فهرست مطالب

گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1402)

نشریه گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی
سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمدرضا شاه علی* صفحات 1-29
  پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) وتسخیرلانه جاسوسی آمریکا با گذشت9ماه پس ازآن ، دولتمردان کاخ سفید را به تکاپو انداخت وسفارتخانه آمریکا را برآن داشت تا با شیوه های متعدد، ازیکسو نفوذ و قدرت خودرادرکشورحفظ کرده وازسوی دیگرموجب تضعیف نظام اسلامی و در نهایت آزادسازی گروگان های خود گردد .این پژوهش با توجه به شکل گیری گفتمان تسخیر لانه جاسوسی که تقویت گفتمان انقلاب اسلامی را در بر داشت ، در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که : واکنش های دولت ایالات متحده آمریکا در قبال گفتمان تسخیر لانه جاسوسی چه بود ؟ و چه تاثیری بر روند انقلاب اسلامی طی سال های 1359-1358 داشته است؟ دراین مقاله تلاش شده ااست با استفاده از روش تفسیری وبا مراجعه به منابع کتابخانه ای وسایراسناد مربوطه به سوالات پاسخ داده شود . یافته ها نشان می دهد بعداز دفاع مشروع پیشگیرانه دانشجویان پیرو خط امام ، دولت آمریکا تلاش کرده است ابتدا با استفاده از اهرم های دیپلماتیک به حل مسیله بپردازد و پس از آن واکنش های مختلفی چون تحریم اقتصادی ایران ، انزوای سیاسی ، حمله نظامی در واقعه طبس و کودتای نقاب را طراحی و به اجرا رسانده است .در مجموع این واکنش ها هیچ خللی درعزم واراده ضد نظام امپریالیسم آمریکا در مردم و رهبران انقلابی ایران ایجاد نکرده و نتوانست در حرکت رو به رشد انقلاب اسلامی تاثیر منفی بگذارد .
  کلیدواژگان: لانه جاسوسی، تحریم اقتصادی، واقعه طبس، کودتا، آمریکا
 • محمدتقی بخرد*، محمدکاظم کاوه پیشقدم، محمد اخگر صفحات 30-50

  هر دانشی بر اصولی استوار است که بر همه اجزای آن پرتو می افکند. دانش علوم انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مقاله ضمن معرفی مبانی و اصول حاکم بر علوم انسانی اسلامی ادله اثبات آن را نیز بیان کرده است. این تحقیق با روش تحقیق کتابخانه ای و مراجعه به متون و اسناد صورت پذیرفته که کلیه متون مرتبط در این زمینه مطالعه و بصورت فیش برداری صورت گرفته است. دین اسلام پنج شرط اساسی را ملاک سنجش اسلامیت افراد قرار داده است که محقق به عنوان محور تحقیق و در تطبیقی علمی به کمک آن شروط، اسلامیت دانش را نیز مورد سنجش قرار داده است. اصل وحدت گرایی در پرتو تقدم نداشتن بر خدا و رسول، هدایت طلبی در پرتو اعتقاد به نبوت و آخرت گرایی در پرتو اعتقاد به معاد، عدالت خواهی در پرتو اعتقاد به عدل اسلامی، ولایت پذیری در پرتو اعتقاد به امامت و جریان ولایت الله می توانند چراغ راه محقق مسلمان باشند که با محک آن در تمامی حوزه های علمی به ویژه علوم انسانی اسلامیت را بسنجند و علوم انسانی را اسلامی و مطهر کنند. این اصول از مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی در علم کلام و فلسفه اسلامی منشا می گیرند. مراعات این اصول در تمامی رشته های علوم انسانی شرط اسلامیت آن رشته علمی محسوب می شود؛ درنتیجه شرط اسلامیت یک حقیقت علمی تحقق هر پنج اصل ذکرشده به طور یکجاست. هریک از اصول مبانی استدلالی قابل دفاعی دارد که می تواند اصالت خود را در داوری اثبات کند.

