فهرست مطالب

آینه میراث - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 72، بهار و تابستان 1402)

مجله آینه میراث
سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 72، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سجاد آیدنلو* صفحات 5-33

  داستان رستم و سهراب یکی از دو داستان بحث انگیز شاهنامه است که هنوز همه مشکلات متنی آن حل نشده است. در این مقاله مصراعی از این داستان در توصیف رستم که در نسخ شاهنامه به بیست وشش صورت مختلف و در چاپ ها و تصحیحات آن با هفت ضبط متفاوت دیده می شود، به لحاظ ضبط و معنا بررسی و نویسش «که از ابر، پیل آرد اندر نهان» پیشنهاد شده که در آن «ابر» احتمالا استعاره از «شمشیر» و معنای مصراع چنین است: (رستم می تواند) با شمشیر، فیل را بکشد و از بین ببرد.

  کلیدواژگان: ابر، شمشیر، رستم و سهراب، تصحیح، شرح، شاهنامه
 • گلپر نصری*، هانیه دهقانی محمدآبادی صفحات 35-65
  فرهنگ عربی فارسی قانون ادب از رشحات قلمی حبیش تفلیسی، دانشمند، ادیب، طبیب و نویسنده قرن ششم هجری است که ظاهرا در سال 545ق تالیف شده است. این کتاب که بیش از شصت هزار مدخل دارد، با بهره گیری از حدود پنجاه اثر مشهور (از جمله، کتب علم ادب، فرهنگنامه های عربی عربی، و عربی پارسی) گردآوری شده و یکی از قوامیس مفصل و کهن دوزبانه است که جدا از ارزش محتوایی، از نگاه زبانی هم به عنوان متنی از شمال غربی ترین قلمرو فرهنگی ایران جایگاهی ویژه دارد.سال ها پیش، غلامرضا طاهر قانون ادب را برپایه دستنویس معتبر و چهارصد صفحه ای کتابخانه حفید افندی ترکیه (کتابت: 548ق)، با زحمت بسیار و همت والا تصحیح کرد و در سه مجلد (بنیاد فرهنگ ایران، 1350-1351ش) به چاپ رساند. در این مقاله، با کمک نسخه مذکور و با استفاده از منابع دیگر، ذیل و تکمله ای بر چند مدخل از این کتاب نوشته شده است.
  کلیدواژگان: قانون ادب، حبیش تفلیسی، فرهنگ کهن عربی فارسی
 • مهدی مجتهدی*، حنانه سادات زهرائی صفحات 67-90

  شریف رضی (د. 406ق) در نهج البلاغه، شواهدی از سخنان بلیغ حضرت علی (ع) را گردآوری کرده وچون خود را ملزم به ذکر سند و منبع نمی دانسته، به جز موارد بسیار معدودی (حدود 17 مورد)، از منبعی یاد نکرده است. در دوران معاصر، با وجود پژوهش های متعدد در بررسی اسناد و مصادر نهج البلاغه، هنوز راه زیادی برای تکمیل آن در پیش است. یکی از کارهای مهم در این زمینه، شناسایی و تصحیح نسخه های خطی مربوط است که به تازگی توسط محققان صورت گرفته است. کتاب التوحید اثر قاضی نعمان مغربی (د. 363ق) نمونه ای از این کارهاست.در پژوهش حاضر، ضمن معرفی اجمالی قاضی نعمان و کتاب التوحید و اهمیت آن، با بررسی مقایسه ای، بخش هایی از نهج البلاغه که در این منبع کهن تر قابل ردیابی بوده، شناسایی شده است. از آن جا که شریف رضی فقط بخش هایی را از متون مورد مراجعه خود گزینش می کرده است، این پژوهش گامی در جهت بازیابی آن متون محسوب می شود.

