فهرست مطالب

مطالعات مدیریت شهری - پیاپی 55 (پاییز 1402)

نشریه مطالعات مدیریت شهری
پیاپی 55 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سحر رزازان، باقر مرسل*، علی فهیمی نژاد، هومن بهمن پور صفحات 1-15

  مقدمه و هدف پژوهش: 

  امروزه کیفیت محیطی به عنوان یکی از پارامترهای مهم در مدیریت فضاهای ورزشی مطرح است. وجود آلاینده های محیطی می تواند بر سلامت و راندمان ورزشکاران اثرگذار باشد. هدف تحقیق، سنجش عناصر و ترکیبات سمی موجود در کفپوش های گرانولی مورد استفاده در اماکن ورزشی شهر شاهرود است.

  روش پژوهش: 

  این تحقیق از نوع کاربردی و به روش آزمایشگاهی است. عناصر سنگین، منومر، هیدروکربن آزاد و ترکیبات فنولی اندازه گیری شدند. برای سنجش آلاینده ها از دستگاه های اسپکترومتر نشر اتمی پلاسما(ICP-OES)  مدلVista Pro  و اسپکتروفتومتر اشعه مریی و ماورای بنفش مدل 1240 mini استفاده شد. آزمایشات سه مرتبه تکرار شدند. برای تعیین حد مجاز مواجهه، از شاخص متوسط وزنی - زمانی (OEL-TWA) استفاده شد.

  یافته ها

  ایزوپرن آزاد با ppm 3400 و سپس، دی اکتیل فتالات با ppm 3280 بیشترین میزان ترکیبات را شامل شدند. بالاترین میزان عنصر به ترتیب متعلق به فلز سنگین قلع برابر ppm 125000 و مس با ppm 75280 بود. نتایج نشان داد که اختلاف زیادی میان استاندارد و حد مجاز آلاینده ها با اعداد حاصل از آزمایشات وجود دارد. 2 آلاینده آرسنیک و کروم با قابلیت «سرطان زایی تایید شده انسانی» در ساختار کفپوش پلی اورتان شناسایی شدند. سیلیس نیز به عنوان «آلاینده های مشکوک به سرطان زایی در انسان»، شناسایی شد. سرب نیز به عنوان «سرطان زایی تایید شده برای حیوان با ارتباط ناشناخته بر انسان» شناسایی شد و 12 مورد به عنوان «غیرقابل طبقه بندی به عنوان یک عامل سرطان زای انسانی» سنجش شدند.

  نتیجه گیری

  برخی از عناصر و ترکیبات موجود در ساختار کفپوش های ورزشی، دارای رنجی بالاتر از استانداردها و حدود مجاز مواجهه هستند که این امر می تواند بر سلامت کاربران تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر، امکان آسیب رسانی به محیط زیست را دارا است.

  کلیدواژگان: سنجش آلاینده، ترکیبات آلی، فلزات سنگین، کفپوش ورزشی گرانولی
 • پویان قائمی* صفحات 15-27

  مهمترین هدف این تحقیق بررسی میزان تاثرگذاری نقش سرمایه های اجتماعی در انعطاف پذیری زنجیره تامین و نیز عملکرد سازمانی می باشد. در این تحقیق همسویی مدیریت زنجیره تامین بازاریابی به عنوان متغیر تعدیل کننده و ظرفیت جذب به عنوان متغیر میانجی درنظر گرفته شده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد علی می باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران شامل 392 نفر از کارمندان شرکت خودروسازی ایران خودرو می باشد. پرسشنامه استاندارد گلکسی و همکاران (2020) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و روایی آن به شکل صوری و تحلیل عاملی با شاخص KMO معادل 928/0 و نیز پایایی آن معادل 938/0 به دست آمد که مورد تایید می باشد. با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر، نتایج نشان می دهند که سرمایه های اجتماعی بر انعطاف پذیری زنجیره تامین تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سرمایه های اجتماعی به طور مستقیم بر ظرفیت جذب و نیز با درنظر گرفتن نقش تعدیلی همسویی مدیریت زنجیره تامین بازاریابی تاثیر معناداری دارد. ظرفیت جذب نیز بر انعطاف پذیری زنجیره تامین تاثیر مثبت و معناداری دارد. با درنطر گرفتن نقش تعدیلی همسویی مدیریت زنجیره تامین بازاریابی و نیز نقش میانجی ظرفیت جذب، سرمایه های اجتماعی نیز بر انعطاف پذیری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت نیز انعطاف پذیری زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. پیشنهادات کاربردی نیز در انتها ارایه شد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، انعطاف پذیری زنجیره تامین، متغیر میانجی ظرفیت جذب، متغیر تعدیل گر همسویی مدیریت زنجیره تامین بازاریابی، عملکرد سازمانی
 • حامد احمدی، مجتبی نوراللهی*، محمدرضا سلیمانی، احسان بی طرف صفحات 27-39

