فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 70 (زمستان 1402)

فصلنامه اعتیاد پژوهی
پیاپی 70 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/11
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علی تقوائی نیا* صفحات 7-30
  هدف

  هدف پژوهش حاضر واکاوی و کشف عوامل مختلف موثر بر وابستگی و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بود.

  روش

  روش این پژوهش نظریه زمینه ای از نوع کیفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان پسر مجرد دانشگاه های شهر یاسوج بود. از بین آنها 17 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بر اساس اصل اشباع، مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته انجام شد. برای تحلیل مصاحبه های انجام شده از روش تحلیل سیستماتیک استراوس و کوربین (1998) و سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی بهره گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بسترهای تعیین کننده و موثر بر گرایش و وابستگی به مصرف مواد شامل ابعاد تحصیلی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی بودند.کدگذاری داده ها به ایجاد مقوله و زیرمقوله هایی منجر شد که بیانگر شرایط علی، زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تجربه زیسته مصرف مواد از دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش بود.

  نتیجه گیری

  شاخص های موجود در هر یک از مولفه های طبقات فوق به صورت زنجیری و به همراه مقولات دیگر می تواند به صورت علی، زمینه ساز و یا مداخله گر منجر به وابستگی به مواد گردد. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان دانشجویان در معرض آسیب به مصرف مواد را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه و درمانی برای آنان تنظیم کرد.

  کلیدواژگان: وابستگی به مواد، دانشجویان، نظریه زمینه ای
 • زینب رهبر کنارسری، فرزانه رنجبر نوشری*، مجید برادران صفحات 31-54
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خودمهارگری در رابطه بین تجارب آسیب زای دوران کودکی و ولع مصرف مواد در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل بیماران وابسته به مواد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کوچصفهان در سال 1402 بود که از این میان 300 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تجارب آسیب زای دوران کودکی، مقیاس خودمهارگری و پرسشنامه ولع مصرف بود. به منظور تحلیل مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که تجارب آسیب زای کودکی بر ولع مصرف و خودمهارگری اثر مستقیم و معناداری داشت. همچنین، خودمهارگری در رابطه بین تجارب آسیب زای دوران کودکی و ولع مصرف نقش واسطه ای معناداری داشت و مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج به دست آمده، تجارب آسیب زای دوران کودکی با اثرگذاری بر خودمهارگری، نقش مهمی را در ولع مصرف بیماران تحت درمان با متادون داشت. این یافته ها می تواند به عنوان یک مدل سودمند مورد استفاده قرار گیرد و در درمان مصرف و ولع مصرف مواد به نقش تجارب آسیب زای کودکی و خودمهارگری توجه بیشتری شود.

  کلیدواژگان: خودمهارگری، تجارب آسیب زای دوران کودکی، ولع مصرف، متادون
 • زهرا مستدام*، علی رضایی شریف، حمیدرضا صرامی صفحات 55-78
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته زنان متقاضی طلاق با همسر وابسته به مواد بود.

  روش

  پژوهش حاضر کیفی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش زنان متقاضی طلاق با همسر وابسته به مواد شهر تهران در سال 1401 بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع داده ها، 17 نفر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه پس از استخراج جملات و کلمات مهم از متن مصاحبه، 4 درون مایه اصلی و 16 درون مایه فرعی استخراج شد. درون مایه های اصلی شامل نارضایتی زناشویی، قطع ارتباط عاطفی، اجبار به طلاق و نگرانی در مورد آینده خود و فرزندان بود.

  نتیجه گیری

  خانواده ها و به ویژه همسران مردان مصرف کننده مواد به دلیل قرار گرفتن در معرض آسیب پذیری شدید فردی و اجتماعی نیازمند درک و حمایت همه جانبه هستند. این یافته ها دیدگاه جدیدی به تیم درمان برای درک واقعی تر خانواده های بیماران وابسته به مواد و مشکلات واقعی آنها می دهد.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، زنان با همسر وابسته به مواد، زنان متقاضی طلاق، پدیدارشناسی
 • مسلم باقری*، علی اصغر مباشری، مسعود نعمت اللهی صفحات 79-106
  هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و فرصت های جذب رهجویان از اعتیاد در صنعت گردشگری بود.

