فهرست مطالب

نشریه جستارهای اقتصادی ایران
پیاپی 38 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کریم اسلاملوییان* صفحات 7-29

  یکی از یافته‎‎ های اسلاملوییان (1394) این است که لازم نیست سود فقط متعلق به یک عامل تولید باشد؛ بلکه دیگر نهاده ‎ها نیز می‎توانند در سود شریک شود. افزون‎ بر این، این اصل که پذیرش خطرات ناشی از نااطمینانی توسط یک عامل تولید، می‎تواند منشا استحقاق سود برای آن باشد، تعارضی با نگرش اسلامی ندارد. این تحقیق با استفاده از یک الگوی ساده، مقاله اسلاملوییان (1394) را گسترش داده و به مقایسه نظام توزیعی مبتنی بر پرداخت اجرت قطعی به عوامل تولید با نظام مبتنی بر مشارکت در سودوزیان در شرایط عدم اطمینان می‎پردازد. همچنین، چارچوب طراحی شده، امکان بررسی دیدگاه آیت‎ الله صدر درخصوص سهم ماده مملوک در تولید را فراهم می‎کند. نشان داده می‎شود که در شرایط اطمینان و تعادل تفاوتی میان پرداخت اجرت قطعی به عوامل تولید با روش مشارکت در سود وجود ندارد. اما در شرایط عدم ‎اطمینان جایگزینی نظام پرداخت اجرت با یک نظام مبتنی بر مشارکت در سودوزیان تعارضی با رویکرد اسلامی برای توزیع سهم عوامل تولید اعم از نیروی کار، سرمایه فیزیکی و حتی ماده اولیه ندارد و بلکه با عدالت توزیعی سازگارتر است و با محدودکردن مزدبگیری کرامت انسانی نیز بهتر حفظ می‎شود؛ زیرا عدالت، معیار اصلی برای تعیین نوع قراردادها و انتخاب بایدهاونبایدهای سیاستی برای یک اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی است. بنابراین، حکومت‎ها باید با درنظرگرفتن عناصر زمان و مکان، سیاست‎های مناسب را برای جبران عادلانه خدمات عوامل تولید ازطریق تشویق به مشارکت نهاده ‎ها در سود را در دستور کار خود قرار دهند. یافته این پژوهش می‎تواند درراستای ساخت یک نظریه سود برای یک نظام مبتنی بر مشارکت در سود با رویکرد اسلامی به ‎کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: جبران خدمات عوامل تولید، عدماطمینان، اجرت ثابت، مشارکت در سودوزیان، عدالت توزیعی
 • احسان موسوی*، تیمور رحمانی، علی طیب‎نیا صفحات 31-57

  هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی کشورهای درحال‎ توسعه و استخراج دلالت‎هایی برای اقتصاد سیاسی نظام ارزی ایران است. در این پژوهش با استفاده از مدل‎های لاجیت و پروبیت ترتیبی به بررسی تاثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال‎توسعه با درآمد متوسط طی دوره 2012−1996 پرداخته ایم. نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده این است که در نمونه مورد بررسی، افزایش در اندازه اقتصاد، احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در کیفیت نهادی، قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال انتخاب نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد. نتیجه دیگر اینکه عوامل اقتصاد سیاسی اثرات متفاوتی در انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط دارند. در نتیجه، با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه عوامل اقتصاد سیاسی تاثیر قابل ملاحظه ای بر انتخاب نظام ارزی دارند و ازآنجاکه تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر انتخاب نظام ارزی سبب اتخاذ نظام ارزی غیربهینه می گردد، سیاست گذاران در این کشورها بایستی در نحوه انتخاب نظام ارزی تجدید نظر کنند. همچنین با توجه به نتایج تجربی این پژوهش، کشورهای درحال توسعه با کیفیت نهادی ضعیف همچون ایران قادر به حفظ نظام ارزی ثابت نیستند.