  مقدمه و هدف پژوهش: 

  امروزه طراحی و ساخت دانشکده های معماری به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی و همچنین افزایش خلاقیت در دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد اهمیتی که در ارتباط مستقیم با آسایش حرارتی در فضاهای داخلی می باشد آسایشی که می تواند در عملکرد شناختی دانشجویان اثر گذار باشد. به همین دلیل به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های انسان در نیم قرن گذشته محسوب می شود و بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این پژوهش به بررسی و مقایسه عملکرد شناختی افراد در محدوده واقعی در کلاس های درس پرداخته شد. برای بررسی عملکرد آنان در محدوده های مختلف دمایی، 220 نفر از دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. وضعیت آسایش حرارتی و عملکردهای شناختی افراد پس از اندازه گیری عوامل محیطی از طریق پرسشنامه و نرم افزارهای استاندارد عملکرد شناختی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش این طور نشان می دهد که وضعیت آسایش حرارتی دانشکده معماری در محدوده استانداردهای بین المللی نمی باشد، و بازه های مختلف دمایی به ثبت رسیده است. همچنین طبق آمار به دست آمده دانشجویان حس تعلق خوبی را به دانشکده دارند، و این حس بالای تعلق باعث پیشرفت در عملکرد شناختی دانشجویان شده است.

  نتیجه گیری

  عملکرد شناختی دانشجویان در این پژوهش آمار قابول قبولی داشته اند که در این باره می توان اینگونه گفت که اختلاف نتایج میدانی و پیش بینی های استاندارهای معتبری مانند اشری ممکن است ناشی از عادت کردن و خو گرفتن به شرایط محیطی باشد که آزمون در آن برگزار شده است و در مطالعات دیگر نیز به آن اشاره شده است.

  کلیدواژگان: فضاهای داخلی، دانشکده معماری، آسایش حرارتی، عملکرد شناختی
 • صادق جهانبخش، محمد رشتیان*، ناصر حسن پور کازرونی، سید حمید آتشپور صفحات 39-55

  مقدمه و هدف پژوهش:

  امروزه درشرایط اجرای قرنطینه خانگی ناشی ازبحران ها مانند شیوع بیماری ها، کلاس ها به صورت غیرحضوری برگزارمی شوند؛ که این روند پیامدهای بسیاری را برای آنها به دنبال دارد و ایجاد اختلال روحی یکی از آنها می باشد.پژوهش حاضر درپی بررسی علل ایجاد استرس ناشی از قرنطینه خانگی طولانی مدت باهدف تبیین رفتارها، نگرش هاوفرآیندهای برجسته تداعی معنا درجهت کاهش استرس دانش آموزان در محیط مسکونی آنها، رو به جلوخواهدرفت ودرپی شناسایی رابطه مولفه های برجسته تداعی معنا در محیط مسکونی افراد قرنطینه می باشد.

  روش پژوهش:

  مطالعه کیفی(اکتشافی)حاضر با رویکردپدیدارشناسی توصیفی(کلایزی) انجام گرفته است.در این روش اطلاعات ازمنابع معتبرموجود وانجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با دانش آموزان شهراصفهان برمبنای نمونه گیری هدفمند انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها ازشیوه تحلیل کلایزی با استفاده از نرم افزار اطلس تی-آی، داده ها دسته بندی و توصیف شده اند.باتوجه به ارزیابی نتایج به روش کلایزی بامراجعه مجدد به هریک از شرکت کنندگان در فرآیندی گفتگو-محور با آنها درباره یافته ها، اعتباریابی نهایی یافته ها صورت گرفته است.

  یافته ها

  یافته ها نشان دهنده آن است که براساس مولفه های تداعی معنا درمکان و در نظرگرفتن تاثیر ادراک حسی بردانش آموزان درقرنطینه خانگی، می توان با ارتقاء مولفه های ادراک حسی در فضا ارتباط دانش آموز با محیط خانه را بهبود نمود.درحقیقت، فرد در قرنطینه خانگی، با کنترل حرکات بدن از طریق ایجاد یک محیط چندلایه و پیچیده، زمان طولانی قرنطینه خانگی را بهتر سپری کرده و خستگی روحی کمتری برای او خواهد داشت.