  روش

  پژوهش حاضر کیفی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش شامل رهجویان از اعتیاد و نیز کارفرمایان حوزه گردشگری استان فارس بود که براساس نمونه گیری گلوله برفی و با استفاده از تکنیک اشباع داده ها، 22 نفر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج گویای این بود که چالش های جذب رهجویان شامل 2 بعد سازمانی و فراسازمانی، 4 مضمون اصلی فردی، بین فردی، سازمانی و نهادی و 17 مضمون فرعی بود. همچنین، فرصت های جذب این افراد نیز در قالب 2 بعد سازمانی و فراسازمانی، 2 مضمون اصلی فرصت های مرتبط با مدیریت منابع انسانی و فرصت های اجتماعی-رقابتی و 8 مضمون فرعی قرار داشت.

  نتیجه گیری

  داشتن شغل و حرفه یکی از مهمترین عوامل بازدارنده رهجویان از مصرف مجدد مواد و بازگشت به اعتیاد است. همچنین، در صورتی که جامعه ای به دنبال مبارزه با این معضل اجتماعی است می بایست ضمن شناخت چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه، زمینه استخدام و اشتغال رهجویان از اعتیاد را به صورتی مناسب فراهم آورد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، رهجویان از اعتیاد، گردشگری، پدیدارشناسی
 • نرجس عامری، سارا جمالی* صفحات 107-128
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر خودشفقت ورزی بر آشفتگی روانشناختی و ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مواد محرک بود.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران وابسته به مواد محرک مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کاشان در سال 1402 بود. از این بین، 32 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه مقیاس آشفتگی روانشناختی و پرسشنامه ولع مصرف را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر خودشفقت ورزی در 8 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی یک جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت و آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر خودشفقت ورزی باعث کاهش آشفتگی روانشناختی و بهبود ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مواد محرک شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، متخصصین حوزه اعتیاد می توانند با استفاده از آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر خودشفقت ورزی بر بهبود آشفتگی روانشناختی و ولع مصرف مواد تاکید کنند.

  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی، خودشفقت ورزی، آشفتگی روانشناختی، ولع مصرف، مواد محرک
 • فهیمه قره چاهی، عباس رحمتی، پریسا حاج کرمی* صفحات 129-148
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل خانوادگی موثر بر نگرش جوانان نسبت به مصرف مواد مخدر انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر کیفی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی بود. جامعه آماری شامل جوانان مصرف کننده مواد شهرستان نی ریز بود که از این میان 15 نفر براساس نمونه گیری هدفمند و با استفاده از تکنیک اشباع داده ها انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت.

  یافته ها

  از مجموع داده ها، 9 مفهوم اولیه، 4 مقوله عمده تحت عنوان تعاملات نامناسب والد-فرزندی، عدم نظارت کافی، تعارضات زناشویی والدین و ادراکات سوق دهنده به سمت مواد و نهایتا یک مقوله هسته ای الگوی ناکارآمد خانوادگی استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت روابط والد-فرزندی و نظارت والدینی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نگرش مثبت جوانان به مواد مخدر است. براین اساس، خانواده را می توان مهم ترین عامل در پیشگیری و ایجاد گرایش فرزندان به سمت موادمخدر دانست.

