فهرست مطالب

فصلنامه اعتیاد پژوهی
پیاپی 68 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • تهمینه باهری*، حمیدرضا کرمی، رحمان امینیان، عزیز دولتخواه، جهانبخش سنجابی شیرازی، علی رضا معروفی صفحات 7-26
  هدف

  هدف از این پژوهش، ارایه الگوی تحلیل راهبردی مبارزه با مواد مخدر بر محور اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بود.

  روش

  پژوهش حاضر کاربردی و در زمره پژوهش های کیفی بود. روش مطالعه تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا بود و روش گردآوری داده ها اسنادی بود. در این پژوهش از مجموعه بیانات و سخنرانی های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با تمرکز بر سخنرانی های موضوعی و ویژه در مناسبات استفاده شد و برای طراحی الگوی تحلیل راهبردی، با نظر خبرگان و صاحب نظران، از روش دلفی استفاده شد.

  یافته ها

  الگوی تحلیل راهبردی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در پنج مولفه تحلیل واقعیت، اهداف راهبردی، اصول و ارزش ها، سیاست ها و راهبردهای کلی و عمومی و همچنین دو زیرمولفه شایستگی های کلیدی و چالش ها ذیل مولفه تحلیل واقعیت ارایه شد. همچنین، راهبردهای حوزه مبارزه با مواد مخدر برگرفته از راهبردهای استخراجی از بیانات معظم له را می توان در هفت حوزه فرهنگی-اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ اقتصادی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ حقوقی، اداری و قضایی؛ دفاعی-امنیتی و امور زیربنایی دسته بندی نمود.

  نتیجه گیری

  الگوی تحلیل راهبردی ارایه شده می تواند مورداستفاده همه سازمان ها برای طراحی راهبردها برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تحلیل راهبردی، مبارزه با مواد مخدر
 • شهروز نعمتی*، رحیم بدری گرگری، یوسف ادیب، شهرام کاشفی صفحات 27-46
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی نظام مند و مطالعه تجربیات زیسته دانش آموزان دارای پدر وابسته به مواد بود.

  روش

  این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناختی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دارای پدر وابسته به مواد شهر تبریز بود که 21 نفر از آن ها با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته بود. همزمان با جمع آوری ‏داده ها، کدگذاری و تحلیل با روش کلایزی انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تجربیات زیسته این گروه از دانش آموزان شامل 6 بعد تجربه کلی روان شناختی، تجربیات اجتماعی، تجربیات خانوادگی، تجربیات اقتصادی، تجربیات تحصیلی، تجربیات رفتاری، تجربیات مذهبی، و 24 زیرمقوله بود.

  نتیجه گیری

  مداخلات جامع شامل حمایت های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی به این گروه از دانش آموزان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: دانش آموزان دارای پدر وابسته به مواد، تجربیات زیسته، پدیدارشناختی
 • فرشته علی پور اسدآبادی، فهیمه نامدارپور* صفحات 47-68
  هدف

  هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر در بازگشت مجدد زنان بهبود یافته از اعتیاد به مواد مخدر در شهر خرم آباد بود.

  روش

  پژوهش حاضر کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل زنان دارای سوابق ترک و بازگشت مجدد به مواد مخدر در سال 1399 بود. با روش هدفمند و با راهبرد انتخاب مشارکت کنندگان با حداکثر تنوع 18 نفر با در نظر گرفتن شرایط ورود به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و داده ها از طریق تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل داده ها، در نهایت 4 مقوله نهایی از عوامل موثر در بازگشت مجدد زنان به مواد مخدر شامل عوامل روانی، عوامل اجتماعی، خانواده ناکارآمد و ترک ناموفق شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این پژوهش، در پدیده بازگشت مجدد زنان به مواد، تنها یک یا چند عامل محدود دخیل نیستند بلکه این پدیده حاصل عوامل متعددی است و به نظر می رسد با آگاهی از عوامل خطر بازگشت مجدد در زنان، می توان با تمرکز بر آنها اقدامات پیشگیرانه مناسبی را انجام داد.

  کلیدواژگان: بازگشت مجدد، بهبود یافته، اعتیاد، مواد مخدر
 • نورالدین الله دادی، ابراهیم میرزایی*، ندا سلیمی پور صفحات 69-94
  هدف

  هدف پژوهش حاضر واکاوی و کشف نظام معنایی بسترهای گرایش به مواد مخدر در بین دانش آموزان مقطع متوسطه در استان خوزستان بود.