  نتیجه گیری

  دانش آموز با ایجاد همبستگی در حواس خود، درک بهتری از محیط خود خواهد داشت که این امر ارتباط معنایی فضا وکاربر را ارتقاء می دهد ودرنتیجه استرس فردی کاهش می یابد

  کلیدواژگان: مسکن، معنای مکان، قرنطینه خانگی، استرس، دانش آموزان
 • پریسا خیام نکویی، بهرام شاهدی*، کاظم یزدی صفحات 55-69

  مقدمه و هدف پژوهش: 

  ازآنجا که محیط مدرسه، محیط کسب دانش و رشد همه جانبه افراد است، کیفیت محیطی مدرسه بر تجربه مثبت و منفی کسب شده دانش آموزان از مدرسه اثرگذار است.وبه دنبال آن، ادراک دانش آموزان از محیط مدرسه، زمینه ساز رشد خودپنداره تحصیلی آنان می شود و اعتماد و اطمینان آنها به توانایی شان را افزایش می دهد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تبیین تاثیر ارتقاء کیفیت و ادراک محیطی فضای مدرسه بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان از نگاهی پدیدارشناسانه می باشد.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر به روش کیفی (اکتشافی)و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی می باشد. روش گردآوری داده ها بااستفاده ازمنابع اسنادی معتبر موجود و مصاحبه نیمه ساختاریافته با دانش آموزان مدرسه منتخب شهراصفهان بوده است که اطلاعات گردآوری شده براساس روش تحلیل کلایزی در نرم افزاراطلس تی-آی (8) ارایه شده است.

  یافته ها

  وجود امکانات مناسب در مدرسه که موجب بالابردن شاخص های ذهنی و عینی محیط خواهدبود، برخودپنداره تحصیلی دانش آموزان نیز تاثیری مثبت دارد و در واقع این موارد به عنوان محرک های محیطی در فضای مدرسه بر فرد اثرگذار می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که با در نظرگرفتن شاخص های کیفیت عینی و ذهنی محیط و ارتقاء محیط کالبدی مدرسه براساس کیفیت های فضایی آن بر ادراک محیطی فرد موثر است، می توان بر عاطفه دانش آموزان نسبت به محیط مدرسه وداوری او نسبت به خود تاثیری مثبت ایجادنمود که درنهایت، موجب ارتقاء خودپنداره تحصیلی دانش آموزان خواهد بود.

  کلیدواژگان: مدارس، کیفیت محیطی، ادراک محیطی، خودپنداره تحصیلی، دانش آموزان
 • مسعود میرزاپور، صدیقه طوطیان اصفهانی*، غلامرضا معمارزاده طهران، غلامرضا هاشم زاده صفحات 69-86

  مقدمه و هدف پژوهش: 

  حکمرانی باز به عنوان یکی از کارآمدترین شکل حکمرانی، که قابلیت افزایش مشارکت شهروندان، تقویت شفافیت و کاهش فساد دولتی و تقویت پایداری اجتماعی و محیطی را دارد، بیشترین اهمیت به برنامه ریزی و تصمیم گیری های مرتبط با توسعه پایدار را دارد. از اینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تشکیل دهنده حکمرانی باز با رویکرد توسعه پایدار در شهرداری ها استان تهران انجام شد.

  روش پژوهش: 

  روش این تحقیق کیفی-کمی بود که از تحلیل تم و توصیفی-پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و متخصصان مسلط به موضوع بودند که با روش هدفمند در مصاحبه 20 به اشباع نظری رسیدند. در قسمت کمی مدیران ارشد شهرداری های استان تهران، حدودا 440 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 205 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های کدگذاری، تحلیل عاملی و آزمون مدل در نرم افزارهای SPSS-24 و Smart Pls-  3 انجام شد.

  یافته ها

  سه عامل سرویس باز، داده باز و فرایند باز برای حکمرانی باز یافت شد. همچنین توسعه پایدار با ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  باید به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، کاهش فقر، افزایش درآمد سرانه و بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری و استفاده از داده باز و تقویت شبکه های اجتماعی و ایجاد رابطه شبکه ای بین تمام ذینفعان و کنشگران جامعه مدنی.

  کلیدواژگان: حکمرانی، حکمرانی باز، توسعه پایدار
 • مهتاب شمسی پور، محمد طاهری روزبهانی* صفحات 87-98

  مقدمه و هدف پژوهش:

  تحقیق حاضر با هدف تاثیر آنومیک سازمانی بر بهره وری سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری شهرستان بروجرد، انجام شد.

  روش پژوهش:

  روش مورد استفاده در این تحقیق از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی و از شاخه میدانی بود. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شهرداری شهرستان بروجرد بود، که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 1100 نفر می باشند. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 285 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه های استاندارد آنومی سازمانی لارا و روردریگویز (2007)،  بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980) و تعهد سازمانی مایر و آلن (1990)، استفاده شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) محاسبه گردید که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه ها بود.