  کلیدواژگان: نگرش نسبت به مواد مخدر، رابطه والد- فرزندی، نظارت والدین
 • محمد حاتمی نژاد، فضل الله میردریکوند*، محمدعلی سپهوندی صفحات 149-174
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در رابطه حساسیت اضطرابی و حس انسجام با آمادگی مصرف مواد مخدر در دانشجویان بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه لرستان بود که از این میان 384 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه حساسیت اضطرابی، پرسشنامه حس انسجام، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و آمادگی به اعتیاد بود. به منظور تحلیل مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که حساسیت اضطرابی و حس انسجام بر آمادگی به مصرف مواد مخدر اثر مستقیم و معنا داری داشتند و دشواری در تنظیم هیجان در رابطه بین حساسیت اضطرابی و حس انسجام با آمادگی به مصرف مواد مخدر نقش واسطه ای معناداری داشت. به طورکلی، نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان می دهد افرادی که آمادگی بیشتری به مصرف مواد مخدر دارند، دارای سطح بالاتری از حساسیت اضطرابی و دشواری در تنظیم هیجان هستند و در سطح پایین تری از احساس انسجام قرار دارند. بنابراین، توجه به این متغیرها در کاهش آمادگی دانشجویان به مصرف مواد مخدر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: حس انسجام، حساسیت اضطرابی، دشواری در تنظیم هیجان، آمادگی به مصرف مواد مخدر، دانشجویان
 • فاطمه کریمی، فریبا زرگرشیرازی* صفحات 175-194
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی در زنان دارای همسر وابسته به مواد بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان دارای همسر وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر اهواز در سال 1402 بود. از این بین، 32 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. درمان شناختی-رفتاری در 8 جلسه 45 دقیقه ای با فراوانی یک جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت و درمان شناختی-رفتاری باعث افزایش تحمل پریشانی و بهبود مهارت های تنظیم شناختی هیجان در زنان دارای همسر وابسته به مواد شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، متخصصین حوزه ی اعتیاد می توانند با استفاده از روش درمان شناختی-رفتاری بر افزایش توانمندی های مرتبط با تحمل پریشانی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان تاکید کنند.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، تحمل پریشانی، تنظیم شناختی هیجان، زنان دارای همسر وابسته به مواد
 • فرزین باقری شیخانگفشه، فروغ اسرافیلیان*، وحید صوابی نیری، نازنین حقیقت بیان، راضیه دهقان صفحات 195-220
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر سبک های مقابله ای، تحمل پریشانی و باورهای فراشناختی در افراد وابسته به مواد مخدر بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مردان وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر تهران در سال 1402 بود. از این بین، 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه مقابله چندبعدی، مقیاس تحمل پریشانی و پرسشنامه باورهای فراشناختی را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. درمان پذیرش و تعهد در 8 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی دو جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت و درمان پذیرش و تعهد باعث کاهش سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی و باورهای فراشناختی ناکارآمد و باعث افزایش سبک های مقابله ای مسئله مدار و تحمل پریشانی در افراد وابسته به مواد مخدر شد.

  نتیجه گیری

  یافته  های این پژوهش حاکی از اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهبود سلامت روانی افراد وابسته به مواد مخدر بود. از آنجایی که این افراد از نظر روانی آسیب پذیر هستند، لازم است تدابیری در جهت ارتقای سلامت روان شناختی آنها اتخاذ شود.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، سبک های مقابله ای، تحمل پریشانی، باورهای فراشناختی، مواد مخدر
 • منیره محمدی، شیدا جبل عاملی* صفحات 221-244
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر خودانتقادی و تحمل پریشانی در زنان دارای همسر وابسته به مواد بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه زنان دارای همسر وابسته به مواد تحت آموزش گام های دوازده گانه در انجمن نارانان اصفهان بود. از این بین، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه های خودانتقادی و تحمل پریشانی را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. طرحواره درمانی در 12 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی یک جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت و طرحواره درمانی باعث کاهش خودانتقادی و بهبود تحمل پریشانی در زنان دارای همسر وابسته به مواد شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، طرحواره درمانی می تواند به عنوان یک مداخله موثر جهت کاهش خودانتقادی و بهبود تحمل پریشانی زنان دارای همسر وابسته به مواد به کار رود و در مراکز آموزشی و درمانی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی گروهی، خودانتقادی، تحمل پریشانی، همسر وابسته به مواد
 • زکیه آخوندی، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد*، ابوالفضل حسینی، سمیه سادات ابراهیمی صفحات 245-266
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی رضایت از زندگی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به مصرف مواد در دختران نوجوان بود.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان شهر مشهد بود. از این بین، 261 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده، پرسشنامه گرایش به مصرف مواد و پرسشنامه رضایت از زندگی پاسخ دادند. به منظور تحلیل مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که رضایت از زندگی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به مصرف مواد دختران نوجوان نقش میانجی داشت. در مجموع، نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  لزوم تدوین برنامه ها و آموزش هایی جهت افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده در نوجوانان که افزایش رضایت از زندگی را در پی خواهد داشت، در نظام های خانواده و آموزش و پرورش پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، گرایش به مصرف مواد، رضایت از زندگی
 • معصومه بختیاری، مژگان پوردل* صفحات 267-288
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تحمل پریشانی و تاب آوری زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد بود.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شهر تهران در سال 1402 بود. از این بین، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه مقیاس تحمل آشفتگی و مقیاس تاب آوری را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. درمان شناختی رفتاری در 8 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی دو جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت و درمان شناختی رفتاری باعث افزایش تحمل آشفتگی و تاب آوری در زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد شد.

