فهرست مطالب

اقتصاد اسلامی - پیاپی 91 (پاییز 1402)

فصلنامه اقتصاد اسلامی
پیاپی 91 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید هوشیار، ابوالفضل دانایی*، احتشام رشیدی صفحات 5-30
  بانکداری اجتماعی حوزه ای نوین در صنعت بانکداری و در بستر رسانه است و به مثابه بانک های پاسخگو و با مسیولیت اجتماعی محسوب می شوند که پایبند به اصول مالی اسلامی هستند. هدف اصلی پژوهش ارایه الگوی بومی و ایرانی اسلامی بانکداری اجتماعی در بانک سپه است. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی متوالی است که ترکیبی از روش کیفی داده بنیاد به شیوه هم ساخت گرایی چارمز روی 13 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند و با ابزار مصاحبه ساختارنیافته و روش کمی در بین 289 نفر از خبرگان مرتبط برای آزمون فرضیه ها و مدل استفاده شده است. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد برنامه ریزی بانک سپه در خصوص نحوه جلب مشارکت مردمی و اعتمادسازی در نظام بانکی به صورت تعامل دوسویه بایستی با بازنگری در نظام اطلاع رسانی و ارتقای روابط عمومی همسو شود. ضمنا تدوین برنامه ای در خصوص نحوه حمایت های مالی و تسهیل گری حاکمیت به همراه بازنگری در قوانین و سیاست های بانکداری اجتماعی خواهد توانست بانکداری اجتماعی را با رویکرد فرهنگ محور توامان سازد. از طرفی، بازنگری در سیاست های اجتماعی و فرهنگی در راستای استقرار هم آفرینی ارزش، خلق ارزش افزوده اجتماعی و بهره گیری از راهبردهای مبتنی بر نظام مندسازی بوروکراسی بانکداری سپه سبب خواهد شد با بهره گیری از عقلایی سازی نظام گزینش نیروی انسانی، نظام مندی دستگاه اداری و دیوانی بانک و فضای سازمانی چابک به همراه هوشمندسازی نظام بانکداری در بستر شبکه های اجتماعی در وضعیت بانکداری اجتماعی تحول ایجاد کند. نتایج آزمون فرضیه ها در مدلسازی معادلات ساختاری و نتایج تحلیل مسیر اثر عوامل مذکور را معنادار نشان داده است.
  کلیدواژگان: بانکداری اجتماعی، بانکداری اسلامی، الگوی بومی، نظریه داده بنیاد، هم ساخت گرایی، روش آمیخته
 • سید محسن سجادی*، معصومه علی زاده صفحات 31-57

  درجه کارایی نظام مالی عاملی است که سبب تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته می گردد. از مولفه های گسترش بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی است. با توجه به اینکه در کشورهای اسلامی بازار سرمایه متعارف و ابزارهای آن که متکی بر ربا، قمار و... است موانع شرعی دارد، اندیشمندان جوامع اسلامی درصدد ابداع ابزارهای متنوعی برآمدند که منطبق با اصول شریعت بوده و کارایی اقتصادی داشته باشند. معاملات اجتماعی یکی از نوآوری های صنعت فین تک می باشد که با فراهم آوردن بستری جهت اشتراک گذاری اطلاعات، این فرصت را می دهد تا سرمایه گذارانی که مبتدی هستند با صرف هزینه های معاملاتی کمتر بتوانند استراتژی های معاملاتی معامله گران خبره را مشاهده و تقلید نمایند. با توجه به جایگاه مهم این معاملات در بازارهای مالی و مزایای آن، پژوهش حاضر ضمن معرفی معاملات اجتماعی به عنوان راهبردی جدید، این معاملات را از منظر ضوابط حاکم بر ابزارهای مالی اسلامی و همچنین از منظر معیارهای اقتصادی با روش تحلیل فقهی و توصیفی بررسی می کند. نتایج موید آن است که معاملات اجتماعی و اقسام آن به دلیل دارابودن شرایط اصل صحت عقود و مبری بودن از موانع فقهی (اکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا) عقدی صحیح می باشد. به لحاظ اقتصادی نیز این معاملات ضمن تطابق با اهداف و روحیات متنوع سرمایه گذاران، همسو با رشد و عدالت اقتصادی بوده و قابلیت به کارگیری در سیاست های مالی دولت را دارد؛ لذا جوامع اسلامی می توانند با فراهم آوردن مدل عملیاتی و سازوکاری مناسب جهت به کارگیری معاملات اجتماعی، گامی در راه توسعه بازارهای مالی بردارند.