  روش

  این پژوهش کیفی و از نوع نظریه گراندد تیوری بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع متوسطه خوزستان بود که در سال 1401 به مراکز درمان اعتیاد ویژه دانش آموزان در خوزستان مراجعه نمودند و از بین آن ها 15 نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. از روش تحلیل مضمون در سه سطح مضمون های پایه (کدها و نکات کلیدی موجود در متن)، سازمان دهنده (مقولات به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضمون های پایه) و فراگیر (مضمون های عالی دربرگیرنده ی اصول حاکم بر متن به عنوان یک کل) جهت تجزیه و تحلیل مصاحبه ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بسترهای تعیین کننده و موثر بر گرایش به مصرف مواد مخدر شامل تاثیرپذیری و یادگیری از اعضای خانواده، تنش و از هم گسیختگی خانوادگی، ناخوشی و انزوا، نارسایی و کاستی های آموزشگاه، نابسامانی تعاملی در بین دانش آموزان، فقر و تنگنای اقتصادی، یادگیری و تاثیرپذیری منفی از شبکه دوستی همسالان، خوش کامی موقتی و کلافگی روانی بودند. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت گرایش به مصرف مواد مخدر دانش آموزان ریشه در عوامل زیست اجتماعی فقر بنیاد، زیست اقتصادی فقر بنیاد و زیست روانی فقر بنیاد دارد که هر سه آنها در یک فرایند دیالکتیکی و چرخه گونه، باعث هم افزایی منفی در راستای سوق دادن افراد به سمت مصرف مواد مخدر می شوند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش حاضر، توجه به سیاست سازی های پیشگیرانه و مداخله محور اجتماعی، رفاهی و آموزشی ضروری است. برنامه ریزی ها و سیاست گذاری رفاهی، اجتماعی و آموزشی می تواند بستر قابلیتی و توانمندسازی را برای خانواده های آسیب پذیر فراهم نمایند. از طرف دیگر، با کمک نظام آموزشی مهارت محور تعاملی، تربیتی و اجتماع محور می توان از کانون مدرسه به عنوان نهادی اثرگذار و کارآمد در راستای سلامت بخشیدن به دانش آموزان آسیب پذیر و کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مصرف مواد مخدر، دانش آموزان، زیست فقر بنیاد، زیست اجتماعی، زیست روانی
 • عباس صارمی*، محمد پرستش، مجتبی خانسوز، مرتضی غفاری صفحات 95-112
  هدف

  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی هورمون های گنادوتروپین و سیرتویین 1 در موش های صحرایی نر با سندروم ترک مورفین صورت گرفت.

  روش

  در این مطالعه تجربی، 40 سر رت صحرایی نر نژاد ویستار (سن 8 تا 10 هفته ای، وزن 30±130گرم) به طور تصادفی به 4 گروه سالم مقاومتی، مرفین مقاومتی، کنترل سالم و کنترل مورفین تقسیم شدند. پروتکل ایجاد اعتیاد از طریق دریافت دوزهای فزاینده 1/0 تا 4/0 میلی گرم بر میلی لیتر مورفین برای 21 روز اجرا شد و در نهایت روز بیست و دوم علایم سندروم ترک مورفین به صورت شاخص های کمی بررسی شد. یک روز پس از پروتکل سندرم ترک مورفین، گروه های ورزشی برای هشت هفته تحت تمرین مقاومتی فزاینده قرار گرفتند (بالا رفتن از نردبان مخصوص به ارتفاع یک متر و با 26 پله با فاصله 4 سانتی متر سه جلسه در هفته). خونگیری 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی انجام شد و هورمون های گنادوتروپین و سیرتویین1 با استفاده از روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بررسی شدند.

  یافته ها

  هشت هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنی دار سطوح سرمی هورمون گنادوتروپین در گروه سالم مقاومتی نسبت به گروه کنترل سالم شد، اما این اختلاف در گروه مورفین مقاومتی نسبت به گروه کنترل مورفین معنی دار نبود. در سطوح سیرتویین1 در گروه مورفین مقاومتی نسبت به گروه کنترل مورفین افزایش معناداری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به نظر می رسد تمرین مقاومتی می تواند همزمان با کاهش علایم سندروم ترک مورفین بر بهبود سطح سیرتویین 1 در موش های صحرایی نر با سندرم ترک مورفین موثر باشد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، هورمون گنادوتروپین، سیرتوئین1، سندرم ترک مورفین
 • مهناز عباسی، سوسن علیزاده فرد*، حدیث غفاری خلیق صفحات 113-138
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات همدلی و درک هیجانی افراد وابسته به مواد محرک و مخدر بعد از دو ماه، شش ماه و یک‏ سال درمان و مقایسه آن با افراد سالم بود.

  روش

  پژوهش حاضر حاضر علی-مقایسه‏ای و از نوع مطالعات طولی بود. جامعه آماری شامل همه افراد وابسته به مواد تحت درمان در کلینیک‏های ترک اعتیاد شهر تهران در سال 1400 و افراد سالم از خانواده آنها بود. نمونه ای به حجم 102 نفر (شامل 34 نفر وابسته به مواد مخدر، 34 نفر وابسته به مواد محرک، و 34 فرد سالم از خانواده‏های آنها) به ‏صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون همدلی و تکلیف بازشناسایی هیجان چهره بود.

  یافته ‏ها:

   نتایج نشان داد که در طول زمان درمان، همدلی افراد وابسته به مواد افزایش یافت و پس از گذشت یک ‏سال تفاوتی بین گروه وابسته به مواد مخدر با گروه سالم وجود نداشت، درحالی که همدلی گروه وابسته به مواد محرک کماکان هنوز به سطح افراد سالم نرسیده بود. همچنین، مشخص شد که در طول زمان درمان، درک هیجان در هر دو گروه وابسته به مواد افزایش یافت، اما حتی پس از گذشت یک سال، بین دو گروه وابسته به مواد و افراد سالم در نمرات درک هیجان تفاوت معناداری وجود داشت.

  نتیجه‏ گیری:

   این پژوهش نشان داد که از جمله آسیب‏های بلندمدت شناختی مصرف مواد، اثرات مربوط به توانایی‏های شناخت اجتماعی مانند همدلی و درک هیجان است. این امر اهمیت توجه به اثرات بلند مدت مصرف مواد و اقدامات درمانی و توانبخشی شناختی طولانی مدت را مشخص می‏نماید.

