فهرست مطالب

اقتصاد اسلامی - پیاپی 90 (تابستان 1402)

فصلنامه اقتصاد اسلامی
پیاپی 90 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمود عیسوی* صفحات 5-36

  خلق پول از مسایل بسیار مهم پولی و اقتصادی است و تاثیر تعیین‏کننده‏ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. معمولا فرایند خلق پول در بانک‏های تجاری در کتاب‏های درسی اقتصاد به‏ خوبی بیان و به عنوان یک امر معمولی پذیرفته می‏شود و پس از آن تنها مسیله عرضه پول و حجم نقدینگی و تاثیرشان بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد؛ ولی کمتر آثار اقتصادی خلق پول بررسی می‏شود. برخی اقتصاددانان تاثیر فراوان نظام بانکی بر جریان خلق پول و نیز آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار داده‏اند و برای جلوگیری آثار منفی آن پیشنهادهای مختلفی مطرح کرده‏ اند. موضوع مورد توجه این نوشتار عبارت است از: مروری بر دیدگاه ‏های مختلف اقتصاددانان درباره خلق پول، مروری بر آثار اقتصادی آن، بررسی ماهیت پول اعتباری و بانک و درنهایت بررسی فقهی پدیده خلق پول از سوی بانک‏ها و دولت با روش اجتهادی و تحلیلی. نوآوری این مقاله بررسی فقهی نسبتا جامع خلق پول و نیز ارایه برخی قواعد پیشنهادی برای احتراز از آثار منفی خلق پول است.

  کلیدواژگان: پول، خلق پول، بانک، بانک تجاری، دولت، فقه
 • سعید فراهانی فرد*، محمدهادی زاهدی وفا، آیت الله زنگی نژاد صفحات 37-66

  با توجه به اهمیت معیارهای کارایی و عدالت در رفتارهای اقتصادی مورد نظر اسلام و نیز نقش الگوی توزیع تابعی درآمد در کاهش فواصل درآمدی عوامل تولید و درنتیجه بهبود شرایط توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه، مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در شرایط مالکیت انفرادی بنگاه، الگوی سهم بری عوامل تولید مد نظر اسلام دارای چه ویژگی هایی بوده و نوع مالکیت چه نقشی در این الگو دارد؟ با استفاده از رویکرد نظری- ریاضی و تجزیه و تحلیل نتایج بر مبنای تحلیل‎های عقلی و ریاضی، الگویی را بر مبنای هدف بنگاه تک مالکی یعنی «بهینه سازی سرجمع رضایت خاطر مادی و معنوی کارفرما» ارایه کرده و دریافته است که اولا نوع هدف بنگاه ناشی از نوع مالکیت آن می تواند نقش بسیار مهمی در نحوه تخصیص منافع تولید بین عوامل داشته باشد؛ ثانیا در بنگاه ‏های تک‏مالکی سهم عوامل تولید نسبت به معیار اصلی اقتصاد متعارف از نظر کمیت و معیارهای کارایی و عدالت برتری دارد.

  کلیدواژگان: توزیع تابعی درآمد، مدل ریاضی، رفتار بنگاه، عوامل تولید، تابع رضایت خاطر
 • محمد رجائی*، ولی ‏الله سیف، الهام یاوری صفحات 67-96

  امروزه یکی از اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه ایران اوراق بهادار اسلامی مرابحه است که سال های اخیر نقش قابل توجهی در انتقال منابع از بازار سرمایه به بنگاه های اقتصادی ایفا نموده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل مفهومی رتبه‏ بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه انجام شده است. مهم‏ترین پرسش در این میان آن است که الگوی علی رتبه ‏بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه ایران چگونه است؟ در این تحقیق مولفه های رتبه بندی اوراق بهادار اسلامی شامل تحلیل ریسک، تحلیل ساختار قانونی اوراق بهادار اسلامی، اعتبارسنجی ارکان انتشار، تحلیل دارایی مبنای انتشار، تحلیل جریان نقد بانی، ابزارهای ارتقای اعتبار و کیفیت مدیریت دارایی و نیز شاخص‏های رتبه‏ بندی بر اساس مبانی نظری و مرور مقالات مرتبط شناسایی شده اند. سپس اطلاعات کسب‏ شده از 15 نفر خبره در این رابطه تجزیه و تحلیل شده اند تا بر اساس آن الگوی علی برای بررسی سوالات  ارایه شود. داده های جمع آوری‏شده با استفاده از نرم‏افزار های «Super Decision» و «Excel» تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نظر خبرگان نشان داد بیشترین وزن  برابر 342/0 شاخص تحلیل ریسک دارد؛ همچنین بر اساس روش دیمتل مولفه ‏های تحلیل ریسک و تحلیل جریان نقد بانی در شمار مولفه های تاثیرگذارتر قرار دارند.