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها، درمان شناختی رفتاری می تواند در زمینه بهبود تحمل آشفتگی و تاب آوری زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد، مورد استفاده مشاوران و درمانگران خانواده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، تحمل آشفتگی، تاب آوری، اعتیاد
 • معصومه باقری*، مرضیه شهریاری، فاطمه کلاه کج صفحات 289-314
  هدف

  هدف مطالعه حاضر بررسی خرده فرهنگ‏های قومی (قوم عرب و بختیاری) و هنجارها و باورهای عامیانه تسهیل کننده مصرف مواد مخدر در استان خوزستان بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر قوم نگاری بود. جامعه پژوهش متخصصان و خانواده های بختیاری و عرب ساکن در استان بودند که براساس نمونه گیری گلوله برفی و با استفاده از تکنیک اشباع داده ها، 30 نفر از خانواده های بختیاری و عرب ساکن در استان و 10 نفر از متخصصان انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه بسترهای سوق دهنده مصرف مواد مخدر (رسوم و سنت های محلی) و زمینه و پیشینه های تسهیل کننده مصرف مواد مخدر (به هنجار شدن مصرف مواد) شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  بسترهای زمینه ساز خانوادگی و آموزشگاهی سهم چشم گیری در بروز و تداوم رفتار پرخطر مصرف مواد دارند. به نظر می رسد درمانگران، پژوهشگران و مشاوران از یافته های پژوهش حاضر می توانند برای کاهش و پیشگیری از رفتارهای پرخطر مصرف مواد بهره گیرند.

  کلیدواژگان: مصرف مواد، خوزستان، بسترهای فرهنگی، زیستی، اجتماعی، روان شناختی
 • محمد عباسی*، عزت الله قدم پور، عرفان بهرامی صفحات 315-332
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی خودکارآمدی مقابله ای در رابطه بین استرس نوجوانی و گرایش به مصرف مواد در دانش آموزان بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل دانش   آموزان شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 1402- 1401 بود که از این میان تعداد 318 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مقیاس استرس نوجوان، پرسشنامه خطرپذیری جوانان ایرانی و مقیاس خودکارآمدی مقابله ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین استرس نوجوانی و گرایش به مصرف مواد در دانش آموزان رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین، خودکارآمدی مقابله ای تعدیل کننده رابطه بین استرس نوجوانی و گرایش به مصرف مواد دانش آموزان بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج می توان گفت که افزایش استرس نوجوانی عامل مهمی در گرایش بیشتر دانش آموزان به مصرف مواد است که خودکارآمدی مقابله ای بالا موجب کاهش این اثر و خودکارآمدی مقابله ای پایین موجب افزایش این اثر می شود.

  کلیدواژگان: استرس نوجوانی، خودکارآمدی مقابله ای، گرایش به مصرف مواد، دانش آموزان
 • فرزاد جمشیدی خانیمنی*، راضیه جمشیدی خانیمنی، محمدمهدی حسن شاهی صفحات 333-351
  هدف

  هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های دلبستگی، ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی و سلامت اجتماعی در افراد وابسته به مصرف مواد و افراد بهنجار بود.

  روش

  پژوهش حاضر علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز درمانی اقامتی و افراد بهنجار در شهر مرودشت در سال 1402 بود. از این بین، 106 نفر در دو گروه افراد وابسته به مواد (53 نفر) و افراد بهنجار (53 نفر) به روش نمونه‎گیری‎ در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‎های سبک های دلبستگی، ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی و سلامت اجتماعی پاسخ دادند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که افراد بهنجار از دلبستگی ایمن بالاتری نسبت به افراد وابسته به مصرف مواد برخوردار بودند. افراد وابسته به مصرف مواد سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرایی بیشتر؛ میزان کمتری از ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی در سه بعد خودمختاری، شایستگی و ارتباط، و سلامت اجتماعی پایین تر در چهار بعد شکوفایی، همبستگی، پذیرش و مشارکت نسبت به افراد بهنجار داشتند.

  نتیجه گیری

  سبک های دلبستگی در کنار عدم ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی از عوامل زمینه ساز در گرایش و ابتلا به اعتیاد به مواد مخدر می باشد و سطوح پایین تر سلامت اجتماعی در بین افراد وابسته به مصرف مواد نسبت به افراد بهنجار از نشانه ها و پیامدهای اعتیاد به مواد مخدر می باشد.