  کلیدواژگان: همدلی، شناسایی هیجان، وابستگی به مواد، شناخت اجتماعی، پژوهش طولی
 • کریم عبدالمحمدی*، فرهاد غدیری صورمان آبادی، عسگر علیمحمدی صفحات 139-158
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه مولفه های آمادگی به اعتیاد در بین نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و عادی انجام شد.

  روش

  این پژوهش توصیفی از نوع مطالعات علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر 13 تا 18 سال دبیرستان های شهر تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 بود. نمونه ای به حجم 97 نفر (49 دانش آموز با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و 48 دانش آموز عادی) با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. داده ها از طریق مقیاس شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در نمره کل آمادگی به اعتیاد و مولفه های آن شامل افسردگی و درماندگی، نگرش مثبت به مواد، اضطراب و ترس از دیگران، و هیجان خواهی بالا در مقایسه با گروه نوجوانان عادی نمرات بالاتری کسب کردند.

  نتیجه گیری

  می توان چنین نتیجه گرفت که وجود نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، زمینه و میزان آمادگی به اعتیاد در نوجوانان را افزایش می دهد و آنها را در برابر اعتیاد آسیب پذیر می کند.

  کلیدواژگان: آمادگی به اعتیاد، نوجوانان، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی
 • معصومه کاظم پور، حبیب الله نادری* صفحات 159-180
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی علایم پانیک در رابطه بین ترومای دوران کودکی و مشکلات مصرف مواد در افراد مصرف کننده مت آمفتامین بود.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. از میان افراد مصرف کننده مت آمفتامین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان مازندران، 250 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه مشکلات مصرف مواد، پرسشنامه ترومای دوران کودکی و مقیاس علایم پانیک بود. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین ترومای دوران کودکی و مشکلات مصرف مواد رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و علایم پانیک در این رابطه دارای نقش واسطه ای بود. در مجموع، نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج به دست آمده می توان گفت که هر دو متغیر ترومای دوران کودکی و علایم پانیک نقش مهمی در مشکلات مصرف مواد دارند. با توجه به دوره حساس کودکی و تاثیرات ماندگار تجارب آسیب زا و عواقب متعاقب با آن همچون افسردگی، اضطراب و غیره در بزرگسالی، نتایج این پژوهش می تواند رهنمودی در جهت آگاه سازی والدین در مورد نقش حساس خود از طریق برنامه های آموزشی در مدارس و یا رسانه ها باشد. بنابراین، توجه به این متغیرها در کاهش مشکلات مصرف مواد از اهمیت ویژه برخوردار است.

  کلیدواژگان: ترومای دوران کودکی، مشکلات مصرف مواد، علائم پانیک، مت آمفتامین، افراد وابسته به مواد
 • سودابه نورالله پور، آسیه عباسی دلویی*، سید جواد ضیاالحق، علیرضا براری صفحات 181-200
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر محافظتی تمرین استقامتی و کروسین بر تغییرات بافتی قشر مخ در مدل جانوری اعتیاد با مت آمفتامین بود.

  روش

  در این پژوهش تجربی، 40 موش صحرایی ماده نژاد ویستار از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با وزن 160-140 گرم در پنج گروه کنترل سالم، مت آمفتامین، مت آمفتامین تمرین هوازی، مت آمفتامین و کروسین، مت آمفتامین، کروسین و تمرین هوازی قرار گرفتند. مت آمفتامین به میزان 15 میلی گرم و به مدت 4 روز هر 12 ساعت برای ایجاد مدل جانوری اعتیاد به صورت صفاقی تزریق شد. همچنین، دوز مصرفی کروسین برای نمونه ها 40 یا 80 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت صفاقی تزریق شد که با آب مقطر ترکیب و طی 5 روز انجام شد. برنامه تمرین هوازی شامل دویدن روی تردمیل 12-15 متر در دقیقه، پنج روز هفته به مدت هشت هفته اجرا شد. پس از بیهوشی، کالبد شکافی انجام شد و نمونه های بافت قشر مخ گرفته شد. برای تحلیل داده ها از آزمون کروسکال والیس و مقایسه مقادیر رتبه ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در مدل جانوری اعتیاد با مت آمفتامین بی نظمی بافتی و سلولی، تغییر شکل و اندازه نورون های هرمی و کاهش تعداد سلول های میکروگلیا در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. تمرین استقامتی، مصرف مکمل کروسین و تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل کروسین با بهبود تغییرات بافتی و سلولی در بافت قشر مخ در مدل جانوری اعتیاد با مت آمفتامین در مقایسه با گروه مت آمفتامین همراه بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین هوازی و مکمل کروسین بتواند به کاهش آسیب بافتی و بهبود عوامل عصبی قشر مخ در مدل جانوری اعتیاد با مت آمفتامین کمک کند.

  کلیدواژگان: مت آمفتامین، تمرین هوازی، کروسین، بافت قشر مخ، مدل جانوری
 • سکینه باسره، سحر صفرزاده*، فرزانه هومن صفحات 201-228
  هدف

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان ساختارمند ماتریکس بر خودشیفتگی مرضی، ولع مصرف، خودکارآمدی ترک، تحمل پریشانی و ذهن آگاهی در مصرف کنندگان مواد محرک انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران وابسته به مواد محرک مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر اهواز در سال 1400 بود. از این بین، 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه خودشیفتگی مرضی، پرسشنامه ولع مصرف لحظه ای، پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد، مقیاس تحمل پریشانی و مقیاس ذهن آگاهی را در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دوماهه تکمیل کردند. درمان ساختارمند ماتریکس در 14 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی دو جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان ساختارمند ماتریکس موجب کاهش خودشیفتگی مرضی، ولع مصرف و افزایش خودکارآمدی ترک، تحمل پریشانی و ذهن آگاهی در گروه آزمایش شد. نتایج به دست آمده در مرحله پیگیری دوماهه نیز پایدار بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، درمان ساختارمند ماتریکس در کاهش خودشیفتگی مرضی، ولع مصرف و افزایش خودکارآمدی ترک، تحمل پریشانی و ذهن آگاهی موثر است.