  کلیدواژگان: اصول و مبانی اسلام، اصول و مبانی علوم انسانی، اسلامیت دانش، علوم انسانی اسلامی
 • فرهاد آخوندی، غلامعلی زارع* صفحات 51-74
  شعر انقلاب و مضامین آن، از مهمترین و تاثیرگذارترین آثار ادبیات فارسی ایران معاصر به ویژه در دوران دفاع مقدس به شمار می رود. این ادبیات عمدتا با درونمایه های مقاومت، دفاع از آرمان های انقلاب، حس عمیق وطن پرستی، مبارزه خواهی و شهادت طلبی، مخاطبین بسیاری را به خود جلب نمود. نکته حایز اهمیت آنکه انگیزه های انقلابی درآثار نظم و نثر فارسی مرتبط با جریانات داخلی و درون کشوری نگاشته می شود و ضمن مخاطب قرار دادن دیگر کشورها و جوامع- خصوصا کشورهایی که به لحاظ تاریخی، فرهنگی و مذهبی قرابت زیادی با ایران دارند، آنان را دعوت به جوشش و خروش می گردند. بر این اساس، مقاله حاضر کوشش نمود تا ضمن بررسی ریشه های شعر انقلاب و مقاومت، به بررسی، تحلیل و طبقه بندی انگیزه های انقلابی موجود در اشعار چهار شاعر انقلاب (سید علی موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده، قیصر امین پور و حمید سبزواری) بپردازد. فرضیه مقاله تاکیدی است بر این موضوع که انگیزه های تعلیمی با سه زیرمجموعه تعالیم اعتقادی، تعالیم اخلاقی و تعالیم سیاسی مهم ترین دلایل سرایش اشعار پساانقلابی در شعر این چهار شاعر بوده است. روش مقاله حاضر تطبیقی است. یافته های تحقیق نیز نشان دادگرمارودی بیشتر نماینده تعالیم اعتقادی، صفارزاده نماینده تعالیم اخلاقی و امین پور و سبزواری بیشتر نمایندگان تعالیم سیاسی هستند.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، انگیزه های انقلابی، مضامین تعلیمی، شعر معاصر، مقاومت
 • محسن صنمی، عباس صالحی نجف آبادی*، قاسم ترابی صفحات 75-90
  هدف پژوهش حاضر تبیین و تحلیل موانع تحقق شایسته سالاری پیش روی مشارکت و جذب نخبگان در سطوح مدیریتی کشور و راهکارهای برون رفت از آن با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب بود. سوال اصلی تحقیق بررسی موانع تحقق شایسته سالاری و راهکارهای تحقق آن ذیل مشارکت و جذب نخبگان در سطوح مدیریتی کشور با عنایت به بیانیه گام دوم انقلاب است. روش پژوهش حاضر تحلیلی-توصیفی و متکی بر منابع کتابخانه ای است. یافته ها بیانگر این مهم است که نخستین مانع تحقق جذب و مشارکت نخبگان، تضعیف شایسته سالاری به واسطه تاکید بیش از حد بر سابقه کار بوده که راهکار رفع چالش مذکور، جوان گرایی و اعتماد به جوانان نخبه در امور مهم مدیریتی است. چالش بعدی عدم انطباق ملاک های گزینش با نیازهای عملیاتی سازمان بوده که راهکار رفع آن، استفاده از نیروی انسانی مستعد و همچنین رفع تبعیض در توزیع منابع عمومی است. عدم اعطای پاداش بر اساس جایگاه سازمانی سومین چالش بوده که راهکارهای رفع آن تحقق همه جانبه عدالت و تنگ کردن میدان ویژ خواری است. عدم توجه کافی مسیولان ادارات به اخلاق و ارتقاء آن در محیط کاری چهارمین چالش بوده که بازگشت به روحیه اخلاق و معنویت ناشی از انقلاب و دفاع مقدس به عنوان راهکار اصلی رفع این چالش تلقی شد. آخرین چالش عدم تاثیر نتایج ارزیابی عملکرد بر شرایط شغلی کارکنان بوده که راهکار آن ترتیب اثر دادن به نتایج ارزیابی عملکرد، توجه به شایستگی معنوی افراد در کنار شرایط احراز و ارزیابی عملکرد و ثبت عملکرد واقعی است.
  کلیدواژگان: نخبگان، بیانیه گام دوم انقلاب، موانع مشارکت، شایسته سالاری
 • احد نوروززاده صفحات 91-97

  جهاد تبیین یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده که بارها و در مقاطع گوناگون برای مقابله با هرگونه انحراف و تحریف در گفتمان و ارزش های انقلاب اسلامی به آن تاکید کرده اند. در پژوهش حاضر نیز تلاش گردید الگویی برای بازشناسی جهاد تبیین بر اساس منظومه فکری ایشان و با دو رویکرد کیفی و کمی ترسیم گردد. جامعه آماری در مرحله کیفی که از روش داده بنیاد استفاده شده است، 30 نفر از خبرگان فرهنگی و اساتید دانشگاه های استان اردبیل که با روش ارجاع زنجیره ای (گلوله برفی) انتخاب که بعد از اشباع نظری در مصاحبه، فرآیند کدگذاری انجام گرفت. در بخش کمی نیز بر اساس جدول مورگان تعداد 169 نفر از مدیران فرهنگی استان مطالعه قرار گرفتند. بعد از فرآیند کدگذاری و بهره گیری از نرم افزار MaxQDA، مجموعه داده ها در 86 کد باز، 77 مفهوم، 15 مقوله و 6 طبقه (شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، مقوله محوری، راهبردها و پیامدها) دسته بندی شدند. بر اساس نتایج پژوهش و خروجی نرم افزار Smatr PLS، شاخص های شکل گیری هویت ایرانی - اسلامی مردم، ساخت های صنعتی، همگامی و همترازی و تناسب فرم و محتوا، فضای آزاد و نقد و اصلاح، تبیین برای عموم مردم و همه اقشار و شاخص توسعه صنعتی به عنوان مهمترین شاخص های الگوی بازشناسی جهاد تبیین بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: جنگ نرم، جهاد تبیین، مقام معظم رهبری
 • حسین کریمی فرد صفحات 98-118

