فهرست مطالب

گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1402)

نشریه گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میثم بلباسی*، سید ابوالفضل حسینی زاده صفحات 1-23

  زنان همواره یکی از اقشار بسیار مهم و تاثیرگذار در جامعه ایران محسوب می شوند و در ادوار تاریخ، نقش و مشارکت به سزایی در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، به ویژه در نهضت مشروطه، پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داشته اند. در همین راستا، بیانات و اندیشه های امام خمینی (ره) به عنوان یک فقیه اسلام شناس طراز اول که درک درستی از جایگاه زنان در اسلام دارد، از اهمیت بالایی در تحلیل و تبیین بهتر نقش و جایگاه زنان در این عرصه ها برخوردار است. بنابراین، نوشتار پیش رو، با کاربرد روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی (بیانات امام خمینی) به دنبال پاسخ به این پرسش است که گفتمان دفاعی انقلاب اسلامی با تاکید بر مشارکت زنان در امور دفاعی، چه مشخصاتی دارد؟ نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در گفتمان دفاعی انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه امام خمینی (ره)، زنان یکی از مهم ترین اقشاری هستند که به اندازه مردان و حتی بیش از مردان، نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داشته اند. مهم ترین نقش هایی که در گفتمان دفاعی انقلاب اسلامی در ارتباط با نقش و مشارکت زنان در دفاع مقدس وجود دارد عبارتنداز: نقش امداد و درمان، پشتیبانی، روحیه شهادت طلبی، نقش تربیتی و عاطفی، حمایت مادی و مالی، نقش رزمی- عملیاتی، و ایثار و فداکاری زنان.

  کلیدواژگان: زنان، گفتمان دفاعی، امام خمینی(ره)، مشارکت، انقلاب اسلامی
 • سید حسین افتخارافضلی* صفحات 24-53

  امروزه یکی از ملزومات اساسی در جامعه اسلامی، تقویت سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به اهداف والای نظام سیاسی است. در این میان، از مفاهیمی که می توان از آن به مثابه پایه و شالوده سرمایه اجتماعی برای رسیدن به اهداف دیگر در جامعه یاد کرد، اعتماد عمومی است. در این پژوهش، ضمن تبیین روش تحلیل مضمون و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه مضامین، تعداد 306 داده ی متن اصلی بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در موضوع اعتماد عمومی مورد تجزیه، تحلیل و بازآرایی دقیق قرار گرفت و در انتها 5 مضمون اصلی و فراگیر به عنوان مولفه های الگوی اعتماد عمومی در بیانات ایشان به دست آمد. هدف مقاله حاضر، واکاوی و کشف مضامین مرکزی و اصلی راه های تقویت اعتماد عمومی از طریق الگوی تحلیل مضمون، در منظومه فکری مقام معظم رهبری است. نتایج تحقیق نشان می دهد: اولا، سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی به عرصه ای برای زمینه سازی توسعه و پیشرفت تعین یافت. ثانیا، تکامل مفهومی سرمایه اجتماعی با جهان بینی اسلامی در مقایسه با رویکرد غربی، بسیار معنادار و شگرف است. ثالثا با تحلیل مضمون اعتماد عمومی در منظومه فکری مقام معظم رهبری اینگونه مستفاد می شود که ارتباط متقابل مردم و مسیولان موجب می شود تا از طریق عملیاتی شدن وعده های مسیولان به واسطه عملکردشان، از یک سو دولت به اهداف خود برسد و از سوی دیگر اعتماد مردم نسبت به نظام سیاسی تقویت شود و این امر، مشروط به شفاف سازی اقدامات خود از طریق ارایه گزارش های قوای سه گانه است.

