فهرست مطالب

منابع انسانی تحول آفرین - پیاپی 7 (پاییز 1402)

نشریه منابع انسانی تحول آفرین
پیاپی 7 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا عسلی، ملیکه بهشتی فر*، حسین کاظمی صفحات 1-19
  زمینه و هدف

  امروزه سازمان هایی در صحنه رقابت باقی می مانند که قابلیت های آینده نگری استراتژیک  را در سرمایه های انسانی خود تقویت کرده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدل قابلیت های آینده نگاری استراتژیک برای سرمایه های انسانی در شرکت مینو انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش بر حسب هدف، بنیادی- کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان آشنا به موضوع  بودند و با استفاده از روش نمونه گیری نظری تعداد 10 نفر از خبرگان تا اشباع نظری انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای بود و از روش دلفی فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری جهت اعتبارسنجی الگو استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد الگوی قابلیت های آینده نگاری استراتژیک برای سرمایه های انسانی شرکت مینو دارای 5 بعد و 25 مولفه می باشد. این ابعاد شامل قابلیت خردگرایانه،  قابلیت هم افزا، قابلیت گزینش استراتژیک ، قابلیت پیمایش محیطی، و قابلیت انطباق پذیری می باشند. یافته ها نیز نشان داد مولفه های توانمندی در پاسخ به تغییرات، مهارت تدوین سناریو، نگرش مثبت به محیط بیرونی، خودآگاهی، تفسیر و کنترل محیطی سنگ زیربنای مدل  را تشکیل می دهند و طراحی الگو باید از این متغیرها آغاز و به سایر متغیرها تعمیم یابد.

  نتیجه گیری

  سرمایه های انسانی در شرکت های تولیدی بخصوص شرکت مینو به دلیل ماهیتی که دارند، باید از سطح بالایی از قابلیت های آینده نگاری استراتژیک برخوردار باشند تا اهداف بلندمدت شرکت تامین شود.

  کلیدواژگان: قابلیت، قابلیت های آینده نگاری استراتژیک، سرمایه انسانی
 • حسین حمزوی*، عاطفه محبی، عبدالواسع خادمی، بهروز رضایی منش صفحات 20-38
  زمینه و هدف

  امروزه نگهداشت منابع انسانی در بیمارستان ها به دلیل ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش اعتماد بیماران، حفظ دانش و صرفه جویی در هزینه های مالی اهمیت بالایی دارد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر نگهداشت منابع انسانی و نقش میانجی سرمایه اجتماعی می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و رویکرد توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان سلمان فارسی بوشهر به تعداد 353 نفر و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول تخمین نمونه کوکران 184 نفر از کارکنان است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد مدیریت منابع انسانی پایدار بر نگهداشت منابع انسانی با ضریب 60/0،  مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه اجتماعی با ضریب 42/0،  و سرمایه اجتماعی بر نگهداشت منابع انسانی با ضریب 44/0 تاثیر معناداری دارد. مدیریت منابع انسانی پایدار بر نگهداشت منابع انسانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  مدیران بیمارستان های کشور با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی پایدار و ارتقای سرمایه اجتماعی می توانند به ماندگاری کارکنان خود کمک شایانی کنند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی پایدار، سرمایه اجتماعی، نگهداشت منابع انسانی
 • یوسف محمدی مقدم، یحیی محمدی مقدم، علی طیبی*، عبدالله ساعدی صفحات 39-54
  زمینه و هدف

  کارکنان با نشاط، نگرشی مطلوب و رضایت آمیز نسبت به خود و دیگران دارند و از روابط اجتماعی متعادلی برخوردارند. هدف این پژوهش طراحی الگوی نشاط منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، پژوهشی کیفی با استفاده از روش داده بنیاد می باشد.  نمونه آماری شامل 26 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی تا اشباع نظری بودند و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ساختار یافته بود.  

  یافته ها

  یافته ها نشان داد الگوی نشاط منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی شامل عوامل علی (در دو بعد فردی و سازمانی)، زمینه ای، مداخله گر (در دو بعد کلان و خرد)، راهبردها (در سه بعد فردی، شغلی و سازمانی) و پیامدها (در سه بعد فردی، شغلی و سازمانی) می باشد که در قالب یک الگوی پارادیمی ارایه گردید.

