فهرست مطالب

مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
سال نهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نفیسه محرابی، علیرضا شهاب لواسانی*، آریا اشجع اردلان صفحات 1-16

  پنیر کوزه، پنیری سخت وتا حدی اسیدی وشورمزه است که حالت گرانولی داشته و ظاهری خشک دارد. در این مطالعه تاثیر جایگرینی نسبی نمک NaCl  باKCl  (0، 25، 50 و 75 %) بر ویژگی های اسیدهای چرب آزاد، چربی، پراکسید و اسیدیته پنیر کوزه در طی مدت ماندگاری 90 روزه بررسی شد. نتایج نشان داد، جایگزین کردن مقداری NaCl با KCl و گذشت زمان در طول دوره رسیدن (5، 45 و 90 روز) بر میزان چربی و پراکسید تاثیر معنی داری نداشت (p>0.05). مقدار اسیدیته در تیمارهای مختلف با جایگزینی نمک NaCl با KCl تغییر معنی داری نداشت. در طی دوره رسیدن، میزان اسیدیته صورت معنی دار افزایش یافت (p<0.05). مطابق نتایج اندازه گیری پروفایل اسیدهای چرب، میزان اسید چرب C4 در تمامی تیمارهای تولید شده و نمونه شاهد و در طول دوره رسیدن (5، 45 و 90 روز) بسیار ناچیز بود و قابل اندازه گیری نبود و جایگزینی نسبی نمک NaCl با KCl بر میزان پروفایل اسیدهای چرب آزاد به جز اسید استیاریک (C18) تاثیری نداشت. به طوری که تغییرات معنی داری در میزان تمامی اسیدهای چرب آزاد اندازه گیری شده در بین تیمارهای مختلف تولید شده مشاهده نشد (p>0.05). از نظر امتیاز حسی پذیرش کلی تفاوت معنی داری میان تیمار شاهد با تیمار حاوی 9 % KCl + 3 % NaCl مشاهده شد. همچنین، نزدیکترین تیمار از نظر امتیاز حسی عطر و طعم، بافت، ظاهر و پذیرش کلی به تیمار شاهد، تیمار T1 حاوی 3 % KCl + 9 % NaCl مربوط بود. بهطور کلی، نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد می توان به میزان 50 % نمک NaCl را با KCl جایگزین کرد.

  کلیدواژگان: پنیر کوزه، اسید چرب آزاد، چربی، نمک، NaCl، KCl
 • محدثه لاری پور*، مینا شکری مقدم صفحات 17-37

  خواص کاربردی رنگدانه ی مخمرهای بومی در بیوتکنولوژی اثبات شده است. توان تولید رنگدانه وخواص آنتی اکسیدانی گونه های مخمری بومی مورد بررسی این پژوهش است. در این مطالعه از بین26 نمونه ی پساب مواد غذایی، پنج جدایه مخمری در طی مراحل نمونه برداری و تست های تشخیصی بیوشیمیایی، میکروسکوپی و ماکروسکوپی شناسایی شدند. توان تولید رنگدانه وخواص آنتی اکسیدانی آن با روش های DPPH و TEAC و IC50 در جدایه ها بررسی شد. در مقایسه با سویه استاندارد، سویه های برتر انتخاب و با استفاده از روش PCR و رسم درخت فیلوژنی با استفاده از نرم افزار MEGA7 مشخص شدند. براساس نتایج به دست آمده، جدایه یک Rhodotorula sp.EY12114 (LC229721.1)، جدایه دو Rhodotorula mucilaginosa OMA Y14 KR2649021) ) و جدایه پنج Rhodotorula mucilaginosa ITS1MG0206871)  )،3 جدایه برتر بودند. بیشترین میزان تولید رنگدانه توسط جدایه 5 (PPM 39/028) بود که در مقایسه با نمونه استاندارد Rhodotorula glutinis  PTCC5256  (PPM 47/731) می باشد. جداسازی وتجاری سازی گونه های بومی از پساب کارخانجات و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست سازگار صنعتی آنها مانند رنگدانه ها که به عنوان آنتی اکسیدان، رنگ مجاز خوراکی و نگهدارنده در تولید فراورده های غذایی استفاده می شود علاوه بر بازده صنعتی با کیفیت بالا، صرفه اقتصادی فراوانی نیز دارد.