  کلیدواژگان: اعتماد عمومی، تحلیل مضمون، سرمایه اجتماعی، منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای، نظام اسلامی
 • سید سعید صفوی، احمد بخشایش اردستانی*، محمد توحیدفام صفحات 54-78

  انقلاب اسلامی، به مثابه یک گفتمان، همواره در معرض تعارضات گفتمانی مختلفی بوده است که از سوی گفتمان های رقیب و متخاصم صورت می گیرد. در این پژوهش، یکی از مهم ترین موضوعات در این زمینه، یعنی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و اثرات شبکه های اجتماعی بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، کانال تلگرام آمدنیوز، با استفاده از روش کیفی و داده های برگرفته از تحقیقات میدانی (مصاحبه) بررسی و تحلیل شده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که این کانال در زمان فعالیت خود، چه اثراتی بر ابعاد امنیت ملی گفتمان انقلاب اسلامی داشته است؟ یافته ها نشان می دهد، آمدنیوز، در بعد ملی با «جهت دهی و انحراف افکار عمومی» و «ایجاد دوگانگی» و در «سطح فردی» در دو بعد تشویق به «نافرمانی مدنی» و «خروج فرد علیه نظام تحت تاثیر القایات این شبکه»، در سطح ساختار حکومت نیز به صورت گسترده مکانیسم هایی مانند «تخریب قدرت داخل و منطقه ای نظام»، «ایجاد فرسایش و هزینه برای نظام»، «جدایی مردم و نظام و انقلاب» و «القا فساد در تمامی ارکان نظام»، را برای تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی به کار می برد و از این طریق، امنیت ملی را با چالش مواجه کرده و با تشدید اختلافات و ناامنی، به وضوح بر امنیت ملی در بعد داخلی تاثیر منفی و مخرب گذاشته و در مجموع کلیت گفتمان انقلاب اسلامی را زیر سوال می برد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، امنیت ملی، گفتمان انقلاب اسلامی، آمدنیوز، تلگرام
 • سید امیرحسین میراحمدی، اکبر اشرفی*، حبیب الله ابوالحسن شیرازی، رضا جلالی صفحات 79-102
  جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو بازیگر اصلی و موثر منطقه ای، نقش اثرگذاری در مناسبات و تحولات ژیوپلیتیکی خلیج فارس ایفا کرده و ایفا خواهند کرد. در دهه گذشته و به واسطه بسیاری از تحولات سیاسی روابط این دو بازیگر با چالش های جدی رو به رو شد و تنش های فی ما بین نقش مخربی در منطقه داشته است.گفتمان سیاست خارجی انقلاب اسلامی ایران با وجود عناصری همچون: فرهنگ مقاومت، نفی سلطه جویی، مردم سالاری دینی و روحیه شهادت طلبی در گفتمان خود ،موفق شد عربستان سعودی را پای میز مذاکره بکشاند و پس از نزدیک به هفت سال قطع روابط و رقم زدن تنش فراگیر و تصاعد یابنده مجددا دو قدرت منطقه ای روابط بین خود را برقرار سازند.با استفاده از روش تحلیل گفتمان و استخراج عناصر موجود،در گفتمان سیاست خارجی انقلاب اسلامی ایران نقش گفتمان مذکور در برقراری مجدد رابطه بین دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، انقلاب اسلامی، روابط ایران و عربستان، محور مقاومت، نگاه به شرق
 • رشید رکابیان*، ناصر پورحسن صفحات 103-131

  طرح مساله: 

  با توجه به اینکه جمهوری اسلامی، یک نظام مردمسالاری دینی محسوب می شود و همه مقامات ارشد نظام از طریق رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می شوند،از اینرو انتخابات در آن اهمیت ویژه ای دارد.به همین خاطر ازابتدای انقلاب اسلامی تاکنون40 انتخابات برگزارشده است که مشارکت مردم باعث ثبات امنیت بوده وشرکت در انتخابات در چهاردهه گذشته براقتدار واستمرار انقلاب اسلامی تاثیرگذار بوده است.

  ضرورت و اهمیت: 

  سلامت و امنیت در انتخابات بسیار مهم و حایز اهمیت است، افزود وجود این دو مولفه برای «حاکمیت» اصل و اساس است و باید با کمک عوامل اجرایی و امنیتی فضای امن و سالمی برای برگزاری انتخابات فراهم شود.