  وجود بازیگرانی میانجی در سیاست خارجی نشان دهنده تمایل ایران برای حل و فصل مسایل، مشکلات و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان می باشد. در این مقاله تلاش می شود میانجی گری کنشگران الجزایر و عمان برای حل و فصل اختلافات ایران با آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.همچنین تبیین علمی و آگاهی بخشی درباره چرایی عدم مذاکره مستقیم با امریکا با استفاده تجارب کارگزاران جمهوری اسلامی در مذاکره با نظام سلطه به رهبری این کشور می باشد. چه عواملی باعث شده است که ایران از کنشگران میانجی الجزایر و عمان برای حل و فصل مشکلات با امریکا استفاده نماید؟فرضیه این پژوهش که تلاش می شود با روش تحلیلی و تبیینی و با تاکید بر مفهوم «هویت» اثبات شود عبارتست از: امریکا به عنوان قدرت استکباری و رهبر نظام سلطه، «دگر» و «خصم» هویتی و معنایی جمهوری اسلامی می باشد و رهبری و پرچم داری جبهه مقاومت علیه نظام سلطه، عنصر کانونی هویت سیاست خارجی ایران می باشد. همچنین کنش های خصمانه امریکا مثل تحریم،حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی و سیاست تغییر رژیم باعث بی اعتمادی ایران شده است؛ مجموعه این مسایل بدبینی نخبگان اجرایی ایران به امر مذاکره مستقیم با امریکا و استفاده از الجزایر و عمان جهت میانجی گری را سبب شده است.

  کلیدواژگان: بازیگر میانجی، ایران، امریکا، سیاست خارجی، هویت
|
 • Ahmadreza Shahali * Pages 1-29
  ran under the leadership of Imam Khomeini (RA) and the seizure of America's espionage den, 9 months after revolution, caused the White House officials to struggle and prompted the U.S Embassy to preserve the influence and power of the country in many ways, and on the other hand, to weaken the Islamic system and finally, release their hostages. Considering the formation of the discourse of capturing the espionage den, which strengthened the discourse of the Islamic Revolution, this research aims to answer the following question: What were the reactions of the United States of America government to the discourse of capturing the espionage den? And what effect did this reaction have on the process of the Islamic revolution during the years 1979-1980?In this article, an attempt has been made to answer the questions by using the interpretation method and referring to library sources and other related documents. The findings show that after the preventive legitimate defense of the students who follow the line of the Imam, the American government has tried to solve the problem first by using diplomatic levers, and then different reactions such as economic sanctions on Iran, political isolation, military attack in the Tabas incident and has designed and implemented the Neqab coup. Overall, these reactions did not create any disturbance in the determination and will of the people and revolutionary leaders of Iran that was against imperialistic system of U.S and could not have a negative impact on the growing movement of the Islamic revolution.
  Keywords: espionage den, Economic Sanctions, Tabas incident, Coup, America, U.S
 • Mohamad Taghi Bekhrad *, Mohamad Kazem Kaveh Pishghadam, Mohamad Akhgar Pages 30-50

  Any knowledge is based on principles that illuminate all of its components. The integrity of knowledge in the humanities is not exempt from this rule. This article introduces the principles and foundations governing Islamic humanities and presents evidence for their validity. The research was conducted through a library research method and examination of relevant texts and documents, with all relevant texts studied and extracted using a data extraction method. Islam considers five fundamental conditions as the criterion for measuring an individual's Islamic identity, and the researcher has used these conditions as the basis for evaluating Islamic knowledge in a scientific comparison. The principle of unity in the light of priority to God and the Prophet, guidance-seeking in the light of belief in prophecy and the hereafter, justice-seeking in the light of belief in Islamic justice, and acceptance of authority in the light of belief in the leadership of God can be the guiding light for a Muslim researcher to measure Islam in all fields of science, especially Islamic humanities. These principles are derived from the foundations of epistemology, ontology, anthropology, and axiology in Islamic theology and philosophy. Observing these principles in all fields of humanities is considered a condition for Islamic identity in that field of science. Therefore, the condition for Islamic identity is a scientific reality that the fulfillment of each of the five principles mentioned simultaneously can achieve. Each of these principles has a defendable foundational argument that can prove its authenticity in judgment.