  کلیدواژگان: معاملات اجتماعی، معاملات کپی، معاملات انعکاسی، معاملات مشاوره ای، نفی ضرر، نفی غرر، اصول و معیارهای اقتصادی ابزارهای مالی
 • سید حسین میرمعزی* صفحات 59-79

  اثبات واقعیت و ویژگی های آن و امکان معرفت به آن دو بحث مقدماتی لازم برای ورود به مباحث اصلی معرفت شناسی از قبیل ماهیت، ویژگی ها، انواع، حدود، ابزار و منابع معرفت و... است. در این مقاله این مباحث مقدماتی را ابتدا در فلسفه غرب بررسی کرده و سپس امتداد آن را در فلسفه علم اقتصاد متعارف پی می گیریم. پس از آن به تبیین دیدگاه فلاسفه مسلمان و نیز دیدگاه قرآنی پرداخته، نتایج آن را در دانش اقتصاد اسلامی تحلیل می کنیم. بررسی ها نشان می دهد که در فلسفه علم اقتصاد متعارف وجود واقعیت اقتصادی خارج از ذهن امری مسلم و مورد اتفاق است و در جریان اصلی علم اقتصاد واقعیت اقتصادی امری مادی و یکسان با واقعیت های طبیعی تلقی می شود؛ اما دیدگاه ها در مورد امکان معرفت، از امکان معرفت به به نحو جزمی به امکان معرفت به نحو غیر جزمی و در نهایت به عدم امکان معرفت تحول یافته است. از دیدگاه فلاسفه مسلمان و نیز قرآن کریم وجود واقعیت خارج از ذهن و امکان معرفت به آن امری مسلم است و بر این اساس واقعیت اقتصادی در چهار رشته مذهب، نظام، نظام سازی و علم اقتصاد خارج از ذهن وجود دارد و معرفت به آن نیز ممکن است. واقعیت های اقتصادی دارای ابعاد مادی و مجردند و با واقعیت های طبیعی متفاوت اند. واقعیت های اقتصادی محفوف به ارزش ها و اعتبارات اجتماعی عقلایی و شرعی اند و در چارچوب سنت های الهی که به منزله قوانین تکوینی طبیعی است رخ می دهند. کنشگران در ساخت واقعیت اقتصادی دخیل اند و دارای حقیقتی مستقل از محقق علوم اجتماعی اند.

  کلیدواژگان: واقعیت، معرفت، ارزش، واقعیت اقتصادی، اعتبارات اجتماعی، مذهب، نظام، نظام سازی، علم اقتصاد، دانش اقتصاد اسلامی
 • محمدرضا سیمیاری*، سید محمد امین زاده، امیرحسین اعتصامی صفحات 81-114