  نتیجه گیری

  جهت افزایش نشاط کارکنان در محیط کار، ضروری است که مدیران و برنامه ریزان سازمان تامین اجتماعی، ابعاد طراحی شده در الگو را مد نظر قرار دهند، بخصوص به عوامل علی در دو بعد فردی و سازمانی که منجر به نشاط در محیط کار می شود توجه خاصی داشته باشند.

  کلیدواژگان: نشاط، نشاط منابع انسانی، سازمان تامین اجتماعی
 • ابوالفضل جمالی پاقلعه، محسن ارسلان* صفحات 55-72
  زمینه و هدف

  رویدادهای خارجی مثل تغییرات محیطی، تحولات فناوری، سیاست های بازنشستگی و... که باعث شود فرد به طور فعال در مسیر شغلی خود حرکت نکند، شوک شغلی محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر شوک های شغلی بر توسعه مسیر شغلی با توجه به نقش متغیر میانجی شایستگی شغلی کارکنان در شهرداری شهر رفسنجان می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر با استفاده از مطالعات مقطعی و روش همبستگی در جامعه آماری 120 نفری از کارکنان شهرداری رفسنجان انجام شد. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 92 نفر تعیین و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. جمع آوری اطلاعات از طریق سه پرسشنامه انجام شد و برای تحلیل داده ها از مدلسازی ساختاری PLS استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که شوک های شغلی بر توسعه مسیر شغلی تاثیر معناداری دارد. همچنین مولفه های خوش بینی شغلی، رونق و شکوفایی، و انگیزه برای ادامه کار بر توسعه مسیر شغلی تاثیر معناداری دارد. اما جابجایی شغلی و تصمیم گیری های شغلی بر توسعه مسیر شغلی تاثیر معناداری ندارد. شوک های شغلی بر توسعه مسیر شغلی با توجه به نقش متغیر میانجی شایستگی شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارند.

  نتیجه گیری

  شوک های شغلی بر بسیاری از مشاغل و فرایندهای انجام کار تاثیر گذاشته و زمینه ساز تلاطم هایی در مسیر شغلی کارکنان می شود. با پیش بینی شوک های شغلی و بروز عکس العمل مناسب،می توان از صدمات این شوک ها جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: شوک های شغلی، توسعه مسیر شغلی، شایستگی شغلی
 • ایمان وکیل زاده، علیرضا منظری توکلی*، رستم پور رشیدی، امین نیک پور صفحات 73-88
  زمینه و هدف

  امروزه، سازمانها با شکافهای شایستگی در سطوح مدیریتی مواجهاند. نظام های سلامت با توجه به مشکلات بهداشتی پیچیده و اهداف اثربخشی و رضایتمندی در تمام سطوح با چالش های زیادی در این حوزه مواجه هستند. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های شایستگی مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. 

  روش بررسی

   این پژوهش کیفی-کمی بر حسب هدف، بنیادی- کاربردی می باشد. در بخش کیفی (تحلیل مضمون)، جامعه آماری شامل خبرگان آشنا به موضوع  بودند و تعداد 14 نفر تا اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمی از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد.  

  یافته ها

  یافته ها نشان داد مدل شایستگی مدیران دارای 5 بعد و 40 مولفه می باشد. این ابعاد شامل مهارت حرفه ای، مهارت تعاملی و مشارکتی، مهارت توسعه کیفیت سلامت، مهارت فردی، و مهارت مبتنی بر تحقیق و بررسی می باشند. از میان این ابعاد، بعد مهارت توسعه کیفیت سلامت، سنگ زیربنای مدل را تشکیل می دهد.  

  نتیجه گیری

  به کارگیری الگوی شایستگی های مدیران بخش سلامت یکی از شیوه های بهبود و ارتقای مدیران می باشد که می تواند سطح سلامت کشور را ارتقاء دهد. استفاده از این مدل در عمل نیازمند آگاهی مدیران سطوح بالا بوده و ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از این مدل امری غیرقابل انکار است.