  سوال اصلی:

   نسبت میان انتخابات وامنیت ملی جمهوری اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری چگونه بر اقتدار واستمرار انقلاب اسلامی تاثیرگذار است؟ یافته ها از پردازش فرضیه که در پاسخ به سوال مذکور صورت بندی شده حاکی از آن است که مقام معظم رهبری معتقدند که انتخابات سالم و مشارکتی از طریق تقویت جمهوریت و مشروعیت مردمی نظام در سطوح داخلی و بین المللی موجب ارتقا سطح امنیت ملی می شود"

  کلیدواژگان: انتخابات، امنیت، مشارکت سیاسی، تهدید، انقلاب اسلامی
 • فرزاد جهان بین* صفحات 132-151

  احزاب سیاسی به عنوان یک مساله نوپدید و مولود دوران جدید غرب هستند.در ارتباط با نسبت این پدیده با اندیشه سیاسی اسلام، دیدگاه های مختلفی از موافقت تا مخالفت وجود دارد. مقاله حاضر بر آن است تا مساله تحزب را به نهج البلاغه عرضه کند. برای این منظور در ابتدا مساله پژوهش به دقت مورد واکاوی قرار می گیرد و تعریفی از حزب ارائه می شود. در گام بعدی بر اساس فهم اجمالی از حزب از سویی و اندیشه سیاسی در نهج البلاغه از سوی دیگر تلاش می شود تا گزاره ها و به عبارتی نصوص موجود در نهج البلاغه که می تواند مرتبط با حزب باشد استخراج گردد و در انتها با ترکیب و تحلیل این گزاره ها، فهم نویسنده از جایگاه احزاب در نظام امامت- امت بر اساس نهج البلاغه ارائه گردد. جمع بندی نشان می دهد که از منظر نهج البلاغه، کلیت حزب مورد پذیرش می باشد و می تواند با مراقبت و فرهنگ سازی، منافع حاصل از حزب در خدمت نظام اسلامی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت، اسلام، نهج البلاغه، حزب سیاسی، نظام امامت- امت
|
 • Meisam Belbasi *, Seyed Abolfazl Hosseini Zadeh Pages 1-23

  Women are always considered to be one of the most important and influential groups in Iranian society, and they have had a significant role and participation in Iran's political and social developments, especially in the constitutional movement, the victory of the Islamic Revolution, and the holy defense. . In this regard, the statements and thoughts of Imam Khomeini (RA) as a first-class Islamic jurist who has a correct understanding of the position of women in Islam, are of great importance in analyzing and better explaining the role and position of women in this field. has Therefore, the following article, by using the descriptive-analytical and documentary method (Imam Khomeini's statements), seeks to answer the question, what are the characteristics of the defense discourse of the Islamic Revolution, emphasizing the participation of women in defense affairs? The results of the research indicate that in the defense discourse of the Islamic Revolution based on the thought of Imam Khomeini (RA), women are one of the most important groups who play a very important role in the victory of the Islamic Revolution and the holy defense as much as men and even more than men. have had The most important roles that exist in the defense discourse of the Islamic Revolution in relation to the role and participation of women in the sacred defense are: the role of relief and treatment, support, the spirit of martyrdom, educational and emotional role, material and financial support, combat role - Operation, and women's sacrifice.

  Keywords: Women, defensive discourse, Imam Khomeini (RA), Participation, Islamic Revolution
 • Seysd Hossein Eftekhar Afzali * Pages 24-53

  Today, one of the necessities in the Islamic society is to strengthen social capital in order to achieve the goals of the political system. In the meantime, one of the concepts that can be mentioned as the basis of social capital to achieve other goals in society is public trust. In this research, while explaining the theme analysis method and using the theme network analysis technique, the number of 306 data of the main text of Ayatollah Khamenei's statements on the topic of public trust was carefully analyzed, and at the end, 5 main themes were used as components of the model of public trust in the statements. He was obtained. The purpose of the article is to discover the central themes of ways to strengthen public trust through the theme analysis model in his intellectual system. The results show: social capital in the Islamic society was determined as an area for laying the groundwork for development. The conceptual evolution of social capital with the Islamic worldview is very meaningful compared to the Western approach. By analyzing the theme of public trust in his intellectual system, it is used in this way that the mutual relationship between the people and the officials causes the government to achieve its goals through the implementation of the officials' promises through their performance, and on the other hand, the people's trust in the political system. be strengthened and this is subject to clarifying its actions through the presentation of reports of the three forces.