  یافته ها

  جهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین امتیاز و در بخش آمار استنباطی از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 21 و PLS3 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که آنومیک سازمانی بر بهره وری سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری شهرستان بروجرد تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: آنومیک سازمانی، بهره وری سازمانی، تعهد سازمانی، شهرداری
 • سلیمان فیضی، افسانه زمانی مقدم*، رضا رادفر، سید عبدالله امین موسوی صفحات 99-117

  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فازی عوامل موفقیت مدیریت شهری براساس شاخص های شهرهای آینده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق توصیفی - پیمایشی، محسوب می گردد. ابزار جمع آوری داده ها شامل فیش برداری و پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان حوزه مدیریت شهری هستند. از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار سوپردسیژن استفاده شد. در گام نخست با مرور ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده تعداد زیادی شاخص از ادبیات موضوع استخراج گردید. در ادامه مدل مدیریت شهری براساس شاخص های شهرهای آینده با استفاده از تحلیل شبکه فازی رتبه بندی شدند. در پژوهش حاضر عوامل در شش سطح قرار گرفته اند. به نحوی که حقوق و قوانین و مقررات در سطح آخر و توریسم در سطح اول قرار گرفت. در ادامه پژوهش از رویکرد آینده نگارانه بهره گرفته شده است. بررسی نتایج بدست آمده از جدول فوق حقوق و قوانین و یادگیری اجتماعی و آموزش با نمره 22 تاثیرگذارترین عامل گزارش شدند. همچنین توریسم با مجموع 17 در بین عوامل، در اولویت اول تاثیرپذیری قرار گرفت. درجه مطلوبیت ماتریس اثرات بهینه شدگی 100 درصد برخوردار بوده که حاکی از روایی بالای پرسشنامه و پاسخ های مربوط به آن است. براساس بردار ویژه بدست آمده: محیط زیست با وزن نرمال 358/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. کالبد شهری با وزن نرمال 267/0 در اولویت دوم قرار دارد. حمل و نقل با وزن نرمال 241/0 در اولویت سوم قرار دارد. اقتصاد با وزن نرمال 134/0 از کمترین اولویت برخوردار است.

  کلیدواژگان: مدیریت شهری، شاخص های شهرهای آینده، تحلیل فازی
 • نگین شهابی، امیر فرج الهی*، وحید احمدی، حمیدرضا شعاعی صفحات 117-128

  مقدمه و هدف پژوهش: 

  نظر به اهمیت مقوله آب و مدیریت مصرف آن در کشور، هدف از تحقیق حاضر، بازشناسی ابعاد و انگیزه های بکارگیری آب در اقلیم خشک و نیمه خشک و معماری سنتی خانه های ایرانی است.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق از نوع ترکیبی است. در بخش اول، برای بازشناسی ابعاد و انگیزه های استفاده از آب در معماری سنتی ایران، از روش تفسیری تاریخی استفاده شد. شهر یزد به عنوان پایلوت تحقیق در نظر گرفته شد و بناهای خاصی که واجد ویژگی های معماری سنتی بودند، انتخاب شدند و با استفاده از تکنیک دلفی (پنل خبرگان) اقدام به تعیین کارکرد آب گردید. در بخش دوم، از طریق پرسشنامه (چک لیست طیفی) نسبت به دسته بندی و اولویت بندی ابعاد اقدام شد. جهت تعیین روایی سازه پرسش نامه، تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در مجموع 17 مولفه در قالب دو بعد اصلی (مفهومی و کالبدی) به عنوان اجزای اصلی به کارگیری آب در معماری سنتی ایران می توان متصور شد. مهمترین مولفه های بعد مفهومی عبارت بودند از: رنگ، طبیعت، تقدس و شفافیت همچنین، در میان مولفه های اثرگذار در بعد کالبدی نیز سلسله مراتب، بهداشت محیط و هندسه و تناسبات دارای اهمیتی بیش از سایر مولفه ها بودند. بنای "عرب کرمانی" بیشترین امتیاز را کسب کرده است (61/161) که نشان می دهد نقش آب در این بنا از سایر سایت های مطالعاتی بیشتر و پراهمیت تر بوده است.

  نتیجه گیری

  امروزه بازنگری در طراحی ها و اقتباس از الگوهای معماری سنتی به ویژه در بخش کاربرد آب، ضروری به نظر می رسد. بدین منظور می توان از الگوهای معماری سنتی برای اقلیم خشک و نیمه خشک بهره جست.