  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، نظام ارزی، کشورهای درحال‎توسعه، لاجیت ترتیبی، پروبیت ترتیبی
 • سید حسین میر معزی* صفحات 59-91

  ارزش شناخت یکی از محورهای اصلی و مهم مباحث معرفت شناسی است که به صورت مستقیم در روش شناسی دانش تاثیرگذار است. پرسش اصلی این است که چگونه می‎توان شناخت های درست، حق و صادق را از پندارهای نادرست، باطل و کاذب بازشناخت؟ ارزش شناخت مشتمل بر دو نظریه صدق و توجیه است. این مقاله درصدد تبیین و مقایسه تطبیقی نظریه صدق و توجیه در فلسفه دانش اقتصاد متعارف و دانش اقتصاد اسلامی و نتایج و الزامات آن در روش شناسی این دانش است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان اصلی دانش اقتصاد متعارف در نظریه صدق «مطابقت گرای تجربی» و در نظریه توجیه «مبناگرای تجربی» است؛ گرچه برخی فیلسوفان اقتصادی به تبعیت از تحولاتی که در معرفت شناسی در فلسفه و فلسفه علم در غرب رخ داد، نظریاتی همچون عمل گرایی و انسجام گرایی و هرج و مرج گرایی را به عنوان نظریه صدق یا توجیه مطرح کرده و برگزیدند. این درحالی است که فیلسوفان اسلامی بالاجماع، در نظریه صدق «واقع گرای مطابقت گرا» و در نظریه توجیه «مبناگرای عقل گرا» هستند. در ادامه، مبتنی بر این دو نظریه در فلسفه اسلامی، چگونگی ارزشیابی گزاره های دانش اقتصاد اسلامی در چهار رشته مذهب، نظام، نظام سازی و علم اقتصاد اسلامی تبیین شده است.

  کلیدواژگان: معرفت شناسی، ارزش شناخت، نظریه صدق، نظریه توجیه، مذهب اقتصادی، نظام اقتصادی، نظام سازی، علم اقتصاد
 • علیرضا لشکری* صفحات 93-116

  در دو قرن اخیر در علوم انسانی، و به‎ ویژه اقتصاد، موضوع چگونگی و چرایی انتخاب، دامنه رو به ‎گسترشی داشته و حوزه ‎های بیشتری از دانش اجتماعی را متاثر کرده است. چگونگی و چرایی تعریف انتخاب در دانش اقتصاد بیشترین تاثیر را بر شکل‎ گیری مفهوم کمیابی داشته و بدین‎ ترتیب شاکله کلی اقتصاد در منظومه فکری نوین خود مرهون تعریف انتخاب است. در شاخه‎ های دیگر علوم انسانی نیز با عنایت به مفهوم انتخاب، مفاهیمی مانند کنترل انتخاب و تنظیم‎ گری رفتار انسان بیش‎ازپیش موردتوجه دانشمندان قرار گرفته است. این مقاله با روش بررسی اسنادی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، پس از بحث در مورد معنای انتخاب در اقتصاد متعارف و کمیابی مترتب بر آن، در جستجوی معنای انتخاب در اقتصاد اسلامی و تاثیر آن بر مفهوم کمیابی و درنتیجه جایگاه آن در شکل ‎گیری مباحث تولید و توزیع می‎باشد. این مقاله نتیجه می‎گیرد رفتار انسان‎ها در هر نظام فکری نمی‎تواند گسسته از غایت و هدف رفتار در آن نظام باشد. در نگرش اسلامی، انسان و جهان، غایتمند و درراستای کمال و قرب به خداوند آفریده شده است و تمامی مقدمات و لوازم و مواهب این حرکت در نظام خلقت تعبیه شده است و انتخاب و کمیابی، دراین‎ چارچوب، معنایی متفاوت از معنای پذیرفته‎ شده در اقتصاد رایج و متناسب با دیدگاه جانشینی انسان و مسیولی ت‎پذیری او دارد.

  کلیدواژگان: انتخاب، منابع، خواسته، نیاز، هدف، کمیابی
 • علی آقایی*، حسین حسن زاده سروستانی، سید محمدهادی سبحانیان صفحات 117-141

  دولت‎ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تامین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می‎تواند به اشکال مختلفی تامین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه‎ های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می‎تواند با طراحی سیستم ‎های مالیات‎ ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تامین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سوال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله‎ گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش‎نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه‎ های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده ‎های مطروحه در قالب مضامین پایه داده‎ های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد.در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته ‎بندی شده و مضامین سازمان‎ دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه ‎مدت، میان‎مدت و بلندمدت دسته‎ بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه‎ های مالیاتی تبیین شد.