  کلیدواژگان: رنگدانه، آنتی اکسیدان، Rhodotorula
 • مه لقا چراغی، نسترن اصغری مقدم*، بی تا بخشی صفحات 38-48

  آنتی بیوتیک های ماکرولید برای درمان عفونت های ناشی از کمپیلوباکترژژونی مهم هستند. ایجاد مقاومت در برابر این دسته از آنتی بیوتیک ها در کمپیلوباکتر فرایندی پیچیده توام با تغییرات مولکولی پویا است که به خوبی تعریف نشده اند. در پژوهش حاضر برای پرکردن جای خالی موجود در ارتباط با ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی به درمان با اریترومایسین، پاسخ ترنسکریپتومیک کمپیلوباکترژژونی سویه ی 11168 NCTC به درمان با اریترومایسین (ERY) با روش میکرواری تعیین شد. داده های به دست آمده شناسایی، استخراج و با ابزارهای آنلاین GEO2R و نرم افزارR آنالیز شدند. ژن های با بیشترین بیان افتراقی با استفاده پارامترهای p<0.05 و |1<LogFC | شناسایی شدند. سپس، بیان ژن های مرتبط جدا و برای ژن های با افزایش بیانی، توسط پایگاه داده STRING شبکه پروتیینی در نظر گرفته شد و با نرم افزار  Cytoscape رسم شد. با شناسایی ژن های مختلف با کاهش و یا افزایش بیان معنادار، مشخص شد مجموعه ای از ژن های flaA, flaB, flgB, CmeC, sdhA, sdhB می توانند در مقاومت آنتی بیوتیکی کمپیلوباکتر ژژونی نسبت به درمان با آنتی بیوتیک اریترومایسین نقش داشته باشند. در این مطالعه با بررسی اهداف، اثرگذاری و آنالیز عملکردی این ژن ها، راهکارهای مناسبی برای مهار مقاومت ارایه گردید.

  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، کمپیلوباکترژژونی، اریترومایسین، میکرواری
 • بابک صادقی، حسین قهرمانی، فریده محمد حسین زاده، هدا کشمیری نقاب* صفحات 49-61

  امروزه، نقش پروبیوتیک ها به عنوان میکروارگانیسم های مفیدی که در بهبود سلامت، پیشگیری و کنترل اختلالات بالینی میزبان نقش دارند، تایید شده است. بنابر گفته سازمان بهداشت جهانی، اگر پروبیوتیک ها در مقادیر کافی و مناسب به میزبان تجویز شوند، برای سلامت بسیار مفید می باشند. برای انتقال اثرات پروبیوتیک به مصرف کننده، میکروارگانیسم های پروبیوتیک باید از نظر متابولیکی در محصولات غذایی پایدار و فعال باشند و در قسمت اعظم دستگاه گوارش زنده بمانند و همچنین باید اثرات مفید خود را در روده میزبان داشته باشند. یکی از مشکلات عمده در این زمینه، بقای سلول های پروبیوتیک در برابر حملات فیزیکی و شیمیایی در طول عبور از دستگاه گوارش به روده است. پیشرفت ها در زمینه ی بهبود تکنیک های کپسوله سازی در مقیاس میکرو برای دستیابی به زنده مانی سلولی بالا، مقاومت معده، مقاومت دما و ماندگاری طولانی تر متمرکز شده است. با این حال، این رویکردهای میکروکپسولاسیون دارای محدودیت ها و چالش هایی هنگام استفاده بالینی می باشند. مطالعه حاضر، مروری کوتاه بر پیشرفت فعلی روش های مختلف کپسوله سازی پروبیوتیک با تمرکز بیشتر بر روی استراتژی های کپسوله سازی تک سلولی مدرن و نوظهور با استفاده از نانوپوشش ها برای سلول های پروبیوتیک فردی ارایه می دهد. در نهایت، مزایای روش های مختلف نانوکپسوله سازی مورد بحث قرار گرفته و اشاره ای به آینده ی توسعه پروبیوتیک های پوشش دار با ویژگی های پیشرفته و مزایای سلامتی آن خواهد داشت.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، نانوتکنولوژی، کپسوله سازی، نانوکپسولاسیون
 • یونس پیروززرین، زینب عبدالهی چله بری، سمانه خاکی آرانی، سید حمیدرضا هاشمی کوچکسرایی، سینا مولایی، مهدیس جمشیدی طهرانیان، زهرا لطیفی* صفحات 62-78