  کلیدواژگان: ارضای نیازهای بنیادین، سبک های دلبستگی، سلامت اجتماعی، اعتیاد
|
 • Ali Taghvaeinia* Pages 7-30
  Objective

  The aim of this study was to analyze and discover different factors that influence substance dependence and the tendency to substance use in students.

  Method

  The method used in this study was qualitative grounded theory. The statistical population of this study included all unmarried male college students in Yasuj city, among whom 17 subjects were selected by purposive sampling, based on the saturation principle and in-depth semi-structured interview. The systematic analysis method of Strauss and Corbin (1998) and the three methods of open, central and selective coding were used to analyze the interviews. The three-stage recur method was used to analyze the interview data. The data were analyzed in three stages: open coding, axial coding and selective coding. According to the results, the core concept of the model was determined as non-effective beliefs of substance users’ categories.

  Results

  The results showed that the determinant and effective platforms for the tendency and addiction to substance use included educational, cultural, familial, social, economic and psychological aspects. Coding of the data led to the creation of categories and subcategories representing the causal, contextual, strategies and consequences of the lived experience of drug use from the perspective of the research participants.

  Conclusion

  The indicators in each of the components of the above classes can lead to substance dependence in a chain and together with other categories in a causal, background or intervening way. Based on the results of this assessment, it is possible to identify students at risk for substance use and to determine preventive and therapeutic measures for them.

  Keywords: Substance dependence use, Students, Grounded Theory
 • Zeinab Rahbar Kenarsari, Farzaneh Ranjbar Noushari*, Majid Baradaran Pages 31-54
  Objective

  The aim of the present study was to investigate the mediating role of self-control in the relationship between traumatic childhood experiences and craving in patients on methadone maintenance treatment.

  Method

  This study was a descriptive-correlational study of the structural equation modeling type. The statistical population included substance-dependent patients under treatment with methadone in addiction treatment centers in the city of Kochesfhan in 2024. 300 of them were selected using the convenience sampling method. The instruments used in this study included the childhood trauma questionnaire, the self-control scale, and the craving questionnaire. The data were analyzed using structural equation modeling.

  Results

  The results showed that traumatic experiences in childhood had a direct and significant impact on craving and self-control. Moreover, self-control significantly mediated the relationship between traumatic childhood experiences and carving, and the model was well-fitted.

  Conclusion

  According to the results, traumatic childhood experiences affecting self-control played an important role in the craving of patients receiving methadone maintenance treatment. These results can be used as a useful model, and more attention should be paid to the role of traumatic childhood experiences and self-control in the treatment of substance abuse and craving.

  Keywords: Self-control, Childhood traumatic experience, Carving, Methadone
 • Zahra Mostadam*, Ali Rezaee Sharif, HamidReza Sarrami Pages 55-78
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the lived experience of women who file for divorce with a substance-dependent spouse.

  Method

  The present study was a qualitative study based on a phenomenological approach. The statistical population was women applying for divorce with a substance-dependent spouse in Tehran in 2023, and 17 subjects were selected based on purposive sampling and using the technique of data saturation. Data collection was done through in-depth semi-structured interviews and the data were analyzed using thematic analysis.

  Results

  In this study, after extracting key phrases and words from the interview text, 4 main themes and 16 sub-themes were extracted. The main themes included marital dissatisfaction, emotional separation, forced divorce, and concern for the future of themselves and their children.

  Conclusion

  The families and especially the spouses of male substance users need comprehensive understanding and support as they are exposed to extreme personal and social vulnerability. These results give the treatment team a new perspective to understand more realistically the families of substance-dependent patients and their real problems.

  Keywords: Lived experience, Women with a substance-dependent spouse, Women seeking divorce, Phenomenology
 • Moslem Bagheri*, AliAsghar Mobasheri, Masood Nematollahi Pages 79-106
  Objective

  The aim of this study was to identify the challenges and opportunities of employing people seeking addiction treatment in the tourism industry.

  Method

  The present study was qualitative and based on a phenomenological approach. The statistical population of the study included the individuals seeking addiction treatment and the employers in the tourism industry in Fars province, from which 22 individuals were selected using the snowball sampling and applying the technique of data saturation. Thematic analysis method was used to analyze the data.

