فهرست مطالب

تئاتر - سال دهم شماره 92 (بهار 1402)

نشریه تئاتر
سال دهم شماره 92 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رامتین شهبازی، محمد عارف*، مصطفی مختاباد صفحات 7-19
  شیوه های گفت وگونویسی در متن نمایشی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مطالعاتی ادبیات نمایشی محسوب می شود. ارتباط آن با هنرهای نمایشی ازیک سو و ارتباط با مطالعات زبانی ازسوی دیگر، دامنه ی بحث را به حوزه ی مطالعات میان رشته ای گسترش داده است. بر همین اساس می توان ادعا کرد که چرخش های زبانی قرن بیستم بر حوزه های گفت و گونویسی نمایشی نیز تاثیر گذاشته است. یکی از فیلسوفان زبان که در این چرخش زبانی نقشی عمده ای داشت لودویک ویتگنشتاین متاخر است. او با ایده ی بازی های زبانی، عرصه های معناسازی زبان را وارد بسترهای تازه ای کرد. یکی از عناصری که می توان به عنوان نقطه ای مشترک میان هنر و زبان مورد بررسی قرار داد، حوزه ی تخیل است. تخیل نیز یک بازی زبانی است که از حضور میان کاربران زبان کاربرد یافته و خود را عیان می سازد. هدف از این پژوهش شناختن روش بسط و گسترش شیوه ی گفت و گونویسی نمایشی با استفاده از ایده ی بازی زبانی تخیل نزد ویتگنشتاین است. این مقاله برای شناخت این روش نمایشنامه ی مرگ یزدگرد از بهرام بیضایی را برگزیده است. سوال مطروحه این است که بیضایی چگونه از روش بازی زبانی تخیل در گسترش زبان نمایشی متن مرگ یزدگرد سود جسته است؟ فرضیه نیز می تواند این گونه تعریف شود که به نظر می رسد بیضایی در بازی زبانی تخیل روش هایی شبکه ای برای گسترش زبان گفت و گونویسی برگزیده است. پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، بر پایه ی روش، کیفی و بر مبنای ماهیت، توصیفی است. منظور از روش توصیفی، روشی است که ویتگنشتاین در مواجهه با زبان به مثابه ی انگاره ای فلسفی پیشنهاد داده است. نتیجه  اینکه بیضایی برای شکل دهی به قواعد اولیه ی بازی زبانی خود از انکار، اقرار و روش شناخت درک- جنبه استفاده کرده است تا به دلیل تشکیکی که در موقعیت نمایشی خود ایجاد کرده، در بطن به تشکیک در دستور زبان ثانویه ی زبان خود یعنی تردید در تاریخ مرگ یزدگرد بپردازد.
  کلیدواژگان: بازی های زبانی، بهرام بیضائی، گفت و گوی نمایشی، مرگ یزدگرد، فلسفه ی زبان، ویتگنشتاین متاخر
 • فرزاد تقی لر، مهدی محمدزاده*، محمدحسین ناصربخت صفحات 21-34
  رساله ی عقل سرخ شیخ شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی ملقب به «شیخ شهید»، فیلسوف نامدار قرن ششم ه.ق و بنیان گذار مکتب حکمی اشراق چه از منظر  قالب و ساختار و منطق روایی و چه از منظر ارسطویی حاوی عناصر قابل تامل دراماتیک و ویژگی های نمایشی محرز است. ارزش مفاهیم، محتوا و معنای مستتر در این اثر می تواند به واسطه ی حکمتی که در آن ازسوی شیخ اشراق گنجانده شده است، دست مایه ی اجراگران و نویسندگان حوزه ی نمایش و تیاتر گردد. این رساله با ظرفیت های نمایشی خود سفری سیروسلوک وار را ترسیم می کند که فرد را از پی فردیت خویش و در راستای شناخت هستی، به سوی حقیقتی متعالی رهنمون می کند که روزگاری ظلمت بر آن پرده افکنده و به شکل پنهان از چشم او دور بوده است. وجود عناصری همچون طرح و ستیز، شخصیت، گفت وگو، زمان و مکان نمایشی ، بحران و آشفتگی و فاجعه و غیره که از منظر ارسطو اساس متن دراماتیک قلمداد می شوند، با علم به جهان بینی شرقی نهفته در عقل سرخ می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند. مقاله ی پیش رو با رویکردی تطبیقی و با اتکاء به روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به تبیین جنبه های نمایشی رساله ی عقل سرخ البته مبتنی بر آراء ارسطو در فن شعر می پردازد و این حکایت کهن ادبی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد تا از طریق مطالعه توصیفی و تطبیقی آن ظرفیت های نمایشی آن  را -که گاه صرفا در چهارچوب حکایتی کهن مورد مداقه قرار گرفته است- مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد و بدین طریق اثر مطروحه را با ورود به قلمرو درام، به مخاطبان توامان ادبیات کهن و ادبیات دراماتیک ارایه نماید.
  کلیدواژگان: ظرفیت های نمایشی، عقل سرخ، سهروردی، نمایش، ارسطو، بوطیقا
 • الهام دهقانی، محمدرضا (علی) حاجی ملاعلی* صفحات 35-43