  کلیدواژگان: شایستگی، شایستگی مدیران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • فواد مکوندی*، مریم ایسوند صفحات 89-107
  زمینه و هدف

  امروزه به اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی با کارکنان به منظور هدف ایجاد شفافیت، اعتماد و مسیولیت پذیری به معنای شفافیت سازمانی است. هدف ژوهش حاضر بررسی مطالعات شفافیت سازمانی در مقالات علمی 10 سال اخیر با روش فراتحلیل می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. نمونه آماری 30 مقاله کاملا منطبق و مناسب برای فراتحلیل موضوع پژوهش می باشد که تعداد 10 مقاله لاتین و 20 مقاله فارسی استفاده شد. در همین راستا بررسی نتایج پژوهش با استفاده  از روش فراتحلیل و با کمک نرم افزار (CAM) انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر شفافیت سازمانی را که شدت اثر بالایی داشتند شامل پاسخ به بحران و تلاش های تعاملی، فرهنگ سازمانی، رهبری اصیل و پاسخگویی سازمانی، و مهم ترین متغیرهای تاثیرپذیر از شفافیت سازمانی که شدت اثر متوسط یا بالایی داشتند  شامل پیشگیری از فساد اداری مالی، رضایت شغلی و قصد ترک شغل، قدرت سازمانی، سازگاری شغلی، مدیریت ترومای سازمانی، پارانویید سازمانی، اعتماد کارکنان و رفتارهای اخلاقی کارکنان بودند.

  نتیجه گیری

  عوامل تاثیرگذار شناسایی شده برای ارتقای شفافیت سازمانی باید مورد توجه مدیران سازمان ها قرار بگیرد تا از این طریق بتوانند به عوامل تاثیرپذیر شفافیت سازمانی در سازمان خود دست یابند.

  کلیدواژگان: شفافیت، شفافیت سازمانی، روش فراتحلیل
|
 • Reza Assaly, Malikeh Beheshtifar *, Hosein Kazemi Pages 1-19
   Background and purpose

  Today, the organizations remain in the competition scene that strengthen the capabilities of strategic foresight in their human capital. This research was conducted with the aim of designing a model of strategic foresight capabilities for human capital in Minoo company.

  Research method

  This research is fundamental-applied according to its purpose. The statistical population included experts familiar with the subject, and using the theoretical sampling method, 10 experts were selected until theoretical saturation. The method of data collection was library studies and the fuzzy Delphi method and interpretive structural modeling were used to validate the model.

  Findings

  The findings showed that the model of strategic foresight capabilities for human capital of Minoo company has 5 dimensions and 25 components. These dimensions include rational capability, synergistic capability, strategic selection capability, environmental navigation capability, and adaptability capability. The findings also showed that the components of ability to respond to changes, the skill of developing a scenario, a positive attitude towards the external environment, self-awareness, environmental interpretation and control are the cornerstones of the model, and the design of the model should start from these variables and be extended to other variables. .

  Conclusion

  The human capital in manufacturing companies, especially Minoo Company, due to their nature, should have a high level of strategic foresight capabilities in order to meet the company's long-term goals.

  Keywords: Capability, strategic foresight capabilities, Human Capital
 • Hossein Hamzavi *, Atefe Mohebi, Abdulwase Khademi, Behrouz Rezaei Manesh Pages 20-38
   Background and purpose

  Today, the maintenance of human resources in hospitals is very important due to improving the quality of healthcare services, increasing the trust of patients, maintaining knowledge and saving financial costs. The purpose of this research is to investigate the effect of sustainable human resource management on the maintenance of human resources and the mediating role of social capital.Research

  method

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey approach. The statistical population includes all the employees of Salman Farsi Bushehr Hospital in the number of 353 people and the statistical sample size based on the Cochran sample estimation formula is 184 employees. Structural equation modeling method was used to analyze the data.

  Findings

  The findings showed that sustainable human resources management have a significant effect on the maintenance of human resources with a coefficient of 0.60, sustainable human resources management on social capital with a coefficient of 0.42, and social capital on the maintenance of human resources with a coefficient of 0.44. Sustainable human resources management have a significant effect on the maintenance of human resources with the mediating role of social capital.

  Conclusion

  Hospital managers of the country can contribute to the longevity of employees by focusing on sustainable human resource management and promoting social capital.

  Keywords: Sustainable Human Resource Management, Social capital, human resource maintenance
 • Yousef Mohammadi Moghadam, Yahya Mohammadi Moghadam, Ali Tayyebi Rahani *, Abdullah Saedi Pages 39-54
   Background and purpose

  cheerful employees have a favorable and satisfactory attitude towards themselves and others and have balanced social relations. The purpose of this research is to design a model of human resource vitality in the social security organization.Research

  method

  The current research is applied in terms of purpose and in terms of approach, it is qualitative research using foundation data method. The statistical sample included 26 organizational and academic experts up to theoretical saturation, and the data collection tool was a structured interview.