  امروزه با پیچیده ترشدن شرایط اقتصادی و بازارهای مالی و به ویژه شرایط تورمی در اقتصاد ایران، ضرورت سرمایه گذاری در زندگی اشخاص به طور فزاینده ای افزایش یافته است و سرمایه گذاری غیرمستقیم از مسیر صندوق های سرمایه گذاری، پاسخی عمومی و فراگیر به این نیاز است. اشخاص بر اساس معیارهایی ازجمله سطح پذیرش ریسک، انتخاب می کنند در چه نوع صندوقی سرمایه گذاری نمایند. صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی در پاسخ به سلیقه سرمایه گذاران ریسک پذیر طراحی و اجرا شده است و از سوی دیگر به سلیقه سرمایه گذاران ریسک گریز نیز پاسخ می دهد. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری است: واحد ممتاز (برای سرمایه گذاران ریسک پذیر) و واحد عادی (برای سرمایه گذاران ریسک گریز). دارندگان واحدهای ممتاز در قبال تضمین یک کریدور بازدهی برای سرمایه گذاران عادی، ریسک نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام سبد سرمایه گذاری را تقبل می کنند؛ طبیعی است با اهرم ایجادشده، در شرایط صعودی بازار بازدهی بیشتر و در شرایط رکود، زیان بیشتری را متحمل خواهند شد. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی طراحی این صندوق ها مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. ماهیت حقوقی این صندوق ها را می توان به دو شکل تصویر کرد: 1. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران عادی و سرمایه گذاران ممتاز و 2. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران (اعم از عادی و ممتاز) و صندوق به عنوان یک شخص حقوقی . در هر دو صورت، فعالیت و معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور، در چارچوب فقه امامیه اشکال شرعی ندارد. همچنین کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه مورخ 30/10/1399 تشکیل این صندوق را بر اساس صلح منافع و دارایی توسط شرکا (دارندگان واحدهای عادی و واحدهای ممتاز) به صورت شرط ضمن عقد بلامانع دانسته است.

  کلیدواژگان: مالی اسلامی، صندوق سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی، صندوق اهرمی، صندوق قابل معامله در بورس
 • مرتضی عزتی* صفحات 115-142
  بانکداری مشارکت در سود و زیان ایده ای است که بانکداری غیر بهره ای یا بانکداری اسلامی می نامند. با اینکه چند دهه است که درباره آن مطالعات گسترده ای انجام شده و در کنار آن بانک های بسیاری با عنوان بانک اسلامی یا مشابه آن تاسیس شده و فعالیت کرده اند، هنوز این شیوه با مشکلات اساسی روبه رو است. به علت وجود این مشکلات، بیشتر بانک های اسلامی کوشش کرده اند از قراردادهای دیگری استفاده کنند و مشارکت در سود و زیان را کنار بگذارند؛ ولی برای این جایگزینی تبیین نظری ارایه نشده است. هدف این مقاله ارایه یک تبیین علی برای توسعه نیافتن این ایده است. روش کار تبیین نظری مستدل بر پایه مبانی منطقی با ارایه روش نموداری و ترسیمی است. نتیجه اینکه بر پایه عقلانیت برآیند ترجیحات بانک ها و گیرندگان تسهیلات قرارداد مشارکت در سود و زیان در همه حالت ها دست کم برای یک طرف منافع کمتری نسبت به قرارداد با سود ثابت ایجاد می کند و این عامل اصلی برای دوری از این قراردادها و رفتن به سمت قراردادهای با سود ثابت است. با وجود این اگر ایمان دینی موجب می شود افراد قراردادهای غیرربوی را با درصدی هزینه بیشتر بپذیرند، در این صورت نیز ترجیح مومنان بیشتر بر غیرربوی بودن (نه نوع مشارکتی بودن) قرارداد است.
  کلیدواژگان: بانکداری مشارکت در سود و زیان، ایمان، بهره، سود، ربا، بانکداری اسلامی
 • ستار شیرعالی*، محمود باقری، حسین بادینی صفحات 143-167
  یکی از چالش های نظام بانکی ایران وصول به موقع تسهیلات بانکی از مشتریان است. در این راستا بانک ها و موسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی از طریق ابزارهایی چون تقسیط مجدد، تبدیل یا تجدید قرارداد و با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و مبادله ای، مطالبات غیرجاری را امهال می نمایند. بر این پایه و با توجه به اینکه راهکارهای قانونی امهال در واقع به نوعی گذر از یک قرارداد به قرارداد دیگری است که بر نحوه محاسبه سود تاثیر می گذارد، پاسخ به این پرسش که آیا امهال دین در نظام بانکی همراه با اخذ سود برای دوره جدید با مانع حقوقی و شرعی مواجه است یا خیر ضروری است. فرضیه تایید شده این پژوهش این است که امهال معوقات بانکی با دریافت سود جدید در عقود مشارکتی وتبدیل قرارداد به قرارداد جدید در مبادله ای فاقد اشکال شرعی و قانونی است.
  کلیدواژگان: امهال، مطالبات غیرجاری، عقود مشارکتی، عقود مبادله ای، حقوق بانکی
|
 • Saeed Houshyar, Abolfazl Danaei *, Ehtesham Rashidi Pages 5-30
  Social banking is a new field in the banking industry and in the context of media, and they are considered as responsive and socially responsible banks that adhere to Islamic financial principles. The main aim of the research is to present the local model of social banking in Sepeh Bank. The research method is a sequential exploratory mix; A combination of the qualitative grounded theory method in the form of constructivism of Charmaz was used on 13 people in the method of purposeful sampling and unstructured interview tool and the quantitative method was used among 289 related experts to test the hypotheses and model. The results of the qualitative part of the research showed that Sepeh Bank's planning on how to attract people's participation and trust-building in the banking system in the form of two-way interaction should be aligned with the revision of the information system and promotion of public relations. In addition, developing a plan regarding financial support and governance facilitation along with revision of social banking laws and policies will be able to combine social banking with a culture-oriented approach. On the other hand, revising social and cultural policies in line with the establishment of co-creation of value, creation of social added value and using strategies based on the systematization of Sepah banking bureaucracy will lead to rationalization of the human resources selection system, the systematization of the administrative and bureaucracy system of the bank and the environment an agile organization along with the intelligentization of the banking system in the context of social networks will create changes in the state of social banking. The results of the hypothesis test in structural equation modeling and the path analysis results show the effect of the mentioned factors to be significant
  Keywords: Social banking, Islamic Banking, Native Model, grounded theory, Constructivism, mixed method
 • Seyed Mohsen Sajjadi *, Massoumeh Alizadeh Pages 31-57