  کلیدواژگان: مالیات، تامین مالی دولت، بودجه، بازار سرمایه
 • مصطفی کاظمی نجف آبادی*، یاسر حاجی پور صفحات 143-167

  هرچند در آثار فقهی، خلق‎پول از منظر اکل مال به باطل و... بررسی شده اما با توجه به حجم زیاد خلق‎ پول بانک‎های خصوصی و تاثیرات گسترده آن بر مقوله عدالت، ارزیابی فقهی خلق‎ پول بانک‎های خصوصی از منظر عدالت و ظلم، ضروری می‎باشد. سوال اصلی این است که به چه دلایلی خلق ‎پول بانک‎های خصوصی ظلم محسوب می‎شود و آیا مصداق قاعده فقهی حرمت ظلم می‎باشد؟ تحقیق حاضر که با روش توصیفی−تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‎ ای صورت گرفته، نشان می‎دهد که با توجه به تحلیل ترازنامه‎ای، خلق‎پول بانک‎های خصوصی، با دو تبیین، مشمول قاعده حرمت ظلم است: 1.درآمدزایی عظیم بانک‎های خصوصی از محل حق‎ آقایی ناشی از خلق‎ پول با حمایت بانک ‎مرکزی 2.تضعیف (فاحش) در قدرت‎خرید دارندگان پول در فرض خلق ‎پول گسترده بانک‎های‎ خصوصی. در نهایت، با توجه به این نتایج، پیشنهاد سلب قدرت خلق‎ پول از بانک‎های ‎خصوصی مطرح می‎شود.

  کلیدواژگان: خلق پول، بانک خصوصی، قاعده فقهی عدالت، پول اعتباری
 • محمدجواد نوراحمدی، علی نصیری اقدم، محمدحسین عارف* صفحات 169-202

  تاکنون مطالعات زیادی برای پاسخ به این سوال صورت گرفته است که منابع‎ طبیعی چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارند. پاسخ مطالعات به این سوال متفاوت است، برخی نشان می‎‎‎‎دهند منابع‎ طبیعی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد، برخی تاثیر منفی (نفرین منابع) و تعدادی نیز تاثیر مثبت را نشان می‎دهند. هدف این مطالعه این‎‎‎‎ است که با استفاده از ابزار فراتحلیل، برآیند روشمندی از نتایج متفاوت مطالعات این حوزه ارایه دهد. فرضیه این پژوهش این‎ است که «بر اساس اندازه اثر حاصل از برآیند نتایج مطالعات تجربی منفرد و با در نظر گرفتن تورش انتشار و ناهمگنی انتشار، فرضیه نفرین منابع ‎طبیعی رد می‎‎‎‎شود». به‎ این ‎منظور، طبق چارچوب مشخصی، مطالعات منتشرشده و در دسترس تا پایان ماه اوت 2021 را مورد بررسی قرار دادیم. پس از مطالعه چکیده پژوهش ‎ها، نهایتا 87 مطالعه‎‎‎‎ منفرد شامل 1172 رگرسیون که دارای یک متغیر توضیحی نشان‎‎‎‎ دهنده‎‎‎‎ منابع‎ طبیعی بودند و متن کامل آنها به صورت رایگان در دسترس بود را انتخاب کرده و نتایج رگرسیون‎‎‎‎ های این مقالات را به دقت استخراج و شماره ‎گذاری کردیم و پس از آن فراتحلیل را انجام دادیم. نتایج فراتحلیل چندسطحی این مطالعه نشان می‎‎‎‎دهد درحالت کلی منابع‎ طبیعی تاثیر منفی کوچکی (087/0−) بر رشداقتصادی دارند. بنابراین فرضیه اولیه این مطالعه رد می‎‎‎‎شود، و اندازه اثر کل، نفرین منابع را نشان می‎‎‎‎دهد، اگرچه شدت آن طبق معیار کوهن کم است. مطالعه حاضر نشان می‎‎‎‎دهد پژوهش ‎‎‎‎هایی که مولفه‎ هایی مانند نوع منابع‎ طبیعی، میزان وابستگی اقتصاد به منابع ‎طبیعی، کیفیت نهادی، سرمایه ‎‎‎‎گذاری، آزادی تجاری و... را در مدل‎هایشان در نظر گرفته‎ اند، تاثیر منابع‎طبیعی بر رشد اقتصادیشان تغییر کرده است.