  در دهه های اخیر شاهد اجراهای چندملیتی در اقصی نقاط دنیا هستیم. بازیگرانی که با ملیت، فرهنگ، زبان و تکنیک های مختلف کنار هم جمع می شوند و قطعاتی را اجرا می کنند. پرسش این است که بازیگری در این گونه اجراها چگونه می تواند باشد و فرضیه ی این پژوهش این است که اجراهای چندملیتی بر روش بازیگری تاثیر می گذارند و با بازیگری متداول و روانشناختی تفاوت دارند. برای پاسخ به پرسش مطرح شده و اثبات فرضیه به بازی بازیگران اجراگران چندملیتی در پروژه ی شهرهای نامریی به کارگردانی پینو دی بودو، که در جشنواره ی تیاتر فجر ایران (1396) و فستیوال گروه پوتلچ در ایتالیا (1397) اجرا شده است، مراجعه شده است. در این راستا مصاحبه ی ساختاریافته ای با بازیگران اجراگران چندملیتی شرکت کننده در این دو کشور صورت گرفت و در مورد روند تولید این گونه اجراها و تاثیرات آن ها بر اجراگران در طول تمرین، حین اجرا و سال های بعد پرسش شد. بنابراین مواجهه ی اجراگر با چهار مقوله ی اصلی متن، کارگردان، پارتنر و تماشاگر مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ی به دست آمده نشان می دهد در فرایند اجراهای چندملیتی بازیگر به اجراگر تبدیل می شود. بنابراین اجراگر باید خلاق تر، انعطاف پذیرتر و مسلط تر باشد،  قابلیت های بدنی و ذهنی بالاتری داشته باشد و در این راستا نیاز به تربیت و آموزش دارد.

  کلیدواژگان: پینو دی بودو، بازیگر، اجراگر، چندملیتی، پارتنر، تماشاگر
 • آرزو حسینی اقبال، حمیدرضا حسینی دانا*، بی بی سادات میرسلیمی، افشین محمدی صفحات 45-70
  مسیله ی مهمی که در رابطه با تیاتر در عصر رسانه های مدرن مطرح می شود، تقابل یا تعامل این هنر با رسانه های نوین است. هدف مطالعه ی حاضر، طراحی و اعتبارسنجی الگوی بقای تیاتر در عرصه ی رسانه های نوین است. این مطالعه از نظر روش و بازه ی زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایشی- مقطعی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش شامل فعالان صحنه ی تیاتر کشور است که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 370  نفر برآورد گردید و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. جهت اعتبارسنجی الگوی بقای تیاتر در عرصه ی رسانه های نوین از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است که با روش روایی سازه، روایی هم گرا و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. همچنین با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسش نامه مطلوب ارزیابی شد. نتایج نشان داده است که مولفه ی رسانه های نوین از مولفه های تکنولوژی، دنیای دیجیتال و جهان مجازی تاثیر می پذیرند. همچنین مشخص گردید نقش دولت ها ، هنرمندان در بستر تاریخ بر شکلگیری «تیاتر سوم» محرز است. تحولات این حوزه باید با درنظرگیری تحولات تاریخی در حوزه تکنولوژی مورد وثوق قرار گیرد. درنهایت نتایج نشان داد به دلیل تغییرات در حوزه ی تکنولوژی های رسانه های نوین، که موجب تفکر دیجیتالی، در نسل های آینده خواهد بود. بدین ترتیب امی تواند با درنظرگیری این نوع از تفکر قالب، نسل های آینده  را به مخاطبان اصلی تیاتر تبدیل کرده که بقای تیاتر را تضمین نماید.
  کلیدواژگان: الگوی بقای تئاتر، رسانه های نوین، تکنیک حداقل مربعات جزئی، تئاتر تعاملی، تئاتر سوم
 • پروانه قاسمیان دستجردی صفحات 71-83