  Results

  The results show that the challenges in recruiting individuals seeking addiction treatment included two organizational and extra-organizational, four individual, interpersonal, administrative and institutional main themes and seventeen sub-themes. In addition, opportunities in hiring these individuals included two organizational and extra-organizational dimensions, 2 major themes including opportunities related to human resource management and social competitive opportunities, and 8 subthemes.

  Conclusion

  Having a job and a profession is one of the most important factors that prevent travelers from returning to substances and addiction. If a society wants to combat this social problem, it should not only recognize the challenges and opportunities in this area, but also appropriately provide employment and jobs for those recovering from addiction.

  Keywords: Addiction, Individuals seeking addiction treatment, Tourism, Phenomenology
 • Narjes Ameri, Sara Jamali* Pages 107-128
  Objective

  The present study sought to investigate the effectiveness of self-compassion-based mindfulness training on psychological distress and craving in stimulant-dependent individuals.

  Method

  The present study was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design and a control group. The statistical population of the study included all stimulant-dependent individuals referring to addiction treatment centers in the city of Kashan in 2023. Of them, 32 people were selected using the convenience sampling method and randomly divided into two experimental (n =16) and control (n =16) groups. Participants in both groups completed the depression-anxiety-stress scales and the craving questionnaire in the pre- and post-test. The self-compassion-based mindfulness training was carried out on the experimental group in eight 90-minute sessions with a frequency of one session per week. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results revealed that there was a significant difference between the two groups, and mindfulness training based on self-compassion-based mindfulness training reduced psychological distress and craving in the subjects.

  Conclusion

  According to the results obtained, experts in the field of addiction can emphasize the improvement of psychological distress and craving through self-compassion-based mindfulness training.

  Keywords: Mindfulness training, Self-compassion, Psychological distress, Craving, Stimulants
 • Fahimeh Gharehchahi, Abbas Rahmati, Parisa Hajkarami* Pages 129-148
  Objective

  The aim of the current study was to investigate the family factors that influence young people's attitudes toward substance use.

  Method

  The present research method was qualitative and based on a phenomenological approach. The statistical population comprised young substance users in the city of Niriz. 15 of them were selected based on purposive sampling and using data saturation technique. Data collection was done through an in-depth semi-structured interview and data analysis was done using the thematic analysis method.

  Results

  From the overall data, 9 primary concepts, 4 major categories including inappropriate parent-child interactions, inadequate supervision, parents' marital conflicts, and perceptions leading to substances, and finally a core category of dysfunctional family patterns were extracted.

  Conclusion

  The results of this study suggest that the parent-child relationship and parental supervision are among the most important factors determining young people's positive attitudes toward substances. Therefore, the family can be considered the most important factor in preventing and developing children's tendency to use substances.

  Keywords: Attitude toward substance use, Parent-Child Relationship, Parental Monitoring
 • Mohammad Hatami Nejad, Fazlolah Mirderikvand*, Mohamadali Sepahvandi Pages 149-174
  Objective

  The aim of the present study was to investigate the mediating role of difficulty in emotion regulation in the relationship between anxiety sensitivity and sense of coherence with readiness to use substances in students.

  Method

  The study was a descriptive-correlational of structural equation model type. The statistical population of the research included students from Lorestan University, of whom 384 were selected using the convenience sampling. The tools used in this research included the anxiety sensitivity questionnaire, the sense of coherence questionnaire, the difficulty in emotion regulation scale, and the addiction potential scale. To analyze the research model, the structural equation model was used.

  Results

  The findings showed that anxiety sensitivity and sense of coherence had a direct and significant effect on readiness to use substances. Additionally, difficulty in regulating emotions played a significant mediating role in the relationship between anxiety sensitivity and sense of coherence with readiness to use substances. In general, the results showed that the research model had good fit.

  Conclusion

  The obtained results show that individuals who are more inclined to use substances exhibit higher levels of anxiety sensitivity and have difficulty regulating emotions, while also demonstrating a lower sense of coherence. Therefore, paying attention to these variables is particularly important in reducing students' susceptibility to substance use.

  Keywords: Sense of coherence, Anxiety sensitivity, Difficulty in emotional regulation, Readiness to use substances, Students
 • Fatemeh Karimi, Fariba Zargarshirazi* Pages 175-194
  Objective

  The aim of this study was to examine the efficacy of cognitive behavioral therapy on cognitive emotion regulation and distress tolerance in women with spouses dependent on substances.

