not asked what kind of existence religion as a law has in the outside world. Third. Although Muslim philosophers have expressed ontological points under the concept of religion as words and books and the like, they do not consider religion to be ontologically authentic. They have never had a coherent, codified and independent discussion about religion from the perspective of ontology. The basic question about religion, which has been neglected in Islamic thought and culture so far, is this: How does religion exist as an entity? The difference in approach regarding the existence of religion will cause a difference in the way of encountering religion and establishing a relationship with religion. Therefore, the ontology of religion is not just a theoretical discussion and it has many practical effects.

  Keywords: religion, Law, philosophy, Farabi, Aristotle, Politics
 • Hamid Mokhtari *, Abolhassan Qaffari Pages 70-94

  In this paper, with the method of rational analysis of innate from two ontological and epistemological aspects, the aim and the following results have been obtained: In terms of ontology, innate is a special creation and the way of human existence; Man is not born like a white board or a shaped dough, but the man’s theoretical and practical intellect is created in such a way, that in two fields of insight and tendency, has talents that direction is to become a human being. Innate has characteristics such as universality, non-acquiredness, indestructibility, graduation ability, human guidance, possessing different levels of practicality, including the levels of reproachful, inspiration, and certainty, etc. In terms of epistemology, innate is not a separate and independent source next to the sources of knowledge, but it is in the field of the source of theoretical intellect, and in terms of practical intellect, it is a level of intellect that has the property of intuitive perception. This paper is important because innate is the foundation of human sciences and, from another point of view, the ontological and epistemological explanation of innate, is of special importance in abstracting educational and cognitive tools and implications.

  Keywords: innate, theoretical intellect, practical intellect, source of knowledge, guidance
 • Abbasi Hossein *, Sayyed Yadullah Yazdanpanah Pages 95-115

  Understanding the Transcendental Philosophy and researching it as a systematic system in Islamic philosophy and explaining the type of research done in its different fields, requires attention to the foundations and the type of methodology that prevails in it so that the various contents presented in it can be well understood. In order to eliminate doubts and explain this presence, while expressing the methodology of the Transcendental Philosophy, the capacities and growth of this philosophy in the direction of Islamic philosophical research are revealed. The Transcendental Philosophy describes the coherent relationship between philosophy and religion and mysticism, whose philosophical explanation of methodology can be considered as a macro model for expanding and deepening the research of related religious knowledge. Therefore, while explaining the methodology of the Transcendental Philosophy, the nature and foundations of the special method of this philosophy, that is, the illuminating-discussion method is discussed in which intuition and reason are gathered. Also, to explain the general method of this philosophy, that is, the nature and foundations of Mulla Sadra’s use of religious texts and theoretical mysticism in the Transcendental Philosophy have been discussed.

  Keywords: The Transcendental Philosophy, illuminating method, Discursive Method, intuition, theoretical mysticism
 • Asghar Salimi Naveh *, Mahsa Shamsodini Pages 117-139

  Bergson's philosophy is based on the two basic issues of real time or "Dirand" and "intuition" and there is a deep connection between the trinity of "time", "movement" and "intuition". Bergson believed that true philosophy is based on intuition. In this pure intuitive union, man does not get locked up and captured in himself, but finds a kind of sympathy and harmony with the existence and reality of Ceylon. Here, "came out" means freedom from limitations and freezing. In Suhrawardi's philosophy, the problem of intuition is as a way to find the truth, which is preferable to reasoning and proof. Therefore, compared to other methods of discovering the truth, originality with receiving inner things, discovery and intuition, and for this reason, Sohrawardi's philosophy can be called "authenticity of intuition". The authenticity of Sohrawardi's intuition is based on a view of intuition as a means and an end. Sohrawardi's intuition is heart intuition, which is distinct and superior to intellectual intuition; something that In Bergson's philosophy, it has received less attention. For both, "intuition" is the highest form of consciousness. Suhravardi, intuitive knowledge is a special thing that some people are deprived.

  Keywords: Intuition, movement, additional illumination, Sohrvardi, Bergson
 • Alireza Rezwani * Pages 141-171

  The topic of humanity and philosophical anthropology have been indispensable in human history, and a true depiction of man's status in the creation is foremost in theistic religions. In the lofty view of Allama Javadi Amoli, the essence of humanity is described as "the theist living being" who is perfected on the foundation of religious doctrines with the possible telos of the arch of human ascention being "the Comprehensive man", a doctrine treated in the literature by such philosophers and mystics as Ibn Arabi and Mulla Sadra who consider the Comprehensive man as the theophony of all Divine attributes of perfection and beauty, and the credit for innovation of the term "Comprehensive man" in the Islamic tradition going to Ibn Arabi.In this study which provides a descriptive and analytic account with a special focus on the thoughts of Javadi Amoli, the necessity of perfect human and its relation to Divine vicegerency lead to the conclusion that the purpose of creating the cosmos is the perfect human, and achieving the perfect humanity is a requisite for Divine absolute vicegerency. In this respect, the perfect human is certainly the vicegerent of God such that the world is terminated if it is devoided of the perfect human.

  Keywords: Human, Perfect Human, vicegerency, Javadi Amoli