  اسطوره ها دارای نمادها و نشانه هایی هستند که باعث باورپذیری اعتقادات و آیین ها در بین اقوام مختلف، در دوران های مختلف گردیده اند. نمادهای اسطوره ای به صورت داستان، هنر و فرهنگ در زندگی اجتماعی نمود پیدا می کنند و بیانگر دیدگاه های روان شناسانه در جامعه می گردند. از نظر ژیلبر دوران، اسطوره همانا نظامی است پویا از نمادها، کهن الگوها و نظامی که با تحریک محرکه هایی تلاش دارد که از طریق کهن الگوها و نمادها در اوج خود به روایت منتهی شود. تیاتر به عنوان رسانه ای مهم؛ قدرت اسطوره سازی را با ابزاری نظیر نقش و بازی بازیگران، صحنه و لباس و گریم به نمایش می گذارد. نمایشنامه ی شاه لیر یکی از شاهکارهای ادبی است که در این پژوهش اجرای نمایشنامه ی شاه لیر (2018 میلادی) با رویکرد اسطوره شناسی دوران، مورد نقد قرار می گیرد. هدف این پژوهش کنکاش در استخراج  کهن الگوی غالب در وجود شخصیت شاه است و به دنبال یافتن جواب این سوال است که عناصر نمادین در خلق شخصیت شاه لیر کدامند و چگونه می توان از طریق اسطوره سنجی ارتباط معنی داری را با مضمون اسطوره دریافت؟ این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها به روش اسنادی و مشاهده ی نمایشنامه صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر آن است که عناصر نمادین در خلق شخصیت شاه لیر در نمونه ی آماری و با در نظر گرفتن اسطوره سنجی دوران، دارای دلالت های صریح و ضمنی مشهودی است که باعث ایجاد ارتباط بیشتر شخصیت با مخاطب خود شده است.

  کلیدواژگان: اسطوره، اسطوره شناسی، ژیلبر دوران، شکسپیر، تئاتر، شاه لیر، تئاتر لندن
 • سارا بیتوئی، محمد هاشمی* صفحات 85-96

  یکی از مهم ترین مسایل مطرح شده درباره ی هنر، میزان انطباق و نزدیکی آن به مقولات جهان واقعی است. افلاطون هنر را تقبیح می کرد. در نظر او هنر تقلیدی صرف از عناصر جهان مادی بود و به همین خاطر مخاطب را از حقیقت دور می کرد. در مقابل این نظر، ارسطو هنر را تقلیدی خودآیین و پرداخت شده می دانست و عقیده داشت هنر می تواند محمل ساختاری از معنا باشد و بر ادراک و احساسات مخاطبانش تاثیر بگذارد. رانسیر این دو شیوه ی تفکر راجع به هنر را، که به ترتیب رژیم اخلاقی و رژیم بازنمایانه می نامد، نقد می کند. در نظر او این دو رژیم قایل به وضع و تثبیت نوعی نظام سلسله مراتبی در عرصه ی اجتماعی اند که با تعیین کارکرد و جایگاه برای افراد، تداوم نظم را در جامعه دنبال می کند. او این فرایند را نظام توزیع محسوسات می نامد. طبق نظریه ی رانسیر، دسترسی به قلمروی معنا و انتقال پیام از طریق اثر هنری امکان پذیر نیست؛ و اثربخشی هنر تنها از طریق نوعی انقلاب حسی و بازتوزیع محسوسات میسر است که در رژیم استتیک اتفاق می افتد. پژوهش پیش رو به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به داده های کتابخانه ای، نمایشنامه ی پرده خانه اثر بهرام بیضایی را به عنوان نمونه ی اثری که در چهارچوب رژیم استتیک قرار نمی گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. این نمایشنامه با استفاده از منطق اجماع، جهان نمایشنامه را به دو گروه مجزا و متضاد تقسیم کرده است که می توان آن ها را متناظر با دوگانه های سلطه گر/ تحت سلطه و خوب/ بد دانست. اعضای هر گروه با هم یکدست اند و به شکلی هرمی تحت تاثیر و سیطره ی یک جزء استعلایی قرار دارند. این نمایشنامه بر مبنای طرحی منسجم کنش واحدی را پیش می برد و درنهایت به فرجام معینی می رسد که نمایشنامه نویس از طریق آن می خواهد آگاهی خاصی را به مخاطبان خود انتقال دهد. از همین رو می توان آن را پیرو رژیم بازنمایانه دانست.