  کلیدواژگان: درمان ساختارمند ماتریکس، خودشیفتگی مرضی، ولع مصرف، خودکارآمدی ترک، تحمل پریشانی، ذهن آگاهی
 • سید موسی طباطبایی*، زرین زارعی، مریم عباسی صفحات 229-248
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله بازآموزی اسنادی بر نگرش های ناکارآمد و مهارت های مقابله ای در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران وابسته به مواد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر سمنان در سال 1397 بود. از این بین، 34 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (17 نفر) و کنترل (17 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه نگرش ناکارآمد و پرسشنامه مهارت های مقابله ای را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. مداخله بازآموزی اسنادی در 7 جلسه 120 دقیقه ای با فراوانی یک جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت و مداخله بازآموزی اسنادی باعث بهبود نگرش های ناکارآمد و مقابله هیجان مدار در گروه آزمایش شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، متخصصین حوزه ی اعتیاد می توانند با استفاده از مداخله بازآموزی اسنادی بر بهبود نگرش های ناکارآمد و مقابله هیجان مدار تاکید کنند.

  کلیدواژگان: بازآموزی اسنادی، نگرش های ناکارآمد، مهارت های مقابله ای، متادون
 • زهرا السادات قاضی عسکر، یاسر رضاپور میرصالح* صفحات 249-278
  هدف

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله مبتنی بر امید شغلی بر افزایش امید شغلی افراد وابسته به مواد در حال بهبودی انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد وابسته به مواد در حال بهبودی انجمن معتادان گمنام شهرستان خمینی شهر در سال 1400 بود. از این بین، 14 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (7 نفر) و کنترل (7 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه امید شغلی را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. مداخله مبتنی بر امید شغلی در 8 جلسه  90 دقیقه ای با فراوانی دو جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، میانگین امید شغلی و ابعاد آن در گروه آزمایش افزایش معنی داری پیدا کرد و این افزایش در مرحله پیگیری نیز حفظ شد.

  نتیجه گیری

  با استفاده از آموزش مهارت های ارتباطی موثر در مسیر شغلی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به خود و تقویت خودپنداره مثبت، تقویت آموزه های مذهبی و اخلاقی، حمایت های مالی و عاطفی، و استفاده از تجارب بهبود یافتگان موفق می توان امید شغلی در افراد وابسته به مواد در حال بهبودی را افزایش داد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، امید شغلی، مسیر شغلی
 • مهدی شمالی احمدآبادی، عاطفه برخورداری احمدآبادی* صفحات 279-302
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری پنسیلوانیا بر پریشانی روانی و رضایت از زندگی زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شهر میبد در سال 1401 بود. از این بین، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه های پریشانی روان شناختی و رضایت از زندگی را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. برنامه آموزش تاب آوری پنسیلوانیا در 10 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی یک جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که برنامه آموزش تاب آوری پنسیلوانیا در کاهش نمرات پریشانی روانی و افزایش نمرات رضایت از زندگی زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد موثر بود.

  نتیجه گیری

  برنامه آموزش تاب آوری پنسیلوانیا می تواند به عنوان یک مداخله کارآمد در جهت کاهش مشکلات زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد در کنار سایر روش های آموزشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: برنامه آموزش تاب آوری پنسیلوانیا، پریشانی روانی، رضایت از زندگی، همسر زندانی وابسته به مواد
 • همایون هارون رشیدی* صفحات 303-326
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تحمل ابهام و پریشانی روان شناختی زنان دارای همسر وابسته به مواد انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان دارای همسر وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی شهر دزفول در سال 1400 بود. از این بین، 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه های تحمل ابهام و پریشانی روان شناختی را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. آموزش تنظیم هیجانی در 8 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی دو جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون، آموزش تنظیم هیجان به طور معناداری باعث افزایش تحمل ابهام و کاهش پریشانی روان شناختی در گروه آزمایش شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های حاصل می توان نتیجه گرفت زنان دارای همسر وابسته به مواد با یادگیری فنون مبتنی بر تنظیم هیجان می توانند به تحمل ابهام بیشتری دست یابند و پریشانی روان شناختی کمتری را تجربه نمایند. نتیجه این پژوهش می تواند در حوزه های آموزشی و درمانی مرتبط با وابستگی به مواد و پیامدهای آن مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش تنظیم هیجان، تحمل ابهام، پریشانی روان شناختی، همسر وابسته به مواد
 • سید مهدی سرکشیکیان*، فرزانه رزاقی زاده، فائزه مهرانی زاده، محبوبه داستانی صفحات 327-365
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف کشف و استخراج همبسته های مصرف مواد در دانش آموزان در شواهد تجربی 2016 الی 2023 انجام شد.

