فهرست مطالب

نشریه پژوهش های ادبی
پیاپی 79 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی حیدری*، محبوبه زمانی صفحات 9-36
  مذهب شعری شمس، وحدت وجود است و محوریت این مضمون و تکرار آن در جای جای دیوان شعری وی از ویژگیهای شعری اوست؛ چراکه نظریه وحدت وجود از مهمترین مباحث مورد توجه عارفان و صوفیان است. همین امر موجب شد مقاله ای در گسترش این بحث فراهم آید تا اهمیت موضوع برای خوانندگان روشن شود. در پژوهش، سعی شده است که نظریه وحدت وجود در دیوان مغربی و انواع استعارات این مضمون شامل استعاره هایی با رویکرد طبیعت گرایانه، هندسی، ضددینی، قلندرانه و عاشقانه تحلیل شود. این استعارات خود گویای تصاویر (ایماژ) و مضمونهای (موتیف) اشعار مغربی است که به فراوانی بیان شده است که در این پژوهش با ذکر  مثالهایی از کاربرد گوناگون آنها در سراسر دیوان و اشاره ای مختصر به برخی نمونه های مشابه در دیوان شاعران متقدم واکاوی می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل شعر شمس مغربی، مغربی و وحدت وجود، استعاره های دیوان شمس مغربی، تصاویر مکرر عرفانی در دیوان شمس مغربی
 • فریده داودی مقدم* صفحات 37-64
  این پژوهش بر آن است که به روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی بنمایه ها در شعر زنان با موضوع دفاع مقدس بپردازد. انتخاب شعر زنان و بویژه زنانی که با وجود نبوغ شعری فراوان و آثار متعدد شعری در عرصه انقلاب و دفاع مقدس کمتر شناخته شده اند برای این است که ضمن نمایش برخی دیدگاه های زنانه در کاربرد بنمایه ها، فراگیری کاربرد و تشخص جریان سازی آنها در عرصه دفاع مقدس نشان داده شود. نتایج پژوهش، حاکی از تاثیر شگرف مفاهیم ارزشی دفاع مقدس و عناصر و وقایع شاخص آن بر ذهن شاعران و تجلی آنها در قالب بنمایه هایی است که نمودار ابعاد فکری و احساسات و عواطف زنانی پرشور و صاحب اندیشه است. هم چنین از رهاورد این پژوهش دریافت می شود که در اشعار این نوع، بنمایه هایی پدید آمده که منحصر به پدیده دفاع مقدس است و به دلیل بسامد کاربرد، روایتگری واقعی، تشخص تاریخی، ژرفای کهن الگویی و کارکرد نمادین آنها تا همیشه در ادب فارسی باقی خواهد ماند.
  کلیدواژگان: شعر زنان و دفاع مقدس، بنمایه در شعر دفاع مقدس، بنمایه در شعر زنان معاصر، بنمایه در شعر معاصر
 • مصطفی دشتی*، شیما جعفری دهقی صفحات 65-92
  در فرهنگ ایرانی، یکی از الگوهای روایی تکرار شونده، روایتهایی است که در آنها به ماجرای تولد شاه پنهان اشاره می شود. روایتهای زندگینامه ای کوروش، فریدون، کیخسرو و اردشیر نمونه هایی از این نوع روایت در فرهنگ ایرانی هستند. نظیر این روایت، علاوه بر فرهنگ ایرانی در فرهنگهای دیگر ملل نیز هست و همین اهمیت بحث و بررسی درباره آنها را دوچندان می کند. درباره این نوع روایتها، پژوهش خاصی انجام نشده است. در این مقاله، سه روایت ایرانی شاه پنهان بررسی شده است در همه این روایتها ابتدا یک پیشگویی، خبری راجع به تولد شاه آینده می دهد و بعد از آن نیروهای مخالف یا موافق به جست وجوی آن می پردازند. کودک متولد می شود؛ در نهان پرورش می یابد و با شکست مخالفان، پادشاه می شود. بررسی این روایتها با الهام از ترکیب روش های پراپ و راگلان صورت گرفته است. کارکردها و شخصیت های روایتهای شاه پنهان بر مبنای شیوه کار پراپ در ریخت شناسی قصه های عامیانه استخراج شده است. استفاده از نظریات راگلان و الگوی او نیز به این دلیل اهمیت دارد که وی با بررسی اسطوره هایی که با موضوع مورد مطالعه این پژوهش همسانیهایی دارد، الگویی کلی از آنها به دست داد. بررسیهای این پژوهش نشان می دهد که سه روایت فریدون و کیخسرو در شاهنامه فردوسی و روایت اردشیر در شاهنامه و کارنامه اردشیر بابکان، همگی می تواند در الگویی واحد با پنج کارکرد اصلی شامل پیشگویی، تولد، پرورش دور از خانه، آگاهی و پادشاهی جای گیرد. این الگو در باب روایتهایی مشابه در فرهنگهای دیگر نیز صادق است؛ روایتهایی مانند روایت زندگینامه ای پیامبرانی مانند عیسی(ع) و موسی(ع) و یا داستان ادیپ در فرهنگ یونانی.