  Keywords: Principles, foundations of Islam, principles, foundations of humanities, Islamic knowledge, Islamic humanities
 • Farhad Akhondi, Gholamali Zare * Pages 51-74
  The Islamic Revolution, as a civilization-building phenomenon, faced many fields of poetry and literature with profound development. The post-revolutionary poetry could not be a poem with aesthetic principles or preserve the social symbolism of the 1970s. Educative and moral themes emerged along with justice-seeking and identity-seeking themes, and the poets of the Islamic revolution such as Sabzevari, Harati, Azizi, Aminpour, etc. tried to crystallize popular ideals and the revolution in contemporary literature. Based on this, the present article tried to examine, analyze, and classify the revolutionary motivations in the poems of four poets of the revolution (Tahereh Saffarzadeh, Seyed Ali Mousavi Garmaroudi, Gheisar Aminpour, and Hamid Sebzevari) while examining the roots of revolution and resistance poetry. The hypothesis of the article is an emphasis on the fact that educational, stable, and critical motivations were the most important reasons for writing post-revolutionary poems in the poetry of these four. The methodology of this article is descriptive-analytical. The findings showed that among the three components of revolutionary motives (educational, stability-resistance, and criticism), the most frequent revolutionary motive among post-Islamic revolution poets is the educational motive.
  Keywords: Islamic Revolution, Revolutionary motives, educational themes, contemporary poetry, Resistance
 • Mohsen Sanami, Abbas Salehi Najafabadi *, Ghasem Torabi Pages 75-90
  The current research aimed to analyze the obstacles to the realization of meritocracy facing the attraction of elites in the country's management levels and the ways out of it, relying on the statement of the second step of the revolution. The main question was to investigate the obstacles to the realization of meritocracy and the solutions for its realization under the attraction of elites in the managerial levels of the country. The method was analytical-descriptive and relied on library resources. The findings showed that the first obstacle is the weakening of meritocracy by overemphasizing on work history, and the solution is youthism and trusting the elite. The next challenge is the non-compliance of the selection criteria with the operational needs of the organization, the solution is to use talented human resources and also eliminate discrimination in the distribution of public resources. Non-granting of rewards based on organizational status is the third challenge, the solution is the realization of justice and narrowing the field of discrimination. The lack of attention to ethics and its promotion is the fourth challenge, and returning to the spirit of ethics caused by the revolution and holy defense was considered as the main solution. The last challenge is the lack of effect of performance evaluation results on the job conditions of employees, the solution is to give effect to the results of performance evaluation, to pay attention to the spiritual competence of people along with the conditions of performance evaluation and to record actual performance.
  Keywords: Elites, Statement of the Second Step of the Revolution, barriers to participation, meritocracy
 • Ahad Norouzzadeh Pages 91-97

  Explanation Jihadis one of the most important demands of the Supreme Leader of the Islamic Revolution, which he has emphasized many times and at various times to deal with any deviation and distortion in the discourse and values of the Islamic Revolution. In the present study, an attempt was made to draw a model for the recognition of explanation Jihad based on his intellectual system and with two qualitative and quantitative approaches. The statistical population in the qualitative stage where the database method was used, 30cultural experts and professors of universities in Ardabil province, who were selected by the chain reference method (snowball), and after theoretical saturation in the interview, the coding process was done. In the quantitative part, based on Morgan's table, 169cultural managers of the province were studied. After the coding process and using MaxQDA, the data sets were categorized into 86open codes, 77concepts, 15categories and 6classes (causal conditions, intervening conditions, contextual conditions, central categories, strategies and consequences). Based on the research results and the output of Smatr PLS, the indicators of the formation of the Iranian-Islamic identity of the people, industrial constructions, synchronization and alignment and the fit of form and content, free space and criticism and correction, explanation for the general public and all strata and industrial development index as The most important indicators of the model for the recognition of jihad explanation were identified. 

  Keywords: soft war, Explanation Jihad, Supreme Leader position
 • Hossein karimifard Pages 98-118

  The existence of mediating actors such as Oman, Qatar, Iraq, China, the United Arab Emirates, etc. show differences and conflicts in Iran's foreign policy with other countries, and by using these actors, Iran is trying to reduce differences and establish peaceful relations with the countries of the Middle East region and the global arena, especially with In this article, an attempt is made to investigate the mediation of various actors to resolve the differences between Iran and the United States. Therefore, the question of this article is: What factors have caused Iran to become a mediator to resolve the differences with the United States? The hypothesis of this research, which is tried to be proven by using the analytical and explanatory research method and emphasizing the concept of "identity", is: America as an "other" and " "Enemy" has become an identity and a meaning in Iran's foreign policy and the Islamic Republic has defined itself as the leader and standard-bearer of the resistance front in the region and the world against the domination system led by the United States.

  Keywords: Mediator actor, Iran, America, foreign policy, identity