  کلیدواژگان: معماری سنتی، آب، اقلیم خشک، شهر یزد
 • سید منصور رشیدی، سحر طوفان*، احد نژاد ابراهیمی صفحات 129-148
  هدف

  تخت سلیمان یکی از مجموعه های تاریخی ایران به شمار می رود که در دوره های مختلف از مهم ترین مراکز مذهبی، سیاسی و تشریفاتی بوده است. در دوره ساسانی به عنوان جایگاه مهم ترین آتشکده، یعنی آتشکده آذرگشنسب بوده است.

  هدف

  هدف از پژوهش شناخت سازمان فضایی، بررسی و تبیین مولفه های ساختاری و الگوهای بررسی شده در مجموعه تخت سلیمان در دوره ساسانی است. در این مقاله ابتدا از نظر کیفی به بررسی الگوهای ساختاری و سازمان فضایی و کیفیت مجموعه پرداخته و سپس ارزیابی یافته های پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل آماری، پردازش داده های کمی با استفاده از شاخص ها و ویژگی های کلی مجموعه و آزمون های آماری انجام شده است.

  روش

  این پژوهش، با توجه به روند اوج گیری معماری تخت سلیمان و گسترش معماری با شکوه، سعی بر آن دارد تا از روش تفسیری- تاریخی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی، به شناخت جایگاه و اهمیت مجموعه تخت سلیمان، و چگونگی تاثیر آن بر کالبد معماری تخت سلیمان در دوره ساسانی و آثاری از دوران اسلامی بویژه از دوره ایلخانی می باشد. تکنیک جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه بسته به پاسخ محققین و تحلیل داده های جمع آوری شده با SPSS روش آمار توصیفی چولگی و کشیدگی و نمودار هیستوگرام جهت بررسی مولفه های سازمان فضایی در تخت سلیمان، با استفاده از تحلیل های آماری و همبستگی و آزمون شاخص های دریافتی انجام شده است.

  یافته ها

  مجموعه تاریخی تخت سلیمان نزدیک 12.5 هکتار، نشانگر گونه های مختلفی از معماری دوره باستانی است این مجموعه به دلیل گستره زمانی، شاهد تجربه های متفاوتی از الگوهای فضایی است که برای شناخت فضایی آن باید به دوره های زمانی توجه ویژه ای داشته باشیم. و از لحاظ ویژگی های کلی بنا، هندسه، سلسله مراتب، سیرکولاسیون، ارتباطات، ساختار کالبدی، محرمیت و محصوریت، حس مکان، انعطاف پذیری، فرم هندسی ساختمان، درون گرایی، فضاهای باز و نیمه باز، تناسبات فضایی، مصالح مناسب و ایستایی می باشد. یافته ها در این تحقیق مقدار عددی ضریب آلفای کرونباخ با در نظر گرفتن 10 سوال پرسشنامه برابر با 840/0 بوده که نشان می دهد پایایی پرسشنامه متوسط می باشد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه توانایی معماری ساختاری در برآورده نمودن نیازهای انسانی در ابعاد گوناگون می تواند به عنوان یکی از شاخصه های مهم در بررسی معماری و سازمان فضایی مجموعه باشد. هدف بررسی سازمان فضایی که با دستیابی به عواملی که در ارتباط متقابل بین بنا و ساختار فضایی نقش دارند و برقراری تعامل بین محیط و انسان از طریق الگوهای فضایی در معماری مجموعه تخت سلیمان می باشد.

  کلیدواژگان: تبیین، مولفه های، فضایی، تخت سلیمان
|
 • Sahar Razzazan, Bagher Morsal *, Ali Fahiminezhad, Hooman Bahmanpour Pages 1-15
  Introduction and Objective

  Nowadays, environmental quality is considered as one of the important parameters in the management of sports spaces. The presence of environmental pollutants can affect the health and efficiency of athletes.The aim of the research is to measure the elements and toxic compounds in the granular flooring used in the sports facilities of Shahrood city.

  Method

  This research is applied and laboratory method.Heavy elements, monomer, free hydrocarbon and phenolic compounds were measured.To measure the pollutants, ICP-OES model Vista Pro and visible and ultraviolet spectrophotometer model 1240 mini were used.The experiments were repeated three times.Time-weighted average (OEL-TWA) was used to determine the exposure limit.

  Results

  Free isoprene with 3400 ppm and then dioctyl phthalate with 3280 ppm included the highest amount of compounds.The highest amount of the element belonged to the heavy metal tin with 125,000 ppm and copper with 75,280 ppm, respectively.The results showed that there is a big difference between the standard and the permissible limit of pollutants with the numbers obtained from the tests.2 pollutants arsenic and chromium with "confirmed human carcinogenicity" were identified in the structure of polyurethane flooring.Silica was also identified as "pollutants suspected of carcinogenicity in humans".Lead was also identified as a "confirmed animal carcinogen of unknown relevance to humans" and 12 were assessed as "not classifiable as a human carcinogen".