  کلیدواژگان: یت شناسی، الگوی پراپ، الگوی راگلان، ساختارگرایی، اسطوره
 • فرزاد رستمی*، محبوبه خراسانی صفحات 93-122
  این پژوهش می کوشد دگردیسی برخی از مولفه های رمانتیسم را در آستانه های سیاست بررسی کند. هدف این تحقیق دستیابی به پاسخی در خور این پرسش است که چگونه برخی از آموزه های سیاسی تر رمانتیسم مانند کیش آزادی یا ستایش از حقوق زنان، طغیان احساسات و دفاع تمام عیار از تجربه فردی چنان دامنه فراخی پیدا می کند که مولفه های غیر رمانتیسم را نیز به امور سیاسی بدل می کند. در این پژوهش اشعار این دو شاعر بررسی شد که افزون بر تفاوتهای فرمی در محتوا، هم فروغ فرخزاد و هم سیمین بهبهانی متفاوت هستند؛ با وجود این دو شاعر با توجه به تمامی تفاوتها به میانجی دگردیسی مضمونهای رمانتیک در شعرشان بویژه دو عنصر طبیعت گرایی و احساسات شخصی در آستانه های سیاسی به هم شبیه می شوند.
  کلیدواژگان: رمانتیسم، سیاست، حقوق زنان، طبیعت گرایی، احساسات شخصی، کیش آزادی
 • سیامک سعادتی*، غلامعباس رضایی هفتادر صفحات 123-146
  عقدالعلی یکی از ویژه ترین متون نثر فارسی است که مشحون به لغات، اصطلاحات، اشعار و امثال فارسی و عربی است. این ویژگیها سبب شده است تا عقدالعلی نیازمند شرحی جامع باشد. مریم ایرانمنش این کتاب را شرح و تحلیل کرده است. این شرح در موارد متعددی نارسایی ها و ایرادات اساسی دارد. در این نوشتار، این اشکالات به شش گروه اشکالات واژگانی بخش فارسی و عربی، خطاهای صرفی، ایرادات نحوی، ابهام و نارسایی های ترجمه اشعار عربی و عدم ذکر گویندگان اشعار تقسیم بندی شده است. کوشیده ایم با مراجعه به دیوانهای شاعران و کتابهای مرجع و فرهنگهای معتبر فارسی و عربی نشان دهیم که چگونه در هرکدام از این موارد شارح به خطا رفته و سرچشمه این خطا چه بوده است. خطاهای واژگانی شارح، ناشی از مراجعه نکردن به لغتنامه های معتبر فارسی و عربی، اشکالات صرفی و نحوی وی اغلب حاصل تشخیص ندادن نقش نحوی واژگان و عبارات، تشخیص ندادن زمان، ریشه و صیغه افعال بوده و نارسایی ها و ابهام، ناشی از مراجعه نکردن به دیوان شاعر، کتابهای مرجع و فرهنگهای معتبر است. در هر مورد، پس از ذکر اشکال متن، توضیحات شارح را آورده ایم و پس از نقد و بررسی این توضیحات و نشان دادن خطاها و اشکالاتش، شرح و توضیح پیشنهادیمان را از متن ارایه کرده ایم. کوشیده ایم توضیحات از این لغزشها عاری باشد و رساتر و دقیقتر.