  Method

  The research method employed was semi-experimental, utilizing a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research included all women with substance-dependent spouses dependent on substances who were referred to addiction treatment centers in Ahvaz city in 2024. Among these, 32 people were selected using convenience sampling and were randomly divided into two groups: experimental (n=16) and control (n=16). The participants in both groups completed the cognitive emotion regulation and distress tolerance questionnaires in the pre-test and post-test. Cognitive-behavioral therapy was conducted with the experimental group in eight 45-minute sessions, with a frequency of one session per week. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed a significant difference between the two groups. Cognitive-behavioral couple therapy increased distress tolerance and improved cognitive emotion regulation skills in women with substance-dependent spouses.

  Conclusion

  According to the obtained results, experts in the field of addiction can utilize cognitive behavioral therapy to enhance capabilities related to distress tolerance and cognitive emotion regulation skills.

  Keywords: Cognitive-Behavioral therapy, Distress tolerance, Cognitive emotion regulation, Women with substance-dependent spouse
 • Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Forough Esrfilian*, Vahid Savabi Niri, Nazanin Haghighat Bayan, Razieh Dehghan Pages 195-220
  Objective

  The study aimed to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on coping styles, distress tolerance, and metacognitive beliefs in substance-dependent individuals.

  Method

  The research method employed was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the study included all drug-dependent men who sought treatment at addiction treatment clinics in Tehran in 2024. Among these, 40 people were selected using convenience sampling and were randomly divided into two groups: experimental (n=20) and control (n=20). The participants in both groups completed the multidimensional coping inventory, the distress tolerance scale, and the metacognitive beliefs questionnaire in the pre-test and post-test. Acceptance and commitment therapy was performed on the experimental group in 8 sessions lasting 90 minutes each, held twice a week. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The study findings indicated a significant difference between the two groups. Acceptance and commitment therapy led to a decrease in emotion-oriented and avoidant coping styles, as well as dysfunctional metacognitive beliefs. Conversely, it increased problem-oriented coping styles and distress tolerance in substance-dependent individuals.

  Conclusion

  The findings of this research indicate the effectiveness of acceptance and commitment therapy in improving the mental health of substance-dependent individuals. Given that these individuals are psychologically vulnerable, it is essential to implement measures to enhance their psychological health.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Coping styles, Distress tolerance, Metacognitive beliefs, Substance use
 • Monireh Mohamadi, Sheyda Jabalameli* Pages 221-244
  Objective

  This study aimed to investigate the effectiveness of group schema therapy on self-criticism and distress tolerance in women with substance-dependent spouses. 

  Method

   The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the study included all women with substance-dependent spouses who were trained in twelve steps in the Naranan Association of Isfahan. Of these, 30 individuals were selected by the convenience sampling method and randomly divided into an experimental group (n =15) and a control group (n =15). The participants in both groups completed criticism and distress tolerance questionnaires in the pre-and post-test. Schema therapy was performed on the experimental group in 12 sessions of 90 minutes with the frequency of one session per week. The data were analyzed by multivariate analysis of covariance. 

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the two groups, and schema therapy reduced self-criticism and improved distress tolerance in women with substance-dependent spouses. 

  Conclusion

  According to the obtained results, schema therapy can be used as an effective intervention to reduce self-criticism and improve distress tolerance of women with drug-dependent spouses and can be used in relevant educational and treatment centers.

  Keywords: Group therapy schema, Self-criticism, Distress tolerance, Substance dependent spouse
 • Zakiye Akhoundi, Mohammadjavad Asghari E*, Abolfazl Hosseini, Somayesadat Ebrahimi Pages 245-266
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the mediating role of life satisfaction in the relationship between perceived social support and the propensity for substance use in adolescent girls.

  Method

  The present study was a descriptive-correlative structural equation study. The statistical population of the study included the students of Mashhad city. Of these, 261 individuals were selected through a multistage cluster sampling method and responded to the perceived social support scale, the substance use tendency questionnaire, and the life satisfaction questionnaire. Structural equation modeling was used to analyze the research model.

  Results

  The results showed that  life satisfaction was a mediator in the relationship between perceived social support and substance use tendency in teenage girls. Overall, the results showed that the model had good fit.

  Conclusion

  It is recommended that programs and training be developed in family and educational systems to increase perceived social support in teenagers, which will lead to an increase in life satisfaction.

  Keywords: Perceived social support, Substance use tendency, Life satisfaction
 • Masoumeh Bakhtiari, Mojgan Pourdel* Pages 267-288
  Objective

  The aim of the present study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral therapy on the distress tolerance and resilience of women with substance-dependent incarcerated spouses.