  کلیدواژگان: اوراق بهادار اسلامی، بازار سرمایه، روش تحلیل شبکه‏ای و دیمتل
 • مجید بیطرف*، محمدهادی محبوبی صفحات 97-121

  رعایت اصول شرعی و فقهی در همه سطوح بانکی و فرایندهای مالی یک اصل مهم برای بانک های اسلامی در سراسر جهان است. علاوه بر این مشتریان یکی از مهم‏ترین عواملی هستند که در کسب مزیت رقابتی و افزایش ماندگاری و دوام بانک ها در بازار رقابتی نقش دارند؛ لذا شناسایی عواملی که می تواند در جلب رضایت آنها و حفظ و ماندگاری شان در بانک موثر باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اسلامی‏بودن بانک های ایران، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر به کارگیری مبانی فقهی و شرعی بر رضایت مشتری در بانک ملت استان یزد می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و برحسب روش نیز توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک ملت استان یزد است که از طریق روش نمونه گیری معادلات ساختاری، 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. درنهایت 98 داده با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید. از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و همچنین نرم افزار آماری برای تحلیل داده ها، ارزیابی مدل تحقیق و آزمون فرضیه های مطرح‏شده استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که به کارگیری مبانی فقهی و شرعی به میزان 1/41 درصد بر رضایت مشتریان تاثیر گذار می باشد. علاوه بر این مشخص گردید که متغیرهای رعایت مبانی فقهی و شرعی در سپرده، رعایت مبانی فقهی و شرعی در فعالیت های سرمایه گذاری، رعایت مبانی فقهی و شرعی در حسابرسی، رعایت مبانی فقهی و شرعی در محصولات و خدمات و آگاهی مشتریان از مبانی فقهی و شرعی فرایندهای مالی، تاثیر مثبت و معنا داری بر رضایت مشتری دارند.

  کلیدواژگان: مبانی اقتصاد اسلامی، بانک ملت، رضایت مشتری
 • امیر غلامی*، مینا صاحب کاشانی، محمدمهدی احمدی صفحات 123-156

  یکی از مسایل اصلی در حوزه اقتصاد اسلامی شناسایی نقش و مکانیزم اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی و چرخه های تجاری می باشد. در صورتی که بتوان بر پایه بررسی های علمی چگونگی و میزان این اثرگذاری را تعیین نمود، می توان از طریق کاربست مناسب ابزارهای مالی اسلامی بر کنترل و هدایت چرخه های رکود و رونق تاثیرگذار بود و این موضوع برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی بسیار حایز اهمیت و موثر خواهد بود. بر این مبنا در این پژوهش با استفاده از متدلوژی اقتصادسنجی مبتنی بر مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران طی دوره زمانی 1380-1400 پرداخته شده است. برای برآورد پارامترها از کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون ‏برداری مرتبه اول استفاده شده و آثار شوک های اقتصادی از طریق مدل سازی در دو حالت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی در مدل و بدون لحاظ ابزارهای مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که در صورت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی، آثار شوک های اقتصادی متفاوت از حالت عدم لحاظ ابزارهای مذکور در مدل بوده که این مطلب بیانگر تاثیر نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران می باشد؛ همچنین یک دستاورد مهم این پژوهش می تواند حرکت به سمت یک سیستم اقتصادی متناسب با اصول اقتصاد اسلامی تلقی گردد.

  کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، ادوار تجاری، کالیبراسیون
 • سید علی اصغر رحیمی* صفحات 157-185

  «تامین مالی زنجیره تامین» شامل به‎کارگیری روش هایی برای کاهش ریسک و مدیریت بهینه سرمایه در گردش در جریان مبادلات در زنجیره تامین است. پس از تصویب دستورالعمل اوراق گام، این نتیجه حاصل شد که می توان با استفاده از نهادهای حقوقی موجود، ابزارهای دیگری نیز ایجاد کرد تا بتواند با گردش پول و بدون ارایه تسهیلات و وام های تورم زا، نسبت به تامین مالی طرح ها و پروژه ها اقدام نماید. از مهم‎ترین این ابزارها اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بود. سوال اصلی این تحقیق درباره ماهیت و روابط حقوقی ارکان اوراق گام است. اوراق گام ابزار تامین مالی جدیدی است و هدف از آن تامین مالی بخش تولید است. به لحاظ ماهیت ساختاری اوراق گام را می توان یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک دانست که به لحاظ حقوقی جزء اسناد تجاری بوده و روابط حقوقی ارکان آن بسیار به برات نزدیک است و اصول حاکم بر اسناد تجاری در آن در دو مرحله بازار پول و بازار سرمایه حاکم است. از لحاظ ماهیت حقوقی اوراق گام بر مبنای عقد ضمان قانون مدنی بنا شده، آثار و احکام این عقد را در رابطه با ارکان اوراق گام به دنبال دارد. این مقاله سعی دارد بر پایه پژوهشی توصیفی-تحلیلی این اوراق گام را بررسی حقوقی نموده، ماهیت حقوقی آن را تعیین و روابط بین ارکان آن را تحلیل نماید.

  کلیدواژگان: تامین مالی زنجیره تامین، اوراق گواهی اعتبار مولد، عقد ضمان، بازار پول، بازار سرمایه
|
 • Mahmoud Eisavi * Pages 5-36

  The issue of money creation is one of the most important monetary and economic issues and has a decisive effect on macroeconomic variables. Usually, the process of money creation in commercial banks is well explained in economics textbooks and is accepted as a normal matter, and after that only the issue of money supply and liquidity volume and their impact on macroeconomic variables is considered. is placed However, the economic effects of money creation are rarely investigated. Some economists have paid attention to the great influence of the banking system on the flow of money creation as well as its economic effects and have put forward various suggestions to prevent its negative effects. What has been discussed in this article is: an overview of the different viewpoints of economists about the creation of money, an overview of its economic effects, an examination of the nature of credit money and banks, and finally a jurisprudential examination of the phenomenon of money creation by banks. and the government with ijtihad and analytical method. The innovation of this article is a relatively comprehensive jurisprudential review of money creation and also presenting some suggested rules to avoid the negative effects of money creation.

  Keywords: Money, Money Creation, Bank, commercial bank, Government, Jurisprudence
 • Saeed Farahanifard *, MohammadHadi Zahedivafa, Ayatollah Zanginezhad Pages 37-66

  Considering the importance of the two criteria of efficiency and justice in the economic behaviors considered by Islam and on the one hand the role of the functional income distribution model in reducing the income gaps of the production factors and as a result improving the conditions of income and wealth distribution at the level of society, This article seeks to find the answer to the questions that in the conditions of individual ownership of the company, what are the characteristics of the pattern of sharing of production factors considered by Islam and what role does the type of ownership play in this pattern? Using the theoretical-mathematical approach and analyzing the results based on rational and mathematical analysis, has presented a model based on the goal of single-owner Company, namely “Optimization of total material and spiritual satisfaction of the employer” And found that firstly, the type of purpose of the company due to the type of ownership can have a very important role on the way of allocating the benefits of production among the factors And secondly, in sole proprietorships, the contribution of production factors is superior to the main criteria of conventional economy in terms of quantity and efficiency and justice criteria.

  Keywords: functional distribution of income, Mathematical model, firm behavior, production factors, satisfaction function
 • Mohammad Rajaei *, Valiullah Seif, Elham Yavari Pages 67-96

  Today, one of the Islamic securities available in the capital market of Iran is sukuk, which has played a significant role in transferring resources from the capital market to economic enterprises in recent years. The current research was conducted with the aim of the conceptual model of rating of Murabahah sukuk in the capital market. The most important question is that what is the causal model of the rating of Murabaha bonds in the Iranian capital market? In this research, the rating components of Islamic securities include risk analysis, analysis of the legal structure of Islamic securities, validation of issuance elements, asset analysis of the basis of issuance, cash flow analysis of the underwriter, credit enhancement tools and asset management quality, as well as rating indicators classification based on theoretical foundations and review of related articles have been identified. The information obtained from 15 experts have been analyzed in order to provide a causal model for examining the questions. The collected data have been analyzed using Super Decision and Excel software. The results of experts' opinion showed that the risk analysis index has the highest weight equal to 0/342. Also, based on the Dimtel method, the risk analysis component and the financial cash flow analysis are among the most influential components.