  کلیدواژگان: منابع طبیعی، رشد اقتصادی، نفرین منابع، رویکرد فراتحلیل، اندازه اثر کل
 • داود رشیدی، محمد واعظ برزانی*، رسول بخشی دستجردی صفحات 203-237

  در اقتصاد ایران تامین مالی کسری ‎بودجه دولت تاکنون به ‎طور ‎سنتی از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام ‎می‎شود. در بسیاری از کشورها اوراق قرضه مهم‎ترین روش تامین مالی کسری ‎بودجه میباشد؛ اما به‎ دلیل مسایل شرعی در نظام حقوقی اقتصاد ایران پذیرفتنی نیست. به‎ همین دلیل اندیشمندان اقتصاد اسلامی در ایران یک ابزار تامین‎ مالی جایگزین به نام اسناد خزانه اسلامی معرفی کرده‎ اند که ماهیت آن متفاوت از اوراق قرضه متعارف است. این پژوهش به مقایسه و تحلیل سه روش استقراض از بانک مرکزی، اوراق ‎قرضه و اسناد خزانه ‎اسلامی به‎ عنوان روش ‎های تامین مالی کسری بودجه بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان مانند تورم، سرمایه ‎گذاری، تولید ناخالص ‎داخلی و... می‎پردازد.این مقایسه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز با در نظر گرفتن روش ‎های متفاوت تامین مالی کسری بودجه دولت انجام شده است. تلفیق نتایج نشان ‎می‎دهد استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی کسری بودجه دولت مناسبتر از دو ابزار دیگر یعنی استقراض از بانک مرکزی و استفاده از اوراق قرضه است.

  کلیدواژگان: کسری بودجه، اسناد خزانه اسلامی، استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه، DSGE
 • احمدرضا بختیاران، سید محسن سجادی* صفحات 239-266

  یکی از چالش‎های مهم شهرداری‎ها تامین مالی است. ناپایداری منابع درآمدی شهرداری‎ها و نیز وظایف گسترده، باعث کندی و اولویت‎ بندی انجام وظایف و خدمات شهری شده است. سنت وقف که پیشینه‎ای غنی دارد در هر بره ه‎ای معمار کالبد شهری دوران خودش بوده است. مردم در گذشته بسیاری از نیازهای شهری خود را که شاید امروز در دسته‎ های کمتر اولویت‎دار مدیریت شهری قرار می‎گیرد، با کمک مردم و وقف اموال و دارایی می‎ساختند. وقف در کشورهای غربی نیز دستاوردهای موفقی، مخصوصا در حوزه آموزش داشته است. این ایده با استفاده از تکنیک CVM یا ارزش ‎گذاری مشروط در سطح شهر قم سنجیده شد. در این پژوهش از 384 نفر از سرپرستان خانوار ساکن قم نظرخواهی به عمل آمد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان تمایل به پرداخت هر فرد به‎ طور متوسط معادل دویست و پنجاه و یک هزار تومان است؛ که ارزش تامین مالی وقفی، در مجموع ماهانه تقریبا نزدیک به 961 میلیارد ریال می‎شود.

  کلیدواژگان: تامین مالی شهرداری، مالیه عمومی، بخش سوم اقتصاد، وقف، اوراق وقف
 • رضا یارمحمدی*، محمد توحیدی، حامد تاجمیر ریاحی، ایمان صمدی نیا صفحات 267-301

  صکوک، که با عنوان اوراق بهادار اسلامی شناخته می‎شوند، به ‎عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش‎های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل ‎شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش داده‎ اند. یکی از پیشرفت‎های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه‎ گذاری با مسیولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسایل زیست‎ محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)  تمرکز دارد. منظور از سرمایه‎ گذاری‎ های با مسیولیت اجتماعی، ادغام ارزش ‎های شخصی و دغدغه‎ های اجتماعی با تصمیمات سرمایه‎ گذاری است. در این پژوهش، ضمن بررسی خاستگاه نظری و سیر تطوری اوراق بهادار اسلامی سرمایه ‎گذاری با مسیولیت اجتماعی، مولفه ‎های موثر بر توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه‎ گذاری با مسیولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران احصا و به‎ منظور اعتبارسنجی این مولفه ‎ها از طریق توزیع پرسش‎نامه به جمع‎ آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه‎ گذاری با مسیولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی و مفاهیم و مولفه ‎های اثرگذار بر توسعه این بازار دسته ‎بندی شده است.