  روش

  مطالعه حاضر کاربردی و کیفی بود که با استفاده از روش فراترکیب انجام شد. حوزه بررسی این مطالعه مقالات پژوهشی بین سال های 2016 تا 2023 برای تحقیقات بین المللی و 1395 تا 1401 برای تحقیقات ایرانی بود. با استفاده از رویکرد هدفمند و تا رسیدن به اشباع و بهره گیری از نگرش یکپارچه سازی و مدل فراترکیب سندلوسکی و باروسو (2007)، 156 مقاله گزینش و پس از معیار های ارزیابی 61 مقاله نهایتا انتخاب شد. داده های کیفی در قالب مقولات، مفاهیم و کد ها تحلیل و پیاده سازی و در نرم افزار 18 maxqda تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد همبسته های روان شناختی (ابعاد شناختی، هیجانی، رفتاری و شخصیتی)، خانوادگی (الگوهای ارتباطی، ابعاد والدین، جوعاطفی خانواده)، تحصیلی (هیجان های تحصیلی، ابعاد مدرسه، روابط بین فردی درمدرسه)، اجتماعی (ابعاد جامعه، ابعاد بین فردی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی)، و تعدیل کننده (فردی، خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی) با مصرف مواد دانش آموزان در شواهد تجربی مرتبط بودند. مقدار شاخص کاپا در این پژوهش 89/0 بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به ابعاد استخراج شده طراحی مداخلات، برنامه ریزی و اجرای سیاست های آموزشی، درمانی و اجتماعی به شکل سیستمی جهت کاهش مصرف مواد در دانش آموزان ضروری است.

  کلیدواژگان: مصرف مواد، دانش آموزان، اعتیاد، فراترکیب
|
 • Tahmineh Baheri*, Hamidreza Karami, Rahman Aminian, Aziz Dolatkhah, Jahanbakhsh Sanjabi Shirazi, Alireza Marofi Pages 7-26
  Objective

  This research aimed to present a strategic analysis model of fighting against narcotics based on the thought of the Supreme Leader.

  Method

  The present research was applied of qualitative type. The study method was discourse analysis and content analysis, and the data collection method was documentary. In this research, the collection of statements and speeches of the Supreme Leader was used, focusing on thematic and special speeches on occasions, and the Delphi method was used to design a strategic analysis model according to the opinions of experts and experts.

  Results

  The strategic analysis model based on the Supreme Leader’s thought was provided in five components of reality analysis, strategic goals, principles and values, and general and public policies and strategies, and also two sub-components of key competencies and challenges were presented under the reality analysis component. In addition, the strategies in the field of fighting against narcotics derived from the strategies extracted from the statements of the Supreme Leader can be classified into seven areas, including socio-cultural; scientific, technological, and educational; economic; political and foreign policy; legal, administrative, and judicial; and defense-security and infrastructure affairs.

  Conclusion

  The presented strategic analysis model can be used by all organizations to design strategies derived from the statements of the Supreme Leader.

  Keywords: The Supreme Leader, Strategic analysis, Fighting against narcotics
 • Shahrooz Nemati*, Rahim Badri Gargari, Yousef Adib, Shahram Kashefi Pages 27-46
  Objective

   This research aimed to systematically investigate and assess the lived experiences of students with substance-dependent fathers.

  Method

  This research was qualitative of phenomenological type. The statistical population included students with substance-dependent fathers in the city of Tabriz, 21 of whom were selected by snowball sampling. The data collection tool was an in-depth semi-structured interview. Simultaneously with data collection, coding and analysis were performed using the Colaizzi's method.

  Results

  The findings showed that the lived experiences of this group of students included 6 general dimensions of psychological experiences, social experiences, family experiences, economic experiences, educational experiences, behavioral experiences, religious experiences, and 24 subcategories.

  Conclusion

  Comprehensive interventions, including family, social, economic, and psychological support are suggested to this group of students.

  Keywords: Students with substance-dependent father, Lived experiences, Phenomenological
 • Fereshteh Alipourasadabadi, Fahimeh Namdarpour* Pages 47-68
  Objective

  This research aimed to identify the factors influencing the relapse of women recovered from substance addiction in the city of Khorram Abad.

  Method

  The current research was qualitative of content analysis type. The statistical population included women with a history of quitting and relapsing to substance in 2019. 18 people were selected as participants using the purposeful method and the strategy of choosing participants with the maximum variety, taking into account the inclusion criteria. The data collection tool was a semi-structured interview and the data were analyzed through qualitative content analysis.

  Results

  Based on the data analysis, finally, 4 final categories of factors influencing the relapse of women to substance were identified, including psychological factors, social factors, dysfunctional family, and unsuccessful quitting.

  Conclusion

  According to the findings of this research, only one or more limited factors are not involved in the phenomenon of women’s relapsing to substance, but this phenomenon is the result of several factors, and it seems that by being aware of the risk factors of relapse in women, it is possible to take appropriate preventive measures by focusing on them.

  Keywords: Relapse, Recovered, Addiction, Substance
 • Nouredin Alahdadi, Ebrahim Mirzaei*, Neda Salimipour Pages 69-94
  Objective

  The current research aimed to investigate and discover the semantic system of the substrates of tendency to substance use among high school students in Khuzestan province.

  Method

  This research was qualitative of grounded theory type. The statistical population of the research consisted of high school students in Khuzestan referring to students’ addiction treatment centers in Khuzestan in 2022, among which 15 students were selected as the research sample using a purposeful sampling method. In-depth and semi-structured interviews were used to collect data. In order to analyze the interviews, the theme analysis method was used in three levels, including basic themes (codes and key points in the text), organizer themes (categories obtained by combining and summarizing the basic themes), and comprehensive themes (higher themes, including the principles governing the text as a whole).