  Conclusion

  Some of the elements and compounds in the structure of sports flooring have a range higher than the standards and permissible limits of exposure, which can affect the health of users and, on the other hand, have the possibility of harming the environment.

  Keywords: Pollutant measurement, organic compounds, Heavy Metals, granular sports flooring
 • Pooyan Ghaemi * Pages 15-27

  The most important goal of this research is to investigate the impact of the role of social capital on supply chain flexibility and organizational performance. In this research, the alignment of marketing supply chain management is considered as a moderating variable and absorption capacity as a mediating variable. This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical method with a causal approach. The statistical sample using Cochran's formula includes 392 employees of Iran Khodro Automobile Company. The standard questionnaire of Galaxy et al. (2020) was used to collect information and its face validity and factor analysis with KMO index equal to 0.928 and its reliability equal to 0.938 were obtained, which is confirmed. Using the path analysis technique, the results show that social capital has a positive and significant effect on supply chain flexibility. Also, social capital has a significant impact directly on the absorption capacity and considering the moderating role of marketing supply chain management alignment. The absorption capacity also has a positive and significant effect on the flexibility of the supply chain. Considering the moderating role of marketing supply chain management alignment as well as the mediating role of absorptive capacity, social capital also has a positive and significant effect on flexibility. Finally, supply chain flexibility has a positive and significant effect on organizational performance. Practical suggestions were also presented at the end.

  Keywords: Social capital, supply chain flexibility, Mediating variable of absorption capacity, Moderator variable of marketing supply chain management alignment, Organizational Performance
 • Hamed Ahmadi, Mojtaba Noorllahi *, Mohmmadreza Soleimani, Ehsan Bitaraf Pages 27-39

  Introduction and purpose of the research: 

  Today, the design and construction of architecture schools in order to improve the quality of education and also increase creativity among students is of great importance. Be effective in the cognitive performance of students. For this reason, it is considered as one of the most important concerns of human beings in the last half century and has been of great interest to researchers. In this research, it was investigated and compared the cognitive performance of people in the real range in the classrooms. To investigate their performance in different temperature ranges, 220 architecture students of Ilam branch of Islamic Azad University were selected by systematic random sampling method. The state of thermal comfort and cognitive functions of people were evaluated after measuring environmental factors through questionnaires and standard cognitive function software.
   

  Findings

  The results of this research show that the thermal comfort of the Faculty of Architecture is not within the range of international standards, and different temperature ranges have been recorded. Also, according to the obtained statistics, students have a good sense of belonging to the faculty, and this high sense of belonging has led to improvement in students' cognitive performance.

  Conclusion

  The cognitive performance of the students in this research was statistically acceptable, and in this regard, it can be said that the difference between the field results and the predictions of reliable standards such as Ashri may be due to getting used to the environmental conditions. In which the test was held and it was also mentioned in other studies.

  Keywords: Interior Spaces, faculty of architecture, Thermal Comfort, cognitive performance
 • Sadegh Jahanbakhsh, Mohammad Rashtian *, Naser Hasanpour Kazeruni, Seyed Hamid Atashpour Pages 39-55

  Introduction and purpose of the research: 

  Today, in the conditions of the implementation of home quarantine caused by crises such as the outbreak of diseases, classes are held in absentia; This process has many consequences for them, and mental disorders are one of them.The present research will move forward after investigating the causes of stress caused by long-term home quarantine with the aim of explaining the behaviors, attitudes and prominent processes of associating meaning in order to reduce the stress of students in their residential environment and identifying the relationship between the prominent components of associating meaning in the residential environment of quarantined people. be

  Research method

  The current qualitative (exploratory) study was conducted with a descriptive phenomenology (Collaizi) approach.In this method, information is available from reliable sources and semi-structured interviews with students in Isfahan city are conducted based on purposeful sampling.In order to analyze the findings, the data have been categorized and described using the Claysey analysis method using Atlas TI software.According to the evaluation of the results using the Claizian method, by revisiting each of the participants in a dialogue-oriented process with them about the findings, the final validation of the findings has been done.

  Findings

  The findings show that based on the components of the association of meaning in the place and considering the effect of the sensory perception of the students in home quarantine, it is possible to improve the communication of the students with the home environment by improving the components of the sensory perception in the space;In fact, a person in home quarantine, by controlling body movements through creating a multi-layered and complex environment, will spend the long time of home quarantine better and will have less mental fatigue for him.

  Conclusion

  The student will have a better understanding of his environment by creating correlation in his senses, which improves the semantic connection between the space and the user, and as a result, individual stress is reduced.