  با توجه به سرعت فسادپذیری و اکسیداسیون در ماهی و تغییر رنگ بافت ماهی، دوره ماندگاری آن محدود می باشد. بنابراین، استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی برای به تاخیر انداختن، کنترل و یا مهار این واکنش های نامطلوب و ممانعت از کاهش کیفیت موادغذایی ضروری می باشد. مطالعه حاضر برای بررسی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصاره ی جلبک Dunaliella برحفظ کیفیت فیله تازه ماهی Huso huso در زمان نگهداری در یخچال انجام شد. آزمایشات میکروبی و شیمیایی شامل شمارش باکتری مزوفیل هوازی و باکتری های سرمادوست، pH، TBA و همچنین ارزیابی حسی به صورت دوره ای برای همه نمونه ها انجام شد و برای عصاره ی جلبک فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH اندازه گیری شد. میزان بار باکتریایی کل، در روز ده نگهداری برای نمونه های دارای پوشش حاوی عصاره ی جلبک برابر با log CFU/g 0/22±6/17 بود که در دامنه قابل قبول برای مصارف انسانی قرار داشت، اما در نمونه های شاهد log CFU/g 0/20 ± 9/41در روز دهم بود که فراتر از حد مجاز می باشد. مقادیر باکتری های سرمادوست برای تیمار شاهد نسبت به تیمار دارای پوشش کیتوزان حاوی عصاره به صورت معنی داری افزایش بیشتری داشت (p< 0.05). مقادیر pH و TBA در نمونه شاهد در مقایسه با نمونه تیمار شده در روز 5ام و 10ام نگهداری به طور معنی داری بالاتر بود (p< 0.05). این بررسی نشان داد که استفاده از پوشش کیتوزان حاوی عصاره جلبک می تواند، به ممانعت از رشد باکتری ها در فیله های تازه ماهی، حفظ قابل توجه ویژگی های حسی شامل بافت، بو، رنگ و پذیرش کلی و افزایش دوره نگهداری ماهی در یخچال منجر شود.

  کلیدواژگان: پوشش خوراکی، جلبک Dunaliella، فیل ماهی (Huso huso)، کیتوزان
 • سبا حسینی، زهرا کشتمند*، سیده معصومه میر نوراللهی صفحات 79-87

  باکتری اشیرشیاکلی اغلب در دستگاه گوارش انسان وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مخلوط پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس رامنوسوس، لاکتوباسیلوس کازیی و لاکتوباسیلوس هلوتیکوس) بر آسیب های بافت روده باریک موش های صحرایی نر آلوده به باکتری اشرشیاکلی می باشد. در این مطالعه تجربی، 21 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به سه گروه هفت تایی، کنترل، آلوده به باکتری اشرشیاکلی (CFU /ml 108) و گروه تیمار با مخلوط پروبیوتیک تقسیم شدند. اشرشیاکلی و پروبیوتیک (CFU /ml 109) با روش گاواژ به موش ها داده شد. درپایان آزمایش، موش های صحرایی آسان کشی شده، سپس، از روده باریک مقاطع بافتی تهیه شد. نمونه ها به روش هماتوکسیلین- ایوزین رنگ آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. آسیب بافت روده باریک در گروه تیمار با پروبیوتیک در مقایسه با گروه آلوده به باکتری کاهش معناداری نشان داد (P<0.05). با توجه به یافته های این پژوهش احتمالا پروبیوتیک ها را می توان به عنوان رویکردی کاربردی و نوین در طیف وسیعی از محصولات دارویی جهت اهداف پیشگیری یا بهبود روش های درمانی به کار گرفت.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، اشرشیاکلی، بافت روده باریک، موش صحرایی
|
 • Nafiseh Mehrabi, Alireza Shahab Lavasani*, Aria Ashja Ardalan Pages 1-16