  کلیدواژگان: عقدالعلی للموقف الاعلی، افضل الدین کرمانی، نقد شرح، نثر، مریم ایرانمنش
 • هاشم صادقی محسن آباد* صفحات 147-172
  هدف این پژوهش بررسی تخاصم گفتمانی در رمان جنگ است. به این منظور در گام نخست، گفتمانهای متخاصم شناسایی، و سپس فضای تخاصم و غیریت سازی میان گفتمانهای بازنمایی شده در رمانهای شاخص جنگ بررسی شده است. پاره ای از غیریت سازی در این رمانها به دشمن خارجی (عراق) معطوف است. در این فرایند در خوانشی مبتنی بر باورهای ایدیولوژیک گفتمان انقلاب اسلامی، دشمن عراقی به عنوان گروه کافران غیریت سازی شده است. افزون بر این با تمرکز بر تجهیزات دشمن از نیروی انسانی آنها عاملیت زایی شده است. در دیگر سو، گفتمان لیبرال و گفتمان ناسیونالیسم قومیت گرا به عنوان گفتمان های متخاصم داخلی، غیریت سازی شده است. گفتمان لیبرال می کوشد با تکیه بر شعار تخصص گرایی، اندیشه بسیج عمومی را واسازی کند و با تضعیف نیروهای بسیجی و مردمی، هژمونی گفتمان غالب را بشکند. گفتمان ناسیونالیسم قومیت گرا نیز با طرح ارزشهای قومی در برابر منافع ملی، می کوشد ارزشهای قومی را جانشین نشانه های ملی کند و یا آنها را برتر بنشاند. در نهایت، گفتمان انقلاب اسلامی هژمونیک شده و توفیق یافته است که گفتمانهای متخاصم را به حاشیه براند و گاه نیز با مداخله هژمونیک گفتمانهای غیر را سرکوب کند.
  کلیدواژگان: رمان جنگ و تخاصم گفتمانی، غیریت سازی و رمان جنگ، گفتمان لیبرال و رمان جنگ، ناسیونالیسم قومیت گرا و رمان جنگ
 • آسیه فرحی یزدی*، روح الله هادی صفحات 173-199
  در این نوشتار برخی ویژگیهای سبکی شعر خاقانی در لایه بلاغی متن واکاوی شده است؛ بدین منظور تمام تصاویر فشرده و گسترده از لحاظ منبع تصویر و چگونگی ارتباط موضوع با تصویر، آمارگیری و تحلیل شد. این کار از چند جنبه سودمند است: نخست اینکه بسامد منابع تصویرسازی در متن، ما را با مقوله های مهم ذهن و اندیشه شاعر آشنا می کند و از طرفی نوع ارتباط میان موضوع و منبع تصویر می تواند نشانه ای از نوع نگرش و تجربه زیستی شاعر با جهان را در اختیار تحلیلگر قرار دهد. موضوعات دیگر چون تفاوت حوزه مفهومی تصویر میان انواع مختلف شعر غنایی، مدحی و حکمی، تشخیص ویژگیهای سبک ساز و تبیین کارکرد تصویر برای شاعر، مقوله های دیگری است که در این مقاله با ذکر شواهد بدان پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: سبک شناسی شعر خاقانی، لایه بلاغی قصاید خاقانی، بلاغت تصویر در شعر خاقانی، تحلیل سبکی تصویر در شعر خاقانی
 • روح الله نبی عبدالیوسفی، سید محمود سید صادقی*، مریم پرهیزکاری صفحات 201-225
  نگارندگان در این پژوهش تلاش کرده اند به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، سه جریان عمده روشنفکری سیاسی ایران را در چهار دوره از زندگی روشنفکری احمد شاملو مورد بررسی قرار دهند. با بررسی اشعار شاملو مشخص می شود که شاملو، شاعری برخاسته از درون جامعه و متعلق به توده ها است و شعرش تجلی واقعیات جامعه و آرمان توده ها است. او در اشعار سیاسی خود می خواهد در حافظه جامعه بیشتر به عنوان روشنفکر باقی بماند تا شاعر؛ روشنفکری که شعر را ابزار مبارزه خود قرار داده است. او از خواننده انتظار دارد تا به شعر او به عنوان ابزار و وسیله نگاه کند؛ ابزاری که قرار است در خدمت آگاهی بخشی به خلق و رهایی آنها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شعر احمد شاملو، روشنفکری سیاسی، شعر معاصر، اندیشه سیاسی و ادبیات معاصر
|
 • Mahdi Heidari*, Mahbube Zamani Pages 9-36
  A main characteristics of his poetry is the unity of existence, one of the most important topics among mystics, which can be seen throughout his Divaan. In this research, it is aimed to analyze the theory of the unity of existence and the types of metaphors of this theme, including metaphors with a naturalistic, geometric, anti-religious, romantic and romantic approach, in the Maqrebi Divaan. These metaphors, which are self-explanatory of the images and themes of Maqrebi poems, have been examined by citing examples of their various usages and referring to similar examples in the Divaan of other distinguished poets.