  کلیدواژگان: اوراق بهادار اسلامی، اوراق سرمایه‎گذاری با مسئولیت اجتماعی، اوراق سبز، تامین مالی، مالی اسلامی
 • مسعود سعادت مهر*، روزبه بالونژادنوری صفحات 303-330

  رفتار مصرف‎ کنندگان و سبک‎های خرید آنها می‎تواند عاملی مهم در تقویت کالاهای داخلی یا تضعیف آنها درمقابل کالاهای خارجی باشد. هرچه سلیقه مصرف‎ کنندگان به سمت استفاده از کالاهای داخلی بیشتر باشد، رشد اقتصادی، تولید داخلی و اشتغال بیشتر می‎شود؛ ازاین‎رو آگاهی از سبک‎های خرید مصرف ‎کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. با این کار می‎توان معیارهای تصمیم به خرید مصرف‎ کنندگان را استخراج نمود و بر مبنای آنها راهکارهای عملی جهت خرید و حمایت از کالاهای ایرانی را درمقابل کالاهای خارجی ارایه کرد. بنابراین، در این پژوهش، سبک‎های مصرف و تقاضای خرید مصرف ‎کنندگان بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر هرکدام از سبک‎های تصمیم‎ گیری خرید بر مصرف کالاهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شامل افراد بالای هجده سال ساکن در استان لرستان به تعداد 1 میلیون و 260 هزار و 393 نفر است که از این جامعه تعداد 355 نفر براساس فرمول کوکران به ‎عنوان نمونه انتخاب شد. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسش‎نامه انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ‎ها با استفاده از روش مدل‎یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می‎دهد سبک‎های خرید ملی‎ گرایی اقتصادی، کیفیت‎ گرایی، قیمت‎ گرایی و تبلیغ ‎گرایی رابطه مثبت و سبک‎های برندگرایی و مدگرایی رابطه منفی با مصرف کالاهای ایرانی دارند. ملی‎ گرایی اقتصادی بیشترین تاثیر مثبت و تبلیغ ‎گرایی کمترین تاثیر مثبت را بر مصرف کالاهای ایرانی دارند.

  کلیدواژگان: سبک‎های خرید، ملی‎گرایی اقتصادی، برندگرایی، مدگرایی
 • محسن سامی، بهروز صادقی عمروآبادی*، فروزان بکتاش صفحات 331-362
  هدف تحقیق حاضر مقایسه تطبیقی اثر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ بهره بر رشد و توسعه اقتصادی 20 کشور منتخب اسلامی و 20 کشور غیر اسلامی طی دوره زمانی 2010 تا 2021 می باشد. برای این منظور از رویکرد سیستم معادلات همزمان و شبکه عصبی بازگشتی استفاده شد. نتایج نشان می دهد نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره اثرات منفی و معنادار به میزان 05/0 و 03/0 درصد بر شاخص رشد اقتصادی در کشورهای مسلمان مورد بررسی داشته است در حالی که این اثر گذاری در کشورهای غیر مسلمان برابر با 21/0 و 65/0 درصدو معنادار بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در کشورهای غیر مسلمان شدیدتر از کشورهای مسلمان بوده است. دیگر نتایج نشان می دهد نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره اثرات منفی و معنادار به میزان 08/0 و 05/0 درصد بر شاخص توسعه اقتصادی در کشورهای مسلمان مورد بررسی داشته است در حالی که این اثر گذاری در کشورهای غیر مسلمان برابر با 09/0 17/0 درصد و معنادار بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که اثر نوسانات نرخ ارز بر توسعه اقتصادی در کشورهای غیر مسلمان شدیدتر از کشورهای مسلمان بوده است.
  کلیدواژگان: نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نرخ بهره، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی
|
 • Karim Eslamloueyan * Pages 7-29

  This article is an extension of the Eslamloueyan (2015). One of the key findings of that research is that the profit doesn't need to belong to only one production factor, but other inputs can also share in the profit. In addition, the economic principle that those who bear the risks are entitled to profit does not contradict Islamic viewpoints. Using a simple model, we compare the distribution system based on fixed payment to the profit-loss sharing system under uncertainty. Additionally, our framework allows us to examine Ayatollah Sadr's theory regarding the share of the Mamluk material owner in production. We argue that there is no difference between the fixed payments and the profit-loss sharing methods to compensate the services of production factors in the equilibrium under the certainty case. However, when there is uncertainty, our results suggest that replacing the fixed payment system with a profit-loss sharing system is more compatible with distributive justice and better maintains human dignity. Hence, to better compensate for the services of different factors of production, governments should take specific measures to promote a profit-loss-sharing system. Our findings might be used to develop a theory of profit for an economic system with an Islamic perspective.