  کلیدواژگان: کتاب التوحید، قاضی نعمان، نهج البلاغه، سید رضی، اسماعیلیه
 • محمدرضا غیاثیان*، میترا رضایی صفحات 91-107

  یکی از پدیده های چشمگیر در پژوهش های تاریخ هنر ایران، ظهور مفهوم «رویکرد» از حدود سال 1390ش است که پژوهشگران را ملزم به کار بر اساس یکی از نظریه های فلسفی غربی می کند، درحالی که غربیان علی رغم سابقه بسیار بیشتر در مطالعات هنر اسلامی، به جز موارد خاص، هیچ گاه آثار هنر اسلامی متعلق به صدها سال پیش را از دریچه تفکر فلاسفه معاصر نگاه نکرده اند. مقاله حاضر به دنبال کشف ریشه های شکل گیری این نگرش در مقالات دانشگاهی ایران، علت رواج فزاینده «رویکرد»، و تحلیل میزان کارآیی آن است. به دلیل تنوع زیاد رویکردها و طیف وسیع موضوعات هنری، میزان کارآیی بینامتنیت و نظریه های مشابه در تحلیل آثار هنر اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که نتایج این قبیل مقاله ها چندان کمکی به شناخت آثار هنری و عوامل مرتبط با آن نمی کنند و بیشتر جنبه آموزش یا توضیح دوباره نظریه بینامتنیت با ذکر مثال را دارند. به همین سبب، مخاطب مجذوب آن ها نمی شود و با هیچ کشف جدیدی در حوزه تاریخ فرهنگ و هنر که مرزهای دانش را جلو ببرد همگام نیست.

  کلیدواژگان: هنر اسلامی، آسیب شناسی، مقالات علمی پژوهشی، رویکرد، بینامتنیت، ژنت
 • اکبر حیدریان* صفحات 109-126
  دانشنامه حکیم میسری کهن ترین مجموعه طبی به شعر فارسی است که برات زنجانی در سال 1366ش آن را بر اساس تک نسخه کتابخانه ملی پاریس ویرایش و در انتشارات دانشگاه تهران به طبع رساند؛ این تصحیح تا کنون چندین بار تجدید چاپ شده است. بر کنار از فواید کتاب، متاسفانه اشکالات عدیده ای به آن راه یافته است. مقاله حاضر کوشیده است متن چاپ شده را با نسخه مورد استفاده مصحح به دقت مقابله کند و بخشی از ایرادهای اساسی این تصحیح، اعم از ضبط های نادرست، بدخوانی های نسخه، اغلاط مطبعی، و دخل و تصرف های مصحح (رعایت نشدن اصل امانت داری) را نشان دهد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که به سبب اشکالات متعددی که به متن مصحح دانشنامه راه یافته تصحیح مجدد آن ضروری است.
  کلیدواژگان: حکیم میسری، دانشنامه، برات زنجانی، نقد، تصحیح
 • نجف جوکار*، محمدصادق خاتمی صفحات 127-148
  یکی از مواریث کمترشناخته شده از طریقه کبرویه فردوسیه، تذکره ای صوفیانه از شاه شعیب فردوسی (د. پس از 844ق) به نام مناقب الاصفیاء (پایان تالیف: پس از 844ق) است که در سال 1313ق به شیوه چاپ سنگی در کلکته منتشر شده است. مناقب الاصفیاء از وجوه مختلف دارای اهمیت است و اندیشه های شرف الدین منیری (د. 782ق)، معروف ترین شیخ طریقه کبرویه فردوسیه، و نیز مرام نامه این طریقه و تعلیمات مشایخ فردوسی را در این اثر می توان بازیافت. نگارندگان در مقاله حاضر، سال درگذشت شیخ شعیب و نیز سال های تالیف و پایان نگارش مناقب الاصفیاء را بررسی کرده اند و به نتایج روشنی دست یافته اند. همچنین، ضمن معرفی کامل مناقب الاصفیاء، اهمیت آن را در شناخت بیشتر و بهتر طریقه کبرویه فردوسیه و شرف الدین منیری نشان داده اند.
  کلیدواژگان: تصوف در هند، مناقب الاصفیاء، شاه شعیب فردوسی، طریقه کبرویه فردوسیه
 • سجاد حبیبی*، هادی نصیری صفحات 149-172
  شواهد شعری دوره قبل از اسلام منبعی ضروری برای درک معانی حقیقی و مجازی برخی از کلمات قرآن به شمار می آید. از جمله تفاسیر موفق در ارایه نکات ادبی و استفاده از اشعار عربی برای تفسیر آیات، SالکشافR است. در میان بیش از صد حاشیه و شرح بر تفسیر زمخشری، دست نوشته ای کهن و نویافته با عنوان Sشرح ابیات الکشاف» بر جای مانده است که آن را می توان قدیم ترین اثر در شرح ابیات مورد استناد این تفسیر دانست. این اثر، به احتمال بسیار، متعلق به سده هفتم هجری است که به دست یکی از شاگردان ناشناخته ظهیرالدین صحاف تالیف شده است. محورهای اصلی مقاله حاضر این هاست: بررسی متن یادشده از حیث محتوایی، اثرپذیری آن از منابع متقدم، تاثیر آن بر منابع متاخر، و بیان نکاتی در نقد شارح.
  کلیدواژگان: اعجاز بیانی، کشاف، زمخشری، بلاغت، شواهد شعری
 • سید محمدمهدی جعفری طبری شیاده* صفحات 173-180