  Findings

  The findings showed that the pattern of vitality of human resources in the social security organization includes causal factors (in two individual and organizational dimensions), contextual factors, intervening factors (in two macro and micro dimensions), strategies (in three individual, occupational and organizational dimensions ) and the consequences (in three dimensions, individual, occupational and organizational) which were presented in the form of a paradigm model.

  Conclusion

  In order to increase the vitality of employees in the work environment, it is necessary that the managers and planners of the social security organization consider the dimensions designed in the model, especially the causal factors in both individual and organizational dimensions that lead to vitality in the work environment. should pay special attention.

  Keywords: : vitality, human resources vitality, social security organization
 • Abolfazl Jamali Paghaleh, Mohsen Arsalan * Pages 55-72
   Background and purpose

  external events such as environmental changes, technological developments, retirement policies, etc., which cause a person not to actively move in his career path, are considered job shocks. The purpose of this research is to investigate the impact of job shocks on the career development according to the mediating role of employees' job competence in Rafsanjan Municipality.

  Research method

  The present study was conducted using cross-sectional studies and correlation method in the statistical population of 120 employees of Rafsanjan municipality. The number of samples was determined using Morgan's table of 92 people and simple random sampling method. Data collection was done through three questionnaires and PLS structural modeling was used for data analysis.

  Findings

  The results showed that job shocks have a significant effect on the career development. Also, the components of career optimism, prosperity, and motivation to continue working have a significant impact on career development. But job transfer and career decisions do not have a significant effect on the career development. Job shocks have a significant impact on the development of career paths due to the mediating role of employees' career competence.

  Conclusion

  Job shocks affect many jobs and work processes and create turbulence in the career of employees. By anticipating occupational shocks and having appropriate reactions, it is possible to avoid the injuries of these shocks.

  Keywords: job shocks, Career development, career competence
 • Iman Vakilzadeh, Alireza Manzari Tavakoli *, Rostam Pourrashidi, Amin Nikpour Pages 73-88
   Background and purpose

  Today, organizations are facing competency gaps at the management level. Health systems are facing many challenges in this field due to complex health problems and effectiveness and satisfaction goals at all levels. Therefore, the purpose of this research is to identify the dimensions and components of managers' competence of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.

  Research method

  This qualitative-quantitative research is fundamental-applied according to its purpose. In the qualitative part (theme analysis), the statistical population included experts familiar with the subject and 14 people were selected until theoretical saturation. In the quantitative part, interpretive structural modeling was used.

  Findings

  The findings showed that the competency model of managers has 5 dimensions and 40 components. These dimensions include professional skills, interactive and collaborative skills, health quality development skills, individual skills, and research-based skills. Among these dimensions, the health quality development skill dimension is the cornerstone of the model.

  Conclusion

  Applying the competency model of health sector managers is one of the ways to improve and promote managers, which can improve the health level of the country. The use of this model in practice requires the awareness of high-level managers, and creating a suitable mechanism for using this model is undeniable.

  Keywords: competence, managers' competence, Ministry of Health, Treatment & Medical Education
 • Fuad Makvandi *, Maryam Isvand Pages 89-107
   Background and purpose

  Today, sharing organizational information with employees in order to create transparency, trust and responsibility means organizational transparency. The aim of this research is to investigate organizational transparency studies in scientific articles of the last 10 years using meta-analysis method.

  Research method

  This research is practical in terms of purpose. The statistical sample of 30 articles is completely matched and suitable for meta-analysis of the research topic, 10 Latin articles and 20 Persian articles were used. In this regard, the research results were analyzed using the meta-analysis method with the help of software (CAM).

  Findings

  The findings showed the most important variables affecting organizational transparency that had a high intensity of effect, including response to crisis and interactive efforts, organizational culture, authentic leadership and organizational accountability, and the most important variables influencing organizational transparency that had a medium or high intensity of effect, including prevention Financial administrative corruption, job satisfaction and intention to quit, organizational strength, job adaptability, organizational trauma management, organizational paranoid, employee trust, and employee moral behavior were among them.

  Conclusion

  The effective factors identified to promote organizational transparency should be taken into consideration by managers of organizations so that they can achieve the effective factors of organizational transparency in their organization.

  Keywords: Transparency, Organizational Transparency, Meta-Analysis Method