  Keywords: Factors of Production, Uncertainty, Fixed Payment, Profit-Loss Sharing, distributive justice
 • Ehsan Mousavi *, Taimor Rahmani, Ali Taiebnia Pages 31-57

  The main purpose of this study is to investigate the extent and manner of the impact of political economy factors on the de facto exchange rate regime in developing countries and to extract implications for the political economy of the Iranian exchange rate regime. In this study, using ordered logit and probit models, we examine the impact of trade, financial, and political economy factors on the real exchange rate regime in middle-income developing countries during the period 1996-2012. The results of the research show that in the sample, an increase in the size of the economy increases the likelihood of choosing a floating exchange rate regime, and an increase in institutional quality, government strength, the power of interest groups, the level of democracy, and oil rents increases the likelihood of choosing a fixed exchange rate regime. Another conclusion is that the political economy factors have different effects on the choice of exchange rate regime in developing countries with upper-than-average incomes and developing countries with lower-than-average incomes. As a result, given that in developing countries the political economy factors have a significant impact on the choice of exchange rate regime, and since the influence of political economy factors on the choice of exchange rate regime leads to the adoption of a non-optimal currency system, policymakers in these countries need to reconsider how they choose the currency system. Also, according to the experimental results of this study, developing countries with poor institutional quality such as Iran are not able to maintain a stable exchange rate regime.

  Keywords: Political Economy, Exchange Rate Regime, Developing Countries, Ordered Logit, Ordered Probit
 • Seyed Hossein Mir-Moezi * Pages 59-91

  The value of recognition is one of the main and important subject matters in epistemology, which directly affects the methodology of knowledge. The key question is how to recognize correct, true and valid cognitions from false, invalid and false ideas? The value of recognition consists of two theories of truth and justification. This article aims to explain and compare the theory of truth and justification in the philosophy of conventional economic knowledge and Islamic economic knowledge and its results and requirements in the methodology of this knowledge. The results of the research show that the main stream of conventional economic knowledge is "empirical compatibilist" in the theory of truth and "empirical fundamentalist" in the theory of justification; ; Although some economic philosophers, following the developments that took place in epistemology in philosophy and philosophy of science in the West, proposed and chose theories such as pragmatism, integrationism, and anarchism as the theory of truth or justification. While the Islamic philosophers are "conformist realist" in the theory of truth and "rationalist fundamentalist" in the theory of justification. Then, based on these two theories in Islamic philosophy, how to evaluate the propositions of Islamic economic knowledge in the four fields of religion, system, system development and Islamic economics has been explained.

  Keywords: Epistemology, value of recognition, theory of truth, theory of justification, economic religion, Economic System, system building, economics
 • AliReza Lashkari * Pages 93-116

  The subject of what and how to choose in the last two centuries in the humanities, and especially in economics, has an expanding scope and has affected more areas of social knowledge. In economics, the concept of scarcity has accepted the most impact by the How to define choice. The overall structure and content of the economy in its new intellectual system is completely dependent on the definition of the concept of choice. In other branches of human sciences, concepts such as control of choice and regulation of human behavior have received more and more attention from scientists. This article, after discussing the meaning of choice in conventional economy and its consequent scarcity, examines the meaning of choice in Islamic economy and its impact on the concept of scarcity with the method of document analysis using the content analysis method. The article concludes that human behavior in any intellectual system cannot be separated from the end and purpose of behavior. In the Islamic view, man and the world are created in the direction of perfection and closeness to God, and all the prerequisites and requirements for this movement are embedded in the system of creation. Selection and scarcity, in this context, have a different meaning from the meaning accepted in orthodox economics and in accordance with the view of caliphate and man's representation of God and his responsibility.