  Keywords: Analysis of the poetry of Shams Maqrebi, Maghribi, Existential unity, metaphors of Diwan Shams Maghribi, frequent mystical images in Diwan Shams Maghribi
 • Farideh Davoudimoghadam* Pages 37-64
  This research aims to analyze these themes in the poetry of women in this field through a descriptive-analytical method. The selection of women's poetry is to show some female perspectives in the use of motifs, the frequency of their use and the character of their flow in the field of sacred defense. The results of the research indicate a very surprising effect of the value concepts of sacred defense and its important elements and events on the minds of poets and their manifestation in the form of themes that show the intellectual dimensions and feelings and emotions of passionate and thoughtful women. It is also understood from the results of this research that in the poems of this type, there are themes that are unique to the holy defense and due to the frequency of use, real narration, historical identification, archetypal depth and symbolic function. It will remain forever in Persian literature.
  Keywords: Poetry of women, sacred defense, theme in the poetry of sacred defense, theme in contemporary women's poetry, theme in contemporary poetry
 • Mostafa Dashti*, Shima Jaafari Dehaghi Pages 65-92
  In Iranian culture, one of the recurring narrative patterns is the narrations in which the story of the birth of a hidden king is mentioned. In this article, three Iranian hidden narrations of the King are examined. In all these narrations, first a prediction announces the birth of the next king, and then the forces for or against it seek it, the child is born, raised in secret, and becomes the king when the opponents are defeated. The study of these narratives has been inspired by a combination of methods used by Propp and Roglan. The functions and characters of the king's hidden narratives are based on Propp's method in The Morphology of Folk Tales. The use of Roglan's models is also important because he examined the myths that have similarities with the subject of this study and gave a general model of them. The present study shows that the three narrations of Fereydoun and Kaykhosrow in Ferdowsi’s Shahname and Ardashir’s narration in Karname-ye Ardashir-e Babakan can all be placed in a single model with five main functions.
  Keywords: narratology, Propp model, Roglan model, structuralism, myth
 • Farzad Rostami*, Mahboobeh Khorasani Pages 93-122
  The present study attempts to study the transformation of some of the components of romanticism within the political thresholds. The aim of the present study is achieving a suitable answer to how some more political doctrines of romanticism such as freedom of admiring the women’s rights, outburst of feelings, and full-scale defense of personal experiences becomes so vast that change the non-romanticism components into political issues. In the present study, the poems of the aforementioned poets, that is, Farokhzad and Behbahani, which are different in terms of the content in addition to form, have been investigated and analyzed. Despite all the differences, they are considered to be similar in terms of political thresholds with respect to the transformation of themes, particularly naturalism and personal feelings, in their works.