  کلیدواژگان: ژاک رانسیر، بهرام بیضایی، پرده خانه، سیاست رانسیری، زیبایی شناسی، توزیع امر محسوس
|
 • Ramtin Shahbazi, Mohammad Aref *, Mostafa Mokhtabad Emrei Pages 7-19
  Dialogue writing methods in dramatic theatrical text is considered one of the most challenging fields of study in dramatic literature. Its a relationship with performing arts on the one hand and language studies on the other hand. The scope of the discussion about the subject is also wide in the field of interdisciplinary studies. Based on this, it can be claimed that the linguistic turns of the 20th century also affect the fields of dramatic dialogue writing. One of the language philosophers who played a major role in this linguistic turn is the late Ludwig Wittgenstein. With the idea of ​​language games, he brought expanded the fields of meaning making of to language bringing with it into new contexts. One of the elements that can be considered as a common point between art and language in this regard, is the field of imagination. Imagination is also a language game that is used and manifests itself from the presence of language users. The purpose of this research is to know the method of developing and expanding the way of dramatic dialogue writing using the idea of ​​the language game of imagination according to Wittgenstein. To understand this method, this article has chosen the play The Death of Yazdgerd by Bahram Beyzai. The question is, how did Beyzai benefit from the language play method of imagination in expanding the dramatic language of the text of The Death of Yazdgerd? The hypothesis can also be defined in such a way that it seems that Beyzai in the language game of imagination has chosen network methods to expand the language of conversational writing. The current research is based on the practical purpose, in terms of the library information collection method, which is based on the qualitative method and based on the descriptive nature. The descriptive method is the method proposed by Wittgenstein in dealing with language as a philosophical concept. The result is that Beyzai has used denial, acknowledgment, and the method of understanding-aspect to shape the basic rules of his language game, in order to deeply doubt the secondary grammar of his language, that is, due to the doubt he created in his representational position doubts about the date of Yazdgerd’s death.
  Keywords: Bahram Beyzai, Dramatic dialogue, language games, Late Wittgenstein, Philosophy of language, Yazdgerd’s Death
 • Farzad Taghiler, Mehdi Mohammadzadeh *, Mohammadhossein Naserbakht Pages 21-34
  Aqle Sorkh treatise of Sheikh Shahab al-Din Yahya bin Habash bin Amirak Abul Fottuh Suhrvardi, nicknamed Sheikh Shahid, a famous philosopher of the 6th century A.H. and the founder of the Ishraq school of philosophy, both from the point of view of form, structure, and narrative logic, and from the Aristotelian point of view, contains dramatic elements and features It is a in its show. The value of the concepts, content and hidden meaning in this work can be a guide for performers and writers in the field of drama and theater due to the wisdom included in it by Sheikh Eshraq. This treatise, with its dramatic capacities, draws a journey that leads a person in pursuit of his individuality and in the direction of knowing the of his existence, towards a transcendent truth that was once shrouded in darkness and hidden away from his eyes. The existence of elements such as plot and conflict, character, dialogue, time and place of drama, crisis and chaos and disaster, etc., which are considered the basis of dramatic text from Aristotle’s point of view, can be deliberately and scientifically evaluated with the knowledge of the Eastern worldview hidden in Red Intellect. The following article, with a comparative approach and relying on the descriptive-analytical research method and using library sources, explains the dramatic aspects of the treatise Aqle Sorkh, of course, based on Aristotle’s opinions on the art of poetry. And It evaluates and evaluates this ancient literary tale, through a descriptive and comparative study, in order to analyze its representational capacities - which are sometimes only examined in the framework of ancient tales, - through a descriptive and comparative study. And In this way, by entering the realm of drama, present the work can be presented to the audience of ancient literature and dramatic literature.
  Keywords: Performance capacities, Aqel Sorkh, Suhrvardi, Show, Aristotle, Butiqa
 • Elham Dehghani, Ali Haji Molla Ali * Pages 35-43

  In recent decades, we have witnessed multinational performances around the world. Actors who come together with from different various nationalities, cultures, languages and with different techniques and to perform pieces. The question is how can acting can be in such performances, and with the hypothesis of this research being is that multinational performances affect the acting method and are different from conventional and psychological acting. To answer the question and prove the hypothesis, reference is made to the role of multinational actors in the Invisible Cities project, directed by Pino Di Buduo, which was performed at the Fajr Festival of Iran (2018) and the Potlach Group Festival in Italy (2018). In this regard, a structured interview was conducted with the multinational actors-performers participating in these two countries. and They were asked about the production process of such performances, and their effects on the performers during the rehearsals, during the performances and over the following years. Therefore, The performer’s exposure to four main categories: text, director, partner and spectator were examined. The result showed that in the process of multinational performances, the actor becomes the performer. Therefore, the performer must be more creative, more flexible and dominant, have higher physical and mental abilities, and in this regard, needs training and education.