  Method

  The present study was a semi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population of the study included all women with substance-dependent incarcerated spouses who were served by the Tehran Prisoners Support Association in 2024. Among them, 30 individuals were selected by the convenience sampling method and were randomly divided into an experimental group (n =15) and a control group (n =15). Participants in both groups completed the distress tolerance scale and the resilience scale in the pre- and post-test. Cognitive behavioral therapy was conducted in the experimental group in 8 sessions of 90 minutes each with a frequency of two sessions per week. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the two groups, and that cognitive behavioral therapy significantly increased distress tolerance and resilience in women with substance-dependent incarcerated spouses.

  Conclusion

  Based on the results, cognitive behavioral therapy can be used by counselors and family therapists to improve the distress tolerance and resilience of women with substance-dependent incarcerated spouses.

  Keywords: Cognitive behavior, Distress tolerance, Resilience, Addiction
 • Masoumeh Bagheri*, MARZIYEH SHAHRYARI, Fatemeh Kolahkaj Pages 289-314
  Objective

  The aim of the present study was to investigate ethnic subcultures (Arab and Bakhtiari) and the norms and popular beliefs that facilitate drug use in Khuzestan province.

  Method

  The present research employed ethnography as the research method. The research statistical population consisted of experts and Bakhtiari and Arab families residing in the province. Thirty individuals from Bakhtiari and Arab families living in the province, along with ten experts, were selected using snowball sampling and the data saturation technique for the study. Data collection was conducted through in-depth semi-structured interviews, and data analysis was performed using thematic analysis method.

  Results

  In this study, the driving forces behind substance use (local customs and traditions) and the enabling factors that support substance use (the normalization of substance use) were identified.

  Conclusion

  Family and school contexts significantly contribute to the onset and persistence of high-risk substance use behavior. It seems that therapists, researchers, and counselors can use the findings of the current research to reduce and prevent high-risk substance use behaviors.

  Keywords: Substance use, Khuzestan, Cultural, biological, social, psychological contexts
 • Mohammad Abasi*, Ezatolah Ghadampour, Erfan Bahrami Pages 315-332
  Objective

  The present study aimed to investigate the moderating role of coping self-efficacy in the relationship between adolescent stress and the tendency to use substances among students.

  Method

  This research was descriptive and correlational. The research population included the students of Khorram Abad city in the academic year 2023-2024, of whom 318 individuals were selected through multi-stage cluster sampling. Data collection tools included the adolescent stress scale, the Iranian adolescent risk-taking scale, and the coping self-efficacy scale. Pearson's correlation and hierarchical regression were used to analyze the data.

  Results

  The results indicated a significant relationship between adolescent stress and the tendency to use substances among students. In addition, coping self-efficacy moderated the relationship between adolescent stress and students' tendency to use substances.

  Conclusion

  Based on the results, it can be concluded that the rise in adolescent stress plays a significant role in the inclination of most students to use substances. Therefore, high coping self-efficacy mitigates this impact, while low coping self-efficacy exacerbates it.

  Keywords: Adolescent stress, Coping self-efficacy, Tendency to substance use, Students
 • Farzad Jamshidi Khanimani*, Razieh Jamshidi Khanimani, MohammadMehdi Hasan Shahi Pages 333-351
  Objective

  The aim of this study was to compare the attachment styles, satisfaction of basic psychological needs and social health of substance-dependent and normal people.

  Method

  The present study was causal-comparative. The statistical population of the study included all substance-dependent patients admitted to residential treatment centers and normal people in Morvdasht city in 2024, of which 106 people were selected in two groups of substance-dependent (n = 53) and normal people (n = 53), using convenience sampling method and answered the questionnaires of attachment style, satisfaction of basic psychological needs, and social health. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that normal people had higher secure attachment than substance-dependent people. People with substance dependence showed more insecure avoidant and ambivalent attachment styles, lower levels of satisfaction of basic psychological needs in the three dimensions of autonomy, competence and connection; and lower social health in the four dimensions of flourishing, solidarity, acceptance and participation compared to normal people.

  Conclusion

  Attachment styles and the lack of satisfaction of basic psychological needs are factors underlying addiction, and a lower level of social health in substance-dependent people compared to normal people is one of the symptoms and consequences of addiction.

  Keywords: Satisfaction of basic needs, Attachment styles, Social health, Addiction