  The difference between developed and underdeveloped economies can be found in the degree of efficiency of their financial system. One of the components of expanding the capital market is the development of financial instruments. In Islamic countries, conventional capital market tools that rely on usury, gambling, etc. don’t work. Therefore, the thinkers of Islamic societies tried to invent tools that are in accordance with the principles of Sharia and have economic efficiency. As part of fintech, social trading provides a platform for sharing information, which allows novice investors to observe and imitate the trading strategies of expert traders by spending less trading costs. Considering the advantages and importance of these transactions in the financial markets, the present research, while introducing social trading as a new strategy, examines these transactions from the perspective of the rules governing Islamic financial instruments and economic criteria with jurisprudential and descriptive analysis methods. The results show that social trading and their types are valid contracts due to the fact that they meet the conditions of the validity of contracts and are free from jurisprudential obstacles (unjust enrichment, uncertainty, loss and damage, gambling and usury). From an economic point of view, these transactions are in accordance with the diverse goals and moods of investors, in line with economic growth and justice, and have the ability to be used in the financial policies of the government. Therefore, Islamic societies can take a step for the development of financial markets by adopting a suitable mechanism to use social trading.

  Keywords: social trading, copy trading, mirror trading, view trading, Harmless rule, The rule of negation of gharar, economic principles, criteria of financial instruments
 • Seyed Hosein Mirmoezi * Pages 59-79

  Proving the reality and its characteristics and the possibility of knowledge about it are two necessary preliminary discussions to enter into the main topics of epistemology such as the nature, characteristics, types, limits, tools and sources of knowledge, etc. In this article, we first examine these preliminary issues in Western philosophy and then trace its extension in the philosophy of conventional economics. After that, we explain the viewpoint of Muslim philosophers and also the Qur'anic viewpoint and analyze its results in the knowledge of Islamic economics. Studies show that in the philosophy of conventional economics, the existence of economic reality outside the mind is certain and happens, and in the mainstream of economics, economic reality is considered to be material and the same as natural realities. But the views about the possibility of knowledge have evolved from the possibility of knowledge in a dogmatic way to the possibility of knowledge in a non-dogmatic way and finally to the impossibility of knowledge. From the point of view of Muslim philosophers as well as the Holy Quran, the existence of reality outside the mind and the possibility of knowing it is certain, and according to this, economic reality exists outside the mind in the four fields of religion, system, systematization, and economics, and knowledge of it is also possible. Is. Fateful realities have material and abstract dimensions and are different from natural realities. Economic realities are surrounded by rational and religious social values and mental aspects and they occur within the framework of divine traditions which are the laws of natural development. Activists are involved in the construction of economic reality and have an independent truth from social science researchers.