  Keywords: Housing, meaning of place, Home Quarantine, Stress, students
 • Parisa Khayam Nekoui, Bahram Shahedi *, Kazem Yazdi Pages 55-69

  Introduction and purpose of the research: 

  Since the school environment is the environment for the acquisition of knowledge and all-round development of people, the quality of the school environment affects the positive and negative experience of the students from the school.After that, the students' perception of the school environment becomes the basis for the development of their academic self-concept and increases their trust and confidence in their abilities.Therefore, the aim of the present study is to explain the effect of improving the quality and environmental perception of the school environment on the academic self-concept of students from a phenomenological point of view.

  Research method

  The current research is qualitative (exploratory) with a descriptive phenomenological approach.The method of data collection was using available authentic documentary sources and semi-structured interviews with students of selected schools in Isfahan city, and the collected information was presented based on the Claysey analysis method in Atlas TI software (8).

  Findings

  The presence of suitable facilities in the school will increase the subjective and objective indicators of the environment, the academic attitude of the students also has a positive effect, and in fact these things have an effect on the individual as environmental stimuli in the school environment.

  Conclusion

  The results of the research indicate that by considering the indicators of the objective and subjective quality of the environment and improving the physical environment of the school based on its spatial qualities, it is effective on the individual's environmental perception, it can be related to the students' feelings towards the school environment and their judgment. It created a positive effect on itself, which will ultimately improve the academic self-concept of students.

  Keywords: Schools, Environmental quality, environmental perception, academic self-concept, students
 • Masoud Mirzapour, Sedigheh Tootian *, Ghilamreza Memarzadehtehran, Gholamreza Hashemzadeh Pages 69-86

  Introduction and purpose of the research: 

  open governance as one of the most efficient forms of governance, which has the ability to increase citizens' participation, strengthen transparency and reduce government corruption, and strengthen social and environmental sustainability, is most important to planning and decisions related to sustainable development. has it. Therefore, the current research was conducted with the aim of identifying the factors that constitute open governance in the approach to sustainable development in the municipalities of Tehran province.

  Research method

  The method of this research was qualitative-quantitative, which used theme analysis and descriptive-survey. The statistical population in the qualitative section was academic experts and specialists who were proficient in the subject, who reached theoretical saturation in 20 interviews with a targeted method. In the quantitative part, there were about 440 senior managers of the municipalities of Tehran province, and using the Cochran formula, the sample size was 205. Data analysis was done using coding methods, factor analysis and model testing in SPSS-24 and Smart Pls-3 software.

  Findings

  Three factors of open service, open data and open process were found for open governance. Also, sustainable development with economic, environmental and social dimensions was approved.

  Conclusion

  Sustainable development and environmental preservation, poverty reduction, increase in per capita income and creation of a platform to attract investment and use of open data and strengthening of social networks and creation of network relationships between all stakeholders and civil society activists should be done.

  Keywords: Governance, open governance, Sustainable development
 • Mahtab Shamsipour, Mohamad Taherirozbahani * Pages 87-98
  Introduction and purpose

  The current research was carried out with the aim of the effect of organizational anomics on organizational productivity by explaining the mediating role of organizational commitment in the municipality of Borujerd city.

  Method

  The method used in this research was a descriptive-survey method and applied in terms of purpose and from the field branch. The statistical population studied was the municipal employees of Borujerd city, whose number is 1100 at the time of the research. Using Cochran's sample size formula, 285 people were selected as a sample by simple random sampling. In this research, the standard questionnaires of Lara and Rodriguez (2007), Hersey and Goldsmith (1980) and Mayer and Allen (1990) organizational commitment were used. In order to check the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha and combined reliability (CR) were calculated, which indicated the satisfactory reliability of the questionnaires.

  Findings

  In order to analyze the data, descriptive statistics including: mean, standard deviation, minimum and maximum score, and structural equations were used in the inferential statistics section using SPSS version 21 and PLS3 software. The results indicate that organizational anomics has an effect on organizational productivity by explaining the mediating role of organizational commitment in Borujerd city municipality.

  Keywords: organizational anomics, organizational productivity, organizational commitment, Municipality
 • Soleyman Fayzi, Afsaneh Zamanimoghadam *, Reza Radfar, Seyed Abdolah Amin Mosavi Pages 99-117