  Keywords: Pino Di Buduo, Actor, Performer, multinational, partner, Spectator
 • Arezoo Hosseini Eghbal, Hamidreza Hosseini Dana *, Bibi Sadat Miresmaili, Afshin Mohammadi Pages 45-70
  An important issue that arises in relation to theater in the age of modern media is the confrontation or interaction of this art from with the new media. The purpose of this study is to design and validate the a model of theater survival in the field of new media. This study is uses a cross-sectional research design in terms of its method and timespan of for data collection. The statistical population of the study includes the actors and activists of in the country’s theater scene. Using Cochran’s formula, the sample size was estimated at 370 people and sampling was done by using a simple random method. To validate the pattern of theater survival in the field of new media, the partial least squares method and Smart PLS software were used. The data collection tool was a questionnaire that was validated by for structural validity, convergent validity and divergent validity. The reliability of the questionnaire was also assessed using Cronbach’s alpha and composite reliability. The results show that the new media component is influenced by the components of technology, the digital world and the virtual world. It was also found that the role of governments, artists and history in the third theater is evident. This is Because theater is rooted in history and developments in this field must be trusted by taking acknowledge historical developments into account. Finally, the results showed it is the third theater that can turn people into a theater audience by considering their views and ultimately guarantee the survival of the theater.
  Keywords: theater survival pattern, New media, partial least squares technique, Interactive theater
 • Parvaneh Ghasemian Dastgerdi Pages 71-83

  The meaning of the myth expresses different parts. In other words, symbols and signs have made beliefs and rituals believable among different ethnic groups in different eras. Mythical symbols appear in the form of stories, art, and culture in social life, and express psychological views in societyFor society. For Gilbert Doran, myth is a dynamic system of symbols, archetypes, and a system that seeks to stimulate narrative through archetypes and symbols by stimulating stimuli. Theater as an important medium; demonstrates the power of myth-making with tools such as the role and actions of actors, costumes, and makeup. In this research, King Lear Theater, performed at the National Theater in London in 2018, is analyzed with the mythological approach of the time. Inspired by the mythology of Gilbert Doran, this article examines and analyzes the character of Shakespeare’s King Lear. The purpose of choosing this play is due to the presence of a character named King Lear who has a special myth and archetype and how he communicates and interacts with those around him during the process of the play. The purpose of this study is to find the answer to the question; of what are the symbolic elements in the creation of the character of King Lear, and how can a significant relationship with the theme of the play be established through mythology? This study is a descriptive-analytical method, and library sources and also theatre performances are also used. The results show that through three stages of Gilbert Doran’s mythology, (symbolism, psychometrics, and mythology), symbolic, psychological, and mythological elements in the character of King Lear can be discovered, and this which creates a connection and with the audience. They become s more understanding with the character of the king. According to the three stages in the mythical critique of Gilbert Doran, in the symbolism section, the symbols and signs of clothing in King Lear’s character were analyzed as three symbols of power, fight, and madman, which are the three stages of King Lear’s personality in the play.

  Keywords: myth, mythology, Gilbert Doran, Shakespeare, Theater, King Lear, Londen Theatre
 • Sara Beytuie, Mohammad Hashemi * Pages 85-96

  One of the most important issues raised about art is its relationship with the real world. Plato condemned art. In his opinion, art was a mere imitation of the elements of the world, and because of this, it distanced the audience from the truth. In confronting this opinion, Aristotle considered art to be a spontaneous and compensated imitation which possesses the unique capacity to convey meaning through its structure, influencing the perception and emotions of its audience. Rancière criticizes these two ways of thinking about art, which he calls the Ethical and the Representational regime respectively, as he believes that they endorse the establishment and upholding of a hierarchical system in society that subordinates individuals according to their function and position, and thereby perpetuates the existing social order. He calls this system the distribution of the sensible. In his theory, he argues that conveying the message through artwork is not achievable, and that the effectiveness of art can only be achieved through a revolution in the sensible and redistribution of it which happens in the Aesthetic regime.The current research studies the play Pardeh-khaneh by Bahram Beyzaie as an example of a work that can not cannot be included in the framework of the aesthetic regime in a descriptive-analytical way and by referring to library data. Through the logic of consensus, this play divides its world into two separate and opposite groups, which can be seen as corresponding to the dualities of dominant/subjugated and good/bad. The members of each group are similar to each other, and are under the influence and control of a transcendental component in a pyramidal form. This play advances a single action based on a coherent plot and finally reaches a certain conclusion through which the playwright wants to convey a certain knowledge to his audience. Therefore, by refering to Rancière’s theory, this play is placed in the realm of representational regime.

  Keywords: Jacques Rancière, Bahram Beyzaie, Pardeh-khaneh, Rancière’s politics, Aesthetics, the distribution of the sensible