  Jar cheese is a hard, slightly acidic and sweet pungent that has a granular state and has a dry appearance. In this study, the effect of relative substitution of NaCl salt with KCl (0.25, 50 and 75%) on the characteristics of free fatty acids, fat, peroxide and acidity of Jar cheese was investigated. The results showed that replacing NaCl with KCl and ripening time (5, 45 and 90) did not have a significant effect on fat and peroxide levels (p> 0.05). The acidity content in different treatments did not change significantly with the replacement of NaCl with KCl, Acidity content was increased significantly during ripening period (p <0.05). The results of measurement of fatty acid profiles showed that butyric acid was detected in all treatments and its quantification was   in lowest amount within specific days of ripening period (5, 45 and 90). partial replacement of NaCl with KCl did not affect the free fatty acid profile except for stearic acid (C18), and also no significant changes were observed in total amount of free fatty acids measured among all treatments (p> 0.05). In terms of the overall acceptance sensory score, a significant difference was observed between the control treatment and the treatment containing (9% KCl + 3% NaCl) and the closest treatment to the control treatment in terms of the sensory score of flavor, texture, appearance and overall acceptance is the T1 treatment containing (3% KCl + 9% NaCl). In general, the results of this study showed that 50% NaCl can be substituted with KCl.

  Keywords: Jar cheese, free fatty acids, NaCl, KCl
 • Mohaddeseh Larypoor*, Mina Shokri Moghadam Pages 17-37

  The pigment properties of native yeasts have been proven in biotechnology. The ability of pigment production and antioxidant properties of native yeast species are investigated in this research. Among the 26 wastewater of food samples, five yeast isolates were identified in the stages of sampling and biochemical, microscopic, and macroscopic diagnostic tests. The ability to produce pigment and its antioxidant properties were investigated by DPPH, TEAC, and IC50 methods in the samples. Compared with the standard strain, the selected strains were identified using the PCR method and phylogeny tree drawing using MEGA7 software. Based on the results, the better 3 isolates were isolate No.1 (Rhodotorula sp. EY12114 (LC229721.1)), isolate No.2 (Rhodotorula mucilaginosa OMA Y14 (KR2649021)) and isolate No.5 (Rhodotorula mucilaginosa ITS1 (MG0206871)). The highest amount of pigment production was related to isolate No.5 (39.028 PPM), compared to the standard sample Rhodotorula glutinis PTCC5256 (47.731 PPM). Isolation and commercialization of indigenous species from factory effluents and optimizing the production of their biocompatible industrial metabolites such as pigments, which are used as antioxidants, permitted edible colors, and preservatives in the production of food products, not only have high-quality industrial efficiency but also It is very economical.

  Keywords: Pigment, Antioxidant, Rhodotorula
 • Mahlagha Cheraghi, Nastaran Asghari Moghaddam*, Bita Bakhshi Pages 38-48

  Macrolide antibiotics are important for the treatment of Campylobacter jejuni infections. Resistance to this class of antibiotics in Campylobacter is a complex process with dynamic molecular changes that are not well defined. In the present study, to fill the gap related to antibiotic resistance to Erythromycin treatment, the transcriptomic response of Campylobacter jejuni strain NCTC11168 to Erythromycin (ERY) treatment was determined by microarray method. The obtained data were identified, extracted and analyzed with GEO2R online tools and R software. Genes with the highest differential expression were identified by using parameters P<0.05 and LogFC |>1|. Then, the expression of the related genes was separated and for the genes that had an increase in expression, the protein network was predicted through the STRING database and visualized with the Cytoscape software. By identifying different genes that had a significant decrease or increase in expression, it was found that a set of flaA, flaB, flgB, CmeC, sdhA, sdhB genes can play a role in the antibiotic resistance of Campylobacter jejuni to the treatment with Erythromycin antibiotic. In this study by examining the goals, effectiveness and functional analysis of these genes, suitable solutions to curb the resistance were presented.