  Keywords: choice, Resources, desire, Need, goal, Scarcity
 • Ali Aghaie *, Hossein Hasanzadeh Sarvestani, Seyed MohammadHadi Sobhanian Pages 117-141

  Governments need income to be able to perform their main tasks such as providing health, education, and security for society. This income can be provided in different ways, each of which has its effects. One of the ways to earn a stable income for the government is to use the tax capacity. The government can provide its income by designing tax systems in the asset markets, and the capital market will be one of the government's target markets. Therefore, the central question of the research is designed as follows: What is the appropriate mechanism for collecting taxes from the traders of the Tehran Stock Exchange?To answer this question, while examining the historical course of the research topic in Iran and the successful experiences of the target countries, by designing a questionnaire, the opinions of public finance and capital market experts were obtained in the form of separate interviews, and by using the method of thematic analysis of the proposed ideas in the form of the basic themes of the data. It provided the requirements for the design of the tax collection mechanism in the Tehran Stock Exchange. In the end, the research results were categorized into ten domains and formed organizing themes. Then, the mentioned topics were categorized in the form of mandatory considerations for the implementation of the proposed mechanism in 3 sections short-term, medium-term, and long-term measures. In the end, according to the mentioned considerations, the proposed mechanism was explained in 3 separate categories of tax bases.

  Keywords: Tax, Government Finance Budget, Capital market, Economic System
 • Mostafa Kazeminajafabadi *, Yaser Haje Poor Pages 143-167

  Although in jurisprudential works, the creation of bank money has been examined from the point of view of titles such as the return of wealth to falsehood, etc., but considering the large volume of money creation of private banks in new economies and its wide-ranging effects on the category of justice, the jurisprudential evaluation of creation of the money of private banks is necessary from the point of view of justice and oppression. The main question is, by what means, the creation of private banks' money is considered oppression, and is the oppression of these funds acceptable from a jurisprudential point of view? The current research, which was carried out with the descriptive-analytical method and the collection of library data, shows that according to the balance sheet analysis, the creation of money of private banks is subject to the rule of sanctity of cruelty in two ways: 1. Generating huge income. Private banks from the place of royalties resulting from money creation with the support of the central bank, 2. Gross losses in the purchasing power of money holders in the assumption of extensive money creation by private banks. Finally, according to these results, the proposal to remove the power of money creation from private banks was proposed.

  Keywords: creation of money, private bank, legal rule of justice, credit money, oppression
 • MohammadJavad Nourahmadi, Ali Nassiri Aghdam, MohammadHossein Aref * Pages 169-202

  There have been studies to answer the question of how natural resources affect on economic growth. The answer to this question is very different, some show natural resources have no affect on economic growth, some show a negative impact (resource curse) and others show a positive effect. The purpose of this study is to provide a trendy outcome of the different results of these studies by using a Meta−analysis tool. The hypothesis of this study is that "based on the effect resulting from individual empirical studies, and given the transcription of publishing and heterogeneity, the hypothesis of the natural resource curse is rejected." To this end, we have examined studies by the end of August 2021 according to a specific framework. After studying abstracts, finally 87 single studies, which summarized 1172 regression had a explanatory variable indicating the natural resources, and the text was available, and the results of the regression of these articles carefully selected and addressed the results of these articles. The results of this study show that the natural resources generally have a small negative effect (−0.087) on economic growth. Therefore, the initial hypothesis of this study is rejected, and the size of the total effect shows the resource curse, although its intensity is low according to Cohen's criterion. The present study shows that research has changed the impact of natural resources on economic growth, such as the abundance and dependence of the economy on natural resources, institutional quality, investment, trade freedom, etc in their models.

  Keywords: Meta−Analysis, Economic Growth, Natural Resources
 • Davoud Rashidi, Mohammad Vaez Barzani *, Rasoul Bakhshi Pages 203-237

  The Iranian government has traditionally financed its budget deficit through borrowing from the Central Bank. In contrast, many countries rely on bonds as the primary method to finance the budget deficit. The Iranian economy rejects this method based on religious considerations. Islamic Economists in Iran have proposed an alternative financial instrument called the Islamic Treasury Bills, which inherently differ from bonds. This study analyzes and compares how borrowing from the Central Bank, bonds, and Islamic Treasury Bills as budget financing methods affect macroeconomic variables, such as inflation, investment, and gross domestic product. This study uses a Dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE) for an open economy by considering various methods of financing budget deficit. Findings suggest that using Islamic Treasury Bills to finance the government's budget deficit is preferable to the two other approaches, i.e., borrowing from the Central Bank and issuing bonds.