  Keywords: reality, Knowledge, value, Economic reality, Social mental aspects, Religion, system, Systematization, Economics, Knowledge of Islamic economics
 • Mohammadreza Simiari *, Sayyed Mohammad Aminzadeh, Seyed AmirHosein Etesami Pages 81-114

  Nowadays, investment is one of the necessities of people's lives, and indirect investment through investment funds is a general and comprehensive response to this need. Individuals choose which type of fund to invest in based on criteria such as the level of risk acceptance. The leveraged equity investment fund has been designed and implemented in response to the taste of risk-taking investors, and on the other hand, it also responds to the taste of risk-averse investors. This fund has two types of investment units: premium unit (for risk-taking investors) and normal unit (for risk-averse investors). In exchange for guaranteeing a yield corridor for ordinary investors, the holders of premium units accept the risk of positive and negative fluctuations in the stock price of the investment portfolio; It is natural that with the created leverage, they will suffer more returns in rising market conditions and more losses in recession conditions. In this article, the design of these funds has been examined jurisprudentially by analytical and comparative method. The legal nature of these funds can be depicted in two ways: 1) the parties to the investment contract are ordinary investors and privileged investors; and 2) the parties to the investment contract are the investors (both ordinary and privileged) and the fund (as a legal entity). In both cases, the activity and transaction of investment units of the mentioned fund have no shari'a problems within the framework of Imami jurisprudence. Also, in the resolution of Shariah committee of the Securities and Exchange Organization considered the formation of this fund as a condition of the contract based on the peace of interests and property by the partners (owners of ordinary units and premium units).

  Keywords: Islamic Finance, mutual fund, Leveraged Equity Investment Fund, Exchange-Traded Fund (ETF), Leveraged fund
 • Morteza Ezzati * Pages 115-142
  This paper presents an explanation for why profit and loss sharing banking not successful. Profit and loss sharing banking is an idea called non-interest banking or Islamic banking. Although extensive studies have been conducted on it for more than 5 decades and many banks have been established and operated under the name of Islamic Bank or similar, this method still faces major challenges. For this method of banking, many problems have been stated. Due to these problems, most of the Islamic banks have tried to use other contracts and leave the profit and loss sharing. But no theoretical explanation has been provided for this replacement. The purpose of this article is to provide a causal explanation for the non-development of this idea. The method of theoretical explanation is based on the basics of logic by presenting it in a diagrammatic and graphical way. The result is that based on rationality, the preferences of banks and beneficiaries of profit and loss sharing contracts in all cases, at least for one party, create less benefits than contracts with fixed interest, and this is the main factor for avoiding these contracts and moving towards fixed profit contracts. Nevertheless, if religious faith causes people to accept non-usurious contracts with a higher percentage of cost, then also in this case believers prefer non-usurious (not cooperative) contracts.
  Keywords: Profit, loss sharing, Belief, Interest, Profit, Usury, Islamic Banking
 • Satar Shirali *, Mahmud Bagheri, Hossein Badini Pages 143-167
  One of the challenges of Iran's banking system is timely collection of bank facilities from customers. For various reasons, some of the recipients of the facilities default on the timely payment of their overdue debt and cause disturbances in the country's monetary system. In this regard, banks and credit institutions adhere to jurisprudence and legal foundations through tools such as redistribution, contract conversion or renewal and by dividing the contracts into partnership and exchange contracts, non-current claims are postponed. For this basis and considering that the legal solutions of deferment are actually a kind of transition from one contract to another contract that affects the way of calculating interest, it is necessary to answer the question of whether debt deferment in the banking system along with the collection of interest for the new period faces a legal and Shariah obstacle or not. The proven hypothesis of this research is that the postponement of bank arrears by receiving new interest in partnership and exchange contracts has no shari'a and legal problems.
  Keywords: Deferral, Non-Current Receivables, partnership contracts, exchange contracts, banking rights