  حاکم نیشابوری درتاریخ نیشابور، ضمن تراجم مشایخ خویش، در شرح حال استادش ابوالعباس میکالی (د. 362ق) پس از ذکر نام و نسب وی، در بیان تحصیل او، در ضمن گزارش خود، از سماع الموطا مالک توسط او در منطقه فارس نزد دانشمندی ناشناس مشهور به «شیخ بحر فارس» یاد کرده که این شیخ خود آن را از شاگرد و راوی مالک، ابومصعب زهری (د. 243ق) اخذ نموده است. نویسنده در این مقاله با استفاده از شواهد حدیثی رجالی به تعیین احتمالی هویت این شخص پرداخته و طبق یافته ها «شیخ بحر فارس» را ابن زیرک فارسی دانسته است.

  کلیدواژگان: حاکم نیشابوری، تاریخ نیشابور، الموطا مالک، ابوالعباس میکالی، ابن زیرک فارسی، شیخ بحر فارس
 • انیس وحید* صفحات 181-200
  درست ترین نتیجه ای که تاکنون درباره کتاب مجعول مقتل الحسین منسوب به ابومخنف کوفی گرفته شده آن است که به سبب تصرفات زیادی که در جای جای آن صورت گرفته، هیچ یک از تحریرهای متفاوتی که در دستنویس های مستقل از این اثر باقی مانده نمی تواند متعلق به او باشد؛ تاریخ گذاری این کتاب نیز مورد بحث و گفتگو بوده و هست.مقاله حاضر به یکی از قدیم ترین تحقیقات مربوط به این اثر مجعول، نوشته هاینریش فردیناند ووستنفلد، اسلام شناس مشهور، می پردازد. ووستنفلد ترجمه ای آلمانی از این اثر، همراه با مقدمه ای فاضلانه بر آن، عرضه کرد که در سال 1883م در گوتینگن چاپ شد. در این مقاله، برای نخستین بار متن کامل مقدمه او از آلمانی به فارسی ترجمه شده و به همراه آن، کتاب شناسی نسبتا مفصلی از پژوهش های او در حوزه اسلام شناسی و تصحیح متون اسلامی، منابع و روش کارش در بررسی مقتل الحسین مجعول و برخی نکات درباره آن بیان شده است.
  کلیدواژگان: مقتل الحسین، کربلا، ابومخنف، ووستنفلد
 • فاطمه فیاض* صفحات 201-213
  در ادوار مختلف تاریخی شبه قاره هند بارها بیماری های همه گیر و مهلکی شیوع پیدا کرده و هزاران نفر را به کام مرگ فرستاده است. این پدیده الهام بخش تعدادی از آثار مهم ادبی شده است که واکنش های شخصی و اجتماعی مردمان این ناحیه نسبت به بیماری های واگیردار، به ویژه طاعون، را نشان می دهد. تاریخ نویسان دربار پادشاهان گورکانی نیز در کتب تاریخی خود چون طبقات اکبری، جهانگیرنامه، شاه جهان نامه و... به وقوع این مصیبت در مناطق مختلف هند پرداخته اند. شاعران وابسته به دربار گورکانی چون طالب آملی، کلیم کاشانی و دیگران در آثار خود به این اشاره کرده و حتی سروده های مستقلی در این باب خلق کرده اند. همچنین در متون عرفانی این منطقه نگاه دینی و صوفیانه نسبت به سرایت طاعون و امراض واگیردار دیگر منعکس شده است. این مقاله ردپای بیماری های همه گیر، به ویژه طاعون، را در متون شبه قاره هند بررسی می کند تا نشان دهد چگونه این موضوع مایه خلق شماری از آثاری ادبی، عرفانی و تاریخی شده اند.
  کلیدواژگان: وبا، طاعون، بیماری های همه گیر، شبه قاره، پادشاهان گورکانی، طالب آملی، کلیم کاشانی
|
 • Sajad aydenloo* Pages 5-33