  Keywords: Antibiotic resistance, Campylobacter jejuni, Erythromycin, Microarray
 • Babak Sadeghi, Hossein Ghahremani, Farideh Mohammad Hossein Zadeh, Hoda Keshmiri Neghab* Pages 49-61

  Today, the role of probiotics has been confirmed as beneficial microorganisms that play a role in improving health, preventing, and controlling host clinical disorders. According to the World Health Organization, if probiotics are prescribed to the host in sufficient and appropriate amounts, they can be very beneficial for health. In order to transfer the effects of probiotics to the consumer, it is necessary for probiotic microorganisms to be metabolically stable, active in food products, and able to survive in most parts of the digestive tract while also providing their beneficial effects in the host intestine. One major issue in this field is the ability of probiotic cells to survive physical and chemical attacks during their journey through the digestive system to the intestine. Recent advances have focused on improving micro-scale encapsulation techniques in order to achieve high cell viability, resistance to stomach acid, temperature resistance, and longer shelf life. However, these microencapsulation approaches still face limitations and challenges in terms of clinical translation. This present study offers a brief overview of the current progress of various probiotic encapsulation methods, with a particular emphasis on modern and emerging single cell encapsulation strategies that use nanocoatings for individual probiotic cells. Furthermore, the advantages of different nanoencapsulation methods are discussed, and future developments in coated probiotics with advanced properties and health benefits are anticipated.

  Keywords: Probiotic, Nanotechnology, Encapsulation, Nanoencapsulation
 • Younes Pirouz Zarrin, Zeinab Abdolahi Cheleh Bary, Samaneh Khaki Arani, Seyed Hamidreza Hashemi Kochaksaraei, Sina Moulaei, Mahdis Jamshidi Tehraniyan, Zahra Latifi* Pages 62-78

  The rate of spoilage and oxidation in fish and the change in color of fish tissue, its shelf life is limited; therefore, it is necessary to use natural antioxidants to delay, control or inhibit these adverse reactions and prevent the reduction of food quality. The current study was conducted to determine the effect of chitosan-based edible coating containing Dunaliella alga extract on preservation the quality of fresh Huso huso fillet during storage in refrigerator. Microbial and chemical tests including total bacterial load and saline bacteria, pH, TBA as well as sensory evaluation were performed periodically for all samples and for algae extract, antioxidant activity was measured by DPPH method. The total bacterial count on the 10th day of storage for samples coated with algae extract was 6.17±0.22 log CFU/g, which was in the acceptable range for human consumption, but in control samples was 9.41±0.20 log CFU/g on the 10th day, which is beyond the permissible limit. The amount of psychotropic bacteria for the control treatment significantly (p<0.05) increased compared to the chitosan-coated treatment containing the extract. The values of pH and TBA in the control sample were significantly higher compared to the treated sample on the 5th and 10th days of storage (p<0.05). This study showed that the growth of bacteria in fresh fish fillets can be prevented by using chitosan coating containing algae extract, and its sensory characteristics, including texture, smell, color, and general acceptability, have been preserved to a great extent and increased the period of keeping fish in the refrigerator.

  Keywords: Edible coating, Dunaliella algae, Beluga (Huso huso), Chitosan
 • Saba Hosseini, Zahra Keshtmand*, Seyyedeh Masumeh Mlrnurollahi Pages 79-87

  Escherichia coli bacteria are often found in the human digestive system. The purpose of this research is to investigate the effect of probiotic mixture (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei and Lactobacillus heloticus) on the damage of the small intestine tissue of male rats infected with Escherichia coli bacteria. In this experimental study, 21 adult male Wistar rats were divided into three groups of seven: control, infected with Escherichia coli bacteria (108 CFU/ml), and treated with probiotic mixture. Escherichia coli and probiotics (109 CFU/ml) were given to rats by gavage method. At the end of the experiment, the rats were euthanized, then tissue sections were prepared from the small intestine, the samples were stained by hematoxylin-eosin method and studied by light microscope. Small intestinal tissue damage showed a significant decrease in the probiotic treatment group compared to the bacteria-infected group (P<0.05). According to the findings of this research, probiotics can probably be used as a new application in a wide range of pharmaceutical products for the purposes of prevention or improvement of treatment methods.

  Keywords: Probiotic, Escherichia coli, Small intestine tissue, Rat