  Keywords: romanticism, politics, women's right, naturalism, personal feelings, freedom
 • Siamak Saadati*, Gholamabbas Rezaei Haftador Pages 123-146
  The Igd -ul-ula' is one of the most special texts of Persian prose, which is full of Persian and Arabic words, idioms, poems and proverbs. These features have led to the need for a comprehensive description of the Igd -ul-ula'. Maryam Iranmanesh has described and analyzed this book. This description has major drawbacks in several cases. In this article, we have divided these problems into six groups: lexical problems in Persian and Arabic, grammatical errors, syntactic errors, ambiguities and inadequacies in translating Arabic poems, and not mentioning the speakers of the poems. We have tried to show how the commentator made a mistake in each of these cases and what the source of this error was by referring to Davin poets, reference books and authoritative Persian and Arabic dictionaries. Explanatory lexical errors are due to not referring to valid Persian and Arabic dictionaries and her morphological and syntactic problems are often the result of not recognizing the syntactic role of words and phrases, lack of recognition of time, roots and form of verbs and inadequacies and ambiguity due to not referring to the poet's divan, Are authentic reference books and dictionaries. In each case, after mentioning the forms of the text, we have provided the explanatory explanations, and after reviewing these explanations and showing its errors and defects, we have provided the description and explanation of our proposal from the text. We have tried to make our proposed explanations free of these slips and to be deeper and more accurate.
  Keywords: Igd -ul-ula' lilmawgif -al-a'la', Afzal -al-din Kermani, Critique of the commentary, Maryam Iranmanesh
 • Hashem Sadeghi Mohsenabad* Pages 147-172
  The present study aimed to investigate the discursive antagonism in war novels. To this end, first antagonistic discourses were identified, and then the antagonistic atmosphere and otherness between the discourses represented in the war novels were analyzed: otherness in such novels focuses in part on the foreign enemy (Iraq). In this process, the Iraqi enemy is othered as a disbeliever in an ideological reading based on the discourse of the Islamic Revolution of Iran. Moreover, there is a tendency towards focusing on the enemy’s arms, hence neglecting the agency of its human forces. On the other hand, the liberal and ethnic nationalist discourses are othered as the domestic antagonistic discourses. The liberal discourse strives to deconstruct the idea of public mobilization by using the specialization slogan and defeat the hegemonic dominant discourse by weakening public mobilization. By juxtaposing ethnic values against national interests, the ethnic nationalist discourse strives to substitute ethnic values for national identity markers or give priority to the former. Finally, the Islamic revolutionary discourse becomes hegemonic, succeeding to marginalize the antagonistic discourses, or suppressing the other discourses by its hegemonic interference at times.
  Keywords: war novel, discursive antagonism, otherness, war novel, liberal discourse, war novel, ethnic nationalist discourse, war novel
 • Asiye Farahi Yazdi*, Roohallah Hadi Pages 173-199
  In this article, some stylistic features of Khaqani's poetry have been analyzed in the rhetorical layer of the text. For this purpose, all compressed and extended images were analyzed and analyzed in terms of the source of the image and how the subject is related to the image. This is useful in several ways. First, the frequency of imagery sources in the text introduces us to the important categories of the poet's mind and thought, and on the other hand, the type of connection between the subject and the source of the image can be a sign of the poet's attitude and life experience with the world. Other topics such as the difference in the conceptual domain of the image between different types of lyrical, eulogy and judgmental poetry, identifying stylistic features and explaining the function of the image for the poet, are other categories that we have addressed in this article by mentioning the evidence.
  Keywords: Khaqani poetry stylistics, rhetorical layer of Khaqani poems, image rhetoric of Khaqani poems, Stylistic analysis of the image in odes of Khaqani
 • Ruhollah Nabi Abdali Yousefi, Seyed Mahmoud Seyed Sadeghi*, Maryam Parhizkari Pages 201-225
  In this research, the authors have tried to analyze the three main currents of Iranian political intellectuals in the four periods of Ahmad Shamlou's intellectual life in a descriptive-analytical way and with a library method. Examining Shamlu's poems, it is determined that Shamlu is a poet born from the heart of the society and belongs to the masses, and his poetry is the manifestation of the realities of the society and the ideals of the masses, and in his political poems, he wants to remain in the memory of the society as an intellectual. Stay as a poet. An intellectual who has used poetry as a tool for his struggle. He expects the reader to look at his poetry as a tool. A tool that is supposed to serve as an awareness for their creation and liberatio.
  Keywords: Ahmad Shamlou, political enlightenment, contemporary poetry, political thought