  Results

  The results showed that the substrates determining and effective on the tendency to substance use included being influenced by and learning from family members, family tension and disintegration, unhappiness and isolation, inadequacy and shortcomings of the school, interaction disorder among students, poverty and economic hardship, learning from and being negatively influenced by peer friendship network, temporary happiness, and psychological distress. Based on the research findings, it can be said that the students' tendency to substance use is rooted in the poverty-based social life, poverty-based economic life, and poverty-based psychological life, all three of which lead to negative synergism acts in order to push these individuals toward substance use in a dialectical and cyclical process.

  Conclusion

  Based on the results of the current research, it is necessary to pay attention to preventive and intervention-oriented social, welfare, and educational policies. Welfare, social, and educational planning and policies can provide a substrate of capability and empowerment for vulnerable families. On the other hand, with the help of an interactive, educational, and community-oriented skill-based educational system, the school center can be used as an effective and efficient institution in order to improve the health of vulnerable students and reduce the tendency to substance use.

  Keywords: Substance use, Students, Poverty-based life, Social life, Psychological life
 • Abbas Saremi*, Mohammad Parastesh, Mojtaba Khansooz, Morteza Ghafari Pages 95-112
  Objective

  The present study aimed to evaluate the effect of eight weeks of resistance training on serum levels of gonadotropin hormone and sirtuin 1 in male rats with morphine withdrawal syndrome.

  Method

  In this experimental study, 40 heads of Wistar male rats (age 8-10 weeks, weight 130±30 grams) were randomly divided into 4 healthy resistant, morphine resistant, healthy control, and morphine control groups. The protocol of creating addiction was implemented through receiving increasing doses of 0.1 to 0.4 mg/ml of morphine for 21 days, and finally, on the 22nd day, the symptoms of morphine withdrawal syndrome were examined as quantitative indicators. One day after the morphine withdrawal syndrome protocol, the sports groups underwent increasing resistance training for eight weeks (climbing a special ladder with a height of one meter and 26 steps with a distance of 4 cm, three sessions per week). Blood sampling was taken 48 hours after the last training session, and gonadotropin hormone and sirtuin 1 were evaluated using ELISA method, and finally the data were analyzed using one-way analysis of variance test.

  Results

  Eight weeks of resistance training caused a significant increase in the serum levels of gonadotropin hormone in the healthy resistance group compared to the healthy control group, but this difference was not significant in the resistance morphine group compared to the morphine control group. A significant increase was observed in sirtuin 1 levels in the morphine resistant group compared to the morphine control group.

  Conclusion

  According to the results of the present study, it seems that resistance training can simultaneously reduce the symptoms of morphine withdrawal syndrome and improve sirtuin 1 levels in male rats with morphine withdrawal syndrome.

  Keywords: Resistance training, Gonadotropin hormone, Sirtuin1, Morphine withdrawal syndrome
 • Mahnaz Abbasi, Susan Alizadehfard*, Hadis Ghaffari Khalig Pages 113-138
  Objective

  The present research aimed to investigate the changes in empathy and emotion recognition of stimulant-dependent and substance-dependent individuals after two months, six months, and one year of treatment and comparing it with healthy individuals.

  Method

  The current research was causal-comparative of longitudinal type. The statistical population included all substance-dependent individuals under treatment in addiction treatment clinics and healthy individuals of their families in the city of Tehran in 2021. A sample of 102 people (including 34 substance-dependent individuals, 34 stimulant-dependent individuals, and 34 healthy individuals from their families) were selected through the convenience sampling method. The research tools were the empathy test and the facial emotion recognition task.

  Results

  The results showed that during the treatment, the empathy of substance-dependent individuals increased, and after one year, there was no difference between the substance-dependent group and the healthy group, while the empathy of the stimulant-dependent group still did not reach the level of healthy individuals. Also, it was found that during the treatment, emotion recognition increased in both substance-dependent groups, but even after one year, there was a significant difference between the two substance-dependent groups and healthy individuals regarding emotion perception scores.

  Conclusion

  This research showed that among the long-term cognitive damages of substance use are the effects related to social cognition abilities such as empathy and emotion recognition, indicating the importance of paying attention to the long-term effects of substance use and long-term cognitive rehabilitation and therapeutic measures.

  Keywords: Empathy, Emotion recognition, Substance dependence, Social cognition, Longitudinal research
 • Karim Abdolmohamamadi*, Farhad Ghadiri, Asgar Alimohamadi Pages 139-158
  Objective

  The present study aimed to compare addiction readiness components among adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and normal peers.

  Method

  This research was a descriptive, causal-comparative study. The statistical population consisted of all male high school students aged 13 to 18 years in the city of Tabriz in the academic year of 2022-2023. A sample of 97 people (49 students with ADHD and 50 normal students) were selected using purposive sampling. The data were collected through the questionnaire for identifying people at risk of addiction. Data analysis was performed using multivariate analysis of variance test.

  Results

  The results showed that adolescents with ADHD scored higher on the total addiction readiness and its components, including depression and helplessness, positive attitude toward substance, anxiety and fear of others, and high sensation seeking, than normal adolescents.

  Conclusion

  It can be concluded that the presence of ADHD symptoms increases the addiction readiness context and level in adolescents and makes them vulnerable to addiction.