  The main goal of this research is the fuzzy analysis of urban management success factors of future city indicators. In terms of purpose, the present research is applied research and in terms of method, it is a descriptive-survey research method. Data collection tools included questionnaires and questionnaires. The statistical population of this research are experts in the field of urban management. Purposive sampling method was used to select sample people. Superdesign software was used for data analysis. In the first step, by reviewing the subject literature and research, a large number of indicators of the subject literature have been examined. Following the urban management model, the indicators of future cities were ranked using fuzzy network analysis. In the current research, the factors are placed in six levels. In such a way that laws and regulations were placed at the last level and tourism at the first level. In the continuation of the research, it is taken from the perspective of the future. Examining the results obtained from the above table, rights and laws and social learning and education were reported as the most influential factors with a score of 22. Also, tourism with a total of 17 factors was placed in the first priority of acceptability. The degree of usefulness of the matrix is 100%, which indicates the high validity of the questionnaire and its related answers. Special vector machine of the obtained software: the environment with a weight of 0.358 is the highest priority. The urban body with a normal weight of 0.267 is in the second priority. Transportation with a normal weight of 0.241 is in the third priority. Economy with a normal weight of 0.134 is one of the lowest priorities.

  Keywords: Urban Management, indicators of future cities, Fuzzy Analysis
 • Negin Shahabi, Amir Farajolahi *, Vahid Ahmadi, Hamidreza Shoaei Pages 117-128
  Aims & Backgrounds

  Considering the importance of the category of water and its consumption management in the country, the purpose of this research is to identify the dimensions and motivations of using water in arid and semi-arid climates and the traditional architecture of Iranian houses.

  Methodology

  The research method is of mixed type. In the first part, the historical interpretation method was used to identify the dimensions and motivations of using water in the traditional architecture of Iran. The city of Yazd was considered as a research pilot, and certain buildings that had traditional architectural features were selected, and the function of water was determined using the Delphi technique (expert panel). In the second part, the dimensions were categorized and prioritized through a questionnaire (spectral checklist). In order to determine the construct validity of the questionnaire, confirmatory factor analysis was conducted using Lisrel software.

  Findings

  The results showed that a total of 17 components in the form of two main dimensions (conceptual and physical) can be considered as the main components of using water in traditional Iranian architecture. The most important components of the conceptual dimension were: color, nature, sanctity and transparency. Also, among the influencing components in the physical dimension, hierarchy, environmental hygiene, geometry and proportions were more important than other components. "Arab Kermani" building has got the highest score (61/161), which shows that the role of water in this building was more and more important than other study sites.

  Conclusion

  Today, it seems necessary to review the designs and adapt traditional architectural patterns, especially in the water application sector. For this purpose, traditional architectural patterns can be used for arid and semi-arid climates.

  Keywords: traditional architecture, Water, dry climate, Yazd city
 • Seyedmansour Rashidi, Sahar Toofan *, Ahad Nejadabrahimi Pages 129-148

  Takht Suleiman is one of the historical complexes of Iran, which has been one of the most important religious, political and ceremonial centers in different periods. In the Sassanid period, it was the location of the most important fire temple, that is, the fire temple of Azargashnesab.

  Purpose

  The purpose of the research is to know the spatial organization, examine and explain the structural components and patterns examined in Takht Suleiman complex in the Sassanid period. In this article, first of all, qualitatively, it examines the structural patterns and spatial organization and the quality of the collection, and then evaluates the findings of the research, for the purpose of statistical analysis, quantitative data processing using the indicators and general characteristics of the collection. And statistical tests have been done.

  Method

  This research, taking into account the rising trend of Takht Suleiman architecture and the spread of magnificent architecture, tries to understand the place and importance of the Takht complex through the interpretative-historical method and relying on library studies and field research. Suleiman, and how it affects the architectural body of Takht Suleiman in the Sassanid period and works from the Islamic period, especially from the Ilkhanid period. The technique of collecting information by means of a questionnaire depending on the answers of the researchers and analyzing the data collected with SPSS, the method of descriptive statistics of skewness and kurtosis and the histogram chart to examine the components of the spatial organization in Takht Suleiman, using statistical analysis. And the correlation and test of the received indicators are done, and finally the results have been extracted. The historical complex of Takht Suleiman, about 12.5 hectares, shows different types of architecture of the ancient period. to be And in terms of the general features of the building, geometry, hierarchy, circulation, communication, physical structure, privacy and confinement, sense of place, flexibility, geometric form of the building, introversion, open and semi-open spaces, spatial proportions, appropriate materials. And it is static.

  Findings

  In this research, the numerical value of Cronbach's alpha coefficient, considering the 10 questions of the questionnaire, is equal to 0.840, which shows that the reliability of the questionnaire is average.

  Conclusion

  As a result, the ability of structural architecture to meet human needs in various dimensions can be one of the important indicators in the examination of the architecture and spatial organization of the complex. The aim of investigating the spatial organization is to achieve the factors that play a role in the mutual relationship between the building and the spatial structure and establish the interaction between the environment and humans through spatial patterns in the architecture of Takht Suleiman complex.

  Keywords: Explanation, Components, space, Takht Suleiman