  Keywords: Public Trust, Theme Analysis, Social capital, Ayatollah Khamenei's intellectual system, Islamic system
 • Sayyed Saeid Safavi, Ahmad Bakhshayesh Ardestani *, Mohammad Tohidfam Pages 54-78

  The Islamic Revolution, as a discourse, has always been subject to various discourse conflicts that are carried out by competing and hostile discourses. In this research, one of the most important issues in this field, that is, national security, is considered in the discourse of the Islamic Revolution, and the effects of social networks on it have been investigated. In this research, Amad News Telegram channel has been investigated and analyzed using qualitative method and data obtained from field research (interview). The main question of this research is that what effects did this channel have on the internal dimension of national security of the Islamic Revolution during its activity?The findings show that, in the national dimension, Amadyaoz by "directing and deviating public opinion" and "creating duality" and at the "individual level" in two dimensions by encouraging "civil disobedience"&"individual departure against the system under the influence of this network's inductions". At the level of the government structure, mechanisms such as"destroying the internal and regional power of the system","creating erosion and costing the system","separation of the people, the system and the revolution"&"inducing corruption in all the elements of the system" are widely used to confront the discourse.The Islamic Revolution is used and in this way, it has faced a challenge to the national security and by intensifying the differences and insecurity, it has clearly had a negative and destructive effect on the national security in the internal dimension, and in general, it calls into question the whole discourse of the Islamic Revolution.

  Keywords: Social networks, National Security, discourse of the Islamic Revolution, Amada News, Telegram
 • Amirhossin Mirahmadi, Akbar Ashrafi *, Abolhassan Shirazi, Reza Jalali Pages 79-102
  ​The Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia, as two main and effective regional players, have played and will continue to play an influential role in the relations and geopolitical developments of the Persian Gulf. In the last decade and due to many political developments, the relations between these two actors faced serious challenges and the tensions between them have played a destructive role in the region.The foreign policy discourse of the Islamic Republic of Iran, despite elements such as: culture of resistance, rejection of dominance, religious democracy and the spirit of martyrdom in its discourse, succeeded in bringing Saudi Arabia to the negotiating table and after nearly seven years of breaking relations and The pervasive and escalating tension will re-establish relations between the two regional powers.Using the method of discourse analysis and extraction of existing elements, in the foreign policy discourse of the Islamic Republic of Iran, the role of the aforementioned discourse in re-establishing the relationship between the two countries is investigated.
  Keywords: Foreign policy of the Islamic Revolution, relations between Iran, Saudi Arabia, Axis of Resistance, looking to the East
 • Rashid Rekabian *, Naser Pourhasan Pages 103-131

  Issue:

   Considering that the Islamic Republic is considered a religious democratic system and all the senior officials of the system are elected through direct or indirect vote of the people, therefore elections are of special importance in it. For this reason, from the beginning of the Islamic Revolution So far, 40 elections have been held, and people's participation has stabilized security, and participation in elections in the past fourteen decades has been influential in the continuation of the Islamic revolution.

  Necessity and importance: 

  health and security in elections are very important and important, he added that the existence of these two components is essential for "sovereignty" and a safe and healthy environment for holding elections should be provided with the help of executive and security agents.

  The main question:

   How does the relationship between elections and the national security of the Islamic Republic affect the authority and continuity of the Islamic Revolution? Findings From the processing of the hypothesis that was formulated in response to the mentioned question and analyzed based on the SWAT strategic model, it indicates that the Islamic Republic has outstanding strengths and limited weaknesses in the domestic environment due to holding elections. Elections are based on the strength-opportunity strategy. transforms and strengthens the national security and continuity of the Islamic Republic. The hypothesis of this article is processed with a descriptive-analytical method.

  Keywords: elections, Security, political participation, threat, Islamic Revolution
 • farzad jahanbin * Pages 132-151

  Political parties are a new issue born in the new era of the West. There are different views on the relationship between this phenomenon and the political thought of Islam, from agreement to opposition. The present article is intended to present the issue of partisanship to Nahj al-Balagheh. For this purpose, at first, the research problem is carefully analyzed and a definition of the party is presented. In the next step, based on a brief understanding of the party on the one hand and the political thought in Nahj al-Balagheh on the other hand, an effort is made to extract the propositions and in other words the texts in Nahj al-Balagheh that can be related to the party and finally by combining and analyzing In these propositions, the author's understanding of the position of parties in the Imamat-Ummat system is presented based on Nahj al-Balagha. The summary shows that from the point of view of Nahj al-Balagheh, the party as a whole is accepted and the benefits obtained from the party can be put in the service of the Islamic system with care and culture.

  Keywords: Management, Islam, Political Party, Nahj Al-Balagha, Imamat-Ummat system