  Keywords: Addiction readiness, Adolescents, Attention deficit, hyperactivity disorder
 • Masoumeh Kazempur, HabibAlah Naderi* Pages 159-180
  Objective

  This research aimed to examine the mediating role of panic symptoms in the relationship between childhood trauma and substance use problems in methamphetamine users.

  Method

  The current research was descriptive-correlational of structural equation modeling type. Among methamphetamine users referring to addiction treatment centers in Mazandaran province, 250 people were selected by multi-stage cluster sampling method. The tools used in this research included the substance use questionnaire, the childhood trauma questionnaire, and the panic symptom scale. The data were analyzed using structural equation modeling.

  Results

  The findings showed that there was significant and positive relationship between childhood trauma and substance use problems, and panic symptoms mediated this relationship. Overall, the results indicated that the model had good fit.

  Conclusion

  According to the obtained results, it can be said that both variables of childhood trauma and panic symptoms play an important role in substance use problems. Considering the sensitive period of childhood and the lasting effects of traumatic experiences and their subsequent consequences such as depression, anxiety, etc. in adulthood, the results of this research can be a guide to inform parents of their sensitive role through educational programs in schools or the media. Therefore, paying attention to these variables is of special importance in reducing substance use problems.

  Keywords: Childhood trauma, Substance use problems, Panic symptoms, Methamphetamine, Substance-dependent individuals
 • Sodabeh Norallahpour, Asieh Abbassi Daloii*, Seyed Javad Ziaolhagh, Alireza Barari Pages 181-200
  Objective

  The present research aimed to investigate the protective effects of endurance training and crocin on tissue changes of the cerebral cortex in an animal model of methamphetamine addiction.

  Method

  In this experimental study, 40 female Wistar rats from Shahrood University of Medical Sciences weighing 140-160 grams were divided into five healthy control, methamphetamine, aerobic exercise methamphetamine, methamphetamine and crocin, methamphetamine, crocin, and aerobic exercise groups. 15 mg of methamphetamine was injected intraperitoneally every 12 hours for 4 days to create an animal model of addiction. Also, the crocin dose for the samples was 40 or 80 mg/kg injected intraperitoneally, which was mixed with distilled water and was performed over 5 days. Aerobic exercise program including running on a treadmill 12-15 meters per minute for five days a week was implemented for eight weeks. After anesthesia, an autopsy was performed and samples of cerebral cortex tissue were taken. Kruskal-Wallis test was used to analyze the data and compare the rank values.

  Results

  The results showed that in the animal model of methamphetamine addiction, tissue and cellular disorganization, changes in the shape and size of pyramidal neurons, and a decrease in the number of microglia cells were observed compared to the control group. Endurance training, consumption of crocin supplementation, and aerobic exercise, along with consumption of crocin supplementation, were associated with improved tissue and cellular changes in the cerebral cortex tissue in the animal model of methamphetamine addiction compared to the methamphetamine group.

  Conclusion

  It seems that aerobic exercise and crocin supplementation can help reduce tissue damage and improve the neural factors of the cerebral cortex in the animal model of methamphetamine addiction.

  Keywords: Methamphetamine, Aerobic exercise, Crocin, Cerebral cortex tissue, Animal model
 • Sakineh Basereh, Sahar Safarzadeh*, Farzaneh Hooman Pages 201-228
  Objective

  The present study aimed to determine the effectiveness of matrix structured therapy on morbid narcissism, craving, self-efficacy to quit, distress tolerance, and mindfulness in stimulant users.

  Method

  The current study was semi-experimental with pretest-posttest and follow-up design with a control group. Statistical population included all stimulant-dependent patients referring to addiction treatment centers in the city of Ahvaz in 2021, of which 40 people were enrolled using the convenience sampling method and randomly assigned to two experimental (n = 20) and control groups (n = 20). The participants of both groups completed the pathological narcissism inventory, the desire for drug questionnaire, the quit addiction self-efficacy questionnaire, the distress tolerance scale, and the mindful attention awareness scale in three stages of pretest, posttest, and two-month follow-up. The experimental group underwent matrix structured therapy in fourteen 90-minute sessions with the frequency of two sessions per week. The data were analyzed with covariance analysis with repeated measurement.

  Results

  The results showed that the matrix structured therapy reduced morbid narcissism and craving and increased self-efficacy to quit, distress tolerance, and mindfulness in the experimental group. The obtained results also remained in the two-month follow-up phase.

  Conclusion

  Based on the results of the current research, matrix structured therapy is effective in reducing morbid narcissism and craving and increasing self-efficacy to quit, distress tolerance, and mindfulness.

  Keywords: Matrix structured therapy, Morbid narcissism, Craving, Self-efficacy to quit, Distress tolerance, Mindfulness
 • Seyed Moosa Tabatabaee*, Zarin Zareie, Maryam Abbasi Pages 229-248
  Objective

  This research aimed to investigate the effectiveness of attribution retraining intervention on dysfunctional attitudes and coping skills in individuals undergoing methadone maintenance treatment.

  Method

  The current research was semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all substance-dependent patients undergoing methadone treatment referring to addiction treatment centers in the city of Semnan in 2018. Among them, 34 people were selected by the convenience sampling method and were randomly assigned to two experimental (n = 17) and control (n = 17) groups. Participants of both groups completed the dysfunctional attitude scale and the coping skills questionnaire in the pretest and posttest. Attribution retraining intervention was implemented in seven 120-minute sessions with the frequency of one session per week on the experimental group. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance.