  The story of Rustam and Suhrab is one of the two controversial stories of the Shahnameh, whose textual problems have not all been solved yet.In this article, a hemistich of this story characterizing Rustam is discussed in terms of its recordings and meaning. It appears in the Shahnameh manuscripts in twenty-six different forms, and in printed and edited versions of the book, in seven variations. In the end, the recording “ke az abr, peel ārad andar nahān is recommended. In this recording, the word abr is probably a metaphoric expression for “sword”. Thus, the meaning of the hemistich is: [Rustam can] kill an elephant with his sword and terminate it.

  Keywords: abr, shamshir (sword), Rustam o Suhrab, correction, Commentary, Shahnameh
 • Golpar Nasri *, Haniyeh Dehqani Mohammadabadi Pages 35-65
  The Arabic-Persian dictionary of the “Law of Literature” authored by Hobaysh of Tbilisi, a 12-century scholar, literat, physician, and author, seems to have been compiled in 545 H./1150 CE. Containing over sixty thousand entries, this word book that was put together by utilizing some fifty well-known works (including books on the science of literature; Arabic- Arabic as well as Arabic-Persian dictionaries) represents one of the old extensive bilingual lexicons. Aside from its invaluable contents, it holds a distinct standing from language viewpoint as a text from the extreme north-western domain of Iranian culture.Quite a long time ago, Gholam Reza Taher strenuously and ambitiously produced a corrected version of the Qanun-e adab based on the credible four-hundred-page manuscript preserved in the Hafid Efendi Library in Turkey (dated 548 H./1153 CE.) and had it published in 3 volumes (by Bonyad-e Farhang-e Iran, 1350-1351 Sh./1971-72 CE).In the present article, with the help of the above-mentioned manuscript and by benefiting from other sources, some supplementary notes have   been added to several entries of the book.
  Keywords: Qanun-e adab, Hobaysh of Tbilisi, old Arabic-Persian lexicon
 • Mahdi Mojtahedi *, Hannane Sadat Zahraei Pages 67-90

  Sharif Raḍi (d. 406 H./1016) collected evidence of the eloquent words of Imam Ali (peace be upon him) in the Nahj al-Balagha. Since he did not commit to mentioning his sources, he has made no mention of any of them except in about 17 cases. In the contemporary era, despite numerous studies about the chain of transmitters and sources of Nahj al-Balāgha, there is still a long way to go. One of the important undertakings in this field is the examination of the works whose manuscripts have recently been identified, edited, and published by researchers. Kitāb al-Tawhīd by Qaḍi Nuʿman Maghribī (d. 363 H./974) is one of such works.In the present research, along with a brief biography of Qadi Nu’man and an introductory note to his Kitab al-Tawhid and its significance, some of the sections of the  Nahj al-Balagha that can be traced back in this older source, have been identified through  a comparative analysis. Since Sharif Razi picked out from the texts he referred to, this research can be regarded as one step forward to complete those texts.