  Keywords: Murabahah Sukuk, Capital Market, network analysis method, Dimtel
 • Majid Bitaraf *, MohammadHadi Mahboubi Pages 97-121

  Compliance with Sharia and Fiqh principles at all levels of banking and financial processes is an important principle for Islamic banks around the world. In addition, customers are one of the most important factors that play a role in gaining a competitive advantage and increasing the longevity and durability of banks in the competitive market. Therefore, it is very important to identify the factors that can be effective in gaining their satisfaction and keeping them in the bank. Considering the fact that Iranian banks are Islamic, the purpose of this study is to investigate the effect of using jurisprudence and sharia principles on customer satisfaction in Mellat Bank of Yazd province. The current research is practical in terms of its purpose, and in terms of its method, it is descriptive-survey and correlational. The statistical population of the research includes all the customers of Mellat Bank in Yazd province, 110 people were selected as a sample through the structural equation sampling method. Finally, 98 data were collected using a standard questionnaire. Structural equation modeling method based on partial least squares method and statistical software were used for data analysis, research model evaluation, and hypothesis testing. The results show that the use of jurisprudence and Shariah principles has an impact on customer satisfaction by 41/1%.

  Keywords: Basics of Islamic economy, Bank Mellat, Customer Satisfaction
 • Amir Gholami *, Mina Saheb Kashani, MohammadMehdi Ahmadi Pages 123-156

  One of the main issues in the field of Islamic economics is to identify the role and mechanism of Islamic financial instruments on macroeconomic variables and business cycles. If it is possible to determine how and the extent of this impact based on scientific studies, it is possible to influence the control and guidance of cycles of recession and prosperity through the appropriate use of Islamic financial instruments, and this issue is very important and effective for policy makers in making economic policies and decisions. will be. Based on this, in this research, using the econometric methodology based on dynamic stochastic general equilibrium models, the role of Islamic financial instruments on Iran's business cycles during the period 2001-2021 has been investigated. To estimate the parameters, calibration and first-order vector autoregression model were used, and the effects of economic shocks were investigated through modeling in two cases, including Islamic financial instruments in the model and without Islamic financial instruments. The results of the research show that if Islamic financial instruments are considered, the effects of economic shocks are different from the case of not considering the aforementioned instruments in the model, which indicates the effect of the role of Islamic financial instruments on business cycles in Iran's economy. Also, an important achievement of this research can be considered moving towards an economic system in accordance with Islamic economic principles.

  Keywords: Islamic economy, Islamic Financial Instruments, Stochastic Dynamic General Equilibrium Model, Business Cycles, Calibration
 • Seyed AliAsghar Rahimi * Pages 157-185

  "Supply chain financing" includes the application of methods to reduce risk and optimal management of working capital during transactions in the supply chain. After the approval of GAM SUKUK Guidelines, it was concluded that other instruments can be created by using existing legal institutions to finance plans and projects with money circulation and without providing inflationary facilities and loans. One of the most important of these instruments was the productive credit certificate (GAM). The main question of this research is about the nature and relationships of the main elements of GAM SUKUK. GAM is a new financing instrument and its purpose is to finance the production sector. The structural nature of GAM is considered as one of the types of Islamic securities or SUKUK, which is legally a part of commercial documents, and the legal relationships of its elements are very close to Bill of Exchange, and the principles governing commercial documents are governed on it in the two stages of the money market and capital market. The legal nature of GAM is based on the civil law guarantee contract, and it follows the effects and rulings of this contract in relation to the elements of GAM instrument. This article tries to investigate the legal instrument based on descriptive-analytical research, determine its legal nature and analyze the relationships between its elements.

  Keywords: Supply chain financing, Productive credit certificates (GAM SUKUK), Guarantee contract, Money market, Capital Market