  Results

  The findings revealed that there was a significant difference between the two groups, and attribution retraining intervention improved dysfunctional attitudes and emotion-oriented coping in the experimental group.

  Conclusion

  According to the obtained results, experts in the field of addiction can emphasize the improvement of dysfunctional attitudes and emotion-oriented coping using attribution retraining intervention.

  Keywords: Attribution retraining, Dysfunctional attitudes, Coping skills, Methadone
 • Zahra Sadat Ghaziasgar, Yasser Rezapour Mirsaleh* Pages 249-278
  Objective

  This research aimed to determine the effectiveness of work hope-based intervention on increasing the work hope in recovering substance-dependent individuals.

  Method

  The present research was semi-experimental with a pretest-posttest and follow up design with a control group. The statistical population consisted of all recovering substance-dependent individuals of the Narcotics Anonymous Association of Khomeini Shahr in 2021. Among them, 14 people were selected by the convenience sampling method and were randomly assigned to two experimental (n = 7) and control (n = 7) groups. The participants of both groups completed the work hope scale in the pretest and posttest. The work hope-based intervention was implemented in eight 90-minute sessions with the frequency of two sessions per week on the experimental group. The data were analyzed with the analysis of covariance with repeated measurement.

  Results

  The findings showed that the mean score of work hope and its components significantly increased in the experimental group than in the control group, and this increase was also maintained in the follow-up phase.

  Conclusion

  It is possible to increase work hope in recovering substance-dependent individuals by using effective communication skills training in the career path, creating a positive attitude toward oneself and strengthening positive self-concept, strengthening religious and moral teachings, financial and emotional support, and using the experiences of successfully recovered individuals.

  Keywords: Addiction, Work hope, Career Path
 • Mehdi Shomali Ahmadabadi, Atefeh Barkhordari Ahmadabadi* Pages 279-302
  Objective

  The present research aimed to evaluate the effectiveness of Pennsylvania resilience training program on psychological distress and life satisfaction of women with imprisoned substance-dependent spouses.

  Method

  The current research was semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all women with imprisoned substance-dependent spouses under coverage of the Prisoners Support Association in the city of Meybod in 2022. Among them, 30 people were selected by the convenience sampling method and assigned to two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Participants of both groups completed the psychological distress inventory and the life satisfaction scale. The Pennsylvania resilience training program was implemented on the experimental group in ten 90-minute sessions with the frequency of one session per week. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance .

  Results

  The results showed that the Pennsylvania resilience training program was effective in reducing psychological distress scores and increasing life satisfaction scores in women with imprisoned substance-dependent spouses.

  Conclusion

  The Pennsylvania resilience training program can be used as an efficient intervention to reduce the problems of women with imprisoned substance-dependent spouses along with other educational and therapeutic methods.

  Keywords: Pennsylvania resilience training program, Psychological distress, Life satisfaction, Imprisoned substance-dependent spouse
 • Homayoon Haroonrashidi* Pages 303-326
  Objective

  The current research aimed to determine the effectiveness of emotion regulation training on uncertainty tolerance and psychological distress of women with substance-dependent spouses.

  Method

  The present study was semi-experimental with pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all women with substance-dependent spouses referring to public counseling centers in the city of Dezful in 2021. Among them, 30 women were selected by purposeful sampling method and randomly assigned to two experimental (n= 15) and control (n=15) groups. Participants of both groups completed the uncertainty tolerance questionnaire and the psychological distress inventory in the pre-test and post-test stages. Emotional regulation training was implemented on the experimental group in eight 90-minute sessions with the frequency of two sessions per week. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The findings showed that after controlling the pre-test effect, emotion regulation training significantly increased uncertainty tolerance and reduced psychological distress in the experimental group.

  Conclusion

  Based on the findings, it can be concluded that women with substance-dependent spouses can achieve more uncertainty tolerance and experience less psychological distress by learning emotion regulation-based techniques. The result of this research can be used in educational and therapeutic areas related to substance dependence and its consequences.

  Keywords: Emotional regulation training, Psychological distress, Uncertainty tolerance, Substance-dependent spouses
 • Seyyed Mehdi Sarkeshikiyan*, Farzaneh Razaghi Zade, Faezeh Mehranizade, Mahbobeh Dastani Pages 327-365
  Objective

  The present study aimed to discover and extract the correlates of substance use among students in experimental evidence from 2016 to 2023.

  Method

  The current study was applied and qualitative, which was conducted using meta-synthesis method. The scope of this study was research articles between 2016 and 2023 for international research and 2016 to 2022 for Iranian research. By using a purposeful approach and until reaching saturation and using the integration approach and Sandelowski and Barroso's meta-synthesis method (2007), 156 articles were selected and after the evaluation criteria, 61 articles were finally selected. Qualitative data in the form of categories, concepts, and codes were analyzed and implemented and analyzed in Maxqda 18 software.

  Results

  The results showed that psychological (cognitive, emotional, behavioral, and personality dimensions), family (communicative patterns, parental dimensions, family emotional atmosphere), academic (academic excitement, school dimensions, interpersonal relationships at school), social (community dimensions, interpersonal dimensions, socioeconomic status), and modulating (individual, family, social, and academic) correlates were related to students' substance use in empirical evidence. The value of Kappa index in this research was 0.89.

  Conclusion

  According to the extracted dimensions, it is necessary to design interventions, and plan and implement educational, therapeutic, and social policies in a systematic way to reduce substance use among students.

  Keywords: Substance use, Students, Addiction, Meta-synthesis