  Keywords: Kitāb al-Tawhīd, Qaḍi Nuʿman, Nahj al-Balagha, Sharif Raḍi, Isma’iliyeh
 • MohamadReza Ghiasian *, Mitra Rezaei Pages 91-107

  One of the remarkable phenomena in the studies of Iran’s hthe centuries is the emergence as from 2010 of a concept called ruykard requiring university researchers to work in accordance with one of the Western philosophical theories, whereas the westerners themselves, despite their much longer history in the Islamic art studies, have hardly looked at the  centuries-old Islamic art from the perspective of  contemporary philosophers – except in special cases.The present article seeks (1) to trace back the beginnings of the formation of this outlook in Iran’s academic papers, (2) to find out the possible causes of the increasing prevalence of the idea of ruykard, and (3) to analyze its potential effectiveness. Due to the enormous variety of approaches and the wide range of artistic subjects, the degree of the efficacy of intertextuality and other similar theories in analyzing the Islamic arts has been investigated. Our findings reveal that the results of such academic papers make little contribution to the understanding of the Islamic works of art and the factors related to them.  Rather, they are more of instructional significance or represent a repeated explanation of intertextuality theory along with some examples. Thus, they do not appeal to the audience, and are little in accordance with any new discovery in the field of history of art and culture that could widen the boundaries of knowledge.

  Keywords: Islamic art, Pathology, scientific-scholarly articles, ruykard, intertextuality, Genette
 • Akbar Heidarian * Pages 109-126
  Hakim Maysari’s  Dāneshnāmeh is the oldest versified medical collection in Persian. It was edited by Barat Zanjani in 1366 S./ 1987 and published in the Tehran University publications series and reprinted several times. Aside from its benefits, unfortunately this edition suffers from many imperfections.The present article attempts to closely compare the printed text with the very manuscript used by the editor [Zanjani] and reveal some of the critical inaccuracies of his correction including faulty recordings, misreading of the manuscript, typos, and the editor’s unwarranted interferences (disregarding the principle of faithfulness). The findings of this research indicate that, because of the numerous problems finding their way into the printed text of the Daneshnāmeh, a new correction of the book is called for.
  Keywords: Hakim Maysari, Dāneshnāmeh, Barat Zanjani, criticism, correction
 • Najaf Jowkar *, Mohammadsadegh Khatami Pages 127-148
  One of the less known legacies of the Kobraviyyeh-Ferdowsiyyeh reaching us from Shah Sho’a b Ferdowsi (d. after 844 H/1440) is a Sufi hagiography entitled Manāqeb al-Asfiyā (completed after 1440 CE), which was printed lithographically in Calcutta, 1313 H/1895. This book is significant from different viewpoints and therein can be found the ideas of Sharaf al-Din Manyari (d. 782 /1380), the most celebrated Kobravi-Ferdoasi Sheikh as well as the manifesto of this Order and the teachings of Ferdowsi Sheikhs.The writers of the present article have investigated the death date of Sheikh Sho’aib, the years he was his book was and its completion date, coming to some clear conclusions. Also, besides a full introduction of the manāqeb al-Asfiyā, the writers have demonstrated its importance for a more and better understanding of the Kobravi-Ferdowsi Order and Sharaf al-Din Manyari himself.
  Keywords: Sufism in India, Manāqeb al-Asfiyā, Shah Sho’ayb Ferdowsi, Kobraviyyeh Order
 • Sajjad Habibi *, Hadi Nasiri Pages 149-172
  Versified examples from pre-Islamic period are regarded as an inevitable source for understanding the real and figurative meanings of certain Qur’anic words. One of the efficacious commentaries in presenting the literary points and benefiting from Arabic poetry for the interpretation of the Qur’anic verses is the Al-Kashshāf Of the more than one hundred annotations and glosses to Zamakhshari’s Commentary, there has remained a newly found old manuscript entitled Sharh-o abyāt-el Kashshāf [Commentary on the al-Kashshāf’s poems) that can be counted as the oldest work on the explication of the poems cited by this Commentary. Most probably this manuscript dates to the 7th century H./13 century CE, written by one oh the students of Zahir al-Din Sahhāf.The present article focuses on the following: the examination of the above-mentioned text with respect to its content; the impact it has received from previous sources; its influence on the later sources, and some critical remarks regarding the commentator.
  Keywords: expositive miracle, Kashshāf, Zamakhshari, expressiveness, poetic citations
 • Sayyed MohammadMahdi Jafari Tabari Shiadeh * Pages 173-180