  Keywords: Budget deficit, Islamic treasury bills, borrowing from the CBI, bonds, DSGE
 • AhmadReza Bakhtiyaran, Seyed Mohsen Sajjadi * Pages 239-266

  Financing is one of the most important challenges of municipalities. The instability of the revenue sources of the municipalities, as well as the extensive tasks, has caused the slowness and prioritization of the tasks and municipal services. The Waqf tradition, which has a rich history, has been the architect of the urban body of its time at any time. In the past, people built many of their urban needs, which may be placed in the less priority categories of urban management, with the help of people and Waqf of property. Waqf in western countries has also had successful achievements, especially in education. This idea was measured using the CVM or conditional valuation technique in Qom. In this research, 384 head of households living in Qom were consulted. The results of the study showed that the willingness to pay per person is equivalent to two hundred and fifty thousand Iranian Tomans on average. The value of Waqf financing is almost 961 billion Rials per month.

  Keywords: Municipal Financing, Public Finance, The Third Sector of the Economy, Waqf, Waqf bonds
 • REZA Yarmohammadi *, Mohammad Tohidi, Hamed Tajmir, Iman Samadinia Pages 267-301

  Sukuk, which is known as Islamic security, has become one of the important sectors of the Islamic financial industry as an alternative to bonds for more than a decade, and since then, many Islamic and even non-Islamic institutions have entered this sector or have expanded their activities in it. One of the next developments in the Islamic securities market is the issuance of socially responsible investment Sukuk that focuses on environmental, social, and governance issues. Socially responsible investments refer to personal values and social concerns with investment decisions.In the present research, while examining the theoretical origin and the development course of socially responsible investment Sukuk, Factors affecting the development of the Socially Responsible Investment Sukuk market in the capital market of the Islamic Republic of Iran were counted, and through the distribution of the questionnaire, experts' opinions were collected in this regard. The publication of the questionnaire was done to collect the opinions of experts in this regard. In the second stage, the correlation of the components was done. In the end, using the fuzzy cognitive mapping method, the development of the Islamic investment market in the capital market of the Islamic Republic of Iran was designed and the concepts and components affecting the development of this market were presented.

  Keywords: Sukuk, Socially Responsible Investment Sukuk, green Sukuk, financing, Islamic Financing
 • Masoud Saadatmehr *, Roozbeh Balounejad Nouri Pages 303-330

  Consumer behavior and their shopping habits can be an important factor in strengthening domestic goods or weakening them against foreign goods. The more consumers enjoy the use of domestic goods, the greater their economic growth, domestic production, and employment. Therefore, it is very important to know the consumer buying styles. By doing so, it is possible to extract the criteria for the decision to buy consumers and based on them, provide practical solutions for buying and supporting Iranian goods against foreign goods. Therefore, in this study, consumer styles and consumer demand are examined. The main purpose of this study is to investigate the impact of each of the purchasing decision styles on the consumption of Iranian goods. The statistical population of the study includes 1260393 people over 18 years old living in Lorestan province, of which 355 people were selected as a sample based on Cochran's formula. This field research was performed using a questionnaire tool. Data analysis was performed using structural equation modeling method. The results showed that the purchase styles of economic nationalism, quality orientation, price orientation and advertising have a positive relationship and branding and fashion orientation styles have a negative relation with the consumption of Iranian goods. Economic nationalism has the most positive effect and advertising has the least positive effect on the consumption of Iranian goods.

  Keywords: shopping styles, economic nationalism, Brandism, fashionism, Iranian Product
 • Mohsen Sami, Behrouz Sadeghi Amroabadi *, Foruzan Baktash Pages 331-362
  The purpose of this research is to compare the effect of uncertainty of exchange rate and interest rate on the economic growth and development of 20 selected Islamic countries and 20 non−Islamic countries during the period from 2010 to 2021. For this purpose, the simultaneous equation system approach and recurrent neural network were used. The results show that exchange rate and interest rate fluctuations have negative and significant effects of 0.05 and 0.03 percent on economic growth index in Muslim countries, while this effect is equal to 0.21 in non−Muslim countries. and 0.65% was significant. Based on this, it is concluded that the effect of exchange rate fluctuations on economic growth in non−Muslim countries has been more intense than in Muslim countries. Other results show that exchange rate and interest rate fluctuations have negative and significant effects of 0.08 and 0.05 percent on the economic development index in Muslim countries, while this effect is equal to 0.9 in non−Muslim countries. 0.17% and it was significant. Based on this, it is concluded that the effect of exchange rate fluctuations on economic development in non−Muslim countries has been more severe than in Muslim countries
  Keywords: rate uncertainty, interest rate uncertainty, Economic Growth, economic development, Islamic countries, non−Islamic countries