  In his Tarikh-e Neyshabur, among the biographies of his Sheikhs (mentors), Hākem of Nishapur gives a biography of his Ostad, Abu al-Abbas Mikāli (d. 362 H/973 CE). Having mentioned his Sheikh’s name and genealogy and his study in Fars, Hākem states that Mikāli read Mālek’s Al-Mowatt’ with an unidentified scholar, known as “Sheikh-e Bahr-e Pars”, who, in turn, studied this book under the Mālek’s student and narrator, Abu Mos’ab Zohari (d. 243 H/857 CE).By using Hadith and biographical evidence, the author of the present article has addressed the possible identity of this man, concluding, according to his findings, that “Sheikh-e Bahr-e Pars’’ may well be the same person as Ebn-e Zirak-e Farsi.

  Keywords: Hākem of Nishabur, Tarikh-e Nishabur, Mālek’s Mowatt’, Abu al-Abbas Mikāli, Ebn-e Zirak-e Fārsi, Sheikh-e Bahr-e Pārs
 • Anis Vahid * Pages 181-200
  The most accurate conclusion reached so far regarding the inauthentic book entitled Maqtal al-Hosein (Book of Hosein’s sufferings) is that, due to numerous interpolations made into various places of the book, none of its different recordings in its separate extant manuscripts can possibly belong to Abu Mekhnaf.  The dating of this book has also been the subject of some discussion and disputation.The present article addresses one of the oldest studies made about this fake work by Heinrich Ferdinand Wustenfeld. He only translated this work into German and, together with a scholarly introduction had it published in Göttingen, 1883. In this this article, for the first time, a Persian translation of the entire text of Wustenfeld’s introduction, is presented along with a relatively extensive bibliography of his research on Islamology and the correction of Islamic texts, his sources and methodology in examining the counterfeit “Maqtal al-Hosein as well as some remarks about the book.
  Keywords: Maqtal al-Hosein, Karbala, Abu Mekhnaf, Wustenfeld
 • Fatima Fayyaz * Pages 201-213
  In various historical periods of the Indian Subcontinent, there have surged fatal pandemics causing thousands of people to die. This catastrophic happening has come to be a source of inspiration for a number of literary works revealing personal and social reactions of the populations around the land to infectious diseases, particularly plague and cholera. The historians at the courts of the Gurkāni (Mughal) Emperors have addressed this calamity - which affected various parts of India - in their history books such as Tabaqāt-e Akbari, Jahāngir-nāmeh, Shāhjahān-nāmeh and so forth. Poets like Tāleb-e Āmoli, Kalim-e Kāshāni and others serving the Gurkān court have mentioned this issue in their works. They have even created separate verses in this respect. Furthermore, a religious and Sufi perspective regarding the transmission of plague and other communicable diseases.The present article tracks down infectious diseases, especially plague, in the books produced in the Subcontinent to demonstrate how this occurrence has become the focus of attention in the creation of several literary, mystical, and historical works.
  Keywords: Cholera, plague, Communicable diseases, Subcontinent: Gurkāni emperors, Tāleb-e Āmoli, Kalim-e Kāshāni